You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. november 2019 kl. 08:00

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup, Robert Filtenborg Demeny
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/25710
Resume
Sagen indebærer en endelig vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2020 i byrådet efter behandling i Beskæftigelsesudvalget.
 
Beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af den forventede udvikling på arbejdsmarkedet. Grundlaget for planen er en fortsættelse af initiativer og prioriteringer fra 2018 og 2019 samt et enkelt nyt prioriteret område i 2020; integration.
 
Der lægges i Beskæftigelsesplanen således op til fire fokusområder: Unge, sygedagpenge, virksomhedssamarbejde og det rummelige arbejdsmarked samt integration. Inden for de enkelte fokusområder fastsættes mål, der løbende følges i Beskæftigelsesudvalget, herunder ministermål.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Beskæftigelsesplan 2020 vedtages.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-11-2019
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Beskæftigelsesplan 2020 vedtages.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede, at måltal 8 om ”at øge andelen af kvinder fra ikke-vestlige lande på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse”, der er i beskæftigelse gerne må være ambitiøst. Temaet dagsordenssættes på Beskæftigelsesudvalgets temamøde den 10. december 2019 med henblik på at vurdere indsatser og mål.
 
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget behandlede første gang udkast til Beskæftigelsesplan 2020 på møde den 13. august 2019 (sag nr. 4). Efterfølgende drøftede udvalget udkast til Beskæftigelsesplanen og godkendte måltallene for 2020 på mødet den 29. oktober 2019 (sag nr. 4).

Inddragelse og høring

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet efter løbende input fra medarbejdere og ledere på arbejdsmarkedsområdet.

Beskrivelse

Udviklingen på arbejdsmarkedet
Efter flere år med stigende beskæftigelse, faldende ledighed og en stor jobomsætning er der tegn på, at udviklingen er ved at vende. En høj jobomsætning er udtryk for et sundt, fleksibelt arbejdsmarked og økonomisk optimisme. Jobomsætning er et mål for hvor mange, der starter i et nyt job – enten fra et andet job eller fra ledighed eller uddannelse.
 
Beskæftigelsen i Danmark er steget siden 2013 og stiger fortsat – dog i begrænset omfang. Ledigheden i Viborg Kommune er siden medio 2018 steget en smule, samtidig med at jobomsætningen er faldet.
 
Udfordringer
Ud over de udfordringer eventuelle ændringer i konjunkturerne på arbejdsmarkedet giver, er der fortsat et mismatch mellem efterspørgsel og udbud af arbejdskraft. Viborg Kommune har tillige – sammenlignet med landsplan – mange unge på offentlig forsørgelse. Det samme gælder i forhold til andelen af borgere generelt på permanent offentlig forsørgelse.
 
Investeringer og fokus på sygedagpengeområdet i 2019 har betydet, at der nu kan ses et fald i antallet af sygedagpengemodtagere og i udgifterne på området. Der lægges derfor op til, at fokus og indsats fastholdes i 2020.
 
Initiativer og fokus
Viborg Kommune har været omfattet af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet siden juli 2012. Frikommuneforsøget stopper ved udgangen af 2019.
 
Fra 1. januar 2020 træder ændringerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i kraft og samtidig er seks a-kasser (3F, Metalarbejderne, FOA, FTF, HK og Socialpædagogerne) udvalgt til at gennemføre forsøg, hvor a-kasserne overtager ansvaret for indsats og samtaler de første 3 måneder for alle nyledige medlemmer i de pågældende a-kasser.
 
Beskæftigelsesindsatsen i Viborg Kommune skal derfor fra 1. januar 2020 justeres, hvor specielt praksis i forhold til kontakten med ledige og sygemeldte ændres. Der er krav om afholdelse af flere samtaler med personligt fremmøde, som giver udfordringer i forhold til såvel personale- som lokalemæssige ressourcer.
 
Initiativer og fokus på unge, sygedagpengeområdet samt virksomhedssamarbejde og det rummelige arbejdsmarked, som blev besluttet i henholdsvis 2018 og 2019 fortsættes i 2020. Dette suppleres i 2020 med et fokus på integration og beskæftigelsen blandt borgere med ikke-vestlig baggrund, herunder særligt i forhold til kvinderne. Det skyldes, at der ses et markant beskæftigelsesgab mellem borgere med dansk baggrund og borgere med ikke-vestlig baggrund. Dette gælder ikke mindst for kvinderne.
 
For at imødegå udfordringerne med dels et mismatch mellem efterspørgsel og udbud af kvalificeret arbejdskraft samt det faktum, at Viborg Kommune har en høj andel af borgere på permanent offentlig forsørgelse, foreslår forvaltningen, at der i Beskæftigelsesplan 2020 sættes fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken via blandt andet revalidering. Revalidering er en hjælp til borgere med varig begrænset arbejdsevne og som ikke længere kan varetage job med de nuværende kompetencer.
 
Mål
I Beskæftigelsesplan 2020 foreslås i alt 11 mål, herunder tre ministermål. Det gælder for de første 8 mål, at Beskæftigelsesudvalget tidligere har besluttet måltal. Måltal for ministermålene udestår dog, hvorfor disse besluttes i forbindelse med den endelige vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2020.
 
Målene i Beskæftigelsesplan 2020 er som følger:
 
Overordnet
 1. Placering på Beskæftigelsesministeriets benchmarking af de 98 kommuner
 2. Andel fuldtidspersoner på midlertidige ydelser i forhold til befolkningen
 3. Andel fuldtidspersoner på permanente ydelser i forhold til befolkningen
Unge
 1. Andel unge (18-29årige) fuldtidspersoner på midlertidige ydelser i forhold til unge befolkningen. Samtidig vises det aktuelle antal i Viborg Kommune – ”kongenøgletallet”
Sygedagpenge
 1. Andel på sygedagpenge i forhold til befolkningen
 2. Andel på sygedagpenge og jobafklaring over 52 uger i forhold til målgruppen på ydelserne
Virksomhedssamarbejde og det rummelige arbejdsmarked
 1. Samarbejdsgraden med virksomheder
Integration
 1. Andel kvinder med ikke-vestlig indvandrerbaggrund med lønindkomst eller opvisiteret fra aktivitetsparat til jobparat i forhold til målgruppen på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.
Ministermål
 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (forslag til måltal: Færre end 22 % forgæves rekrutteringer i RAR Østjylland. Status er 22 % i RAR Østjylland (februar 2019)).
 2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (forslag til måltal: 41 %. Status er 35,9 % (august 2019)).
 3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (forslag til måltal: Flere end 33,3 % af de handicappede skal være i beskæftigelse. Status er 33,3 % på landsplan (2016)).
   
Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv

Beskæftigelsesplan 2020 behandles i byrådet den 18. december 2019.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Beskæftigelsesplanens indsatser og måltal er fastsat i overensstemmelse med det vedtagne budget i Viborg Kommune.

Juridiske og planmæssige forhold

Det er et lovkrav, at byrådet inden den 31. december 2019 skal have vedtaget Beskæftigelsesplan 2020, herunder med de beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren.
Bilag

Sagsid.: 19/30143
Resume
Som en konsekvens af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, er det vedtaget, at kommunerne en gang årligt skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. I et samarbejde mellem Børn & Ungeområdet samt Arbejdsmarkedsområdet har forvaltningen udarbejdet et oplæg til måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2020 samt foreløbige måltal for 2021-2022. Sagen behandles med enslydende dagsorden på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 26. november 2019.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune i 2020 godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-11-2019
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune i 2020 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Oplægget til måltallene er udarbejdet af forvaltningen i et samarbejde mellem Børn & Unge samt Beskæftigelse, Økonomi & Personale (bilag nr. 1).
 
Forvaltningens oplæg med måltallene for 2020 har været til høring i Forum 100, et ledelsesnetværk for ungdomsuddannelser og forberedende uddannelser i Viborg Kommune, samt skoleområdet og arbejdsmarkedsområdet i Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har modtaget to høringssvar, som fremgår af bilag nr. 2.

Beskrivelse

Baggrund
Som en konsekvens af lovene om den kommunale ungeindsats til unge under 25 år, er der indført et nyt lovkrav om, at kommunalbestyrelsen en gang årligt fastsætter: ”[…] måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10.-klasseelever. Måltallene fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.
 
Ligger kommunalbestyrelsens aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne på under 10 pct., udarbejder kommunen en handlingsplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.
 
De aktuelle søgetal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammenholdt med måltallet, jf. stk. 1.” jf. Lov 547 af 5. maj 2019.
 
I lovforslagets forarbejder fremhæves det, at kommunernes socioøkonomiske forhold kan have betydning for elevernes valg af uddannelse. Derfor har forvaltningen afdækket dette i forbindelse med fastsættelsen af måltallene (bilag nr. 1).
 
De nationale målsætninger
På landsplan er der opsat følgende målsætninger, der relaterer sig til tallene for søgning til ungdomsuddannelserne:
 • 90 pct. af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030,
 • (Og andelen af unge op til 25 år, som ikke har en uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet, skal være halveret)
 • Mindst 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 (min. 30 procent i 2025)
 • Mindst 50 pct. af de 30-årige skal have afsluttet en videregående uddannelse
 
Tidligere var målsætningen for ungdomsuddannelsesområdet, at 95 procent af en ungdomsårgang skulle opnå mindst en ungdomsuddannelse i 2015. Siden 2017 er målsætningen justeret til 90 %, men samtidig er der en målsætning om, at de resterende 10 % skal opnå erhvervskompetencer via bl.a. beskæftigelse.
 
Den aktuelle situation
I Viborg Kommune søgte 92 % ind på en ungdomsuddannelse pr. 15. marts 2019, herunder søgte 23,5 % en erhvervsuddannelse og 68,5 % en gymnasial uddannelse direkte efter 9. og 10. klasse.
 
I bilag nr. 1 fremgår udviklingen i søgningen til ungdomsuddannelserne for Viborg Kommune og på landsplan, ligesom der også redegøres for erhvervsstrukturen og arbejdsstyrken i Viborg Kommune. Forvaltningen har haft kontakt til det regionale arbejdsmarkedskontor Midt/Nord for at undersøge muligheden for at skaffe data over arbejdsstyrkens uddannelsessammensætning i Viborg by. Arbejdsmarkedskontoret oplyser, at det ikke er muligt at skaffe data på by-niveau, men alene kommune-niveau.
 
Sammenhængsmodellen
Flere af målsætningerne i Sammenhængsmodellen vedtaget af Viborg Byråd har relation til søgningen til ungdomsuddannelserne og dermed måltallene.
 
Det gælder især temaet Læring & Uddannelse, og målsætningen om, at 90 % af de unge skal have taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år.
 
Og det gælder temaet Vækst & Socialt ansvar, og målsætningen om, at forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov.
 
For at understøtte målene i Sammenhængsmodellen er der iværksat en række initiativer, som kan styrke andelen, der får en ungdomsuddannelse.
 
Blandt andet har Beskæftigelsesudvalget valgt unge på offentlig forsørgelse som et fokusområde for Beskæftigelsesplan 2019 og 2020. Udvalget har derfor foretaget en investering i en række indsatser, der skal klargøre unge til uddannelse eller job, således flere unge får en ungdomsuddannelse og restgruppen reduceres.
 
Der er blandt andet etableret nye klargørende og forberedende forløb, frivillige erhvervsmentorer, læringspartnerskab med ekstern leverandør om indsats for unge med komplekse problemstillinger, udvidet vejledning til uddannelsesparate unge, mentortilbud til psykisk sårbare unge kvinder samt virksomhedsrettet indsats for unge med autismespektrum-forstyrrelser.
 
I samarbejde mellem skoleområdet og arbejdsmarkedsområdet er der eksempelvis også taget initiativer til at styrke vejledningen samt undervisningen i det obligatoriske emne Uddannelse & Job i grundskolen, hvor elevernes uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet udvikles.
 
Derudover har Viborg Kommune etableret den kommunale ungeindsats, der skal sikre unge en sammenhængende, koordineret indsats, som skal gøre unge i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
 
Alle de igangsatte initiativer bidrager til realiseringen af målene i Sammenhængsmodellen og måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne. Forvaltningen følger løbende op på initiativerne og foretager evaluering. 
 
Forslag til måltal
Forvaltningen har lagt følgende vilkår til grund for de foreslåede måltal:
 • De unge skal vælge den rigtige ungdomsuddannelse
 • Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Målgruppen uden uddannelse eller beskæftigelse skal reduceres
 • Den kommunale ungeindsats styrker den kommunale koordinering og indsats
 • De nationale målsætninger som rettesnor
 
På baggrund af de nationale målsætninger, den socioøkonomiske sammensætning og ovenstående målsætninger foreslår forvaltningen nedenstående måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2020.
 
Derudover har forvaltningen fremsat et udkast til foreløbige måltal for årene 2021-2022:
 
 
Måltal
Foreløbige måltal for årene 2021-2022
Nationalt måltal
 
2020
2021
2022
2025
Erhvervsuddannelser
 
25 %
26,5 %
28 %
30 %
Gymnasiale uddannelser
69 %
69 %
69,5 %
 
FGU og øvrige
 
2,6 %
2,6 %
2,0 %
 
Øvrigt
 
3,4 %
1,9 %
0,5 %
 
 
Måltallene forudsætter generelt en større stigning i andelen af unge på en ungdomsårgang, der søger en ungdomsuddannelse. Således er målet, at søgningen til ungdomsuddannelserne øges fra 92 % til 94 %.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Af lovbekendtgørelsen (BEK 1017 af 04/10/19) fremgår det, at opgørelsen af søgetal og fastsættelsen af måltallene vil skulle finde sted hvert år og senest i marts. Søge- og måltallene skal sammenholdes og offentliggøres senest i maj måned hvert år.
 
For måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2021 fremlægger forvaltningen en endelig sag til politisk behandling i efteråret 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Erfaringerne fra det første år med at fastsætte måltal kan betyde, at der kan komme justeringer i de kommende års fastsættelse af måltallene.
Bilag

Sagsid.: 19/47675
Resume
Ansøgning om fortsættelse af "Praktikpladsgarantien” - et initiativ som gennemføres af Mercantec og Viborgegnens Erhvervsråd, som har udarbejdet vedlagte ansøgning med en opsamling på resultater samt vurdering af investeringsbehovet.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget tager stilling til om ”Praktikpladsgarantien” fortsat i 2020 skal støttes økonomisk gennem en bevilling gennem driftsbudgettet under politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-11-2019
Beskæftigelsesudvalget godkendte bevillingen på 125.000 kr. gældende for 2020 til henholdsvis Mercantec og Viborgegnens Erhvervsråd til Praktikpladsgarantien under forudsætning af, at der sker en udvidelse af Praktikpladsgarantien med minimum 2 uddannelser og ca. 30 virksomheder.
 
Beskæftigelsesudvalget godkendte desuden, at bevillingen finansieres fra driftsbudgettet under politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet.
Sagsfremstilling

Historik

Der blev givet en bevilling for 1 år, hvorefter der skal tages stilling til initiativet.

Inddragelse og høring

Ledergruppen på beskæftigelsesområdet har drøftet ”Praktikpladsgarantien” og vurderer, at projektet understøtter dels ønsket om, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse og dels understøtter projektet den politiske aftale mellem (S, DF, V, RV og K) om 6 initiativer, der skal opkvalificere ufaglærte og få flere til at tage springet fra ufaglært til faglært.

Beskrivelse

Praktikpladsgarantien omfatter 11 uddannelser:
anlægsstruktør, automatiktekniker, bager, bygningsstruktør, elektronikfagtekniker, gulvlægger, handelsassistent - salg, industritekniker, klejnsmed, personvognsmekaniker og VVS-energispecialist.
 
Der har været 286 elever, som har ønsket at være omfattet af Praktikpladsgarantien. Alle disse elever har indtil nu fået en praktikplads i en virksomhed umiddelbart efter endt grundforløb.
Der er 86 virksomheder, som er en del af Praktikpladsgarantien.
 
Praktikpladsgarantien har givet opmærksomhed på landsplan og omtales som
”Viborg Modellen”.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der ansøges om en bevilling for 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborgegnens Erhvervsråd og Mercantec søger om en forlængelse af det årlige tilskud til hver part på 125.000 kr. gældende for 2020. Tilskuddet skal bruges til at få flere uddannelser under garantien og dermed også en udvidelse af antallet af elever og virksomheder under ordningen.
 
Der er mulighed for at give bevillingen inden for den afsatte ramme på 5 mio. kr., som Beskæftigelsesudvalget har afsat til politiske prioriterede initiativer.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/49656
Resume
Beskæftigelsesudvalget deltog på den årlige beskæftigelsespolitiske konference, der hvert år afholdes af Kommunernes Landsforening (KL).
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget evaluerer deltagelsen i JobCamp 19.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-11-2019
Beskæftigelsesudvalget evaluerede deltagelsen i JobCamp 2019.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede i øvrigt, at udvalget på et kommende møde ønsker en orientering om, hvad den nationale opkvalificeringspakke til opkvalificering af ledige på beskæftigelsesområdet betyder for Viborg Kommune.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalget deltog 7.-8. november 2019 i den årlige JobCamp.
 
Overskriften for konferencen 2019 var ”Godt på vej mod nye tider – med borgeren først”.
 
Emnerne for konferencen var blandt andet:
 • Budskaber fra Regeringen
 • Situationen på arbejdsmarkedet, herunder for de ufaglærte
 • Et velfungerende arbejdsmarked i Danmark – hvordan bidrager beskæftigelsespolitikken
 • Re-design af velfærdsstaten – med borgeren først
 • Flere udsatte borgere med i arbejdsfællesskabet
 
Programmet for JobCamp 19 fremgår af bilag 1.
 
Beskæftigelsesudvalget følger på dagens møde op på konferencen, herunder eventuelle emner eller problematikker, man ønsker fokus på lokalt i det fremtidige arbejde.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/45836
Resume
Dansk Flygtningehjælp har taget kontakt til Viborg Kommune vedrørende et muligt samarbejde om et socialt investeringsprogram, der har til formål at øge beskæftigelsen blandt ledige med ikke-vestlig baggrund, som har fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.
 
Med sagen ønskes Beskæftigelsesudvalgets stillingtagen til, hvorvidt kommunen skal gå i dialog med Dansk Flygtningehjælp om et sådant samarbejde, som eventuelt omfatter samarbejde med Poul Due Jensens Fond. Det bemærkes, at Dansk Flygtningehjælp har modtaget positive tilkendegivelser om at indgå et samarbejde med Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at forvaltningen går i dialog med Dansk Flygtningehjælp vedrørende et muligt samarbejde om et socialt investeringsprogram for ledige med ikke-vestlig baggrund, der er i integrationsprogram.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-11-2019
Beskæftigelsesudvalget besluttede, at forvaltningen går i dialog med Dansk Flygtningehjælp vedrørende et muligt samarbejde om et socialt investeringsprogram for ledige med ikke-vestlig baggrund, der er omfattet af et integrationsprogram.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Forvaltningen er blevet kontaktet af Dansk Flygtningehjælp vedrørende et muligt samarbejde. Forvaltningen har endvidere drøftet samarbejdet og perspektiverne i det sociale investeringsprogram på direktørniveau med Herning Kommune.

Beskrivelse

Dansk Flygtningehjælp ønsker i samarbejde med Viborg Kommune at udvikle en social investeringsmodel som en bæredygtig og innovativ løsning til videre udbredelse på beskæftigelsesområdet. Indsatsen skal bidrage til, at flere ledige med ikke-vestlig baggrund med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer kommer i arbejde.
 
Gennem det sociale investeringsprogram vil borgerne blive hjulpet i ordinær beskæftigelse sideløbende med, at de støttes gennem optræning af kompetencer og mestring af fysiske, psykiske og sociale udfordringer. Indsatsen er inspireret af IPS-metoden (Individual Placement and Support). IPS er en sammenhængende og koordineret indsats, der integrerer sundhedsfaglig (psykiatrisk) behandling og beskæftigelse.
 
Der er i første omgang tale om et pilotprojekt med en varighed på to år. Indsatsen foreslås organiseret således, at Viborg Kommune vil have ansvaret for at visitere borgere til projektet, Dansk Flygtningehjælp vil forestå beskæftigelsesindsatsen over for målgruppen og en investor – eventuelt Poul Due Jensen Fond – vil finansiere indsatsen. Der vil ikke være forbundet udgifter for Viborg Kommune i de to år pilotfasen varer. 
 
Såfremt Viborg Kommune indgår et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om beskæftigelsesindsatsen for ledige med ikke-vestlig baggrund, påtænkes det, at indsatsen målrettes borgere på midlertidig forsørgelse i integrationsprogram. Dette skyldes, at indsatsen vurderes at have et fint samspil med beskæftigelses- og integrationsambassadør-projektet, som løber frem til udgangen af 2021. Der er pt. i alt ca. 235 borgere på midlertidig offentlig forsørgelse i integrationsprogram.
 
Dansk Flygtningehjælp har over for forvaltningen oplyst, at den samlede forventede volume i antallet af deltagere i indsatsen er 60 borgere i alt fordelt på de 2-3 kommuner, som Dansk Flygtningehjælp ønsker at indgå i et samarbejde med. Det betyder således, at der vil være tale om, at Viborg Kommune skal visitere ca. 20-30 borgere til projektet. 
 
Projektets målgruppe vil forventeligt være aktivitetsparate samt jobparate flygtninge uden erhvervserfaring eller erhvervskompetencegivende uddannelse fra hjemlandet. Det er erfaringsmæssigt borgere, som har de største udfordringer i forhold til at opnå selvforsørgelse. Mange i målgruppen vil være kvinder fra ikke-vestlige lande, som Beskæftigelsesudvalget har udpeget som nyt fokusområde i 2020.
 
Ved at udvælge en delmålgruppe (20-30 borgere ud af ca. 235 borgere) bliver det muligt at sammenligne resultater i regi af Dansk Flygtningehjælp med de resultater, der opnås for en tilsvarende kontrolgruppe, hvis indsats sker i Jobcenter Viborg.
 
Det er forvaltningens vurdering, at et eventuelt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp er positivt, fordi det vil indebære ekstra ressourcer til indsatsen – uden en tilsvarende økonomisk investering fra kommunen. Derudover er det forventningen, at et sådant projekt kan skabe læring og forbedrede resultater.

Alternativer

Såfremt Beskæftigelsesudvalget ikke ønsker, at forvaltningen går i dialog med Dansk Flygtningehjælp om et muligt samarbejde, vil indsatsen for målgruppen udelukkende foregå i Jobcenter Viborg, som tilfældet er i dag.

Tidsperspektiv

Der er tale om et toårigt pilotprojekt. Såfremt der indgås et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp vil Beskæftigelsesudvalget blive orienteret om beskæftigelsesresultaterne efter ét år og igen ved pilotprojektets afslutning.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune i pilotfasen. Der vil dog være afledte administrative økonomiske konsekvenser ved projektet i form af tid, der anvendes til at visitere borgere til projektet. Herudover anvendes også administrative ressourcer til igangsættelse og løbende samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/49114
Resume
Den 1. januar 2020 træder en ny Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i kraft. Forvaltningen har igangsat en lang række implementeringsskridt som følge af den nye lovgivning. Dette indebærer blandt andet handlinger internt på arbejdsmarkedsområdet i Viborg Kommune, ligesom kommunen også deltager i en Task Force under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som er med til at øge kvaliteten af implementeringen af den nye lovgivning på tværs af alle landets kommuner.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om implementering af forenkling af beskæftigelsesindsatsen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-11-2019
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om implementering af forenkling af beskæftigelsesindsatsen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget blev på møde den 18. september 2018 (sag nr. 6) orienteret om indholdet i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen er senere udmøntet i en ny Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som blev vedtaget af Folketinget den 30. april 2019. Loven træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Inddragelse og høring

Implementeringen af ny LAB udføres med inddragelse af hele arbejdsmarkedsområdet.

Beskrivelse

Den 1. januar 2020 træder en ny LAB samt en række tilhørende love og bekendtgørelser i kraft. Den nye LAB betyder desuden ophør af Viborg Kommunes status som frikommune.
 
Den nye LAB betyder, at kommunerne får langt større frihed til at planlægge hjælpen til ledige og sygemeldte ud fra den enkelte borgers behov (sammenlignet med den tidligere LAB). Overordnet medfører den nye LAB:
 • Færre proceskrav
 • Ensretning af regler på tværs af målgrupper
 • Flere digitale løsninger og krav om selvbooking for flere målgrupper
 • Forsøg med a-kasser
 •  
Konkret for Viborg Kommune betyder ikrafttrædelsen af den nye LAB en række store ændringer. Dette hænger blandt andet sammen med Viborg Kommunes status som frikommune. Som eksempler kan nævnes:
 • Krav om afholdelse af fire lovpligtige samtaler inden for de første 6 måneder af ledighedsforløbet
 • Flere krav til indholdet i de lovpligtige samtaler og jobmål i Min Plan (fastsættes på bekendtgørelsesniveau)
 • Krav om førstegangsaktivering inden for 6 måneder for flere målgrupper
 • Varigheden af virksomhedspraktik for jobparate er fremover maksimalt 4 uger
 • Alle borgere skal have et CV
 • Flere krav til dokumentation og registrering
 • A-kasseforsøg med følgende a-kasser: 3F, Metalarbejderne, FOA, FTF, HK og Socialpædagogerne.
 
Hertil bemærkes, at den nye LAB har en række følgevirkninger, som også får betydning for sygedagpengeområdet. Det skyldes, at sygedagpengeloven ikke på samme måde som LAB er gennemskrevet i forhold til forenkling, men at Viborg Kommune fremover (grundet ophør som frikommune) vil blive underlagt en række proceskrav på sygedagpengeområdet vedrørende blandt andet opfølgning i form af samtaler med sygemeldte.
 
Den øgede kommunale frihed som følge af ny LAB medfører samtidig en styrket og systematisk faglig monitorering og opfølgning på kommunernes indsats. Formålet er at skærpe fokus på de kommuner, der ikke lever op til intentionerne i beskæftigelseslovgivningen om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 
Monitoreringen vil ske på baggrund af målinger af kommunernes resultater og indsatser. Målingerne tager udgangspunkt i benchmarkinganalyserne af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet, som kontrolleres for kommunernes rammevilkår. Som bekendt har Viborg Kommune en plads nr. 48 blandt de 98 kommuner, mens Viborg Kommunes rammevilkår tilsiger en plads som nr. 58. For målingerne af kommunernes indsats fastsættes fokusmål for de samtaler og tilbud, som det fortsat er intensionen, at kommunerne skal give de ledige med henblik på en aktiv beskæftigelsesindsats.
 
Viborg Kommune har sammen med Aalborg, Horsens, Nyborg, Vejle, Ballerup og Holbæk Kommuner takket ja til at være med i en Task Force under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Fra Viborg Kommunes side deltager arbejdsmarkedschefen. Task Forcen har til opgave at øge kvaliteten af styrelsens implementering af den nye LAB på tværs af alle kommuner, herunder også i forhold til kvalitetssikring af de værktøjer, som tages i brug af STAR og kommunerne som følge af den styrkede og systematisk opfølgning på kommunernes indsats.
 
Foruden ovenstående har forvaltningen igangsat en række implementeringsskridt i forbindelse med den nye LAB internt på arbejdsmarkedsområdet. Dette skal sikre, at medarbejderne pr. 1. januar 2020 er fuldt ud i stand til at sagsbehandle og træffe afgørelser i overensstemmelse med den nye LAB.
 
Implementeringen indebærer blandt andet, at der i november og december gennemføres undervisning af alle medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet. Undervisningen indebærer dels generel introduktion til den nye LAB samt specifik undervisning i den nye lovs betydning for jobcenterets forskellige ydelses- og målgrupper.
 
Det bemærkes endvidere, at ledelsen på arbejdsmarkedsområdet som led i ny LAB har truffet en række beslutninger om, hvordan medarbejderne konkret forventes at arbejde hen mod arbejdsmarkedsområdets kerneydelse under hensyn til den nye LAB. Det handler blandt andet om implementering af en række redskaber og metoder, fx at:
 • Alle borgere skal have fastsat tre realistiske jobmål
 • Alle medarbejdere skal have kendskab til stillinger/brancher/områder, hvor der er mangel på arbejdskraft
 • Der skal fastlægges planer for optrapning i timeantal i alle virksomhedspraktikker

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Ny LAB træder i kraft 1. januar 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/46828
Resume
Forvaltningen har søgt og fået tilsagn fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til projektet ”Flere indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund skal i beskæftigelse i Viborg Kommune”. Formålet med projektet er at styrke indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrunds tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder igennem en helhedsorienteret tilgang med inddragelse af social-, sundheds- og familieområdet.
 
Viborg Kommune har fået tilsagn om et samlet tilskud på knap 2,8 mio. kr. i projektperioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2022 til frikøb af en jobkonsulent og en beskæftigelsesfaglig medarbejder samt beskæftigelsesfremmende aktiviteter.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om tilsagn til projektet ”Flere indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund skal i beskæftigelse i Viborg Kommune” tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-11-2019
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om tilsagn til projektet ”Flere indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund skal i beskæftigelse i Viborg Kommune” til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Ansøgningen er udarbejdet med inddragelse af Jobcenter Viborg.

Beskrivelse

Formålet med projektet er at igangsætte en individuel, fokuseret og systematisk beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund for derigennem at styrke kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektets målgruppe er indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund i alderen 18-64 år, som enten er på (midlertidig) ydelse eller som er ægtefælleforsørgede. Kvinderne er ikke under integrationsprogrammet, og har således været i Danmark i en længere årrække.
 
I projektet vil der i samarbejde med SIRI blive opsat mål og aftalt aktiviteter, der skal imødekomme projektets formål.
 
Målet er, at flere indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund kommer i eller tættere på ordinær beskæftigelse eller uddannelse, at alle kvinderne kommer i et virksomhedsrettet tilbud samt at igangsætte forløb, hvor kvindernes arbejdsidentitet, motivation for job og arbejdsmarkedskultur udvikles. Derudover vil der også blive sat ind med en helhedsorienteret indsats med inddragelse af social-, sundheds- og familieområdet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektperioden er fra den 1. september 2019 til den 31. december 2022. Beskæftigelsesudvalget orienteres om status for projektet én gang årligt samt ved projektafslutning.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det samlede tilskud er på knap 2,8 mio. kr. i alt. Midlerne fra puljen skal anvendes til frikøb af en jobkonsulent og en beskæftigelsesfaglig medarbejder samt igangsættelse af beskæftigelsesfremmende aktiviteter for målgruppen.  

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/42634
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-11-2019
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten for 2019.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/28737
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-11-2019
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten for 2020.
 
Beskæftigelsesudvalget besluttede, at mødet den 7. januar 2020 aflyses.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 18/61496
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26-11-2019
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget blev orienteret om udmeldte puljer på beskæftigelsesområdet.
Forvaltningen har ansøgt puljer til henholdsvis Særlig indsats for ledige grønlændere i Danmark, Bedre indsats til borgere i ressourceforløb, Særlig indsats for ledige over 50 år og til Kompetenceudvikling til implementering af forenklet lov om beskæftigelsesindsats. Forvaltningen afventer fortsat svar på disse.
Derudover har forvaltningen valgt ikke at søge Pulje til udvidelse af udvikling i fleksjob II, da Viborg Kommune allerede deltager i projekt ”Udvikling af fleksjob II”.
 
Anders Bertel orienterede om besøg af Beskæftigelsesudvalget og forvaltning fra Varde Kommune den 6. november 2019.
 
Klaus Christiansen orienterede om, at for at overholde at Viborg Kommunes udgiftsandel følger landsplanudviklingen, er der behov for at tilpasse driftsbudgettet 2020 på Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.
Punktet sættes på dagsorden på Beskæftigelsesudvalgets ekstraordinære møde den 10. december 2019.
 
Charlotte Burvil orienterede om, at Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. december 2019 bliver todelt. Temamødet indledes med et ekstraordinært udvalgsmøde, hvor udvalget behandler et ekstraordinært punkt om budget 2020. Derefter afholdes temamødet om integrationsindsatsen og revalidering.
 
Den nyeste kvartalsrapport for 3. kvartal 2019 er tilgængelig den 2. december 2019 og Beskæftigelsesudvalget modtager et link via mail.
 
Klaus Christiansen orienterede om, at medlemmer fra direktionen den 25. november 2019 havde møde med Kim Skibsted Nøhr og Ellen Marcussen fra Poul Due Jensens Fond. På mødet drøftedes flere modeller for et samarbejde mellem Fonden og Viborg Kommune, herunder blandt andet samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om et socialt investeringsprogram for ledige med ikke-vestlig baggrund (sag nr. 5), samt en mulig Bjerringbro-version af virksomhedssamarbejde a la Telge Tillväxt, som Beskæftigelsesudvalget besøgte på studieturen til Stockholm i september 2019. Projektets hovedformål er foreløbigt tænkt som social inklusion, hvilket involverer et tæt samarbejde mellem virksomheder, socialområdet, sundhedsområdet, arbejdsmarkedsområdet med flere. 
 
Charlotte orienterede om Code of Care virksomhedsarrangementet ”Sammen får vi unge i job”, der afvikles den 26. november 2019 på virksomheden AC Hydraulic A/S. Arrangementet har 185 deltagere.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.