You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15:00

Mødested Aalborg Kongres- og Kulturcenter
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr
Fraværende Nikolai Norup
Bemærkninger

Sagsid.: 21/26436

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 godkendes,
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet i 2021 nedsættes med 83.500.000 kr. og
 
3. at mindreudgiften i 2021 på 83.500.000 kr. tillægges kassebeholdningen.
  
Endvidere foreslår direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
4. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 1, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 07-10-2021

Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 godkendes,
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet i 2021 nedsættes med 83.500.000 kr. og
 
3. at mindreudgiften i 2021 på 83.500.000 kr. tillægges kassebeholdningen.
  
Beskæftigelsesudvalget indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
4. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 1, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2020).
 
Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. september
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Beskæftigelsestilbud
39,4
41,5
29,0
-10,5
-12,6
-6,6
Serviceudgifter i alt
39,4
41,5
29,0
-10,5
-12,6
-6,6
 
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
 
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
1.695,9
1.693,1
1.609,6
-86,3
-83,5
-18,7
Overførselsudgifter i alt
1.695,9
1.693,1
1.609,6
-86,3
-83,5
-18,7
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.735,4
1.734,6
1.638,6
-96,8
-96,1
-25,2
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
0,0
0,9
0,5
0,5
-0,4
-0,4
Anlæg i alt
0,0
0,9
0,5
0,5
-0,4
-0,4
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.735,4
1.735,5
1.639,1
-96,3
-96,5
-25,7
 
 

Konklusion

Overordnet set er det forventede resultatet rigtig fint og den forventede tendens i overførselsudgifterne ved budgetopfølgningen pr. 30. juni er fortsat.
Der er i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt en forventet negativ midtvejsregulering i 2021 på 54,1 mio. kr. for Viborg Kommune.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 2.
 

Serviceudgifter

Den forventede mindreudgift vedrører primært FGU (Forberedende GrundUddannelse). Det forventede optag af elever er stort set som forventet, men forhold omkring den statslige kompensation for udgiften og måden udgiften bliver opkrævet på bevirker en forventet mindreudgift.
 

Merudgifter til Corona i 2021

Til den samlede sag med budgetopfølgningen pr. 30. september, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 3. november 2021, vil der blive taget stilling til evt. dækning af Corona-udgifter til udvalgene.
 

Overførselsudgifter

Der forventes mindreudgifter til næsten alle ydelser, såvel som til beskæftigelsesindsatsen. Den største mindreudgift vedrører dagpenge til forsikrede ledige, mens der er en større merudgift til sygedagpenge. Merudgiften til sygedagpenge mere end modsvares af mindreudgifter på de øvrige forsørgelsesydelser. Sygedagpenge er et fokusområde, som det er i de fleste af landets kommuner, hvoraf de fleste har oplevet en større stigning i udgiften end Viborg Kommune.
 

Anlæg

Der forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr., da ombygningen af Klostermarken 16 til STU først forventes færdiggjort i 2022.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet primært er udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2021 (og sekundært til budgetlægningen i 2022-2025) er der medtaget alle projekter, hvor der er afsat beløb i 2021 og hvor projektets samlede økonomi i 2021 og budgetforslag 2022-2025 overstiger 2 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget har kun det ene anlægsprojekt vedrørende ombygning af Klostermarken 16, og der er derfor ingen oversigt over forventet tidsforløb.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/40849

Resume

Med muligheden for fysisk fremmøde på uddannelsesinstitutionerne og genåbningen af beskæftigelsesindsatsen, er der aktivitet i indsatser, der skal bidrage til at øge udbuddet af faglært arbejdskraft i Viborg. Med sagen gives en status på indsatserne.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at status på indsatser, der skal øge udbuddet af faglært arbejdskraft, drøftes og tages til efterretning.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 07-10-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede og tog status på indsatser, der skal øge udbuddet af faglært arbejdskraft til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede herunder vigtigheden af fortsat at have fokus på at nå 30% målsætningen, om at få unge i erhvervsuddannelserne.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Indsatserne gennemføres i et samarbejde mellem Mercantec, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Skive-Viborg HF & VUC, Business Viborg, Fagbevægelsens Hovedorganisations lokalafdeling FH-Viborg, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og Jobcenter Viborg.
 
Genåbningen efter COVID-19 for fysisk fremmøde i april og maj 2021 på uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser betyder, at der er øget aktivitet i indsatser for at øge udbuddet af faglært arbejdskraft i Viborg. Samtidig er manglen på arbejdskraft blevet mere udtalt. Det betyder, at der er behov for at understøtte virksomhederne i rekruttering af den nødvendige arbejdskraft og øge udbuddet af faglært arbejdskraft. Der er fortsat et særligt fokus på social- og sundhedsområdet, industri og bygge/anlæg.
 
Den største motivationsfaktor med henblik på opkvalificering af ledige er tilbud om job hos virksomheder efter endt opkvalificering. Det kræver, at opkvalificering tilrettelægges i samarbejde med virksomhederne. Virksomhederne anfører, at de både nu og i fremtiden har rekrutteringsudfordringer, men aktuelt er udfordret i forhold til at sikre den daglige drift samtidig med at skulle afsætte ressourcer til at indgå aftaler om opkvalificering. 
 

Virksomhedskontakt og uddannelse af ansatte

Jobcenter Viborg har i 2021 frem til september været i kontakt med 353 virksomheder med henblik på at øge udbuddet af faglært arbejdskraft. Virksomhedskontakten har været fokuseret på social- og sundhedsområdet, industri og bygge/anlæg. Jobkonsulenterne tilbyder blandt andet virksomhederne hjælp til fastholdelse af sygemeldte og opkvalificering af ansatte. 12 virksomheder har bedt om hjælp i forbindelse med konkret behov for uddannelse af ansatte.
 
En forudsætning for at blive faglært er, at de almene kompetencer giver mulighed for at gennemføre uddannelsesforløbet. VUC er i perioden 1. maj 2021 til 30. april 2023 i kontakt med virksomheder for at få flere læse-, stave-, og regnesvage ansatte i gang med almen opkvalificering. Initiativet er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
 
I Viborg forventer VUC i projektperioden at:
  • besøge 220 virksomheder.
  • screene 830 borgere for ordblindhed eller behov for Forberedende Voksen Undervisning.
  • 50 ledige og 200 ansatte påbegynder ordblindeundervisning eller FVU.

Udbredelse af viden blandt medarbejdere

Der er ansat en uddannelsesambassadør, der via puljemidler skal øge udbuddet af faglært arbejdskraft i Viborg. Ambassadøren har iværksat en systematisk udveksling af viden mellem erhvervsskoler, a-kasser, faglige organisationer og internt i Jobcenter Viborg. Det er blandt andet sket via fakta-ark, nyhedsbreve, informationsmøder og rundvisninger på erhvervsskoler.

Indsats overfor voksne ledige

For at øge udbuddet af faglært arbejdskraft blandt voksne ledige er der igangsat følgende aktiviteter:
  • Produktion af informationsvideoer, der skal øge viden om job, uddannelse og økonomi i forbindelse med opkvalificering inden for de tre udvalgte brancher. To ud af de tre informationsfilm er færdige, mens filmen om social- og sundhedsområdet offentliggøres i oktober 2021.
  • Åbne rundvisninger på erhvervsskolerne inden for de tre brancher og tilbud om at deltagelse i introduktionsforløb, hvor ledige kan afprøve forskellige fag. Der er et særligt fokus på ledige over 50 år.
  • Informationsmøde den 12. oktober 2021 på Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg med henblik på at tiltrække elever til SOSU-uddannelserne. 

Indsats overfor unge

I marts 2021 var søgningen til erhvervsuddannelser i Viborg på 22,9 % for elever, der forlader 9. og 10. klasse. Det er en fremgang på 0,5 procentpoint i forhold til året før. Målet er 30 % i 2025. 
 
I forhold til at øge unges søgning til erhvervsuddannelserne er der planlagt og iværksat en række indsatser. Der henvises til sagen om samarbejde om søgningen til erhvervsuddannelserne, som Beskæftigelsesudvalget behandlede på mødet den 1. juni 2021 (link til sag nr. 6 i Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2021).
 
Hertil kan nævnes, at:
  • FOA og Viborg Kommune har indgået aftale om en ”spireordning”, som giver unge mulighed for at komme i fritidsjob inden for plejesektoren. Formålet er at motivere flere unge til at uddanne sig inden for området.
  • Jobcenter Viborg har sendt et brev til knap 500 unge, der er registreret med en studentereksamen fra 2019, med det formål at motivere til uddannelse, såfremt det endnu ikke er sket.

Mål og status

Det fremgår af bilag 1, at målene for 2021 for uddannelsesløftordningen, som blev fastsat i forbindelse med puljeansøgningen vedrørende uddannelsesambassadøren, blev nået i august.  Øvrige interne mål er dog påvirket af begrænsningen i fysisk fremmøde på uddannelsesinstitutionerne og suspensionen af beskæftigelsesindsatsen.
 
Det forventes, at flere ledige påbegynder et opkvalificeringsforløb i de kommende måneder. Seneste status viser, at andelen af ledige, der har påbegyndt et opkvalificeringsforløb i perioden januar 2021 til maj 2021 i gennemsnit er 1,9 % pr. måned. Målet er 2,5 %.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/20153

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 07-10-2021

Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Bilag