You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 23. marts 2021 kl. 08:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/7931

Resume

Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på ledigheden i Viborg Kommune samt status på beskæftigelsesindsatsen i relation til COVID-19.
 
Den 7. marts 2021 var der 356 flere tilmeldte ledige i Viborg Kommune sammenlignet med antallet den 9. marts 2020. Sammenlignet med data fra den sidste statusmåling den 31. januar 2021 var der 84 færre tilmeldte ledige i Viborg Kommune den 7. marts 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
 1. at status på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-03-2021

Beskæftigelsesudvalget tog status på arbejdsmarkedsområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Den seneste status på arbejdsmarkedsområdet blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2021 (link til sag nr. 1 i Beskæftigelsesudvalget den 23. februar 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Udvikling i ledigheden til den 7. marts 2021

Forvaltningen har tilvejebragt data, som viser udviklingen i ledigheden i Viborg Kommune i 2020 i perioden fra marts 2020 til marts 2021. Data findes i bilag 1 og beskrives nærmere herunder.
 
Den 7. marts 2021 var der 2.180 tilmeldte ledige i Viborg Kommune, hvilket er 356 flere tilmeldte ledige, end der var den 9. marts 2020. Det svarer til en stigning på 19,5 % i antallet af tilmeldte ledige. Den 31. januar 2021 var stigningen på 24,1 % i Viborg Kommune.
 
Ændringen i Viborg Kommune er lavere end både landsgennemsnittet og sammenlignet med Øst- og Vestjylland. På baggrund af data fra Beskæftigelsesministeriet er der i bilag 2 udarbejdet en oversigt over udviklingen fordelt på regionerne i Danmark og kommunerne i Øst- og Vestjylland.
 
Ledighedsprocenten i Viborg Kommune var i januar 2021 på 3,9 % af arbejdsstyrken, hvilket er en stigning fra 3,5 % i december 2020.
 
For så vidt angår udviklingen blandt ledige dagpengemodtagere var antallet i starten af 2021 på niveau med antallet i 2019. Frem mod marts 2021 er antallet højere end det var i samme periode i 2019 og 2020.
 
Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere steg i starten af 2021. I marts 2021 er der sket et fald, så antallet er under niveauet for samme periode i 2019 og 2020.
Antallet af unge uddannelsesparate på offentlig forsørgelse følger en kurve, der ligger under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020. Det samme gælder for antallet af alle unge på midlertidig offentlig forsørgelse.
 
For så vidt angår udviklingen i ledigheden for en samlet målgruppe af aktivitetsparate borgere, integrationsborgere, revalidender samt borgere i ressourceforløb og jobafklaring er antallet i 2021 under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.
 
Antallet af sygedagpengemodtagere steg i slutningen af 2020 og har i 2021 været over niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.
 

Aktuel status på beskæftigelsesindsatsen

Den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen er foreløbigt forlænget til og med den 5. april 2021. Suspensionen betyder blandt andet, at der kun kan etableres nye virksomhedsrettede tilbud, hvis tilbuddet foregår digitalt.
 
Derudover er jobcentrets pligt til at give tilbud og retten for borgere (dagpenge-, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) til at få tilbud suspenderet. Det forventes, at der op til den 5. april 2021 vil komme en ny udmelding om eventuelle lempelser af restriktioner for beskæftigelsesindsatsen, som kan træde i kraft efter den 5. april 2021.
 
Beskæftigelsesministeren har ligeledes tilkendegivet, at han ønsker at forlænge muligheden for, at jobcentrene kan afholde telefoniske og digitale samtaler til og med den 30. april 2021. Forlængelsen forventes at indgå i en kommende bekendtgørelse.
 
På grund af de gældende restriktioner indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier den 9. februar 2021 en aftale om tiltag, der skal hjælpe både selvstændige, virksomheder og lønmodtagere (se hele aftalen i bilag 3). Med aftalen forlænges desuden følgende arbejdsmarkedsinitiativer til og med den 30. april 2021:
 • Den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges med yderligere to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021.
 • Suspensionen af 225-timersreglen forlænges ligeledes med yderligere to måneder. Det betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som ikke opfylder 225-timersreglen, og står til en nedsættelse eller bortfald af ydelsen i perioden 1. november 2020 til og med den 30. april 2021, får op til seks måneder ekstra til at opfylde kravet.
 • Dagpengeperioden suspenderes i yderligere to måneder. Det betyder, at månederne januar 2021 til og med april 2021 ikke tæller med i den lediges dagpengeperiode.
 
Derudover er retten til at påbegynde et uddannelsesløft til 110 % af dagpengemodtagernes hidtidige dagpengesats forlænget med et år, så retten også er gældende i 2022.
 

Alternativer

Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3423

Resume

På mødet sker der en drøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025, som er under udarbejdelse. Der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning, herunder, hvor langt forvaltningen er med at belyse eventuelle udfordringer, driftsønsker eller anlægsønsker.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag,
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker, der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og
 
3. at der indgås foreløbig lejeaftale på del af lagerbygning til den beskyttede beskæftigelse på Jobigen.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-03-2021

Beskæftigelsesudvalget gjorde status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag.
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede, hvilke eventuelle nye anlægsønsker, der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar.
 
Beskæftigelsesudvalget besluttede endvidere, at der indgås foreløbig lejeaftale på del af lagerbygning til den beskyttede beskæftigelse på Jobigen.

Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 23. februar 2021.
 

Inddragelse og høring

Beskæftigelsesudvalget sender den 28. april 2021 deres budgetforslag inkl. reduktionsforslag til drøftelse i:
 • FagMED Arbejdsmarked
 • Integrationsrådet
 
 • I uge 18 afholdes fælles budgetorienteringsmøde for:
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Integrationsrådet
 • Udsatterådet
 

Beskrivelse

Budgethæfte

Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 

Status på driftsbudgettet

Der er behov for at drøfte initiativer på beskæftigelsesområdet, særligt set i forhold til eftervirkningen af COVID-19. Desuden skal der findes finansiering af den tidligere pension, den såkaldte ”Arne-pension”.
 
Endvidere skal drøftes en mulig investering i ungeindsatsen, som er nærmere beskrevet i bilag 2.
 

Status på anlægsbudgettet

Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 7.1).
 
Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2021.
 
Forvaltningen har forslag til følgende anlægsønske, som kan drøftes på mødet:
 • Leje af lagerfaciliteter til produktionen i den beskyttede beskæftigelse under Jobigen.
 
Ovennævnte anlægsønske er yderligere beskrevet i budgethæftet (afsnit 7.3) og mere detaljeret i ideoplægget vedlagt som bilag 3.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 1. juni. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/7894

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2020 for Beskæftigelsesudvalget.
 
På mødet den 14. april 2021 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2020 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i byrådet den 22. april 2021. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2021), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2021 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at regnskabsresultatet for 2020 tages til efterretning og
 
2. at Beskæftigelsesudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-03-2021

Beskæftigelsesudvalget tog regnskabsresultatet for 2020 til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget anbefaler endvidere de foreslåede overførsler af drifts- og anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter og overførselsudgifter

 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Beskæftigelsestilbud
29.224
35.110
17.902
-17.208
Overførselsudgifter
 
 
 
 
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
1.512.956
1.569.013
1.555.512
-13.501
 
Mindreforbruget under Beskæftigelsestilbud vedrører hovedsageligt centrale konti med 13,3 mio. kr. Langt den største del af mindreforbruget vedrører Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor opstarten har været langsommere end forventet, siden uddannelsens etablering pr. 1. august 2019.
På de decentrale konti er der på veteranindsatsen, STU og Jobigen et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som indeholder overførsler fra 2019 på 3,0 mio. kr.
 
På Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet er der et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skal ses i sammenhæng med, at budgettet blev tilpasset forventningerne ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2020. I forhold til det oprindelige budget har der været større udgifter til sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige, hvilket i høj grad kan henføres til virkningerne af Corona pandemien.
 

Overførsel af over-/underskud fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år på driften

Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.
 

Corona pandemien

Driftsregnskabet i 2020 er påvirket af Corona pandemien og på serviceudgifterne er der, for hele kommunen, et samlet mindreforbrug på 181,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket er et væsentligt større mindreforbrug end forventet. Det har sat principperne for overførsel af mindreforbrug til efterfølgende år under pres.
 
Byrådets principper er fortsat gældende, men det har været nødvendigt at stramme op på praksis omkring ansøgte overførsler. Forvaltningen har vurderet, at det er nødvendigt at begrænse omfanget af de samlede overførsler til et niveau, som kan rummes i den fremadrettede økonomistyring og som dels kan holde aktivitetsniveauet i 2021 nede set i forhold til de kommende års budgetter og dels medvirke til, at vi undgår økonomiske sanktioner fra regeringen i 2021.
 
Det har betydet, at det i år er vanskeligt at imødekomme alle ansøgninger om overførsel. Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Beskæftigelsesudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab 2020
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Beskæftigelsestilbud
-17.208
-2.076
-1.789
 
-13.343
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
-13.501
1.074
 
 
-14.575
I alt
-30.709
-1.002
-1.789
 
-27.918
 
Der indstilles således overført et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. til 2021 budgettet på politikområde Beskæftigelsestilbud. På politikområde Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet indstilles overført et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merudgiften vedrører puljer med ekstern finansiering, hvor udgifter og indtægter udligner hinanden, men falder forskudt over årene.
 
Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 1.
 
I bilag 2 vises en oversigt over de samlede ansøgte overførsler.
 

Regnskabsresultat vedrørende anlæg

 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
Budget 2020
Korrigeret
Budget 2020
Regnskab 2020
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg
0
903.000
0
-903.000
 
Mindreforbruget vedrører ombygningen af Klostermarken 16 – STU Viborg, hvor der fortsat afventes myndighedsafgørelser i forhold til ventilationsanlæg og mindre bygningsmæssige ændringer.
 

Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Beskæftigelsesudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2020 til 2021 eller efterfølgende år:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2020
Overføres til 2021
Overføres til efterfølgende år
Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg
-903
-903
0
0
 
Beløbet til overførsel vedrører ombygningen af Klostermarken 16 – STU Viborg.
 

Regnskabsbemærkninger

Som en del af årsregnskabet for 2020 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.
 
Regnskabsbemærkningerne til Beskæftigelsesudvalgets politikområder fremgår af bilag 3.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/7482

Resume

Regeringen har varslet en nærhedsreform af den offentlige sektor. På den baggrund er Kommunernes Landsforening (KL) kommet med et oplæg til, hvordan en sådan nærhedsreform kunne se ud på beskæftigelsesområdet. Der er ikke tale om et færdigt udspil, men snarere et oplæg til videre dialog og handling. I denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om det overordnede indhold i KL’s oplæg.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at KL’s oplæg til en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet drøftes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-03-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede KL’s oplæg til en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

KL’s oplæg til en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet har været drøftet i FagMED Arbejdsmarked den 8. februar 2021.

Beskrivelse

Regeringen har varslet en nærhedsreform af den offentlige sektor, herunder på beskæftigelsesområdet. På den baggrund er KL kommet med et oplæg til dialog og handling med forslag til, hvordan en sådan nærhedsreform kunne se ud (bilag 1). Oplægget omfatter blandt andet forslag om et virtuelt jobunivers for jobparate ledige (bilag 2).
 
KL ønsker, at nærhedsreformen på beskæftigelsesområdet udvikles i fællesskab mellem folketinget, kommunerne og arbejdsmarkedets parter.
 
KL nævner to overordnede formål, som en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet skal adressere:
 • Kvalificeret og fremtidssikret arbejdskraft til virksomhederne
 • En beskæftigelsesindsats baseret på borgernes behov, potentialer og aktive medvirken
 
Ifølge KL’s oplæg kan de overordnede formål adresseres via tre temaer:
 • Smidigt arbejdsmarked for alle
 • En indsats med mening
 • Færre regler – fælles ansvar
 
Temaerne beskrives yderligere herunder.

Smidigt arbejdsmarked for alle

KL peger på, at en arbejdsmarkedspolitik bør tage afsæt i virksomhedernes behov, ligesom der bør være fokus på meningsfuld opkvalificering af borgerne med afsæt i deres individuelle potentialer. Hvis det skal lykkes at bringe virksomhederne og borgerne i centrum, kræver det, ifølge KL, både tillid og handlerum. Fundamentet for systemet skal være en tro på, at borgeren ønsker at komme i job, og at sagsbehandleren arbejder for at hjælpe den ledige. Herudover skal præmissen være, at virksomheden ønsker udvikling for sine nuværende og fremtidige medarbejdere.
 

En indsats med mening

KL nævner i sit oplæg, at beskæftigelsesindsatsen nytter, når den tilrettelægges med afsæt i den enkelte borgers behov og potentialer. Der er behov for en differentieret og fleksibel indsats. Nogle borgere skal både tilbydes sociale, sundhedsfaglige og jobrettede indsatser, mens andre skal understøttes fx i forhold til brancheskifte. Andre igen kan uden jobcenterets hjælp selv finde deres næste job.
 

Færre regler – fælles ansvar

KL peger på, at der mellem kommunerne og folketinget bør skabes en fælles politisk retning. Folketingets store fokus på beskæftigelsesområdet har foruden en række ambitiøse reformer, også betydet flere regler og kontrolmekanismer. Det har, ifølge KL, betydet et mindre politisk ejerskab i kommunerne.
 
KL nævner, at der er behov for opfølgning på beskæftigelsesområdet, men peger samtidig på, at der er behov for et gennemsyn af de eksisterende regler og incitamenter. Slutteligt ønsker KL at starte en dialog om, hvordan der kan skabes nye forpligtende partnerskaber, som sikrer fremdrift og udvikling på tværs af det nationale og kommunale niveau. Dette skal ske sammen med arbejdsmarkedets parter.
 

Et virtuelt jobunivers

Som en del af KL’s oplæg til en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet, beskriver KL også et muligt virtuelt jobunivers for jobparate ledige i den første del af ledighedsperioden (bilag 2).
 
Det Virtuelle Jobunivers er ikke tænkt som en afskaffelse af den aktive beskæftigelsesindsats. Jobuniverset kan efter behov kombineres med personlige jobsamtaler, virksomhedsrettede tilbud og opkvalificeringstilbud. Det skal, ifølge KL, overlades til jobcentermedarbejdernes skøn og dialog med borgeren, hvordan, hvornår og med hvilket indhold, det bedst sker.
 
KL beskriver i sit oplæg, hvordan et virtuelt jobunivers kunne se ud, men inviterer samtidig til dialog om udviklingen af universet:
 • Velkomst af en digital assistent med information om muligheder, rettigheder og pligter samt mulighed for spørgsmål eller viderehenvisning til en jobcentermedarbejder, hvis assistenten ikke kan svare.
 • Mulighed for, at de ledige selv kan tilrettelægge et individuelt forløb med digitale jobsøgnings- og vejledningsmoduler samt konkret og strategisk rådgivning døgnet rundt.
 • Målrettet platform med et stort udvalg af tilbud – både virtuelle og/eller fysiske tilbud fra egen eller øvrige kommuner.
 • Målrettede notifikationer med fx konkrete jobs, der matcher de lediges kompetencer, eller relevante jobrettede opkvalificeringsforløb. 
 

Inddragelse og høring af FagMED Arbejdsmarked

KL’s oplæg til en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet har været drøftet i FagMED Arbejdsmarked den 8. februar 2021.
 
Medarbejdersiden i FagMED Arbejdsmarked bemærkede overordnet, at det er positivt, hvis der kan skabes en større grad af tillid på tværs af det politiske niveau, kommunernes opgavevaretagelse og borgerne.
 
Hertil havde medarbejdersiden i FagMED Arbejdsmarked en række betragtninger i forhold til forslaget om regelforenkling i KL’s oplæg:
 • Regelforenklingen ligner på mange måder den regelforenkling, der fandt sted i Viborg Kommunes frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet.
 • Man bør være opmærksom på erfaringer og udfordringer fra frikommuneforsøget. Det gælder eksempelvis en forøgelse af varigheden på A-dagpenge for de forsikrede ledige.
 • Man bør være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at iværksætte andre initiativer i forbindelse med regelforenkling, således at borgerne fortsat modtager en beskæftigelsesindsats, og ikke overlades til sig selv. 
 
Slutteligt havde medarbejdersiden i FagMED Arbejdsmarked en række bemærkninger til KL’s forslag om et virtuelt jobunivers:
 • Den beskæftigelsesfaglige indsats er fortsat vigtig i screeningen af nyledige for at matche den rette hjælp og indsats til borgerne.
 • Såfremt forslaget beror på et ønske om økonomisk effektivisering af indsatsen, bemærker FagMED Arbejdsmarked, at indsatsen målrettet jobparate ledige blot udgør en mindre del af jobcenterets samlede ressourceforbrug.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/7037

Resume

Beskæftigelsesudvalget ønsker at afholde et døgnseminar den 28.-29. juni 2021. Med sagen forelægges Beskæftigelsesudvalget et foreløbigt program for seminaret til godkendelse.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at det foreløbige program for døgnseminaret den 28.-29. juni 2021 godkendes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-03-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte det foreløbige program for døgnseminaret den 28.-29. juni 2021.
 
Der blev forslået emner til formiddagens program, herunder KL’s udspil til nærhedsreform på beskæftigelsesområdet samt besparelser på beskæftigelsesområdet til medfinansiering af ret til tidlig pension.
 
Beskæftigelsesudvalget besluttede endvidere, at forvaltningen undersøger mulige oplægsholdere, fx repræsentanter fra KL og/eller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.
 
Beskæftigelsesudvalget havde endvidere et ønske om at drøfte, hvordan Viborg Kommune får kickstartet beskæftigelsesindsatsen i kølvandet af COVID-19.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalget ønsker at afholde et døgnseminar den 28.-29. juni 2021.
 
Der lægges i sagen op til et foreløbigt program for seminaret, hvor der blandt andet afsættes tid til drøftelse af et eller flere faglige temaer. Forslag til indhold i de faglige temaer forelægges Beskæftigelsesudvalget til godkendelse på udvalgsmødet den 1. juni. Af mulige faglige temaer kan fx nævnes KL’s nærhedsreform eller besparelser på beskæftigelsesområdet til medfinansiering af ret til tidlig pension.   
 
Herudover lægges med det foreløbige program for døgnseminaret op til møder med Viborgs Integrationsråd, de faglige organisationer samt fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag til foreløbigt program for døgnseminaret den 28.-29. juni 2021

 
Tid
Indhold
Mandag den 28. juni 2021
 
08.00-09.00
Velkomst og morgenmad
09.00-12.00
Drøftelse af et eller flere faglige temaer (nærmere program følger)
12.00-13.00
Frokost
13.00-14.00
Møde med Viborgs Integrationsråd
14.00-14.45
Opsamling og politiske drøftelser
14.45-16.15
Møde med de faglige organisationer
16.15-16.45
Transport til STU Viborg
16.45-17.45
Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget
19.00-
Opfølgning på dagens møder med efterfølgende middag
Tirsdag den 29. juni 2021
 
08.00-09.00
Morgenmad og afslutning
 
Seminaret planlægges afholdt på Golf Hotel Viborg. Fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget afholdes dog på STU Viborg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/8843

Resume

På grund af overgangen til et nyt udbetalingssystem, Kommunernes Ydelsessystem (KY), holder Ydelseskontoret i Viborg Kommune lukket for alle henvendelser i perioden fra 6.-21. marts 2021, dog undtaget henvendelser vedrørende sygedagpenge. På mødet bliver Beskæftigelsesudvalget orienteret om status på implementeringen af KY.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at status på implementering af nyt udbetalingssystem tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-03-2021

Beskæftigelsesudvalget tog status på implementering af nyt udbetalingssystem til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalget blev pr. e-mail den 24. februar 2021 orienteret om den midlertidige lukning af Viborg Kommunes Ydelseskontor i perioden den 6.-21. marts 2021. Den midlertidige lukning sker i forbindelse med overgangen til et nyt og mere digitalt udbetalingssystem, hvor 5.500 sager skal overføres manuelt. Der vil i perioden være lukket for alle henvendelser, der vedrører udbetaling af ydelser, dog undtaget sygedagpenge.
 
Alle igangværende udbetalinger af ydelser foretages på almindelig vis, og der kan i ovenstående periode stadig søges forsørger- og enkeltydelser. Der kan dog forekomme forlænget sagsbehandlingstid.
 
Viborg Kommune er med i den tredje ud af syv bølger af kommuner, der overgår til KY. I forbindelse med de første implementeringsbølger har der været forskellige tekniske udfordringer, som dog er løst undervejs. Der vil i implementeringen være fokus på at rette op på eventuelle fejl hurtigst muligt, så det ikke får konsekvenser for borgernes udbetalinger.
 
På mødet vil Beskæftigelsesudvalget få en status på implementeringen af det nye system.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/5212

Resume

Viborg Kommune har tilbudt gratis psykologhjælp til 15-25-årige siden januar 2019. Udvalget forelægges hermed en status for de to første år.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at status på gratis psykologhjælp tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-03-2021

Beskæftigelsesudvalget tog status på gratis psykologhjælp til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

 
I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 afsatte byrådet yderligere 0,3 mio. kr. til gratis psykologhjælp, så budgettet nu er på 0,6 mio. kr. årligt. De ekstra midler er anvendt til at gennemføre flere samtaleforløb.
 
Beskæftigelsesudvalget blev senest orienteret om status på gratis psykologhjælp den 28. januar 2020 (link til sag nr. 7 på Beskæftigelsesudvalgets møde den 28. januar 2020).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Status på gratis psykologhjælp

Der har i 2020 været 221 telefoniske henvendelser til gratis psykologhjælp, hvilket svarer til en stigning på 46% fra 2019, hvor tilbuddet blev etableret. Den indledende telefonsamtale bidrager til, at tilbuddets åbningstid anvendes effektivt, da de unges udfordringer vurderes med henblik på at kunne tilbyde det rette tilbud til den enkelte.
 
I forbindelse med både indledning og afslutning af et samtaleforløb vurderer den unge graden af selvoplevede udfordringer i forhold til:
 
 • Individuel trivsel
 • Trivsel i forhold til nære relationer
 • Trivsel i forhold til arbejde, skole/uddannelse og bekendte
 • Generel trivsel.
 
Både i 2019 og i 2020 har de unge vurderet, at graden af udfordringer er formindsket på alle fire parametre i løbet af samtaleforløbet. Det indikerer, at de unge generelt oplever, at gratis psykologhjælp har en positiv påvirkning på deres velbefindende. 
 
Nedenfor præsenteres data om gratis psykologhjælp fra de første år:
 
 • Der var et fald fra 2019 (53%) til 2020 (33%) i andelen af unge, der kun var i kontakt med tilbuddet ved den indledende samtale. Denne målgruppe henvises enten til et andet tilbud, har ikke behov for mere rådgivning eller er udenfor målgruppen.
 
 • Der var en stigning fra 2019 (67 forløb) til 2020 (87 forløb) på ca. 30% i antallet af unge, som modtog et samtaleforløb, der var længere end den indledende samtale.
 
 • I tilbuddets to første år er i alt 139 samtaleforløb blevet afsluttet – 58 forløb i 2019 og 81 forløb i 2020. Ud af de 139 afsluttede forløb blev ca. 38% afsluttet, fordi de unge ikke havde yderligere behov for rådgivning. Ca. 21% blev henvist til et andet tilbud med henblik på yderligere hjælp, mens 25% selv har valgt at afslutte forløbet. Ca. 4% udeblev, mens 12% af forløbene blev afsluttet i perioden med COVID-19, hvor data på afslutningsårsager er mangelfuld som følge af udfordringer med de iværksatte restriktioner.
 
 • I både 2019 og 2020 fordelte de unge sig aldersmæssigt bredt fra 15-25 år. Gennemsnitsalderen var på 20,2 år i både 2019 og 2020. I 2019 henvendte 64% kvinder og 36% mænd sig, mens det i 2020 fordelte sig på 71% kvinder og 29% mænd.
 
 • De unge henvendte sig både i 2019 og i 2020 af mange forskellige årsager. Begge år har der været en overrepræsentation af unge med angst og lavt selvværd, mens det i 2019 også var belastninger i familien eller ensomhed, der var fremtrædende årsager til henvendelse. Det ændrede sig dog i 2020, hvor depression, stress og søvnproblemer var mere fremtrædende henvendelsesårsager.
 
I februar 2021 var der en ventetid på gratis psykologhjælp på 8-10 uger. Forvaltningen har derfor midlertidigt allokeret terapeutfaglige medarbejdere fra Arbejdsmarkedsområdet til ordningen. Dette med henblik på at nedbringe ventelisten. Denne løsning er mulig i den periode, hvor beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt delvist suspenderet som følge af COVID-19.
 
Ovenstående orientering om status på gratis psykologhjælp forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/20153

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-03-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/49404

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-03-2021

Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Forvaltningen orienterede om to puljer siden sidste møde den 23. februar 2021:
 
 • Pulje for ordblinde og læse- og skrivesvage (STAR)
 • Pulje til graduate-forløb i små og mellemstore virksomheder (STAR)
 
Beskæftigelsesudvalget blev indledningsvist orienteret om søgetal. Elever, der forlader grundskolens 9. og 10. klasse samt afgangselever på efter-/fri- og privatskoler skal hvert år pr. 1. marts vælge ungdomsuddannelse.
 
Forvaltningen har et første lokalt udtræk medio marts. De endelige nationale data forventes at være klar ultimo marts. Disse skal danne baggrund for fastsættelse af lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2022.
 
Beskæftigelsesudvalget præsenteres for dette til juni efter en høring hos ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune samt Task Force Viborg.
 
Forvaltningen orienterer om, at jobcenteret i samarbejde med Personale & Organisation i Viborg Kommune har løftet en stor opgave i forhold til test- og podning bl.a. på hele Børne- og Ungeområdet. Jobcenteret har derfor screenet og rekrutteret både ledige og eksterne ansøgere via stillingsopslag til den ekstra opgave. Dette er forløbet meget godt og til alles tilfredshed.

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.