You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat (ekstraordinært møde)

onsdag den 24. juni 2020 kl. 11:30

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Nikolai Norup
Fraværende Michael Nøhr
Bemærkninger

Sagsid.: 19/25710
Resume
Forvaltningen har udarbejdet en analyse af situationen på arbejdsmarkedet som følge af COVID-19. Afdelingsleder Jette Fabian og leder af virksomhedsservice Jesper Falsig Rosenkvist vil under dagsordenspunktet fortælle om analysens resultater. Analysen vil danne grundlag for udvalgets senere drøftelser om justering af Beskæftigelsesplan 2020.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at Beskæftigelsesudvalget tager analysen af situationen på arbejdsmarkedet som følge af COVID-19 samt tilhørende oplæg til efterretning, og
 
2. at Beskæftigelsesudvalget drøfter hvilke elementer, der skal indgå i arbejdet med justering af Beskæftigelsesplan 2020.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-06-2020
Beskæftigelsesudvalget tog analysen af situationen på arbejdsmarkedet som følge af COVID-19 samt tilhørende oplæg til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede hvilke elementer, der skal indgå i arbejdet med justering af Beskæftigelsesplan 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget besluttede på ekstraordinært udvalgsmøde den 19. maj 2020 (sag nr. 2), at der skulle udarbejdes en analyse af situationen på arbejdsmarkedet på baggrund af COVID-19.

Inddragelse og høring

FagMED Arbejdsmarked har på møde den 8. juni 2020 haft mulighed for at komme med bemærkninger til justering af Beskæftigelsesplanen. Bemærkningerne er indarbejdet i den udarbejdede analyse af situationen på arbejdsmarkedet som følge af COVID-19 samt det tilhørende oplæg. Integrationsrådet har på møde med Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2020 haft mulighed for at præsentere rådets vurderinger og forslag til justeringer af Beskæftigelsesplanen.

Beskrivelse

Analysen af arbejdsmarkedssituationen som følge af COVID-19 (bilag 1) indeholder dels en beskrivelse af situationen for ledige, sygemeldte og virksomheder i lyset af COVID-19. Derudover beskrives forventninger til arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen for andet halvår af 2020. Analysens resultater præsenteres på udvalgsmødet af afdelingsleder Jette Fabian og leder af virksomhedsservice Jesper Falsig Rosenkvist.
 
Analysen er udarbejdet på baggrund af en række datakilder: Jobcenter Viborg har under suspensionen af beskæftigelsesindsatsen haft kontakt til ca. 500 virksomheder i og omkring Viborg Kommune samt en række faglige organisationer. Derudover indeholder analysen tal og data fra interne og eksterne datakilder, fx Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, De Regionale Arbejdsmarkedsråd, Kommunernes Landsforening og udvalgte brancheorganisationer. Der henvises til bilag 2, som er bilag til analysen.
 
Overordnet viser analysen blandt andet, at:
  • udviklingen i ledigheden i Viborg Kommune, som følge af COVID-19, er under landsgennemsnittet,
  • ledigheden primært har ramt forsikrede ledige og de ufaglærte,
  • der forventes en øget varighed på sygedagpenge og flere sager over 52 uger,
  • krisen har ramt virksomhederne forskelligt – også inden for samme brancher,
  • det er usikkert, hvornår aktivitetsniveauet er tilbage på niveauet før krisen, og
  • krisen kan medføre en øget strukturel ulighed på arbejdsmarkedet mellem faglærte og ufaglærte, hvilket understreger behovet for opkvalificering.
 
Analysen og det tilhørende oplæg vil danne grundlag for Beskæftigelsesudvalgets senere drøftelser om justering af Beskæftigelsesplan 2020, som vil finde sted på udvalgets møde den 24. juni 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/25710
Resume
Erhvervsdirektør Henrik Hansen fra Viborgegnens Erhvervsråd holder oplæg for Beskæftigelsesudvalget med henblik på at give udvalget inspiration til justering af Beskæftigelsesplan 2020.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget tager oplæg fra Viborgegnens Erhvervsråd til efterretning, og
 
2. at Beskæftigelsesudvalget drøfter hvilke elementer, der skal indgå i arbejdet med justering af Beskæftigelsesplan 2020.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-06-2020
Beskæftigelsesudvalget tog oplæg fra Viborgegnens Erhvervsråd til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede hvilke elementer, der skal indgå i arbejdet med justering af Beskæftigelsesplan 2020.
 
Oplægget er vedlagt som bilag.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Som led i justeringen af Beskæftigelsesplan 2020, holder erhvervsdirektør Henrik Hansen fra Viborgegnens Erhvervsråd (VER) oplæg. Oplægget skal give inspiration til udvalget med henblik på justering af Beskæftigelsesplan 2020.
 
Oplægget fra erhvervsdirektør Henrik Hansen forventes at omhandle følgende:
  • Den aktuelle arbejdsmarkedssituation
  • Behov for understøttelse fra Jobcenter Viborg af virksomhederne i Viborg
  • Forventningerne til udviklingen på arbejdsmarkedet i andet halvår af 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/25710
Resume
På baggrund af indhold fra mødets øvrige punkter og tidligere fremkommet viden og forslag fra Integrationsrådet og de faglige organisationer, har Beskæftigelsesudvalget mulighed for at drøfte nye fokusområder, indsatser og mål i en justering af Beskæftigelsesplan 2020.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at fokusområder, indsatser og mål i Beskæftigelsesplan 2020 drøftes og prioriteres med henblik på hvilke elementer, der skal indgå i justering af Beskæftigelsesplan 2020.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-06-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede og prioriterede fokusområder, indsatser og mål i Beskæftigelsesplan 2020 med henblik på hvilke elementer, der skal indgå i justering af Beskæftigelsesplan 2020.
 
Beskæftigelsesudvalget besluttede desuden ud fra dagens drøftelser og oplæg, at forvaltningen arbejder videre med et endeligt oplæg til justering af Beskæftigelsesplan 2020, som forelægges udvalget til beslutning den 11. august 2020.
 
Beskæftigelsesudvalget besluttede endeligt at justering af Beskæftigelsesplan 2020 sendes videre til orientering i dels Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2020 og dels byrådet 2. september 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog den 18. december 2019 (sag nr. 1) Beskæftigelsesplan 2020. Beskæftigelsesudvalget besluttede på ekstraordinært udvalgsmøde den 19. maj 2020, at der skal laves en justering af Beskæftigelsesplan 2020 (sag nr. 2) som følge af COVID-19.

Inddragelse og høring

FagMED Arbejdsmarked har på møde den 8. juni 2020 haft mulighed for at komme med bemærkninger til justering af Beskæftigelsesplanen. Bemærkningerne er indarbejdet i den udarbejdede analyse af situationen på arbejdsmarkedet som følge af COVID-19 og det tilhørende oplæg. Integrationsrådet har på møde med Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2020 haft mulighed for at præsentere rådets vurderinger og forslag til justeringer af Beskæftigelsesplanen.

Beskrivelse

På indeværende møde har udvalget fået viden fra Viborgegnens Erhvervsråd samt oplæg om analysen af arbejdsmarkedssituationen som følge af COVID-19. På den baggrund samt vurderinger og forslag fra Integrationsrådet og de faglige organisationer, som Beskæftigelsesudvalget har modtaget henholdsvis den 9. juni og 24. juni, har udvalget mulighed for at drøfte nye fokusområder, indsatser og mål i en justering af Beskæftigelsesplan 2020.
 
På mødet vil forvaltningen fremlægge bud på fokusområder, indsatser og mål til udvalgets inspiration med henblik på justering af Beskæftigelsesplan 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

24. juni 2020: Ekstraordinært møde, hvor Beskæftigelsesudvalget drøfter justering af fokusområder, indsatser og mål i Beskæftigelsesplan 2020.
 
11. august 2020: Ordinært møde, hvor Beskæftigelsesudvalget beslutter justeringen af Beskæftigelsesplan 2020 gennem et tillæg til planen.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Såfremt udvalget på udvalgsmøde den 11. august 2020 beslutter sig for justeringer i indsatser i Beskæftigelsesplan 2020, kan dette have økonomiske konsekvenser, herunder omprioritering inden for arbejdsmarkedsområdets egen ramme.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/55448
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-06-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Anders Bertel fortalte, at han sammen med Ulrik Wilbek har holdt et møde med Henriette Højer fra FlexFabrikken angående et eventuelt samarbejdsprojekt indenfor det grønne område og i samarbejde med HedeDanmark. Det blev aftalt, at Flexfabrikken og HedeDanmark i første omgang skal beskrive projektet.
 
Anders Bertel fortæller, at formandskaberne fra Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet muligheden for en indsats på tværs af fagområder for at skabe sammenhæng for borgerne i forhold til kultur i Viborg Kommune. Forvaltningen er bedt om at komme med et oplæg til et fælles udvalgsmøde den 16. september 2020.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 19/53734
Sagsfremstilling
Beskæftigelsesudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.