You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 14. september 2021 kl. 08:00

Mødested Brøndum Stål
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/27661

Resume

Beskæftigelsesudvalget afholder den 14. september 2021 deres ordinære udvalgsmøde ved Brøndum Stål og får på dagen en præsentation af virksomheden.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at introduktionen til Brøndum Stål tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-09-2021

Beskæftigelsesudvalget tog introduktionen til Brøndum Stål til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget aftalte på sit 12-12 seminar den 14.-15. maj 2018 at besøge virksomheder i kommunen i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalgets møde afvikles ved Brøndum Stål, Industrivej 29, 8800 Viborg.
 
Brøndum Stål er blandt Danmarks største og ældste teknikentreprenører med kernekompetencer inden for VVS, ventilation, sprinkler, fjernvarme, køl, energi, stål og industrielle installationer.
 
Mødet indledes med en præsentation af virksomheden ved direktør Søren Stougaard.
 
Oplægget fra Brøndum Stål efterfølges af et ordinært udvalgsmøde.
 

Alternativer

Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/25916

Resume

Der skal ske en reduktion på arbejdsmarkedsområdet i 2022 på i alt 12,5 mio. kr. Reduktionen skal ske i udgifter til aktivering og tilbud samt lønudgifter til administration og sagsbehandling i jobcenteret. Nedenfor beskrives de enkelte elementer.
 
Som følge af indgåelsen af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal driftsudgifterne på Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet reduceres med ca. 6,2 mio. kr. i 2022. Der lægges i forlængelse af delaftalen op til, at reduktionen i driftsudgifter fortrinsvis sker på indsatser til aktivering af unge.
 
Der skal endvidere gennemføres en personalemæssig tilpasning på arbejdsmarkedsområdet. Fordelingen af denne reduktion besluttes af ledelsen på arbejdsmarkedsområdet.
 
Tilpasningerne skyldes, at byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025 har lagt op til en besparelse på 1 % på administration svarende til 0,92 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet i 2022. Hertil forventes en nedgang i indtægter gennem puljer på arbejdsmarkedsområdet på 5,4 mio. kr. i 2022.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at forslaget om besparelser på driftsudgifterne til aktive tilbud i 2022 på Arbejdsmarkeds- og Overførelsesområdet drøftes og godkendes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-09-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede og godkendte forslaget om besparelser på driftsudgifterne til aktive tilbud i 2022 på Arbejdsmarkeds- og Overførelsesområdet.
 
Dog udgår den del af reduktionsforslaget, som vedrører forslag om at stoppe tilskud på 250.000 kr. til praktikpladsgaranti i 2022. Tilskud til denne indsats skal som forrige år forlægges Beskæftigelsesudvalget, som herefter årligt vil tage stilling til om dette kan bevilges på baggrund af ansøgning fra de involverede parter.
 

Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget godkendte på døgnseminar den 28.-29. juni 2021 proces for udmøntning af reduktionen på arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesudvalget samlede op på seminaret på udvalgsmøde den 10. august 2021 (link til sag nr. 9 i Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2021).
 

Inddragelse og høring

Udmøntningen af reduktionen blev drøftet i Fag-MED Arbejdsmarked den 16. august 2021.
 

Beskrivelse

Delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

I aftalen om ret til tidlig pension fra 2020 blev det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede driftsområder.

Regeringen har sammen med aftalepartierne indgået første delaftale, der indebærer en besparelse på 344 mio. kr. i 2022 og 371 mio. kr. fra 2023 og frem. Den resterede del af besparelsen skal forhandles i 2022. Der henvises til bilag 1.
 
Besparelsen sker gennem ændringer af følgende regler i Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats:
 • Ret til afholdelse af digitale samtaler efter seks måneders ledighed eller sygdom.
 • Mindre aktivering af uddannelseshjælpsmodtagerne, som fremover må have fire måneder mellem hver aktivering mod 4 uger i dag.
 • Uddannelseshjælpsmodtagere får ret til en mentor i op til seks måneder efter uddannelsesstart.
 • Jobcentret forpligtes til at reagere ved risiko for frafald de første seks måneder efter studiestart.
 • Uddannelseshjælpsmodtagere får ret til selvfunden virksomhedspraktik og løntilskud.
 
Viborgs andel af besparelsen, jf. første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, udgør 6,171 mio. kr. i 2022.

Forslag til udmøntning af reduktionen på driftsudgifter

Den første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen indebærer mindre aktivering af unge på uddannelseshjælp, hvorfor der i forslaget, jf. bilag 2, primært er lagt op til reduktioner inden for dette område. Det er forvaltningens vurdering, at resultaterne på ungeområdet ikke kan opretholdes, hvis alle tilbud fjernes, hvorfor forvaltningen i stedet foreslår en reduktion i volumen i tilbuddene på ungeområdet.
 
Det foreslås at nedlægge projektet ”PIFT – mentortilbud til psykisk sårbare unge kvinder”. Dette skyldes blandt andet den begrænsede målgruppe.
 
Det 2-årige læringsprojekt – ”Ny Start” – med Den erhvervsdrivende fond Væksthuset som leverandør er ved at blive evalueret. Projektet har indtil nu været finansieret med halvdelen fra Væksthuset og halvdelen fra arbejdsmarkedsområdet. En fortsættelse i 2022 forudsætter, at jobcentret finansierer projektets fulde driftsomkostning. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt i sammenhæng med kravet om besparelser at fordoble udgifterne til tilbuddet fra 2021 til 2022. På den baggrund foreslås det at fortsætte tilbuddet, men med et reduceret antal deltagere.
 
Der lægges endvidere op til at nedlægge ”Miljøpatruljen” i tilbuddets nuværende form. Miljøpatruljen er et tilbud for ledige med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, der samtidig har interesse og behov for en udendørs og praktisk tilrettelagt indsats. Tilbuddet leveres af Park- og Vejservice, Viborg Kommune. 

Øvrige besparelser

Ud over ovennævnte besparelse har byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025 lagt op til en besparelse på 1 % på administration svarende til 0,92 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet i 2022. Derudover forventes en nedgang i indtægter gennem puljer på arbejdsmarkedsområdet på 5,4 mio. kr. fra 6,9 mio. kr. i 2021 til 1,5 mio. kr. 2022.
 
Med henblik på udmøntning af reduktionen på 1 pct. i administration og nedgangen i puljeindtægter er der en verserende proces med henblik på reduktion på ca. 7,3 % af personalet i jobcentret svarende til 17 medarbejdere, jf. bilag 2. Reduktionen i lønudgifter til administration og sagsbehandling giver samtidig en reduktion i udgifterne til aktivering, fordi medarbejderne i jobcentret i stort omfang varetager såvel myndighedsopgaver som opgaver i relation til aktive tilbud.

Samlet overblik over besparelserne

Nedenstående tabel viser et overblik over de samlede besparelser på arbejdsmarkedsområdet i 2022.
 
Mio. kr.
Hvem beslutter udmøntningen
Besparelsesbehov i 2022
Udmøntning af første delaftale
Beskæftigelsesudvalget
6,2
1 pct. besparelse på administration
Ledelsen på arbejdsmarkedsområdet
0,92
Nedgang i puljeindtægter
Ledelsen på arbejdsmarkedsområdet
5,4
I alt
 
12,5
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Besparelserne skal have virkning fra 1. januar 2022. Leverandører af aktiveringstilbud orienteres og høres i forbindelse med udsendelse af dagsordenen til mødet i Beskæftigelsesudvalget den 14. september. Eventuelle bemærkninger fra leverandørerne medbringes til mødet. Der udarbejdes reviderede aftaler med udbyderne af aktiveringstilbuddene for 2022 i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. 
 
Personalereduktionen i jobcentret udmøntes i løbet af august og september 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Besparelsen på arbejdsmarkedsområdet på dels administration og dels driftsudgifter på i alt ca. 12,5 mio. kr. indarbejdes i budgettet for 2022.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/15107

Resume

Beskæftigelsesudvalget forelægges udkast til Beskæftigelsesplan 2022. Udkastet understøtter målsætningerne i Sammenhængsmodellen. Udkastet indeholder blandt andet beskrivelse af fokusområder, udvalgte indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udkast til Beskæftigelsesplan 2022 drøftes med henblik på eventuelle bemærkninger.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-09-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede udkast til Beskæftigelsesplan 2022 med henblik på eventuelle bemærkninger.
 
Beskæftigelsesudvalget bemærkede, at målet for 2022 for andelen af unge på midlertidig offentlig forsørgelse ønskes nedjusteret til 10 % og ikke 10,6 %, som fremgår af sagen.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Beskæftigelsesplan 2022 sendes i perioden 15. september til 29. september 2021 i skriftlig høring i Fag-MED Arbejdsmarked, Integrationsrådet og Handicaprådet. Beskæftigelsesudvalget modtager høringssvar i forbindelse med godkendelse af Beskæftigelsesplan 2022 den 9. november 2021.
 

Beskrivelse

Beskæftigelsesplan 2022 (bilag 1) indeholder blandt andet beskrivelse af fokusområder, udvalgte indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022. Beskæftigelsesplan 2022 understøtter målsætningerne i Sammenhængsmodellen.

Fokusområder og indsatser

Der lægges i Beskæftigelsesplan 2022 op til følgende fokusområder i prioriteret rækkefølge:
 1. Sygemeldte
 2. Virksomhedssamarbejde
 3. Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere
 4. Unge
 5. Integration.
 
På tværs af fokusområderne lægges der op til en række udvalgte indsatser under fire overskrifter:
 • Rekruttering og virksomhedsservice
 • Opkvalificering og efteruddannelse
 • Virksomhedsindsats: Ordinære timer frem for virksomhedspraktik
 • Tæt kontakt og aktiv indsats for alle målgrupper.
 

Mål

I udkastet til Beskæftigelsesplan 2022 foreslås måleniveauer for de enkelte mål.
 
For mål nr. 1 om Beskæftigelsesministeriets benchmarking foreslås det fremover at ændre målet til, at Viborg Kommunes faktiske antal borgere på offentlig forsørgelse skal være lavere end kommunens forventede antal på offentlig forsørgelse. I Beskæftigelsesplan 2021 var det tilsvarende mål, at Viborg Kommunes faktiske placering på ministeriets benchmarking skal være bedre end rammevilkårene tilsiger. Udformningen af det tidligere mål betød blandt andet, at der kunne opleves en negativ måludvikling på trods af færre borgere på offentlig forsørgelse, hvis Viborg Kommunes rammevilkår samtidig var forbedret i forhold til andre kommuner.   
 
De foreslåede måleniveauer tager udgangspunkt i budgettet for 2022 for så vidt angår:
 • Mål nr. 2 om andelen på midlertidig offentlig forsørgelse: 8,1 %.
 • Mål nr. 3 om andelen på permanent offentlig forsørgelse: 11,1 %.
 • Mål nr. 4 om andelen på sygedagpenge: 2,3 %.
 • Mål nr. 7 om andelen af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere: 2,5 %.
 • Mål nr. 8 om andelen af unge på midlertidig offentlig forsørgelse: 10,6 %.
 
For følgende mål foreslås det, at målniveauerne for 2021 videreføres til 2022:
 • Mål nr. 5 om antallet på sygedagpenge og jobafklaring over 52 uger: 490.
 • Mål nr. 6 om andelen af ledige, der har ordinære timer på virksomheder og samtidig modtager offentlig forsørgelse: 31 %.
 • Mål nr. 12 om opkvalificering af ledige: 2,5 %.
 
Slutteligt foreslås det, at følgende mål fastsættes til niveauet på landsplan:
 • Mål nr. 9 om flygtninge og familiesammenførte i selvforsørgelse: 43,8 %.
 • Mål nr. 10 om flygtninge og familiesammenførte kvinder i selvforsørgelse: 28,3 %.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Efter mødet tilrettes Beskæftigelsesplan 2022 med udgangspunkt i Beskæftigelsesudvalgets eventuelle bemærkninger. Beskæftigelsesudvalget forelægges Beskæftigelsesplan 2022 til godkendelse på udvalgsmøde den 9. november sammen med modtagne høringssvar. Beskæftigelsesplan 2022 forelægges byrådet til forventelig vedtagelse den 8. december 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/31006

Resume

Dansk Idrætsforbund har etableret DIF Soldaterprojekt. Dansk Idrætsforbund ønsker, at Viborg Kommune indgår i et samarbejde om projektet, hvis formål er at øge livskvaliteten og beskæftigelsen blandt fysisk og psykisk skadede veteraner. I sagen præsenteres samarbejdsaftalens hovedelementer.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at samarbejdsaftalen med Dansk Idrætsforbund om Viborg Kommunes Veteranindsats godkendes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-09-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte samarbejdsaftalen med Dansk Idrætsforbund om Viborg Kommunes Veteranindsats.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Dansk Idrætsforbund ønsker at indgå et samarbejde med Viborg Kommunes veteranindsats. Veteranindsatsen i Viborg Kommune består af en veterankoordinator og veteranstøtteperson. I tæt samarbejde med veteranen og de pårørende er deres opgaver at sikre, at de får den indsats og hjælp, der skal til for, at de får en så meningsfuld tilværelse som muligt. 
 
Dansk Idrætsforbund har etableret DIF Soldaterprojekt, som bidrager til, at psykisk og fysisk skadede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt, socialt og meningsfuldt liv. Dansk Idrætsforbund har foreslået, at Viborg Kommune indgår i et samarbejde i DIF Soldaterprojekt. Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag.
 
Samarbejdet vil blandt andet indebære en tæt koordination mellem kommunens veterankoordinator, jobcenteret og andre relevante fagområder i forhold til at igangsætte initiativer for målgruppen. Det tværfaglige samarbejde skal være med til at øge livskvaliteten og den fysiske og psykiske sundhed blandt de deltagende veteraner. Projektet benytter idrætten og dets fællesskaber som første skridt i rehabiliteringen, som skal være med til at bane vej til job eller uddannelse for veteranerne. DIF Soldaterprojekt arbejder også for at aktivere det lokale virksomhedsnetværk i arbejdet med initiativerne.
 

Aftaleelementer

Samarbejdsaftalen kan sammenfattes til følgende hovedpunkter:
 • DIF Soldaterprojekt og Viborg Kommune samarbejder om oprettelse og understøttelse af lokale idrætsinitiativer kun for veteraner.
 • Viborg Kommune skal informere veteraner om mulighederne i projektet og understøtter rekruttering af veteraner til initiativerne.
 • Viborg Kommune forpligter sig til at deltage ved planlægning og afvikling af Veteran Match 2021 i samarbejde med Viborg FF (Viborg Fodsports Forening) og DIF Soldaterprojekt. Hertil sørger DIF Soldaterprojekt blandt andet for:
-         Koordinering mellem aktørerne
-         Planlægning og kommunikation
-         Forplejning og lokaler
-         Projektstyring
 
Målsætningen ved Veteran Match 2021 er, at 10 veteraner bliver knyttet til lokale virksomheder.
 
Udgiften for Viborg Kommune ved indgåelse af aftalen er 150.000 kr. Dette dækker indsatserne som fremgår af samarbejdsaftalen, herunder etablering af mindre idrætsaktiviteter, som iværksættes løbende, samt afviklingen af Veteran Match 2021. Udgiften kan dækkes via budgettet for Veteranindsatsen i 2021. 
 
Veterankoordinator Rasmus Feddern Donbæk deltager på mødet og giver oplæg om samarbejdet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Samarbejdsaftalen er gældende i ét år.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/22646

Resume

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 4. juni 2019 en investering på op til kr. 2.900.000 i et 2-årigt læringspartnerskab med Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset (herefter Væksthuset) om en særlig indsats for unge med komplekse problemstillinger.
 
Indsatsen blev iværksat i efteråret 2019 som et projekt med titlen ”Ny Start” og løber efter en administrativ forlængelse frem til udgangen af 2021.
 
Der er oprindeligt planlagt en slutevaluering, men for at udvalget kan tage stilling til en eventuel fortsættelse af projektet, forelægges denne lidt sene midtvejsevaluering for udvalget.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at en fortsættelse af samarbejdet med Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset godkendes for budgetåret 2022 med mulighed for forlængelse.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-09-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte en fortsættelse af samarbejdet med Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset for budgetåret 2022 med mulighed for forlængelse.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Væksthuset er en erhvervsdrivende fond med et formål om at udvikle beskæftigelsesindsatsen.
 
Væksthuset henvendte sig i foråret 2019 med et tilbud om et læringspartnerskab vedrørende de mest udsatte unge, karakteriseret af blandt andet komplekse psykiske, sociale og misbrugsmæssige udfordringer.
 
Begrebet læringspartnerskab dækker over et samarbejde, hvor Væksthuset dækker 50 % af projektets driftsudgifter, idet den borgerrettede indsats danner grundlag for videns- og erfaringsopsamling og formidling heraf.
 
I bilag 1 beskrives projektets indhold og formål samt projektets resultater og forvaltningens betragtninger om et. evt. fortsat samarbejde.
 
Projektet startede 1. september 2019, og har været meget påvirket af coronapandemien, der har betydet, at en række af de centrale indsatser i forhold til målgruppen ikke har kunnet gennemføres. Dette har sammen med en mere kompleks målgruppe end først antaget betydet, at de forventede resultater ikke er nået.
 
De af deltagerne som ikke er kommet i job eller uddannelse, er kommet ud af isolation, har fået øget livskvalitet, mere tro på fremtiden, en bedre struktur på deres liv og hverdag og generelt bedre forudsætninger for senere at komme i job eller uddannelse.
 

Resultater

I den oprindelige investeringscase blev der sat nogle ambitiøse mål. Det blev estimeret, at 35 % ville blive afsluttet til job eller uddannelse, 35 % til en indsats med perspektiv for selvforsørgelse og 30 % ville blive afsluttet med en plan for en videre specialiseret indsats.
 
Resultatet i medio maj 2021 var som følger:
 
Resultat
Estimeret
Realiseret
Uddybning
Job eller uddannelse
35 %
16 % (11)
Ordinære timer på deltid eller fuld tid
Uddannelse FGU, STU, HF, Erhvervsuddannelse
Indsats med perspektiv for selvforsørgelse
35 %
20 % (14)
Virksomhedspraktik, uddannelsesforberedende tilbud eller lignende
Plan for videre relevant, specialiseret indsats
30 %
45 % (31)
Misbrugsbehandling, indsatser i psykiatrien m.m.
Afbrudt før tid
 
19 % (13)
Blandt andet fraflyttere (6 stk.), kun fremmødt få dage, ophør af ydelse, afsoning, kontakt ikke opnået, afgået ved døden.
 
100 %
100 % (69)
 
Opgørelsen baserer sig på 69 borgere, som medio maj 2021 havde afsluttet et forløb hos Væksthuset
 
De opnåede resultater ligger under de oprindeligt estimerede mål. Resultaterne skal dog ses i relation til, at der er tale om en målgruppe med langvarig ledighed, betydelige udfordringer samt betydelig risiko for at overgå til permanent offentligforsørgelse. En indsats uden coronarestriktioner må forventes at kunne skabe væsentligt bedre resultater.
 
Med den nuværende pris vil et gennemsnitsforløb á 30 uger koste kr. 42.000,- pr. ung (= den fulde driftsudgift), mens der er regnet med en sparet årlig forsørgelsesudgift på kr. 69.227,- pr. ung, der kommer i job eller uddannelse.
 
Det bemærkes, at et fortsat samarbejde vil være med 100 % betaling fra Viborg Kommune, hvilket aktuelt er kr. 1.400, - pr. ung pr. uge, som dog forventes at blive genberegnet til et lidt højere niveau efter projektperioden.
 

Alternativer

Som alternativ til en fortsættelse af samarbejdet med Væksthuset kan Beskæftigelsesudvalget vælge enten at ophøre den specialiserede indsats for målgruppen eller at afsøge markedet for andre relevante leverandører.
 

Tidsperspektiv

Indsatsen fortsætter i sin nuværende form frem til udgangen af 2021, men kan, hvis Beskæftigelsesudvalget beslutter at fortsætte samarbejdet, fortsætte i umiddelbar forlængelse heraf.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

På dagsordenen for dagens møde optræder dagsordenspunktet ”Besparelser på arbejdsmarkedsområdet”. Såfremt udvalget tiltræder indstillingen her, kan læringspartnerskabet med Væksthuset, som evalueres i nærværende sag, fortsætte i et mindre omfang, idet der afsættes i alt 2 mio. til en fortsættelse. Da Væksthuset hidtil har finansieret 50 % af den samlede driftsudgift bliver der reelt tale om en merudgift på ca. kr. 500.000 i forhold til budgettet for 2021.


Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/30509

Resume

Beskæftigelsesudvalget har i Beskæftigelsesplan 2021 fastsat mål for beskæftigelsesindsatsen for 2021. I sagen beskrives udviklingen i Beskæftigelsesudvalgets mål pr. 2. kvartal 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ledelsesinformation pr. 2. kvartal 2021 drøftes og tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-09-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede og tog ledelsesinformation pr. 2. kvartal 2021 til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Udviklingen i målene i Beskæftigelsesplan 2021 fremgår af bilag 1 og kan desuden findes på hjemmesiden www.data.viborg.dk under ”Beskæftigelse” og ”Kvartalsrapport”. Nedenfor gennemgås udvalgte tendenser pr. 2. kvartal 2021.

Beskæftigelsesministeriets benchmarking

Viborg Kommune har fortsat en plads som nr. 49 på Beskæftigelsesministeriets benchmarking, ligesom kommunens rammevilkår fortsat giver placeringen nr. 37 (mål nr. 1). Forskellen i placeringer betyder, at antallet af ledige er højere end forventet. Konkret svarer det til 20 flere ledige borgere. Opgørelsen gælder for perioden 1. halvår 2020 til 2. halvår 2020.

Midlertidig offentlig forsørgelse

Andelen på midlertidig offentlig forsørgelse (mål nr. 2) pr. 2. kvartal 2021 er 8,6 %. Målet er 8,7 %. Der er sket et fald siden 1. kvartal 2021, hvilket skyldes færre borgere på en række ydelser, herunder A-dagpenge. Modsat ses en stigning siden sidste kvartal i antallet af sygedagpengemodtagere. Viborg har – sammen med Silkeborg – den laveste andel på midlertidig offentlig forsørgelse blandt de kommuner, som vi sammenligner os med (Horsens, Esbjerg, Silkeborg og Herning) og i forhold til landsgennemsnittet. 

Permanent offentlig forsørgelse

Andelen på permanent offentlig forsørgelse (mål nr. 3) pr. 2. kvartal 2021 er 10,9 %. Målet er 11,6 %. Andelen på permanent forsørgelse er steget siden 1. kvartal 2021. Der er siden sidste kvartal sket et fald i andelen på ledighedsydelse (ledige fleksjobbere) og en stigning inden for fleksjob og førtidspension/seniorpension. Viborg har den højeste andel på permanent offentlig forsørgelse blandt de kommuner, som vi sammenligner os med, ligesom Viborg ligger over landsgennemsnittet.

Virksomhedssamarbejde

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke data for 2. kvartal 2021. Såfremt data opdateres på www.jobindsats.dk inden udvalgsmødet den 14. september medbringes data på mødet.

Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Andelen af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere (mål nr. 5) er 2,6 % pr. 2. kvartal 2021. Målet er 3,2 %. Der ses en positiv udvikling siden sidste kvartal. Viborg har fortsat den laveste andel blandt de kommuner, som vi sammenligner os med, ligesom Viborg ligger under landsgennemsnittet.

Unge

Andelen af unge på midlertidig forsørgelse (mål nr. 6) er 11,3 %. Målet er 11,4 %. I alt er 1.423 unge på midlertidig offentlig forsørgelse (målet er 1.460 unge). Der ses en stigning siden sidste kvartal i andelen af unge på sygedagpenge og revalidering. Samtidig ses et fald af unge på A-dagpenge, jobafklaring, integrationsydelse og uddannelseshjælp. Viborg har sammen med Horsens den højeste andel af unge på midlertidig offentlig forsørgelse.

Sygemeldte

Andelen på sygedagpenge (mål nr. 7) pr. 2. kvartal 2021 er 2,7 %. Målet er 2 %. Der ses en stigning siden sidste kvartal. Sammenlignet med de øvrige kommuner ligger Viborg på niveau med Esbjerg og Silkeborg, mens Horsens har en højere andel. Andelen i Herning og landsgennemsnittet er lavere end i Viborg. Antallet på sygedagpenge og i jobafklaring, som har været på ydelserne i over 52 uger (mål nr. 8), er 564 pr. maj 2021. Målet er 490 borgere. Der ses en stigning siden sidste kvartal.

Integration

Andelen af flygtninge og familiesammenførte i selvforsørgelse (mål nr. 9) er 45,5 % pr. juni 2021. Det svarer til 429 borgere i selvforsørgelse. Målet er 37 %. Sammenlignet med de øvrige kommuner og landsgennemsnittet har Viborg den næstlaveste andel. Andelen af kvinder, som er flygtninge eller familiesammenførte, der er i selvforsørgelse (mål nr. 10), er 28,5 % pr. juni 2021. Det svarer til 119 borgere i selvforsørgelse. Målet er 21 %. Viborg ligger på niveau med Herning og Silkeborg, men har en lavere andel i selvforsørgelse end Horsens, Esbjerg og landsgennemsnittet.

Beskæftigelsesministermål

Andelen af ledige, der påbegynder et opkvalificeringsforløb, er i perioden januar 2021 til maj 2021 i gennemsnit 1,9 % pr. måned (mål nr. 12). Målet er 2,5 %. Der opkvalificeres flest ledige på A-dagpenge. Opgørelsen af andelen af forgæves rekrutteringer i RAR Østjylland fra juni 2021 (mål nr. 14) viser, at raten for forgæves rekrutteringer er 19,6 %. Målet er 20,7 %.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/45836

Resume

Viborg Kommune igangsatte den 1. august 2020 et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om et socialt investeringsprogram for ikke-vestlige ledige, et såkaldt Social Investment Bond-projekt (herefter SIB-projekt). Indsatsen er desuden finansieret af Poul Due Jensens Fond. Med sagen orienteres udvalget om status på de foreløbige resultater og indsatser i investeringsprogrammet.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at status på socialt investeringsprogram for ikke-vestlige ledige drøftes og tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-09-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede og tog status på socialt investeringsprogram for ikke-vestlige ledige til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Projektets formål

Formålet med SIB-projektet er at udvikle en eller flere modeller for et socialt investeringsprogram, der kan bruges til videre udbredelse på beskæftigelsesområdet. Som begreb dækker sociale investeringsprogrammer over nye mulige løsninger på en lang række velfærdsopgaver. Målgruppen for projektet er ledige borgere med ikke-vestlig baggrund med fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer, der ikke er i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Målgruppen udgør desuden udelukkende mænd, for at undgå sammenfald med målgrupper i øvrige projektindsatser.
 
Udover Viborg Kommune deltager Herning Kommune i projektet. Dansk Flygtningehjælp står for beskæftigelsesindsatsen, Viborg og Herning Kommuner henviser borgere og Poul Due Jensens Fond finansierer indsatsen. Kommunerne skal hver især visitere 30 borgere til projektet. Den beskæftigelsesfaglige indsats skal konkret bidrage til at øge beskæftigelsen blandt deltagerne.  
 
Bilag 1 indeholder en status over projektets resultater og indsatser. Af bilaget fremgår det blandt andet, at der i august 2021 var visiteret 57 borgere. COVID-19 har givet forsinkelser i forbindelse med visitationen, og på grund af den fremskredne tid i projektet bliver der ikke visiteret flere.

Projektets resultater og indsatser

Der blev i ansøgningen til Poul Due Jensens Fond opsat to målsætninger for projektet:
 
 • 30 % af deltagerne skal opnå selvforsørgelse i form af arbejde eller uddannelse (SU-berettiget eller lærlingeforløb)
 • 20 % skal opnå lønnede timer
 
Desuden skal deltagerne opnå signifikant højere grad af selvforsørgelse og signifikant flere lønnede timer end en sammenlignelig kontrolgruppe.
 
En opgørelse fra august 2021 viser, at 14 % af deltagerne (8 ud af 57) har været i beskæftigelse og 7 % (4 ud af 57) har opnået lønnede timer. Yderligere 21 % (12 ud af 57) har været i virksomhedspraktik/løntilskud.
Idet deltagerne er visiteret løbende, har nogle af borgere kun været en del af projektet i kort tid, hvorfor de foreløbige resultater må ses med forbehold for dette. Derudover vurderes det også, at COVID-19 har spillet en rolle, da nedlukningen i foråret 2021 har besværliggjort gennemførelsen af projektets indsatser.
 
Projektet omfatter virksomhedsrettede indsatser, holdundervisning, mentorsamtaler og individuelle samtaler. Se nærmere beskrivelse af indsatserne og status i forhold til COVID-19 i bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projektet løber til og med den 31. juli 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/26883

Resume

Reglerne om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats er ændret pr. 1. april 2021. Baggrunden for ændringerne er, at restriktionerne som følge af COVID-19 har påvirket kommunernes muligheder for at gennemføre beskæftigelsesindsatsen som normalt.
 
Ændringerne betyder, at kommunerne første gang kan blive omfattet af skærpet tilsyn i april 2022 på baggrund af indsatsen i 2021.
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil fortsat monitorere indsatsen samt følge op over for eventuelle kommuner med særlige udfordringer og utilstrækkelig indsats.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-09-2021

Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ændring af regler om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

Reglerne om opfølgning og skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats er ændret pr. 1. april 2021. Baggrunden for ændringerne er, at restriktionerne som følge af COVID-19 har påvirket kommunernes muligheder for at gennemføre beskæftigelsesindsatsen som normalt.
 
Der henvises til bilag 1 og 2, som indeholder orienteringsbreve til kommunerne vedrørende skærpet tilsyn.
 
Normalt underlægges en kommune skærpet tilsyn, hvis den ikke opfylder resultatmålet om, at kommunens faktiske andel på offentlig forsørgelse er mindre end dens forventede andel på offentlig forsørgelse og samtidig ikke lever op til følgende to fokusmål.
 
 • Fokusmål om samtaler: I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagerne med mindst 12 måneders anciennitet have haft mindst fire samtaler de sidste 12 måneder.
 • Fokusmål om aktive tilbud: I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagerne med mindst 12 måneders anciennitet opnå 225 timers ordinær beskæftigelse eller modtage mindst ét beskæftigelsesrettet tilbud de sidste 12 måneder.
 
I perioden 1. januar 2021 til 15. april 2021 var beskæftigelsesindsatsen delvis suspenderet, hvilket betød, at de lovpligtige samtaler fortsat skulle gennemføres, mens de aktive tilbud var suspenderet. For forsikrede ledige betyder den forlængede dagpengeperiode, at lovkravet for aktive tilbud tidligst opgøres fra 1. juli 2021.
 
Ovenstående betyder, at kommunerne første gang kan blive omfattet af skærpet tilsyn i april 2022 på baggrund af deres gennemsnitlige indsats i 2021 i forhold til opnåelse af resultatkravet og fokusmålet om samtaler.
 
Først i april 2024 kan kommunerne udvælges til skærpet tilsyn ved manglende opfyldelse af både resultatmål, fokusmålet for samtaler og fokusmålet om aktive tilbud på baggrund af indsatsen i 2023.
 
For så vidt angår opfølgning på kommunernes indsats i forhold til aktive tilbud i 2021 og 2022 er der indført en justeret opfølgningsmodel, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vil monitorere indsatsen samt følge op over for eventuelle kommuner med særlige udfordringer og utilstrækkelig indsats. Såfremt der ses udfordringer og utilstrækkelig indsats vil opfølgningen foregå således:
 
 • Kommunen vil blive kontaktet af STAR med henblik på tilbud om en understøttende task force indsats. Task forcen rådgiver og yder faglig bistand til kommunen med henblik på at løfte indsatsen.
 • Kommuner, der til trods for bistand, fortsat er udfordret, kan anmodes om en handlingsplan for, hvordan kommunen løfter indsatsen.
 • Såfremt det i april 2022 konstateres, at kommunen ikke har løftet indsatsen tilstrækkeligt, kan beskæftigelsesministeren bede kommunen om at sende en detaljeret redegørelse med henblik på et møde.
 
Beskæftigelsesudvalget vil blive orienteret om status for opnåelse af resultatmål samt fokusmål efter april 2022, herunder hvorvidt kommunen er udtaget til skærpet tilsyn på baggrund af indsatsen i 2021. Såfremt STAR inden april 2022 henvender sig til Viborg Kommune i forbindelse med opfølgning på kommunens beskæftigelsesindsats vil udvalget blive orienteret før april 2022.

Status for resultatmålet samt fokusmålene om samtaler og aktive tilbud i Viborg

Viborg Kommune opfylder på nuværende tidspunkt ikke resultatmålet om, at kommunens faktiske andel på offentlig forsørgelse skal være mindre end kommunens forventede andel på offentlig forsørgelse. Seneste opgørelse, der omfatter 1. halvår 2020 til 2. halvår 2020, viser, at det forventede antal er 5.450 fuldtidspersoner, mens det faktiske antal er 5.470 fuldtidspersoner. Det svarer til en forskel på 20 fuldtidspersoner.
 
Viborg Kommune opfylder til gengæld fokusmålet om samtaler. De seneste tal fra maj 2021 viser, at andelen er 91,5 pct.
 
Fokusmålet om aktive tilbud er også opfyldt på nuværende tidspunkt. De seneste tal fra maj 2021 viser, at andelen er 90,8 pct.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/46719

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at sekretariatsbetjeningen af fagudvalg og byråd skal evalueres. På denne baggrund evaluerer Beskæftigelsesudvalget sekretariatsbetjeningen.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at sekretariatsbetjeningen af udvalget og byrådet drøftes og evalueres forud for temamøde i byrådet.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-09-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede og evaluerede sekretariatsbetjeningen af udvalget og byrådet forud for temamøde i byrådet.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. maj 2021 (link til sag nr. 23 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2021) blev det besluttet, at sekretariatsbetjeningen skal evalueres i fagudvalgene efterfulgt af et temamøde i byrådet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Evalueringen af sekretariatsbetjeningen kan tage udgangspunkt i en vurdering af følgende:
 
 • Den indledende introduktion til arbejdet i udvalg og byråd for byrådsperioden 2018-2021.
 • Sekretariatsbetjeningen af udvalgene og byrådet generelt.
 • Prioriteringen af, hvilke sager der sættes på eller ikke sættes på dagsordenen.
 • Dagsordener og sagsfremstillinger (forståelighed, et oplyst grundlag etc.).
 • Overholdelse af tidsfrister.
 • Muligheden for at få svar på stillede spørgsmål.
 • Etc.
 
Gode idéer til introduktion af nyt byråd samt den generelle sekretariatsbetjening kan ligeledes drøftes.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der afholdes temamøde vedrørende evaluering af sekretariatsbetjeningen af byrådet forud for byrådets møde den 6. oktober 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/20153

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-09-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Bilag