You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 23. februar 2021 kl. 08:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/3247

Resume

Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på ledigheden i Viborg Kommune samt status på beskæftigelsesindsatsen i relation til COVID-19. Derudover har forvaltningen sammenfattet inputs om status for virksomheder i Viborg Kommune, som overordnet klarer sig igennem nedlukningen med alternative løsninger.
 
Den 31. januar 2021 var der 440 flere tilmeldte ledige i Viborg Kommune sammenlignet med antallet den 9. marts 2020. Fra den 3. januar 2021 til den 31. januar 2021 var der en stigning på 104 tilmeldte ledige i Viborg Kommune.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at status på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-02-2021

Beskæftigelsesudvalget tog status på arbejdsmarkedsområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Den seneste status på arbejdsmarkedsområdet blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. januar 2021 (link til sag nr. 1 i Beskæftigelsesudvalget den 26. januar 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Udvikling i ledigheden til og med januar 2021

Forvaltningen har udarbejdet data, som viser udviklingen i ledigheden i Viborg Kommune i 2020 i perioden fra marts 2020 til og med januar 2021. Data findes i bilag 1 og beskrives nærmere herunder.
 
Den 31. januar 2021 var der 2.264 tilmeldte ledige i Viborg Kommune, hvilket er 440 flere tilmeldte ledige end der var den 9. marts 2020. Dette giver en ændring på 24,1 % i antallet af tilmeldte ledige. Den 3. januar 2021 var ændringen på 18,4 % i Viborg Kommune.
 
Ændringen i Viborg Kommune er lavere end både landsgennemsnittet og sammenlignet med Øst- og Vestjylland. På baggrund af data fra Beskæftigelsesministeriet er der i bilag 2 udarbejdet en oversigt over udviklingen fordelt på regioner og kommunerne i Øst- og Vestjylland.
 
Ledighedsprocenten i Viborg Kommune var i november 2020 på 3,5 % af arbejdsstyrken.
 
For så vidt angår udviklingen blandt ledige dagpengemodtagere var antallet i starten af 2021 på niveau med antallet i 2019 og derved højere end samme periode i 2020.
 
Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere var i starten af 2021 under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020, dog med en stigning i slutningen af januar 2021.
Antallet af unge uddannelsesparate på offentlig forsørgelse var i starten af 2021 under niveauet for både 2019 og 2020. Det samme gælder for antallet af alle unge på midlertidig offentlig forsørgelse.
 
For så vidt angår udviklingen i ledigheden for aktivitetsparate, integrationsborgere, ressourceforløb, jobafklaring og revalidender var antallet i starten af 2021 under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.
 
Antallet af sygedagpengemodtagere steg i slutningen af 2020 og var i starten af 2021 over niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.

Status for virksomheder i Viborg Kommune

Denne status er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra jobkonsulenterne, som løbende er i kontakt med virksomhederne. Den overordnede tilbagemelding er, at de fleste virksomheder i Viborg Kommune har fundet løsninger i forhold til at klare sig igennem krisen. Nogle klarer sig ved hjælp af lønkompensationsordninger, mens andre har fundet veje igennem nethandel og alternativ markedsføring via sociale medier. Det ses i nogle brancher, fx frisører og hotelbranchen, at medarbejdere afskediges med henblik på genansættelse, når restriktionerne lempes. Derudover kan nogle arbejdspladser fastholde medarbejdere ved at løse opgaver, der ikke har været tid til under normale omstændigheder.
Det er fortsat detailhandlen samt hotel- og restaurationsbranchen, der er hårdest ramt af nedlukningen. Derimod meldes der om travlhed i bygge/anlægsbranchen, blandt transportfirmaer (øget nethandel), i cateringfirmaer og fødevarebutikker.
 
Aktuel status på beskæftigelsesindsatsen
Den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen er gældende til og med den 28. februar 2021. Derudover er der vedtaget lovændringer, som blandt andet omfatter:
 • endnu en suspension af dagpengeperioden i januar og februar 2021 (som også gjorde sig gældende i foråret 2020),
 • at retten til sygedagpenge er forlænget, hvilket betyder, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 28. februar 2021, og
 • suspension af 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere fra 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021.
 
For så vidt angår Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) har udgangspunktet været, at der er fysisk åbent for undervisning. Det har dog vist sig vanskeligt for nogle elever at møde frem på grund af omstændighederne med COVID-19. En ny bekendtgørelse på området giver mulighed for, at STU kan etablere fjernundervisning, nødundervisning og lave individuelle aftaler for den enkelte elev. STU Viborg har på den baggrund lavet en kombination af undervisning ud fra individuelle aftaler.
 
I forbindelse med større afskedigelser råder De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) over statslige midler til bevilling af såkaldte varslingsindsatser, som hidtil har været gældende for virksomheder med mindst 20 ansatte. Hertil er der meldt en ny varslingspulje ud til opkvalificering i forbindelse med afskedigelser fra virksomheder med under 20 ansatte. Med puljen kan opsagte medarbejdere og ejere af mindre virksomheder i COVID-19-ramte erhverv få hjælp til at komme i job blandt andet via jobsøgningskurser og opkvalificering indenfor mangelområder. Puljen udmøntes i perioden fra den 15. december 2020 til den 31. december 2021, og Jobcentrene skal ansøge RAR om tilskud fra puljen efter konkret behov.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3423

Resume

Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Herunder lægges der op til en indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning.
 

Indstilling

 Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at det drøftes, om der er budgetudfordringer, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen,
 
3. at det drøftes, om der er særlige temaer eller anlægsønsker, som skal indgå i udvalgets budgetlægning, og
 
4. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-02-2021

Beskæftigelsesudvalget tog orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede, om der er budgetudfordringer, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen, og om der er særlige temaer eller anlægsønsker, som skal indgå i udvalgets budgetlægning.
 
Beskæftigelsesudvalget vedtog procesplanen for udvalgets egen budgetproces.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Hoved-MED har drøftet årets budgetlægning på mødet den 8. januar 2021.
 

Beskrivelse

Spilleregler for budgetlægningen:

Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal budgetudfordringerne præsenteres for byrådet på plankonferencen den 8.-9. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 16. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.
Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for samlet 20 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Arbejdet med reduktioner er opdelt i 2 faser. I første fase afsøges muligheder for reduktioner på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt tværgående reduktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil den 10. marts tage stilling til rest-reduktionsbeløb, der videresendes til behandling i fagudvalgene, som dermed får ansvaret for at finde de nødvendige reduktioner. Dette er anden fase.

Spilleregler for anlægsbudgettet:

Spillereglerne for anlægsbudgettet er ændret. Udvalgene kan fremsætte nye anlægsønsker uden finansiering.
Udgangspunktet for budgetlægning på anlæg er anlægsbasisbudgettet. Anlægsbasisbudgettet er overslagsårene 2022-2024 i budget 2021-2024 vedtaget af byrådet i oktober 2020. Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.

Særlige temaer/anlægsønsker i budgetlægningen:

Det drøftes, om der er særlige temaer, som udvalget ønsker belyst og drøftet i løbet af budgetlægningen. Særlige temaer kan være økonomiske udfordringer og anlægsønsker.

Budgetprocessen:

Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2021 (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog om budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Beskæftigelsesudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/37916

Resume

Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort en indikator for ministermålet ”Flere ledige skal opkvalificeres” i Beskæftigelsesplan 2021. På den baggrund foreslås et lokalt målniveau for ministermålet. Med sagen orienteres udvalget desuden om ansættelsen af en uddannelsesambassadør, der skal få flere ledige i gang via uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen. Ambassadøren skal også bidrage til at øge udbuddet af faglært arbejdskraft inden for områder med mangel på arbejdskraft.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at et lokalt målniveau på 2,5 % for ministermålet ”Flere ledige skal opkvalificeres” i Beskæftigelsesplan 2021 godkendes, og
 
2. at orienteringen om ansættelsen af en uddannelsesambassadør tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-02-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte et lokalt målniveau på 2,5 % for ministermålet ”Flere ledige skal opkvalificeres” i Beskæftigelsesplan 2021.
 
Beskæftigelsesudvalget tog endvidere orienteringen om ansættelsen af en uddannelsesambassadør til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

 
Forvaltningen fik i december 2020 tilsagn om i alt 1 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til ansættelse af en uddannelsesambassadør.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forslag om målniveau for ministermålet ”Flere ledige skal opkvalificeres”

Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort en indikator (hvordan målet måles) og landsdækkende data for ministermålet ”Flere ledige skal opkvalificeres” i Beskæftigelsesplan 2021 (mål nr. 12). Det betyder, at Beskæftigelsesudvalget nu kan fastsætte et lokalt målniveau, som kan følges kvartalsvist svarende til de øvrige mål i Beskæftigelsesplan 2021.
 
Ministermålet ”Flere ledige skal opkvalificeres” opgøres som andelen af personer på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp samt ledighedsydelse, der har påbegyndt et opkvalificeringsforløb. Opkvalificeringsforløb omfatter ordinær uddannelse, 6-ugers jobrettet uddannelse og voksenlærlingeforløb.
 
COVID-19-restriktioner i forhold til fysisk fremmøde på uddannelsesinstitutionerne har stor betydning for, hvor mange opkvalificeringsforløb, der påbegyndes en given måned. Derudover ses store udsving fra måned til måned selv med fuld genåbning.
 
I 2020 var uddannelsesinstitutionerne fuldt genåbnet i perioden juni-november. I denne periode var andelen af påbegyndte opkvalificeringsforløb i gennemsnit pr. måned på 1,6 % i Viborg Kommune (baseline).
 
Forvaltningen foreslår, at der fastsættes et lokalt målniveau i 2021 på 2,5 % pr. måned, dog under hensyn til COVID-19-restriktioner. Målniveauet svarer til den gennemsnitlige andel af påbegyndte opkvalificeringsforløb pr. måned i Esbjerg Kommune i perioden juni-november 2020. Esbjerg er den kommune, der klarer sig bedst blandt de kommuner, vi sammenligner os med.
 
Der henvises til bilag 1, som viser udviklingen i andelen af påbegyndte opkvalificeringsforløb i Esbjerg, Herning, Silkeborg, Horsens og Viborg kommuner samt på landsplan i perioden oktober 2019 til november 2020 (nyeste data).   

Uddannelsesambassadør

Målet om, at flere ledige skal opkvalificeres, skal blandt andet nås via ansættelsen af en uddannelsesambassadør. Der henvises til puljeansøgningen i bilag 2. Uddannelsesambassadøren skal samtidig bidrage til sammenhængsmodellens mål om at øge borgernes uddannelses- og kompetenceniveau. Uddannelsesambassadøren spiller også en aktiv rolle i gennemførelsen af indsatserne under overskriften ”Opkvalificering og efteruddannelse” i Beskæftigelsesplan 2021.
 
Konkret skal uddannelsesambassadøren blandt andet sikre, at
 • flere ledige kommer i gang via uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen,
 • flere ledige, arbejdsgivere og ufaglærte ansatte motiveres til efteruddannelse og opkvalificering,
 • relevante parter samarbejder på tværs om konkrete og fælles mål,
 • udbuddet af faglært arbejdskraft inden for mangelområder øges, og
 • der skabes koordination og udbredelse af viden i Jobcenter Viborg, på uddannelsesinstitutioner, erhvervskontor, a-kasser, faglige organisationer, blandt ledige, ufaglærte ansatte samt lokale arbejdsgivere.
 
Uddannelsesambassadøren gennemfører initiativer i et tæt samarbejde med blandt andre ViborgEgnens Erhvervskontor, Mercantec, SOSU-skolen, KompetenceAfklaringscenter MIDT, LO/FTF, a-kasser, STAR, virksomheder og det øvrige arbejdsmarkedsområde i Viborg Kommune.
 
Uddannelsesambassadørens primære målgruppe er forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, men opkvalificeringsindsatsen vil også omfatte jobcentrets øvrige målgrupper. Andre målgrupper er unge, ufaglærte ansatte og deres arbejdsgivere.
 
Der er i uddannelsesambassadør-projektet fastsat en række måltal for uddannelsesløft og voksenlærlingeforløb i løbet af 2021 og 2022:
 • 30 forsikrede ledige påbegynder forløb under puljen til uddannelsesløft,
 • 20 jobparate kontanthjælpsmodtagere påbegynder forløb under puljen til uddannelsesløft,
 • 40 forsikrede ledige påbegynder forløb under midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder (110 % dagpengesats i 2021), og
 • 60 ledige påbegynder et voksenlærlingeforløb.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Uddannelsesambassadøren gennemfører initiativer i perioden januar 2021 til december 2022. Beskæftigelsesudvalget orienteres om initiativerne under uddannelsesambassadøren én gang årligt i projektperioden.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/44933

Resume

Der var fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget 22. oktober 2019, hvor der bl.a. var en drøftelse af den kommunale indsats for ledige grønlændere. I forlængelse heraf blev der iværksat en særlig indsats for ledige grønlændere finansieret af puljemidler. Indsatsen har vist sig værdiskabende og fortsætter i 2021 i et tæt samarbejde mellem arbejdsmarkedsområdet og socialområdet.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om en særlig indsats for ledige grønlændere tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-02-2021

Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om en særlig indsats for ledige grønlændere til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Puljen ”Særlig indsats for ledige grønlændere i Danmark”, blev søgt foranlediget af en temadrøftelse på fællesmødet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget i oktober måned 2019 (link til sag nr. 2 i Beskæftigelsesudvalget den 22. oktober 2019). På mødet var der enighed om, at der skal være et tæt samarbejde med de foreninger og organisationer, der varetager borgere af grønlandsk afstamnings interesser i Viborg kommune. Beskæftigelsesudvalget blev orienteret herom i januar 2020 (link til sag nr. 10 i Beskæftigelsesudvalget den 28. januar 2020).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Puljen ”Særlig indsats for ledige grønlændere i Danmark” ophørte ved udgangen af 2020.
I bilag 1 beskrives målgruppens udfordringer, status på projektet, resultaterne af projektet samt det fremadrettede perspektiv. Status er, at ni ud af 17 afsluttede borgere enten er ansat på ordinære vilkår, er afklaret i forhold til job/uddannelse eller er i rehabiliteringsforløb. Projektet har således gjort det muligt at få kontakt til en målgruppe, hvor hidtidige erfaringer siger, at den er svær at nå.
 
Arbejdsmarkedsområdet og Socialområdet har besluttet at fortsætte projektet i et tæt samarbejde. Formålet er, at indsatsen skal bredes ud, og at flere i målgruppen skal omfattes af den. De gode resultater skal videreføres og kontakten til de nuværende 20 borgere af grønlandsk afstamning, som indgår i projektet, skal fastholdes. Det tætte samarbejde mellem Arbejdsmarkedsområdet og Socialområdet vil være forankret på Jobigen. Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet samarbejder om rekruttering af borgere, samt i gennemførelse af relevante aktiviteter og/eller indsatser for målgruppen.
 
Projektet finansieres indenfor Arbejdsmarkedsområdet og Socialområdets eksisterende budgetter.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3463

Resume

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 13. august 2019 en investering på kr. 1.005.000 i en særlig indsats for borgere med autismespektrumforstyrrelser. Indsatsen blev iværksat i efteråret 2019 og løber frem til den 31. december 2021.
 
Det fremgår af investeringsforslaget, at der i januar 2021 udarbejdes en evaluering af indsatsen det første år med opgørelse af antal borgere, antal i de forskellige typer virksomhedstilbud, antal involverede virksomheder samt status for specialindsatsen.
 
I nærværende sag gives denne status.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at status på investeringen i virksomhedsrettede indsatser for borgere med autisme tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-02-2021

Beskæftigelsesudvalget tog status på investeringen i virksomhedsrettede indsatser for borgere med autisme til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Formålet med indsatsen er, at flere virksomheder indgår i indsatsen, samt at viden og erfaringer med målgruppen udbredes og forankres i beskæftigelsesindsatsen. Derudover skal der videreudvikles redskaber og metoder, som gør det lettere for virksomhederne at have borgere med autismespektrumforstyrrelser ansat eller i praktik. Investeringen skal
endvidere understøtte, at målgruppen i højere grad tilknyttes arbejdsmarkedsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår.
 
På indholdssiden er projektet i store træk gennemført som beskrevet i investeringsforslaget (se bilag 1), men coronarestriktionerne har forsinket det.
 
Der er i perioden februar – september 2020 (afbrudt af coronarestriktioner) gennemført en bred opkvalificering. Således har 25 medarbejdere fra jobcenteret, Jobigen og fra det sociale område deltaget i seks temadage, mens yderligere 50 medarbejdere har deltaget i én. Undervisningen er gennemført med undervisere fra Region Midtjyllands særlige konsulentenhed på området, Autismefokus.
 
Supplerende hertil er der:
 • gennemført interviews med relevante virksomheder,
 • udarbejdet en ”quickguide om autisme” rettet mod både medarbejdere og virksomheder (Bilag 2),
 • etableret en hot-line, hvor både virksomheder og medarbejdere kan hente råd og vejledning,
 • udarbejdet ”profilkort”, der understøtter en meget klar aftaleindgåelse ved ansættelse eller etablering af virksomhedspraktikker,
 • gennemført oplæg for kommunens erhvervsmentorer,
 • planlagt oplæg for en gruppe af medarbejdere fra Mercantec,
 • udarbejdet en række faktaark til en ”autismeværktøjskasse” til medarbejderne,
 • etableret ugentlig sagssparring for medarbejderne og
 • udviklet workshop/-kursus om autisme, der fremover tilbydes nye medarbejdere.
 
Blandt andet på grund af coronasituationen er den borgerrettede indsats kommet væsentligt senere i gang, end hvad der oprindeligt var planlagt. Dette giver et meget tyndt grundlag for en vurdering af indsatsens borgerrelaterede effekt. Hertil har det på grund af GDPR været vanskeligt at finde en gyldig måde at registrere de borgere, som omfattes af indsatsen, hvilket har vanskeliggjort indsamling af valide data. Det sidste er der dog i efteråret 2020 fundet en løsning på, så der fremover vil kunne laves statistik på de borgere, der modtager den særlige indsats.
 
Det er forvaltningens vurdering, at projektet foreløbigt er lykkedes med den generelle kompetenceudvikling samt udvikling af redskaber, der kan understøtte indsatsen.
 
Også dialogen med virksomhederne har været positiv. Dog har der været en specifik udfordring i at en del af borgerne i målgruppen vurderes uddannelsesparate/jobparate, hvilket betyder, at de ikke kan tilbydes virksomhedspraktikker ud over fire uger. Dette er i virksomhedernes øjne for kort tid for denne målgruppe.
 
På baggrund af dialogen med virksomhederne og projektets hidtidige aktiviteter er forvaltningens vurdering, at projektet vil skabe de ønskede forandringer, og at der i den sidste del af projektperioden vil kunne opnås bedre resultater. Både i relation til borgerne og i relation til virksomhedernes deltagelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Indsatsen fortsætter i sin nuværende form frem til den 31. december 2021, hvorefter den tænkes integreret i den almindelige beskæftigelsesindsats.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/20153

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-02-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag