You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 11. august 2020 kl. 08:00

Mødested FGU Midtjylland
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/20688
Resume
Beskæftigelsesudvalget afholder den 11. august 2020 møde på FGU Midtjylland (forberedende grunduddannelse) i Viborg og får her en rundvisning og en orientering om skolen.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 11-08-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

På Beskæftigelsesudvalgets 12-12 seminar den 9. maj 2019 fik udvalget et oplæg om FGU Midtjylland forud for åbningen af FGU-institutionen pr. 1. august 2019.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Udvalgets møde afvikles på FGU Midtjylland, Gyldenrisvej 4 i Viborg.
 
FGU Midtjylland varetager den forberedende grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, som har brug for en faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. FGU er et tilbud for unge, som har behov for afklaring om deres fremtidige uddannelses- eller beskæftigelsesvej.
 
Skolen blev etableret i august 2019, hvor lov om forberedende grunduddannelse trådte i kraft.
 
Mødet indledes med en rundvisning på FGU-skolen i Viborg. Her vil direktør Janne Mylin og skoleleder Stephan Ring Nielsen tage imod udvalget, vise rundt på skolen og fortælle om FGU’en og udviklingen af skolen.
 
Oplægget vil opridse baggrunden for FGU-institutionen, den konkrete opstart af skolen, implementeringen gennem det sidste år samt nye tiltag.
 
Oplægget fra FGU Midtjylland efterfølges af et ordinært udvalgsmøde.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/3866
Resume
Udvalget orienteres om det udarbejdede budgetforslag på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om forslaget til driftsbudget på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet drøftes og godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 11-08-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede og godkendte forslaget til driftsbudget på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.
Beskæftigelsesudvalget har behandlet budgetforslaget på udvalgets eget område på møderne den 24. marts, 21. april og 2. juni 2020.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På mødet vil udvalget blive præsenteret for forvaltningens forslag til budget 2021-2024 på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet. Forslaget er udarbejdet på grundlag af erfaringerne på området i kombination med de nyeste data for antallet af modtagere af ydelserne. I skønnet for udviklingen indgår også et skøn for COVID-19 pandemiens fremadrettede påvirkning af beskæftigelsen.
 
På mødet vil forudsætningerne for forslaget blive fremlagt, herunder sammenholdt med tidligere investeringsbeslutninger og sammenligning med udviklingen på landsplan.
 
Forslaget er koordineret med efterfølgende sag om justering af beskæftigelsesplan 2020.
 
På grund af COVID19 er forslaget behæftet med større usikkerhed end normalt.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forslaget til budget på Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 19. august 2020. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2021-2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/25710
Resume
Grundet den nye situation på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 har Beskæftigelsesudvalget ønsket at justere Beskæftigelsesplan 2020 i form af et tillæg til den oprindelige plan.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at justering af Beskæftigelsesplan 2020, i form af et tillæg til planen, godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 11-08-2020
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at justering af Beskæftigelsesplan 2020, i form af et tillæg til planen, godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog den 18. december 2019 (sag nr. 1) Beskæftigelsesplan 2020. Beskæftigelsesudvalget besluttede på ekstraordinært udvalgsmøde den 19. maj 2020, at der skulle laves en justering af Beskæftigelsesplan 2020 (sag nr. 2) grundet COVID-19. På et ekstraordinært udvalgsmøde den 24. juni 2020 (sag nr. 3) drøftede udvalget ønsker til fokusområder og indsatser i justering til Beskæftigelsesplan 2020.

Inddragelse og høring

Justering af Beskæftigelsesplan 2020 er sket med inddragelse af FagMED Arbejdsmarked, Integrationsrådet, de faglige organisationer og ViborgEgnens Erhvervsråd.

Beskrivelse

Forvaltningen har på baggrund af Beskæftigelsesudvalgets drøftelser på mødet den 24. juni 2020 udarbejdet forslag til justering af Beskæftigelsesplan 2020 i form af et tillæg til planen. På mødet fik Beskæftigelsesudvalget endvidere forelagt en analyse af situationen på arbejdsmarkedet, som følge af COVID-19, samt en analyse af forventninger til arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i andet halvår af 2020. 
 
I tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 (bilag 1) lægges der op til en videreførelse af udvalgets fire fokusområder for 2020, nemlig en indsats over for sygemeldte, ledige unge, ledige borgere med ikke-vestlig baggrund samt et fokus på det rummelige arbejdsmarked og virksomhedssamarbejdet.
 
Derudover lægges der op til et nyt fokusområde vedrørende forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, herunder særligt de ledige, der er blevet ledige som følge af COVID-19. De forsikrede ledige og de jobparate på kontanthjælp skal hurtigt og målrettet hjælpes tilbage i beskæftigelse – enten inden for samme branche eller i form af et brancheskifte. Dette skal medvirke til at reducere eller undgå alvorlige følgevirkninger af længerevarende ledighed. 
 
I tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 beskrives en række indsatser, som skal imødekomme udfordringerne på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen, der ses i lyset af COVID-19. Indsatserne, som går på tværs af fokusområderne, fordeler sig under følgende overskrifter:
  • Jobformidling og virksomhedsservice
  • Opkvalificering og efteruddannelse
  • Virksomhedsindsats: Ordinære timer frem for virksomhedspraktik
  • Tæt kontakt til aktivitetsparate og sygemeldte og dermed minimere risiko for marginalisering
 
Indsatserne udføres blandt andet i et samarbejde med relevante parter, fx ViborgEgnens Erhvervsråd, erhvervsuddannelserne og de faglige organisationer.
 
Sidst foreslås nye måleniveauer for de eksisterende mål i Beskæftigelsesplan 2020, der tager hensyn til den nye situation på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen. Derudover foreslås et nyt mål under fokusområdet vedrørende et rummeligt arbejdsmarked og virksomhedssamarbejde, da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har besluttet ikke længere at opdatere det oprindelige mål. Det nye mål handler om at øge andelen af ledige, der har ordinære timer på virksomheder og samtidig modtager offentlig forsørgelse.
 
For at begrænse antallet af forskellige mål og derved kompleksiteten, foreslås det inden for fokusområdet integration, at det oprindelige mål i Beskæftigelsesplan 2020 om at øge andelen af ikke-vestlige kvinder, der opvisiteres eller får ordinære timer, erstattes af beskæftigelsesministermålet: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Der lægges op til dels at vise resultaterne for den samlede gruppe og dels særskilt for kvinderne, således at det særlige fokus på ikke-vestlige kvinder, i Beskæftigelsesplan 2020, fastholdes.
 
Slutteligt foreslås et nyt mål om at reducere andelen af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere.  

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/20097
Resume
Beskæftigelsesplanen for 2021 skal vedtages inden udgangen af indeværende år. Beskæftigelsesudvalget skal drøfte hvilke fokusområder, der skal indgå i planen. Sagen indeholder procesplan frem til den endelige vedtagelse af beskæftigelsesplanen for 2021.
 
Beskæftigelsesplanen skal også indeholde Beskæftigelsesministerens udmeldte mål med et fastsat lokalt niveau for hvert mål.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at fokusområder for Beskæftigelsesplan 2021 drøftes, og
 
2. at procesplanen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021 godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 11-08-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede fokusområder for Beskæftigelsesplan 2021 og godkendte procesplanen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021.
 
Det bemærkes ligeledes at Beskæftigelsesplanen sendes i høring i Integrationsrådet og Handicaprådet, når første udkast til beskæftigelsesplanen er offentliggjort på nettet.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Drøftelsen tager udgangspunkt i tillægget til Beskæftigelsesplan 2020, hvor justeringen er sket med inddragelse af FagMED Arbejdsmarked, Integrationsrådet, de faglige organisationer og ViborgEgnens Erhvervsråd.

Beskrivelse

Udvalget er på indeværende møde blevet præsenteret for et tillæg til Beskæftigelsesplan 2020, som vil være med til at danne grundlag for drøftelserne af indholdet i Beskæftigelsesplan 2021.
 
Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesplan 2021 tager udgangspunkt i den justerede plan for 2020 og de fem fokusområder herfra: sygedagpengemodtagere, ungeindsatsen, virksomhedssamarbejdet, beskæftigelse blandt borgere med ikke-vestlig baggrund samt fokus på de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Derudover foreslår forvaltningen, at der tages udgangspunkt i de fastsatte mål i den justerede plan for 2020.
 
Beskæftigelsesministeren har fastsat de beskæftigelsespolitiske mål for 2021, som også skal indgå i beskæftigelsesplanen for 2021. Beskæftigelsesudvalget vil på et senere møde skulle fastsætte det lokale niveau for hvert mål, samt beslutte hyppighed og form på opfølgning af disse.
Ministermålene fremgår af vedlagte brev fra Beskæftigelsesministeren, og er som følger:
  1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
  2. Flere ledige skal opkvalificeres
  3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
  5. virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Procesplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021
11. august 2020 – Beskæftigelsesudvalget har de indledende drøftelser af fokusområder
 
27. oktober 2020 – Beskæftigelsesudvalget drøfter første udkast til Beskæftigelsesplan 2021
 
24. november 2020 – Beskæftigelsesudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2021
 
16. december 2020 – Byrådet vedtager Beskæftigelsesplan 2021

Økonomiske forhold og konsekvenser

Beskæftigelsesplanen med fokusområder og mål skal tilpasses i forhold til Byrådets budget for 2021-2024, så der er overensstemmelse mellem planen og budgettet for 2021-2024.

Juridiske og planmæssige forhold

Jf. §4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal kommunalbestyrelsen senest den 31. december 2020 vedtage beskæftigelsesplanen for 2021. Beskæftigelsesplanen skal tage udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for det kommende år.
Bilag

Sagsid.: 20/12391
Resume
Antallet af borgere på de to permanente forsørgelsesydelser førtidspension og fleksjob er stigende i Viborg Kommune og ligeledes også udgifterne på området.
Udviklingen i tilgangen og afgangen fra ordningerne følges tæt og der er fokus på mulighederne for at forebygge tilgangen til ordningerne.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om udviklingen i permanent offentlig forsørgelse drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 11-08-2020
Beskæftigelsesudvalget drøftede udviklingen i permanent offentlig forsørgelse og tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mens antallet af borgere på midlertidig forsørgelse faldt i 2019 i Viborg, er der fortsat en stigning i antallet på permanent forsørgelse og dermed også i udgiften (se bilag 1).
Denne stigning i antal borgere og i udgifter forventes fortsat de næste år dels fordi antallet i fleksjob fortsat vil stige, og dels fordi afgangen fra førtidspension er fra de ordninger, der har høj statsrefusion.
 
Udviklingen i fleksjob.
1. januar 2013 blev der indført en ny fleksjobordning, hvor borgere i fleksjob aflønnes fra virksomheden for det faktisk udførte arbejde og får udbetalt supplerende fleksløntilskud af kommunen. I fleksjob etableret før 2013 får den fleksjobansatte løn for fuldtid fra virksomheden, som får en kompensation fra kommunen for forskellen mellem den udbetalte løn og de reelt udførte arbejdstimer. 

Pr. 1. maj 2020 er der 2.207 ansatte i fleksjob i Viborg Kommune. Hovedparten af de fleksjobansatte er under 60 år, hvilket betyder, at der er flere år til der kommer en betydelig afgang til folkepensionen.
Der er hvert år fleksjobansatte, der opnår ordinær ansættelse, overgår til efterløn eller overgår til førtidspension, men afgangen er lavere end tilgangen. Der har siden 2013 været en årlig netto tilgang på 150-200 fuldtidspersoner på fleksjobordningen.
Indførelsen af seniorpension pr. 1. januar 2020 har frem til 15. april 2020 betydet, at 19 fleksjobansatte har søgt seniorpension.
 
Udviklingen i førtidspension.
1. maj 2020 er der 4.190 borgere på førtidspension i Viborg Kommune.
Førtidspensionsreformen i 2013 betyder, at tilgangen af unge under 40 år er blevet væsentligt reduceret og i den seneste periode er der stort set balance mellem afgang og tilgang til førtidspensionsområdet.
Den gradvise udskydning af folkepensionsalderen fra 65 år til 67 år i 2022 betyder, at der først herefter vil der være en nedgang i antallet af borgere på førtidspension. I første omgang betyder nedgangen i antallet på førtidspension ikke en tilsvarende reduktion i udgifterne, fordi afgangen er fra førtidspensionsordninger med den højeste statsrefusion.
 
Muligheder for at påvirke udviklingen.
Borgere bliver tilkendt fleksjob eller førtidspension på baggrund af en varig og stor nedsat arbejdsevne. Det betyder, at når borgere først er tilkendt en af ordningerne, er der kun en meget lille andel, der vender tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.
 
Jobcentret kan hjælpe førtidspensionister med etablering af job med løntilskud (en ”kan” opgave). På fleksjobområdet kan Jobcentret tilskynde virksomheder og de fleksjobansatte til at øge det ugentlige timetal.

Gennem tilbuddet ”Jobkurs” på Jobigen og gennem ”Klapjob”, som er en landsdækkende indsats under landsforeningen LEV (forening for udviklingshæmmede), tilbydes førtidspensionister hjælp til at finde løntilskudsjob.
 
Gennem puljen ”Udvikling i fleksjob 2”, som løber i perioden 1. april 2019 til 30. september 2020 skal der afprøves og implementeres en indsats, der udvikler arbejdsevnen hos personer ansat i fleksjob på få timer.
 
Beskæftigelsesudvalgets prioritering af fokusområderne unge, sygemeldte, ledige med ikke-vestlig baggrund samt virksomhedssamarbejdet forebygger en tilgang til førtidspension og til fleksjob. Der er på baggrund heraf tilrettelagt en tidlig indsats, med fokus på at fastholdelse af arbejdsidentiteten hos ledige og sygemeldte borgere samt en aktiv indsats så vidt muligt på fuld tid. Indsatsen kan bestå af en parallelindsats med såvel sociale- og sundhedsfaglige tilbud og behandlinger som beskæftigelsesfaglige tilbud.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob og på førtidspension har stor påvirkning på udgifterne til offentlig forsørgelse i Viborg Kommune.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/28737
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 11-08-2020
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/55448
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 11-08-2020
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Forvaltningen orienterede om en ny pulje siden sidst vedrørende kompensationskort for personer med handicap. Forvaltningen undersøger nærmere udbytte af puljen og muligheder for tilskud, hvorfor der snarest tages stilling til, om der udarbejdes puljeansøgning.
 
Forvaltningen orienterer om, at Udlændinge- og integrationsministeren har besluttet, at Danmark vil modtage 200 kvoteflygtninge fra Rwanda. En stor del af de flygtninge, der opholder sig i Rwanda, er kristne fra DR Congo og Burundi. Det er ikke besluttet, hvordan de 200 kvoteflygtninge skal fordeles mellem kommunerne, men hvis den matematiske model fra det almindelige kvotesystem, der fordeler flygtninge mellem kommunerne følges betyder det, at ca. 3-7 af de 200 kvoteflygtninge fordeles til Viborg. Dette antal ligger ud over de henholdsvise 9 og 21 flygtninge, som forventes fordelt til Viborg i henholdsvis 2020 og 2021 via det sædvanlige kvotesystem.
 
Anders Bertel fortæller om et møde han før sommerferien deltog i med Henriette Højer fra Flexfabrikken samt borgmester Ulrik Wilbek. Til mødet skitserede Henriette en model for samarbejde mellem Viborg Kommune, HedeDanmark og Fleksfabrikken. Forvaltningen undersøger nærmere.
 
Anders Bertel orienterede om, at formandskabet for Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har holdt møde med STU’s bestyrelse, hvor der blev drøftet målgruppe og økonomi.
 
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.