You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. april 2021 kl. 08:00

Mødested Selektro A/S
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/13122

Resume

Beskæftigelsesudvalget afholder den 27. april 2021 deres ordinære udvalgsmøde ved Selektro A/S, og får på dagen en præsentation af virksomheden.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
 1. at introduktionen til Selektro A/S tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-04-2021

Beskæftigelsesudvalget tog introduktionen til Selektro A/S til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget aftalte på sit 12-12 seminar den 14.-15. maj 2018 at besøge virksomheder i kommunen i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalgets møde afvikles ved Selektro A/S, Erhvervsvej 33, 9632 Møldrup.
 
I 2009 fusionerede Skals Elektronik A/S og Echo Electronics A/S og skiftede navn til Selektro A/S. Selektro A/S er et danskejet selskab, som er specialiseret i produktion af industrielektronik.
 
Mødet indledes med en præsentation af virksomheden ved administrerende direktør Karl-Peter Andersen.
 
Oplægget fra Selektro A/S efterfølges af et ordinært udvalgsmøde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/13808

Resume

Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på ledigheden i Viborg Kommune samt status på beskæftigelsesindsatsen i relation til COVID-19.
 
Den 12. april 2021 var der 170 flere tilmeldte ledige i Viborg Kommune end den 9. marts 2020.
 
I perioden fra sidste statusmåling den 7. marts 2021 til den 12. april 2021 er der sket et fald i antallet af ledige på 181 personer.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om status på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-04-2021

Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om status på arbejdsmarkedsområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Den seneste status på arbejdsmarkedsområdet blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. marts 2021 (link til sag nr. 1 i Beskæftigelsesudvalget den 23. marts 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Udvikling i ledigheden til og med uge 14 2021

Forvaltningen har tilvejebragt data, som viser udviklingen i ledigheden i Viborg Kommune i perioden fra uge 10 2020 til og med uge 14 2021. Data findes i bilag 1 og beskrives nærmere herunder.
 
Den 12. april 2021 var der 1.999 tilmeldte ledige i Viborg Kommune, hvilket er 170 flere tilmeldte ledige, end der var den 9. marts 2020. Det svarer til en stigning på 9,3 % i antallet af tilmeldte ledige. Ved sidste statusmåling den 7. marts 2021 var stigningen på 19,5 % i Viborg Kommune.
 
Ændringen i Viborg Kommune er lavere end både landsgennemsnittet og sammenlignet med Østjylland. Dog er ændringen i Viborg Kommune højere end ændringen i Vestjylland. På baggrund af data fra Beskæftigelsesministeriet er der i bilag 2 udarbejdet en oversigt over udviklingen fordelt på regionerne i Danmark og kommunerne i Øst- og Vestjylland.
 
Ledighedsprocenten i Viborg Kommune var i januar 2021 på 3,9 % af arbejdsstyrken, hvilket er en stigning fra 3,5 % i december 2020.
 
For så vidt angår udviklingen blandt ledige dagpengemodtagere er der, efter en stigning i antallet i starten af 2021, sket et fald frem mod midten af april 2021. Antallet er faldet til under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.
 
Efter en stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere i starten af 2021, er der frem mod midten af april 2021 sket et fald, så antallet er under niveauet for samme periode i 2019 og 2020.
 
Antallet af unge uddannelsesparate på offentlig forsørgelse følger en stabil kurve, der ligger under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020. Det samme gælder for antallet af alle unge på midlertidig offentlig forsørgelse.
 
For så vidt angår udviklingen i ledigheden for en samlet målgruppe af aktivitetsparate borgere, integrationsborgere, revalidender samt borgere i ressourceforløb og jobafklaring er antallet i 2021 under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.
 
Antallet af sygedagpengemodtagere steg i slutningen af 2020 og har i 2021 været over niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.

Delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Regeringen lagde i Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark den 22. marts 2021 op til en delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er der vedtaget en ny hovedbekendtgørelse om genåbning og delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, som er gældende i perioden fra den 15. april 2021 til og med den 15. maj 2021. Det betyder for beskæftigelsesindsatsen, at:
 
 • Kommunen kan give tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud med fysisk fremmøde (både etablering af nye forløb og genoptagelse af afbrudte forløb), såfremt gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne kan overholdes.
 • Kommunen kan give tilbud om nytteindsats samt øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde efter en konkret vurdering af, om borgeren er i særlig risiko for at komme længere væk fra arbejdsmarkedet og dermed miste tilknytningen hertil.
 • Kommuner og a-kasser fortsat er fritaget for pligten til, at jobsamtaler og cv-samtaler skal holdes ved personligt fremmøde.
 • Kommunerne ikke er forpligtiget til at give de ledige tilbud på bestemte tidspunkter, men får mulighed for at gøre det. 
 • Der bliver pligt for borgeren til at deltage i tilbud (i de tilfælde, hvor kommunen efter en konkret vurdering giver borgeren et tilbud), og det betyder, at borgeren kan blive sanktioneret for udeblivelse uden rimelig grund mv.
 • Kommunerne skal sikre sig, at tilbuddene er i overensstemmelse med de nationale udmeldinger.

Forlængelse af midlertidige ordninger på sygedagpenge- og barselsområdet

Folketinget har vedtaget en ny lov, som forlænger tre midlertidige ordninger på sygedagpenge- og barselsområdet på grund af COVID-19. De tre følgende ordninger er forlænget frem til og med den 30. juni 2021:
 
 • Retten til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19.
 • Udvidet ret for arbejdsgivere til refusion, og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19.
 • Retten til dagpenge ved pasning af børn som følge af COVID-19.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/7505

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-04-2021

Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger. Der gøres opmærksom på, at det korrigerede budget er UDEN eventuelle overførsler fra 2020 for så vidt angår serviceudgifterne, da der er usikkerhed om størrelsen af overførsler indtil byrådet træffer beslutning herom 21. april 2021. En konsekvens af, at forventede overførsler fra 2020 ikke er indarbejdet i det korrigerede budget, er at resultatet (forventede afvigelser) til budgetopfølgningen per 30/6 vil være ændret sammenholdt med budgetopfølgningen per 31/3.
 
I det forventede forbrug er der så vidt muligt også taget højde for et forventet forbrug på forventede overførsler. Da overførslerne ikke er endeligt godkendt, kan der være usikkerhed om størrelsen af de indmeldte forventninger til forbruget i det forventede regnskabsresultat.
 
I bilag nr. 3 kan ses, hvordan resultatet vil se ud, hvis de overførsler, Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet det 14 april har indstillet til byrådet, godkendes. Det bemærkes, at oversigten ikke er korrigeret for foreslåede omplaceringer mellem politikområder i forbindelse med budgetopfølgningen.
 
For alle andre poster end serviceudgifterne, er forventede overførsler indarbejdet i det korrigerede budget, da der ikke har været tilsvarende usikkerhed omkring størrelsen af disse overførsler.
 
Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
Beskæftigelsestilbud
39,4
39,4
36,7
-2,7
-2,7
Serviceudgifter i alt
39,4
39,4
36,7
-2,7
-2,7
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
1.695,9
1.695,9
1.675,5
-20,4
-20,4
Overførselsudgifter i alt
1.695,9
1.695,9
1.675,5
-20,4
-20,4
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.735,4
1.735,4
1.712,3
-23,1
-23,1
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
0,0
0,9
0,9
0,9
0,0
Anlæg i alt
0,0
0,9
0,9
0,9
0,0
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.735,4
1.736,3
1.713,2
-22,2
-23,1
 
 
Konklusion
Der forventes mindreudgifter på udvalgets driftsområder, mens anlægsbudgettet forventes at blive brugt. Specielt på overførselsområdet er tallene behæftet med usikkerhed på grund af det tidlige tidspunkt på året og ikke mindst den uvisse situation med Corona.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
Serviceudgifter
Mindreudgiften på 2,7 mio. kr. under Beskæftigelsestilbud skyldes primært den Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor opstarten gik lidt langsommere end forventet. På de decentrale konti er samlet set en merudgift, som dog delvist modsvares af forventede overførsler fra 2020 regnskabet.
 
Overførselsudgifter
Mindreudgiften på 20,4 mio. kr. kan især henføres til mindreudgifter til mere permanente ydelser som fleksjob, ledighedsydelse, seniorpension og førtidspension, mens der til gengæld forventes en stor merudgift til sygedagpenge. Sygedagpenge og a-dagpenge er de områder, der er mest påvirkelige af Corona situationen og derfor behæftet med den største usikkerhed.
I det omfang der på landsplan er mindreudgifter til overførselsområdet, vil det resultere i en midtvejsregulering af bloktilskuddet til kommunerne under ét. Det aftales i forbindelse med økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL i juni måned.
 
Anlæg
Udvalgets enlige anlægsprojekt, Ombygningen af Klostermarken 16 – STU, forventes afsluttet i 2021.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2021 og budgetlægningen i 2022-2025 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2022-2025 samt de største projekter med beløb i 2021 (over 2 mio. kr. efter overførsler). Beskæftigelsesudvalget har kun det ene anlægsprojekt vedrørende ombygning af Klostermarken 16, og der er derfor ingen oversigt over forventet tidsforløb. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3423

Resume

Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres. Desuden tilrettes det eksisterende anlægsbudget i det omfang gennemførelsen af anlægsprojekterne rykker sig tidsmæssigt.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget og
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og eventuel tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-04-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget.
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede endvidere, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og eventuel tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede, at de ønsker, at forvaltningen nærmere analyserer relevante indsatser, der skal iværksættes hurtigt efter genåbning af sygedagpengeindsatsen. Dette for at imødegå den stigende andel samt varighed i forhold til sygedagpengemodtagere.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Beskæftigelsesudvalget sender den 28. april 2021 deres budgetforslag inkl. reduktionsforslag til drøftelse i:
 
 • FagMED Arbejdsmarked
 • Integrationsrådet
 
I uge 18 afholdes fælles budgetorienteringsmøde for:
 
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Integrationsrådet
 • Udsatterådet
 

Beskrivelse

 

Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2021-2024, som byrådet vedtog i oktober 2020. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
 
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget som udgangspunkt selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i det foreløbige forslag til driftsbudget.
 
Budgetbalance (i 1.000 kr.)
 
2022
2023
2024
2025
Udfordringer
 
 
 
 
Driftsønsker
2.050
 
 
 
Finansiering
-2.050
 
 
 
I alt
0
0
0
0
 
Tabellen ovenfor viser, at der er balance mellem driftsønsker og finansiering.
 
Driftsønskerne (i 1.000 kr.):
Ønske
2022
Facilitering af erhvervsmentorer
750
Straksaktivering og intensiv kontakt med nyledige forsikrede unge
900
Praktikpladsgarantien
250
Pift – mentortilbud til psykisk sårbare unge kvinder
150
I alt
2.050
 
Driftsønskerne foreslås finansieret af Beskæftigelsesudvalgets driftspulje på i alt 5 mio. kr.
 
Eftervirkningerne af COVID-19 har givet en ny arbejdsmarkedssituation med højere ledighed og stagnerende beskæftigelse. Det bør overvejes i forbindelse med budgetlægningen for 2022, hvilke initiativer og lokale ændringer i beskæftigelsesindsatsen, der kan modvirke denne udvikling. Der kunne eksempelvis overvejes investering i en indsats med det formål at nedbringe ungeledigheden med en opskalering af indsatser, som erfaringer viser virker.

Ledigheden blandt forsikrede ledige er steget, herunder også antallet af ledige unge. Udfordringen i forhold til de unge ledige er primært, at antallet af unge med mere end 6 mdr. ledighed er steget. Der er således stor risiko for, at mange unge bliver langtidsledige, mister selvværd, kompetencer og motivation. Mange af de unge ledige er nyuddannede og har derfor brug for hjælp til at opnå erhvervserfaring med henblik på varig beskæftigelse.
 

Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realistisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
Beskæftigelsesudvalget har imidlertid ingen vedtagne anlægsprojekter og derfor naturligvis heller ingen tekniske ændringer.
 

Forslag til anlægsbudget

Udvalget drøftede senest ønsket om leje af lagerfaciliteter til produktionen i den beskyttede beskæftigelse under Jobigen. Det bemærkes, at da der er tale om en deponeringsudgift, er det rent teknisk ikke et anlægsønske, da deponering registreres som finansforskydninger.
 
Forvaltningen har ikke forslag til nye anlægsønsker.
 
Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 1. juni. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/14134

Resume

Viborg Kommune, FlexFabrikken og Viborg Håndbold Klub (VHK) ønsker at indgå et samarbejde om indsatsen ”Mærk Jobbet”. 15 ledige borgere fra Viborg Kommune vil blive visiteret til indsatsen, som blandt andet indeholder et kursus hos FlexFabrikken og et tæt samarbejde med VHK og deres frivillige foreningsliv. Beskæftigelsesudvalget præsenteres for elementerne i samarbejdsaftalen.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at arbejdsmarkedsområdets samarbejde med FlexFabrikken og VHK godkendes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-04-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte arbejdsmarkedsområdets samarbejde med FlexFabrikken og VHK.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede endvidere, at de ønsker indsigt i den evaluering og læring der tilvejebringes af projektet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Formål med samarbejdsaftalen

Det overordnede mål med samarbejdsaftalen er jobskabelse for 15 ledige borgere i Viborg Kommune. Igennem FlexFabrikkens arbejde med den personlige udvikling og VHK’s virksomhedsnetværk og fællesskab, undersøges det, om denne kobling kan skabe nye metoder til at få ledige i job. Der er ligeledes fokus på at få ledige ud af ensomhed ved at bringe fællesskabet fra foreningslivet ind i beskæftigelsesindsatsen.
 
Poul Due Jensens Fond finansierer følgeforskningen og understøtter blandt andet læringsdelen omkring fællesskabets betydning for at skabe motivation og fastholdelse i job.

Aftaleelementer og ansvarsfordeling

Nedenfor beskrives de overordnede elementer i aftalen.
 
Viborg Kommune skal visitere 15 ledige borgere til forløbet senest den 15. maj 2021. Målgruppen er borgere på uddannelses- og kontanthjælp med to til syv års ledighed, der tidligere har været i arbejde eller har en uddannelse.
 
De ledige kandidater starter på kursus den 1. juni 2021 og 12 uger frem. Kurset afholdes af FlexFabrikken og vil foregå i VHK’s lokaler, så deltagerne kan opnå tilknytning til foreningslivet fra start. Der vil være undervisning to gange om ugen, som derudover suppleres med individuelle virksomhedsbesøg, foredrag, samtaler samt praktikker og lønnede timer efter individuelle behov og vurderinger. Deltagerne skal deltage i aktiviteter i minimum 10 timer om ugen. Etablering af praktikker og løntilskudstillinger vil ske i samarbejde med jobkonsulenter fra Jobcenter Viborg.
 
Deltagerne vil løbende have kontakt til VHK og det tilstræbes at kandidaterne tilknyttes det frivillige netværk, der allerede er etableret i klubben. Deltagerne vil igennem det frivillige netværk blive en del af et fællesskab, som kan støtte dem på deres vej mod job. VHK vil ligeledes bringe deres virksomhedsnetværk i spil, og afsøge mulighederne for jobskabelse i virksomhederne.
 
For at klargøre deltagerne til arbejdsmarkedet kan kurset kombineres med praktikforløb. Dog er målet med indsatsen, at alle 15 deltagere senest seks uger efter kurset kommer i job og derved ikke modtager offentlig forsørgelse. Derudover er der fokus på, at deltagerne ligeledes fastholdes i jobbet. Derfor følges forløbene fortsat tæt, indtil ansættelsen har varet i minimum 16 uger. Der er altså tale om 100 % jobskabelse og -fastholdelse i indsatsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Deltagerne starter på kurset den 1. juni 2021, og kursusdelen varer 12 uger. Efter jobstart, senest seks uger efter endt kursus, følges forløbene indtil deltageren har været ansat i minimum 16 uger.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forløbet består af et 12 ugers kursus for 15 deltagere. Prisen for kurset er 833,33 kr. pr. uge pr. deltager, som afregnes bagud til FlexFabrikken. Der betales efterfølgende 10.000 kr. pr. deltager, der senest seks uger efter endt kursusforløb starter i et job, som betyder, at den ledige ikke længere modtager offentlig forsørgelse. Dette afregnes til VHK.
 
Når en deltager i projektet har været fastholdt i jobbet i minimum 16 uger udbetales den sidste bonus til FlexFabrikken, som også er på 10.000 kr. pr. deltager. Prisen for jobskabelse- og fastholdelse er dermed i alt 20.000 kr. pr. deltager.
 
Ved fuld udnyttelse af kapaciteten i projektet giver det en udgift på i alt 450.000 kr. for 15 ledige. Udgiften kan dækkes gennem en omprioritering af driftsbudgettet under Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet. Den delvise nedlukning af beskæftigelsesindsatsen har betydet, at der er købt færre vejlednings- og opkvalificeringstilbud i første del af 2021 og giver dermed plads i budgettet til iværksættelse af indsatsen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/12656

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets fællesmøde med Fag-MED Arbejdsmarked tirsdag den 1. juni 2021. Dagsordenen indeholder blandt andet punkter, som medarbejdersiden af Fag-MED Arbejdsmarked ønsker at drøfte med udvalget.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
 1. at forslaget til dagsorden til fællesmødet med Fag-MED Arbejdsmarked godkendes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-04-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte forslaget til dagsorden til fællesmødet med Fag-MED Arbejdsmarked.

Sagsfremstilling

Historik

Sidste fællesmøde mellem Fag-MED Arbejdsmarked og Beskæftigelsesudvalget blev afholdt den 24. november 2020.
 

Inddragelse og høring

Medarbejdersiden af Fag-MED Arbejdsmarked har dagsordenssat punkt 3 i det vedhæftede forslag til dagsorden.
 

Beskrivelse

Som led i det gode samarbejde med Fag-MED Arbejdsmarked, holder Beskæftigelsesudvalget fællesmøde med Fag-MED Arbejdsmarked to gange om året.
 
Forslag til dagsorden for det kommende møde er vedhæftet som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

I 2021 holder Beskæftigelsesudvalget fællesmøder med Fag-MED Arbejdsmarked følgende dage:
 
 • Den 1. juni 2021
 • Den 9. november 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/11639

Resume

Viborg Kommune deltager i Kommunernes Landsforenings (KL) årlige undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med kontakten til jobcentrenes virksomhedsservice.
 
Hvert kvartal udsendes spørgeskema til de virksomheder, der har haft kontakt til jobcenterets virksomhedsservice. I nedenstående afrapporteres resultaterne for Viborg Kommune fra 2020.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om KL’s undersøgelse af virksomhedstilfredsheden i 2020 tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-04-2021

Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om KL’s undersøgelse af virksomhedstilfredsheden i 2020 til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede, at resultaterne ser tilfredsstillende ud, og det er væsentligt, at der arbejdes videre med resultaterne, herunder virksomhedernes behov for større kendskab til muligheder for hjælp til rekruttering samt JobnetAG.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Baggrund

Hvert år vedtager byrådet en plan for beskæftigelsesindsatsen i Viborg Kommune for det kommende år. I Beskæftigelsesplan 2020 indgår virksomhedssamarbejde og -tilfredshed. Derfor har det været nærliggende for Jobcenter Viborg at deltage i KL’s årlige undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med kontakten til jobcenterets virksomhedsservice.
Der er tale om en spørgeskemaundersøgelse udsendt til i alt 1128 virksomheder, som har haft kontakt til Jobcenter Viborg, hvoraf 290 har besvaret hele eller dele af undersøgelsen. Dermed er svarprocenten på 26 %.

Resultaterne

Den samlede rapport er vedlagt som bilag 1.
 
Rapporten viser overordnet tilfredshed hos virksomheder med kontakten til jobcenterets virksomhedsservice og det generelle samarbejde.
 
 • 85,1 % af virksomhederne er meget tilfredse eller tilfredse med kontakten til jobcenteret, og 3,5 % er utilfredse eller meget utilfredse,
 • 79 % af virksomhederne er meget tilfredse eller tilfredse med informationen fra jobcenteret. 2 % er utilfredse eller meget utilfredse,
 • 79 % af virksomhederne er meget tilfredse eller tilfredse med kommunikationen med jobcenteret. 2 % er utilfredse eller meget utilfredse,
 • 77 % af virksomhederne er meget tilfredse eller tilfredse med jobcenterets responstid. 2 % er utilfredse eller meget utilfredse,
 • 79 % af virksomhederne meget tilfredse eller tilfredse med jobcenterets forståelse for virksomhedens behov. 6 % er utilfredse eller meget utilfredse,
 • 81 % af virksomhederne er meget tilfredse eller tilfredse med det generelle samarbejde med jobcenteret. 4 % er utilfredse eller meget utilfredse, og
 • 84,5 % af virksomhederne angiver det som meget sandsynligt eller sandsynligt, at de vil anbefale andre virksomheder at samarbejde med jobcenteret. 1,9 % af virksomheder anser det for usandsynligt eller meget usandsynligt.
 
Virksomhederne er også blevet spurgt til, hvad kontakten til jobcentret har handlet om:
 
 • I 49 % af tilfældene har kontakten handlet generelt om jobcentrets service, 36,9 % har handlet om opkvalificering af ledige, 19,3 % har handlet om rekruttering og 16,6 % har handlet om fastholdelse.
 • I de tilfælde hvor kontakten har handlet om rekruttering, svarer 44,2 % af virksomhederne, at de har ansat en medarbejder som følge af samarbejdet med jobcentret.
 • I de tilfælde hvor kontakten har handlet om opkvalificering af ledige, svarer 83,5 % af virksomhederne, at de har indgået en aftale om virksomhedspraktik, løntilskud eller lignende.
 
I 62,7 % af tilfældene er det jobcentret, der har kontaktet virksomheden. 20,6 % af virksomhederne har selv kontaktet jobcentret, og i 8 % af tilfældene har den ledige kontaktet virksomheden.
 
En stor del af de adspurgte virksomheder har fået hjælp af jobcentret til at finde medarbejderkandidater.
 
 • 63,3 % af virksomhederne har fået fremsendt kandidater af jobcentret.
 • 69,9 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrets evne til at finde den rette kandidat til virksomhedens behov. 3,2 % er utilfredse.
 
I 2020 er der blevet tilføjet et spørgsmål i relation til COVID-19. Virksomhederne har svaret på, hvad de mener, at jobcentret kan hjælpe virksomhederne med som følge af situationen med COVID-19.
 
 • 48 % mener, at jobcentret kan hjælpe med vejledning om regler i forhold til praktik/løntilskud,
 • 28,7 % mener, at jobcentret kan hjælpe og vejlede i hjælpepakker,
 • 25,9 % mener, at jobcentret kan hjælpe med rekruttering,
 • 21,2 % mener, at jobcentret kan hjælpe med fastholdelse af syge medarbejdere, og
 • 8,9 % mener, at jobcentret kan hjælpe med opkvalificering.
 
Derudover har Viborg Kommune i 2020 fået tilføjet tre spørgsmål, der handler om portalen Jobnet for Arbejdsgivere (JobnetAG) og Jobcenter Viborgs Samarbejdsbesøg 2020.
 
Det fremgår af rapporten, at størstedelen af virksomhederne ikke kender til portalen Jobnet for Arbejdsgivere (JobnetAG).
 
 • 25 % af virksomhederne kender til JobnetAG,
 • 75 % benytter sig i lav grad eller slet ikke af JobnetAG i rekrutteringen, og 4 % benytter sig i høj grad eller i meget høj grad af portalen.
 • 26 % af virksomhedslederne fik i høj grad eller i meget høj grad noget brugbart ud af Samarbejdsbesøget 2020. 33 % fik i nogen grad noget brugbart ud af Samarbejdsbesøget 2020, mens 15 % i lav grad eller slet ikke fik noget brugbart ud af det.

Sammenligning med 2019

I undersøgelsen fra 2019 var 84 % af respondenterne meget tilfredse eller tilfredse med kontakten med jobcenteret. I 2020 var 85,1 % meget tilfredse eller tilfredse med kontakten til jobcenteret. I forhold til virksomhedernes generelle tilfredshed med samarbejdet er niveauet fra 2019 fastholdt på 81 % i 2020.
Forvaltningen har ligeledes foretaget en sammenligning af resultaterne fra Viborg Kommune og gennemsnittet af alle deltagende kommuner, og der ses ikke væsentlige forskelle hertil.

Resultaternes anvendelse

Virksomhedernes tilbagemeldinger indgår i den fortsatte udvikling af virksomhedsservicen i Viborg Kommune.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/7976

Resume

Beskæftigelsesudvalget har i tillægget til Beskæftigelsesplanen 2020 fastsat mål for beskæftigelsesindsatsen for 2020. I sagen beskrives udviklingen i Beskæftigelsesudvalgets mål pr. 4. kvartal 2020 og dermed målopfølgningen for 2020. Ledelsesinformation pr. 4. kvartal 2020 kan desuden ses på hjemmesiden data.viborg.dk under ”Beskæftigelse” og ”Kvartalsrapport”.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ledelsesinformation pr. 4. kvartal og målopfølgningen for 2020 drøftes og tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-04-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede og tog ledelsesinformation pr. 4. kvartal og målopfølgningen for 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog den 2. september 2020 (link til sag nr. 3 i byrådet 2. september 2020) et tillæg til Beskæftigelsesplan 2020 med nye mål for beskæftigelsesindsatsen i lyset af COVID-19. Seneste status på målene i tillægget blev drøftet i Beskæftigelsesudvalget på mødet den 5. januar 2021 (link til sag nr. 4 i Beskæftigelsesudvalget den 5. januar 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Udviklingen i målene i tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 fremgår af bilag 1 og kan endvidere findes på hjemmesiden data.viborg.dk under ”Beskæftigelse” og ”Kvartalsrapport”.
 
Nedenfor gennemgås udvalgte tendenser pr. 4. kvartal 2020 og dermed målopfølgningen for 2020.

Beskæftigelsesministeriets benchmarking

Viborg Kommune har fortsat en plads som nr. 43 på Beskæftigelsesministeriets benchmarking, ligesom kommunens rammevilkår fortsat giver placeringen nr. 40 (mål nr. 1). Forskellen i placeringer betyder, at antallet af ledige er højere end forventet. Konkret svarer det til 30 flere ledige borgere. Opgørelsen gælder for perioden 2. halvår 2019 til 1. halvår 2020.

Midlertidig offentlig forsørgelse

Andelen på midlertidig offentlig forsørgelse (mål nr. 2) pr. 4. kvartal 2020 er 8,7 %. Målet er 8,4 % og er således ikke nået. Der er sket en begrænset stigning siden 3. kvartal, hvilket skyldes en fortsat stigning i A-dagpenge og sygedagpenge som følge af COVID-19. Der ses samtidig en positiv udvikling inden for jobafklaring og selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse (integrationsydelse). Viborg har den laveste andel på midlertidig offentlig forsørgelse blandt de udvalgte sammenligningskommuner (Horsens, Esbjerg, Silkeborg og Herning), ligesom Viborg ligger under landsgennemsnittet.

Permanent offentlig forsørgelse

Andelen på permanent offentlig forsørgelse (mål nr. 3) pr. 4. kvartal 2020 er 10,6 %. Målet for 2020 er 10,9 % og således nået. Andelen på permanent forsørgelse er på niveau med 3. kvartal. Der er siden 3. kvartal sket et fald i antallet på ledighedsydelse (ledige fleksjobbere) og en lille stigning inden for fleksjob og førtidspension/seniorpension. Viborg har den højeste andel på permanent offentlig forsørgelse blandt sammenligningskommunerne, ligesom Viborg ligger over landsgennemsnittet.

Unge

Andelen af unge på midlertidig forsørgelse (mål nr. 4) er 11,9 %. Målet for 2020 er 11 %, hvorfor målet ikke er nået. I alt er 1.491 unge på midlertidig offentlig forsørgelse (målet er 1.400 unge). Der ses en stigning siden sidste kvartal, hvilket skyldes andelen af unge på A-dagpenge, sygedagpenge og uddannelseshjælp. Samtidig ses en positiv udvikling inden for jobafklaring, kontanthjælp og revalidering. Viborg har den højeste andel blandt sammenligningskommunerne og i forhold til landsgennemsnittet.

Sygemeldte

Andelen på sygedagpenge (mål nr. 5) pr. 4. kvartal 2020 er 2,4 %. Målet for 2020 er 2 % og således ikke nået. Der ses en stigning siden 3. kvartal 2020. Sammenlignet med de øvrige kommuner ligger Viborg på niveau med Esbjerg og Silkeborg, mens Horsens har en højere andel. Andelen i Herning og landsgennemsnittet er lavere end i Viborg.
 
Antallet på sygedagpenge og i jobafklaring, som har været på ydelserne i over 52 uger (mål nr. 6), er 458 pr. december 2020. Dette er lavere end målet på 490 borgere, hvorfor målet for 2020 er nået. Der ses dog en stigning siden 3. kvartal 2020.

Rummeligt arbejdsmarked og virksomhedssamarbejde

Status pr. 4. kvartal 2020 viser, at andelen, der har ordinære timer kombineret med virksomhedspraktik (mål nr. 7), er 28,7 %. Målet er 29 % og således ikke nået. Der er tale om en negativ udvikling siden 3. kvartal 2020. Sammenlignet med de øvrige kommuner har Viborg den laveste andel sammen med Silkeborg. Andelen er dog højere end landsgennemsnittet.

Integration

Andelen af flygtninge og familiesammenførte i selvforsørgelse (mål nr. 8) er 38,3 % pr. december 2020. Målet er 36 %. Andelen af kvinder, som er flygtninge eller familiesammenførte, der er i selvforsørgelse (mål nr. 9), er 20,1 % pr. december 2020. Målet er 19 %. Begge mål er således nået for 2020. Sammenlignet med de øvrige kommuner og landsgennemsnittet har Viborg dog den laveste andel i selvforsørgelse.
 
Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere
Andelen af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere (mål nr. 10) er 2,7 % pr. 4. kvartal 2020. Målet er 2,8 % og således nået for 2020. Der ses dog en negativ udvikling siden sidste kvartal. Det bemærkes, at Viborg fortsat har den laveste andel blandt sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet.

Beskæftigelsesministermål

Opgørelse af andelen af forgæves rekrutteringer i RAR Østjylland fra december 2020 viser, at raten for forgæves rekrutteringer er 17,3 %, hvilket er lavere end målet på 22 %. Målet er dermed nået for 2020.
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) i 2019 udarbejdet en analyse af handicappedes beskæftigelsesgrad på landsplan (nyeste data). Analysen viser, at 58 % af personerne med handicap var i beskæftigelse i 2019, mens det gælder for 37 % af personerne med større handicap. Dette er en positiv udvikling siden sidste analyse i 2016, hvilket betyder, at målet er nået for 2020.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Det er forventningen, at Beskæftigelsesudvalget første gang orienteres om udviklingen i målene i Beskæftigelsesplan 2021 på mødet den 1. juni 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/40849

Resume

Uddannelse og opkvalificering af ledige, ansatte og unge er et fokusområde i beskæftigelsesplanen for 2021. Udmøntningen af uddannelses- og opkvalificeringsinitiativer sker i et samarbejde mellem jobcentret og eksterne parter. Initiativerne koordineres af kommunens uddannelsesambassadør.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at plan for øget udbud af faglært arbejdskraft drøftes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-04-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede plan for øget udbud af faglært arbejdskraft.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede, at de løbende ønsker at holdes orienteret om indsatsen, da dette er et af Beskæftigelsesplanens kerneområder.

Sagsfremstilling

Historik

For at understøtte, at flere ledige kommer i gang med opkvalificering og koordinere indsatsen, er der ansat en uddannelsesambassadør i en toårig periode. Beskæftigelsesudvalget blev orienteret om ansættelse af en uddannelsesambassadør i februar 2021.  (Link til sag nr. 3 på beskæftigelsesudvalgsmødet den 23. februar 2021 med orientering om bevilling af en uddannelsesambassadør).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse
Plan og initiativer, der kan øge udbuddet af faglært arbejdskraft, udarbejdes og gennemføres i et samarbejde mellem Mercantec, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, ViborgEgnens Erhvervsråd, Fagbevægelsens Hovedorganisations lokalafdeling FH-Viborg, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og Jobcenter Viborg.
 
Det er Viborg Kommunes uddannelsesambassadør, der koordinerer indsatsen med inddragelse af medarbejdere og ledere.
 

Gennemførte aktiviteter overfor ledige.

I første omgang er indsatserne målrettet tre områder med mangel på arbejdskraft – bygge/anlæg, industri og social- og sundhedsområdet.
 
Normalt vil ledige blive inviteret til informationsmøder for at se og høre om mulighederne for uddannelse. På grund af COVID-19 er dette erstattet af udsendelse af videolink til ledige med informationer om muligheder, vilkår og økonomi i forbindelse med uddannelse og der foretages en individuel opfølgning en uge efter.
 
Det første initiativ inden for bygge/anlæg målrettet ufaglærte ledige blev iværksat i december 2020, hvor 184 ufaglærte forsikrede ledige modtog videolink om områdets uddannelser. Den umiddelbare interesse for uddannelse inden for bygge/anlæg var lille, men 41 ledige tilkendegav interesse for at gå i gang med anden uddannelse eller opkvalificering.
 

Planlagte initiativer.

For at tiltrække borgere til uddannelse og job inden for områder med mangel på arbejdskraft tilrettelægges konkrete spor inden for uddannelserne omfattet af praktikpladsgarantien. Hvert spor giver information om indhold, tid, sted, økonomi m.v.
 
Der er planlagt introduktionsforløb inden for erhvervsuddannelsesloven via ”Grundforløb Plus” for voksne, der er interesseret i uddannelse, men som er i tvivl om, hvilken de skal vælge.
 
Uddannelsesambassadøren er i gang med at aftale, at også a-kasserne har fokus på at motivere ufaglærte til at tage uddannelse. Det er vigtigt, at processen med motivering til at starte i uddannelse sker tidligt i ledighedsforløbet og understøttes af alle parter.
 

Indsats målrettet beskæftigede.

I første del af 2021 kontakter jobcentret virksomheder, der har meldt om nedgang eller stagnation, for at orientere om muligheder og opfordre til at sende beskæftigede ufaglærte på uddannelse.
Der er samtidig fokus på at motivere unge, der efter endt studentereksamen er i et ufaglært job, til at gå i gang med uddannelse, gerne i form af en aftale med arbejdspladsen.
 

Mål og resultater.

Fundamentet for at opnå resultater af indsatsen er, at der samarbejdes på tværs, at indsatsen koordineres og at der følges op overfor alle interesserede borgere.
 
I projektet følges løbende op på resultaterne jf. vedlagte skema med oversigt over mål og resultater. Uddannelserne påbegyndes typisk i januar og i august, hvilket ses på oversigten i bilaget over andelen, der påbegynder uddannelse.
Resultaterne er præget af den delvise nedlukning af beskæftigelsesindsatsen, som betyder, at det endnu ikke er muligt at henvise ledige til introduktionsforløb ligesom mange først ønsker at påbegynde uddannelse, når det igen er muligt at møde fysisk op på uddannelsesstederne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Planen for at øge udbuddet af faglært arbejdskraft i Viborg følger i første omgang perioden med ansættelsen af en uddannelsesambassadør i Viborg, som er for årene 2021 og 2022.
 
Beskæftigelsesudvalget vil løbende blive orienteret om initiativer og resultater.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune er i 2021 gennem STAR bevilget en ramme på 3.215.500 kr. til opkvalificering og efteruddannelse under ordningen ”Regional uddannelsespulje” og en ramme på 913.500 kr. under ordningen ”Uddannelsesløft”. Viborg Kommune får inden for rammerne refunderet 80% af udgifterne til opkvalificering og efteruddannelse af staten.
 
Ud over det er der i budgettet for 2021 på Arbejdsmarked- og Overførselsområdet afsat sammenlagt 16,2 mio. kr. til jobrotation, voksenlærling, seks ugers jobrettet uddannelse og til køb af ordinære uddannelsesforløb, som ikke dækkes via de særlige ordninger.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/33807

Resume

Der er gennemført et socialfagligt tilsyn på Jobigen – Afdeling Nørremarksvej den 9. marts 2021. Beskæftigelsesudvalget orienteres om hovedpointerne i tilsynsrapporten, ligesom udvalget også orienteres om hvilke handlinger, der er iværksat på baggrund af tilsynets anbefalinger.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at tilsynsrapport for Jobigen – Afdeling Nørremarksvej tages til efterretning, og
 
2. at tilsynsrapport for Jobigen – Afdeling Nørremarksvej sendes til orientering i Handicaprådet.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-04-2021

Beskæftigelsesudvalget tog tilsynsrapport for Jobigen – Afdeling Nørremarksvej til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget sender tilsynsrapport for Jobigen – Afdeling Nørremarksvej til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune er forpligtet til at føre et årligt socialfagligt tilsyn med de kommunale tilbud, der tilbyder beskyttet beskæftigelse.  Beskæftigelsesudvalgets område gennemføres tilsyn på Trepas, Hald Ege Miniregnskov og på Jobigen - afdeling Nørremarksvej.
 
Tilsynene gennemføres af BDO på vegne af Viborg Kommune.
 
I 2019 gennemførte BDO også tilsyn på Jobigen – Afdeling Nørremarksvej. Her blev tilbuddet vurderet som ”meget tilfredsstillende”.
 

Inddragelse og høring

Ledelsen på Trepas har haft tilsynsrapporten til høring inden rapporten offentliggøres. Dette med henblik på at kommentere på faktuelle fejl og mangler.
 
Forvaltningen foreslår endvidere, at tilsynsrapporten sendes til orientering i Handicaprådet.
 

Beskrivelse

BDO har været på uanmeldt tilsyn på Jobigen – Afdeling Nørremarksvej den 9. marts 2021. Her indsamlede BDO data gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.
 
På baggrund af materialet vurderes tilbuddet på flere overordnede temaer:  
 
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Aktiviteter og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Organisatoriske forhold
 • Fysiske rammer
 
Fra 2020 har BDO udbygget tilsynsrapporten med en spindelsvævsillustration, som gør formidlingen af tilsynets resultater mere overskuelig. Spindelvævet viser scoren på hvert enkelt af de overordnede temaer. På hvert tema opnår tilbuddet en score på 1-5, hvor 5 er den bedste.
 
Jobigen – Afdeling Nørremarksvej har opnået en score på fire for temaerne ”målgruppe, metoder og resultater” og ”sundhed og trivsel” og en score på fem i de øvrige temaer.
 
Foruden scoren på de enkelte temaer giver tilsynet en overordnet vurdering af tilbuddet.
 
Tilsynets overordnede vurdering af Jobigen – Afdeling Nørremarksvej er, at ”borgerne tilbydes meningsfuld beskæftigelse i trygge rammer, der understøtter deres trivsel og udvikling. Ledelse og medarbejdere er engagerede, og der iværksættes løbende kompetenceudvikling, som styrker det fælles faglige afsæt. De fysiske rammer er velegnede og indrettet under hensyntagen til borgernes behov.”
 
På baggrund af tilsynet har BDO givet 3 anbefalinger for det videre arbejde:
 
 • at der i forløbsrapporterne skabes tydeligere sammenhæng mellem delmål og indsats, så det fremgår, hvordan der arbejdes med det enkelte delmål
 • at teamleder og medarbejdere overvejer mængden af delmål, der skal arbejdes med samtidig
 • at ledelsen bliver bekendt med reglerne for magtanvendelse samt proceduren for indberetning
 
På baggrund af anbefalingerne er der igangsat systematisk gennemgang og sparring omkring forløbsrapporter. Alle medarbejdere med kontaktpersonsfunktion har én gang i kvartalet sparringsmøde med lederen med særligt fokus på at sikre den fornødne kvalitet i forløbsrapporterne, herunder sammenhæng mellem mål, delmål, indsats og medbestemmelse. Sparringsmøderne i 2. kvartal i 2021 vil have fokus på muligheden for at arbejde med færre delmål.
 
Endvidere er der taget initiativ til at undersøge potentialerne i det e-læringsprogram om magtanvendelse, som i dag anvendes på Socialområdet, ligesom procedure og materialer om magtanvendelse nu er gjort tilgængelige på kommunens intranet. Desuden er det besluttet, at der én gang årligt skal være en fælles drøftelse mellem ledere og medarbejdere af magtanvendelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/6913

Resume

Viborg Kommune modtager halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen med en opgørelse over klager over kommunens afgørelser. I denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om klager fra 2020 på udvalgets område.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ankestatistikken for Beskæftigelsesudvalgets område for 2020 tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-04-2021

Beskæftigelsesudvalget tog ankestatistikken for Beskæftigelsesudvalgets område for 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er i 2020 behandlet 182 sager hos Ankestyrelsen fra Beskæftigelsesudvalgets område. Af de i alt 182 sager, der er klaget over, har Ankestyrelsen stadfæstet, og dermed fastholdt kommunens afgørelse, i 140 sager. 25 sager er ændret af Ankestyrelsen. 12 sager er afvist af Ankestyrelsen. 17 sager er blevet hjemvist til genbehandling. En sag hjemvises, når Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen og vurderer, at kommunen skal indsamle flere oplysninger og genbehandle sagen. En hjemvisning betyder derfor ikke, at kommunen nødvendigvis træffer en anden afgørelse. Se tabel 2 bilag 1.
 
Viborg Kommune er generelt på niveau med landets øvrige kommuner i forhold til andelen af klager til Ankestyrelsen, der ender med, at Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse eller beder kommunen om at genbehandle sagen. Tabel 1 i bilag 1 viser tallene siden 2014 for lovgivningerne på Beskæftigelsesudvalgets område. Her fremgår det, at Viborg er på niveau med landsgennemsnittet.

Ankestyrelsens betydning for sagsbehandlingen

Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag grundigt og tilstrækkeligt. På nogle sagsområder kan lovgivningens udformning betyde, at det er et skøn, hvilke oplysninger, der skal indgå i afdækningen af en sag. En tilstrækkelig belysning af en sag, er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes som praksis i nye sager.
 
Der er stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende med at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Det sker blandt andet igennem en systematisk opsamling på sager af principiel og generel betydning for sagsbehandlingen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/20153

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-04-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag