You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 2. juni 2020 kl. 08:00

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Nikolai Norup
Fraværende Michael Nøhr
Bemærkninger

Sagsid.: 20/13038
Resume
Beskæftigelsesindsatsen er pga. COVID-19 fortsat suspenderet. I sagen gives en status på ledighedstallene i Viborg Kommune samt øvrige konsekvenser og tiltag på baggrund af COVID-19.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at status på arbejdsmarkedsområdet i relation til COVID-19 drøftes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-06-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede status på arbejdsmarkedsområdet i relation til COVID-19.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede, at der er flere emner, der er relevant at arbejde videre med i relation til tillæg til Beskæftigelsesplan 2020. Herunder fokus på lærlinge og udsatte unge.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget behandlede på mødet den 21. april 2020 status på arbejdsmarkedsområdet i relation til COVID-19 (sag nr. 1). På det ekstraordinære udvalgsmøde den 19. maj 2020 behandlede beskæftigelsesudvalget status på nedlukning af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Beskæftigelsesindsatsen er fortsat suspenderet på grund af COVID-19. Nedenfor beskrives de seneste ledighedstal i Viborg Kommune i relation til COVID-19 frem til og med uge 20, som også er at finde i bilaget. 
 
Ledighedstallene i Viborg Kommune
Antallet af nytilmeldte ledige i Viborg Kommune var frem til og med uge 9 2020 lavere end gennemsnittet for årene 2015-2019 i samme uge. I relation til COVID-19 overstiger antallet af nytilmeldte ledige pr. uge fra uge 10 gennemsnittet for tilsvarende uger i 2015-2019. Forskellen er markant i ugerne 12-14 2020, og derefter nærmer niveauet for 2020 sig igen gennemsnittet for 2015-2019. Niveauet af nytilmeldte ledige pr. 10.000 borgere er i alle uger lavere i Viborg Kommune end på landsplan.
 
Antallet af forsikrede ledige ligger nogenlunde stabilt på 2.100 borgere fra uge 14 til og med uge 20. Der er en lille stigning i forbindelse med månedsskifte, men den efterfølgende uge overstiger antallet af afmeldte ledige antallet af nye tilmeldinger.
 
I forhold til kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere ses der en stigning fra henholdsvis uge 10 og 11 2020. Derefter er udviklingen fra og med uge 17 2020 nærmest identisk med udviklingen i 2019. Niveauet for 2020 er blot 10-13 % højere end i 2019.
 
Fra uge 10 2020 ses en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere frem til og med uge 14 2020, som adskiller sig fra udviklingen i 2019. Herefter falder antallet igen og er nede på samme niveau som i 2019, dog er de sidste tal i grafen for 2020 ikke retvisende, da arbejdsgiverne har otte ugers frist for indsendelse af anmeldelser, hvorfor tallene med stor sandsynlighed vil stige.
 
Der har været en stigning i anvendelsen af arbejdsfordelinger efter udbruddet af COVID-19, som ses fra uge 12 2020 (en arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm. Ved en arbejdsfordeling nedsættes den overenskomstmæssige arbejdstid i en begrænset periode, uden at de berørte medarbejdere er afskediget). Efter uge 18 falder antallet af arbejdsfordelinger igen, til gengæld er den procentvise andel af arbejdsfordelinger over seks uger stigende. I uge 16 var andelen af arbejdsfordelinger over seks uger 66 % og i uge 20 var den 87 %.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/3866
Resume
Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2021-2024 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 19. august 2020. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. forslaget til driftsbudget godkendes, og
 
2. at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-06-2020
Beskæftigelsesudvalget godkendte,
 
1. forslaget til driftsbudget, dog således at Beskæftigelsesudvalget drøfter revideret forslag til budget på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet på mødet 11. august 2020, og
 
2. forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget, og at der ikke fremsættes nye anlægsønsker overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 15. april 2020 (sag nr. 24) besluttet hvilke af udvalgenes budgetudfordringer, der skal indgå i prioritering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. juni 2020, og hvilke budgetudfordringer, der allerede på nuværende tidspunkt sendes retur til udvalgene med henblik på, at udvalgene selv skal finde finansiering.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2021-2023 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter.
Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.
 
Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
 
2021
2022
2023
2024
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)
Udfordringer
0
0
0
0
Afsnit 5.1
Driftsønsker
2.370
0
300
0
Afsnit 5.2
Finansiering
-2.370
0
-300
0
Afsnit 5.3
I alt
0
0
0
0
-
 
Tabellen ovenfor viser, at driftsbudgettet samlet set balancerer.
 
I afsnit 5.1 i budgethæftet er dog beskrevet 4 udfordringer, som der endnu ikke er sat beløb på:
 • Konjunkturændringer på arbejdsmarkedet:  Udviklingen i arbejdsmarkedskonjunkturen har en direkte sammenhæng med udgifterne på arbejdsmarkeds- og overførselsområdet. I slutningen af 2019 var der en stigning i ledigheden, som fortsatte i januar og februar 2020.
 • Seniorpension: Udviklingen i antallet af borgere, der tilkendes seniorpension har ligeledes stor betydning for udgifterne på arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.
 • Sprogcenter Viborg: Udviklingen i antallet af flygtninge i 2021, har betydning for om driften af Sprogcenter Viborg kan opretholdes.
 • COVID-19 pandemien med regeringens hjælpepakker til såvel virksomheder som til arbejdskraften vil betyde en markant stigning i udgifterne til specielt sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge i 2020. Der er stor risiko for at antallet af sygemeldte og ledige vil forblive på et højere niveau i 2021 end forud for krisen. Udskydelsen af operationer og behandlinger må forventes at give en stigning i udgifter til sygedagpenge, fordi varigheden af sygemeldingen bliver yderligere forlænget.
  De øgede udgifter i Viborg Kommune til forsørgelsesydelser dækkes via budgetgarantien for kommunerne under èt.
 
Størrelsen på udfordringerne er blandt andet afhængig af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og vil derfor først kunne skønnes efter sommerferien.
 
Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet
Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realistisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
Der er ingen vedtagne anlægsprojekter under Beskæftigelsesudvalget og der er derfor heller ingen tekniske tilretninger.
 
Fremrykning af anlægsprojekter til 2020 i lyset af COVID-19-situationen:
På mødet den 22. april 2020 (sag nr. 18) har byrådet besluttet, at der med henblik på at understøtte aktiviteten i virksomhederne fremrykkes drifts- og anlægsudgifter til 2020 for samlet 36.113.000 kr., der midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, idet drifts- og anlægsudgifterne reduceres tilsvarende i basisbudgettet for 2021-2024.
 
Beskæftigelsesudvalget har ingen anlægsprojekter og der er derfor heller ingen fremrykkede projekter under udvalgets område.
 
Nye anlægsønsker
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2025.
 
Der er ingen nye anlægsønsker på Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 19. august 2020. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2021-2024. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 
Der er i budgettet for 2021-2024 indregnet reduktioner for 19,7 mio. kr. i hver af årene. Reduktionerne er placeret som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På mødet den 17. juni 2020 i Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftes direktionens oplæg til udmøntning af reduktionsforslag på de enkelte fagudvalg.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/3868
Resume
I de seneste mange år har alle udvalgene 3 gange årligt udarbejdet en budgetopfølgning henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede imidlertid på mødet den 22. januar 2020 (sag nr. 10), at der - på grund af implementering af nyt økonomisystem - i 2020 alene udarbejdes 2 budgetopfølgninger opgjort henholdsvis pr. 30. april og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2020 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-06-2020
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 godkendes.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2020 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2019. Overførslerne fra 2019 blev godkendt af byrådet på mødet den 22. april. 2020 (sag nr. 17).
 
Byrådet godkendte endvidere på mødet den 22. april 2020 (hhv. sag nr. 21 og 20) nedsættelse af alle udvalgenes serviceudgifter i 2020 på grund af lavere pris- og lønskøn udmeldt af KL, samt lavere udgifter til feriepenge i 2020 på grund af den nye ferielov, hvilket også er indregnet i budgetopfølgningen.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. april
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
Beskæftigelsestilbud
29,2
35,0
26,4
-2,9
-8,7
Serviceudgifter i alt
29,2
35,0
26,4
-2,9
-8,7
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
1.510,9
1.510,0
1.647,8
137,0
137,9
Overførselsudgifter i alt
1.510,9
1.510,0
1.647,8
137,0
137,9
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.540,1
1.545,0
1.674,2
134,1
129,2
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
0,0
0,9
0,9
0,9
0,0
Anlæg i alt
0,0
0,9
0,9
0,9
0,0
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.540,1
1.545,9
1.675,1
135,0
129,2
Tabel 1
 
KONKLUSION
Der er tale om en ekstraordinær stor afvigelse på udvalgets budget. En afvigelse der i væsentlig grad er relateret til virkningerne af COVID-19 epidemien.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
SERVICEUDGIFTER
Mindreudgiften kan primært henføres til de forberedende tilbud for målgruppen. Der er dels en mindreudgift til produktionsskoler på 2,2 mio. kr. og dels en mindreudgift på 6,5 mio. kr. til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den første afregning for FGU elever er dog endnu ikke modtaget, så beløbet er behæftet med nogen usikkerhed.
 
OVERFØRSELSUDGIFTER
Der forventes væsentlig flere ydelsesmodtagere, især på a-dagpenge og sygedagpenge, hvor der er merudgifter på henholdsvis 64,9 mio. kr. og 40,5 mio. kr. Endvidere er der merudgifter på kontant- og uddannelseshjælp, fleksjob og den nye seniorpension på samlet 34,5 mio. kr.
Af den totale merudgift på 137,9 mio. kr. kan 105,2 mio. kr. henføres til virkningen af COVID-19 pandemien. I forventningen indgår bl.a. virkningen af forlængelsen af dagpengeperioden med 3 måneder. Ligeledes indgår skøn over hvordan en gradvis genåbning af landet vil påvirke beskæftigelsen inden for forskellige brancher. Det må dog understreges, at forudsætningerne for beregningerne selvsagt er behæftet med store usikkerheder.
 
Forsørgelsesudgifterne er omfattet af Statens budgetgaranti, der betyder, at Staten fuldt ud finansierer disse forsørgelsesudgifter for kommunerne under ét. Og det fremgår af aftalen af 26. marts 2020 mellem KL og Regeringen, at der foretages en midtvejsvurdering af overførselsudgifterne i 2020 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2021. Der er dog tale om finansiering af kommunernes udgifter under ét, og det afhænger af ledighedsudviklingen i den enkelte kommune, om kommunen bliver over- eller underkompenseret for de faktiske udgifter.
 
ANLÆG
Det korrigerede budget vedrører det overførte restbeløb vedrørende ombygningen af Klostermarken 16 – STU, som forventes afsluttet i 2020.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvor der isoleret set i 2020 er afsat min. 2 mio. kr. eller, hvor der er afsat beløb på basisbudgettet i 2021-2024. Beskæftigelsesudvalget har kun det ene anlægsprojekt vedrørende ombygning af Klostermarken 16 og der er derfor ingen oversigt over forventet tidsforløb.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/61514
Resume
Den 8. januar 2019 (sag nr. 7) drøftede Beskæftigelsesudvalget ressourcetildeling på STU Viborg. Udvalget besluttede at udskyde behandlingen af sagen til 2020. Forvaltningen har udarbejdet to forslag til ny budgettildelingsmodel, som udvalget bedes drøfte og sende i høring, inden endelig politisk stillingtagen i august. Sagen behandles også i Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at forvaltningens forslag til fremtidig budgettildelingsmodel for STU Viborg drøftes, og
 
2. at Beskæftigelsesudvalget godkender forvaltningens forslag til den videre proces om at sende de to forslag til budgettildelingsmodeller i høring i STU Viborgs bestyrelse, Handicaprådet og STU Viborgs MED-udvalg inden endelig politisk stillingtagen på udvalgsmødet den 11. august 2020.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-06-2020
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede forvaltningens forslag til fremtidig budgettildelingsmodel for STU Viborg.
 
Beskæftigelsesudvalget godkendte endvidere forvaltningens forslag til den videre proces om at sende de to forslag til budgettildelingsmodeller i høring i STU Viborgs bestyrelse, Handicaprådet og STU Viborgs MED-udvalg inden endelig politisk stillingtagen på udvalgsmødet den 11. august 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Efter anmodning fra bestyrelsen på STU Viborg drøftede Beskæftigelsesudvalget på sit møde den 8. januar 2019 (sag nr. 7) mulighederne for en revideret budgettildelingsmodel for STU Viborg. Dette med henblik på at gøre STU Viborgs økonomi mere forudsigelig fra år til år.  Beskæftigelsesudvalget besluttede at fortsætte med den nuværende budgettildelingsmodel og afvente erfaringerne med anvendelse af den nye prognosemodel, som blev taget i brug i 2019.
 
Ovennævnte prognosemodel til forudsigelse af antal elever på STU Viborg blev afprøvet i 2019 og har ikke medført et mere tydeligt overblik over antallet af elever på skolen i det efterfølgende skoleår. Da budgettet på STU Viborg er takstfinansieret og tildeles på baggrund af antal elever, udmøntede prognosemodellen sig således heller ikke i et mere forudsigeligt budget for STU Viborg.
 
Da pladserne på STU Viborg finansieres indenfor både Beskæftigelsesudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder, behandles sagen sideløbende i de to udvalg.

Inddragelse og høring

Bestyrelsen for STU Viborg havde i februar 2020 en indledende drøftelse om forskellige modeller for en fremtidig budgettildeling for skolen. I den forbindelse udtalte bestyrelsen sig om sine præferencer for valg af model. Bestyrelsens skrivelse er vedhæftet som bilag. Forvaltningens to aktuelle forslag til budgettildelingsmodel har ikke været fremlagt for bestyrelsen.
 
Forvaltningen foreslår, at de to forslag til modeller sendes i høring i STU Viborgs bestyrelse, Handicaprådet og MED-udvalget på STU Viborg med henblik på kvalificering.

Beskrivelse

Da ovennævnte prognosemodel ikke gav den ønskede budgetmæssige forudsigelighed, har forvaltningen udarbejdet to forslag til nye budgettildelingsmodeller for STU Viborg som alternativ til den eksisterende ressourcetildelingsmodel. Forudsætningerne for de to modeller er, at:
 
 • De skal udmønte sig i en mere forudsigelig økonomi på STU Viborg, og kommunens samlede udgifter til STU Viborg skal ikke stige.
 
 • Driftsøkonomien på STU Viborg er fastlåst på 13,1 mio. kr. årligt, hvilket svarer til det forventede udgiftsregnskab i 2020 ved 70 elever på STU Viborg.
 
 • Der arbejdes med en særskilt takst for elever i den skærmede enhed svarende til de reelle udgifter pr. elev. For de øvrige elever er taksten lavere, da udgiften er tilsvarende mindre.
 
Model 1
I denne model arbejdes der med en lav nedre ramme for skolens årlige budget, da der ikke budgetteres med en grundnormering på et antal elever. Den nedre ramme svarer i stedet til de faste udgifter, der ikke er afhængige af antallet af elever på skolen. Disse udgifter udgør blandt andet ledelse, administration og rengøring. Den varierende del af STU Viborgs budget i model 1 udgør derfor udgifterne til pædagogisk personale, der vil variere alt efter antallet af elever.
 
I model 1 udgør den faste del af STU Viborgs årlige budget 15,7% af det samlede budget på 13,1 mio. kr. ved en normering på 70 elever. 84,3% af det samlede budget udgøres af variable udgifter.
 
Model 2
I denne model arbejdes der med en fast grundnormering på 50 elever på STU Viborg, hvoraf 45 er almindelige elever og fem er elever i den skærmede enhed. Grundnormeringen skal betragtes som den nedre ramme for skolens årlige budget. For hver elev udover 50 vil budgettet for STU Viborg stige, da køber betaler en takst for eleven svarende til skolens udgifter til eleven. Den varierende del af STU Viborgs budget svarer derfor til udgiften pr. elev nr. 51 og derover. De første 50 elever indgår i det tildelte budget uanset, om der er 50 elever eller mindre.
 
I model 2 udgør den faste del af STU Viborgs årlige budget 80,3% af det samlede budget på 13,1 mio. kr. ved en normering på 70 elever. 19,7% af det samlede budget udgøres af variable udgifter.
 
Notat med detaljeret beskrivelse af modellerne og beregningerne bag er vedhæftet som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Hvis udvalget beslutter at indføre en ny budgettildelingsmodel på STU Viborg, vil den kunne indføres fra primo 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Begge forslag til budgettildelingsmodeller har som forudsætning, at der er en særskilt takst for en skærmet plads, som modsvarer den reelle udgift. Det påvirker fordelingen af Viborg Kommunes samlede udgift til pladser på STU Viborg, da alle pladser på den skærmede enhed er købt af Socialområdet. I begge budgettildelingsmodeller vil udgifterne indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område derfor stige, mens det vil medføre en tilsvarende reduktion i udgifterne indenfor Beskæftigelsesudvalgets område. Merudgiften i Social- og Sundhedsudvalget vil kunne kompenseres af Beskæftigelsesudvalgets mindreudgift. Kommunens samlede udgift er derfor uændret.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/18012
Resume
På baggrund af et temamøde den 10. december 2019 for Beskæftigelsesudvalget på Sprogcenter Viborg, etablerede forvaltningen en arbejdsgruppe til nedbringelse af fraværet ved undervisningen på Sprogcenter Viborg. Sagen beskriver de iværksatte tiltag og resultaterne heraf.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-06-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Den 10. december 2019 blev der afholdt temamøde på Sprogcenter Viborg, hvor Beskæftigelsesudvalget bl.a. drøftede fraværet på sprogcentret.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På temamødet den 10. december 2019 på Sprogcenter Viborg drøftede Beskæftigelsesudvalget bl.a. fraværet på Sprogcenter Viborg. Fraværet er de seneste år faldet, bl.a. på baggrund af øget anvendelse af sanktionering. Udvalget udtrykte ønske om, at forvaltningen afdækkede mulighederne for at nedbringe fraværet yderligere, hvorfor der efter mødet blev nedsat en arbejdsgruppe til nedbringelse af fraværet ved undervisningen på Sprogcenter Viborg.
 
Grundet COVID-19 har der ikke været undervisning siden marts måned, og i øjeblikket ser det ud til at undervisningen på Sprogcenter Viborg starter delvist op igen den 8. juni 2020. Der vil derfor tidligst kunne køre normal drift efter sommerferien, hvorfor arbejdsgruppen nedlægges for nu. Selvom arbejdsgruppen er nedlagt, fortsætter fraværet med at blive fulgt tæt.
 
Fraværsstatistik
I det vedlagte bilag ses fraværsstatistikken for 2019 og frem til og med februar 2020. Statistikken viser, at fraværet er faldet fra 36,06 % i februar 2019 til 23,87 % i februar 2020. Arbejdsgruppen har siden etableringen i december 2019 afholdt fire møder, og fraværet er fra december 2019 faldet fra 34,63 % til 23,87 % i februar 2020. Der ses en tendens til, at de iværksatte tiltag har haft en positiv effekt på fraværet.
 
I forhold til fraværsstatistikken er der en del integrationskursister, som er på aftenhold grundet arbejde i dagtimerne, og som har et højt fravær (nogle op mod 50 %). Det vurderes dog, at de kan bestå forløbet på trods af fraværet, og derfor bliver de ikke udmeldt. Der er her tale om selvforsørgende borgere i fuldtidsbeskæftigelse, hvor det høje fravær accepteres, selvom det giver et stort negativt tryk på fraværsstatistikken. Dertil er der også en gruppe af meget traumatiserede kursister, hvor fremmødet ikke kan forbedres på trods af alle tiltag, og hvor sprogcentret stadig er det rette tilbud uanset fravær.
 
I arbejdet med at nedbringe fraværet ved undervisningen på Sprogcenter Viborg har arbejdsgruppen iværksat følgende tiltag:
 
 • Der har i en længere periode været afholdt motiverende samtaler med de borgere, der har haft markant fravær. I de sager hvor samtalerne ikke har haft effekt, tilbydes borgeren i stedet 37 timers praktik. Borgerne kan altid henvende sig igen, hvis de får overskud til at genoptage danskundervisningen.
 • Nogle elever forlader undervisningen i løbet af dagen, fx til middag. Derfor har jobcentret en fremskudt medarbejder på sprogcentret hver dag, som den enkelte elev skal henvende sig til, hvis der er behov for at forlade undervisningen før tid. Efter nogle uger var erfaringen, at eleverne ikke længere kom forbi den fremskudte medarbejder, og at nogle stadig gik hjem uden at melde det. Derfor er det yderligere indført, at den fremskudte medarbejder opsøger de elever, der er gået tidligt hjem dagen før. Derved kan grunden for fraværet fastslås, og det kan vurderes, om der skal ske en sanktion.
 • I uge 8 er alle elever blevet præsenteret for et oplæg omkring vigtigheden af danskuddannelsen (med tolk). Der har været afholdt 7 kurser af halvanden times varighed, og alle kursister er indkaldt personligt som et led i deres kontaktforløb. I alt har der været indkaldt 154 kursister, hvoraf der var 11 udeblivelser.
 • Som en videreudvikling af samarbejdet mellem Jobcenter Viborg og Sprogcenter Viborg, er Integrationsteamet nu flyttet fra Rådhuset og ud på Sprogcentret på Vævervej. Medarbejderne ser frem til at komme fysisk tilbage på arbejde, så det øgede samarbejde omkring integrationsborgerne kan etableres yderligere.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/13329
Resume
Fra 1 januar 2020 startede et landsdækkende forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser i sammenhæng med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen. De første erfaringer fra forsøget er meget få, fordi beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet i starten af marts 2020. Der er lavet en opsamling på forsøget i januar og februar samt udviklingen på baggrund af COVID19 ud fra a-kassernes tilbagemeldinger.
I Viborg deltager seks arbejdsløshedskasser i forsøget: 3F, Metalarbejderne, FOA, FTF, HK og Socialpædagogerne.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-06-2020
 
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

A-kasse forsøget drøftes i forbindelse med dagsorden på Beskæftigelsesudvalgets fællesmøde 24. juni med de faglige organisationer.

Beskrivelse

I tilknytning til regelforenklingen af Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats er der givet tilladelse til forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasserne, sådan at de kan overtage ansvaret for kontaktforløbet for forsikrede ledige i de første tre måneder af ledighedsperioden.
Forsøget omfatter alle nyindplacerede dagpengemodtagere pr. 1. januar 2020 og derefter i de pågældende a-kasser. Det vil sige alle ledige, der starter et nyt dagpengeforløb f.eks. efter genoptjent dagpengeret eller efter at have modtaget sygedagpenge og ikke været ledig før sygdomsperioden.
 
Ifølge lovgivningen om forsøget er skal a-kasserne varetage følgende opgaver:
 
 • Tilbyde en indsats i opsigelsesperioden.
 • Afholde en CV-samtale, en rådighedssamtale og første fællessamtale med den ledige og Jobcentret.
 • Afholde kontaktforløbssamtaler efter behov, dog mindst 2 samtaler i løbet af 3 måneders perioden.
 • Foretage en indledende afklaring af de ledige ved hjælp af et digitalt profilafklaringsværktøj.
 • Ledige med komplekse udfordringer, der er i risiko for langtidsledighed, og som, a-kassen derfor vurderer, har brug for en indsats i jobcenteret, overgår til et kontaktforløb i jobcentret.
 • Unge under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og som ikke har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn, skal ligeledes have et kontaktforløb i jobcenteret, da de er i målgruppen for et uddannelsespålæg.
 • Det forventes, at både a-kasser og kommuner vil bidrage til et konstruktivt samarbejde om borgernes kontaktforløb.
 • A-kasser og kommuner bør dele information, når det giver mening.
 • A-kassen kan fortsat bevilge seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Alle andre indsatser, som finansieres af stat eller kommunen, bevilges af jobcenteret.
  Hvis a-kassen vurderer, at den ledige, har behov for en indsats, som jobcenteret skal bevilge/godkende, kan a-kassen rette henvendelse til jobcentret om, hvilken indsats, de vurderer, vil være gavnlig for borgeren. Det er fortsat kommunen, der afgør, om der skal gives en indsats.
 • Uanset om borgeren får et aktivt tilbud eller ej, fastholder borgeren sit kontaktforløb i a-kassen, indtil borgeren har 3 måneders sammenlagt dagpengeledighed.
 • Jobcenteret har ret til at kontakte ledige, der er omfattet af forsøg, hvis der er tale om kontakt vedrørende konkrete jobordrer. Dette skal ske ved telefonisk kontakt og a-kassen skal informeres.
 • Jobcenteret må ikke uopfordret kontakte ledige i forsøget og tilbyde dem en indsats.
 
I Viborg deltager seks arbejdsløshedskasser i forsøget. Det er a-kasserne 3F, Metalarbejderne, FOA, FTF, HK og Socialpædagogerne. Det er a-kasser, som Jobcenter Viborg i forvejen har et godt og tæt samarbejde med, og dermed er der et rigtigt godt afsæt for samarbejdet i forsøgsperioden. Det betyder, at selvom den digitale understøtning af forsøget ikke var på plads fra starten af året, har Jobcenter Viborg i samarbejde med de seks a-kasser fundet løsninger på udfordringerne i forbindelse med den nye opdeling af ansvar og opgaver.
 
Der har i periode 1. januar til 1. marts 2020 været 161 omfattet af forsøget i Viborg ud af i alt ca. 1600 ledige.
Ingen ledige er overgivet til Jobcenter Viborg i de 2 måneder for i forbindelse med aftale om et aktivt tilbud. Tilsvarende har Jobcenter Viborg ikke i perioden henvist ledige omfattet af a-kasseforsøget til job, idet der har været kvalificerede ledige uden for målgruppen.
I de 2 måneder er der ligeledes kun afholdt ganske få fællessamtaler i regi af a-kasseforsøget.
 
Der er fra 1. marts og frem til 11. maj 2020 i alt 377 ledige, der er omfattet af forsøget – en stigning i suspensionsperioden på 216 personer.
De 377 personer omfattet af forsøget fordeler sig med
 • 17 hos Socialpædagogernes a-kasse
 • 170 hos 3F
 • 27 hos FOA
 • 44 hos Metalarbejderne
 • 74 hos HK
 • 45 hos FTF-A
 
De seks a-kasser dækker forskellige faggrupper og konsekvenserne af COVID-19 er dermed også forskellige.
FOA, som dækker social- og sundhedsområdet har få ledige og ingen ekstra ledighed i forbindelse med krisen.
Socialpædagogerne, som dækker socialpædagoger og ufaglærte, der arbejder på bosteder samt familieplejere. Krisen har ikke givet flere ledige.
FTF-A, som dækker lærere, pædagoger og sygeplejersker. Krisen har ikke givet flere ledige.
HK har flere ledige, men forventer at de vender tilbage i job i takt med at forretninger og arbejdspladser genåbner.
Industrien er ramt pga. nedlukningen af de lande vi eksporterer til samt krisen i bilindustrien. Det har givet flere ledige hos 3F og Metalarbejderne.
Desuden er mange chauffører inden for persontransport blevet afskediget i forbindelse med krisen. Mange chauffører hører under 3F.

Der foreligger endnu ikke en dato for genoptagningen af beskæftigelsesindsatsen og dermed af a-kasseforsøget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forsøget med mere ansvar til arbejdsløshedskasserne forløber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kommunernes er fortsat ansvarlig for sin andel af forsørgelsesudgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og for udgifter til aktivering, der iværksættes for de ledige inden for første 3 måneders ledighed.

Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 20/13199
Resume
Viborg Kommune modtager halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen med en opgørelse over klager over kommunens afgørelser. I denne sag præsenteres Beskæftigelsesudvalget for status for 2019 på udvalgets område.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-06-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Hvert år modtager Viborg Kommune halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen. Vedlagt som bilag 1 ses ankestatistikken for 2019. Sagen for 1. halvår 2019 blev behandlet på udvalget den 29. oktober 2019 (sag nr. 8)

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Generelt ligger Viborg Kommunes arbejdsmarkedsområde på niveau med landets øvrige kommuner i forhold til andelen af sagerne hos Ankestyrelsen, hvor det ender med, at Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser sagerne (omgørelsesprocenten). En sag hjemvises når Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen og vurderer, at kommunen skal indsamle flere oplysninger og genbehandle sagen. En hjemvisning betyder derfor ikke, at kommunen nødvendigvis træffer en anden afgørelse.
 
Ser man på tallene for hele 2019 er omgørelsesprocenten for Viborg Kommune på 36%, hvor omgørelsesprocenten i hele landet er 32%. I 1. halvår 2019 var der dog en afvigelse i forhold til lov om aktiv socialpolitik (LAS). Her lå Viborg Kommune over landsgennemsnittet i 1. halvår 2019 med en omgørelsesprocent på 51% mod 34% i landsgennemsnit.
 
Som det blev fremlagt på mødet den 29. oktober 2019, er indholdet i de ændrede og hjemviste sager forskelligt, men flere handler om sanktioner, mens der også er sager om fortolkning af regler for formue og andre enkeltydelser. 
 
Der har på Beskæftigelsesudvalgets område været i alt 194 sager til afgørelse hos Ankestyrelsen i 2019. Se tabel 2 i bilag 2. Heraf har Ankestyrelsen stadfæstet 141 sager og dermed fastholdt Viborg Kommunes afgørelse. I 26 sager har Ankestyrelsen ændret Viborg Kommunes afgørelse på det foreliggende grundlag. 18 sager er blevet hjemvist til genbehandling og 9 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen. Når en sag afvises, kan det for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.
 
I tabel 3 i bilag 2 ses fordelingen af ændrede/omgjorte afgørelse på de forskellige paragraffer. De omgjorte sager fordeler sig på mange forskellige paragraffer blandt andet sanktioner og hjælp til enkeltudgifter.
 
Refleksion og læring
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag meget grundigt. På nogle sagsområder kan lovgivningens udformning betyde, at det er et skøn, hvilke oplysninger, der skal indgå i afdækningen af en sag. En tilstrækkelig belysning af en sag, er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes som praksis i nye sager.
 
Der er stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende med at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Det sker blandt andet igennem en systematisk opsamling på sager af principiel og generel betydning for sagsbehandlingen. Det sker for eksempel ved, at afgørelserne fra Ankestyrelsen bliver drøftet i afdelingerne således, at der i de kommende afgørelser kan justeres efter Ankestyrelsens henvisninger.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/16378
Resume
Sagen indeholder en beskrivelse af forvaltningens samarbejde med private forsikrings- og pensionsselskaber undervejs i borgernes sygedagpengeforløb, herunder hvordan private forsikrings- og pensionsselskaber bedst kan understøtte en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.  Sagen er udarbejdet som et svar på et tidligere ønske fra Beskæftigelsesudvalget.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om forvaltningens samarbejde med private forsikrings- og pensionsselskaber i sygedagpengeopfølgningen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-06-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om forvaltningens samarbejde med private forsikrings- og pensionsselskaber i sygedagpengeopfølgningen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Viborg Kommune har relativt høje udgifter til sygedagpenge. På den baggrund har Beskæftigelsesudvalget ønsket en redegørelse vedrørende forvaltningens samarbejde med borgerens og/eller arbejdsgiverens forsikrings- og pensionsselskab undervejs i borgerens sygdomsforløb. Redegørelsen findes i bilag 1.
 
Redegørelsen er udarbejdet med inddragelse af Viborg Kommunes juridiske afdeling, Jobcenter Viborg samt brancheorganisationen Forsikring & Pension.
 
Størstedelen af erhvervsaktive danskere har en forsikrings- og/eller pensionsordning, der kan supplere den offentlige indsats og understøtte den sygemeldte borger med henblik på at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Samarbejdet mellem forsikrings- og pensionsbranchen samt Viborg kommune skal understøtte, at sygemeldte hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdspladsen.
 
Redegørelsen i bilag 1 opsummerer samarbejdet mellem forvaltningen og private forsikrings- og pensionsselskaber i sygedagpengeopfølgningen således:
 
 • Alle aktører har fokus og opmærksomhed rettet mod at hjælpe sygemeldte tilbage til job hurtigst muligt.
 • De sygemeldte borgere bliver via et informationsbrev fra Jobcenter Viborg, rundbordssamtaler, opfølgningssamtaler, arbejdspladsen og NemRefusion gjort opmærksom på, at der kan være hjælp at hente hos forsikrings- og pensionsselskaber. Dertil kommer informationsmateriale fra pensions- og forsikringsselskabernes brancheorganisation. Se bilag 2.
 • De forsikrings- og pensionsselskaber, der er involveret, supplerer den kommunale lovbundne indsats og kan tilbyde sundhedsydelser, som medvirker til at fremskynde behandling, således at sygeforløbet bliver så kort som muligt.
 • Forsikrings- og pensionsselskaberne kan aldrig overtage kommunens forsørgelsesforpligtelse, men selskabernes indsats bidrager dels til forebyggelse af sygefravær, dels til iværksættelse af en tidlig indsats ved sygdom og har samme interesse som Viborg Kommune i forhold til at fastholde den enkelte på arbejdsmarkedet.
 • Den kommunale indsats er virksomhedsnær og vejleder den sygemeldte om at kontakte forsikrings- eller pensionsselskabet. Forvaltningen oplever, at mange borgere allerede har kontakt til deres forsikrings- eller pensionsselskab, særligt de borgere, som har tegnet en sundhedsforsikring.
 • Den kommunale sagsbehandler har, i henhold til vurderingen fra Viborg Kommunes juridisk afdeling og brancheorganisationen Forsikring & Pension, ikke beføjelser til at kontakte borgernes forsikrings- eller pensionsselskab. Kontakten skal ske af borgeren selv.
 
Samlet vurderes forvaltningens nuværende praksis at være i overensstemmelse med dels den generelle vejledningsforpligtelse og dels med kravene til god forvaltningsskik.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/13790
Resume
Sagen beskriver udviklingen i Beskæftigelsesudvalgets fastlagte mål i Beskæftigelsesplan 2020 pr. 1. kvartal 2020. Ledelsesinformation pr. 1. kvartal 2020 kan desuden ses på hjemmesiden data.viborg.dk under ”Beskæftigelse” og ”Kvartalsrapport”.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ledelsesinformation med status pr. 1. kvartal 2020 drøftes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-06-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede ledelsesinformation med status pr. 1. kvartal 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget godkendte Beskæftigelsesplan 2020 på udvalgsmøde den 26. november 2020 (sag nr. 1). Beskæftigelsesudvalget godkendte på ekstraordinært udvalgsmøde den 19. maj 2020 en procesplan for justering af Beskæftigelsesplan 2020, herunder mål (sag nr. 2).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Udviklingen i målene i Beskæftigelsesplan 2020 fremgår af bilag 1 og kan endvidere findes på hjemmesiden data.viborg.dk under ”Beskæftigelse” og ”Kvartalsrapport”.
 
Suspensionen af beskæftigelsesindsatsen, som følge af COVID-19, har stor indvirkning på resultaterne på beskæftigelsesområdet fra marts og fremefter. Dette skyldes, at ledigheden under COVID-19 er steget markant, ligesom der ses en stigning i antallet af borgere på sygedagpenge. Eftersom beskæftigelsesindsatsen først blev suspenderet i marts, er størstedelen af resultaterne for 1. kvartal 2020 ikke påvirket. Fremadrettet vurderes resultaterne dog i høj grad at være påvirket af COVID-19 og den følgende suspenderede beskæftigelsesindsats. Det betyder, at det allerede nu vurderes at være vanskeligt at nå målene i Beskæftigelsesplan 2020.
 
Nedenfor gennemgås udvalgte tendenser i kvartalsstatus pr. 1. kvartal 2020.
 
Manglende data
Målet om at forbedre Viborg Kommunes placering på Beskæftigelsesministeriets benchmarking (mål nr. 1), der sammenligner kommunerne indbyrdes i forhold til midlertidig offentlig forsørgelse, opdateres ikke i øjeblikket. Beskæftigelsesministeriet har valgt at udskyde offentliggørelsen af den nye liste, som skulle være kommet i marts 2020. Dette skyldes suspensionen af beskæftigelsesindsatsen grundet COVID-19.
 
Derudover bemærkes det, at Beskæftigelsesministeriet har besluttet, at mål nr. 7 om samarbejdsgrad med virksomheder ikke opdateres fremadrettet. I bilag 1 fremgår data til udgangen af 2019. Forvaltningen vil komme med forslag til et alternativt mål for fokusområdet ”Rummeligt arbejdsmarked og virksomhedssamarbejde” på et kommende udvalgsmøde.
 
I forhold til ministermålene om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (mål nr. 9), og at flere personer med handicap skal i beskæftigelse (mål nr. 11) foreligger der på nuværende tidspunkt ikke ny relevant data, der muliggør opdatering af resultater og mål. Det er ukendt, hvornår data igen vil foreligge.
 
Midlertidig offentlig forsørgelse
Udviklingen i resultaterne pr. 1. kvartal 2020 viser i forhold til offentlig midlertidig forsørgelse (mål nr. 2) en lille negativ udvikling siden sidste kvartal. Pr. 1. kvartal 2020 er 7,9 % på offentlig midlertidig forsørgelse. Målet er 7,5 %. Det skyldes primært en negativ udvikling i modtagere af A-dagpenge.
 
Permanent offentlig forsørgelse
Resultaterne vedrørende permanent offentlig forsørgelse (mål nr. 3) viser en lille negativ udvikling siden sidste kvartal. Pr. 1. kvartal 2020 er 10,6 % på permanent offentlig forsørgelse, mens det var 10,5 % i sidste kvartal. Det er fortsat under målet på 10,7 %.
 
Unge
I forhold til fokusområdet vedrørende unge (mål nr. 4) er 10,6 % på midlertidig forsørgelse. Dette er en lille positiv udvikling siden sidste kvartal. Målet er 10,4 %. Udviklingen er primært båret af en meget positiv udvikling blandt selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere på 14,7 %. Pr. 1. kvartal 2020 er antallet af unge på midlertidig offentlig forsørgelse (kongenøgletallet) 1.395 personer.
 
Sygedagpenge
Andelen på sygedagpenge (mål nr. 5) er fortsat 2,1 %, hvilket er en smule over målet på 2 %. Antallet af borgere, der har været på enten sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb i mere end 52 uger (mål nr. 6) er faldet siden sidste kvartal. Antallet er pr. 1. kvartal 366 borgere. Målet er 315 borgere.
 
Integration
Der er en smule færre indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande, der er kommet i beskæftigelse eller er blevet opvisiteret i januar 2020 (7,0 %) sammenlignet med december 2019 (7,1 %) (mål nr. 8). Målet er 11,5 %. Der er desværre ikke nyere tilgængelige data end for januar 2020. 
 
Ministermål
I forhold til målet om, at flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende (mål nr. 10) ses en negativ udvikling siden december 2019. Pr. marts 2020 er 34,7 % i beskæftigelse, mens andelen i december 2019 var 35,5 %. Målet er 41 %.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på midlertidig og permanent forsørgelse hænger tæt sammen med udgifterne på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførelsesområdet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/16521
Resume
Beskæftigelsesudvalget og de faglige organisationer afholder fællesmøde den 24. juni 2020. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en dagsorden blandt på baggrund af punkter, som de faglige organisationer har ønsket at drøfte med udvalget.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udkast til dagsorden til fællesmødet med de faglige organisationer den 24. juni 2020 godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-06-2020
Beskæftigelsesudvalget godkendte udkast til dagsorden til fællesmødet med de faglige organisationer den 24. juni 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget og de faglige organisationer mødes årligt. Seneste fællesmøde blev afholdt den 13. juni 2019.

Inddragelse og høring

De faglige organisationer har fremsendt forslag til dagsordenspunkter. Disse indgår i sagen.

Beskrivelse

Som et led i det løbende samarbejde afholder Beskæftigelsesudvalget og de faglige organisationer årlige fællesmøder. Næste møde afvikles den 24. juni 2020.
 
Forvaltningen har udarbejdet udkast til dagsorden. Denne indeholder blandt andet punkter fremsendt af de faglige organisationer (bilag 1).
 
Endelig dagsorden udsendes til deltagerne en uge før mødet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/28737
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-06-2020
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag