You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. marts 2020 kl. 08:00

Mødested Skypemøde
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/3866
Resume
Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Desuden drøftes det, om udvalget har budgetudfordringer eller nye initiativer i forhold til sammenhængsmodellen, som skal præsenteres på byrådets plankonference den 2.-3. april 2020.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages,
 
3. at det drøftes, om udvalget har budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen, og
 
4. at det drøftes, om udvalget har nye initiativer på vej i forhold til sammenhængsmodellen, som ligeledes skal præsenteres for byrådet på plankonferencen.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen til efterretning og vedtog procesplanen for udvalgets egen budgetproces.
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede desuden, om udvalget har budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen, og om udvalget har nye initiativer på vej i forhold til sammenhængsmodellen, som ligeledes skal præsenteres for byrådet på plankonferencen
 
Den kommende planlægning af budgetlægningen må dog forventes at skulle tage hensyn til konsekvenser af COVID-19.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.

Inddragelse og høring

Hoved-MED drøftede direktionens oplæg til årets budgetproces på mødet den 30. januar 2020.

Beskrivelse

Spilleregler for budgetlægningen
Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på drifts- og anlægsbudgettet.
Demografi på ældre-, social-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet vil forsøge at finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer og nye tiltag skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til (både drift og anlæg), skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 2.-3. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 17. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.
Finansiering af eventuelle resterende budgetudfordringer, drøfter de politiske udvalg på augustmøderne.
 
Reduktioner:
Der skal i 2021 findes reduktioner for en halv procent af serviceudgifterne svarende til 19,7 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller nye tiltag.
Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret hverken i 2021 eller i overslagsårene. I stedet er der indlagt årlige reduktioner på en halv procent af serviceudgifterne i 2021-23 i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Særligt om anlæg:
Nye anlægsprojekter, som ikke indgår i byrådets budgetlægning, skal udvalgene selv finansiere ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter til 2025.
Projekter kan ikke fremrykkes til 2020 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2020.
Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2025 for at finde fuld finansiering af nye anlægsprojekter.
 
Budgetprocessen
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system, brugerbestyrelser og andre relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget. Inddragelse af interessenter omkring direktionens reduktionskatalog kan med fordel indtænkes i den dialog, som planlægges omkring budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Beskæftigelsesudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
Driftsønsker
 • Udgifter til afholdelse af karrieremesse hvert andet år. 300.000 kr. i 2021 og 2023.
 • Fortsættelse af investeringer i tilknytning til fokusområderne fra 2020. 2.070.000 kr. i 2021.
 
Udvalgets driftsønsker er indarbejdet i budgethæftet, der kan ses som bilag nr. 2.
 
Nye initiativer, der skal understøtte sammenhængsmodellens målsætninger.
 
Hovedtemaet for plankonferencen bliver sammenhængsmodellen, hvor byrådet skal drøfte, hvilke nye initiativer, der skal sættes i gang for at understøtte sammenhængsmodellens temaer og målsætninger. Nye initiativer kræver som udgangspunkt ikke flere penge, da det må forventes, at der i væsentlig grad vil være tale om omlægning af eksisterende indsatser, som også kan ske på tværs af fagområder.
 
Det drøftes på mødet, om udvalget har nye tiltag på vej, som præsenteres for byrådet på plankonferencen den 2.-3. april 2020.
 
I det omfang, at der er nye initiativer på vej, som får budgetmæssige konsekvenser i 2020 er de indarbejdet i budgethæftet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1392
Resume
Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2019 for Beskæftigelsesudvalget.
 
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at regnskabsresultatet for 2019 tages til efterretning, og
 
2. at Beskæftigelsesudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2020
Beskæftigelsesudvalget tog regnskabsresultatet for 2019 til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget anbefaler desuden de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter og overførselsudgifter
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
Budget 2019
Korrigeret
Budget 2019
Regnskab 2019
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Beskæftigelsestilbud
14.571
21.605
14.156
-7.449
Overførselsudgifter
 
 
 
 
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
1.469.829
1.452.294
1.456.991
4.697
 
Mindreforbruget på Beskæftigelsestilbud på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig med 4,1 mio. kr. på centrale konti og 3,3 mio. kr. på decentrale konti.
Mindreforbruget på de centrale konti vedrører hovedsageligt udgiften til produktionsskoler, som har været faldende de seneste to år. Mindreforbruget på de decentrale konti kan primært henføres til Jobigen og STU.
 
Overførsel af over-/underskud fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år driften
 
Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Beskæftigelsesudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab 2019
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Beskæftigelsestilbud
-7.449
-3.289
0
-1.660
-2.500
 
De samlede overførsler på 4,9 mio. kr. indstilles overført til 2020 budgettet. Det ikke overførte beløb på 2,5 mio. kr. vedrører udgiften til produktionsskoler, som har været faldende i 2018 og 2019.
 
Regnskabsresultat vedrørende anlæg
 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
Budget 2019
Korrigeret
Budget 2019
Regnskab 2019
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg
0
912
8
-903
 
Mindreforbruget vedrører ombygningen af Klostermarken 16 – STU Viborg, bl.a. fordi der mangler afklaring om dispensation for taghøjde.
 
Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Beskæftigelsesudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2019
Overføres til 2020
Overføres til efterfølgende år
Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg
-903
-903
0
0
 
Beløbet til overførsel vedrører ombygningen af Klostermarken 16 – STU Viborg.
 
Regnskabsbemærkninger
 
Som en del af årsregnskabet for 2019 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.
 
Regnskabsbemærkningerne til Beskæftigelsesudvalgets politikområder fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/9568
Resume
Den 1. januar 2020 trådte ny forenklet Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) i kraft. Sammen med forenklinger og større frihed i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen er der indført et skærpet tilsyn med kommunernes resultater.
 
På baggrund af resultaterne i 2020 kan kommuner risikere at blive omfattet af det skærpede tilsyn i 2021.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har netop offentliggjort den første jobcenterindbliksrapport, som giver kommunerne mulighed for løbende at se egne resultater og følge risikoen for skærpet tilsyn. I rapporten bliver kommunerne inddelt i tre kategorier, hvor Viborg Kommune på baggrund af resultater i 2018 og 2019 er kategoriseret som inspirationskommune.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget drøfter reglerne for skærpet tilsyn, herunder hvordan risikoen for at komme under skærpet tilsyn kan forebygges, og
 
2. at udvalget godkender forslaget om halvårlig orientering om udviklingen samt orientering snarest muligt, hvis Viborg Kommune kommer i risiko for skærpet tilsyn.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede reglerne for skærpet tilsyn, herunder hvordan risikoen for at komme under skærpet tilsyn kan forebygges.
 
Forslaget om halvårlig orientering om udviklingen samt orientering snarest muligt, hvis Viborg Kommune kommer i risiko for skærpet tilsyn, blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget er tidligere orienteret om en ny forenklet beskæftigelsesindsats pr. 1. januar 2020, først på mødet 18. september 2018 (sag nr. 6) og siden om implementeringen af ny Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) i Viborg Kommune på mødet 26. november 2019 (sag nr. 6).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På baggrund af lovgivningen om en forenklet beskæftigelsesindsats får kommunerne større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen. Den øgede frihed følges op af en styrket og systematisk faglig måling og opfølgning på kommunernes indsats.
 
Målingen foregår på baggrund af opfølgning af kommunernes resultater og indsatser. Der måles på baggrund af følgende resultatmål og fokusmål:
 
Resultatmål:
Resultatmålingen følger Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel, som sammenligner kommunens andel af borgere på offentlig forsørgelse med det niveau, kommunen kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår.
 
Fokusmål:
1. Den gennemsnitlige andel ydelsesmodtagere med et ydelsesforløb af mindst 12 måneders
varighed, der har modtaget mindst et aktivt tilbud eller haft mindst 6 ugers ordinær beskæftigelse (225 timer), skal være på mere end 80 pct.
 
2. Den gennemsnitlige andel af personer med et ydelsesforløb af mindst 12 måneders varighed, som har modtaget mindst fire samtaler de seneste 12 måneder, skal være på mere end 80 pct.
 
På baggrund af resultater i 2018 og 2019 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering netop offentliggjort målinger for de fastsatte fokusmål og en jobcenterindbliksrapport for hver enkelt kommune.
 
Kommunerne bliver opdelt i 3 kategorier:

1.  Inspirationskommune: Kommunen opfylder både resultatmål og fokusmål for de seneste 12 måneder. Kommunen kan opfylde fokusmålene i slutning af året ved at fortsætte den nuværende aktivitet resten af året.
 
2. Aktuelt ikke i risiko: Kommunen er aktuelt ikke i risiko for skærpet tilsyn, da kommunen kan opfylde fokusmålene i slutningen af året ved at fortsætte den nuværende aktivitet resten af året.
 
3. Risiko for skærpet tilsyn: Kommunen opfylder hverken resultatmål eller fokusmål, og kan kun opfylde fokusmålene i slutningen af året ved at give mere end 80 % af de langvarige ydelsesmodtagere mindst fire samtaler eller mindst et tilbud eller 225 timers ordinær beskæftigelse.
 
Kommuner underlægges skærpet tilsyn, hvis kommunen ikke opfylder resultatmålet og ikke lever op til de to fokusmål for indsatsen målt i gennemsnit over de sidste 12 måneder.
 
Viborg Kommune ligger aktuelt i kategori 1 og er inspirationskommune. Se bilag 1. Vurderingen af kommunens resultater tager afsæt i kommunernes rammevilkår og resultatet vurderes i forhold til, om det ligger over eller under, det man forventer i forhold til den enkelte kommunes rammevilkår. Bilag 2 viser status for fire udvalgte sammenligningskommuner. Sammenligningskommunerne er Herning og Silkeborg med bedre rammevilkår end Viborg samt Horsens og Esbjerg, som har dårligere rammevilkår end Viborg.
 
Skærpet tilsyn
De kommuner som ikke opfylder resultatmål og ikke lever op til de to fokusmål, vil blive omfattet af skærpet tilsyn.
 
Kommuner der omfattes af skærpet tilsyn, skal redegøre for hvordan kommunen fremover vil leve op til fokusmålene. Desuden skal kommunen få foretaget en uvildig gennemgang af 15% af sager vedrørende personer i hver ydelsesgruppe, hvor fokusmålene ikke var opfyldt. 
 
Hvis kommunens beskæftigelsesindsats forbedres, vil kommunen ikke længere være omfattet af skærpet tilsyn.
 
Hvis en kommune ikke lever op til fokusmålene ved den næste årlige opgørelse, sættes kommunen under administration. 
 
Opfølgning i Viborg Kommune
Forvaltningen følger den månedlige status i forhold til såvel resultatmål og fokusmål samt justerer i indsatsen, hvis der opstår en risiko for at komme under skærpet tilsyn.
Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget bliver orienteret om udviklingen og status hvert halve år. Hvis Viborg Kommune på et tidspunkt kommer i risiko for skærpet tilsyn, orienteres udvalget herom snarest muligt og præsenteres for en handlingsplan, der kan forbedre resultater og indsatsen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Kommunerne vil tidligst i 2021 blive omfattet af et skærpet tilsyn på baggrund af den årlige opgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/10109
Resume
Der foreligger nu resultater i forhold til stort set alle de opsatte mål, som blev opstillet i Beskæftigelsesplan 2019. Sagen er en kort opsamling på årets udvikling. Måltal og resultater fremgår dels af bilagene samt via hjemmesiden www. data.viborg.dk under ”Beskæftigelse”.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ledelsesinformationen pr. 4. kvartal samt afslutning for 2019 drøftes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede ledelsesinformationen pr. 4. kvartal samt afslutning for 2019.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Der foreligger nu tal for 4. kvartal 2019 (dog på nær 2 af ministermålene) og dermed kan der gøres status for de mål, der blev fastsat i Beskæftigelsesplan 2019.
 
Mål og resultater fremgår af oversigten på hjemmesiden www.data.viborg.dk under ”Beskæftigelse” og henholdsvis ”Månedsrapport” samt ”Kvartalsrapport”.
 
Bilag 1 er en oversigt over målene i Beskæftigelsesplan 2019, som indeholder dels udgangspunktet for målfastsættelsen (baseline) samt resultatet for 2019.
Bilag 2 er udskrift af resultaterne vist på hjemmesiden.
 
Udviklingen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse
Antallet af fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse er faldet i den første halvdel af 2019. På trods af stigende ledighed i årets sidste måneder, slutter 2019 på 4.840 fuldtidspersoner, hvilket er under måltallet på 4.854 fuldtidspersoner. Målet er således nået.
 
Den stigende ledighed betyder, at der i de sidste måneder af 2019 er en stigning i antallet af forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i forhold til tilsvarende måneder i 2018.
Der har på integrationsområdet stort set ikke været nogen tilgang af nye flygtninge, hverken i Viborg Kommune eller på landsplan.
 
Der har i 2019 været en stigning i antallet på permanent forsørgelse. På trods af et stort fokus på området har tilgangen været større end afgangen. En del af forklaringen er, at afgangen fra førtidspension er reduceret i 2019 og 2020 på grund af den gradvise ændring af folkepensionsalderen fra 65 år til 67 år.
 
Der har gennem hele 2019 fortsat været en tilgang til fleksjobområdet. Idet 63% af borgere i fleksjob er under 60 år, vil det vare flere år inden der kan forventes en større afgang til folkepension.
På fleksjobområdet arbejdes der med motivation af såvel arbejdsgivere som de ansatte i fleksjob med henblik på at øge det ugentlige timetal. Denne indsats vil ikke reducere antallet i ordningen, men det vil reducere udgiften til offentlig forsørgelse (fleksløntilskud).
 
Målet for 2019 er 6.298 fuldtidspersoner på permanent forsørgelse. Resultatet for 2019 ender på 6.481 fuldtidspersoner på permanent forsørgelse, hvilket betyder, at målet ikke er nået. 
 
Resultat i forhold til fokusområdet sygedagpenge
Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er faldet med 108 fuldtidspersoner fra udgangen af 2018 til udgangen af 2019. Dette svarer til et fald på 8 %. Andelen af delvis raskmeldte er stort set uændret i forhold til 2018.

Et af målene for 2019 var at reducere den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har valgt ikke længere at gennemføre denne beregning, og dermed findes der ikke data på området. Data var tilgængelige til og med 3. kvartal 2019, hvor den gennemsnitlige varighed var faldet til 9,8 uger fra 10,9 uger. 
 
Resultat i forhold til fokusområdet unge
Der er samlet et fald i antallet af unge på både midlertidige og permanente forsørgelsesydelser i 2019. Faldet på de midlertidige ydelser skyldes primært et fald i antallet af flygtninge og et fald på sygedagpengeområdet. Faldet i antallet af unge på permanent forsørgelse skyldes afgang fra førtidspension, som primært skyldes afgangen, når de unge fylder 30 år og dermed ikke længere er omfattet af ungemålgruppen.
 
Resultat i forhold til fokusområdet virksomhedssamarbejde og rummelighed
Der er indgået aftaler med flere forskellige virksomheder i Viborg Kommune om tilbud til ledige og sygemeldte. Ofte er ordinære løntimer kombineret med offentlig forsørgelse et trin på vejen til at opnå selvforsørgelse. Andelen af ledige og sygemeldte med ordinære timer er steget, mens andelen i virksomhedspraktik eller i løntilskudsjob er faldet.
 
Resultat i forhold til beskæftigelsesministermål
Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der kommer i beskæftigelse, er steget fra
31,4 % i januar 2019 til 35,4 % i december 2019. Dette er dog under målet på 37,6 % for 2019.
 
Resultatet for hele 2019 foreligger endnu ikke for de to sidste ministermål. Her viser oversigten status til og med november 2019. Målet for begge områder er ikke nået.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse hænger tæt sammen med udgifterne på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførelsesområdet. Beskæftigelsesudvalget orienteres om regnskab 2019 i en anden sag på udvalgsmødet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/35562
Resume
Beskæftigelsesudvalget forelægges status for erhvervsmentorindsatsen og samarbejdet med Task Force Viborg. Indsatsen bygger på investeringsforslaget ”Målrettet anvendelse af frivillige erhvervsmentorer”, som Beskæftigelsesudvalget godkendte den 13. august 2019. Indsatsen blev etableret pr. 1. september 2019. 
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at status for erhvervsmentorindsatsen og samarbejdet med Task Force Viborg drøftes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede status for erhvervsmentorindsatsen og samarbejdet med Task Force Viborg.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 13. august 2019 (sag nr. 5) investeringsforslaget ”Målrettet anvendelse af frivillige erhvervsmentorer”.

Inddragelse og høring

Indsatsen gennemføres med inddragelse af en lang række virksomheder i Viborg Kommune, herunder særligt Task Force Viborg, som er en samling af omkring 30 ledere af offentlige og private virksomheder i Viborg Kommune.

Beskrivelse

Erhvervsmentorindsatsen
Erhvervsmentorindsatsen indebærer match mellem unge og erhvervsfolk, der ønsker at gøre en frivillig indsats for et ungt menneske. Mentor og ung mødes i udgangspunktet i minimum tre timer om måneden i tre måneder. Indholdet i kontakten mellem mentor og ung afhænger af interessen hos de enkelte. Indholdet kan fx være sparring omkring jobsøgning, afklaring i forhold til uddannelsesvalg samt hjælp i forhold til sociale udfordringer.
 
Målgruppen for indsatsen er unge i alderen 15-29 år, som enten er på offentlig forsørgelse eller i risiko for frafald på deres uddannelse. Indtil nu har indsatsen dog primært været målrettet unge på offentlig forsørgelse.
 
Erhvervsmentorindsatsen er forankret hos en projektkoordinator i Jobcenter Viborg, som står for formidling af viden om erhvervsmentorindsatsen, match mellem ung og mentor, understøttelse af match samt dialog med mentorerne.
 
Indtil videre har 74 erhvervsfolk meldt sig til at være mentorer. Af disse er otte mentorer ansat i Viborg Kommune.
 
Task Force Viborg
Task Force Viborg er en samling af omkring 30 ledere fra offentlige og private virksomheder i Viborg Kommune. Task Force Viborg har siden efteråret 2019 mødtes i alt fire gange, ligesom Task Force Viborg har været vært – sammen med Viborg Kommune – for et stort virksomhedsarrangement i november 2019 med 185 deltagere. På virksomhedsarrangementet deltog blandt andre Beskæftigelsesudvalget og borgmester Ulrik Wilbek.
 
Task Force Viborg har valgt visionen ”Sammen får vi unge i job”. Fokus i Task Forcens arbejde i første halvdel af indsatsperioden har blandt andet været at synliggøre:
 
 • Værdien af at hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet (både for de unge og arbejdsgiverne)
 • Hvor nemt det er for virksomhederne at ansætte et ungt menneske (og at Jobcenter Viborg gerne hjælper i processen)
 • Erhvervsmentorordningen.
 
Derudover har Task Force Viborg bidraget til at nå indsatsens mål, som beskrives nedenfor.
 
Task Force Viborg planlægger en række aktiviteter i løbet af 2020. Der vil blandt andet blive afholdt mindre arrangementer, hvor virksomhedsledere og unge har mulighed for at mødes og danne netværk med henblik på at skabe flere jobs til unge inden for forskellige brancher. 
 
Status på mål
Af investeringsforslaget ”Målrettet anvendelse af frivillige erhvervsmentorer” fremgår en række mål for indsatsen, som skal nås inden udgangen af 2020. Der gives hermed en status på disse mål.
 
 • 55 unge er matchet med en erhvervsmentor. Målet er 150.
 • 86 % af mentorparrene har fastholdt deres relation i tre måneder. Målet er 75 %.
 • 18 % af de matchede unge er blevet selvforsørgende i form af uddannelse eller ordinær beskæftigelse*. Målet er 25 %.
 • 59 % af de matchede unge er kommet i virksomhedspraktik, løntilskud eller har fået ordinære timer*. Målet er 50 %.
 • Der er skabt kontakt til 84 virksomheder uden for partnerskabsaftalerne. Målet er 100 virksomheder.
 • Der er skabt 72 jobåbninger. Målet er 125 jobåbninger.
 
*Målt i en periode på 6 måneder efter mentorstart.
 
Det bemærkes, at forvaltningen sammen med ViborgEgnens Erhvervsråd har udarbejdet en ansøgning om midler til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med det formål at finansiere samarbejdet med Task Force Viborg og fortsætte erhvervsmentorordningen i perioden 1. juni 2020 til 31. december 2021. Der forventes svar på ansøgningen i april 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Beskæftigelsesudvalget vil på udvalgsmøde i november 2020 få forelagt næste status for erhvervsmentorindsatsen og samarbejdet med Task Force Viborg i forbindelse med indsatsperiodens udløb (udgangen af 2020). Beskæftigelsesudvalget vil i forbindelse med denne status få mulighed for at tage stilling til, om indsatsen skal forlænges.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er afsat i alt 1,05 mio. kr. til erhvervsmentorindsatsen og samarbejdet med Task Force Viborg i 2019 og 2020. Midlerne anvendes til aflønning af en projektkoordinator i Jobcenter Viborg samt aktiviteter i regi af Task Force Viborg, herunder fx virksomhedsarrangementet den 26. november 2019.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/28737
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2020
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
 
Nærværende beskæftigelsesudvalgsmøde skulle være afholdt på Nævnenes Hus, men er grundet COVID-19 aflyst. Beskæftigelsesudvalget aftalte at anmode om at afholde et kommende møde efter sommerferien/efterår 2020 på Nævnenes Hus.
 
Anders Bertel oplyser om, at KL-arrangement for lokalpolitikere i Århus 26. marts 2020 er aflyst.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/55448
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-03-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Forvaltningen orienterede om betydningen af COVID-19 for hele arbejdsmarkedsområdet. Forvaltningen er opmærksom på behov for prioritering af særlige områder, som specielt bliver belastet af den nuværende situation og følger ledighedstal tæt. Beskæftigelsesudvalget er meget opmærksom på, at dette efterfølgende kan give et behov for ændringer og prioritering af beskæftigelsesindsatsen for den resterende del af 2020.
 
Der vil senere skal tages stilling til, hvordan COVID-19 påvirker ledighedstallene samt andre data på arbejdsmarkedsområdet. Vi skal følge udviklingen tæt i Viborg set i forhold til landsplan, og forvaltningen vil løbende på kommende møder holde Beskæftigelsesudvalget orienteret.
 
Forvaltningen oplyser om, at VIBORGegnens Erhvervsråd sammen med Task Force Viborg har søgt puljen til udbredelse af virksomhedernes sociale ansvar. Desuden har Flexfabrikken også søgt puljen. Puljen kan søges af virksomheder, organisationer og foreninger, der er opsat på at fremme virksomheders sociale ansvar. Ansøgere, som ikke er en virksomhed, skal samarbejde med virksomheder – f.eks. i et virksomhedsnetværk. Ansøgere skal have et formaliseret og forpligtende samarbejde med et eller flere jobcentre. Såfremt puljen bevilges, vil det være muligt i nogen grad at køre Task Force Viborg videre i denne kontekst og dermed have finansiering for 2021.
 
Orientering om seniorpension i Viborg Kommune. Siden 1. januar 2020 er der i Viborg Kommune 39 personer, som har fået tilkendt seniorpension.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.