You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 4. marts 2014 kl. 12:00

Mødested M5
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Temadrøftelse vedr. "Lys i øjnene" fra kl. 12.15-13.15

Sagsid.: 14/11212
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige
budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for 2013 og for 2014 pr. 31. januar 2014 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilagene - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen for 2013 og 2014 pr. 31. januar 2014 til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Budgetopfølgningen for 2013 samt budgetopfølgningen pr. 31. januar 2014 blev taget til efterretning.

Sagsid.: 14/3592
Sagsfremstilling
”I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring, påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger fra Børne- og Ungdomsudvalget:
 
 
Det gode børneliv i Løgstrup
 
Sted nr.
Projekt
Bevilling
(1.000 kr.)
Forbrug
(1.000 kr.)
Afvigelse
(1.000 kr.)
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
514.970
Det gode børneliv I Løgstrup
10.286.000
10.230.320
-55.680 
 
 
Anskaffelser af IT til skoler i 2010-2013
 
Sted nr.
Projekt
Bevilling
(1.000 kr.)
Forbrug
(1.000 kr.)
Afvigelse
(1.000 kr.)
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
301.570
Anskaffelser til IT til skoler i 2010-2013
9.740.000
9.770.884
30.884 
 
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn- og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at anlægsregnskaberne godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at anlægsregnskaberne godkendes

Sagsid.: 14/11332
Sagsfremstilling
Opstartsmødet for budgetlægningen 2015-2018 bruges til at tilrettelægge udvalgets budgetproces. Det drøftes, om der er nogle særlige temaer eller analyser, som udvalget ønsker at arbejde med i budgetlægningen, og hvordan inddragelsen af interessenter skal foregå. Der orienteres desuden om den økonomiske politik og de budgetrammer, som vil være udgangspunkt udvalgenes budgetlægning.
 
Økonomisk politik
Indledningsvis vises den økonomiske politik, som indgår i konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-2017. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8), at punkterne i den økonomiske politik skal fungere som pejlemærker for årets budgetlægning.
 • Partierne er enige om, at der er behov for en fortsat stram budgetlægning og -styring, så kommunens økonomiske soliditet fastholdes – og for en udviklingsorienteret investeringspolitik.
 • Partierne er enige om, at fortsat effektivisering i den kommunale drift er nødvendig – og dette kan kombineres med udbud af kommunale opgaver samt andre initiativer, som kan fremme engagement og arbejdsglæde i udførelsen af den kommunale service. Der nedsættes en uvildig arbejdsgruppe til behandling af indkomne bud.
 • Partierne er enige om, at der i første kvartal 2014 skal vedtages en Indkøbs- og udbudspolitik.
 • Partierne er enige om, at et overskud på ordinær drift på ca. 200 mio. kr., et anlægsbudget på ca. 200 mio. kr. og en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 200 mio. kr. skal tilstræbes.
 • Partierne er enige om, at anlægsbudgettet for 2014 – og overslagsårene 2015-2017 – danner grundlag for den kommunale investeringspolitik.
Temaer og analyser i budgetlægningen
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 22. januar 2014 (sag nr. 8) vedtaget, at der skal arbejdes med følgende temaer og analyser i budgetlægningen:
 • Forslag til nye demografimodeller (børn, skoler og ældre)
 • Helhedsplaner for alle skoler begrundet i kravene til den nye folkeskolereform
 • Afklaring af endelig placering af STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
 • Indarbejdelse af eventuelle budgetmæssige konsekvenser af en kommende beskæftigelsesstrategi/erhvervs- og beskæftigelsespolitik
 • Udarbejdelse af et prioriterings- og effektiviseringskatalog, som anviser et økonomisk råderum på 75 mio. kr. fra 2015
Med vedtagelsen af budget 2014-2017 blev der på baggrund af et oplæg fra den nedsatte taskforce på beskæftigelsesområdet vedtaget besparelser på 14,7 mio. kr. i 2014 stigende til 20,1 mio. kr. i 2015-2017. De vedtagne besparelser udgør 50 procent af besparelsespotentialet i takstforcens oplæg. I den kommende budgetlægning vil det derfor skulle undersøges, om der er grundlag for at realisere mere af det samlede besparelsespotentiale.
 
Endvidere har Byrådet med budgetforliget aftalt, at der i 1. kvartal af 2014 skal ske en drøftelse af eventuelle nye konkurrenceudsættelser og fastlæggelse af fremtidigt måltal for IKU-faktor (indikator for konkurrenceudsættelse).
 
Det foreslås, at udvalget drøfter, om der udover ovennævnte forhold er nogle særlige temaer og analyser, som udvalget ønsker at arbejde med i budgetlægningen inden for udvalgets egne politikområder.
 
Tilrettelæggelse af udvalgets egen proces herunder inddragelse af interessenter
Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8). Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
Efter procesplanen udarbejder udvalgene i perioden 4. marts - 19. juni 2014 Mål og Midler, som indeholder fokusområder, effektmål og forslag driftsbudget inden for de udmeldte rammer. I samme periode udarbejder udvalgene forslag til nye anlægsønsker herunder også forslag til udvidelse eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Det forudsættes, at forvaltningerne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet frem til budgetvedtagelsen er i dialog med de respektive MED-udvalg, bestyrelser og andre aktører om budgetlægningen.
 
I Børn & Unge foreslås det, jf. bilag 2, at Mål og Midler samt drifts og anlægsbudget drøftes løbende på alle udvalgsmøder til og med juni. Det foreslås endvidere, at bestyrelser inddrages i budgetlægningsprocessen ved dialogmøderne i foråret og MED udvalgene orienteres og inddrages løbende på deres ordinære møder. Desuden foreslås det at sende det endelige budgetmateriale i høring i perioden fra den 28-05-2014 til den 10-06-2014 og at høringsperioden indledes med en fælles orientering ved Direktøren for Børn & Unge.
 
Budgetrammer i budget 2015-18:
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper, har forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammer for samtlige politikområder kan ses som bilag nr. 3. Det skal bemærkes, at budgetrammerne justeres i april, når KL udmelder nye forventninger til pris- og lønudviklingen. Der anvendes halv prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser i 2015 og 2016, hvilket Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2013-2016. I 2017 og 2018 anvendes igen fuld prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser.
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog yderligere på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8), at udvalgene som hovedprincip løser eventuelle økonomiske udfordringer og skaber plads til eventuelle nye driftsønsker inden for de udmeldte driftsrammer.
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at udvalget har en indledende drøftelse af budgetlægningen 2015-2018, herunder hvilke eventuelle temaer og analyser, der skal indgå i budgetlægningen.
 
at udvalget godkender Børn & Unges procesplan for budgetlægning 2015-18 (jf. bilag 3).
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Budgetlægningen 2015-2018 blev drøftet, herunder hvilke temaer og analyser, der skal indgå i budgetlægningen.
 
Børn & Unges procesplan for budgetlægning 2015-18, jf. sagens bilag 3, blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 13/29046
Sagsfremstilling
Viborg Byråd godkendte i sit møde den 15. maj 2007 (sag 222) såvel driftsoverenskomst med og vedtægter for Nørresø Børnepension, (driftsoverenskomsten og vedtægterne vedlægges sagen som henholdsvis bilag 1 og 2).
 
Nørresø Børnepension, der før 1. januar 2007 havde driftsoverenskomst Viborg Amt, er en selvejende institution, som har til formål at udøve pædagogisk og støttende arbejde for svagtstillede børn, unge og familier. Institutionens virker som døgninstitution for børn og unge efter Servicelovens bestemmelser herom.
 
Af § 5 i vedtægterne for Nørresø Børnepension fremgår det bl.a., at Viborg Kommune udpeger to medlemmer til bestyrelsen, heraf et medlem repræsenterende Viborg Byråd.
Det andet medlem udpeges af forvaltningen (Børn og Unge, Familieafdelingen).
 
F.s.v.a. det medlem, der udpeges til at repræsentere Viborg Byråd, fremgår det af Byrådets beslutning af 15. maj 2007, at ”Socialudvalget af sin midte selv udpeger et medlem til bestyrelsen for Nørresø Børnepension”. Efter ændringen i den administrative organisation i 2009 ligger opgaven imidlertid i Børne- og Ungdomsudvalgets ressort. Børne- og Ungdomsudvalget har da således også i valgperioden 2010-2013 haft en repræsentant i bestyrelsen for Nørresø Børnepension.
 
Børne- og Ungdomsudvalget anmodes således om – af sin midte – at udpege en repræsentant til bestyrelsen for Nørresø Børnepension.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget udpeger en repræsentant til bestyrelsen for Nørresø Børnepension
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Stine Damborg Pedersen blev udpeget som repræsentant til bestyrelsen i Nørresø Børnepension
Bilag

Sagsid.: 13/21233
Sagsfremstilling
Kommissorium for revision af børne- og ungepolitikken ”Lys i øjnene” (sag nr. 15) blev godkendt af Byrådet 29. januar 2014.
 
Som beskrevet i kommissoriet skal medlemmerne af BUU på udvalgsmødet 4. marts 2014 udstikke en politisk retning for de næste fire års politik. Målet med dagsordenspunktet er altså, at politikkerne kommer med deres bud på, hvilke temaer og indsatser ”Lys i øjnene” skal indeholde. Forvaltningen har formuleret et spørgsmål, som udvalgsmedlemmerne kan bruge til at forberede sig til drøftelsen:
 
Hvad vil Børne- og Ungdomsudvalget have opnået i 2017?
 
Drøftelsen på udvalgsmødet er det første led i processen i formuleringen af den reviderede udgave af ”Lys i øjnene”. Jf. kommissoriet afholdes en temadrøftelse blandt politikkens interessenter 17. marts 2014. Deres input vil blive præsenteret for udvalget i et første udkast til en revideret politik på mødet 29. april 2014.
 
Overblik over styringskæden 
”Lys i øjnene” indeholder et værdisæt, som udgør det fælles grundlag for arbejdet med børn og unge. Politikken formuleres med baggrund i værdisættet, som har et længere tidsperspektiv end selve politikken og er mere stationært. Det vurderes, at værdisættet i ”Lys i øjnene” stadig er aktuelt og vil være en givtig baggrund for de næste fire års politik. Vurderingen er også, at der kan være behov for at ajourføre værdierne i form af mindre sproglige ændringer.
 
”Lys i øjnene” indeholder derudover en række målsætninger og indsatsområder, der dels er tværgående, dels berører de enkelte fagområder, det vil sige Skoler, Dagtilbud og Familie & Rådgivning. Indsatsområderne er udledt af værdierne og målsætningerne. De udgør en tematisering og konkretisering af, hvordan vi vil arbejde med at realisere værdierne de næste fire år. Forvaltningen ønsker, at den reviderede version af ”Lys i øjnene” indeholder færre indsatsområder på de enkelte fagområder og flere tværgående indsatsområder. Intentionen er at fremhæve de indsatser, som går på tværs af 0-18-årsområdet og skaber sammenhæng.
 
Det næste led i styringskæden efter politikken er de dialogbaserede aftaler og ”Mål & Midler”. Udvalgene udpeger årligt særlige fokusområder og effektmål fra politikker og strategier. Disse udgør sammen med de økonomiske rammer grundlaget for budgettet, der beskrives i budgetstyringsdokumentet ”Mål og Midler”. De konkrete aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med de vedtagne politikker/strategier, budgettet og dialogbaserede aftaler mellem forvaltningen og institutioner/aftaleenheder om driften.
Den 4-årige politik placerer sig altså imellem de langsigtede værdier og de særlige fokusområder og effektmål fra ”Mål & Midler”, der er til behandling en gang årligt. Det er ønsket, at man i den kommende udgave af ”Lys i øjnene” ikke længere anvender betegnelsen indsatsområder, men i stedet bruger termen indsatser. Hvor ordet område signalerer noget mere overordnet og omfattende, er en indsats mere konkret og handlingsorienteret. Efter en 4-årig byrådsperiode kan man nemmere afgøre, om man har realiseret en indsats end et indsatsområde.
 
Baggrund for drøftelsen
Som baggrund for formuleringen af nye temaer og indsatser har forvaltningen gjort status på arbejdet med den eksisterende version af ”Lys i øjnene” (jf. bilag 1). Der gøres status på, om indsatsområderne er realiseret eller ej. Forvaltningen har markeret, hvilke indsatsområder, den mener, der skal videreføres i den kommende version af ”Lys i øjnene”. Status er for det første indhentet i form af en høring blandt bestyrelser, Fælles-, Fag- og Lokal-MED omkring deres opfattelse af politikkens overordnede målopfyldelse. Beskrivelsen af de overordnede intentioner med politikken er hentet fra forordet til ”Lys i øjnene”. Der er for det andet indhentet en status på arbejdet med indsatsområderne indenfor de enkelte fagområder blandt nøglepersoner - ledere, chefer og konsulenter.
 
Udvalget har desuden mulighed for at orientere sig i en oversigt over, hvilke strategier, politikker, udviklingstendenser og centrale udfordringer, der berører børne og ungeområdet og vil berøre området fremover (jf. bilag 2). Disse strategier, politikker mm. vil ikke skulle indgå eksplicit i ”Lys i øjnene”, men det er faktorer, som har betydning for det daglige arbejde på børne-og ungeområdet.
 
Bilagt er også en oversigt over temaer, som Forvaltningen finder relevante at indarbejde i den reviderede version af ”Lys i øjnene” (jf. bilag 3).
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at status på ”Lys i øjnene” tages til efterretning 
at det eksisterende værdisæt i ”Lys i øjnene” videreføres, men med mulighed for sproglige revisioner.
at den reviderede udgave af ”Lys i øjnene” har mere vægt på de tværgående indsatsområder end den aktuelle version.
at man bruger betegnelsen indsats i den reviderede børne- og ungepolitik i stedet for indsatsområder som i den aktuelle version af politikken
at udvalget drøfter, hvad de ønsker at prioritere.
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Status på ”Lys i øjnene” blev taget til efterretning.
 
Det eksisterende værdisæt i ”Lys i øjnene” videreføres, men med mulighed for sproglige revisioner.
Den reviderede udgave af ”Lys i øjnene” skal have mere vægt på tidligere tværgående indsatser end den aktuelle version.
 
Betegnelsen ”indsats” benyttes i den reviderede børne- og ungepolitik i stedet for ”indsatsområder”
 
Der arbejdes videre med de temaer og de indsatser som Børne- og Ungdomsudvalget anførte på temamødet om ”Lys i øjnene” d.d. (4. marts 2014)
Bilag

Sagsid.: 12/61743
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget afholder 2 årlige – (forår og efterår) dialogmøder indenfor Børn og Unges 3 fagchefområder – skoler og klubber, dagtilbud samt familie- og Rådgivning. Altså i alt 6 møder årligt.
 
Hidtil har der – for så vidt angår dagtilbud og skoler/klubber – været arbejdet efter bestemte temaer, indlæg fra bestyrelser, gruppearbejder, dialog med udvalgsmedlemmerne m.v.
Når det gælder Familie og Rådgivning, har dialogmøderne haft en lidt anden karakter, idet de respektive fagområder ikke her har selvstændige bestyrelser. Møderne har derfor traditionelt været afviklet – typisk med udgangspunkt i et eller to temaer – med deltagelse af områdets ledergruppe.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har i samarbejde med chefgruppen løbende arbejdet på at kvalificere form og indhold af dialogmøderne, hvorfor der også efter hver runde af dialogmøder laves opfølgning og evaluering.
 
Efter mødeplanen afholdes der i foråret 2014 dialogmøder som følger:
 
Dagtilbud
Torsdag den 27. marts kl. 17.00-20.00
Familie og Rådgivning         
Tirsdag den 1. april kl. 12.15-13.15 på Viborg Rådhus
Skoler og klubber              
Tirsdag den 7. april kl. 18.00-21.00 på Løgstrup Skole
                                   
 
Efter drøftelser med områdeledelse og bestyrelsesrepræsentanter foreslås følgende temaer på dagtilbudsområdet til drøftelse på dialogmødet:
 
·        Skisma: Private dagplejere etablerer sig når kommunale dagplejere afskediges -privatisering kontra offentlig - spørgsmålet gælder også institutionerne
·        Kommunal madordning (frugtordningen)
·        Åbningstider – holdning til ekstra betaling for ekstra timer?
·        Rengøring i institutioner
·        Økonomi/budget for 2014, hvorfor kom der besparelser?
·        Fordelingen af 2-sprogede børn i og imellem institutionerne.
·        Den dobbelte ambition - er det overhovedet muligt at gøre mere indenfor dagtilbud?
·        Udfordringen med det faldende børnetal – konsekvenser for mindre institutioner
·        Hvordan kan man tænke mere differentiering ind - er der midler/ressourcer til de velfungerende børn? (Oplever at der ikke er ressourcer nok til at løfte opgaven omkring alle børn)
·        Udvalgets vision for 0-6 års området frem til 2020
 
F.s.v.a. skole- og klubområdet foreslås følgende temaer taget op til drøftelse på dialogmødet:
·        Økonomi og budget 2015
·        Folkeskolereformen m. fokus på
-        Skole/fritid
-        Den åbne skole - "Guld i nabolaget"
-        Understøttende undervisning
 
Efter drøftelser i ledelsen i Familie og Rådgivning foreslås følgende tema:
·        Visioner for den forebyggende indsats på 0-6 års området med fokus på sundhedsplejen og dagbehandling
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at de anførte temaer til dialogmøderne godkendes
at forvaltningsledelsen i samarbejde med bestyrelsesrepræsentanter færdiggør arbejdet med og planlægningen af dialogmøderne
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Tidspunktet for dialogmødet på dagtilbud blev godkendt
 
Temaerne til dialogmøderne blev godkendt, med følgende tilføjelser og prioritering på dagtilbud:
·        Udvalgets vision for 0-6 års området frem til 2020 
·        Udfordringen med det faldende børnetal – konsekvenser for mindre institutioner 
·        Kommunal madordning (frugtordningen)
 
Forvaltning anmodes om i samarbejde med bestyrelsesrepræsentanter at færdiggøre arbejdet med og planlægningen af dialogmøderne

Sagsid.: 14/8228
Sagsfremstilling
Byrådet i Viborg Kommune fastlægger de økonomiske rammer for kommunale tilbud og indsatser i Viborg Kommune. Inden for disse rammer fordeles en del af ressourcerne til understøttende og forebyggende indsatser for skoler, dagtilbud og familier. Hvor mange ressourcer der bruges til drift og hvor meget der bruges til understøttende og forebyggende arbejde, er således en prioritering af den fælles kommunale pulje.
 
Private pasningstilbud, private skoler og efterskoler finansieres af et kommunalt tilskud der er fastsat af staten, og Viborg Kommune er lovmæssigt forpligtet til at stille en række services til rådighed, som f.eks. udredninger ved PPR. De private tilbud er således ikke en del af den samlede prioritering mellem drift og understøttende indsatser, og er således ikke med til at finansiere det understøttende og forebyggende arbejde i Viborg Kommune.
 
Nedenfor er listet antallet at private tilbud og antallet af børn i de forskellige tilbud.
 
 
Antal
Antal børn
Private daginstitutioner
11
549
Private dagplejere - § 21 - driftsaftale
3
15
Private børnepassere - incl. ”ung pige” - § 80
34
115
Heraf 112 børn bosiddende i Viborg Kommune
Fri- og privatskoler
11
1524
Efterskoler beliggende i Viborg Kommune
 
7
622
Heraf 144 børn bosiddende i Viborg Kommune
 
Der er et ønske om at analysere mulighederne for at private pasningstilbud, private skoler og efterskoler kan benytte sig af de udvidede indsatser, og hvilke vilkår dette ville kunne ske under. Neden for er en kort og ikke udtømmende liste over indsatser og værktøjer, der kunne være relevante at inddrage i analysen.
 
Mulige værktøjer:
·         Tusindbenet – arbejde med læreplaner i dagtilbud
·         Tidlig opsporing og indsats – systematisk arbejde omkring børns trivsel
·         Den tværfaglige model – ramme for forebyggende, tværfagligt samarbejde
·         Læringscentre for specialundervisning – forebyggende indsats i forhold til læring og specialundervisning
 
En analyse af mulighederne for at private kan benytte sig at kommunale understøttende og forebyggende indsatser har mange dele og nuancer, og forvaltningen har udarbejdet et kommissorium, der nærmere beskriver de dele analysen består af. Kommissoriet er vedhæftet i bilag 1.
Forvaltningen foreslår at analysen gennemføres i løbet af marts og starten af april, således at analysen kan fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget den 29. april 2014.
På baggrund af det analytiske arbejde foreslås en principiel politisk drøftelse af analysens resultater samt mulighederne for at udvide samarbejdet med de private pasningstilbud og skoler. Drøftelsen vil endvidere indeholde forslag til mulig videre proces med eventuel mere konkret samarbejde med private skoler og pasningstilbud.
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at kommissoriet for analysen godkendes
at procesplanen for analysen godkendes
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Kommissoriet og procesplanen for analysen blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 13/86297
Sagsfremstilling
På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 29. oktober 2013 (sag 5) fik udvalget en orientering om status på rengøringen i Børn og Unges bygningsmasse. Ved samme lejlighed besluttede udvalget, at man ønskede en fornyet orientering på mødet i marts 2014.
 
Byrådet har konkurrenceudsat rengøringsopgaven på ca. 210 institutioner, skoler m.v. og to eksterne leverandører har overtaget opgaven fra 1.8.2013.
 
Det har været afgørende for Viborg Byråd, at de omfattede institutioner sikres kvalitet i opgaveløsning, og der er derfor i forbindelse med konkurrenceudsættelsen besluttet etableret en kontraktstyringsenhed, som har det overordnede ansvar for, at kontrakten overholdes.
Kontraktstyringsenheden skal formidle indholdet i kontrakten til institutionerne, og løbende udføre kontrol og tilsyn med den leverede ydelse. Endelig har enheden til opgave at medvirke til at sikre en god konstruktiv dialog mellem parterne.
 
Udgangspunktet er, at der er tre parter, når der tales rengøringskvalitet på institutionerne:
·        Leverandøren
·        Kontaktpersonen på institutionen (person på institutionen, som har kontakten til leverandøren)
·        Kontraktstyringsenheden.
 
Chefgruppen i Børn og Unge samt chefen for facility management Benedicte Wriedt deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsid.: 14/4339
Sagsfremstilling
Sundhedsstyrelsen har siden foråret 2012 udgivet 11 forebyggelsespakker med anbefalinger til indsatser inden for følgende områder:
 • alkohol
 • fysisk aktivitet
 • hygiejne
 • indeklima i skoler
 • mad og måltider
 • mental sundhed
 • overvægt
 • seksuel sundhed
 • solbeskyttelse
 • tobak
 • - og senest stoffer (december 2013)
Pakkerne er alle bygget op omkring en fast struktur med anbefalinger relateret til henholdsvis rammer, tilbud, information og undervisning samt tidlig opsporing.
Endvidere er anbefalingerne delt op i to niveauer; grundniveau (G) og udviklingsniveau (U). Formålet med at inddele de anbefalede indsatser i grund- og udviklingsniveau er,
 • at anbefale grundlæggende forebyggelsesindsatser, som på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet
 • at anbefale indsatser, der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen i kommunerne på længere sigt.
I forbindelse med Byrådets budgetkonference august, 2013, blev der bevilget økonomi til implementering af forebyggelsespakkerne med forankring i Sundhedscenter Viborg. Det er primært pakkerne som relaterer til Kost-Rygning-Alkohol-Motion (KRAM-faktorerne) og mental sundhed, som var i fokus ved Byrådets behandling af sagen. Dette grundet den tætte sammenhæng mellem KRAM-faktorerne og en lang række livsstilsrelaterede, kroniske sygdomme.
 
Målgruppen for forebyggelsespakken om stoffer (bilag 1) er primært unge under 25 år. Der er en kendt og tæt sammenhæng mellem unges forbrug af tobak, alkohol og stoffer (primært hash). Således har mere end halvdelen af de unge, som ryger og / eller overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag prøvet at ryge hash. Samtidig ses en højere forekomst af dårlig mental sundhed blandt unge, der ryger hash i forhold til unge, der ikke ryger hash. Det forebyggende arbejde med stofområdet skal derfor hænge tæt sammen med de forebyggende indsatser relateret til tobak, alkohol og mental sundhed.   
 
Som det fremgår af kortlægningsskemaet (bilag 2) opfyldes størstedelen af anbefalingerne for stofområdet allerede i Viborg Kommune. 4 anbefalinger opfyldes delvist og kun 2 opfyldes ikke. Kortlægningen af anbefalingernes opfyldelsesgrad siger dog ikke noget om volumen, synlighed (efterspørgsel) eller faglig kvalitet af de enkelte tilbud. Forebyggelsespakken om stoffer vil derfor indgå i den pulje af forebyggelsespakker, som primært skal implementeres med forankring i Sundhedscenter Viborg - i tæt samarbejde med Rusmiddelcentret og B&U. Dette med henblik på at opnå synergi mellem de forebyggende indsatser på stofområdet, alkohol- og tobaksområdet.  
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Sagen udsættes til næstkommende møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. april 2014.
Bilag

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
1. Udvalgets deltagelse i møder/arrangementer ud over de ordinære udvalgsmøder
 
·        Besøgsrunde den 11. marts kl. 08.00-15.00
·        Møde m. DLF Viborg-kredsen den 11. marts kl. 15.00-16.30
·        Dialogmøde – Dagtilbud den 27. marts kl. 17.00-20.00
·        Dialogmøde – Familie og Rådgivning den 1. april kl. 12.15-13.15
·        Temamøde: Tidlig opsporing og indsats (TOPI) den 1. april kl. 13.15-14.00
 
 
2. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer
Udvalgsformanden:
·     Har sammen med direktøren og skolechefen deltaget i møde med BUPL’s tillidsrepræsentanter ang. folkeskolereformen
·     Deltaget i indvielse af ”Gården” i Houlkær
·     Åbnet naturfagsmarathon den 1. marts 2014
·     Møde med formanden for DLF og formanden for skolelederforeningenen ang. folkeskolereformen
·    Modtaget henvendelse fra Torben Koed angående konference om inklusion
·        Der har 4. marts 2014 været afholdt møde med bestyrelsesrepræsentanter og skolelederen fra Finderuphøj Skole ang. skolens økonomi
 
Eva Pinnerup:
·        Ny leder startet på STU 
 
 
 
3. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
·      Principper for høringer
 
Skolechefen:
Der er ansat nye skoleledere på henholdsvis Møldrup Skole og på Sødalskolen
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
.
Bilag

Sagsid.: 14/9560
Sagsfremstilling
Med den nye skolereform, der træder i kraft efter sommerferien 2014, indføres en længere og mere varieret skoledag for det pædagogiske personale på Viborg Kommunes skoler.
 
Der skal derfor etableres arbejdspladser til lærere og pædagoger på skolerne.
 
På Børne- & Ungdomsudvalgets møde den 18.06.2013 (sag nr. 13) blev det besluttet at bevilge 4.400.000 mio. kr. til opgaven af den ubrugte lønsum i forbindelse med lockout på skoleområdet i april 2013.
 
Endvidere besluttede Børne- & Ungdomsudvalget den 01.10.2013 (sag nr. 1) at få udarbejdet nye mål for bygningerne på skolerne. En nedsat arbejdsgruppe har arbejdet med opgaven og de nye mål blev godkendt på B & U mødet den 26.11.2013.
Punkt 12 i målene lyder således:
 
Der er i udgangspunktet en arbejdsplads til hver pædagogisk medarbejder og der er mulighed for at den enkelte kan opbevare egne undervisningsmaterialer og udstyr på betryggende måde”.
 
En arbejdsplads vil bestå af bord, stol, reol samt skærm/tastatur.
 
Ud fra de indkøbsaftaler Viborg Kommune har indgået, er der fastlagt et beløb pr. medarbejder pr. arbejdsplads på 7.000 kr. – et beløb som skolerne får dispositionsret over.
 
Skolerne har herefter indsendt deres bedste bud på det mest præcise antal lærere og pædagoger, der indgår i skoledagen/undervisningen pr. 1. august 2014.
Antallet udgør 1.150 medarbejdere.
Der vil ske en efterregulering pr. 1. august 2014, når det nøjagtige antal medarbejdere, der indgår i skoledagen/undervisningen kendes.
 
Udgiften til etablering af 1.150 arbejdspladser udgør således 8.050.000 kr.
 
Finansiering
 
Det bevilgede beløb på 4.400.000 kr. af lockoutmidlerne dækker ikke udgiften til etablering af arbejdspladserne på 8.050.000 kr.
 
Forvaltningen bemærker, at det resterende beløb af anlægsudgiften på 3.650.000 kr.af den samlede udgift på 8.050.000 kr. kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat på anlægsbudgettet i følgende år
 
2014   2.000.000 kr. ikke forbrugt rådighedsbeløb af Pulje til helhedsplaner, ny           
          skolereform m.v.   
2015   1.650.000 kr. Investeringsoversigt 2015 – Pulje helhedsplaner, ny skolereform
          m.v.
  
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.050.000 kr. til kontoen ”Indretning af arbejdspladser, ny skolereform m.v.” med rådighedsbeløb i 2014
 
at anlægsudgiften på 8.050.000 kr. finansieres ved
 
nedsættelse af driftsrammen på politikområde skoler med 2.600.000 kr. i 2014 og med 1.800.000 kr. i 2013, idet beløbet overføres til anlæg i forbindelse med afslutning af regnskabet for 2013 og, ved
 
nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.” på 2.000.000 kr. og ved
 
fremrykning med 1.650.000 kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2015-2018 på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.”  
 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.050.000 kr. til kontoen ”Indretning af arbejdspladser, ny skolereform m.v.” med rådighedsbeløb i 2014
 
at anlægsudgiften på 8.050.000 kr. finansieres ved
 
nedsættelse af driftsrammen på politikområde skoler med 2.600.000 kr. i 2014 og med 1.800.000 kr. i 2013, idet beløbet overføres til anlæg i forbindelse med afslutning af regnskabet for 2013 og, ved
 
nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.” på 2.000.000 kr. og ved
 
fremrykning med 1.650.000 kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2015-2018 på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.”  

Sagsid.: 14/9714
Sagsfremstilling
Skals og Ulbjerg skoler har haft fælles ledelse siden 1. april 2012. Der har siden da været arbejdet på en fusion af de to skoler. Der har i denne proces været en målsætning om, at der pr. 1. august 2014 bliver én fælles bestyrelse for Skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg, ét fælles pædagogisk råd samt ét MED-lokaludvalg.
 
I udspillet omkring implementeringen af Skolereformen er det også op til den enkelte skole at ytre ønske om, hvordan den ser sin skolebestyrelse sammensat. Skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg, kommer til at bestå af 2 skoler, 2 skolefritidsordninger og endelig en børnehave. Dette forhold stiller særlige krav til den fælles bestyrelses sammensætning.
 
De to skolers bestyrelser afholdt et fælles møde, torsdag 30. januar 2014, på Ulbjerg SDI. Her nåede man i enighed frem til følgende ønsker vedrørende den nye fælles bestyrelse. De to bestyrelser er bevidste om, at der efter sommerferien arbejdes i en fælles bestyrelse og ikke for skolerne hver især: 
 • Der vælges 9 forældrerepræsentanter (6 forældre fra Skals-distriktet og 3 forældre fra Ulbjerg-distriktet – eller mindst 3 forældre fra hvert skoledistrikt. De valgte forældre repræsenterer det skoledistrikt, de oprindeligt blev valgt i, indtil de udtræder. Den ene forælder fra Ulbjerg-distriktet repræsenterer børnehaven).
 • Der vælges/udpeges 2 medarbejderrepræsentanter fra Ulbjerg SDI (1 pædagog og 1 lærer).
 • Der vælges/udpeges 2 medarbejderrepræsentanter fra Skals Skole/SFO (1 pædagog og 1 lærer)
 • Der vælges/udpeges 2 elevrådsrepræsentanter (1 elev fra Ulbjerg SDI og 1 elev fra Skals Skole/SFO).
 • Bestyrelsens sekretariat består af 3 ledere (1 leder fra Ulbjerg/SDI og 2 ledere fra Skals Skole/SFO). 
Hvis bestyrelsesformanden er fra Skals-distriktet, så skal næstformanden i bestyrelsen være fra Ulbjerg-distriktet – og omvendt.
 
Der ønskes forskudte valg i den nye fælles bestyrelse. Det letter overgangen og kontinuiteten efter bestyrelsesvalgene, at der allerede er nogle forældrerepræsentanter, der kender til arbejdet i dette forum.
 
Der afholdes valgmøde i relation til det forestående skolebestyrelsesvalg, mandag 17. marts 2014 kl. 19.00 – 21.30, i kantinen på Skals Skole/SFO. Det vil være ønskeligt, at der af de fremlagte valglister fremgår, hvilket skoledistrikt de opstillingsberettigede og valgbare forældre kommer fra.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at skolebestyrelsens sammensætning i Skals/Ulbjerg Skoler bliver som foreslået af de 2 skoler.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Skolebestyrelserne på Skals/Ulbjerg Skoler sammensættes som foreslået af de 2 skoler.

Sagsid.: 13/44015
Sagsfremstilling
I forbindelse med arbejdet omkring skolereformen er der i januar måned 2014 nedsat en realiseringsgruppe. Realiseringsgruppen består af HR-konsulent Charlotte Abrahams, Kommunikation-konsulent Jette Birch Andersen, Erhverv og Udviklingskonsulent Morten Hansen, pædagogisk chefkonsulent Jeanette Enevoldsen og konsulent og tovholder Heidi Therkildsen. Sidstnævnte fungerer som bindeled til styregruppen. Rikke Fromberg Beha afdelingsleder i PPR fungerer som referenceperson til gruppen.
 
Realiseringsgruppens opgave er blandt andet at udforme design til den fortsatte proces omkring implementering og realisering af skolereformen i Viborg Kommune. Deres opgave er blandt andet at koordinere og skabe overblik i forhold til delelementer, ligesom gruppen af styregruppen er givet mandat til at nedsætte nødvendige tema- og arbejdsgrupper med kommissorier, der godkendes af styregruppen.
 
Styregruppen har på deres møde d. 7. februar 2014 godkendt realiseringsgruppens revidering af kommunikationsstrategi, samt kommissorier for kommunikations- og kompetenceudviklingsarbejdet.
 
Der afholdes d. 18/2 2014 temadrøftelse i Børne og Ungdomsudvalget omkring kommunens kommende fritidstilbud. Her vil den tidligere nedsatte arbejdsgruppe omkring fritidstilbud og dennes oplæg omkring samme indgå som en del af udvalget drøftelse.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsid.: 13/75532
Sagsfremstilling
I perioden 16. december 2013 – 20. januar 2014 har det været muligt at indskrive sit barn til den kommende børnehaveklasse. Det er femte år, det har været muligt at indskrive sit barn hjemme ved pc´en – via Web indskrivning. 1.332 børn var i alderen til at starte i børnehaveklassen. 83.4 % har benyttet sig af muligheden for at Web indskrive. De 1.332 børn er inkl. børn til friskoler/privatskoler og specialtilbud. For 38 børn er der søgt om skoleudsættelse. For de 38 børns vedkommende drejer det sig om 18 piger og 20 drenge. For 95 børn er der søgt om anden skole end distriktsskolen. Disse ønsker er endnu ikke afklarede.
 
Styrelsesvedtægtens retningslinjer for indskrivning til børnehaveklasser er anført nedenfor:
 
Indskrivning af børn til obligatorisk børnehaveklasse til det kommende skoleår foregår i perioden 16.12.2013 - 20.01.2014. Der er åbnet for webindskrivning i nævnte periode. Ved indskrivningen informeres forældrene om skoledistrikter og rammer for klassedannelsen. Endvidere orienteres forældrene om muligheden for at søge om udsættelse af skolestart og om muligheden for at søge om optagelse af deres barn på anden skole end distriktsskolen. Anmodningen skal ske i forbindelse med indskrivning.
 
Byrådet fastsætter rammer for klassedannelsen, herunder antallet af klasser på hver enkelt skole. Rammerne for klassedannelsen kan indeholde beslutning om hvor mange elever, der må være i hver klasse ved skoleårets start, og hvor mange der må optages i hver klasse i løbet af skoleåret, dog inden for folkeskolelovens rammer. Den endelige klassedannelse i forbindelse med børnehaveklasser sker den 01.03.2014.
 
De børn, der bor i et defineret skoledistrikt, har altid krav på at blive optaget på distriktsskolen. For at udnytte skolernes kapacitet mest hensigtsmæssigt, og for at der er plads til eventuelle tilflyttere i løbet af skoleåret, sættes der loft over, hvor mange elever der kan optages fra andre distrikter.
 
Optagelse af elever i anden skole end distriktsskolen må ikke udløse yderligere klasser. Der kan optages børn fra andet skoledistrikt til og med elev nr. 25 i hver klasse. Det betyder, at hvis der er 2 klasser med henholdsvis 13 og 14 elever er der plads til at optage yderligere 12 og 11 elever fra andre skoledistrikter, samtidig med at der er plads til 6 tilflyttere til skoledistriktet.
Ved flere ansøgninger, end der kan imødekommes, optages først elever med ældre søskende indskrevet på den ønskede skole. Ved eventuel lighed her går elever med de yngste søskende forud for øvrige. Hvis der herefter fortsat er flere, vil nærmere-boende går forud for fjernere-boende.
 
Det kan på den enkelte skole i konkrete tilfælde vurderes, om der kan optages elever ud over nummer 25. Dette i perioden hvor frikommuneforsøget løber. Skolelederne kan, i henhold til bestemmelserne i styrelsesvedtægten og med hjemmel i og inden for rammerne af frikommuneforsøget, optage det antal elever, der ønskes.
 
Såfremt elevtallet i løbet af skoleåret på grund af tilflytning til skoledistriktet overstiger lovens max. elevtal på 28, er der ikke krav om ny klassedannelse. Byrådet kan godkende optagelse af både elev nr. 29 og 30.
 
At et barn i familien får godkendt ønske om optagelse på anden skole end distriktsskolen, betyder ikke, at efterfølgende søskende automatisk kan opskrives til dette skoledistrikt.
 
Specifikt har udmøntningen af Styrelsesvedtægten for Viborg kommunes skolevæsen vist sig at give udfordringer i forhold til forældreønsker.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
 
 
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Orienteringen blev taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 14/12757
Sagsfremstilling
På mødet den 28. januar 2014 (sag nr. 13) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget:
 • at der igangsættes en analyse af de organisatoriske og strukturelle forhold på skoleområdet. Forvaltningen udarbejder forslag til kommissorium for arbejdet. I analysen indgår forslag om den fremtidige struktur på og organisering af SFO og klubber. Denne del forelægges udvalget i april 2014
 • at kommissoriet endvidere indeholder en beskrivelse af opgaven, herunder bl.a. forhold omkring udskoling og organisering samt en proces- og tidsplan, som giver mulighed for inddragelse og involvering af alle interessenter
 • at der til 2015 skal udarbejdes en ny beskrivelse med angivelse af det fremtidige serviceniveau, hvori også indgår mål, effekt og ressourcer
På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet et kommissorium, der beskriver opgavens indhold og en procesplan, der beskriver en proces, som undervejs inddrager relevante interessenter.
 
Kommissoriet og procesplanen er vedlagt i bilag 1.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget godkender kommissoriet for analyse af organisering og struktur
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014
Kommissoriet for analyse af organisering og struktur blev godkendt, med den tilføjelse at der ikke vil skulle nedlægges undervisningssteder.
 
Eva Pinnerup, Mads Panny og Marianne Aaris Andersen tilkendegiver, at der i analysen ikke indlægges nogen begrænsninger
Bilag