You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 1. juni 2021 kl. 08:00

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/16808

Resume

Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på ledigheden i Viborg Kommune samt status på beskæftigelsesindsatsen i relation til COVID-19.
 
Den 16. maj 2021 var der 61 færre tilmeldte ledige i Viborg Kommune end den 9. marts 2020, hvilket betyder, at ledigheden i Viborg Kommune nu er lavere end før coronakrisen.
 
I perioden fra sidste statusmåling den 12. april 2021 til den 16. maj 2021 er der sket et fald i antallet af ledige på 231 personer.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orientering om status på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2021

Beskæftigelsesudvalget tog orientering om status på arbejdsmarkedsområdet til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede i øvrigt, at denne sag med status på arbejdsmarkedsområdet gentages sidste gang på beskæftigelsesudvalgets møde den 10. august 2021. Herefter overgår vi til fremstilling af data, som hidtil med kvartalsrapporter m.m.

Sagsfremstilling

Historik

Den seneste status på arbejdsmarkedsområdet blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 27. april 2021 (link til sag nr. 2 i Beskæftigelsesudvalget den 27. april 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Udvikling i ledigheden til og med uge 19 2021

Forvaltningen har tilvejebragt data, som viser udviklingen i ledigheden i Viborg Kommune i perioden fra uge 10 2020 til og med uge 19 2021. Data findes i bilag 1 og beskrives nærmere herunder.
 
Den 16. maj 2021 var der 1.768 tilmeldte ledige i Viborg Kommune, hvilket er 61 færre tilmeldte ledige, end der var den 9. marts 2020. Det svarer til et fald på 3,3 % i antallet af tilmeldte ledige, og dermed er ledigheden lavere end før coronakrisen. Ved sidste statusmåling den 12. april 2021 var der 9,3 % flere tilmeldte ledige i Viborg Kommune, end der var den 9. marts 2020.
 
I Vestjylland ses der ligeledes et fald i ledigheden i forhold til marts 2020 på 8,7 %, i Østjylland er antallet af ledige på niveau med antallet i marts 2020 og for hele landet er der en stigning på 5,5 %. På baggrund af data fra Beskæftigelsesministeriet er der i bilag 2 udarbejdet en oversigt over udviklingen fordelt på regionerne i Danmark og kommunerne i Øst- og Vestjylland.
 
Ledighedsprocenten i Viborg Kommune var i marts 2021 på 3,6 % af arbejdsstyrken, hvilket er et fald fra 4,0 % i februar 2021.
 
For så vidt angår udviklingen blandt ledige dagpengemodtagere er der, efter en stigning i antallet i starten af 2021, sket et fald frem mod midten af maj 2021. Antallet har siden slutningen af marts 2021 været under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.
 
Efter en stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere i starten af 2021, har antallet siden marts 2021 været under niveauet for samme periode i 2019 og 2020.
 
Antallet af unge uddannelsesparate på offentlig forsørgelse følger en svag nedadgående kurve, der ligger under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020. Det samme gælder for antallet af alle unge på midlertidig offentlig forsørgelse.
 
For så vidt angår udviklingen i ledigheden for en samlet målgruppe af aktivitetsparate borgere, integrationsborgere, revalidender samt borgere i ressourceforløb og jobafklaring er antallet i 2021 under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.
 
Antallet af sygedagpengemodtagere steg i slutningen af 2020 og har i 2021 været over niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.
 

Aktuel status på arbejdsmarkedsområdet

Den 16. maj 2021 trådte en ny bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 m.v. i kraft. Bekendtgørelsen indebærer en yderligere genåbning af beskæftigelsesindsatsen, og betyder blandt andet:
 • At det nu er muligt at give tilbud om nytteindsats samt øvrig vejledning og opkvalificering uafhængigt af, om borgeren er i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.
 • At der stadig er pligt for borgeren til at tage imod tilbud fra Jobcenteret.
 • At reglerne om kadencerne for, hvornår jobcentrene senest skal give tilbud, og hvornår borgeren senest har ret til disse tilbud, fortsat fraviges.
 • At jobcentrene fortsat kan vælge, om møder i rehabiliteringsteamet skal afholdes med fysisk fremmøde eller virtuelt.
 • At opfølgningssamtaler med sygemeldte fortsat kan afholdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller virtuelt.
 • At muligheden for at afholde samtaler digitalt eller telefonisk videreføres indtil den 13. juni 2021.
 
Derudover er der ved lovændringer sket følgende forlængelser:
 • Dagpengeperioden suspenderes i yderligere to måneder. Dermed vil perioden samlet set være suspenderet fra den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021. I ovenstående bekendtgørelse gælder det ligeledes at dagpengemodtagerens ledighedsanciennitet (for eksempel i forhold til ret og pligt til tilbud) er suspenderet indtil den 13. juni 2021.
 • Retten til sygedagpenge forlænges med to måneder. Det indebærer, at ingen sygedagpenge modtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. juni 2021.
 • 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere suspenderes til og med den 30. juni 2021.
 

Forsøg på beskæftigelsesområdet

En ny forsøgsbestemmelse giver mulighed for at etablere virksomhedspraktikker for dimittender i op til otte uger i stedet for fire. Forsøget har til formål at give flere dimittender relevant erhvervserfaring, som kan føre til ansættelse på ordinære vilkår. Initiativet træder i kraft den 16. maj 2021 og udløber den 16. november 2022. 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3423

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2022-2025 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 18. august 2021. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget, 
 
1. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter tages til efterretning,
 
2. forslaget til driftsbudget godkendes, og
 
3. at eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet godkendes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede det indkomne høringssvar fra FAG-MED arbejdsmarked og tog orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget godkendte forslaget til driftsbudget. Hertil bemærkede beskæftigelsesudvalget, at der indenfor udvalgets eget budget reserveres 2,9 mio. til fortsat samarbejde med Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset. Godkendelse af dette afventer endelig evaluering.
 
Beskæftigelsesudvalget godkendte eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Beskæftigelsesudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 27. april 2021.
 

Inddragelse og høring

Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet og andre relevante høringsparter til udvalgets budgetforslag. Bemærkningerne kan ses som bilag nr. 1.
 

Beskrivelse

 
Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftets opbygning er ændret siden mødet i april. En række afsnit er nu placeret som bilag bagerst i budgethæftet. Dette vedrører blandt andet afsnittene om spilleregler og det teknisk tilrettet anlægsbudget.
Budgethæftet kan ses som bilag nr. 2.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2022 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.
 
Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
 
2022
2023
2024
2025
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 2)
Udfordringer
0
0
0
0
Afsnit 2.3
Driftsønsker
4.950
0
0
0
Afsnit 2.4
Finansiering
-4.950
0
0
0
Afsnit 2.5
I alt
0
0
0
0
-
 
Tabellen ovenfor viser, at driftsbudgettet samlet set balancerer. Der er fundet finansiering til driftsønskerne. I budgethæftet er peget på potentielle udfordringer på Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet, som det ikke på nuværende tidspunkt har været muligt at sætte beløb på.
 
 
Nye anlægsønsker
Tabellen nedenfor viser udvalgets nye anlægsønsker samt eventuelle forslag til finansiering af disse:
Udvalgets anlægsønsker herunder eventuelle finansieringsforslag
(i 1.000 kr., 2022 P/L)
2022
2023
2024
2025
I alt
Nye ønsker
 
 
 
 
 
Leje af lagerfaciliteter til produktionen i den beskyttede beskæftigelse under Jobigen
1.924
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
I alt
1.924
0
0
0
0
 
Tabellen viser et anlægsønske på 1,9 mio. kr., som der ikke er fundet finansiering for. Da der er tale om en deponeringsudgift et det dog ikke et reelt anlægsønske, da deponering registreres som finansforskydninger. De enkelte anlægsønsker er yderligere beskrevet i budgethæftet (bilag 2, afsnit 3.1). Det mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag nr. 3. Afledte driftsudgifter, der ikke kan finansieres indenfor udvalget egen budgetramme, indgår som udfordringer på drift.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 18. august 2021. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2022-2025. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/16502

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere besluttet, at investeringer i ungeindsatser skal indgå i byrådets videre budgetlægning for 2022-2025. Med sagen præsenteres Beskæftigelsesudvalget for tre investeringsforslag, der indebærer en styrket erhvervsmentorindsats, rekrutteringsindsats og autismeindsats.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at investeringsforslagene på ungeområdet drøftes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede investeringsforslagene på ungeområdet.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede i øvrigt, at forslagene falder i tråd med udvalgets fokusområder og 2 af forslagene allerede med succes er afprøvet. Udvalget anbefaler byrådet at gå videre med disse.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 10. marts 2021 (link til sag nr. 2 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. marts 2021), at investeringer i ungeindsatser skal indgå i byrådets videre budgetplanlægning for 2022-2025.
 

Inddragelse og høring

Investeringsforslagene har været drøftet med medarbejderne på arbejdsmarkedsområdet. Dette er blandt andet sket på møder i Fag-MED Arbejdsmarked den 8. februar 2021 og den 18. maj 2021. Forvaltningen har endvidere forud for udarbejdelsen af investeringsforslagene inddraget ViborgEgnens Erhvervskontor samt relevante a-kasser.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet tre investeringsforslag på ungeområdet. Det drejer sig om investeringer i følgende indsatser:
 • Erhvervsmentorindsats for unge forsikrede ledige (bilag 1).
 • Rekrutteringsindsats særlig målrettet unge forsikrede ledige (bilag 2).
 • Indsats målrettet ledige unge med autismespektrum forstyrrelser (bilag 3).
 

Økonomi

Der foreslås en investering på 0,5 mio. kr. årligt i årene 2022-2025 til henholdsvis erhvervsmentorindsatsen og rekrutteringsindsatsen. Således foreslås der investeret i alt 1 mio. kr. i hver af årene. For så vidt angår autismeindsatsen foreslås der ikke tilført midler til indsatsen.
 
Nedenfor fremgår en tabel, der viser den forventede nettobesparelse af de enkelte investeringsforslag og samlet set. Nettobesparelsen svarer til den ønskede reduktion på politikområdet ”Arbejdsmarked- og Overførselsområdet”, som blev godkendt på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget i marts.
 
Mio. kr. (nettobeløb)
2022
2023
2024
2025
Erhvervsmentorindsatsen
0
1
1,75
1,75
Rekrutteringsindsatsen
0
1
1,75
1,75
Autismeindsatsen
0
0
0,5
0,5
I alt
0
2,0
4,0
4,0

 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Investeringsforslagene indgår i byrådets budgetlægning på budgetseminaret den 30.-31. august 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Investeringsforslagene forudsætter, at byrådet i forbindelse med budgetlægning for 2022-2025 godkender en årlig omplacering af 1 mio. kr. fra politikområdet ”Arbejdsmarked- og Overførselsområdet” til politikområdet ”Administrativ Organisation”.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/15107

Resume

Beskæftigelsesplan 2022 skal vedtages inden udgangen af 2021. Med sagen beskrives forslag til fokusområder, mål og procesplan for Beskæftigelsesplan 2022.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at forslag til fokusområder og mål for Beskæftigelsesplan 2022 drøftes og godkendes, og
 
2. at procesplanen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2022 godkendes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede og godkendte forslag til fokusområder og mål for Beskæftigelsesplan 2022. Der er ændret prioritering af fokusområder i 2022 qua den nuværende ledighedsudvikling, hvor det fremgår, at der er behov for øget fokus på sygedagpengeområdet.
 
Beskæftigelsesudvalget godkendte procesplanen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2022.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Fag-MED Arbejdsmarked, Integrationsrådet og Handicaprådet vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2022.
 

Beskrivelse

Fokusområder og mål

 
På baggrund af de præsenterede data foreslår forvaltningen, at der i Beskæftigelsesplan 2022 vælges samme fokusområder som i Beskæftigelsesplan 2021. Der foreslås dog en ændring i prioriteringen mellem fokusområderne, således at sygemeldte prioriteres højest blandt fokusområderne. Dette skyldes udviklingen i antallet af sygemeldte som følge af COVID-19. 
 
Forslag til fokusområder og prioriteringen mellem dem:
 1. Sygemeldte
 2. Virksomhedssamarbejde
 3. Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere
 4. Unge
 5. Integration.
 
Forvaltningen foreslår desuden, at der i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2022 tages udgangspunkt i målene i Beskæftigelsesplan 2021, som knytter sig til de enkelte fokusområder. Forslag til måleniveauer vil dog blive justeret på baggrund af forventningerne til arbejdsmarkedet og budgettet for 2022. Beskæftigelsesudvalget vil blive forelagt forslag til målniveauer på udvalgsmøde den 14. september 2021 i forbindelse med behandling af udkast til Beskæftigelsesplan 2022.

Beskæftigelsesministermål for 2022

Beskæftigelsesplan 2022 skal indeholde beskæftigelsesministermålene for 2022. Brev fra beskæftigelsesministeren til kommunerne om ministermålene er vedlagt som bilag 1. Målene er de samme som i 2021:
 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
 2. Flere ledige skal opkvalificeres.
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Procesplan

Nedenfor fremgår udkast til procesplan.
 
Tid
Indhold
1. juni 2021
Beskæftigelsesudvalget drøfter og tager stilling til fokusområder, mål og procesplan
14. september 2021
Beskæftigelsesudvalget behandler første udkast til Beskæftigelsesplan 2022
15. september til 29. september 2021
Udkast til Beskæftigelsesplan 2022 er i høring i Integrationsrådet, Handicaprådet og Fag-MED Arbejdsmarked
9. november 2021
Beskæftigelsesudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2022 samt modtager høringssvar fra rådene og Fag-MED Arbejdsmarked
8. december 2021
Byrådet vedtager Beskæftigelsesplan 2022

 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/46855

Resume

Kommunerne skal én gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. Forvaltningen har udarbejdet en analyse af uddannelsesniveau og arbejdsmarkedet, der viser et øget behov for faglært arbejdskraft i årene frem. Forslagene til måltallene for 2022-2025 afspejler blandt andet dette behov. Beskæftigelsesudvalget drøfter sagen med henblik på indstilling af måltal til byrådet. Sagen behandles med enslydende sagsfremstilling på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 1. juni 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2022-2025 godkendes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2021

Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2022-2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Forvaltningens forslag til måltal har været til høring blandt Forum 100, der er et ledelsesnetværk i Viborg Kommune mellem ungdomsuddannelser, forberedende uddannelsestilbud og kommunen. Høringssvarene til måltallene fremgår af bilag 1.
 
Ligeledes har Task Force Viborg (en kreds af virksomhedsledere i Viborg Kommune) drøftet søgning til ungdomsuddannelserne på møde den 17. marts 2021. Bemærkninger fra Task Force Viborg indgår i bilag 1.
 

Beskrivelse

Baggrund

Viborg Byråd besluttede på deres møde 7. oktober 2020, at:
 • der i det kommende arbejde med udvikling af kvalitet og indhold i folkeskolen skal være fokus på at nå det nationale måltal om, at 30% af de unge i 2025 vælger en erhvervsuddannelse
 • der bliver iværksat et samarbejde på tværs af grundskolen, erhvervsuddannelserne og erhvervslivet ift. at gøre valget af en erhvervsuddannelse mere attraktiv
 • der bliver lavet et analysearbejde forud for fastsættelse af måltal for 2022
 
Det understøtter også følgende målsætninger i Viborg Byråds Sammenhængsmodel, som sætter retningen for indsatserne i Viborg Kommune:
 • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
 • En større andel af borgerne i Viborg Kommune skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse
 • 90% af unge har taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år
 • Borgernes uddannelses-/kompetenceniveau skal højnes
 

Analyse af arbejdsmarked og uddannelse

Som opfølgning på byrådets beslutning den 7. oktober 2020 har forvaltningen udarbejdet en analyse af struktur og behov inden for arbejdsmarkedet og uddannelse (bilag 2).
 
Lovkravet om måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne handler alene om afgangseleverne fra grundskolens 9. og 10. klasser. Analysen indeholder derfor også udviklingen i søgningen umiddelbart efter 9. og 10. klasse.
 
Fastsættelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne skal skabe en balance mellem de unges uddannelsesvalg og arbejdsmarkedets behov i bredt perspektiv.
 
Derfor indeholder analysen også data på det aktuelle arbejdsmarked og uddannelsesniveau i Viborg Kommune. Der er dog også behov for at se på arbejdsmarkedets behov på længere sigt.
 
Analysen drejer sig primært om arbejdsmarkedet og uddannelsessituationen i Viborg Kommune, selvom de unge uddannes til arbejdsmarkedet i hele landet.
 
Analysen viser blandt andet følgende hovedpointer:
 • Viborg Kommune har flest arbejdspladser inden for den private sektor, hvor der er flest lønmodtagerarbejdspladser inden for brancherne handel og transport, industri, erhvervsservice samt bygge/anlæg
 • I forhold til Business Region Aarhus har Viborg Kommune en relativt stor andel offentlige arbejdspladser
 • Aktuelt er der størst efterspørgsel på arbejdskraft inden for sundhed, omsorg og pleje, bygge/anlæg, akademisk arbejde samt pædagogisk og socialt arbejde 
 • I Region Midtjylland vil der i 2030 være mangel på faglært arbejdskraft (svarende til ca. 43.000 personer)
 • I 2020 søgte 68,6 % af afgangseleverne en gymnasial uddannelse og 22,4 % søgte en erhvervsuddannelse
 • Flere opnår en erhvervsuddannelse senere hen i livet, idet 41 % af de 25-64-årige har en erhvervsfaglig uddannelse
 • Viborg Kommune har flere faglærte end en gennemsnitskommune i Business Region Aarhus, men har samme niveau for andel faglærte, som Silkeborg og Horsens
 • Blandt unge med en gennemført gymnasial uddannelse er knapt 10 % i gang med en erhvervsuddannelse
 
De kommende indsatser skal sikre det rette udbud af arbejdskraft, herunder opretholde det efterspurgte uddannelsesniveau inden for de enkelte brancher, og understøtte væksten i disse. Der skal især være fokus på faglært arbejdskraft.

Søgetallene for 2021

Nedenfor fremgår Viborg Kommunes søgetal til ungdomsuddannelserne i 2021 sammenholdt med måltallet for 2021:
 
 
Måltal 2021
Søgetal 2021
Gymnasiale uddannelser
69 %
67,5 %
Erhvervsuddannelser
25,1 %
22,9 %
FGU og øvrige
2,5 %
3,1 %
Øvrigt
3,4 %
6,5 %
 
Kategorien ”FGU og øvrige” indeholder søgningen til den forberedende grunduddannelse (FGU) samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Kategorien ”Øvrigt” indeholder søgningen til arbejde/sabbatår, klargørende tilbud, ophold i udland mv.
 
Tallene viser en lille fremgang i andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse og en forberedende grunduddannelse, og en stigning i gruppen der søger ”Øvrigt”. Der er et mindre fald i søgningen til de gymnasiale uddannelser.
 
En nærmere gennemgang af kategorien ”FGU og øvrige” viser en øget søgning til den forberedende grunduddannelse (FGU) og et fald i søgningen til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) i forhold til det foregående år.
 
Der er i alt seks elever, der ikke har valgt en ungdomsuddannelse. Disse modtager individuel vejledning.
 
En nærmere gennemgang af søgetallene har vist forskelle i søgemønstrene mellem forskellige skoler og institutionstyper. Blandt andet søgte 29,6 % af eleverne fra de kommunale grundskoler i Viborg Kommune en erhvervsuddannelse efter grundskolen i 2021. For fri- og privatskolerne var søgningen til erhvervsuddannelserne på 13,2 %.
 
Kommende indsatser vil blandt andet tage højde for disse forskelle i søgemønstrene.

Fremtidige indsatser

Forvaltningen har i samarbejde med erhvervsuddannelser og virksomheder i Viborg Kommune igangsat et arbejde med at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne. Dansk Industri indgår også i arbejdsgruppen.
 
Parterne har afdækket, hvilke aktuelle indsatser, der bidrager til en øget søgning til erhvervsuddannelserne. Derudover bliver der i fællesskab udviklet en række nye indsatser.
 
Disse indsatser handler blandt andet om øget kendskab til erhvervsuddannelserne, rollemodeller, forældreinddragelse og styrket indsats på både mellemtrinnet og udskolingen på skolerne.
 
Indsatsen vil rette sig mod både elever, forældre, undervisere på skolerne, uddannelsesvejledningen, virksomheder, erhvervsuddannelser mv.
 

Måltal 2022-2025

Med afsæt i både analysen og samarbejdet mellem kommune, erhvervsuddannelser og virksomheder om det nationale mål for søgningen til erhvervsuddannelserne, foreslås følgende måltal for søgningen i 2022-2025:
 
 
Måltal 2022
Måltal 2023
Måltal 2024
Måltal 2025
Gymnasiale uddannelser
67,0 %
66,3 %
65,5 %
65,5 %
Erhvervsuddannelser
25,3 %
27,8 %
29,4 %
30,2 %
FGU og øvrige
3,0 %
2,9 %
2,9 %
2,8 %
Øvrigt
4,7 %
3,0 %
2,2 %
1,5 %
 
Arbejdet med at øge søgningen til erhvervsuddannelserne og sikre den fremtidige efterspurgte arbejdskraft vil kunne påvirke andelen af unge, der vælger at søge en gymnasial uddannelse. Det kan eksempelvis være den gruppe af unge, som i dag efter endt gymnasial uddannelse vælger en erhvervsuddannelse. Det gør ca. 10 % i Viborg Kommune.
 
Derudover kan arbejdet også påvirke andelen, der vælger at søge forberedende grunduddannelse (FGU), Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) eller øvrigt. Der vil dog forsat være unge, som har behov for et forberedende tilbud inden de er klar til at vælge ungdomsuddannelse eller unge som grundet funktionsnedsættelser har behov for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/16397

Resume

En arbejdsgruppe på tværs af erhvervsuddannelser, erhvervsliv og Viborg Kommune har udviklet en række indsatser, der styrker søgningen til erhvervsuddannelserne og praksisfagligheden i grundskolen. Sagen behandles med enslydende sagsfremstilling på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 1. juni 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at status på indsatsen i forhold til søgningen til erhvervsuddannelserne og praksisfaglighed i grundskolen drøftes og tages til efterretning.
 
2. at udvalget drøfter og godkender forslaget fra erhvervsuddannelser og virksomheder om indgåelse af en aftale mellem erhvervsuddannelserne, erhvervslivet og Viborg Kommune i forhold til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede og tog status på indsatsen i forhold til søgningen til erhvervsuddannelserne og praksisfaglighed i grundskolen til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede og godkendte forslaget fra erhvervsuddannelser og virksomheder om indgåelse af en aftale mellem erhvervsuddannelserne, erhvervslivet og Viborg Kommune i forhold til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.
 
Beskæftigelsesudvalget opfordrer til, at formandskaberne fra Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget holder et møde med arbejdsgruppen, dette for at drøfte rammer og formål med aftalen.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Baggrund

Viborg Byråd besluttede på mødet den 7. oktober 2020, at folkeskolen blandt andet skal have fokus på at nå det nationale måltal om, at 30% af de unge i 2025 vælger en erhvervsuddannelse. Dette skal ske i samarbejde med erhvervsuddannelser, erhvervsliv og grundskolen.
 
Derfor er der igangsat et tværgående samarbejde mellem hver af de tre erhvervsuddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune, Dansk Industri, det lokale erhvervsliv samt skoleområdet, jobcenter og uddannelsesvejledningen i Viborg Kommune.
 
For at styrke og koordinere dette samarbejde om målsætningen og praksisfaglighed i grundskolen er der nedsat en arbejdsgruppe. Formålet er at komme med anbefalinger til fælles indsatser, der er erfaring for virker. Målet er, at anbefalingerne gøres til en del af grundskolernes arbejde med praksisfaglighed og understøtter uddannelses- og jobundervisningen.
 

Indsatser

Arbejdsgruppen har kortlagt nuværende og kommende indsatser, som har en indvirkning på søgningen til erhvervsuddannelserne og praksisfagligheden. Indsatserne handler om åben skole, uddannelse- og jobundervisning og Viborg Karriereuger.
 
Derudover er der hentet viden samt erfaring hos andre kommuner, der har øget søgningen til erhvervsuddannelserne.
 
På den baggrund har arbejdsgruppen identificeret tre evidensbaserede temaer, hvor der er behov for at sætte indsatser i gang. Det drejer sig om:
 • Brobygningsforløb og praksisbaseret undervisning i udskolingen: Flyverkorps af erhvervsuddannelser og virksomheder på grundskolerne
 • Kvalificeret vejledning: Praktikforløb på erhvervsuddannelser for lærer i grundskolen
 • Promovering af erhvervsuddannelse: Synliggørelse af erhvervsuddannelsesfagene via en række events og begivenheder
 
Dele af indsatserne igangsættes i skoleåret 2021/22 på udvalgte skoler. Dette sker i regi af arbejdsgruppen for praksisfaglighed i grundskolen. Der vil også blive fokuseret på forældreinddragelse og inddragelse af mellemtrinnene i grundskolen.
 
Parallelt med disse tre indsatser fortsætter og udvikles også andre indsatser. Det er for eksempel initiativer som videreudvikling af tilbud på vores åben-skole-platform (KLC-viborg) Byggeboxen, aftaler med Naturvidenskabernes Hus og Energimuseet, fritidsjobindsatsen til 13-17-årige samt Viborg Erhvervs- og Karrieremesse.
 
Samtidigt ønsker repræsentanter fra erhvervsuddannelser og virksomheder, at der bliver indgået en formel aftale mellem Viborg Kommune, erhvervsuddannelserne og erhvervslivet. Aftalen skal sætte fokus på samarbejdet om at sikre den rette arbejdskraft til virksomhederne, herunder at øge andelen af unge med en erhvervsuddannelse.  
 

Evaluering

Arbejdsgruppen følger erfaringen og resultaterne af indsatserne for 2022 tæt. Der bliver løbende justeret. Der bliver også løbende taget stilling til, om der er behov for at udvikle nye indsatser eller afslutte eksisterende.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/7037

Resume

Beskæftigelsesudvalget afholder døgnseminar den 28.-29. juni 2021. Med sagen forelægges programmet for seminaret.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at program for døgnseminaret den 28.-29. juni 2021 godkendes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte program for døgnseminaret den 28.-29. juni 2021.

Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 23. marts 2021 (link til sag nr. 5 i Beskæftigelsesudvalget den 23. marts 2021) et foreløbigt program for seminaret.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmøde den 23. marts 2021, at indholdet i de faglige drøftelser om formiddagen den 28. juni skulle være KL’s udspil til en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet samt besparelserne på beskæftigelsesområdet til medfinansiering af ret til tidlig pension. På seminaret deltager beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard samt cheføkonom i KL Morten Mandøe virtuelt.
 
I programmet er der endvidere afsat tid til, at udvalget kan drøfte status for udvalgets arbejde i indeværende byrådsperiode i relation til fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2021 om virksomhedssamarbejdet, unge og sygemeldte.
 
På seminaret skal udvalget endvidere den 28. juni om eftermiddagen afholde:
 • Fællesmøde med Viborgs Integrationsråd. Udkast til dagsorden fremgår af bilag 1.
 • Fællesmøde med de faglige organisationer. Udkast til dagsorden fremgår af bilag 2.
 • Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.
 
Udkast til program for udvalgets seminar fremgår nedenfor. Der tages forbehold for ændring i aftaler med beskæftigelsesministeren og KL.
 
Tid
Indhold
Mandag den 28. juni 2021
 
08.00-08.45
Velkomst v. formand for Beskæftigelsesudvalget Anders Bertel og morgenmad
KL’s udspil til nærhedsreform på beskæftigelsesområdet samt besparelser på beskæftigelsesområdet til medfinansiering af ret til tidlig pension
08.45-9.00
Introduktion v. direktør Klaus Christiansen
09.00-10.00
Oplæg v. cheføkonom Morten Mandøe, KL, og efterfølgende drøftelser
10.00-10.30
Oplæg v. beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og efterfølgende drøftelser
10.30-11.00
Opsamling på foregående oplæg
Status for udvalgets arbejde med fokusområderne virksomhedssamarbejde, unge og sygemeldte
11.00-12.00
Oplæg v. direktør Klaus Christiansen og arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil samt politiske drøftelser
12.00-13.00
Frokost
Fællesmøder
13.00-14.00
Fællesmøde med Viborgs Integrationsråd
14.00-14.45
Opsamling og politiske drøftelser
14.45-16.15
Fællesmøde med de faglige organisationer
16.15-16.45
Transport til STU Viborg
16.45-17.45
Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget
19.00-
Opfølgning på dagens drøftelser og møder samt efterfølgende middag
Tirsdag den 29. juni 2021
 
07.30-08.30
Afslutning og morgenmad
 
Seminaret afholdes på Golf Hotel Viborg. Fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget afholdes dog på STU Viborg.
 
Beskæftigelsesudvalget vil forud for seminaret modtage baggrundsmateriale til brug for medlemmernes forberedelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/17382

Resume

Der er i 2017 indført pligt til, at kommunerne i hver region i KKR-regi mindst hvert fjerde år skal indgå en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge. Den første rammeaftale i KKR Midtjylland gælder for 2021-2025.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at rammeaftale for KKR Midtjylland om danskuddannelse til voksne udlændinge for 2021-2025 godkendes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte rammeaftale for KKR Midtjylland om danskuddannelse til voksne udlændinge for 2021-2025.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Formålet med rammeaftalen om danskuddannelse til voksne udlændinge (bilag 1) er, at kommunerne i regionen koordinerer og samarbejder om at tilbyde omkostningseffektiv danskuddannelse af høj kvalitet til voksne udlændinge. KKR Midtjylland har godkendt rammeaftalen den 23. april 2021. KKR Midtjylland anbefaler kommunerne i Midtjylland at tilslutte sig rammeaftalen. 
 
Rammeaftalen skal beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen samt den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen skal ligeledes kortlægge mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen.
 
Herudover har udlændige- og integrationsmisteren i efteråret 2020 fastsat tre temaer, som skal indgå i rammeaftalen. Brev fra ministeren til KL om de ministervalgte temaer er vedlagt som bilag 2. Temaerne er:
 
 • Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse
 • Det pædagogisk tilsyn
 • Udbud af danskuddannelse.
 
Rammeaftalen er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne. Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at en bred kreds af kommuner efterspørger mere videndeling og sparring på tværs af kommunerne. Derfor er der i rammeaftalen medtaget et regionalt tema med forslag om at etablere en kommunal netværksgruppe med fokus på et styrket samarbejde. Netværksgruppen kan blandt andet drøfte tilsynsopgaven, nye former for (digital) undervisning og styrkelse af det virksomhedsrettede danskuddannelsestilbud.
Det følger af rammeaftalen, at KKR Midtjylland skal have en årlig status på danskuddannelsesområdet, som udarbejdes af netværksgruppen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Alle kommunerne i Region Midtjylland skal senest den 30. juni 2021 godkende rammeaftalen. Herefter vil KKR Midtjylland indsende rammeaftalen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/20153

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/49404

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2021

Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Forvaltningen orienterede om seneste puljeansøgning, som udgør en puljeansøgning, hvor VUC har angivet Viborg Kommune som arbejdspartner. Puljen har til formål at skabe motivation blandt ordblinde og læse- og skrivesvage til at gennemføre opkvalificering.
 
Forvaltningen orienterede om, at Viborg Kommune af Udlændingestyrelsen er blevet adviseret om, at styrelsen forventer at boligplacere 14 kvoteflygtninge (4 voksne og 10 børn) i Viborg Kommune i efteråret 2021. Der er tale om personer fra Burundi og DR Congo, som i øjeblikket bor i en flygtningelejr i Rwanda. Kvoteflygtninge er ofte personer, som har brug for en særlig behandling. I alt forventer Udlændingestyrelsen, at 200 kvoteflygtninge boligplaceres i Danmark i efteråret 2021.
 
Forvaltningen orienterede om status på Viborg Kommunes tilbud om gratis psykologhjælp, at der i øjeblikket er 42 unge på venteliste til tilbuddet. I årets første fem måneder har 70 ud af 84 henvendelser udmøntet sig i opstart af et samtaleforløb. Tidligere har en større andel af de unge kun haft brug for rådgivning i den indledende telefonsamtale. Der er afsat 0,6 årsværk i tilbuddet, som fordeles på flere psykologer. Forvaltningen undersøger i øjeblikket, hvorvidt der kan findes løsninger til at nedbringe ventelisten indenfor de eksisterende rammer.     
 

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.