You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 28. januar 2020 kl. 08:00

Mødested Trepas
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/55099
Resume
Mødet i Beskæftigelsesudvalget den 28. januar 2020 afholdes hos Trepas, afdelingen af Jobigen, der varetager beskyttet beskæftigelse. Trepas er beliggende på Vævervej 11B, 8800 Viborg. Der gives en kort introduktion til virksomheden.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget fik den 29. maj 2018 (sag nr. 1) en bred orientering i området for beskyttet beskæftigelse, herunder Trepas og Hald Ege Miniregnskov.
 
På fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 17. januar 2019 (sag nr. 2) drøftede og godkendte udvalgene omlægningen af beskyttet beskæftigelse i Viborg Kommune, herunder beskyttet beskæftigelse på Trepas.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalgets møde indledes med en rundvisning på Trepas og oplæg om virksomheden.
 
På mødet orienteres udvalget om indholdet i, rammerne for og organiseringen af beskyttet beskæftigelse.
 
Teamleder Flemming Bastrup vil indledningsvist stå for en rundvisning på Trepas og fortælle om produktionen. Herefter vil centerleder for Jobigen Janni Retoft fortælle om organiseringen samt rammerne for beskyttet beskæftigelse, herunder overvejelser bag initiativer til udvikling af borgerens arbejdsevne i private virksomheder. Teamleder Lone Barret vil fortælle om kvalitetsmodellen og dens udmøntning.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/50932
Resume
Beskæftigelsesudvalget godkendte 10. december 2019 en tilpasning i integrations- og det øvrige driftsbudget på arbejdsmarkedsområdet på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 4,6 mio. kr.
Tilpasningen er udmøntet gennem reduceret køb af primært særligt tilrettelagt vejledning og opkvalificering, som harmonerer med et reduceret behov for tilbud til borgere omfattet af integrationsloven samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
På Jobigen betyder tilpasningen en sammenlægning af nogle af tilbuddene og afskedigelse af personale. En del af personalet kan overflyttes til andre opgaver inden for arbejdsmarkedsområdet.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om udmøntningen af tilpasning af driftsbudget 2020 tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om udmøntningen af tilpasning af driftsbudget 2020 til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget godkendte en tilpasning af driftsbudget 2020 med 2,5 mio. kr. på integrationsområdet og 4,6 mio. kr. på øvrig drift på arbejdsmarkedsområdet på det ekstraordinære møde 10. december 2019 (sag 1.) På mødet udtrykte Beskæftigelsesudvalget ønske om en orientering om udmøntningen på et udvalgsmøde i januar 2020.

Inddragelse og høring

Medarbejderne blev på et temamøde den 4. december 2019 i FagMED orienteret om, at det jævnfør byrådets vedtagelse af budget 2020, vil være nødvendigt at reducere i driftsbudgettet på arbejdsmarkedsområdet. Ledelsen orienterede medarbejderne om tidsplanen for tilpasningen samt om hovedtrækkene i forvaltningens forslag til tilpasning, som Beskæftigelsesudvalget behandlede den 10. december 2019.

På Jobigen blev medarbejderne orienteret om baggrund, tids- og procesplan dels på LokalMED den 9. december 2019 og dels på 2 personalemøder den 10. og 11. december 2019.
På møderne drøftede man sammenlægning af tilbud, personalesituationen, muligheder for omplacering af personale blandt andet i sammenhæng med tilsagn på 2 puljeansøgninger (Indsats for grønlændere samt ”Flere skal med 2”) samt behov for at tilføre ressourcer til beskyttet beskæftigelse, hvor der på Trepas er flere indskrevet end den nuværende normering.
Personalet har efterfølgende meldt tilbage med eventuelle ønsker eller planer, der kan bidrage til at reducere personaleudfordringen.
 
Den 16. december 2019 blev FagMED orienteret om udmøntningen af reduktionen i driftsbudgettet.
 
Jobigen har i et julebrev for at imødegå eventuel nervøsitet blandt pårørende og borgere i beskyttet beskæftigelse orienteret pårørendefølgegruppen på Trepas om, at der i sammenhæng med reduktionen i tilbud til ledige ikke vil ske personalereduktion i den beskyttede beskæftigelse, men der vil ske nogle personaleudskiftninger.
 
Beskrivelse
Tilpasning af integrationsbudgettet.
En tilpasning af driftsbudget for 2020 på integrationsområdet kan ske på baggrund af et fald i antallet af flygtninge. Reduktionen i antallet af flygtninge omfattet af integrationsprogrammet betyder, at fem medarbejdere frigøres fra opgaver i tilknytning til integrationsloven. Desuden kan der reduceres i køb af anden særlig tilrettelagt vejledning og opkvalificering. Integrationsbudgettet tilpasses på denne måde med i alt 2,5 mio. kr.
De fem medarbejdere har specialviden om indsatsen for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Medarbejderne vil derfor fremover varetage indsatsen overfor borgere, der ikke er i job eller uddannelse, men som ikke længere er omfattet af integrationsloven. 
 
Tilpasning af det øvrige driftsbudget på arbejdsmarkedsområdet.
Det oprindelige budgetforslag for 2020 er på baggrund af forbruget i 2019 reduceret med i alt 1,1 mio. kr. i forhold til køb af Anden Aktør-indsats på ledighedsydelsesområdet, afgang fra den kommunale fleksjobpulje samt køb af mentorstøtte.
 
Budgettet er tillige reduceret med 0,4 mio. kr. til køb af særligt tilrettelagt vejledning og opkvalificering.

Jobigens budget til aktiveringsindsatsen for ledige og sygemeldte reduceres med de resterende 3,1 mio. kr. Tilpasningen sker gennem dels en reduktion i driftsudgifterne, dels opsigelse af lejemålet på Vestervangsvej og dels en sammenlægning af flere af Jobigen’ tilbud. Samlingen af flere tilbud giver mulighed for at spare personaleressourcer.
I sammenlægningen reduceres antallet af pladser til ledige, men der bliver i størst muligt omfang fastholdt muligheden for at give borgerne en specialiseret indsats.
 
Tilpasningen på Jobigen betyder omplacering eller opsigelse af i alt 19 medarbejdere, som består af ordinært ansatte og ansatte på særlige vilkår. Der er for de opsagte medarbejdere koordineret med dels Jobkurs for førtidspensionister, fleksjobteamet og Viborg Kommunes fælles omplaceringsindsats med henblik på at hjælpe de berørte medarbejdere videre i andre job.

Viborg Kommune har fået tilsagn på ansøgninger til puljerne ”Flere skal med 2” og indsats for grønlændere, som Beskæftigelsesudvalget orienteres om i selvstændige punkter på dagsordenen.
”Flere skal med 2” omfatter alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og vil dermed reducere antallet af deltagere i den særlige tilrettelagte vejledning og opkvalificering på Jobigen betydeligt. Dette opvejer reduktionen i antallet af tilbudspladser på Jobigen.
Tilsagnet fra puljerne kombineret med personalerokeringer på Trepas giver mulighed for, at 7 af de berørte medarbejdere kan overflyttes til andre opgaver under arbejdsmarkedsområdet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Lejemålet på Vestervangsvej blev opsagt i december 2019. Der er 6 måneders opsigelsesvarsel.
 
I januar 2020 udarbejder Jobigen en ny beskrivelse af det nye samlede tilbud, som fortsat skal indeholde specialiseret indsats i forhold til eksempelvis smertehåndtering og bevægelse.
 
Omlægningen af tilbuddene og reduktion i normeringen vil ske gradvist. Det betyder, at borgere, der er påbegyndt tilbud, kan fortsætte og afsluttes på en god måde. Der optages først nye borgere, når tilbudsbeskrivelserne er på plads og jobcentrets medarbejdere informeret om tilpasningen.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i udmøntningen taget højde for opsigelsesvarsler og dermed at tilpasningen på 2,5 mio. kr. på integrationsområdet og 4,6 mio. kr. på det øvrige driftsbudget på arbejdsmarkedsområdet kan få fuld virkning i 2020.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/53338
Resume
Folketinget har den 20. december 2019 vedtaget en ændring af Lov om en aktiv socialpolitik m.fl., som udmønter aftalen om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger. Loven trådte i kraft den 1. januar 2020. Lovændringen indebærer blandt andet, at antallet af sanktionssatser reduceres fra 80 til 4 satser, ligesom kommunernes vejledningsforpligtigelse øges.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om enklere og skærpede sanktioner m.v. til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om enklere og skærpede sanktioner m.v. til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik den 16. november 2018 ”Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger”. Aftalen blev suppleret med yderligere elementer den 10. september 2019 efter aftale mellem den nuværende regering og aftalepartierne.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Folketinget har den 20. december 2019 vedtaget en ændring af Lov om en aktiv socialpolitik m.fl., som udmønter aftalen om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger. Loven trådte i kraft den 1. januar 2020.
 
Formålet med lovændringen er at understøtte det danske velfærdssystems princip om ret og pligt, der betyder, at når man er ledig og modtager en overførselsindkomst fra det offentlige, hvor der stilles krav om, at man skal opfylde en rådighedsforpligtelse, så skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet og gøre, hvad man kan for at finde et job.
 
Lovændringen indeholder en række initiativer, som skal medvirke til at forenkle og skærpe reglerne om sanktioner i kontanthjælpssystemet, så kommunerne får lettere ved at administrere reglerne og begår færre fejl. Forenklingen af reglerne har desuden til hensigt at gøre det lettere for borgerne at forstå reglerne og sanktionssystemet. Reglerne skal endvidere understøtte, at borgerne reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet eller en indsats, der kan bringe dem tættere herpå.
 
Sanktionssatser
Med lovpakken er de tidligere 80 sanktionssatser reduceret til fire faste sanktionssatser på henholdsvis 200, 400, 600 og 700 kr.
 
Størrelsen af sanktionssatsen vil afhænge af borgerens indplacering på fire ydelsesintervaller.
 
Ydelsesintervaller, kr. pr. måned (2019)
Sanktionssatser, kr. (2019)
Mindre end 5.500
200
5.500 til 9.700
400
9.700 til 13.200
600
Mere end 13.200
700
 
De fire sanktionssatser vil, grundet indplacering i ydelsesintervaller, for nogle borgere være en skærpelse i forhold til gældende regler, fordi sanktionssatsen vil blive forhøjet. Den største procentuelle skærpelse vil være for hjemmeboende unge under 30 år, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse). De vil få sanktionssatsen forhøjet fra 120 kr. pr. dag til 200 kr. pr. dag.
 
Eksempler på sanktionering
Såfremt en borger uden rimelig grund afviser et tilbud om arbejde, vil borgeren ligesom i dag kunne sanktioneres svarende til tre gange dagssatsen pr. måned. Et andet eksempel er sanktionering i forbindelse med udeblivelse fra en jobsamtale. Hvis en borger uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale en mandag og først den følgende mandag henvender sig til kommunen, vil personen blive sanktioneret med syv sanktionssatser, da personen ikke har været i kontakt med kommunen i syv dage. Hvis personen derimod havde taget kontakt dagen efter udeblivelsen fra jobsamtalen, ville personen blive sanktioneret med én sanktionssats.
 
Skærpede sanktioner
Foruden at der for nogle målgrupper sker en skærpelse i forhold til gældende regler for så vidt angår størrelsen på sanktionssatserne, betyder de nye regler desuden en række øvrige skærpelser. Det handler blandt andet om skærpelse af sanktionering ved udlandsophold og uoplyst arbejde samt sanktionering ved manglende underskrivelse af medborgerskabserklæring for udlændinge inden for en måned efter kommunen har overtaget ansvaret for udlændingen. Derudover indebærer de nye regler, at personer, som får nedsat deres ydelse som følge af en sanktion, ikke kompenseres ved at modtage mere i boligstøtte.
 
Øget vejledningspligt
Det følger af de nye sanktionsregler, at sanktionering er betinget af, at kommunen vejleder borgeren om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med borgerens ydelse. Dette indebærer blandt andet, at kommunen senest ved første samtale efter borgeren har ansøgt om hjælp skal drøfte og gennemgå vejledningen med borgeren på en måde, så personen forstår sine rettigheder og pligter. Kommunen skal desuden sikre, at der udleveres og sendes en skriftlig vejledning til personen senest i forbindelse med første samtale. Kommunen skal endelig sikre, at vejledningen gennemgås og gøres tilgængelig for personen hvert halve år. Kommunen skal give vejledningen hyppigere, hvis kommunen konkret vurderer, at en person har behov for dette.
 
Efterlevelseshjælp og nyt rådighedstilsyn
Foruden lovændringerne, der skal forenkle og skærpe sanktionssystemet, indebærer lovpakken, at den kommunale medfinansiering af efterlevelseshjælp afskaffes. Efterlevelseshjælp gives til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Lovændringen skal lette administrationen for kommuner og Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark modtager i dag relativt få ansøgninger årligt, hvilket ikke står mål med de udgifter, der er til at understøtte administrationen af den delte finansiering (mellem kommune og stat).
 
Med lovpakken er der desuden indført et nyt rådighedstilsyn, idet den eksisterende tilsynsmodel (stikprøvebaseret tilsyn med enkeltsager) erstattes af en tilsynsordning, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil føre tilsyn på grundlag af nøgletal baseret på de lediges registrering af jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet og kommunernes indberetninger af rådighedssanktioner.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det fremgår af lovforslaget, at kommunerne samlet set vil have mindreudgifter som følge af lovændringen på 19,5 mio. kr. årligt i 2020-2023. De økonomiske konsekvenser for kommunerne af lovændringen skal forhandles med de kommunale parter.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/53765
Resume
Der er på landsplan afsat 102 mio. kr. til initiativer, der skal opkvalificere arbejdsstyrken og sikre virksomhederne adgang til faglært arbejdskraft.
 
Viborg Kommune er tildelt en ramme på i alt 1.137.950 kr. til 4 initiativer:
1. Ny pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse.
2. Ny regional uddannelsespulje til kontanthjælpsmodtagere.
3. Ny pulje til nye muligheder med jobrotation.
4. Videreførelse af pulje til opkvalificering inden for mangelområder.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om de udvidede muligheder for opkvalificering tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om de udvidede muligheder for opkvalificering til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Forligspartierne bag beskæftigelsesreformen (S, DF, V, RV og K) har afsat 102 mio. kr. på landsplan til initiativer, der i 2020 skal opkvalificere arbejdsstyrken og sikre virksomhederne adgang til faglært arbejdskraft.
Opkvalificeringspakken skal få flere med og samtidig sikre, at virksomhederne har adgang til faglært og kvalificeret arbejdskraft.
 
Viborg Kommune er tildelt en ramme på i alt 1.137.950 kr. i 2020 til 4 initiativer:
 
1. Ny pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse.
Med puljen kan kommunerne bevilge grundforløb til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, og som er minimum 30 år. Forløbene skal påbegyndes i senest i 1. kvartal 2021.
Det er en forudsætning for at få et grundforløb fra puljen, at den ledige har en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden grundforløbet starter. På den måde kan den ledige fortsætte sin uddannelse som voksenlærling hos virksomheden. Alternativt skal uddannelsen være på positivlisten for puljen til uddannelsesløft.
Den ledige vil under grundforløbet modtage den hidtidige ydelse og være fritaget for at være aktivt jobsøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde.
Puljen understøtter prioriteringerne i Viborg og inden for de 11 uddannelser omfattet af Praktikpladsgarantien vil det være muligt for ledige, at benytte ordningen. 
 
2. Ny regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Med puljen kan jobparate kontanthjælpsmodtagere få erhvervsrettet opkvalificering inden for brancher, hvor der er behov for arbejdskraft. Der kan bevilges korte opkvalificerende kurser fra den regionale positivliste. Det kan for eksempel være et specialiseret svejsekursus, et kursus om godstransport med lastbil eller et hygiejnecertifikat.
Den nye pulje kan kun anvendes til jobparate kontanthjælpsmodtagere og vil betyde, at der i Viborg kan sættes ekstra fokus på opkvalificering af målgruppen. 
 
3. Ny pulje til nye muligheder med jobrotation.
Puljen styrker jobrotationsordningen, så ufaglærte med erhvervserfaring kan tage en erhvervsuddannelse, mens en ledig vikarierer i uddannelsesperioden.
Puljen giver tilskud til jobrotationsforløb, hvor beskæftigede på 25 år eller derover med mindst to års relevant erhvervserfaring deltager i en erhvervsuddannelse uden praktik (et såkaldt
euv1-forløb). Puljen ændrer ikke på målgruppen af ledige, der kan ansættes i jobrotationsvikariatet. Puljen understøtter, at ansatte kan komme i gang med at tage en erhvervsuddannelse.
 
4. Videreførelse af pulje til opkvalificering inden for mangelområder.
Med den nye mangelpulje udvides målgruppen fra at gælde for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere til at gælde for alle målgrupper.
Det er et krav, at der skal være en hensigtserklæring fra en arbejdsgiver om ansættelse inden for stillingsbetegnelser, hvor der er rekrutteringsudfordringer, ligesom de ledige skal have tre måneders forudgående ledighed.
Prioriteringen af deltidsjob kombineret med offentlig forsørgelse for alle målgrupper i Viborg betyder, at flere målgrupper har mod på, at deltage i fagrettet opkvalificering og dermed at puljen kan udnyttes.
 
Desuden er der aftalt en videreførelse af trainee-ordningen, som varetages af a-kasserne under AC og FH.
Trainee-ordningen er et tilbud til nyuddannede med en videregående uddannelse.
Et traineeforløb består af to elementer: Fagligt opkvalificerende kursus, der imødekommer behov inden for dimittendens fagområde samt et praktisk læringsforløb på en fagrelevant arbejdsplads, hvilket kan afvikles som virksomhedspraktik i op til 8 uger, som ansættelse med løntilskud eller jobrotation.
 
De nye initiativer supplerer de muligheder, der er under lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som giver mulighed for at bevilge vejledning og opkvalificering (herunder ordinær uddannelse) samt flere forskellige ordninger, der skal understøtte at ledige og ansatte opkvalificeres.
 
Det er ordningerne:
 • Vejledning og opkvalificering – herunder ordinær uddannelse
 • Ret til tilbud om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en test har vist behov for et sådant kursus
 • Ret til en realkompetencevurdering for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere der er fyldt 30 år og hvis de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
 • Uddannelsesløft for forsikrede ledige, som kan få merit til en erhvervsuddannelse
 • Regional uddannelsespulje for forsikrede ledige, der deltager i uddannelse jf. en positivliste
 • 6 ugers jobrettet uddannelse for forsikrede nyledige med mindst uddannelse
 • Jobrotationsordning, hvor virksomheder får tilskud til at ansætte en ledige som vikar, mens ansatte uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er i uddannelse. (Ordningen gælder ikke for erhvervsuddannelser)
 • Voksenlærlingeordning for ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse- fra første ledighedsdag samt for ledig faglærte med mere end seks måneders ledighed og for ufaglærte beskæftigede
 • Opkvalificering i forbindelse med ansættelse – herunder også ved fleksjob
 • Pulje til opkvalificering i forbindelse med større afskedigelser
 
Mulighederne og ordningerne fremgår af bilag 1 sammen med budgetrammen for hver af dem.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Viborg Kommune har mulighed inden for den udmeldte ramme at bevilge indsatser under de 4 initiativer med start i 2019 og frem til udgangen af 2020 – dog kan grundforløb gennemføres ind i 1. kvartal 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ud af de i alt 102 mio. kr. til initiativerne på landsplan har Viborg Kommune fået en ramme på i alt 1.137.950 kr.
 
1. Ny pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse.
Puljen er på 27 mio. kr., og den kan anvendes i 2019, 2020 og 1. kvartal af 2021.
Kommunerne får 80 pct. i refusion fra staten for bevilgede grundforløb til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.
Viborg Kommune kan få refusion inden for en ramme på 393.600 kr.
 
2. Ny regional uddannelsespulje til kontanthjælpsmodtagere.
Puljen er på 30 mio. kr. og den kan anvendes i 2019 og 2020.
Kommunerne får 80 pct. i refusion fra staten til kurser fra den regionale positivliste.
Viborg Kommune kan få refusion inden for en ramme på 322.750 kr.
 
3. Ny pulje til nye muligheder med jobrotation.
Puljen er på 20 mio. kr., og den kan anvendes i 2019 og 2020.
Kommunerne får 60 pct. i refusion fra staten for udgifter til jobrotationsydelsen, hvor
beskæftigede deltager i en erhvervsuddannelse uden praktik.
Viborg Kommune kan få refusion inden for en ramme på 260.000 kr.
 
4. Videreførelse af pulje til opkvalificering inden for mangelområder.
Den nye mangelpulje er på 12,5 mio. kr., og den kan anvendes i 2019 og 2020.
Kommunerne får 80 pct. i refusion fra staten til udgifter til tilbud kurser, når der forlods er
en hensigtserklæring fra en arbejdsgiver om ansættelse inden for stillingsbetegnelser, hvor der er rekrutteringsudfordringer.
Viborg Kommune kan få refusion inden for en ramme på 161.600 kr.
 
5. Trainee-ordningen administreres af a-kasser under FH og AC og midlerne fordelt mellem a-kasserne.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/53831
Resume
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgik den 2. december 2019 aftale om finansloven for 2020. Finansloven for 2020 blev vedtaget den 19. december 2019. Denne sag beskriver udvalgte finanslovstiltag af betydning for arbejdsmarkedsområdet.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om finanslovstiltag af betydning for arbejdsmarkedsområdet til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om finanslovstiltag af betydning for arbejdsmarkedsområdet til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgik den 2. december 2019 aftale om finansloven for 2020. Finansloven for 2020 blev vedtaget den 19. december 2019.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Aftalen om finansloven for 2020 indeholder en række finanslovstiltag af betydning for arbejdsmarkedsområdet, hvoraf særligt udvalgte beskrives i denne sag. Der henvises endvidere til Aftale om finansloven for 2020 (bilag 1), som indeholder en beskrivelse af hovedelementerne i finanslovsaftalen.
 
Uddannelse
Aftaleparterne er enige om at afskaffe loftet over dobbeltuddannelse. Hermed ophæves reglen om, at det i hovedreglen ikke har været muligt at tage mere end én ordinær videregående uddannelse på samme eller lavere niveau. Afskaffelsen af uddannelsesloftet får virkning fra den 1. juli 2020.
 
Finanslovsaftalen indeholder et ekstra kvalitetsløft af ungdomsuddannelserne. Dette gøres via forhøjelsen af en række puljer og særtilskud; kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne, særtilskud til almengymnasiale uddannelser og særstilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser.
 
Social dumping og international rekruttering
Finansloven indeholder en styrkelse af den fælles myndighedsindsats mod social dumping. Indsatsen gennemføres i et samarbejde mellem Arbejdstilsynet, skattemyndighederne og politiet.
 
Finanslovsaftalen indebærer, at der indføres en ny arbejdsmarkedstilknytningsordning for udlændinge, der har fået inddraget eller nægtet forlænget deres oprindelige opholdsgrundlag, men som har været i beskæftigelse i Danmark i minimum to år. Opholdsordningen skal give udlændingene mulighed for at blive i Danmark, mens de er i beskæftigelse i det pågældende ansættelsesforhold eller anden beskæftigelse inden for samme branche ved tilsvarende eller bedre løn- og ansættelsesvilkår. Den nødvendige lovgivning fremsættes primo 2020.
 
Aftalepartierne er enige om at afskaffe deltagerbetaling for deltagelse i danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere, studerende m.fl. (såkaldte S-kursister). Således afskaffes den nuværende faste deltagerbetaling på 2.000 kr. pr. modul, så danskuddannelse bliver gratis.
Depositummet for deltagelse i danskundervisning forhøjes fra i dag 1.250 kr. pr. modul til 2.000 kr. Reglerne om tilbagebetaling af depositum skærpes, så uberettiget fravær medfører, at tilbagebetalingen af depositum nedsættes. Ændringerne træder i kraft fra 1. juli 2020.
 
Finanslovsaftalen indebærer, at opholdskravet for ret til dagpenge afskaffes. Det nuværende opholdskrav betyder, at dagpengeretten forudsætter ophold i riget, et EU/EØS-land eller Schweiz i 5 år inden for de seneste 12 år. Ændringen vil ske fra 1. februar 2020.
 
Øvrige initiativer
Der afsættes med finansloven en pulje på 50 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 til en styrket indsats for at afklare, om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år fortsat skal være på kontanthjælp. Midlerne målrettes primært personer, som har modtaget kontanthjælp i en periode på mere end 8 ud af de seneste 10 år. Kommunerne skal afklare om borgeren fx er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Udmøntningen af initiativet sammentænkes med udmøntningen af Flere skal med 2-projektet.
 
Med henblik på at genoptage Danmarks deltagelse i FN’s kvoteflygtningeprogram afsættes der en reserve på 40 mio. kr. i 2020, der kan dække udgifter op til 500 kvoteflygtninge. Regeringen meddeler medio 2020 FN inden for gældende regler herom, hvordan og i hvilket omfang Danmark deltager i kvoteflygtningeprogrammet.
 
Aftalepartierne ønsker at udvide integrationsgrunduddannelsen (IGU). Aftaleparterne nævner, at ordningen fx udover den nuværende målgruppe også kan omfatte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har opholdt sig i Danmark i 5 til 10 år, eller som er 40 år eller derover. Ordningen er baseret på trepartsaftaler med arbejdsmarkedets parter, og ændringer i ordningen forhandles derfor med parterne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

For så vidt angår afskaffelsen af deltagerbetaling for deltagelse i danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere, studerende m.fl. (S-kursister) afsættes en ramme på i alt 75 mio. kr. i 2020 og 145 mio. kr. årligt fra 2021 til at kompensere de manglende indtægter i kommunerne. Pengene forventes udmøntet gennem budgetgarantien og dermed via bloktilskudsnøglen, hvilket vil give Viborg Kommune et øget bloktilskud på 1,3 mio.kr i 2020 og 2,4 mio.kr i 2021 og frem.
 
Afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge skønnes at indebære merudgifter på 80 mio. kr. i 2020, 134 mio. kr. i 2021, 147 mio. kr. i 2022 og 148 mio. kr. i 2023. Kompensation forventes udmøntet som beskæftigelsestilskud og budgetgaranti. Viborg Kommunes andel af kompensationen forventes at være ca. 1,3 mio.kr i 2020, 2,2 mio.kr i 2021, 2,5 mio.kr i 2022 og 2023.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/62156
Resume
I december 2018 godkendte Viborg Byråd organisering af den kommunale ungeindsats. I denne sag, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget gives en status for realiseringen heraf og plan for evaluering.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale anbefaler, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at orientering om status for den kommunale ungeindsats tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2020
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at orientering om status for den kommunale ungeindsats tages til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd godkendte organisering af den kommunale ungeindsats den 19. december 2018 (sag nr. 1) og modtog på plankonferencen i april 2019 en status herfor. Efterfølgende er Social- og Sundhedsudvalget på sit møde den 29. maj 2019 (sag nr. 12) samt Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget på sine møder den 4. juni 2019 (hhv. sag nr. 9 og sag nr. 6) præsenteret for realiseringen af elementerne i ungeindsatsen.

Inddragelse og høring

Relevante samarbejdspartnere og afdelinger i Viborg Kommune er involverede i realiseringen af den kommunale ungeindsats.

Beskrivelse

Baggrund
Fra den 1. august 2019 har kommunerne haft ansvaret for, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Byrådet har besluttet, at den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune omfatter alle unge mellem 15 og 30 år med behov for støtte fra flere forskellige afdelinger i kommunen.
 
Implementering af den kommunale ungeindsats
Afgørende for realiseringen af Viborg Kommunes ungeindsats er en fælles tilgang på tværs af fagområder og hurtig tilpasning af arbejdsgange og præcise udmeldinger, så retningen er tydelig for alle involverede.
 
De centrale elementer i Viborg Kommunes ungeindsats er:
 • den tværprofessionelle konference
 • målgruppebeskrivelsen
 • ungeguide-funktionen
 • den fælles uddannelses- og jobplan
 
En uddybning af elementerne og status i forbindelse hermed fremgår af bilag 1. Derudover præsenteres også evalueringskonceptet.
 
Fremtidigt fokusområde
Primo 2020 bliver der mulighed for samkøring af data på tværs af afdelinger med henblik på at identificere ungeforløb med behov for koordinering. Denne mulighed vil intensivere indsatsen med at identificere unge i målgruppen og visitere disse til ungekonferencen. Dette vil resultere i en markant tilgang af unge, der får tildelt ungeguide.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

For at sikre tilstrækkeligt datagrundlag forventes evaluering gennemført i løbet af efteråret 2020 og afsluttet med udgangen af 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

DUT-midlerne for ungeguideordningen udgjorde i 2019 340.000 kr. og i overslagsårerne udgør de 690.000 kr.
 
Midlerne anvendes til aflønning af ungekoordinator samt pulje til understøttelse af realiseringen af den kommunale ungeindsats, blandt andet i form af etablering og drift af ungeguidenetværket.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/5212
Resume
Viborg Kommune har tilbudt gratis psykologhjælp for 15-25-årige siden januar 2019. Udvalget forelægges hermed en status for det første år.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orientering om status på gratis psykologhjælp tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orientering om status på gratis psykologhjælp til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

I konstitueringsaftalen for 2018-2021 besluttede byrådet at indføre gratis psykologhjælp til 15-25-årige. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022 blev der derfor afsat 0,3 mio. kr. til etablering af et tilbud. På mødet den 27. november 2018 (sag nr. 2) blev Beskæftigelsesudvalget orienteret om en model for udmøntning af midlerne, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 29. november 2018. Hovedpunkterne i modellen er, at tilbuddet er normeret til 14 timer ugentligt i 46 uger pr. år. De 14 timer fordeles på tre typer af aktiviteter: planlagte konsultationer, telefonisk åbningstid to gange om ugen og skriftlig dokumentation. Et forløb kan være på op til fem gange.
 
Beskæftigelsesudvalget blev senest orienteret om status på gratis psykologhjælp den 13. august 2019 (sag nr. 10). I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 afsatte byrådet yderligere 0,3 mio. kr. til gratis psykologhjælp.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Status på gratis psykologhjælp
Der har været 182 henvendelser til gratis psykologhjælp det første år. Den indledende telefonsamtale bidrager til, at tilbuddets åbningstid anvendes effektivt, da de unge screenes i telefonen med henblik på at tilbyde det rette tilbud til den enkelte.
 
Der har hidtil været meget få udeblivelser fra samtaleforløbene. Det må ses som et tegn på, at tilbuddet er meningsfuldt for målgruppen. Samtidig indikerer det, at placeringen på Sct. Laurentii Vej i Viborg er tilgængelig for målgruppen.
 
I forbindelse med både indledning og afslutning af et samtaleforløb vurderer den unge graden af selvoplevede udfordringer i forhold til sig selv, sine nære relationer, sit netværk og generelt velbefindende. På alle fire parametre mindskes graden af udfordringer i løbet af samtaleforløbet. Det indikerer, at de unge oplever, at gratis psykologhjælp overordnet set har en positiv påvirkning på deres velbefindende. 
 
Nedenfor er der opstillet en række indsamlede data om gratis psykologhjælp fra de første måneder. Data er trukket medio januar 2020, og de udgør grundlaget for forvaltningens ovenstående vurdering af tilbuddet:
 
 • 95 unge ud af de 182 henvendelser har kun været i kontakt med gratis psykologhjælp i forbindelse med den indledende telefonsamtale. De 95 unge er enten blevet henvist til et andet tilbud, har været udenfor målgruppen eller ikke haft behov for mere rådgivning.
 
 • 82 unge har modtaget eller modtager rådgivning gennem et samtaleforløb. 67 af de 82 unge har afsluttet deres samtaleforløb med en gennemsnitslængde på fire samtaler.
 
 • Ud af de 67 afsluttede samtaleforløb er 40% afsluttet, fordi de unge ikke har haft yderligere behov for rådgivning. 31% er henvist til et andet tilbud, mens 24% selv har valgt at afslutte forløbet. De sidste 4% er udeblevet.
 
 • Unge i et samtaleforløb fordeler sig aldersmæssigt bredt fra 15-25 år. Det understøtter gennemsnitsalderen på 20,4 år da også. Den kønsmæssige fordeling er på 64% kvinder og 36% mænd.
 
 • De unge henvender sig ud fra et bredt spektrum af årsager med en overrepræsentation af unge med angst, lavt selvværd, belastninger i familien eller ensomhed.
 
 • Pt. er 17 unge på venteliste. Der har i 2019 været op til tre måneders ventetid. Denne forventes dog at falde markant i 2020 som følge af opnormeringen af tilbuddet.
 
I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 afsatte byrådet yderligere 0,3 mio. kr. til gratis
psykologhjælp. Dermed er der nu afsat 0,6 mio. kr. årligt til tilbuddet.
 
Den ekstra bevilling anvendes til at forøge antallet af psykologsamtaler. Et samtaleforløb er dog stadig på maksimalt fem gange.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/55509
Resume
Viborg Kommune har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om deltagelse i projekt Flere skal med 2. I sagen orienteres om projektets rammer, målgruppe og økonomi.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Ansøgningen er blevet udarbejdet i et tæt samarbejde mellem arbejdsmarkedsområdets afdelinger. Derudover har socialområdet, familieområdet og sundhedsområdet været kontaktet med henblik på deltagelse i projektet, idet disse parter indgår i projektets indsatsmodel.

Beskrivelse

Baggrund
Viborg Kommune deltog i perioden 2017-2019 i den første version af Flere skal med. Målet var at afprøve projektets indsatsmodel på kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 års offentlig forsørgelse. Målet var at sikre målgruppen tilknytning til arbejdsmarkedet via en virksomhedsrettet indsats.
 
STAR har efterfølgende udbudt en ny pulje under overskriften Flere skal med 2. Alle landets kommuner har kunnet søge Flere skal med 2.
 
58 kommuner har indsendt ansøgning til puljen Flere skal med 2, og 30 kommuner er blevet udvalgt, herunder Viborg Kommune. Ansøgningen fremgår af bilag 1.
 
Målgruppen
Projektets målgruppe er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, som er over 30 år.
 
Formålet
Formålet med puljen er at understøtte, at flest mulige i målgruppen opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer samt at udbrede og forankre Flere skal med-indsatsen til hele målgruppen af aktivitetsparate borgere over 30 år.
 
Indsatsmodellen
STAR har udviklet en særlig indsatsmodel, som kommunerne skal følge i tilrettelæggelse af indsatsen for målgruppen.
 
Kernelementerne i indsatsmodellen er koncentreret om individuel støtte fra jobcentret, fokus på lønnede timer og på borgerens ressourcer, interesser og ønsker.
 
Konkret består indsatsmodellen af 3 trin, 5 kerneelementer og et supplerende indsatselement (bilag 2).
 
De tre trin i indsatsmodellen er:
 • Trin 1, hvor formålet er at få visiteret borgeren til projektet og opstart af den jobrettede indsats
 • Trin 2, hvor formålet er at få etableret er personligt jobmatch med henblik på lønnede timer
 • Trin 3, hvor formålet er at fastholde borgeren i job/praktik og sikre progression i/mod lønnede timer
 
Step up-indsats
Et nyt element i Flere skal med 2 i forhold til det første projekt Flere skal med er, at kommunerne er forpligtigede til at tilbyde en såkaldt step up-indsats.
 
Formålet med ’step up’-indsatsen er, at borgeren får lagt en klar plan for, hvordan
de helbredsmæssige og/eller familierelaterede udfordringer, som borgeren oplever,
står i vejen for et job, håndteres parallelt med den virksomhedsrettede indsats.
 
Step up-indsatsen anvendes dog alene som et nødgreb, som kun igangsættes hvis det i praksis har vist sig, at:
 1. hovedmodellen ikke er tilstrækkelig, og det rette match mellem borger og virksomhed trækker ud, fordi borgeren har helbredsmæssige eller familierelaterede udfordringer, som vedkommende oplever, står i vejen for job/uddannelse og
 2. det eksisterende tværfaglige samarbejde i kommunen ikke er tilstrækkeligt til at håndtere borgerens udfordringer.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektet løber i perioden fra den 01-12-2019 til den 31-12-2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune har fået bevilliget i alt 3.709.200 kr.
 
For 2019 er det givet tilsagn om tilskud på 1.047.528 kr. På grund af finansloven kan der alene gives tilsagn for et år ad gangen.
 
Tilskuddet udgør 1.425.224 kr. i 2020 og 1.236.448 kr. i 2021. Dette dog under forudsætning af, at finanslovene for 2020 og 2021 vedtages.
 
Tilskuddet udbetales bagudrettet i to rater på baggrund af indsendt del- og slutregnskab.
 
Der er knyttet følgende betingelser til udbetalingerne:
 
1 rate: 50 pct. af tilskuddet kan udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab, som dokumenterer afholdte udgifter.
 
2. rate: De sidste 50 pct. af tilskuddet udbetales på baggrund af et endeligt slutregnskab for hele projektperioden, og såfremt kommunen har opnået, at:
 • 15 pct. af kommunens indsatsgruppe er kommet i løntimer eller uddannelse i en måned. Herved kan 40 pct. udbetales.
 • 20 pct. af indsatsgruppen er kommet i løntimer eller uddannelse i en måned. Herved kan hele tilsagnsbeløbet udbetales.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/49138
Resume
Forvaltningen har søgt og fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til projektet ”Bedre indsats til borgere i ressourceforløb”. Formålet med projektet er at forbedre Viborg Kommunes arbejde med inddragelse af borgere i ressourceforløb, særligt i forbindelse med rehabiliteringsmødet, samt at skabe øget kvalitet i virksomhedspraktikker med mere fokus på lønnede timer.
 
Viborg Kommune har fået tilsagn om et samlet tilskud på 4 mio. kr. i projektperioden fra den 20. december 2019 til den 31. december 2021. Midlerne anvendes til ansættelse af 4 jobformidlere og en projektleder (1/2 årsværk).
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om tilsagn til projektet ”Bedre indsats til borgere i ressourceforløb” tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om tilsagn til projektet ”Bedre indsats til borgere i ressourceforløb” til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Ansøgningen er udarbejdet med inddragelse af Jobcenter Viborg. Gennemførelsen af projektet sker endvidere med inddragelse af relevante samarbejdspartner på tværs af fagområder.

Beskrivelse

Formålet med projektet er at forbedre Viborg Kommunes arbejde med inddragelse af borgere i ressourceforløb, særligt i forbindelse med rehabiliteringsmødet, samt at skabe øget kvalitet i virksomhedspraktikker med mere fokus på lønnede timer. Projektet indebærer med ansættelse af 4 jobformidlere, at antallet af borgere pr. jobformidler (sagsstammen) nedsættes til 30 borgere pr. jobformidler.
 
Projektet bygger på en forudbestemt indsatsmodel. Indsatsmodellen bygger på erfaringer fra tidligere projekter, fx ”Flere skal med” og ”Bedre Ressourceforløb” og består af to holdepunkter for, hvad der virker i indsatsen for udsatte borgere:
 • ”Virkeligheden virker”: Det at komme ud på en ordinær arbejdsplads med kolleger og meningsfulde opgaver løfter borgeren tættere på job
 • ”Medarbejderen virker”: En tillidsrelation til en primær kontaktperson, der tror på borgerens jobmuligheder, øger chancerne for at komme i job.
 
Målet med projektet er, at flere borgere i ressourceforløb kommer i enten ordinær beskæftigelse (herunder småjobs), ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskud.
 
STAR har i sin vurdering af Viborg Kommunes ansøgning særlig lagt vægt på, at Viborg Kommune tidligere har vist gode resultater for virksomhedsrettet indsats mv. Derudover er der lagt vægt på, at ansøgningen indeholder en god beskrivelse af, hvordan indsatsen forankres.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektperioden er fra den 20. december 2019 til den 31. december 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det samlede tilskud er på 4 mio. kr. i alt.
 
Det bemærkes, at udbetaling af 25 % af tilskuddet er betinget af, at Viborg Kommune lever op til en række målkrav. 12,5 % udbetales hvis 35 pct. af kommunens borgere i ressourceforløb er i virksomhedspraktik, løntilskud, lønnede timer eller uddannelse i et kvartal i 2021, mens de resterende 12,5 % udbetales hvis 15 % af kommunens borgere i ressourceforløb er i lønnede timer eller uddannelse i et kvartal i 2021.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/304
Resume
Viborg Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om støtte til projektet ”Rollemodeller blandt udsatte ledige grønlændere i Viborg Kommune”.
 
Viborg Kommune har fået tilsagn om et samlet tilskud på 824.955 kr. i projektperioden fra 9. december 2019 til 31. december 2020. Tilskuddet anvendes til at ansætte to jobindsatsmedarbejdere.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om puljen ”Særlig indsats for ledige grønlændere i Danmark” tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om puljen ”Særlig indsats for ledige grønlændere i Danmark” til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Viborg Kommune har søgt og fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til puljen ”Særlig indsats for ledige grønlændere i Danmark”. Viborg Kommunes projekt under puljen hedder ”Rollemodeller blandt udsatte ledige grønlændere i Viborg Kommune”, og har til formål at skabe en kulturforandring hos udsatte ledige grønlændere, for derigennem at øge andelen af grønlændere med tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet er udviklet af Jobigen og medfører, at der ansættes to jobindsatsmedarbejdere på Jobigen i projektperioden.
 
Projektets væsentligste aktivitet er at skabe rollemodeller blandt udsatte grønlændere, samt at knytte tættere bånd mellem Viborg Kommune, frivillige organisationer og grønlændernes egne netværk.
 
Målgruppen i projektet er alle udsatte ledige grønlændere i Viborg Kommune. Det anslås, at der er ca. 120 ledige grønlændere i Viborg Kommune, hvoraf ca. 80 er socialt udsatte.
 
Indsatsen vil i høj grad være fokuseret på at skabe kulturforståelse hos grønlænderne i forhold til de forventninger, der findes på det danske arbejdsmarked og i samfundet generelt. Indsatsen vil foregå både ved individuelle samtaler og i holdforløb. Indsatsen vil desuden have et virksomhedsrettet fokus, hvor der tidligt i alle forløb vil være arbejdsmarkedsbaserede indsatser.
 
Succeskriteriet for projektet er, at alle udsatte ledige grønlændere gives mulighed for at deltage i indsatsen, og at minimum 40 grønlændere har været tilknyttet i projektperioden.
 
Tilskuddet udgør i alt 824.955,00 kr.
Sagen behandles med enslydende sagsfremstillinger i Beskæftigelsesudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektperioden er fra den 9. december 2019 til den 31. december 2020. Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på projektet ved projektafslutning.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/28737
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2020
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/55448
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Anders Bertel og Nikolai Norup orienterede om, at formandskabet for Beskæftigelsesudvalget har holdt et møde den 27. januar 2020 med en gruppe af pårørende fra Trepas. Formandskabet orienterer Beskæftigelsesudvalget om mødet.
 
Beskæftigelsesudvalget orienteres om ansøgte puljer under 1 million kr. siden sidste udvalgsmøde. Aftalen er, at mindre puljer orienteres under MGO samt at større puljer får et særskilt punkt på udvalgets dagsorden.
 
Beskæftigelsesudvalget orienteres i øvrigt om, at beskæftigelsesområdet i samarbejde med sundhedsområdet har fået tilsagn om i alt 2.290.000 kr. i projektperioden 2019-2022. 46 kommuner havde søgt om i alt 146 mio. kr. Ni kommuner har fået positivt tilsagn. Sundhedsområdet er den officielle ansøger af midlerne, hvorfor dette ikke er en separat sag til Beskæftigelsesudvalget.
 
Projektet hedder ”Foreningsklar – motion og lokale fællesskaber” og har til formål at forbedre deltagernes fysiske, mentale og sociale sundhed gennem motion i samarbejde med eksisterende idrætsforeninger og organisationer.
 
Projektet har fokus på borgere, som er i rehabiliteringstilbud i sundhedscenteret, tilknyttet Jobcenter Viborg eller borgere, som er på arbejdsmarkedet, hvor der er risiko for sygemelding. 300 borgere forventes at deltage i løbet af projektperioden.
 
Anders Bertel orienterede om, at formandskabet har modtaget en invitation til RAR møde den 23. marts 2020. Anders Bertel og direktør Klaus Christiansen deltager i mødet.
 
Det drejer sig om det årlige møde, hvor RAR Østjylland inviterer til fællesmøde mellem de kommunale udvalgsformænd og –næstformænd og RAR Østjylland. For RAR Østjylland deltager Rådets Formandskab, ligesom yderligere repræsentanter for Rådet.
 
Anders Bertel orienterede om, at KL inviterer Beskæftigelsesudvalget til en orientering om ”en ny beskæftigelsesindsats” den 26. marts i Århus. Forvaltningen sender kalenderinvitation til udvalget.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.