You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 17. september 2019 kl. 08:00

Mødested M.1.11/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Jakob Ekberg, Nikolai Norup, Robert Filtenborg Demeny
Fraværende Michael Nøhr
Bemærkninger

Sagsid.: 18/54382
Resume
Beskæftigelsesudvalget har anmodet forvaltningen om at planlægge en studietur i 2019. Udvalget orienteres om indholdet i studieturen til Stockholm, Sverige. Samtidig lægges der i sagen op til en drøftelse af evaluering af studieturen.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om studieturen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 17-09-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget behandlede udkast til programmet for studieturen på mødet den 4. juni 2019 (sag nr. 10).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalgets studietur i 2019 afholdes i Sverige i og omkring Stockholm.
 
I tråd med udvalgets anmodning om, at besøget skal relatere sig til de tre fokusområder i Beskæftigelsesplanen 2019, har forvaltningen forberedt et endeligt program.
 
Der er aftalt besøg hos følgende institutioner:
 • Sveriges Riksdag
 • Sveriges Kommuner og Landsting (SKL)
 • FRYSHUSET, ”Arbejde og entreprenørskab”
 • Telge Tillväkst (Södertalje Kommune)
 • Stockholm Stad (Kommune)
 • Jobbtorg Unge
 
Besøgene er tilrettelagt således, at udvalget først orienteres om organiseringen og rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Sverige, efterfulgt af besøg hos forskellige ungeindsatser. Formålet med besøgene er at give inspiration til og viden om virksomhedssamarbejde og ungeindsatser.
 
Forvaltningen har siden beskæftigelsesudvalgets seneste behandling af programmet for studieturen den 4. juni 2019 indhentet endelig bekræftelse på udvalgets besøg hos de pågældende institutioner.
 
Forvaltningen har udarbejdet et faktaark med en kort beskrivelse af beskæftigelses- og uddannelsessystemet i Sverige samt de institutioner, udvalget besøger (bilag 1).
 
I forhold til besøget hos Sveriges Kommuner og Landsting (SKL) har SKL udtrykt ønske om at vide mere om forenklingen af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, som træder i kraft pr. 1. januar 2020.
 
Forvaltningen medbringer en oversigt over hovedelementerne i aftalen om forenklingen af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, som kan udleveres og gennemgås med SKL.
 
Forvaltningen anbefaler, at udvalget på mødet drøfter forventninger til evaluering af studieturen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Studieturen afvikles den 24.-26. september 2019. 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgifterne til studieturen afholdes inden for den overordnede ramme på 100.000 kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/18640
Resume
Med nærværende sag har Beskæftigelsesudvalget blandt andet mulighed for at drøfte det politiske og forvaltningsmæssige paradoks i paradigmeskiftet på udlændingeområdet: At flygtninge nu kun får midlertidigt ophold samtidig med, at Viborg Kommune fortsat er forpligtet til at tilrettelægge integrationsindsatsen, således at flest mulige kommer i beskæftigelse, uddannelse og består en danskuddannelse.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget drøfter det politiske og forvaltningsmæssige paradoks i paradigmeskiftet på udlændingeområdet: At flygtninge nu kun får midlertidigt ophold samtidig med, at indholdet i integrationsprogrammet er uændret, hvilket betyder, at integrationsindsatsen fortsat skal tilrettelægges, så flest mulige flygtninge kommer i beskæftigelse, uddannelse og består en danskuddannelse.
 
2. at udvalget drøfter og beslutter, hvorvidt og eventuelt hvordan udvalget ønsker, at forvaltningen skal arbejde med motivationsfremme blandt gruppen af flygtninge, således at deres integration understøttes.
 
3. at udvalget tager implementeringsplan vedrørende initiativer, der skal udmønte paradigmeskiftet på udlændingeområdet, til efterretning.
 
4. at udvalget drøfter og beslutter, om byrådet skal forelægges en sag, hvor det indstilles, at Viborg Kommunes forpligtelse til anvisning af permanente boliger til flygtninge udvides til at omfatte alle visiterede flygtninge, som kommunen modtager under kommunekvoten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 17-09-2019
Beskæftigelsesudvalget drøftede det politiske og forvaltningsmæssige paradoks i paradigmeskiftet på udlændingeområdet. Beskæftigelsesudvalget understregede betydningen af den kommunale opgave med fortsat at integrere flygtninge med henblik på job, uddannelse og danskkundskaber.
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede behovet for motivationsfremme blandt flygtninge for at understøtte integration og besluttede, at forvaltningens nuværende praksis skal fortsætte.
 
Beskæftigelsesudvalget tog implementeringsplanen til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede og besluttede, at byrådet ikke skal forelægges en sag om udvidelse af den permanente anvisning af boliger til flygtninge.
Sagsfremstilling

Historik

Paradigmeskiftet på udlændingeområdet blev behandlet i byrådet den 20. marts 2019 (sag nr. 14) efter ønske fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe. Byrådet besluttede, at sagen skulle oversendes til Beskæftigelsesudvalget. Baggrunden for sagen i byrådet var, at Folketinget den 21. februar 2019 vedtog en række lovændringer på udlændingeområdet kaldet paradigmeskiftet.
 
Beskæftigelsesudvalget blev på udvalgsmøde den 26. marts 2019 (sag nr. 6) foreløbigt orienteret om de nye regler på udlændingeområdet (paradigmeskiftet). Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet den 26. marts 2019, at temaet senere skulle fremsættes til udvalget med henblik på nærmere drøftelse af lovens betydning for integrationsindsatsen. Denne sag efterlever Beskæftigelsesudvalgets beslutning af 26. marts 2019.

Inddragelse og høring

Beskæftigelsesudvalget har på fællesmøde med Integrationsrådet den 11. juni 2019 drøftet paradigmeskiftet på udlændingeområdet. Forvaltningen har endvidere løbende drøftelser med repræsentanter for flygtninge og indvandrere, fx i form af Dansk Røde Kors.

Beskrivelse

Det politiske paradoks i paradigmeskiftet på udlændingeområdet

Paradigmeskiftet på udlændingeområdet har givet anledning til politiske drøftelser både på nationalt niveau og i Viborg Kommune. Intentionen bag paradigmeskiftet, og de følgende lovændringer på udlændingeområdet og repatrieringsområdet – med fokus på hjemsendelse – sammenholdt med, at integrationslovens regler om integrationsindsatsen (integrationsprogrammet) er uændrede indholdsmæssigt, skaber et politisk og forvaltningsmæssigt paradoks.
 
Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmøde den 13. august 2019 (sag nr. 4) besluttet, at der i Beskæftigelsesplanen 2020 skal fremgå et mål om, at flere ikke-vestlige indvandrerkvinder skal i beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget har således besluttet, at forvaltningen fortsat skal understøtte integrationsindsatsen blandt flygtninge på trods af, at disse kun vil have midlertidigt ophold i Danmark.
 
Beskæftigelsesudvalget gives med denne sag en platform til at drøfte og tilkendegive Beskæftigelsesudvalgets holdning til paradigmeskiftet på udlændingeområdet, herunder det politiske og forvaltningsmæssige paradoks.

Implementeringsplan

Forvaltningen har iværksat en række initiativer, der har til hensigt at implementere paradigmeskiftet på udlændingeområdet. Der henvises til forvaltningens implementeringsplan, jf. bilag 1.
 
Implementeringsplanen er inddelt i følgende emner:
 • Understøtte borgere i deres integration i form af beskæftigelse, uddannelse og danskuddannelse samtidig med, at borgerne kun har midlertidigt ophold
 • Repatriering
 • Navneskift (program, ydelser og erklæring)
 • Boligplacering
 • Reduktion i hjemsendelses- og selvforsørgelsesydelsen/overgangsydelsen.
 
I nærværende udvalgssag udfoldes emnerne, herunder med beskrivelse af, hvilke initiativer forvaltningen har igangsat for at implementere paradigmeskiftet.

Understøtte borgere i deres integration i form af beskæftigelse, uddannelse og danskuddannelse samtidig med, at borgerne kun har midlertidigt ophold

Forvaltningen afholder løbende møder med repræsentanter for målgruppen af flygtninge. På disse møder drøftes blandt andet motivationsfremme blandt målgruppen, som er afgørende i forhold til at sikre fortsat afgang til beskæftigelse og uddannelse samt beståelse af danskuddannelse. Herudover afholdes en ugentlig åben rådgivning i jobcenteret. Disse møder og åbne rådgivninger muliggør, at målgruppen kan informeres om lovgivningens konsekvenser samt får mulighed for at gøre forvaltningen bekendt med eventuelle bekymringer.
 
Beskæftigelsesudvalget har med denne sag mulighed for at drøfte og beslutte, hvorvidt og eventuelt hvordan udvalget ønsker, at forvaltningen skal arbejde med motivationsfremme blandt gruppen af flygtninge, således at målgruppens integration understøttes. Beskæftigelsesudvalget har således blandt andet mulighed for at tilkendegive eventuelle ønsker om ændringer i den nuværende praksis, jf. ovenstående.
 
Det kan supplerende oplyses, at forvaltningen generelt har taget initiativ til formidling af information vedrørende paradigmeskiftet på Viborg Kommunes hjemmeside, ligesom kursisterne på Sprogcenter Viborg også informeres om paradigmeskiftet som led i undervisningen.

Repatriering

Forvaltningen har taget initiativ til at udbrede viden om repatrieringsmulighederne, blandt andet via ”Den boligsociale Helhedsplan” og Viborg Kommunes hjemmeside.
 
Forvaltningen har endvidere igangsat initiativer, der skal fremme medarbejdernes kompetenceniveau i forhold til vejledning om repatriering. Det indebærer blandt andet afholdelse af kurser ved Dansk Flygtningehjælp samt kommunens jurist på området. Herudover har forvaltningen taget initiativ til, at der er en fast kontaktperson i Team Integration, som kan vejlede borgere og medarbejdere i spørgsmål om repatriering. Forvaltningen kan generelt oplyse, at sagsbehandlingstiden for behandling af repatrieringssager er 1-5 hverdage fra en sag er fuldt oplyst, til afgørelsen træffes.
 
Det følger af lovgivningen, at kommunen har pligt til systematisk at rådgive om repatriering i forbindelse med opfølgning på borgernes integrationskontrakt eller kontaktforløb (for borgere uden for integrationsprogrammet). For at efterleve disse regler, har forvaltningen taget initiativ til, at borgere, der er i målgruppen for repatriering, ”markeres” i jobcenterets fagsystem, således at de beskæftigelsesfaglige medarbejdere gøres opmærksomme på, at der skal ske vejledning om den enkeltes repatrieringsmuligheder som led i opfølgningen på borgerens kontrakt/kontaktforløb.
 
Det fremgår af paradigmeskiftet på udlændingeområdet, at kommunernes beskæftigelsesplaner fremover skal indeholde et afsnit om, hvordan kommunen arbejder med repatriering. Der vil som følge heraf indgå et afsnit om repatriering i Beskæftigelsesplan 2020.

Navneskift (program, ydelser og erklæring)

Med paradigmeskiftet har integrationsprogrammet for alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ændret navn til ”selvforsørgelses- og hjemrejseprogram”. Integrationsprogrammet for familiesammenførte til andre end flygtninge har ændret navn til ”introduktionsprogram”. Ændringen vedrører alene navngivningen, da indholdet i de to programmer, som nævnt, er uændret i forhold til det tidligere integrationsprogram. Forvaltningen har implementeret navneændringen i praksis i relevant omfang.

Boligplacering

Med paradigmeskiftet er kommunernes pligt til at anvise permanente boliger til flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen, afskaffet. Kommunerne har således alene pligt til at anvise et midlertidigt opholdssted. Det følger af lovændringerne, at det nu er op til den enkelte flygtning selv at skaffe sig en permanent bolig på lige fod med øvrige borgere. Kommunerne kan dog fortsat vælge at anvise permanente boliger til alle visiterede flygtninge.
 
Det bemærkes i den forbindelse, at en stor del af flygtningene forventes at opfylde de boligsociale kriterier for kommunal anvisning, hvorfor kommunen også fremover vil have en forpligtelse til at finde en bolig til disse. Det bemærkes endvidere, at det fortsat ikke er muligt for kommunerne at boligplacere flygtninge i boligområder, der optræder på regeringens ghettoliste. Viborg Kommunes boligområde Ellekonebakken blev pr. december 2018 en del af ghettolisten, hvorfor kommunen ikke kan anvise boliger i boligområdet. Forvaltningen kan endvidere henvise til Viborg Kommunes spredningsstrategi, hvori det prioriteres at sprede flygtninge geografisk fordelt over hele kommunen.
 
Når kommunen anviser en permanent bolig, er der en række praktiske opgaver i forbindelse med indflytning, fx at bistå ved besigtigelse af bolig, yde vejledning om rettigheder og pligter i forbindelse med indgåelse af lejemålet samt sikre nødvendig rådgivning om brugen af boligen. Det bemærkes herudover, at en udvidelse af kommunens forpligtelse til alle visiterede flygtninge vil have betydning for den samlede boligmasse, som kommunen generelt har til rådighed til boliganvisning til kommunens borgere.
 
Forvaltningen kan endvidere oplyse, at det fremgår af almenboliglovens § 62, at såfremt en almen boligorganisation stiller ledige familieboliger eller ledige ungdomsboliger til rådighed for flygtninge gælder reglerne vedrørende kommunens betaling af leje og garanti for opfyldelse af boligtagerens forpligtigelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Reglen fastslår således, at kommunen har pligt til at garantere for betaling af istandsættelsesudgifter – også i de tilfælde hvor lejemålet indgås uden kommunalanvisning. Det bemærkes dog, at der gives 100 % statsrefusion.
 
Generelt kan forvaltningen oplyse, at udgiften til husleje m.v. for permanent boligplacerede flygtninge som udgangspunkt forventes at kunne dækkes af den enkelte flygtnings integrationsydelse. I det omfang en flygtningehusstand, efter de almindelige regler herom, er berettiget til individuel boligstøtte m.v., vil dette kunne være forbundet med en kommunal udgift. Dette gælder dog uagtet om boligen er anvist eller ej. Tilsvarende vil økonomisk hjælp til flytning kunne påføre Viborg Kommune en udgift, jf. integrationslovens regler om enkeltudgifter og flytning.
 
Det kan som supplement oplyses, at Viborg Kommunes flygtningekvote for 2019 er 13, mens den i 2020 forventes at være på 9 flygtninge. Dette antal vil dog stige, hvis der meddeles opholdstilladelse til flere flygtninge end forventet.
 
Med nærværende sag lægges det op til en drøftelse i Beskæftigelsesudvalget om, hvorvidt udvalget ønsker, at Viborg Kommune skal vælge at anvise permanente boliger til alle visiterede flygtninge. Såfremt Beskæftigelsesudvalget ønsker at udvide den kommunale forpligtelse, vil forvaltningen udarbejde en sag til Byrådet, hvor den endelige beslutningskompetence henhører. 

Reduktion i hjemsendelses- og selvforsørgelsesydelsen/overgangsydelsen

Det følger af den politiske forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, at der nedsættes en ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger på ydelsesområdet. Det fremgår af den politiske forståelse, at de ydelsesreduktioner, der i første omgang er vedtaget som en del af paradigmeskiftet, forventes annulleret.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/36812
Resume
På mødet den 29. januar 2019 bestilte Beskæftigelsesudvalget en halvårlig opfølgning på målene for virksomhedsstrategi 2019.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at status på virksomhedsstrategiens mål tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 17-09-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget behandlede virksomhedsstrategi 2019 på mødet den 29. januar 2019 (sag nr. 4). I sagen præsenteres udvalgets for en status på målene pr. 1. halvår 2019.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Baggrund

På baggrund af Beskæftigelsesudvalgets prioriterede fokusområder og de lokale behov for virksomhedssamarbejde, udarbejder jobcenteret årligt en administrativ virksomhedsstrategi, der sætter retningen for virksomhedsindsatsen det kommende år.
 
Virksomhedsstrategi 2019 tager blandt andet udgangspunkt i arbejdsmarkedsområdets kerneydelse:
 
 • At ledige og sygemeldte kommer hurtigt og varigt i arbejde
 • At virksomhederne har nem adgang til og aldrig mangler kvalificeret arbejdskraft
 
Virksomhedsstrategi 2019 tager også udgangspunkt i et af Beskæftigelsesudvalgets fokusområder ”Rummeligt arbejdsmarked og virksomhedssamarbejde”. Derfor indgår udvalgets fire overordnede mål:
 
 • Tæt samarbejde og understøtning til både offentlige og private virksomheder (stiller krav og yder god service)
 • Dække virksomhedernes arbejdskraftbehov
 • Virksomhederne forstår betydningen af lønindkomst for ledige og bidrager til flere ledige får ordinære løntimer
 • Øge rummeligheden på arbejdsmarkedet
 

Mål og resultater

En opfølgning på målene i virksomhedsstrategi 2019 viser en overordnet positiv udvikling for virksomhedsindsatsen og samarbejdet i 2019 (bilag 1).
 
Målet for virksomhedssamarbejdet er på vej til en realisering. Og både i virksomhedstilfredshedsundersøgelsen og i det daglige samarbejde oplever forvaltningen et stigende og positivt samarbejde mellem jobcenter og virksomheder.
 
Målopfølgningen viser også, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse kombineret med ordinære løntimer stiger, mens andelen af ledige og sygemeldte i virksomhedspraktik og løntilskud er lavere end forventet. At ordinære løntimer stiger er et udtryk for en prioritering i indsatsen. Målet er at sikre den enkelte modtager af offentlig forsørgelse den mest ordinære tilknytning til arbejdsmarkedet.
Forvaltningen arbejder dog fortsat for en stigning i andelen af borgere i virksomhedspraktik og løntilskud, idet det er en indsats til at nå målet om selvforsørgelse.
 
Nedenfor fremgår de fokusområder og effektmål, der blev fremlagt for Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 2019 samt en status pr. 1. halvår 2019 for det pågældende mål.
 
Fokusområde: Øge samarbejdsgraden med virksomheder i Viborg Kommune (virksomheder, der samarbejder med jobcentre om virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob og voksenlærlinge)
 • Mål for 2019: 40,2% af virksomhederne i kommunen med 2 ansatte eller derover (Måles år-dato)
 • Status for 1. halvår 2019: 39 % (Måltallets realisering kan endeligt opgøres pr. 31/12 2019)
 
Fokusområde: Øge andelen af ledige på integrationsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløb med ordinære løntimer kombineret med offentlig forsørgelse
 • Mål for 2019: 22 % med ordinære løntimer målt på tværs af målgrupper
 • Status for 1. halvår 2019: 20,3 %
 •  
Fokusområde: Øge andelen af ledige og sygemeldte i virksomhedspraktik eller løntilskud
 • Mål for 2019: 11,2 % i virksomhedspraktik eller i løntilskud
 • Status for 1. halvår 2019: 9,9 %
 
Til understøtning af virksomhedsstrategien er desuden udarbejdet flere konkrete driftsmål. Til hvert mål er fastsat en operationel fremgangsmetode og måleenhed. Eksempelvis er opsat følgende konkrete driftsmål:
 
Driftsmål: Virksomhedsbesøg på 1400 forskellige private og offentlige virksomheder med mindst 2 ansatte, ekskl. kommunen, heraf min. 100 virksomheder, der ikke er besøgt i 2017 eller i 2018
 • Status for 1. halvår 2019: 751 virksomhedsbesøg, heraf 55 der ikke er besøgt i 2017 eller 2018
 
Driftsmål: Virksomhedsbesøg på 200 kommunale afdelinger/institutioner, heraf 100, som ikke er besøgt i 2018
 • Status for 1. halvår 2019: 165 virksomhedsbesøg hos kommunale afdelinger/institutioner, heraf 65 der ikke er besøgt i 2018

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

I løbet af efteråret 2019 udarbejder forvaltningen virksomhedsstrategien for 2020.
Fremadrettet vil forvaltningen indarbejde målopfølgningen for virksomhedsstrategien i de kvartalsstatistikker, der løbende er tilgængelige for udvalget.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/37816
Resume
Rammerne for opgave- og ansvarsfordeling mellem jobcentre, a-kasser og faglige lønmodtagerorganisationer (fagforeninger) er fastsat i lovgivningen.
 
Sagen indeholder en overordnet beskrivelse af ansvarsområder, opgaver og samarbejde mellem de 3 parter i forhold til forsikrede ledige, sygemeldte og fleksjobberettigede borgere.
 
Ud over den lovgivningsmæssige ramme med en tydelig rollefordeling, har samarbejdet og relationen mellem det lokale jobcenter, de faglige organisationer og a-kasserne stor betydning for borgernes forløb.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 17-09-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Rammerne for opgave- og ansvarsfordeling mellem jobcentre, a-kasser og faglige lønmodtagerorganisationer (fagforeninger) er fastsat i lovgivningen.
 
Overordnet er det kommunen, der jf. lovgivningen har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, som varetages i jobcentret.
A-kasserne er medlemsforeninger med det formål at administrere arbejdsløshedsdagpengeordningen med udbetaling til medlemmerne i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, der jf. lovgivningen er henlagt til a-kasserne.
Fagforeninger varetager medlemmernes interesser særligt med hensyn til løn- og arbejdsforhold.
 
De 3 parter har hver sine kompetence- og ansvarsområder. Desuden har de en forpligtigelse til at informere og vejlede borgere i beskæftigelse, ledige og sygemeldte om beskæftigelse og uddannelse. Ligeledes er de forpligtiget til at samarbejde om at understøtte den enkelte borger i at opnå eller fastholde beskæftigelse.
 
Rollefordelingen og samarbejdet mellem jobcenter, fagforeninger og a-kasse har stor betydning i indsatsen for forsikrede ledige, sygemeldte og ledige berettiget til fleksjob.
 

Forsikrede ledige

Det er overordnet jobcentret, som er ansvarlig for beskæftigelsesindsatsen og herunder varetager de lovbestemte regler for samtaler med og aktivering af ledige. Det er kommunen, der administrerer berettigelsen og udbetalingerne af de midlertidige forsørgelsesydelser undtagen arbejdsløshedsdagpenge. Det er således også kommunen, der er ansvarlig for evt. at stoppe for udbetalinger og sanktionere ved udeblivelser eller afbrydelser for alle målgrupper på nær forsikrede ledige.
 
Det er jobcentret, der varetager indsatsen med bl.a. samtaler og aktivering overfor forsikrede ledige, men lovgivningen fastsætter tillige opgaver, som a-kasserne er ansvarlige for.
Eksempelvis skal jobcentret og a-kasserne tilbyde den ledige fællessamtaler. 

Det er a-kasserne, der administrerer udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, herunder afgør om medlemmer er berettiget til dagpenge, beregner dagpengestørrelsen og forestår udbetalingen.
Det betyder, at det er a-kassernes ansvar at vurdere om ledige er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Jobcentret skal derfor underrette a-kassen om aftaler, ”min plan”, afbrydelser og evt. udeblivelser. Det er a-kassen, der skal vurdere om afbrydelser eller udeblivelser skal sanktioneres.
 
Det er a-kassens ansvar at påse, at de oplysninger som personen indlægger i sit CV på Jobnet, er fyldestgørende og a-kassen kan pålægge personen at søge relevante konkrete job.
 
A-kassen administrerer desuden ordningen om 6 ugers jobrettet uddannelse, feriedagpenge, efterløn samt udbetaling af sygedagpenge til ledige de første 14 sygedage.
 
Fra 1. januar 2020 har udvalgte a-kasser (i Viborg: 3F, Metalarbejderne, FOA, FTF, HK og Socialpædagogerne) fået mulighed for i en forsøgsordning at overtage ansvaret for nyledige i op til 3 mdr. Det betyder, at de ledige medlemmer i de udvalgte a-kasser i den periode ikke er tilknyttet jobcentret, men understøttes i jobsøgning m.v. gennem a-kassen.

Sygemeldte

Det er kommunen, der administrerer udbetaling af sygedagpenge, herunder afgør om medlemmer er berettiget til sygedagpenge, beregner sygedagpengestørrelsen og forestår udbetalingen – dog varetager a-kassen beregning og udbetaling af sygedagpenge i op til 14 dage for forsikrede ledige, der sygemelder sig.
 
Jobcentret varetager kontakten og indsatsen overfor sygemeldte, herunder vurderingen af om borgeren er uarbejdsdygtig og dermed berettiget til sygedagpenge.
 
Jobcentret skal i samarbejde med borgeren, læger og arbejdsgiver udarbejde en plan for tilbagevenden til job. Jobcentret opfordrer i den sammenhæng borgeren til at kontakte a-kassen og/eller fagforeningen for at få information og støtte i forhold til eksempelvis arbejdsløshedsdagpenge, løn- og ansættelsesforhold.
 
A-kasserne har ansvaret for at vurdere om borgere, der enten var ledige inden sygemeldingen eller undervejs er blevet opsagte, opfylder betingelserne for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge, når de raskmelder sig.
 
Lovgivningen på sygedagpengeområdet og arbejdsløshedsforsikring betyder, at der er en risiko for at borgere havner i en situation, hvor borgeren ikke er berettiget til hverken sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. Denne situation forsøger a-kasse og jobcenter at forebygge gennem løbende dialog og afholdelse af fællessamtaler i sygeforløbet sammen med den enkelte borger, der ikke har mulighed for at vende direkte tilbage i job efter raskmelding.
 
Sygemeldte, der ikke kan vende tilbage i job med samme indhold og vilkår, opfordres til via kontakt til fagforeningen at hente hjælp til at indgå aftale om eventuelle ændringer i opgaver, løn og arbejdsforhold.

Fleksjob

Jobcentret administrer fleksjobordningen efter rehabiliteringsteamet har godkendt, at borgeren er berettiget til fleksjob.
Jobcentret skal i forbindelse med etablering af et fleksjob foretage en vurdering af borgerens arbejdsevne i forhold til det konkrete job, herunder skånehensyn med vurdering af, hvor mange timer borgeren kan arbejde og af borgernes effektivitet.
Vurderingen danner grundlag for aftalen mellem arbejdsgiver og borger om ansættelse i et fleksjob.
 
Jobcentret vejleder borgerne om at tage kontakt til den fagforening, som dækker overenskomstområdet for fleksjobbet for at få information og hjælp vedr. løn- og ansættelsesforhold.
 
Aftale om etablering af et fleksjob indgås, som en ansættelsesaftale mellem arbejdsgiveren og borgeren.
På overenskomstdækkede områder fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob.
(På områder der ikke er dækket af overenskomst fastsættes løn og arbejdsvilkår efter aftale mellem arbejdsgiver og borger. Hvis der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal udgangspunktet for aftalen tages i denne).
 
Arbejdsgiveren sender kopi af lønaftalen til den overenskomstbærende faglige organisation og jobcenteret, hvis den ansatte giver samtykke hertil.
 
Arbejdsgiveren udbetaler løn for det arbejde den fleksjobansatte udfører. Kommunen udbetaler fleksløntilskud som supplement til lønindtægten.

Samarbejde mellem jobcenter, fagforeninger og a-kasser

Ud over den ramme, lovgivningen sætter for opgave- og ansvarsfordelingen mellem jobcenter, fagforening og a-kasse, har et godt samarbejde de 3 parter imellem stor betydning for borgerne. Kontakt og underretninger udover lovgivningens rammer forudsætter, at borgeren giver sit samtykke.
 
Jobcenter Viborg har gennem flere år haft en lokal samarbejdsaftale med LO og FTF med det formål at understøtte, at borgeren oplever et koordineret forløb, hvor borgerens forløb er omdrejningspunktet.
Denne samarbejdsaftale evalueres af hvert år og der foretages rettelser efter behov.
Parterne vurderer, at aftalen er et godt grundlag for samarbejdet. Aftalen understøtter, at vi har samme afsæt og fokus i indsatsen overfor borgerne.
 
Samarbejdsaftalen er senest ændret og underskrevet i juni 2017. (Se bilag 1)
 
Der er på det seneste samarbejdsmøde mellem parterne aftalt en proces i forhold til at revidere aftalen. Der er dels behov for at tilpasse aftalen til lovgivningen pr. 1. januar 2020 med ophør af frikommuneforsøg og start af nye a-kasseforsøg samt dels tydeligt at beskrive rollefordelingen mellem parterne. Jobcentret har eksempelvis ydet service overfor samarbejdspartnerne ud over bestemmelserne i lovgivningen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/37376
Resume
Der er gennemført et socialfagligt tilsyn på Trepas den 6. august 2019. Beskæftigelsesudvalget orienteres om hovedpointerne i tilsynsrapporten, ligesom udvalget også orienteres om, hvilke handlinger der er iværksat på baggrund af tilsynets anbefalinger.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at tilsynsrapport for Trepas tages til efterretning, og
 
2. at tilsynsrapport for Trepas sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 17-09-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune er forpligtet til at føre socialfagligt tilsyn med sine tilbud, der tilbyder beskyttet beskæftigelse. Hvert år gennemføres derfor tre af disse tilsyn indenfor Beskæftigelsesudvalgets område. Tilsynene gennemføres på Trepas, Jobigen - afdeling Nørremarksvej, og Hald Ege Miniregnskov.
 
Tilsynene gennemføres af BDO på vegne af Viborg Kommune. BDO vurderer overordnet hvert tilbud efter følgende femtrinsskala:
 
 • Særdeles tilfredsstillende
 • Meget tilfredsstillende
 • Tilfredsstillende
 • Mindre tilfredsstillende
 • Ikke tilfredsstillende
 
I 2018 gennemførte BDO også et uanmeldt tilsyn på Trepas. Her blev tilbuddet vurderet meget tilfredsstillende.

Inddragelse og høring

Ledelsen på Trepas har haft tilsynsrapporten til høring inden rapporten offentliggøres. Dette med henblik på at kommentere på faktuelle fejl og mangler.
 
Forvaltningen foreslår samtidig, at tilsynsrapporten sendes til orientering i Handicaprådet.

Beskrivelse

BDO har været på uanmeldt tilsyn på Trepas den 6. august 2019. Her indsamlede BDO data gennem en række interviews, observationer og skriftligt materiale. På baggrund af dette datamateriale vurderer BDO, at forholdene på Trepas overordnet kan karakteriseres som meget tilfredsstillende. Dette er samme vurdering, som Trepas modtog på det forrige tilsyn i 2018.
 
På baggrund af tilsynet havde BDO følgende anbefalinger:
 
 • Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes forløbsrapporter på alle borgere.
 
 • Tilsynet anbefaler, at reglerne omkring magtanvendelse gennemgås med fast interval.
 
 • Tilsynet anbefaler, at teamleder afklarer medarbejdernes behov for interne personalemøder på Trepas.
 
På baggrund af anbefalingerne, har Trepas iværksat følgende tiltag:
 
 • Der er opstillet som målsætning, at alle borgere skal have en forløbsrapport inden udgangen af 2019. Dette er lagt i kalenderen allerede medio september med henblik på at prioritere opgaven. Derudover sættes der fagligt fokus på indhold af forløbsrapporten som opfølgning på rådgivning fra BDO.
 
 • Reglerne for magtanvendelse blev gennemgået for et halvt år siden, og der er planlagt gennemgang af reglerne igen til oktober i år.
 
 • Det er besluttet, at behovet for interne personalemøder på Trepas drøftes i forbindelse med evalueringen af dette års møderække ved udgangen af 2019. Dette med henblik på at afklare både mødehyppighed og mødeform for 2020. I den proces vil ønsket om interne personalemøder på Trepas indgå.
 
Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/42634
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 17-09-2019
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag

Sagsid.: 19/28737
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 17-09-2019
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også
eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre
hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan
udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 18/61496
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 17-09-2019
Indstillingen blev godkendt.
 
Anders Bertel orienterede om et møde med den Grønlandske Forening i Viborg. Som repræsentanter for Den Grønlandske Forening deltog Knud Fleischer og Søren Gytz Olesen. Det aftales, at temaet omkring grønlændere drøftes på et fælles udvalgsmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.
 
Anders Bertel orienterede om, at Stanley Bach Mortensen har henvendt sig, da han ønsker at drøfte LO’s Jobcenterindeks med Beskæftigelsesudvalgets formandskab. Forvaltningen planlægger et møde mellem LO, formandskabet og med repræsentation fra forvaltningen.
 
Forvaltningen orienterede om henvendelse fra Varde Kommune, hvor Varde Kommunes Beskæftigelsesudvalg inklusive forvaltningsrepræsentanter ønsker at besøge Viborg Kommune. Mødet bliver den 6. november 2019 fra kl. 15.00-16.30. Det besluttes, at Beskæftigelsesudvalgets formandskab inviteres og deltager i mødet sammen med repræsentanter fra forvaltningen. Forvaltningen giver oplæg og formandskabet byder velkommen.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.