You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 1. april 2014 kl. 12:00

Mødested M5
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Dialogmøde Familie og Rådgivning kl.12.15 - 13.15 Temamøde om TOPI kl.13.15 - 14.00

Sagsid.: 14/11332
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 04-03-2014 en procesplan for arbejdet med forslag til budget 2015-18 for Børn & Unge. I procesplanen blev det besluttet, at udvalget på mødet den 01-04-2014 foretager en indledende drøftelse af følgende punkter:
 
·         Fokusområder
·         Effektmål
·         Nye driftsønsker
·         Omprioriteringer inden for rammen
 
Fokusområder: 
For at drøftelsen af mål og midler, herunder fokusområder, får det bedste fundament, foreslås det, at flytte denne drøftelse til mødet den 29-04-2014, hvor første udkast til en ny Børne- og ungepolitik også forelægges. Det forventes i den forbindelse, at målsætningerne og indsatserne i den nye Børne- og ungepolitik skal danne udgangspunkt for de fokusområder, der skal arbejdes med i 2015.
 
Effektmål:
Effektmålene retter fokus på, at der styres efter den effekt, som kommunens ydelser har for borgerne og samfundet. Der er i mål og midler 2014 formuleret 3-5 langsigtede effektmål på hvert politikområde knyttet til kerneopgaven. Effektmålene skal på sigt følges systematisk op, gennem konkrete målinger. På mødet gives en foreløbig status for de effektmål, som er gældende for budget 2014-17. På den baggrund drøftes justeringer af disse mål til budget 2015-18. Da effektmålene er langsigtede mål, foreslås det, at de videreføres til budget 2015-18 med de foreslåede justeringer. På udvalgsmødet den 29-04-2014 drøftes på baggrund af den nye Børne- og ungepolitik desuden forslag til eventuelle nye effektmål.
 
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 vil udvalget på augustmødet få en status for alle de initiativer, som der arbejdes med for at realisere fokusområder og effektmål i 2014.
 
Nye driftsønsker samt omprioriteringer inden for rammen:
Udvalget foretager en indledende drøftelse af nye driftsønsker til budgetperioden 2015-2018 samt en drøftelse af omprioriteringer inden for rammen på baggrund af bilag 2. Med udgangspunkt i udvalgets indledende drøftelse, bearbejder Forvaltningen til mødet den 29-04-2014 et nyt oplæg til drøftelse.
  
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at drøftelsen af fokusområder udsættes til udvalgsmødet den 29-04-2014.
 
at effektmålene fra budget 2014-17 videreføres i forslaget til budget 2015-18 med de beskrevne justeringer.
 
at udvalget har en indledende drøftelse af, hvilke driftsønsker, der skal indgå i budgetlægningen 2015-2018.
 
at udvalget har en indledende drøftelse af, omprioriteringer inden for rammen med henblik på budget 2015-18.
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-04-2014
Drøftelsen af fokusområder udsættes til udvalgsmødet den 29-04-2014.
 
Effektmålene fra budget 2014-17 videreføres i forslaget til budget 2015-18 med de beskrevne justeringer.
 
Udvalget har en indledende drøftelse af, hvilke driftsønsker, der skal indgå i budgetlægningen 2015-2018. Der rejste enkelte forslag, som medgår i forvaltningens videre bearbejdning.
 
Udvalget har en indledende drøftelse af, omprioriteringer inden for rammen med henblik på budget 2015-18.

Sagsid.: 14/11212
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige
budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen pr. 28. februar 2014 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilagene - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 28. februar 2014 til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-04-2014
Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2014 blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 13/44015
Sagsfremstilling
Arbejdet med realisering af skolereformen i Viborg Kommune kører fortsat på højtryk.
I forvaltningen arbejdes der særligt i forhold til forberedelse og realisering af de forskellige kompetenceudviklingsforløb, kommunikationsforhold og design for fritidsdelen frem til august 2015.
 
På kompetenceudviklingsområdet er der sat forløb i gang i forhold til matematikvejledere, specialpædagogik, engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse. Disse forløb opstarter på inden skolernes sommerferie 2014. På forvaltningen arbejdes der ligeledes på det involverede design for det videre kompetenceudviklingsforløb for det pædagogiske personale. Det vil derfor være det pædagogiske personales kompetenceudvikling, der har det primære fokus fra forvaltningens side i den nærmeste fremtid.
Skolelederne er startet på deres kompetenceudviklingsforløb med ekstern konsulent Karsten Thygesen. Der vil senere i dette forløb tages stilling til, hvorledes det fortsatte kompetenceudviklingsforløb for skolelederne skal designes. Her vil der også være fokus på en involverende proces.
 
Kommunikationsstrategien for arbejdet med skolereformen er blevet justeret og godkendt af styregruppen. Det er fortsat Viborg kommunes egen hjemmeside, der fungerer som den primære kommunikationsplatform i forhold til de generelle forhold omkring reformen. Der er på nuværende tidspunkt igangsat en stikprøveundersøgelse med henblik på at blive klogere på, hvordan forældrene med børn i vores folkeskoler føler sig informeret og i øvrigt ønsker sig informeret fremadrettet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolerne og forældrene.
 
Design for fritidsdelen frem mod august 2015 behandles på selvstændigt punkt på denne dagsorden.
 
Realiseringsgruppen arbejder koordinerende omkring de forskellige områder og initiativer. På nuværende tidspunkt har gruppen foruden ovenstående, fokus på Mærskmilliarden samt processtyring af arbejdet med reformen efter sommerferien og frem til nytår.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-04-2014
Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer
 
·    Udvalgsformand Claus Clausen orienterede om sin deltagelse i et orienteringsmøde omkring folkeskolereformen på Hald Ege Skole
 
 
 
2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 • På mødet den 28. januar 2014 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget en sag om en fælles ansøgning om midler til projekt vedrørende helhedsindsats over for udsatte familier (sag nr. 7). Forvaltningen har modtaget afslag fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. 
 • Den 13. maj 2014 afholdes et involveringsmøde for interessenter i forbindelse med den igangsatte analyse af de organisatoriske og strukturelle forhold på skoleområdet. Arrangementet afholdes på Rådhuset fra 18.30 – 21.00. Børne- og Ungdomsudvalget inviteres til at deltage i arrangementet. 
 • Møde med ledelsen på Mercantec tirsdag den 3. juni kl. 15.00-16.30 
 • Som led i Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 27. november 2013 (sag 14) vedr. Junior Talent Skole, inviteres lederne af Viborg Kommunes Ungdomsuddannelser ind til et fælles møde m.h.p. at aftale en fælles fremadrettet proces.
 
 • Viborg Ungdomsskole at arrangerer en landsdækkende rollespilskongres 10-12. oktober 2014 for 13-18 årige. Kongressen afvikles over en weekend med en blanding af foredrag, bord-rollespil og live-rollespil. Tre af rollespilsverdenens allerstørste navne deltager i kongressen. De samlede udgifter forventes at udgøre 185.000 kr. Deltagerbetalingen forventes at udgøre ca. 70.000 kr., mens Viborg Ungdomsskole og Viborg Ungdomsråd støtter arrangementet med i alt 55.000 kr. Børn og Unge bidrager med 20.000 kr. til kongressen, finansieret via overført mindre forbrug på det centrale skoleområde. Dette forudsat Kultur, Service og Events bidrager med et tilsvarende beløb
 
 • Orientering om rapporterne efter gennemgang af de kommunale legepladser v/dagtilbudschef Finn Terkelsen
 
 • Mette Andreassen oplyste om, at aftalen med ”Here to stay” opsagt. ”Here to stay” har hidtil løftet opgaven omkring arbejdet med uledsagede flygtningebørn. Da der kun er et barn tilbage e der ikke længere belæg for aftalen
 
 
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-04-2014
Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 14/20641
Sagsfremstilling
På baggrund af økonomiske overskridelser og som led i implementeringen af Barnets reform, traf Børne- og Ungdomsudvalget den 31-01-2012 beslutning om, at sætte fokus på en generel omlægning af indsatsen på forebyggelses- og anbringelsesområdet med det overordnede formål at tilstræbe økonomisk og faglig optimal anvendelse af de til området afsatte midler. Målsætningen var:
 • at der skulle arbejdes hen i mod en ændret udgiftsprofil, mod en øget brug af forebyggende tiltag, og en tilsvarende reduktion på anbringelsesområdet, svarende til en udgiftsfordeling på hhv. 65 % på anbringelse og 35 % på forebyggelse frem mod 2014.
 • at 65 % af alle anbringelser i 2014 sker i plejefamilier, herunder netværks og kommunale plejefamilier samt ved ophold på eget værelse kombineret med kontaktpersonsordning for gruppen af unge.
 • at anbringelse af børn og unge i Viborg kommune sker i Viborg kommune medmindre helt særlige forhold gør sig gældende.
I forhold til anbringelser har der siden 2011 været et fald i antallet af anbringelser på i alt 38,6 årsværk. Mens der for aldersgruppen 0 – 17 år er sket en generel stigning i antallet af anbringelser, så er der for aldersgruppen 18 – 23 år (unge i efterværn) sket et markant fald. De store besparelser på anbringelsesområdet er således ikke udtryk for, at der ikke længere anbringes børn og unge. Indsatsen er derimod blevet væsentlig mere målrettet.
 
Fordelingen mellem anbringelser på opholdssteder/døgninstitutioner og i plejefamilier etc. er i samme periode gået fra 70,7 % på opholdssteder/døgninstitutioner og 29,3 % i plejefamilier til en fordeling på 48,9 % på opholdssteder/døgninstitutioner og 51,1 % i plejefamilier(bilag 1). Desuden skal det nævnes, at der kun undtagelsesvist sker anbringelser udenfor Viborg Kommune, hvilket herudover har betydet besparelser på skoleområdet i forhold til intern undervisning.
 
De tiltag, der er iværksat siden 2012, for dels at understøtte målsætning om ændret udgiftsprofil på forebyggelses- og anbringelsesområdet, og som i forhold til anbringelsessager understøtter øget brug af netværks- og plejefamilieanbringelser, har betydet, at udgiftsfordelingen mellem forebyggende foranstaltninger og anbringelser er gået fra 71 % på anbringelser og 29 % på forebyggelse i 2011 til en udgiftsfordeling på 69 % og 31 % primo 2014. En fordeling der forventes yderligere påvirket i 2014, hvor en række investeringer slår igennem.
 
Omlægningen af indsatsen har, betydet et mindreforbrug i Familie & rådgivning. For fortsat at understøtte den positive udvikling, ved fremadrettet at sætte yderligere fokus på den forebyggende indsats, lægges der på Familieområdet op til en omprioritering af disse midler, så den forebyggende indsats, jf. de politiske målsætninger, i højere grad understøttes. Der arbejdes i den forbindelse med iværksættelse af følgende initiativer: 
 • Styrkelse af plejefamilieområdet i form af en pulje til rekruttering og opkvalificering af netværks- og plejefamilier
 • Et 2-årigt forsøg med ansættelse af en netværksmedarbejder, med det formål at sikre øget fokus på netværksinddragelse i alle nye anbringelser- og aflastningsforanstaltninger
 • Et 2-årigt forsøg med ansættelse af 3 fremskudte socialrådgivere, med det formål, at yde råd og vejledning, agere decentralt på skoler og daginstitutioner og være brobygger mellem almenområdet og familieafdelingen.
 • Etablering af et MST team i samarbejde med Herning Kommune. Teamet skal kunne yde multisystemisk terapi til familier med anbringelsestruede unge.
 • En yderligere styrkelse af Frontteamet med det formål at kunne agere hurtigt, herunder yde kortere rådgivningsforløb til familier.
 • Ressourcetilførsel til dagbehandlingen ved ansættelse af yderligere 2 familiebehandlere, som følge af stigende efterspørgsel 
Der arbejdes desuden på, at iværksætte en større satsning/investering på 0-6 års området (jf. dagordens sag 2: budgetlægning 2015 – 2018), både i forhold til tidlig opsporing og en tidlig forebyggende indsats, herunder:  
 • at Sundhedsplejen udbygger sit tilbud til familier med 0-6 årige børn med henholdsvis flere besøg til flergangsfødende og familier med børn, der ikke er i pasningstilbud, så alle børn fremadrettet ses 3 gange årligt.
 • at udvide gruppetilbuddet ”De Utrolige År”, som forebyggende foranstaltning målrettet familier med spædbørn 0-1 år.
Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen deltager i behandling af punktet.
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Børne- og ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-04-2014
Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 14/4339
Sagsfremstilling
Sundhedsstyrelsen har siden foråret 2012 udgivet 11 forebyggelsespakker med anbefalinger til indsatser inden for følgende områder:
 • alkohol
 • fysisk aktivitet
 • hygiejne
 • indeklima i skoler
 • mad og måltider
 • mental sundhed
 • overvægt
 • seksuel sundhed
 • solbeskyttelse
 • tobak
 • - og senest stoffer (december 2013)
Pakkerne er alle bygget op omkring en fast struktur med anbefalinger relateret til henholdsvis rammer, tilbud, information og undervisning samt tidlig opsporing.
Endvidere er anbefalingerne delt op i to niveauer; grundniveau (G) og udviklingsniveau (U). Formålet med at inddele de anbefalede indsatser i grund- og udviklingsniveau er,
 • at anbefale grundlæggende forebyggelsesindsatser, som på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet
 • at anbefale indsatser, der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen i kommunerne på længere sigt.
I forbindelse med Byrådets budgetkonference i august 2013, blev der bevilget økonomi til implementering af forebyggelsespakkerne med forankring i Sundhedscenter Viborg. Det er primært pakkerne som relaterer til Kost-Rygning-Alkohol-Motion (KRAM-faktorerne) og mental sundhed, som var i fokus ved Byrådets behandling af sagen. Dette grundet den tætte sammenhæng mellem KRAM-faktorerne og en lang række livsstilsrelaterede, kroniske sygdomme.
 
Målgruppen for forebyggelsespakken om stoffer (bilag 1) er primært unge under 25 år. Der er en kendt og tæt sammenhæng mellem unges forbrug af tobak, alkohol og stoffer (primært hash). Således har mere end halvdelen af de unge, som ryger og / eller overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag prøvet at ryge hash. Samtidig ses en højere forekomst af dårlig mental sundhed blandt unge, der ryger hash i forhold til unge, der ikke ryger hash. Det forebyggende arbejde med stofområdet skal derfor hænge tæt sammen med de forebyggende indsatser relateret til tobak, alkohol og mental sundhed.   
 
Som det fremgår af kortlægningsskemaet (bilag 2) opfyldes størstedelen af anbefalingerne for stofområdet allerede helt eller delvist. Kun én anbefaling opfyldes ikke. Kortlægningen af anbefalingernes opfyldelsesgrad siger dog ikke noget om volumen, synlighed (efterspørgsel) eller faglig kvalitet af de enkelte tilbud. Forebyggelsespakken om stoffer vil derfor indgå i den pulje af forebyggelsespakker, som primært skal implementeres med forankring i Sundhedscenter Viborg - i tæt samarbejde med Rusmiddelcentret og B&U. Dette med henblik på at opnå synergi mellem de forebyggende indsatser på stofområdet, alkohol- og tobaksområdet.  
 
Supplerende er der udarbejdet et aktuelt statusnotat om stofmisbrugssituationen i Viborg Kommune i marts 2014, bilag 3)
 
Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling 
 
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-04-2014
Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 14/9560
Sagsfremstilling
Med den nye skolereform, der træder i kraft efter sommerferien 2014, indføres en længere og mere varieret skoledag for det pædagogiske personale på Viborg Kommunes skoler.
 
Der skal derfor etableres arbejdspladser til lærere og pædagoger på skolerne.
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 04.03.2014 (sag 14), at indstille til Byrådet, at der bevilges 8.050.000 kr. til indkøb af inventar, men derudover medfører det også bygningsmæssige ændringer på skolerne at etablere disse personalearbejdspladser.
Det forventes, at Byrådet i sit møde den 26.03.2014 godkender Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling om frigivelse af 8.050.000 kr. til indkøb af inventar.
 
Byrådet besluttede på sit møde den 30. oktober 2013 (sag nr. 8) at frigive 1 mio. kr. til antagelse af rådgiver til udarbejdelse af planer for udbygning, renovering og tilpasning til skolereformen af kommunens skoler.
 
Arkitektfirmaet Gorm Nielsen er efterfølgende antaget til at udvikle rammerne bl.a. for at sikre personalet på skolerne optimale arbejdsforhold. I skrivende stund er 12 af de 27 skoler gennemgået og der vedlægges et bilag der angiver den samlede pris for de 12 gennemgåede skoler samt tegningsmateriale, der angiver hvor og hvilke ændringer der anbefales foretaget. Oversigten vedlægges som bilag 1, idet det bemærkes at de skoler hvor der er anført 0, kr. er de skoler, der endnu ikke er gennemgået.
  
Efter besøgsrunder af rådgiver, er alle skoler blevet inddelt i 3 kategorier:
 
A – Minimale bygningsindgreb som teknisk serviceledere kan iværksætte med kendte håndværkere (maling og simple elinstallationer m.v.).
 
B – Lidt mere omfattende bygningsmæssige arbejder, der overstiger hvad teknisk serviceledere kan/må håndtere. Ejendomme & Energi skal ind over opgaverne.
 
C – Omfattende bygningsmæssige ændringer – fx om- eller tilbygninger, der kræver større projekterings- og udbudsarbejder. Her skal afholdes licitation, søges byggetilladelse og evt. tilknyttes ekstern rådgivning.
Kan ikke være færdig til skolestart i august 2014
 
Rådgiver har foretaget en anslået beregning af anlægsudgifterne til kategori A og B.
Det samlede beløb forventes forlods at udgøre 8.350.000 kr. I beløbet er ikke medregnet kategori C.
  
Finansiering
 
Forvaltningen bemærker, at anlægsudgiften på 8.350.000kr. kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat på anlægsbudgettet i 2015 på Pulje til helhedsplaner, ny skolereform mv.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.350.000 kr. til kontoen ”Bygningsmæssige arbejder, ny skolereform m.v.” med rådighedsbeløb i 2014
 
at anlægsudgiften på 8.350.000 kr. finansieres ved fremrykning med 8.350.000 kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2015-2018 på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.”
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-04-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.350.000 kr. til kontoen ”Bygningsmæssige arbejder, ny skolereform m.v.” med rådighedsbeløb i 2014
 
at anlægsudgiften på 8.350.000 kr. finansieres ved fremrykning med 8.350.000 kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2015-2018 på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.”
Bilag

Sagsid.: 13/44015
Sagsfremstilling
Indførelsen af den nye skolereform fra 1. august 2014 giver eleverne en længere skoledag. Dette har betydning for Viborg kommunes SFO- og SFO-klubtilbud. Som udgangspunkt tildeles skolerne en samlet ramme til driften af hele skolens virksomhed; herunder SFO- og SFO-klub. Det er således op til den enkelte skole, at foretage sig en lokal vurdering af, hvordan disse midler bedst anvendes i forhold til såvel undervisningsdelen som fritidsdelen.
 
På almenområdet har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolernes ledelser, personale og de faglige organisationer drøftet håndteringen af området frem til august 2015. Arbejdsgruppen har følgende anbefaling
 
 • Nuværende model fastholdes i skoleåret 2014/2015 i forhold til SFO- og SFO-klub.
 • Skolerne beslutter i samarbejde med skolebestyrelserne, hvorledes den lokale SFO- og SFO-klubs åbningstider i henhold til timefordelingen for 1625 timer for SFO og 864 timer for SFO-klub.
 • Budgettet for SFO- og SFO-klub fastholdes i 2014 uanset antallet af tilmeldte børn efter 1. august. I løbet af august-september vurderes det, om der til resursetildelingen for 2015 skal ske ændringer i forhold til antal børn (belægningsprocent). (Modellen i dag bygger på, at det er belægningsprocenten fra året forud, der sammen med børnetallet 1. november, giver resursen pr. barn. Med en forventning om fald i antallet af børn, der søger SFO- og SFO-klub, kan der vise sig behov for en justering.)
 • De enkelte skolers SFO- og SFO-klub opfordres til at afprøve nye modeller i forhold til indholdet i skolereformen. Erfaringerne vil blive tænkt ind i den vurderingsproces, der planlægges fra november 2014 med henblik på at udvikle eventuelt nye modeller for området til start fra 1. august 2015.
Skolerne skal være opmærksomme på, at ønskes dispensation for en gruppe af elever i forhold til skoledagens længde, vil en sådan imødekommelse kunne have indvirkning på fritidstilbuddet, jævnfør § 16 b ”Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love” og Børne- og Ungdomsudvalget beslutning den 28. januar 2014 (sag nr. 13, høringspunkt 8 ” Lovens mulighed for dispensation af skoledagens længde i specialklasser med mere kun vil kunne udnyttes efter konkret ansøgning fra de berørte bestyrelser.”)
 
På fritidsklubområdet gælder samme design som for SFO og SFO-klub i forhold til at fortsætte nuværende model og budget i 2014, og foretage en vurdering omkring eventuel justering i forbindelse med budgetlægningen for 2015.
 
På specialområdet har repræsentanter for de respektive skoler Rosenvænget Skole, Finderuphøj Skole, Nordre Skole, Egeskovskolen og Vestervang Skole været inddraget i vurdering af ny model. Disse områder er ligestillet i forhold til bestemmelserne vedrørende skolereformen.
 
Modeller for tilbuddet på specialområdet ses af bilag 1.
 
Det anbefales, at de respektive skolebestyrelser af Børne- og Ungdomsudvalget bemyndiges til at træffe afgørelse omkring, hvorvidt deres skole vil gøre brug af nuværende model, model 1 eller model 2.
 
Model 1:
Reducerer pasningstilbuddets åbningstid med 100 timer til 1525 timer for SFO og 764 timer for SFO-klub. Kræver, at skoledagen, for eleverne i udskolingen, reduceres med ½ time pr. dag.
 
Model 2:
Reducerer pasningstilbuddets åbningstid med 200 timer til 1425 timer for SFO og 664 timer for SFO-klub.
 
Det henstilles til, at særligt specialområdet får afdækket det reelle pasningsbehov, da det erfaringsmæssigt viser, at behovet ikke strækker sig frem til kl. 17.00.
 
Af bilag 2 fremgår det økonomiske grundlag for specialområdet.                     
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalget behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at nuværende model fastholdes i skoleåret 2014/2015 i forhold til SFO- og SFO-klub
 
at skolerne i samarbejde med bestyrelserne beslutter SFO og SFO-klubs åbningstider i.h.t. timefordelingen
 
at Budgettet for SFO og SFO-klub fastholdes i 2014
 
at de enkelte skolers SFO og SFO-klubber opfordres til at afprøve nye modeller i.f.t. indholdet i skolereformen
 
at de respektive skolebestyrelser bemyndiges til - på specialområdet - at afgøre hvilken model (nuværende, model 1 eller model 2) der ønskes benyttet
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-04-2014
Nuværende fritidsklub, SFO- og SFO-klub model fastholdes i skoleåret 2014/2015
 
Bestyrelserne i henholdsvis fritidsklubberne og på skolerne beslutter fritidsklubberne, SFO og SFO-klubs åbningstider i forhold til det årlige åbningstimetal.
 
Budgettet for fritidsklubberne, SFO og SFO-klub fastholdes i 2014.
 
De enkelte skolers SFO og SFO-klubber samt fritidsklubberne opfordres til at afprøve nye modeller i.f.t. indholdet i skolereformen.
 
På specialområdet bemyndiges de respektive skolebestyrelser til at afgøre, hvilken model
(nuværende, model 1 eller model 2) der ønskes benyttet.
Bilag

Sagsid.: 14/19273
Sagsfremstilling
Repræsentanter fra Finderuphøj Skole har på møde den 4. marts 2014 fremlagt materiale, der illustrerer uhensigtsmæssigheder i ressourcetildelingsmodellen.
 
På mødet deltog Jette Fabian og Jens Ole Sørensen repræsentanter fra skolebestyrelsen, Stine Bohnstedt, skoleleder på Finderuphøj Skole, Claus Clausen og Eva Pinnerup Børne- og Ungdomsudvalget samt Chris Rævsgaard Hansen, skolechef og direktør for Børn og Unge Hans Henrik Gaardsøe.
 
Resursetildelingsmodellen er opbygget med en grundtildeling på 2,3 mio. kr., når elevtallet er under 350, og en elevtalsbaseret tildeling.
Grundtildelingen aftrappes gradvist i forhold til elevtallet, når dette overstiger 350.
Med den meget enkle tildelingsmodel er der ikke særskilt – udover grundtilskuddet – taget højde for at skolerne kan have forskellige og varierende udgifter til f.eks. energi, rengøring, indskolingselever eller udskolings elever, klassekvotient, antal m2, faldende eller stigende elevtal i løbet af året. Budgettet udregnes på baggrund af elevtallet 1. november året før budgetåret.
 
Fra Finderuphøj skoles side påpeges, at med en så kraftig udvikling i elevtallet, som skolen har lige nu og i nogle år, vil skolen have vanskeligt ved at få økonomien til at hænge sammen inden for de rammer, som er gældende for økonomistyring i Viborg Kommune.
 
I vedlagte bilag er elevtalsudvikling og økonomi for Finderuphøj Skole beskrevet.
 
Byrådet besluttede i sag 15 den 26. februar 2014:
at der etableres en pulje på 0,5 mio. kr. fra den samlede ramme til senere udmøntning
 
Børne- og Ungdomsudvalget drøfter på dagens møde, hvorvidt situationen på Finderuphøj Skole, som beskrevet i bilaget, giver anledning til ændret tildeling til skolen.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget på dagens møde drøfter, hvorvidt situationen på Finderuphøj Skole, som beskrevet i bilaget, giver anledning til ændret tildeling til skolen.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-04-2014
Resursetildelingsmodellen bygger på, at budgettet for et år følger kalenderår og ikke skoleår.
 
Når en skole som Finderuphøj oplever en kraftig udvikling i elevtallet igennem flere år, kan den periodisering, der sker, fra eleverne begynder på skolen 1. august til budgettet bliver forhøjet fra 1. januar, udgøre en væsentlig økonomisk udfordring.
 
Derfor vil Finderuphøj Skole fra 2014 og i de næste år, hvor der er en kraftig udvikling i elevtallet, blive fritaget for denne periodisering, således at reguleringen for elevtallet sker pr. 1. august.
 
Finansieringen i 2014 medtages ved førstkommende budgetopfølgning.
 
Når stigningen ophører, følger skolen igen den almindelige periodisering.
 
Ordningen vurderes første gang ved budgetlægningen for skolen for 2015.
Bilag