You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 7. januar 2014 kl. 11:30

Mødested M5
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Mads Panny
Bemærkninger

Sagsid.: 13/100372
Sagsfremstilling
I henhold til Styrelsesvedtægten for Viborg Kommune, (§ 6), nedsættes der et Børne- og Ungdomsudvalg.
Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 13, og det varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på børne- og ungdomsområdet.
 
Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 13.
 
På mødet den 11. december 2013 (sag nr. 8), valgte Byrådet følgende 7 byrådsmedlemmer til Børne- og Ungdomsudvalget:
 
(V) Claus Clausen
(A) Eva Pinnerup
(A) Mads Panny
(A) Marianne Aaris Andersen
(C) Stine Damborg Pedersen 
(V) Gudrun Bjerregaard
(V) Karin Clemmensen
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller:
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014
Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsid.: 13/100372
Sagsfremstilling
Under henvisning til styrelseslovens § 22 stk. 1 vælger Børne- og Ungdomsudvalget, som stående udvalg selv sin formand.
Indstilling
Direktøren og Børn og Unge indstiller:
 
at Børne- og Ungdomsudvalget vælger formand
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014
Claus Clausen blev valgt til formand

Sagsid.: 13/100372
Sagsfremstilling
Afledt af styrelseslovens § 22, kan et stående udvalg beslutte at vælge en næstformand.
Børne- og Ungdomsudvalget anmodes således om at tage stilling til, hvorvidt man ønsker at vælge en næstformand og i bekræftende fald, foretage et valg af denne.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller:
 
at udvalget tager stilling til hvorvidt der skal vælges en næstformand, og såfremt dette besluttes efterfølgende 
 
at foretage valg af næstformand
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014
Eva Pinnerup blev valgt til næstformand

Sagsid.: 13/100372
Sagsfremstilling
I forbindelse med starten på sidste valgperiode 2010-2013, vedtog det daværende Børne- og Ungdomsudvalg en forretningsorden. Dette med hjemmel i styrelseslovens § 20 stk. 3.
 
På det seneste, er der kommet et par mindre ændringer i styrelsesloven, som betyder, at gældende forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget skal tilrettes.
 
Af vedlagte bilag 2 ”forslag til forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget” er de indarbejde ændringer – som alene omfatter § 5 stk. 2. fremhævet med rødt og de passager der udgår overstreget.
 
Ændringerne
Følgende tekst tilføjes i § 5 stk. 2 (med rødt):
Indkaldelse til ordinære møder sker ved udsendelse af udkast til dagsorden til udvalgets medlemmer senest 4 hverdage forud for mødet. Sammen med udkast til dagsorden udsendes det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen
Ændringen er helt i tråd med allerede eksisterende praksis, idet uddybende tekst og bilagsmateriale principielt altid udsendes med dagsordenen.
Følgende tekst udgår § 5 stk. 2 (overstreget i bilaget)
Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært udvalgsmøde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – medmindre det forinden er tilsendt udvalgsmedlemmerne – være tilgængeligt i udvalgets sekretariat i mindst 3 hverdage inden mødet.
Det anførte har reelt aldrig været praktiseret, idet alt materiale elektronisk vil være udsendt til udvalgets medlemmer 4 hverdage før mødet.
 
Den reviderede forretningsorden – bilag 1 – forelægges til Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse.
Den nuværende forretningsorden som skabelon og med rettelser vedlægges som bilag 2.
 
Forretningsordenen skal forelægges og godkendes i Børne- og Ungdomsudvalget på to ordinære møder. 
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller:
 
at Børne- og Ungdomsudvalget fremsender forslaget til forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget til endelig godkendelse på førstkommende ordinære udvalgsmøde
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014
Forslaget til forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget fremsendes til 2. behandling med henblik på endelig godkendelse på førstkommende ordinære udvalgsmøde
Bilag

Sagsid.: 13/100372
Sagsfremstilling
Byrådet behandlede på sit konstituerende møde den 11. december 2013 (sag 95) politisk mødeplan for 2014. hvor tidspunkterne for Byrådets og Økonomiudvalgets møder blev godkendt.
Af sagen fremgik bl.a., at der i den samlede politiske mødeplan for 2014 forudsættes, at der ikke afholdes møder i udvalgene i juli måned samt i skolernes vinterferie og efterårsferie, henholdsvis uge 7 og uge 42. 
Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalget selv fastsætter sin mødeplan. 
 
Af den nuværende politiske mødeplan fremgår det, at Børne- og Ungdomsudvalget afholder møder på tirsdage i tidsrummet 12-15. Dette grundet hensynet til andre fagudvalg og peronoverlap bland byrådsmedlemmerne.
 
På mødet den 7. januar 2014 (sag nr. 5) behandlede Børne- og Ungdomsudvalget sin egen mødeplan for 2014. Udvalget konkluderede ved den lejlighed, at en tidsramme på 3 timer for Børne- og Ungdomsudvalgets møder, inkl. evt. temadrøftelser var for lidt. Udvalget besluttede derfor at rette henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget med forespørgsel om hvorvidt dette udvalg havde mulighed at flytte deres mødedage til onsdage eller eventuelt starte møderne kl. 16.00 på tirsdage.
 
 
 
I konsekvens heraf foreslås det alternativt, at Børne- og Ungdomsudvalgets møder i 2014 i stedet afholdes på onsdage – alle med start kl. 11.30 - på følgende datoer i 2014:
 
Tirsdag den 7. januar 
Onsdag den 29. januar 
Onsdag den 5. marts 
Onsdag den 2. april 
Onsdag den 30. april 
Onsdag den 28. maj 
Onsdag den 18. juni 
Onsdag den 13. august 
Onsdag den 3. september 
Onsdag den 1. oktober 
Onsdag den 29. oktober 
Onsdag den 26. november 
 
Der vil med dette forslag fortsat være åbnet op for den mulighed – i lighed med vanlig praksis – at udvalget kan afvikle temadrøftelser såvel forud for som i forlængelse af det ordinære møde.
Opmærksomheden henledes imidlertid på, at der på 5 af de angivne mødedage er byrådsmøde med start kl. 17.00. Opmærksomheden henledes desuden på, at der forud for byrådsmøderne på disse dage ved enkelte lejligheder kan være forudgående temamøder.
 
Den samlede politiske mødeplan for 2014 vedlægges som bilag 1
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at den politiske mødeplan 2014 for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014
Den oprindelige mødeplan f.s.v.a. Børne- og Ungdomsudvalget fastholdes, jf. bilag 1.
 
Der rettes henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget med forespørgsel om muligheden for, om dette udvalg kan flytte mødedagen til onsdage eller eventuelt starte møderne kl. 16.00 på tirsdage.
Bilag

Sagsid.: 13/100372
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet forslag til planer for introduktion af Børne- og Ungdomsudvalget samt forslag til kommende centrale temamøder og til besøgsrunder.
 
Datoerne i denne sag er forudsat Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af den politiske mødeplan, jf. dagsordenens punkt 5
 
Introduktion – temadag
Som det første led i introduktion afholdes en temadag, hvor der gives en bred indføring i det samlede børne- og ungdomsområde.
Der startes bredt med overordnet organisering, politik og strategi, hvorefter der introduceres til, hvordan der arbejdes og samarbejdes for at leve op til politikker og strategier, herunder mål og midler og fokus på tværfagligt samarbejde.
 
Efter intro til det overordnede og tværfaglige fokus, følger introduktion til de enkelte fagområder. Her er umiddelbart fokus på organisering, struktur og fakta i form af tal og diagrammer. Der vil herudover være mulighed for kort at introducere til faglige fokusområder og udviklingstendenser inden for de forskellige områder.
 
Sidste del af temadagen omhandler samarbejde med forvaltningen, herunder håndtering af henvendelser og klager, og introduktion til større politiske temaer og emner for foråret, herunder Lys i øjnene III og skolereform.
 
Temadagen foreslås afholdt tirsdag den 21. januar kl. 08.00-15.00 på Viborg Rådhus
 
Temamøder
I forbindelse med de første udvalgsmøder lægges en række temamøder. Her tages en rækkes temaer op, og der bliver mulighed for at gå dybere i detaljer om indsatser, udfordringer eller konkrete projekter. Nedenfor er listet nogle forslag til mulige emner.
Det største umiddelbare tema i foråret 2014 bliver folkeskolereformen, hvorfor, der foreslås afhold en særskilt temadag alene omhandlende dette emne.
Temadagen om folkeskolereformen foreslås afholdt tirsdag den 18. februar kl. 09.00-15.00 på Viborg Rådhus  
 
I foråret foreslås herudover indlagt temamøder forud for de ordinære udvalgsmøde som følger:
Tidlig opsporing og indsats (TOPI) – onsdag den 29. januar kl. 12.00-13.00
     Struktur på tandplejen – onsdag den 5. marts kl. 12.00-13.00 og udviklingen i børnetallet og kapacitetsudfordringerne i dagtilbud kl. 13.00-14.00
 
Dialogmøder med bestyrelser og ledere forår 2014
Børne og Ungdomsudvalget har gennem tiden afholdt en række faste dialogmøder med bestyrelser, lederforaer og faglige organisationer hen over året.
Der afholdes 2 årlige møder (forår/efterår) med bestyrelserne på skoler og dagtilbud, og der foreslås følgende tidspunkter.
Dagtilbud: Mandag den 10. marts kl. 18.00-20.30 og mandag den 6. oktober kl. 18.00-20.30
Skoler: Mandag den 7. april kl. 18.00-21.00 og mandag den 3. november kl. 18.00-21.00
 
I Familie og Rådgivning afholdes der årligt 2 temamøder (forår/efterår) i tilknytning til et ordinært udvalgsmøde
Følgende datoer foreslås i 2014 herfor: Onsdag den 2. april kl. 12.00-13.00 og Onsdag den 1. oktober kl. 12.00-13.00
 
Der har ligeledes i de tidligere år været afholdt et årligt møde med tillidsrepræsentanter og bestyrelser i henholdsvis Danmarks Lærerforening (DLF) og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation (BUPL). Begge disse møder afholdes i forbindelse med et ordinært udvalgsmøde.
Følgende datoer foreslås i 2014 herfor: Onsdag den 18. juni kl. 15.00-16.30 BUPL og Onsdag den 13. august DLF, kl. 15.00-16.30
 
Endvidere har der været tradition for, at udvalget en gang årligt har afholdt møde med Fælles-MED i Børn og Unge. Også dette møde afholdes i forbindelse med et ordinært udvalgsmøde og foreslås afholdt: Onsdag den 3. september kl. 15.00-16.30.
 
Endelig har der gennem de seneste par år været afholdt møde med Handicaprådet. Dette møde foreslås afholdt – ligeledes i forbindelse med et ordinært udvalgsmøde: Onsdag den 29. oktober kl. 15.00-16.30
 
Studietur
Der har i Viborg Kommune været tradition for, at hvert fagudvalg en gang i hver valgperiode har mulighed for at tage på en fagrelevant studietur.
Forvaltningen har løseligt drøftet forskellige muligheder og er kommet frem til at pege på Finland som en mulighed. Uge 37 foreslås som et muligt tidspunkt for turen.
 
Besøgsrunder
Børne- og Ungdomsudvalget har i den forgangne periode (2010-13) aflagt samtlige afdelinger og institutioner under udvalgets område, et besøg.
Erfaringen herfra har entydig vist, at dette tiltag har været værdsat rundt om på de mange institutioner.
Hertil kommer, at udvalgets medlemmer tillige får et – om end noget kalejdoskopisk – indblik i hverdagen og vilkårene rundt om på de mange arbejdspladser.
Det foreslås derfor, at der allerede nu planlægges en besøgsrunde. Det foreslås at der tages udgangspunkt i de respektive 5 områder, for at begrænse transporttiden. 
Det forventes, at der ved hvert besøg, afhængig af institutionernes størrelse, vil kunne aflægges 8-10 besøg. Udvalget vil forud for hver besøgsrunde, modtage en oversigt med stamoplysninger, billeder og nøgletal for hver af de institutioner, der skal besøges den pågældende dag.
Med henblik på at kvalificere udvalgets besøg, foreslås det, at der forud for besøgene udsendes en ”standarddagsorden” til lederen af afdelingen/institutionen, således opmærksomheden henledes på enkelte punkter/emner, som udvalget gerne vil orienteres om.
Standarddagsordenen kunne indeholde følgende:
·        Kort præsentation af enheden, stamoplysninger/nøgletal
·        Kort præsentation af værdier, pædagogik, metoder
·        Kort rundvisning i hele eller centrale dele af enheden (afhængig af størrelse)
·        Kort redegørelse for de udfordringer som enheden står overfor og hvorledes disse udfordringer påtænkes imødekommet
·        Lejlighed for udvalget til at stille spørgsmål (aktiv dialog)
 
Der foreslås følgende datoer i 2014 til besøg i tidsrummet 8-15.30 (heldags):
Onsdag den 12. marts
Onsdag den 9. april
Onsdag den 7. maj
Onsdag den 4. juni
Tirsdag den 19. august
Onsdag den 10. september (udgår evt. hvis studietur afvikles i pgl. uge)
Tirsdag den 7. oktober
Onsdag den 5. november
Onsdag den 9. december
 
Børne- og Ungdomsudvalg, Direktør og Sekretariatschef deltager i alle besøg. Øvrige chefer deltager ved besøg på ”egne” områder og så vidt muligt herudover.
 
Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at godkende indhold og tidspunkter for temadage, temamøder, dialogmøder, studietur og besøgsrunder for 2014.
 
Der vil efterfølgende – på baggrund af udvalgets beslutning – blive udarbejdet en samlet skematisk oversigt (aktivitetskalender) for de i denne sag besluttede møder og arrangementer, som udsendes til udvalgets medlemmer.
 
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalget behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller:
 
at de i sagen foreslåede temadage, temamøder og dialogmøder samt tidspunkterne for disse godkendes
at der i 2014 gennemføres en besøgsrunde ud fra principperne angivet i sagsfremstillingen
at de angivne tidspunkterfor besøgsrunderne godkendes.
at forvaltningen arbejder videre med planlægningen af studieturen i uge 37 i 2014
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014
Den faglige introduktion til udvalget afholdes den 21. januar 2014 kl. 8-15.
 
Tidspunkterne for de i sagen foreslåede temadage, temamøder og dialogmøder revideres under hensyn til den endelige mødeplan for udvalgsmøderne, jf. dagsordenens punkt 5.
 
Der gennemføres i 2014 besøgsrunder ud fra principperne angivet i sagsfremstillingen.
Tidspunkterne revideres. 
 
Forvaltningen arbejder videre med planlægningen af studieturen i uge 37 i 2014.

Sagsid.: 13/21233
Sagsfremstilling
”Lys i øjnene” er den første samlede politik for hele 0-18 års området og blev vedtaget af det afgående byråd den 23. juni 2010. Politikken har de sidste 4 år været udgangspunktet for de tiltag, der er iværksat på Børn & Unge området og har udgjort grundlaget for det daglige arbejde på daginstitutions-, skole- og familieområdet, både faglig og tværfagligt. Samtidig har den været styrende for de værdier, som alle medarbejdere i Børn & Unge arbejder efter, så børn og unge klædes bedst muligt på til at kunne mestre eget liv og de fællesskaber og sammenhænge, de indgår i.
 
I forbindelse med, at et nyt Børne- og Ungdomsudvalg tiltræder, skal der gøres status på den eksisterende Børne- og ungdomspolitik ”Lys i øjnene” med det formål at revidere den, så den afspejler det nye udvalgs visioner for den næste Byrådsperiode. I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet et forslag til kommissorium for arbejdet. Kommissoriet er vedlagt som bilag 1.
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at kommissoriet for revision af Børne- og ungepolitikken ”Lys i øjnene” godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
at kommissoriet for revision af Børne- og ungepolitikken ”Lys i øjnene” godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 29-01-2014
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
1. Udvalgets deltagelse i møder/arrangementer ud over de ordinære udvalgsmøder
 
Børnepolitisk topmøde den 30. og 31. januar i Ålborg 
 
 
2. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer
 
Udvalgsformand Claus Clausen
·        Der er modtaget en invitation fra FOA m.h.p. et møde med udvalget – hvortil der er takket ja
·        Har modtaget invitation fra Hald Ege Skole for at orientere om skolebestyrelsesvalget på dagen for
 
 
Sekretariatschef Flemming Jensen:
Konference ”Helhed og sammenhæng i de specialiserede social- og undervisningstilbud i Midtjylland”, som afholdes 19/2-14 kl. 16-19 på Viborg Rådhus.
Claus Clausen og Eva Pinnerup deltager
 
 
3. Orientering om status og det videre forløb omkring konkurrenceudsættelse af tandplejne v/ Direktør Hans Henrik Gaardsøe
Den tidligere analyse gennemgås og opdateres f.s.v.a. fakta og forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til videre stillingtagen, jfr. beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2013, (sag 10)
 
 
4. Ansøgning om længere og mere varieret skoledag (animated learning).
    Viborg Kommune har den 5. december 2013 afsendt en projektansøgning på 283.000,- kr. til Undervisningsministeriet.
Projektet omhandler ”animated learning” og har til formål at udvikle rammer og metoder for kreativ og inklusiv brug af IT i en længere og mere varieret skoledag.
Den samlede projektansøgning vedlægges som bilag 1 til udvalgets orientering.
 
 
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014
Orienteringen tages til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 13/99974
Sagsfremstilling
Daginstitutionerne har ofte behov for anlægsbeløb til udbedring af forskellige akut opståede større renoveringer samt mindre uforudsete anlægsopgaver.
 
For at undgå en lang række bevillingssager, der skal forelægges til Byrådets endelige godkendelse, foreslås det i 2014 budgetterede rådighedsbeløb til anlægsopgaver på dagtilbudsområdet på 2.077.000 kr. frigivet.   
 
Anlægsudgiften på 2.077.000 kr. skal anvendes til akut opståede renoveringsopgaver, påbudte arbejdstilsynssager, mindre uforudsete anlægsopgaver samt ombygninger af køkkenfaciliteter på dagtilbudsområdet. Der vil blive tale om renoveringsopgaver, der ikke er omfattet af de forpligtigelser, som Ejendomme & Energi har ansvaret for.
 
Puljen foreslås i praksis forvaltet af dagtilbudschefen indenfor dennes ansvarsområde efter bemyndigelse fra direktøren for Børn og Unge.
 
Finansiering:
Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet, som er optaget på investeringsoversigten for 2014.
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.077.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2014 incl. etablering af køkkenfaciliteter”
 
at anlægsudgiften på 2.077.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2014 til formålet
 
at anvendelsen af puljen for 2014 godkendes
 
at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljen
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.077.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2014 incl. etablering af køkkenfaciliteter”
 
at anlægsudgiften på 2.077.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2014 til formålet
 
at anvendelsen af puljen for 2014 godkendes
 
at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljen
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget beslutter herudover, at der skal forelægges udvalget en budgetopfølgning for puljen pr. 30.6.2013.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 29-01-2014
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsid.: 13/100146
Sagsfremstilling
På skoleområdets mange decentrale enheder er der ofte behov for anlægsbeløb til udbedring af forskellige akut opståede større renoveringer samt mindre uforudsete anlægsopgaver.
 
For at undgå en lang række bevillingssager, der skal forelægges til Byrådets endelige godkendelse foreslås det i 2014 budgetterede rådighedsbeløb til anlægsopgaver på skoleområdet på 4.539.000 kr. frigivet.
 
Anlægsudgiften på 4.539.000 kr. skal anvendes til akut opståede renoveringsopgaver, påbudte arbejdstilsynssager samt mindre uforudsete anlægsopgaver på skolerne. Der vil blive tale om renoveringsopgaver, der ikke er omfattet af de forpligtigelser, som Ejendomme og Energi har ansvaret for.
 
Puljen foreslås i praksis forvaltet af skolechefen indenfor dennes ansvarsområde efter bemyndigelse fra direktøren for Børn og Unge.
 
Finansiering:
Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet, som er optaget på Investeringsoversigten for 2014.
 
Afdelingsleder Jørgen Kaack deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.539.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014
    til kontoen ”Pulje skoler 2014”
 
at anlægsudgiften på 4.539.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på
    Investeringsoversigten for 2014 til formålet
 
at anvendelsen af puljen for 2014 godkendes
 
at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at forvalte puljen
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.539.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014
    til kontoen ”Pulje skoler 2014”
 
at anlægsudgiften på 4.539.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på
    Investeringsoversigten for 2014 til formålet
 
at anvendelsen af puljen for 2014 godkendes
 
at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at forvalte puljen
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget beslutter herudover, at der skal forelægges udvalget en budgetopfølgning for puljen pr. 30.6.2013.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 29-01-2014
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsid.: 12/45446
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har gennem en længere årrække arbejdet på at skabe forudsætninger for, at Hald Ege Hallen kan udvides.
 
Byrådet godkendte på sit møde den 19.06.2013 (sag nr. 20) endelig vedtagelse af lokalplan nr. 337.
Lokalplanen udlægger området ved Hald Ege Skole til almen service og giver mulighed for, at der kan opføres en ny idrætshal samt udbygning af eksisterede halbebyggelse med tilhørende cafeteria og bade- og omklædningsfaciliteter.
Forslaget sikrer endvidere, at der kan ske mindre udvidelse i tilknytning til skolens øvrige bebyggelse, og at der kan etableres nye parkeringsarealer i tilknytning til skolen og hallen.
 
Trafik og Vej har udarbejdet et forslag til aflæsnings- og parkeringsområde ved cykelskuret i den sydlige ende af skolens område samt parkering i trekanten syd for den nye hal som er med som tillæg til den nye lokalplan.
 
KPF Arkitekter har udarbejdet et forslag til om- og tilbygning af Hald Ege Hallen.
 
I forbindelse med skolereformen, blev det i 2013 besluttet at udarbejde en helhedsplan for Hald Ege Skole.
KPF Arkitekter blev antaget til opgaven og har udarbejdet en helhedsplan der løber i 3 etaper og med et samlet budget på ca. 25 mio. kr.
 
For at komme videre og for at få sammenhæng i sagen, vurderes det, at der er behov for udarbejdelse af en samlet plan for Hald Ege Hallen, Hald Ege Skole samt tilkørsels- og parkeringsforholdene i tilknytning til hallen og skolen.
 
Der søges derfor om frigivelse af 1.036.000 kr. til udarbejdelse af en samlet plan.
 
Finansiering:
 
Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2013 til formålet.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller:
 
at der gives en anlægsudgiftsbevillingen på 1.036.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Hald Ege – skolemæssige del af ny hal”
 
at anlægsudgiften på 1.036.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2013 til formålet, idet det forudsættes, at ikke forbrugt rådighedsbeløb på 1.036.000 kr. overføres til 2014 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013, og
 
at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at antage rådgiver.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.036.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Hald Ege – skolemæssige del af ny hal”
 
at anlægsudgiften på 1.036.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2013 til formålet, idet det forudsættes, at ikke forbrugt rådighedsbeløb på 1.036.000 kr. overføres til 2014 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013, og
 
at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at antage rådgiver.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget, idet det forudsættes at den samlede plan omfatter såvel skole- som fritidsdelen.
Beslutning i Byrådet den 29-01-2014
Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes, idet det forudsættes at den samlede plan omfatter såvel skole- som fritidsdelen.
 

Sagsid.: 13/44015
Sagsfremstilling
Arbejdet med implementering af skolereformen i Viborg kommune er fortsat i fuld gang. På udvalgsmødet d. 26. november 2013 drøftede B og U udvalget de endelige ideer og anbefalinger fra arbejdsgrupperne nedsat i forbindelse med implementering af skolereformen og direktørens indstillinger omkring samme. Med enkelte ændringer valgte B og U-udvalget at udsende deres forslag til beslutninger i høring ved de respektive skolebestyrelser, lokale MED-udvalg og Skole-MED. Der afholdes fælles høringsmøde d. 19. december kl. 19.00 - 20.30 i Auditoriet på Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13 for samme; indbydelse er udsendt. Der er mulighed for at indsende skriftlige høringssvar senest d. 8. januar 2014 kl. 12 til konsulent Heidi Therkildsen.
 
Efter høringen, vil Styregruppen udforme et forslag til design for det fortsatte arbejde med skolereformen.
 
På nuværende tidspunkt arbejdes der på fire områder:
  • Kompetenceudvikling: der arbejdes i forhold til kortlægning af medarbejderes og lederes kompetencebehov i forbindelse med en succesfuld implementering af skolereformen i Viborg Kommune. Der arbejdes for et differentieret kompetenceudviklingsforløb for såvel medarbejdere og ledere. Der tænkes i såvel faglige, pædagogiske og ledelsesmæssige forløb. Der er fokus på bedst mulig indhold og timing indenfor de rammer, der haves.
  • Skolebygninger og medarbejder arbejdspladser: arbejdsgruppe arbejder med løsning af denne opgave sammen med tilknyttet rådgiver – arkitektfirmaet Gorm Nielsen -. Der udarbejdes en oversigt over forholdene og mulighederne på de enkelte skoler i samarbejde med skolerne.
  • IT: Den kommunale arbejdsgruppe for it, vil i nærmest fremtid starte arbejdet op i forhold til udarbejdelse af forslag til ny læseplan for området og revidering af kommunens it-strategi, i forlængelse af skolereformens it-arbejdsgruppes anbefalinger. Gruppen afventer udgivelsen af ”Nye fælles mål”, da det forventes, at it-delen i disse ikke længere vil fremgå som et selvstændigt dokument, men derimod indskrevet ved de forskellige fag.
  • Kommunikation: der arbejdes fortsat ud fra kommunikationsstrategien, der tidligere er godkendt af Styregruppen. Der arbejdes på såvel direkte kommunikation fra gruppen, samt vejledning og hjælp til kommunikation direkte fra de enkelte skoler til de forskellige målgrupper.
 
 
 
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014
Orienteringen blev taget til efterretning