You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 25. februar 2020 kl. 08:00

Mødested M3.3
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/4282
Resume
Viborg Kommune har i dialog med ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune samt øvrige uddannelsesforberedende tilbud udviklet et nyt, samlet koncept for fremtidig orientering til elever og forældre om valg af uddannelse. Dette er samlet i en model kaldet Viborg Karriereuge. I sagen præsenteres Beskæftigelsesudvalget for Viborg Karriereuge samt et oplæg om, at Uddannelsesmessen fremover erstattes af Viborg Karriereuge.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at oplægget til koncept for Viborg Karriereuge godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25-02-2020
Beskæftigelsesudvalget godkendte oplægget til koncept for Viborg Karriereuge.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget godkendte på sit møde d. 8. januar 2019 (sag nr. 3) evaluering af Uddannelsesmessen 2018 samt bevilling for Uddannelsesmessen 2019.

Inddragelse og høring

Konceptet er udarbejdet i et fælles samarbejde mellem alle parterne i Forum 100.
 
Forum 100 består af ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune, øvrige uddannelsestilbud (Viborg Ungdomsskole, FGU Midtjylland, Skive-Viborg HF & VUC) samt grundskoleområdet og arbejdsmarkedsområdet i Viborg Kommune.

Beskrivelse

Baggrund
Forum 100 har siden efteråret 2019 arbejdet på et nyt koncept for orientering til elever og forældre i Viborg Kommune om valg af uddannelse og erhverv.
 
Konceptet skal dels erstatte Uddannelsesmessen, som er blevet afholdt i årene 2017-2019 dels styrke den palet af tilbud, som udbydes af kommunen, ungdomsuddannelserne og virksomhederne til unge og forældre i Viborg Kommune i forhold til valg af uddannelse.
 
Ungdomsuddannelserne har ønsket et nyt initiativ som erstatning for den tidligere messe, idet uddannelserne har ønsket at komme i endnu mere direkte kontakt til elever og forældre.
 
Konceptet
Viborg Karriereuge er et samlet koncept for orienteringen om uddannelse og erhverv til elever og forældre i Viborg Kommune (bilag 1).
 
Med konceptet lægges op til en koncentreret uge, hvor der afvikles forskellige vejlednings- og orienteringsaktiviteter for grundskoleelever og forældre. Aktiviteterne samles i en konkret uge for at tydeliggøre sammenhængen mellem de forskellige aktiviteter og for at sætte fokus på valg af uddannelse. Derfor bliver Viborg Karriereuge også samlet under et fælles brand og alle aktiviteternes kommunikeres under samme visuelle identitet. 
 
Viborg Karriereuge består af tre hovedelementer:
  • Uddannelsesaftener på grundskolerne (oplæg ved ungdomsuddannelserne og vejledning på 8-10 grundskoler for 9. klasse)
  • Karrieremesse/erhvervsmesse (en primært erhvervsfokuseret messe, hvor unge kan opleve erhvervsmuligheder og modtage vejledning, afvikles hvert andet år fra år 2021)
  • Ungdomsuddannelsernes Dag – Åbent Hus (afvikles allerede i dag, men tilbuddet justeres og tilpasses konceptet Viborg Karriereuge)
 
Indeholdt i konceptet er også en sammenhængende plan for de vejledningsaktiviteter, som knytter sig til Viborg Karriereuge for hhv. 8., 9. og 10. klasse (bilag 2). Fremtidsscenariet for vejledningsaktiviteterne består dels af allerede eksisterende aktiviteter og dels nye, som er opfundet i forbindelse med udviklingen af Viborg Karriereuge.
 
Målet med planen for vejledningsaktiviteterne er at skabe en tydelig rød tråd i vejledningsaktiviteter for elever og forældre. Og der er lagt vægt på at eleverne arbejder grundigt med aktiviteterne både før, under og efter de konkrete aktiviteter. Det foregår under vejledningsmetoden karrierelæring, hvor eleverne via egne erfaringer skal skabe refleksion over valg af uddannelse og erhverv.
 
Den videre proces
Under udviklingen af konceptet er det løbende blevet tilpasset og justeret. Og der har været en yderligere proces med at drøfte de konkrete opgaver.
 
Ved gennemgangen af det endelige samlede oplæg, som nu forelægges til politisk behandling, har Forum 100 rejst en række opmærksomhedspunkter. Nogle har en overordnet karakter og andre opmærksomhedspunkter knytter sig til den konkrete afvikling af aktiviteterne.
 
Det har for eksempel været drøftet:
  • Tidspunktet for Viborg Karriereuge og hvornår det ligger bedst i forhold til eleverne og i forhold til grundskolernes og ungdomsuddannelsernes afvikling af andre aktiviteter
  • Varigheden af Viborg Karriereuge, og hvorvidt det er muligt at afvikle konceptet inden for en enkelt uge
  • Oplæggene med generel orientering om de enkelte ungdomsuddannelser på Uddannelsesaftenerne skal bevares, da det fungerede godt på den tidligere Uddannelsesmesse
  • Det skal aftales nærmere om oplæggene på uddannelsesaftenerne skal ske på uddannelsesniveau eller på skoleniveau
  • Formålet med uddannelsesaftenerne er, at eleverne får en afklaring på valg af uddannelser til besøg under Ungdomsuddannelsernes Dag – Åbent Hus
  • Det er vigtigt at opdele overbygningsskolerne i ”bundter”, så uddannelsesaftenerne samles på færre skoler (dog skal der tages højde for nærhed til eleverne)
 
Alle opmærksomhedspunkterne indgår i det videre arbejde med at udvikle og realisere konceptet i et samarbejde mellem kommunen, forberedende tilbud og ungdomsuddannelserne. Derudover inddrages erhvervslivet, herunder Viborgegnens Erhvervsråd og Task Force Viborg i den nærmere planlægning af karrieremessen.
 
Som en del af konceptet for Viborg Karriereuge, skal der også udvikles en samlet kommunikationsplan for konceptet, og karriereugen indgår som en del af brandingen for Karriereby Viborg.
 
Sammenhæng for borgeren
I udviklingen af konceptet har det været taget afsæt i elevernes behov og alle aktiviteterne er set i en sammenhæng og helhed. Derfor har Forum 100 ikke kun set på at erstatte uddannelsesmessen med noget nyt, men i stedet på, hvordan parterne i fællesskab kan udfordre eleven og forældre i valg af uddannelse og få skabt en en rød tråd i vejledningen.
 
På den måde understøtter Viborg Karriereuge også visionen i Viborg Kommunes sammenhængsmodel om at skabe sammenhæng for de unge.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Konceptet afvikles for første gang i efteråret 2020, dog med undtagelse af karrieremessen/erhvervsmessen, som afvikles hvert andet år fra år 2021.
 
Forum 100 mødes næste gang den 12. marts 2020 for at drøfte den videre udvikling og implementering af konceptet, når udfaldet af den politiske bebehandling kendes.
 
Herefter inddrages øvrige relevante parter, inklusive erhvervslivet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen forventer, at udgiftsniveauet til Viborg Karriereuge vil svare til sidste års udgift på ca. 0,2 mio. kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/2450
Resume
Beskæftigelsesudvalget besluttede på temamøde den 10. december 2019, at udvalget skal på seminar i København med integration som tema. Dette ligger også i forlængelse af, at beskæftigelsesplan 2020 indeholder et fokusområde om integration.
 
I denne sag præsenteres det foreløbige program for seminaret den 18.-19. maj 2020.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at det foreløbige program for seminaret den 18.-19. maj 2020 godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25-02-2020
Beskæftigelsesudvalget godkendte det foreløbige program for seminaret den 18. -19. maj 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget besluttede på temamødet om integration den 10. december, at udvalget ønskede at søge inspiration til integrationsindsatsen via et besøg i København den 18.-19. maj 2020.

Inddragelse og høring

Forvaltningen har været i dialog med direktør for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) Kasper Kyed samt Københavns Kommune med henblik på aftale om Beskæftigelsesudvalgets besøg. Forvaltningen har også været i dialog med boligforeningen fsb med henblik på et besøg i boligområdet Husumgård.

Beskrivelse

Baggrunden for Beskæftigelsesudvalgets ønskede seminar i København er blandt andet, at beskæftigelsesplan 2020 indeholder et fokusområde om integration, herunder særligt i forhold til at øge beskæftigelsen blandt kvinder med ikke-vestlig baggrund.
 
Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Jobcenter København
Forvaltningen har været i dialog med Københavns Kommune og Jobcenter København, som har sagt ja til et besøg fra Beskæftigelsesudvalget den 18. maj. Baggrunden for at besøge Københavns Kommune er, at kommunen har skabt gode resultater i forhold til beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere og flygtninge.
 
Det fremgår blandt andet af det nationale integrationsbarometer, at andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund (både i og uden for integrationsprogram) på offentlig forsørgelse er 22 % i Københavns Kommune, mens andelen er 31 % i Viborg Kommune. Andelen på landsplan er 28 %. Tal for beskæftigelsesfrekvensen viser, at andelen er 59 % i Københavns Kommune og 56 % i Viborg Kommune, mens andelen på landsplan er 58 %. Københavns Kommune anvender også i højere grad virksomhedspraktik for borgere i
integrationsprogram.
 
Det er forventningen, at Beskæftigelsesudvalget under besøget i Københavns Kommune vil få en rundvisning på Københavns nye samlede Jobcenter København (Gl. Køge Landevej), ligesom udvalget vil få mulighed for at høre mere om og drøfte integrationsindsatserne i København med mulighed for at søge inspiration til indsatsen i Viborg Kommune.
 
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
Forvaltningen har været i dialog med direktør Kasper Kyed, som har sagt ja til et besøg fra Beskæftigelsesudvalget den 18. maj om eftermiddagen. Det er forventningen, at besøget hos Kasper Kyed og SIRI vil omhandle styrelsens arbejde og indsatser, tendenser i integrationsindsatserne på tværs af landets kommuner samt udbredelse og anvendelse af metoder og indsatser, der virker. Det er også forventningen, at besøget omfatter en rundvisning i SIRI’ nye domicil i Valby.
 
Boligområdet Husumgård
Forvaltningen har været i dialog med boligforeningen fsb, som har sagt ja til et besøg i boligområdet Husumgård den 19. maj om formiddagen. På besøget vil deltage repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen i fsb, driftschefen for fsb samt direktør fra fsb. Det er forventningen, at besøget vil indebære en rundvisning i området samt et oplæg og mulighed for dialog med boligforeningen om de indsatser, som er iværksat i Husumgård, der har fået boligområdet af regeringens ghettoliste og listen over udsatte boligområder.
 
Husumgård er et boligområde, der ligger mellem Frederikssundsvej og Utterslev Mose i Brønshøj. Boligområdet er bygget i 1994 og består af 212 boliger med godt 1.000 beboere. Husumgård kom i 2017 på regeringens ghettoliste, men er pr. 1. december 2019 ikke længere på hverken ghettolisten eller listen over særlige udsatte boligområder. Til sammenligning er både Ellekonebakken og Houlkærvænget på regeringens liste over udsatte boligområder (men ingen af områderne er på regeringens ghettoliste).
 
Husumgård adskiller sig i forhold til Ellekonebakken særligt positivt i forhold til andelen af borgere uden for arbejdsmarkedet. I Husumgård er andelen 28,9 %, mens andelen i Ellekonebakken er 52,1 %. Beboerantallet i de to boligområder er meget tæt på hinanden, mens andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er markant højere i Husumgård (66,8 %) end i Ellekonebakken (48,7 %).
 
Foreløbigt program
På ovenstående baggrund lægges der op til nedenstående foreløbige program.
 
Tid
Indhold
Mandag den 18. maj
 
08.10
Check-in (online) – ankomst Karup Lufthavn
08.40
Afgang fra Karup Lufthavn
09.30
Ankomst Kastrup Lufthavn
10.00
Transport
10.30
Besøg hos Københavns Kommune, Jobcenter København (Gl. Køge Landevej)
12.30
Frokost
14.00
Besøg hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Carl Jacobsens Vej)
16.00
Check-in på hotel
18.00
Middag, politiske drøftelser og opsamling på dagen
Tirsdag den 19. maj
 
08.00
Morgenmad
09.15
Transport
10.00
Besøg i Husumgård (Gadelandet 10A)
11.30
Transport
12.00
Frokost, politiske drøftelser og opsamling på seminaret
13.30
Transport
14.00
Check-in (online) – ankomst Kastrup Lufthavn
14.45
Afgang Kastrup Lufthavn
15.35
Ankomst Karup Lufthavn
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Beskæftigelsesudvalget vil blive forelagt et endeligt program til godkendelse på udvalgsmødet i april. Forårsseminaret afholdes den 18.-19. maj 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/4361
Resume
Sagen indeholder en status på de fastsatte mål i Beskæftigelsesplan 2019 i forhold til borgere på offentlig forsørgelse og inden for fokusområderne unge, sygedagpenge samt virksomhedssamarbejde og et rummeligt arbejdsmarked.
 
Status findes i en elektronisk udgave, som alle har adgang til via hjemmesiden www.data.viborg.dk.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ledelsesinformation med status pr. 3. kvartal 2019 drøftes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25-02-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede ledelsesinformation med status pr. 3. kvartal 2019.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede i øvrigt, at det nye fokusområde integration fra 2020 bliver vigtigt at følge, da der er et forbedringspotentiale på dette område.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Nedenfor beskrives ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet pr. 3. kvartal 2019. Tallene kan tilgås elektronisk på hjemmesiden www.data.viborg.dk under ”Beskæftigelse” og ”Kvartalsrapport”.
 
Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde i oktober 2019 nye tal for kommunernes placering på ministeriets benchmarking over offentlige forsørgelsesydelser. I den nye opgørelse har Viborg Kommune en plads nr. 48. Dette er således 10 pladser bedre end, hvad der kan forventes ud fra kommunens rammevilkår (en plads nr. 58). Den forbedrede placering skyldes en positiv udvikling på alle områder (kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge). Den største forbedring ses dog på a-dagpengeområdet, hvor Viborg er gået fra at ligge nr. 55 blandt landets kommuner i den sidste måling til nu at have en plads som nr. 42.
 
Status pr. 3. kvartal 2019 viser i forhold til permanent forsørgelse en negativ udvikling. Antallet af fuldtidspersoner på permanent forsørgelse var ved sidste kvartalsstatus 6.323 fuldtidspersoner, mens antallet pr. 3. kvartal er 6.400. Det er således 102 personer over målet på 6.298 fuldtidspersoner. Det skyldes blandt andet den begrænsede afgang til folkepension. Ses der derimod på antallet af fuldtidspersoner på midlertidig forsørgelse er målet for 2019 nået. Antallet er 4.819 fuldtidspersoner, hvilket er 35 personer lavere end målet.
 
Ser man på fokusområdet vedrørende unge er målet om at reducere andelen af unge på permanent forsørgelse til 2,8 % nået. Det samme gælder i forhold til andelen af unge på midlertidig forsørgelse, hvor målet på 10,4 % også er nået. Andelen af unge på a-dagpenge er over målet, hvilket blandt andet skyldes sæsonudsving, da mange unge færdiggør deres uddannelse i 3. kvartal.
 
Tal på fokusområdet sygedagpenge viser en fortsat nedgang i den gennemsnitlig varighed på sygedagpenge. Varigheden er nu 9,8 uger i gennemsnit. Derudover er der en fortsat markant positiv udvikling i andelen af sygemeldte, hvor status nu er 2 % med et mål om 1,9 % inden udgangen af 2020. Modsat ses desværre negative tendenser i forhold til andelen af delvist raskmeldte samt andelen på førtidspension.
 
For så vidt angår virksomhedssamarbejdet og et rummeligt arbejdsmarked viser kvartalsstatussen, at samarbejdsgraden med virksomhederne ligger på 41,5 % og dermed fortsat over målet på 40,2 %. Herudover er der også en positiv tendens i forhold til udviklingen blandt borgere med ordinære timer. Samtidig er der en lille negativ tendens i forhold til andelen af borgere i virksomhedspraktik og løntilskud.
 
Slutteligt ses det i forhold til beskæftigelsesministermålene, at andelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse er på niveau med 2. kvartal. Status er 34,9 % med et mål på 37,6 %. Andelen af kontanthjælps-, integrationsydelses- og uddannelseshjælpsmodtagere, som enten er kommet i beskæftigelse eller er opviseret fra aktivitetsparate til jobparate er faldet siden sidste status fra 14,1 % til 13,2 %. Målet er her 15,6 %. Ses der specifik på indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande er målet på 8,5 % nu nået. Status er 9,2 %, hvilket er 1 procentpoint højere end ved sidste status.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner og varigheden på såvel midlertidige som permanente forsørgelsesydelser har en direkte afsmittende virkning på udgiftsniveauet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/16836
Resume
Viborg Kommunes revisor har foretaget sagsgennemgang på integrationsområdet i januar 2020 grundet tidligere mangelfuld sagsbehandling på området. Resultatet af sagsgennemgangen fremgår af nærværende sag. Resultatet fremsendes endvidere til Udlændinge- og Integrationsministeriet som svar på decisionsskrivelse af 18. december 2019.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at resultatet af revisors sagsgennemgang på integrationsområdet i januar 2020 tages til efterretning, og
 
2. at Viborg Kommunes svar på decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 18. december godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25-02-2020
Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at resultatet af revisors sagsgennemgang på integrationsområdet i januar 2020 tages til efterretning, og
 
2. at Viborg Kommunes svar på decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 18. december godkendes.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede i øvrigt, at den plan for opfølgningen som forvaltningen har iværksat, har haft den tilsigtede effekt.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget blev på møde den 13. august 2019 (sag nr. 7) orienteret om, at revisors sagsgennemgang på integrationsområdet for regnskabsåret 2018 havde givet anledning til en revisionsbemærkning. Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på møde den 28. august 2019 (sag nr. 1) ligeledes orienteret om revisionsbemærkningen på integrationsområdet. Byrådet blev orienteret på møde den 4. september 2019 (sag nr. 2).  

Inddragelse og høring

Forvaltningen har løbende været i kontakt med Viborg Kommunes revisor BDO.

Beskrivelse

Kommunens revisor har i januar 2020 foretaget en sagsgennemgang på integrationsområdet. Resultatet af sagsgennemgangen fremgår af bilag 1, hvor kommunens revisor blandt andet skriver:
 
”I beretning nr. 5 om revision af regnskab for 2018 afgav vi bemærkning vedrørende området Integrationsprogram. Vi har jf. aftale foretaget opfølgning på dette i januar 2020, hvor vi har vurderet sagsbehandlingen efter iværksættelse af handleplanen.
 
Vi ser en klar forbedring i sagsadministrationen i 2019 og at området nu generelt administreres efter gældende regler. Der ses fortsat at være enkelte udfordringer med rettidige virksomhedsrettede tilbud og tydelig dokumenteret opfølgning på jobsøgning, men der er generelt forbedringer vedrørende dette. I forhold til stillingtagen til sanktioner, manglede underskrift på integrationskontrakt samt fritagelser for CV og joblog har vi ikke konstateret problemer vedrørende dette.
 
Opfølgningen på Integrationsområdet vil ikke give anledning til revisionsbemærkning.”
 
Viborg Kommune modtog den 18. december 2019 en decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet med anmodning om senest den 15. marts 2020 at fremsende resultatet af revisors sagsgennemgang i januar 2020 til ministeriet. Decisionsskrivelsen fremgår af bilag 2, mens Viborg Kommunes svar på decisionsskrivelsen fremgår af bilag 3. I tillæg til Viborg Kommunes svar på decisionsskrivelsen vil bilag 1 også blive fremsendt til ministeriet.
 
Forvaltningen kan i øvrigt bemærke, at forvaltningen har taget en lang række skridt for at rette op på sagsbehandlingen. Det handler blandt andet om et styrket ledelsesmæssigt fokus, kompetenceudvikling blandt medarbejdergruppen, gentagne stikprøver i afdelingen samt ekstraordinære ledelsestilsyn på området.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Viborg Kommune skal inden den 15. marts 2020 fremsende svar på decisionsskrivelsen til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/28737
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25-02-2020
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag