You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 10. august 2021 kl. 08:00

Mødested Peter Larsen Kaffe
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/20810

Resume

Beskæftigelsesudvalget afholder den 10. august 2021 deres ordinære udvalgsmøde ved Peter Larsen Kaffe A/S og får på dagen en præsentation af virksomheden.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at introduktionen til Peter Larsen Kaffe A/S tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10-08-2021

Beskæftigelsesudvalget tog introduktionen til Peter Larsen Kaffe A/S til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget aftalte på 12-12 seminar den 14.-15. maj 2018 at besøge virksomheder i kommunen i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalgets møde afvikles ved Peter Larsen Kaffe A/S, Ærøvej 15-17, 8800 Viborg.
 
Peter Larsen Kaffe er en virksomhed med fokus på innovation og bæredygtighed. Virksomheden blev grundlagt i 1902 og har igennem tiden udviklet sig til en stor grossist virksomhed.
 
Mødet indledes med en præsentation af virksomheden ved administrerende direktør Claus Bertelsen.
 
Oplægget fra Peter Larsen Kaffe A/S efterfølges af et ordinært udvalgsmøde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/22462

Resume

Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på ledigheden i Viborg Kommune samt status på beskæftigelsesindsatsen i relation til COVID-19.
 
Den 4. juli 2021 var der 169 færre tilmeldte ledige i Viborg Kommune end den 9. marts 2020, og ledigheden i Viborg Kommune er således fortsat lavere end før coronakrisen.
 
I perioden fra sidste statusmåling den 16. maj 2021 til den 4. juli 2021 er der sket et fald i antallet af ledige på 100 personer.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orientering om status på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10-08-2021

Beskæftigelsesudvalget tog orientering om status på arbejdsmarkedsområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Den seneste status på arbejdsmarkedsområdet blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 1. juni 2021 (link til sag nr. 1 i Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Udvikling i ledigheden til og med uge 26 2021

Forvaltningen har tilvejebragt data, som viser udviklingen i ledigheden i Viborg Kommune i perioden fra uge 10 2020 til og med uge 26 2021. Data findes i bilag 1 og beskrives nærmere herunder.
 
Den 4. juli 2021 var der 1.668 tilmeldte ledige i Viborg Kommune, hvilket er 169 færre tilmeldte ledige, end der var den 9. marts 2020. Det svarer til et fald på 9,2 % i antallet af tilmeldte ledige, og dermed er ledigheden lavere end før coronakrisen. Ved sidste statusmåling den 16. maj 2021 var der 3,3 % færre tilmeldte ledige i Viborg Kommune, end der var den 9. marts 2020.
 
I Vestjylland ses der ligeledes et fald i ledigheden i forhold til marts 2020 på 13,5 %, i Østjylland er antallet af ledige på niveau med antallet i marts 2020. For hele landet er der en stigning på 1,2 %. På baggrund af data fra Beskæftigelsesministeriet er der i bilag 2 udarbejdet en oversigt over udviklingen fordelt på regionerne i Danmark og kommunerne i Øst- og Vestjylland.
 
Ledighedsprocenten i Viborg Kommune var i april 2021 på 3,3 % af arbejdsstyrken, hvilket er et fald fra 3,6 % i marts 2021.
 
For så vidt angår udviklingen blandt ledige dagpengemodtagere har antallet været faldende siden marts 2021. Der ses en stigning frem mod uge 26, dog er antallet fortsat under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.
 
Efter en stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere i starten af 2021, er antallet siden marts 2021 faldet og stabiliseret frem mod starten af juli 2021. Antallet er ligeledes faldet til under niveauet for samme periode i 2019 og 2020.
 
Antallet af unge uddannelsesparate på offentlig forsørgelse følger en stabil kurve, der ligger under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020. For den samlede målgruppe af alle unge på midlertidig offentlig forsørgelse gælder det, at antallet er under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020, dog med en stigning frem mod juli 2021.
 
For så vidt angår udviklingen i ledigheden for en samlet målgruppe af aktivitetsparate borgere, integrationsborgere, revalidender samt borgere i ressourceforløb og jobafklaring er antallet i 2021 under niveauet for samme periode i både 2019 og 2020. Der ses en mindre stigning frem mod juli 2021.
 
Antallet af sygedagpengemodtagere steg i slutningen af 2020 og har i 2021 været over niveauet for samme periode i både 2019 og 2020.

Aktuel status på arbejdsmarkedsområdet

Fra den 13. juni til og med den 11. juli 2021 har følgende været gældende i bekendtgørelse om yderligere genåbning af beskæftigelsesindsatsen:
 
 • I tidligere bekendtgørelser har reglerne for, hvornår jobcentrene senest skal give tilbud, og hvornår borgeren senest har ret til disse tilbud kunnet fraviges. Med den nye bekendtgørelse blev reglerne for ret- og pligttilbud genindført pr. 1. juli 2021.
 • De forsikrede lediges dagpengeperiode har af flere omgange været suspenderet, men fra den 1. juli 2021 er dagpengeancienniteten for de forsikrede ledige genindført.
 • Tilbud, som er givet før og under suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen, medregnes i det antal tilbud, borgeren skal tilbydes ifølge loven.
 • En overgangsbestemmelse, som vil gælde frem til og med den 31. august 2021 giver en smidighed i ret- og pligttilbuddene, hvis der sker lokale nedlukninger på grund af COVID-19. Overgangsbestemmelsen er også med til at sikre, at kontanthjælpsmodtagere, som skulle have haft ret-og pligttilbud under suspenderingen, snarest muligt skal have et ret- og pligttilbud.
 • Muligheden for at afholde samtaler digitalt eller telefonisk videreføres.
 • Kommunerne kan fortsat vælge, om møder i rehabiliteringsteamet skal afholdes med fysisk fremmøde eller virtuelt.
 
For nuværende gælder en ny bekendtgørelse om yderligere genåbning af beskæftigelsesindsatsen i perioden fra den 11. juli til den 31. august 2021. Bekendtgørelsen har blandt andet medført, at muligheden for at afholde samtaler digitalt eller telefonisk er udfaset pr. 1. august 2021. Det gælder også møder i rehabiliteringsteamet.
 
Derudover oplyser Beskæftigelsesministeriet, at bekendtgørelsen ikke forventes videreført efter 1. september 2021. Det forventes derfor, at beskæftigelsesindsatsen fortsætter efter de ordinære gældende regler fra den 1. september 2021.
 
 
Alternativer
Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/20081

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 1, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10-08-2021

Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 1, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2020).
 
 
 Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudgift
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. juni
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
Forskel på forventet
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Beskæftigelsestilbud
39,4
41,3
35,5
-3,9
-5,7
-1,2
Serviceudgifter i alt
39,4
41,3
35,5
-3,9
-5,7
-1,2
 
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
 
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
1.695,9
1.693,4
1.628,3
-67,7
-65,1
-47,3
Overførselsudgifter i alt
1.695,9
1.693,4
1.628,3
-67,7
-65,1
-47,3
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.735,4
1.734,7
1.663,8
-71,6
-70,8
-48,5
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
0,0
0,9
0,9
0,9
0,0
0,0
Anlæg i alt
0,0
0,9
0,9
0,9
0,0
0,0
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.735,4
1.735,6
1.664,7
-70,7
-70,8
-48,5
 
 

Konklusion

Overordnet set er det forventede regnskabsresultat ganske tilfredsstillende. Der forventes mindreudgifter både på serviceudgifter og overførselsudgifter, mens anlægsbudgettet forventes at blive brugt.
Der er i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt en forventet negativ midtvejsregulering i 2021 på 54,1 mio. kr. for Viborg Kommune.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 2.
 

Serviceudgifter

Den væsentligste årsag til mindreudgiften er Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor opstarten gik lidt langsommere end forventet. På det decentrale område forventes kun mindre afvigelser.
 

Overførselsudgifter

Mindreudgiften kan primært henføres til de permanente forsørgelsesydelser, hvor der er mindreudgifter til fleksjob, seniorpension, ledighedsydelse og seniorjob. På de midlertidige forsørgelsesydelser er der en stor merudgift til sygedagpenge, som delvist modsvares af mindreudgifter til dagpenge til forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælp.
I en anden sag på dagens møde, behandler udvalget et forslag vedrørende nye tiltag på sygedagpengeområdet, som forventes at nedbringe udgiften fremadrettet.
 

Anlæg

Det resterende beløb vedrørende Ombygningen af Klostermarken 16 – STU, som er udvalgets eneste anlægsprojekt, forventes anvendt i 2021.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet primært er udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2021 (og sekundært til budgetlægningen i 2022-2025) er der medtaget alle projekter, hvor der er afsat beløb i 2021 og hvor projektets samlede økonomi i 2021 og budgetforslag 2022-2025 overstiger 2 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget har kun det ene anlægsprojekt vedrørende ombygning af Klostermarken 16, og der er derfor ingen oversigt over forventet tidsforløb. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/22161

Resume

Beskæftigelsesudvalget har i Beskæftigelsesplan 2021 fastsat mål for beskæftigelsesindsatsen for 2021. I sagen beskrives udviklingen i Beskæftigelsesudvalgets mål pr. 1. kvartal 2021.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ledelsesinformation pr. 1. kvartal 2021 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10-08-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede og tog ledelsesinformation pr. 1. kvartal 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Udviklingen i målene i Beskæftigelsesplan 2021 fremgår af bilag 1 og kan desuden findes på hjemmesiden www.data.viborg.dk under ”Beskæftigelse” og ”Kvartalsrapport”. Nedenfor gennemgås udvalgte tendenser pr. 1. kvartal 2021.

Beskæftigelsesministeriets benchmarking

Beskæftigelsesministeriet sammenligner kommunerne ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sammenholder det med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår. Den kommune, der klarer sig bedst i forhold til dens rammevilkår, er placeret øverst på ranglisten.
 
Ved seneste opdatering af Beskæftigelsesministeriets benchmarking fik Viborg placeringen nr. 49 (tidligere placering var nr. 43) (mål nr. 1). Samtidig er kommunens rammevilkår forbedret til en plads nr. 37 (tidligere nr. 40). Opgørelsen gælder for hele 2020. Forskellen mellem Viborg Kommunes placering og rammevilkår betyder, at antallet af ledige er højere end forventet. Konkret svarer det til samlet 20 flere ledige borgere end forventet. Ved den forrige opgørelse var forskellen 30 borgere.

Midlertidig offentlig forsørgelse

Andelen på midlertidig offentlig forsørgelse (mål nr. 2) pr. 1. kvartal 2021 er 8,9 %. Målet er 8,7 %. Der er sket en stigning siden 4. kvartal 2020, hvilket skyldes en fortsat stigning i A-dagpenge og sygedagpenge som følge af COVID-19. Viborg har den næstlaveste andel på midlertidig offentlig forsørgelse blandt de udvalgte sammenligningskommuner (Horsens, Esbjerg, Silkeborg og Herning), ligesom Viborg ligger under landsgennemsnittet.

Permanent offentlig forsørgelse

Andelen på permanent offentlig forsørgelse (mål nr. 3) pr. 1. kvartal 2021 er 10,8 %. Målet er 11,6 %. Andelen på permanent forsørgelse er steget siden 4. kvartal 2020. Der er siden 4. kvartal sket et fald i andelen på ledighedsydelse (ledige fleksjobbere) og en stigning inden for fleksjob og førtidspension/seniorpension. Viborg har den højeste andel på permanent offentlig forsørgelse blandt sammenligningskommunerne, ligesom Viborg ligger over landsgennemsnittet.

Virksomhedssamarbejde

Status pr. 1. kvartal 2021 viser, at andelen, der har ordinære timer kombineret med virksomhedspraktik (mål nr. 4), er 29,9 %. Målet er 31 %. Der er tale om en positiv udvikling siden 4. kvartal 2020. Sammenlignet med de øvrige kommuner og landsplan er Viborg placeret i midten.

Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Andelen af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere (mål nr. 5) er 2,8 % pr. 1. kvartal 2021. Målet er 3,2 %. Der ses en negativ udvikling siden sidste kvartal. Det bemærkes, at Viborg fortsat har den laveste andel blandt sammenligningskommunerne, ligesom Viborg ligger under landsgennemsnittet.

Unge

Andelen af unge på midlertidig forsørgelse (mål nr. 6) er 11,7 %. Målet er 11,4 %. I alt er 1.485 unge på midlertidig offentlig forsørgelse (målet er 1.460 unge). Der ses en stigning siden sidste kvartal i andelen af unge på A-dagpenge, sygedagpenge og revalidering. Samtidig ses en positiv udvikling inden for jobafklaring, integrationsydelse og uddannelseshjælp. Viborg har den næsthøjeste andel blandt sammenligningskommunerne, ligesom Viborg ligger over landsgennemsnittet.

Sygemeldte

Andelen på sygedagpenge (mål nr. 7) pr. 1. kvartal 2021 er 2,5 %. Målet er 2 %. Der ses en stigning siden sidste kvartal. Sammenlignet med de øvrige kommuner ligger Viborg på niveau med Esbjerg og Silkeborg, mens Horsens har en højere andel. Andelen i Herning og landsgennemsnittet er lavere end i Viborg. Antallet på sygedagpenge og i jobafklaring, som har været på ydelserne i over 52 uger (mål nr. 8), er 554 pr. marts 2021. Målet er 490 borgere. Der ses en stigning siden 4. kvartal 2020.

Integration

Andelen af flygtninge og familiesammenførte i selvforsørgelse (mål nr. 9) er 41,3 % pr. april 2021. Det svarer til 388 borgere i selvforsørgelse. Målet er 37 %. Sammenlignet med de øvrige kommuner og landsgennemsnittet har Viborg den næstlaveste placering. Andelen af kvinder, som er flygtninge eller familiesammenførte, der er i selvforsørgelse (mål nr. 10), er 23,7 % pr. april 2021. Det svarer til 99 borgere i selvforsørgelse. Målet er 21 %. Sammenlignet med de øvrige kommuner og landsgennemsnittet har Viborg den laveste andel i selvforsørgelse.

Beskæftigelsesministermål

Andelen af ledige, der opkvalificeres, er i februar 2021 på 1,6 % (mål nr. 12). Målet er 2,5 %. Der opkvalificeres flest ledige på A-dagpenge. Opgørelsen af andelen af forgæves rekrutteringer i RAR Østjylland fra marts 2021 (mål nr. 14) viser, at raten for forgæves rekrutteringer er 18,6 %. Målet er 20,7 %.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/21423

Resume

Den 10. november 2021 afvikles Viborg Erhvervs- og Karrieremesse. Messen indgår som en del af Viborg Karriereuger, der er et koncept om valg af uddannelse og erhverv. Viborg Karriereuger er udviklet i et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Viborg Kommune.  I sagen orienteres om formålet med og indholdet i Erhvervs- og Karrieremessen. Børne- og Ungdomsudvalget behandler på deres møde den 10. august 2021 en enslydende sag om Erhvervs- og Karrieremessen dog undtaget de økonomiske forhold.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om Erhvervs- og Karrieremessen drøftes og tages til efterretning.
 
2. at udvalget godkender deltagelse i Erhvervs- og Karrieremessen.
 
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en udgiftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget (politikområde Beskæftigelsestilbud) på 250.000 kr. i 2021 finansieret af den af byrådet afsatte pulje på 20 mio. kr. til aktiviteter m.v. i 2021.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10-08-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede og tog orienteringen om Erhvervs- og Karrieremessen til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget godkendte deltagelse i Erhvervs- og Karrieremessen.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en udgiftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget (politikområde Beskæftigelsestilbud) på 250.000 kr. i 2021 finansieret af den af byrådet afsatte pulje på 20 mio. kr. til aktiviteter m.v. i 2021.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede vigtigheden af at sikre fremmøde bredt set for målgruppen. 
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Baggrund

Viborg Kommune har i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne udviklet et koncept for vejledning til unge om valg af uddannelse og erhverv. Dette kaldes Viborg Karriereuger, og disse afvikles i ugerne 43-45. Viborg Karriereuger startede i 2020.
 
Viborg Karriereuger består af tre hovedelementer:
 
 • Uddannelsesaftener på grundskolerne med oplæg ved ungdomsuddannelserne og vejledning på i alt 8-10 grundskoler, fri- og privatskoler for 9. klasseelever og forældre
 • Erhvervs- og Karrieremesse, der primært er en erhvervsfokuseret messe, hvor unge kan opleve erhvervsmuligheder og modtage vejledning. Dette afvikles hvert andet år fra 2021)
 • Ungdomsuddannelsernes Dag – Åbent Hus, hvor elever og forældre kan besøge alle ungdomsuddannelser
 
Derudover består konceptet af en sammenhængende plan for vejledningsaktiviteterne før, under og efter de enkelte elementer i Viborg Karriereuger.
 

Formålet med messen

Formålet med Erhvervs- og Karrieremessen er at vise alle unge inklusive unge på offentlig forsørgelse og uddannelsessøgende samt forældre en bred vifte af de erhvervs- og karrieremuligheder, der er i Viborg Kommune samt muligheder for uddannelse. På messen vil deltagerne derfor kunne gå på opdagelse i de mange karrieremuligheder, der findes i Viborg Kommune.
 
Messen skal også bidrage til, at flere unge vælger en ungdomsuddannelse, herunder at 30 % af en ungdomsårgang i 2025 vælger en erhvervsuddannelse. Dette skal sikre, at virksomhederne får adgang til den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 

Indhold på messen

Erhvervs- og Karrieremessen afvikles den 10. november 2021 i tidsrummet kl. 9.00-18.00 i ComVent Arena Tinghallen.
 
Her udstiller op mod 35 virksomheder. Disse kommer blandt andet fra brancherne Bygge og Anlæg, Handel og Transport, Produktion, Detail, Offentlig administration, Sundhed og Omsorg samt Landbrug.
 
Derudover tilbydes andre efter- og videreuddannelsesinstitutioner som eksempelvis Dania og VIA University College også at deltage.
 
Målgruppen for messen er unge i alderen 15-30 år. Der er tale om elever fra grundskolerne (6. klasse samt 8.-10. klasse), ledige unge og andre uddannelsessøgende, der ønsker mere viden om erhvervsmulighederne i Viborg Kommune samt forældre. Målgruppen omfatter 3000 deltagere. 
 
Derudover bliver der følgende tilbud på messen:
 
 • At få kontakt til de frivillige erhvervsmentorer og virksomhederne i Task Force Viborg, der tilbyder at støtte unge på vejen til uddannelse og job
 • At møde andre unge (rollemodeller), der fortæller om deres karriere- og uddannelsesveje
 • At møde Viborg Kommunes uddannelsesvejledning, der vil stå klar med vejledning om valg af uddannelse og erhverv
 • At komme i dialog med virksomhederne om fritidsjob, studiejobs og lærepladser.
 

Økonomi

I forbindelse med budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet for 2021 er der afsat budget til tilrettelæggelse af Erhvervs- og Karrieremessen, herunder leje af ComVent Arena Tinghallen og aflønning af projektleder.
 
Forvaltningen ansøger om yderligere 250.000 kr. til annoncering og øvrige markedsføringsinitiativer, der kan tiltrække deltagere på messen. Midlerne skal også bruges til ekstra involvering af virksomheder og flere events omkring messen og til ekstra personaleressourcer til planlægning og koordinering.
 
Der er tale om et nyt arrangement med virksomhedsudstillere. Efter COVID-19 er der særligt behov for at sikre unge adgang til viden om erhvervs- og karrieremulighederne i Viborg kommune. Det skal også sikre arbejdskraftbehovet til virksomhederne på kort og lang sigt. Derfor er der øget behov for at sikre deltagelse på messen og indhold, der giver deltagerne det størst mulige udbytte.
 
Forvaltningen foreslår, at udgiften på de 250.000 kt. til Erhvervs- og Karrieremessen 2021 bliver finansieret af den af byrådet afsatte pulje på 20 mio. kr. til aktiviteter m.v. i 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Niveauet for aktiviteter, events, markedsføring og koordinering er afhængig af de bevilligede midler.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/19877

Resume

Som følge af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 og de forventede merudgifter på sygedagpengeområdet er der foretaget en analyse af området i Viborg Kommune. Analysen viser overordnet en stigning i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge på ca. 200 sager sammenlignet med før COVID-19. På baggrund af analysen foreslår forvaltningen en investering samt en række tiltag, som kan bidrage til at nedbringe det samlede antal sygedagpengesager.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at de foreslåede tiltag på sygedagpengeområdet drøftes og godkendes, og
 
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at nettobevillingen til politikområdet Administrativ Organisation forhøjes med 0,25 mio. kr. i 2021 til en forstærket indsats på sygedagpengeområdet, som i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af nettobevillingen til politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet, og
 
3. at der i budgetforslaget for 2022 indarbejdes en forhøjelse af nettobevillingen til politikområdet Administrativ Organisation med 0,5 mio. kr. til en forstærket indsats på sygedagpengeområdet, som finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af nettobevillingen på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførelsesområdet.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10-08-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede og godkendte de foreslåede tiltag på sygedagpengeområdet.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at nettobevillingen til politikområdet Administrativ Organisation forhøjes med 0,25 mio. kr. i 2021 til en forstærket indsats på sygedagpengeområdet, som i 2021 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af nettobevillingen til politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet, og
 
3. at der i budgetforslaget for 2022 indarbejdes en forhøjelse af nettobevillingen til politikområdet Administrativ Organisation med 0,5 mio. kr. til en forstærket indsats på sygedagpengeområdet, som finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af nettobevillingen på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførelsesområdet.

Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget blev den 27. april 2021 orienteret om de forventede merudgifter på sygedagpengeområdet i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 (link til sag nr. 3 i Beskæftigelsesudvalget den 27. april 2021).

Inddragelse og høring

Fag-MED Arbejdsmarked har på fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget drøftet problemstillingen vedrørende sygedagpengeområdet i Viborg Kommune.

Beskrivelse

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 blev beskæftigelsesudvalget på udvalgsmøde den 27. april 2021 orienteret om de forventede merudgifter på sygedagpengeområdet blandt andet som følge af COVID-19. Dette medførte et ønske om en analyse af udviklingen på sygedagpengeområdet i Viborg Kommune, som kan være med til at skabe fokus på, hvor der skal sættes ind med ekstra ressourcer.

Status på sygedagpengeområdet i Viborg Kommune

Forvaltningen har foretaget en analyse af sygedagpengeområdet i Viborg Kommune, som overordnet viser en stigning på ca. 200 fuldtidspersoner med sygedagpengesager sammenlignet med tidligere år. Hovedvægten af denne stigning ligger på de langvarige sygedagpengesager over 52 uger, som forventes at være relateret til COVID-19, idet der er sket administrative forlængelser af langvarige sager, hvor afklaring i virksomheder og behandling i sundhedsvæsenet ikke har været muligt. Derudover er markant færre overgået til jobafklaringsforløb på grund af den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge, så sygedagpengemodtagere, der ellers skulle overgå til jobafklaringsforløb, siden marts 2020 har kunnet fortsætte med at modtage sygedagpenge.
 
Der har ligeledes været flere korte sygedagpengesager (nul til fire ugers varighed) i 2020 og 2021 end tidligere år, som også kan relateres til COVID-19. Det kan for eksempel dreje sig sygemeldinger fra borgere i sårbare målgrupper, borgere der er nærkontakt til en person smittet med COVID-19, borgere der afventer testsvar og lignende. Der ses dog en tendens til en stabilisering i niveauet af de korte sygedagpengesager og der forventes derfor en vis form for normalisering i resten af 2021.
 
De langvarige sygedagpengesager er udgiftstunge, idet refusionsprocenten på disse sager er lavere, og derfor er der en øget udgift for kommunen. Derudover er udgiften for de korte sygedagpengesager også steget, da en midlertidig særlov i forbindelse med COVID-19 betyder, at arbejdsgiveren har ret til refusion fra første sygedag, hvis sygemeldingen er relateret til COVID-19.
 
Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord (kontor i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har i et notat belyst udviklingen på sygedagpengeområdet i Midtjylland på baggrund af data fra jobindsats.dk. Notatet er vedlagt som bilag.
Deres analyse viser samlet set en stigning på 36 % i antallet af personer på sygedagpenge i Midtjylland fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. Hertil er Viborg Kommune en af de midtjyske kommuner med den laveste procentvise stigning på 23 % i samme periode.

Forslag til tiltag

På baggrund af ovenstående analyse er det således stigningen i de langvarige sygedagpengesager, der aktuelt er udfordringen på sygedagpengeområdet i Viborg Kommune.
 
Inddragelse af medarbejdere og ledere på sygedagpengeområdet i Viborg Kommune, danner grundlag for, at der foreslås følgende tiltag:
 
 • Der ses et behov for flere fagspecialistressourcer. Ressourcerne skal bruges på at øge sagssparringer med henblik på, at fagspecialisterne kan bidrage til et bredere perspektiv på sagerne, videndeling og fælles læring omkring sager samt fokus på håndtering af langvarige sager.
 • Øget fokus på nærledelse og videndeling.
 • Omfordeling af medarbejderressourcer i Team Job og Sundhed.
 • Tættere samarbejde mellem Team Job og Sundhed og Virksomhedsservice i forhold til viden om brancher, jobåbninger m.v., og et samarbejde om udplacering i job eller virksomhedstilbud.
 • Fortsat fokus på tidlig og hurtig indsats via Ydelseskontoret samt fokus på uarbejdsdygtighed.
 
Fælles for ovenstående tiltag er, at der vil være fokus på, at så få borgere som muligt ender på langvarige forsørgelsesydelser. En investering i flere fagspecialistressourcer vil dels kunne forebygge og dels reducere antallet af langvarige sager. Øvrige tiltag vil kunne prioriteres indenfor beskæftigelsesområdets eget budget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 viser en stigning på 159 fuldtidspersoner på sygedagpenge i forhold til det korrigerede budget for 2021. Det svarer til en udgiftsstigning på 47,7 mio. kr. fordi der dels er en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og dels betyder forlængelserne af varigheden på sygedagpenge, at refusionen fra staten reduceres.
Nu hvor beskæftigelsesindsatsen genåbner, er det igen muligt for jobcentret at lave en indsats, der, sammen med de ovenstående særlige initiativer, forventes at reducere udgiften, hvilket bliver indarbejdet i budgetlægningen for 2022.
 
Ud over genåbningen og de nævnte særlige initiativer, foreslås en investering i flere fagspecialistressourcer på 0,25 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022. Investeringen forventes at give en besparelse på sygedagpengeudgifterne. En reduktion på 25 helårspersoner giver en årlig besparelse på 3,2 mio. kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/4918

Resume

Byrådets konstitueringsaftale fra 2017 satte fokus på autismeområdet. Siden da har Børn & Unge, arbejdsmarkedsområdet og Social, Sundhed & Omsorg arbejdet på at implementere tiltagene i autismeindsatsen, som byrådet besluttede den 26. juni 2019. I denne sag gives en status på autismeindsatsen. Sagen behandles med enslydende sagsfremstillinger på Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at status på tiltagene i autismeindsatsen tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10-08-2021

Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at status på tiltagene i autismeindsatsen tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Autismeindsatsen udspringer af byrådets konstitueringsaftale fra 2017, hvor der blev sat særligt fokus på autismeområdet. Der blev gennemført en analyse, som var grundlag for at byrådet den 26. juni 2019 godkendte en række tiltag inden for autismeområdet (link til sag nr. 2 på byrådets møde 26. juni 2019). På beskæftigelsesudvalgets møde den 13. august 2019 igangsatte man derudover en virksomhedsrettet indsats for at få flere borgere med autisme i job og tættere på arbejdsmarkedet (link til sag nr. 5 på beskæftigelsesudvalgets møde den 13. august 2019). Beskæftigelsesudvalget fik den 23. februar 2021 en status på den virksomhedsrettede indsats for borgere med autisme (link til sag nr. 5 på beskæftigelsesudvalgets møde 23. februar 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Autismeindsatsen omfatter en række forskellige tiltag til at styrke Viborg Kommunes indsats overfor børn, unge og voksne med autisme.
 
Tiltagene omfatter blandt andet to projekter: ALmenklasser Forberedt til børn med Autisme (også kaldet ALFA-klasser) og Boligklar med autisme. Herudover er der kompetenceudvikling for medarbejdere og en hjemmeside med et samlet overblik på tværs af kommunens tilbud til børn, unge og voksne med autisme. Derudover er der på arbejdsmarkedsområdet iværksat en virksomhedsrettet indsats for borgere med autisme. Indsatsen indebærer blandt andet en quickguide og en hotline til virksomheder, gennemført kompetenceudvikling og lavet en ”autismeværktøjskasse” til medarbejderne i jobcentret.
 
Bilag 1 beskriver borgerperspektiverne på tre af tiltagene i autismeindsatsen. For Boligklar med autisme deltager borgerne i et gruppebaseret læringsforløb, som suppleres af individuel bostøtte. Borgerne fra de første forløb har givet udtryk for, at det betyder meget at indgå i en gruppe med ligesindede og at høre de andres erfaringer. Det har givet læring og indsigt i egen diagnose.
 
I forhold til ALFA-klasserne er det forventningen, at den didaktiske og pædagogiske tilgang med fokus på struktur og genkendelighed vil være til gavn for både eleverne med autisme og de øvrige elever i klassen. Det er ønsket og forventningen, at elever med autisme vil opleve at få deres behov mødt i den pædagogiske tilgang, og kunne spejle sig i klassekammeraterne både socialt og læringsmæssigt.
 
Den virksomhedsrettede indsats for borgere med autisme har klædt medarbejderne bedre på til at forstå borgernes diagnose og de vanskeligheder, den kan føre med sig. For borgerne betyder det bedre tilpassede indsatser og mere sammenhæng. Vejledningen og forventningsafstemningen med virksomhederne er blevet styrket, så både borgere og virksomheder får en god oplevelse i forbindelse med for eksempel praktikophold.
 
Tiltag i autismeindsatsen:
 • Fælles kompetenceudvikling i ASF (Autismespektrumforstyrrelse)
 • Den fælles tilgang
 • Almenklasser forberedt til børn med autisme (ALFA-klasser)
 • Boligklar med autisme
 • Hjemmeside med overblik over Viborg Kommunes tilbud for borgere med ASF
 • Informationsfilm om ASF
 • Quickguide til virksomheder, der tager borgere med autisme i praktik eller job
 • Hotline for virksomheder og medarbejder, hvor man kan få råd og vejledning
 • ”Autismeværktøjskasse” til medarbejderne i jobcentret
 • Ugentlig sagsparring i jobcentret og løbende kompetenceudvikling af nye medarbejdere.
 
I bilag 2 ses en oversigt over de konkrete indsatser, aktuel status og økonomi.
 
Som det fremgår af bilag 2, har forvaltningen vurderet det hensigtsmæssigt at afvente en ny og forbedret udgave af autismepilotuddannelsen (7 dage), som starter i marts 2022, inden der udbydes flere pladser til medarbejderne. Holdene på autismekursus (4 halve dage) gennemføres som planlagt i 2021.
 
Overordnet set er alle tiltag i autismeindsatsen igangsat og implementeret.
 
Der er sket afvigelser fra den oprindelige byrådsbeslutning fra den 26. juni 2019 i forhold til to områder: ”Den fælles tilgang” og ”Informationsfilm om ASF”.
 
Det skyldes, at forvaltningen har vurderet, at der er så stort overlap mellem ”den fælles tilgang” og Sammenhængsmodellen og ”Forskellig i Fællesskab” fra børne- og ungeområdet, at det ikke giver mening at formidle alle budskaber samtidigt og parallelt.
 
Det blev derfor besluttet, at ”den fælles tilgang” ikke skal formidles til borgere og medarbejdere, da den dækkes af Sammenhængsmodellen og ”Forskellig i Fællesskab”.
 
Samtidigt har input fra arbejdsgruppen med fagpersoner klarlagt, at der i forvejen findes adskillige gode og relevante film, der formidler viden om autismediagnosen til både borgere og pårørende. Disse film linkes der til fra den nye hjemmeside.
 
Forvaltningen arbejder derfor i stedet videre med, at midlerne til animationsfilmen anvendes til formidlingen af ”Forskellig i Fællesskab” som rammesætter sammenhængsmodellens ambitioner og et børnesyn, der rummer alle børn, uanset diagnose.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/15972

Resume

Uddannelsesvejledningen skal blandt andet tilbyde kollektiv vejledning til både uddannelsesparate og ikke-uddannelsesparate elever. Der skal også gives individuel vejledning til ikke-uddannelsesparate elever. Som en ekstra indsats tilbyder Viborg Kommune individuel uddannelsesvejledning til elever, der er vurderet uddannelsesparate. I sagen gives en status på denne udvidede vejledning, der tilbydes i perioden 2019-2022.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi og Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at status på den udvidede individuelle vejledning til uddannelsesparate elever tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10-08-2021

Beskæftigelsesudvalget tog status på den udvidede individuelle vejledning til uddannelsesparate elever til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Baggrund

I 2019 godkendte Beskæftigelsesudvalget en investering i udvidet vejledning til uddannelsesparate elever i perioden 2019-2022.
 
Der er i 2019 bevilliget 400.000 kr. til indsatsen, mens der årligt er bevilliget 800.000 kr. i årene 2020-2022. Investeringen har betydet, at der er blevet ansat to ekstra vejledere i uddannelsesvejledningen.
 
Indsatsen er et supplement til den lovpligtige kollektive vejledning til alle elever og den lovpligtige individuelle vejledning for ikke-uddannelsesparate.
 
Det betyder, at uddannelsesparate elever i 8., 9. og 10. klasse også har mulighed for individuel vejledning på samme måde som de ikke-uddannelsesparate. Formålet er at vejlede eleverne, så de bliver mere sikre i deres uddannelsesvalg og dermed at forebygge omvalg.
 
Uddannelsesvejledningen har varetaget denne vejledning, ligesom de også yder den lovpligtige kollektive vejledning for alle og den individuelle vejledning for de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i grundskolen.
 
Tilbuddet har været kommunikeret målrettet til elever og forældre.
Det har været muligt for eleverne og forældrene at kontakte vejlederne enten via personlige samtaler, korte snakke, mail eller telefon.

Foreløbige resultater

Overordnet set har de uddannelsesparate elever og forældre taget imod tilbuddet om vejledning.
 
Uddannelsesvejlederne vurderer, at tilbuddet om individuel vejledning for uddannelsesparate unge skaber en ro hos disse unge i forhold til at træffe uddannelsesvalget. De unge får tid til at tale uddannelsesvalg igennem med en professionel og fået udrullet deres muligheder.
 
Samtidigt vurderer uddannelsesvejlederne, at det centrale for eleverne er tilgængeligheden af vejledning på skolerne, og at eleverne derfor frivilligt har kunnet dukke op ved behov.
 
Derudover peger uddannelsesvejlederne på det centrale i, at forældrene også har kunnet indgå i samtalerne.
 
Samtidigt viser søgetallene til ungdomsuddannelser i skoleåret 2021/2022 et søgemønster, der overordnet matcher sidste års søgning. Trods den ændrede skolegang under COVID-19 har uddannelsesvalget stort set samme omfang og fordelingen som sidste år.
 
På baggrund af dette vurderer forvaltningen, at ordningen understøtter uddannelsesvalget hos uddannelsessøgende unge.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/7037

Resume

Beskæftigelsesudvalget var på døgnseminar den 28.-29. juni 2021.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at seminarets indhold og udbytte drøftes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10-08-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede seminarets indhold og udbytte.

Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget godkendte programmet for seminaret på møde den 1. juni 2021 (link til sag nr. 7 i Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2021).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalget var på døgnseminar den 28.-29. juni 2021.
 
På seminaret drøftede udvalget KL’s udspil til en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet samt besparelser på beskæftigelsesområdet til medfinansiering af ret til tidlig pension. På seminaret deltog også beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og cheføkonom i KL Morten Mandøe. Udvalget drøftede herudover proces for udmøntning af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (medfinansiering af ret til tidlig pension) og de besparelser, der skal gennemføres i Viborg Kommune som følge heraf.
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede endvidere status for udvalgets arbejde i indeværende byrådsperiode i relation til fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2021 om virksomhedssamarbejdet, unge og sygemeldte.
 
Med sagen har Beskæftigelsesudvalget mulighed for at samle op på seminarets indhold og drøfte udbyttet heraf.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/20153

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10-08-2021

 
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag