You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 12. august 2014 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Temadrøftelse vedr. organisation og struktur på skoleområdet afholdes i tidsrummet kl. 12.15-13.45

Sagsid.: 14/14352
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger og drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.
 
Afvigelser vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.
 
Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.
 
Sammendrag af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
(minus = mindreudgift)
 
Oprindeligt
Korrigeret
pr. 30.6
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Skoler og klubber
 840,6
857,5
850,2
9,6
-7,4
5,8
Dagtilbud
416,6
428,4
425,1
8,5
-3,3
7,5
Ungdomsskoler
15,3
16,0
15,7
0,4
-0,3
0,0
Tandplejen
34,2
35,6
34,7
0,5
-0,9
-0,2
Familieområdet
227,5
231,2
218,1
-9,3
-13,0
0,0
Serviceudgifter i alt
1.534,2
1.568,7
1.543,9
9,8
-24,8
 
13,1
 
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
 
Overførselsområdet
16,9
16,9
17,2
0,3
0,3
0,7
Overførselsudgifter i alt
16,9
16,9
17,2
0,3
0,3
 
13,7
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.551,0
1.585,6
1.561,1
10,0
-24,5
-12,8
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
58,1
123,3
94,4
36,3
-29,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politikområde skoler og klubber
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = mindreudgift
+= merudgift
Decentrale enheder(skoler, SFO, SFO-klubber, fritidsklubber, specialskoler/-klasser)
Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. fordelt med 5,2 mio. kr. på skolerne og 0,5 mio. kr. på områdeklubberne
-5,7
Mellemkommunale område
 
Mindreudgiften skyldes primært færre børn vedrørende nedenstående:
- Krabbeshus 3,5 mio. kr.
- Nørskovlund 1,2 mio. kr.
- Special SFO betaling fra andre kommuner 0,7 mio. kr.
- Frit skolevalg 0,7 mio. kr.
Mindreudgiften her skal tænkes ind i understøttelse af stærke fællesskaber (inklusion) på skolerne.
-6,3
 Skolestartere
Udvalget har på mødet den 27. maj 2014, sag nr. 10, besluttet at anvende 3,9 mio. kr. af det forventede mindreforbrug til særlig indsats i skolernes 0. årgange. Der er indregnet 5/12-del som forventet udgift i 2014, i alt 1,6 mio. kr.
De resterende 2,3 mio. kr. vil i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 blive søgt overført til budgetrammen for 2015.
1,6
 Befordring
Budgetrammen til befordring er reduceret jf. kørselsanalysen. Reduktionen forventes pt. ikke at kunne indhentes via mindreudgifter til befordring.
1,9
 Øvrige områder
 
1,1
 Skoler i alt
 
-7,4
 
 
 
 
 
 
 
 
Politikområde dagtilbud
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = mindreudgift
+= merudgift
 
 
 
Decentrale enheder(Dagpleje, Vuggestue, Børnehaver, Integrerede institutioner), og specialområdet
 
Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Heraf 4,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug vedrørende områderne samt selvejende institutioner. På specialområdet forventes en mindreudgift på 2,4 mio. kr.
-6,8
Flere/færre børn i pasning
 
Der forventes færre børn i pasning, primært i dagplejen. Samlet bevirker det en forventet mindreindtægt i forældrebetaling på 2,8 mio. kr.
I private institutioner forventes flere børn, hvilket bevirker en forventet merudgift på 2,8 mio. kr.
 
5,6
Øvrig
Bl.a. søskenderabat, fripladser, mellemkommunale område, tillidsrepræsentanter, arbejdsskadeforsikring, madordning
 
-2,1
 Dagtilbud i alt
 
-3,3
 
 
Politikområde ungdomsskoler
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = mindreudgift
+= merudgift
Ungdomsskoler i alt
 
-0,3
 
 
Politikområde tandplejen
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = mindreudgift
+= merudgift
Tandplejen i alt
 
-0,9
 
 Politikområde familieområdet
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = mindreudgift
+= merudgift
 
 
 
Decentrale
enheder(Dagbehand-
ling, Minibo,
Egeskovhus, Reden,
Familiecentret,
Nørresø, PPR og Sundhedsplejen)
 
Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fordelt på mindre +/- afvigelser på alle decentrale enheder.
-1,0
 
Mindreudgifter bl.a. som følge af færre udgifter til plejefamilier og opholdssteder.
-12,0
Familieområdet i alt
 
-13,0
 
 
Politikområde overførselsområdet
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = mindreudgift
+= merudgift
 
 
 
Primært merudgifter til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)
0,3
Overførselsområdet i alt
 
0,3
 
I det forventede mindreforbrug på familieområdet er indregnet forventet udgift til tvister på 6,3 mio. kr. Vinder Viborg Kommune disse tvistsager, bliver resultatet således 6,3 mio. kr. bedre.
 
Der er opstået usikkerhed omkring momsrefusion vedrørende plejevederlag til private plejefamilier. Såfremt det viser sig, at der kan ske ændring af konteringen vil det betyde, at der kan hjemtages delvis momsrefusion af udgifterne.
Spørgsmålet undersøges i øjeblikket i samarbejde med revisionen, og er derfor ikke medregnet i budgetopfølgningen.
 
Som bilag 2 vedlægges oversigt over flytninger mellem politikområder, hvor det budgetmæssige vedr. den nye organisering af teknisk service flyttes mellem de respektive politikområder.
 
 
 
Anlæg
Der forventes et mindreforbrug i 2014 på ca. 29 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere.
Det er som udgangspunkt udtryk for, at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter.
 
De største forskydninger (forventede overførsler til 2015) findes på,
-      Hald Ege – del af ny hal og større samlingsrum
-      Vestervang skole
-      Hammershøj Børnehave
-      Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave
-      Renovering af Børnehaven Pilekvisten, Bjerringbro, og
-      Ny børnehave i Rødkærsbro
 
 
Mål og midler
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30-06-2014 er der ligeledes udarbejdet en status på fokusområder og effektmål for Børn & Ungeområdet.
 
De fleste fokusområder og effektmål forventes stadig opfyldt i 2014. I forhold til TOPI på skole og dagtilbudsområdet er indsatserne i værksat, men baselinemålingen forventes dog udskudt fra 2013 til 2014 i forbindelse med implementering af IT understøttelse af målingerne. Effektmålet om øget sammenhæng i den samlede ungeindsats forventes delvist opfyldt. Samarbejdsmodellen er i værksat, men analysen af det samlede ungeområde forventes først færdiggjort i 2015.
 
Forskningsprojektet ”Barnet i centrum” har ikke haft det forventede fokus på sprog, så derfor foreslås det, at der i stedet tages udgangspunkt i den forældretilfredshedsmåling, der er iværksat i forbindelse med projektet.
 
Status på alle fokusområder og effektmål kan findes i Bilag 3 
 
Chefgruppen samt afdelingsleder Helle Kisum deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 godkendes
 
at statusredegørelsen for mål og midler tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 godkendt
 
Statusredegørelsen for mål og midler blev taget til efterretning

Sagsid.: 12/2289
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede i møde den 29. januar 2014 (sag nr. 16 og sag nr. 17) efter indstilling fra Børne-og Ungdomsudvalget på møde den 7. januar 2014 (sag nr. 10 og sag nr. 13) at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.077.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2014 incl. etablering af køkkenfaciliteter” samt en anlægsbevilling på 4.539.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Pulje skoler 2014”
Samtidig blev det besluttet, at der forelægges udvalget en budgetopfølgning for puljen pr. 30.juni 2014.
 
Budgetopfølgning for pulje på dagtilbudsområdet:
På nuværende tidspunkt er der ikke blevet forbrugt af puljen. Det forventes at puljen snarest vil blive taget i brug til udbedring af forskellige akut opståede renoveringer samt mindre uforudsete anlægsopgaver. Der har i de tidligere år været brug for renovering i forbindelse med skybrud med efterfølgende vandskader.
 
Der vedlægges opgørelse (bilag 1) over de opgaver der er lavet og igangsatte fra september 2013 til 2014 i forbindelse med den pulje der blev bevilget på møde i Byrådet den 4/9 2013 (sag nr. 9) efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 13/8 2013 (sag nr. 8), at der bevilges en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2013 incl. etablering af nye køkkener”.
 
Budgetopfølgning for pulje på skoleområdet:
Forvaltningen har pr. 30. juni 2014 bevilget ca. 2.200.000 kr. på skoleområdet til akut opståede renoveringer m.v. samt mindre anlægsopgaver, der ikke er omfattet af de forpligtigelser, som Ejendomme og Energi har ansvaret for (bilag 2).
Ca. 1. mio. kr. heraf vedr. udgifter til PCB på Overlund Skole og Rosenvængets Skole.
  
Dagtilbudschef Finn Terkelsen og skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 vedr. kontoen ”Pulje daginstitutioner 2014 incl. etablering af køkkenfaciliteter” til efterretning
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 vedr. kontoen ”Pulje skoler 2014” til efterretning
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 vedr. kontoen ”Pulje daginstitutioner 2014 incl. etablering af køkkenfaciliteter” blev taget til efterretning
 
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 vedr. kontoen ”Pulje skoler 2014” blev taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 13/21233
Sagsfremstilling
Der er i perioden 28. maj 2014 til 10. juni 2014 gennemført høring om det endelige forslag til Børne- og Ungdomspolitikken ”Lys i øjnene” (bilag 2) blandt Lokal-, Fag- og Fælles-MED i Børn & Unge, bestyrelser ved de kommunale og selvejende institutioner, Viborg Ungdomsråd, Handicaprådet og Viborgegnens Erhvervsråd.
 
Derforuden har Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlet det endelige forslag til politik på deres møder 17. og 18. juni 2014.
 
En kort opsamling på enkelte væsentlige høringssvar og en forkortet gengivelse af samtlige høringssvar kan ses i bilag 3. De komplette høringssvar fremstilles i bilag 4.
 
Tilpasning af politikken på baggrund af høringssvarene
På baggrund af høringssvarene er der gennemført ændringer, og der er udarbejdet et nyt endeligt forslag til ”Lys i øjnene” (bilag 1). I bilag 1 er forslagene til ændringer fremhævet med rødt. Der er mulighed for at sammenligne den nye tekst i det tilrettede bilag 1 med den oprindelige tekst i bilag 2, men for overblikkets skyld er ændringerne oplistet nedenfor.
 • Side 4 andet afsnit, sidste linje ændres til: ” Sekretariatet som administrativt fagområde stiller service, administrativ og konsultativ bistand samt rådgivning til rådighed blandt andet for det politiske system, Skole, Dagtilbud og Familie & Rådgivning. Sekretariatet har således en særlig opgave i forhold til at understøtte koordineringen på tværs af fagområderne.”
 • Sekretariatet tilføjes i figuren nederst side 4
 • Det tilføjes i indledningen til afsnittet om Familie & Rådgivning side 30, at PPR ”varetager ligeledes opgaver i forhold til den tidlige og forebyggende indsats.”
 • Teksten om Dagbehandling og Døgninstitutionerne i indledningen til afsnittet om Familie & Rådgivning side 30 omskrives til: Familie & Rådgivning arbejder målrettet på at forebygge fremfor at anbringe, og hvor anbringelse er nødvendigt, undersøges muligheden for at anbringe i netværks- eller familiepleje fremfor på institution. Der arbejdes kontinuerligt på, at Viborg Kommunes Døgninstitutioner kan imødekomme de konkrete behov for aflastning og anbringelse, og at Dagbehandling yder de relevante tilbud i form af familiebehandling, samtaleforløb, støtte til samvær m.v.”
Chefgruppen har på sit møde den 3. juli 2014 gennemgået det reviderede forslag til ”Lys i øjnene” på baggrund af de indkomne høringssvar og kan anbefale, at den tilrettede version (bilag 1) godkendes.
 
Videre proces
Efter Børne- og Ungdomsudvalgets behandling forelægges ”Lys i øjnene” for Økonomiudvalget d. 8. september 2014 og derefter Byrådet 17. september 2014.
Til orientering vedlægges en kommunikationsplan for den vedtagne politik (bilag 5).
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at udvalget godkender de i sagen gennemgåede ændringer i ”Lys i øjnene”
 
 
Direktøren for Børn & Unge foreslår endvidere, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Børne- og Ungdomspolitikken ”Lys i øjnene” godkendes
 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014
De indarbejdede ændringer i ”Lys i øjnene” godkendt
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller herefter til Byrådet:
 
at Børne- og Ungdomspolitikken ”Lys i øjnene” godkendes
 
Bilag

Sagsid.: 14/34026
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 7. januar 2014 – i forbindelse med godkendelse af mødeplanen for 2014, at fastsætte tidspunktet for udvalgets studietur i valgperioden 2014-17 til uge 37 i 2014.
 
På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 4. marts 2014 besluttede udvalget, at studieturen skulle gå til Viborg Kommunes venskabsby Porvoo i det sydlige Finland (sag nr. 6).
Udvalget har særligt været optaget af Finlands gode skoleresultater og er interesserede i at se sammenhængen til indsatserne i dagtilbud og over for udsatte børn og unge. Børne- og Ungdomsudvalget har samtidig for øje, at de finske børn generelt er mindre glade for at gå i skole end eksempelvis børnene i det danske skolesystem.
 
Studieturen er nu endelig planlagt med værterne i Porvoo og vil finde sted fra den 7. - 10. september 2014. Foruden udvalgets medlemmer deltager chefgruppen i Børn og Unge
 
Fokus for studieturen er Porvoo Kommunes arbejde med udsatte børn og unge. Den generelle uddannelses service i kommunen vil blive belyst. Det tværfaglige arbejde; herunder projekter i forhold til de udsatte børn og unge i kommunen vil være i centrum. Porvoo Kommune vil orientere om projekter i skoletiden, såvel som i fritiden. Porvoo Kommune har blandt andet særligt fokus på forældrenes rolle i dette arbejde. Kommunen arbejder ligeledes opsøgende i det forebyggende arbejde.
 
Detaljeret program for studieturen vedlægges som bilag 1
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014
Orienteringen blev taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer
 
Stine Damborg:
Invitation fra UTI om fælles møde med BUU
 
2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 • Besøgsrunde tirsdag den 19. august fra kl. 08.00 – 15.00. Afgang fra Viborg Rådhus (program er udsendt)
 • Børnerådet afholder tirsdag den 11. november 2014 konference om inddragelse af børn og unge i den politiske beslutningsproces. Konferencen afholdes i Nørrebrohallen i København, (program vedlægges som bilag 3)
 • KL arrangement ved, status på reformarbejdet den 3. december 2014 kl. 14.00-18.00 med efterfølgende middag. Mødet omfatter politisk dialog på baggrund af KL’s undersøgelse om status på reformarbejdet i kommunerne, oplæg samt eksempler/workshops fra praksis om konkrete temaer. Mødet afsluttes med middag.  
 • Orientering om nyt digitalt opskrivningssystem til pladsanvisning i dagtilbud og SFO v/dagtilbudschef Finn Terkelsen og sekretariatschef Flemming Jensen
Tilføjet på mødet:
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen orienterede om opstarten af skolereformen, som umiddelbart synes at være kommet godt i gang i Viborg Kommune
 
3.   I samarbejde med Job & Velfærd planlægges afsendt en ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje om familierelateret alkoholbehandling. Ansøgningen vil være organisatorisk forankret i rusmiddelcentret.
      Beskrivelse af puljen vedlægges som bilag 1
 
4. Der er i samarbejde med jordemodercenter Viborg udarbejdet og afsendt en ansøgning til Sundhedsstyrelsen vedr. udmøntning af midler fra sundhedspolitisk udspil til styrket indsats for sårbare gravide. Indsatsen indebærer et pakkeforløb for sårbare gravide med følgende elementer:
·    Fremskudt socialrådgiver
·    Tværgående sårbar team
·    Uddannelsestilbud til sårbare gravide.
Nærmere beskrivelse af puljen vedlægges som bilag 2
 
5.   Statusorientering om de 3 sager, der i løbet af sommeren har været oppe i pressen v/ Dagtilbudschef Finn Terkelsen samt Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen 
 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014
Orienteringerne blev taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 12/62438
Sagsfremstilling
Baggrund
I alle kommuner er oprettet lokalråd bestående af repræsentanter for politi og kommune samt eventuelle andre repræsentanter i lokalsamfundet. Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Job & Velfærd. Lokalrådet skal arbejde som et fremtids- og udviklingsorienteret partnerskab med det formål at forebygge og bekæmpe kriminalitet og i sidste ende sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet.
 
Lokalrådets opgaver
Lokalrådets indsats tager udgangspunkt i Kredsrådets samarbejdsplan. Kredsrådet er et samarbejdsorgan mellem politiet og kommuner i politikredsens område og består af politidirektøren og borgmestrene i de 11 kommuner. I kredsrådet drøftes generelle emner vedrørende politiets arbejde og organisation, kriminalitetsudviklingen, samarbejdet mellem politi og lokalsamfund og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Netop koblingen mellem kredsrådet på den ene side og den lokale indsats i blandt andet SSP-regi, klubber, foreninger, borgergrupper m.v. er en væsentlig opgave for lokalrådet.
 
Generel handlingsplan 2014 for Lokalrådet i Viborg
Lokalrådet for Viborg Kommune har udarbejdet en generel handlingsplan for 2014, hvori fokus- og indsatsområder beskrives. Følgende særlige indsatsområder er udpeget:
 
 • Tryghedsambassadører
 • Euforiserende stoffer blandt unge
 • Alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser
 
Derudover videreføres tidligere indsatser vedrørende:
 
 • Nabohjælp
 • TV-overvågning
 • Opdatering af samarbejdsaftalen
 • Forebyggelse af indbrud ”Tyv hold dig væk”
 • Trygt natteliv
 • Ungesamråd
 • Exit-strategi
 • Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
 • High Five
 • Indsats mod æresrelaterede forbrydelser
 • Konfliktmægling
 • Offerrådgivning
 • Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægningen
 
Lokalrådets generelle handlingsplan 2014 fremgår af bilaget. Medlemmerne af Viborg Lokalråd vurderer desuden at samarbejdet i sin nuværende form er værdifuldt for begge parter og et vigtigt fundament for det konkrete samarbejde mellem Viborg Kommune og Viborg Politi også på praksisniveau. 
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om Lokalrådets handlingsplan for 2014 til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014
Orienteringen om Lokalrådets handlingsplan for 2014 blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 12/34022
Sagsfremstilling

Baggrund

Rammeaftalen er et planlægning- og udviklingsværktøj, som skal sikre samlet overblik over tilbudsviften på det område regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig skal rammeaftalen skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.
 
Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). De to dele er tidsmæssigt adskilte men skal supplere hinanden indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen senest 15. oktober.
 
Fokusområder i udkast til Styringsaftale 2015
Udkast til Styringsaftale 2015 er udarbejdet i tæt dialog mellem repræsentanter fra de 19 kommuner og Region Midtjylland og indeholder følgende fokusområder:
 
·         Fortsat fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, der fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
·         Fortsat arbejdes der på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
·         Indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.
·         Overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
·         Dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år
 
 
Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014, dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.
 
En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedr. reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.
 
Udkast til Styringsaftale 2015 fremgår af bilaget. Dog med undtagelse af aftalens bilag 1 og 4, der først udarbejdet i november i forbindelse med indberetning til takstfilen for de specialiserede tilbud.  
 
KKR Midtjylland har på møde den 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver. 
 
Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen deltager i udvalgets behandling af sagen. 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at udkast til Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialområde godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
at udkast til Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialområde godkendes
Bilag

Sagsid.: 13/100094
Sagsfremstilling
I forbindelse med anlægsbudgettet for 2014 og overslagsårene, blev der på investeringsoversigten afsat midler til opførelse af en ny daginstitution, på Pilevej 7 i Bjerringbro, som erstatning for Børnehaven Pilekvisten.
I møde den 26. februar 2014 besluttede Byrådet (sag 9), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 28. januar 2014 (sag 8), at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.400.000 kr. til kontoen ”Ny daginstitution i Bjerringbro nord, Pilekvisten”, med henblik på at indgå aftale med en ekstern rådgiver. I samme møde blev Direktøren for Børn & Unge bemyndiget til at træffe beslutning om valg af rådgiver.
 
Rådgiver på opgaven er Skala Arkikterne A/S. Der har været afholdt workshops og møder mellem styregruppen og rådgiveren. Louise Due fra Skala Arkitekterne A/S, har fremsendt dispositionsforslag for opførelse af den nye daginstitution på Pilevej til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Dispositionsforslag tager udgangspunkt i at daginstitutionen ca. skal rumme 20 vuggestuepladser og ca. 60 børnehavebørn.
 
Efter Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af dispositionsforslag vil rådgiveren, i et samarbejde med styregruppe m.fl., arbejde videre med projektet. Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse, vil udbudsformen blive i offentlig licitation/fagentrepriser. 
  
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager ved Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
 
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at Dispositionsforslag til ny daginstitution på Pilevej i Bjerringbro godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014
Dispositionsforslag til ny daginstitution på Pilevej i Bjerringbro godkendt
Bilag

Sagsid.: 13/5182
Sagsfremstilling
 
Byrådet besluttede på sit møde den 26. februar 2014 (sag nr. 12) at give en anlægsudgiftsbevilling på 1.100.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til ansættelse af ekstern rådgiver, udarbejdelse af projektforslag samt tekniske undersøgelser i forbindelse med opførsel af nybygning til specialafdeling ved Vestervang Skole på adressen Rughavevej 68.
 
Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Quattro Arkitekter A/S er antaget som rådgiver.
 
Der foreligger nu på baggrund af besøg på lignende skoler samt workshops og møder med forvaltning, skolebestyrelse, ledelse, personale og elever et færdigt udarbejdet projektforslag.
 
Projektforslaget er udarbejdet efter grundsætningen:
 
”Rammerne skal inspirere og motivere til læring i fællesskab i centrale fælles faciliteter, men skal samtidig give mulighed for at tage hensyn til den enkelte elevs behov for at blive skærmet fra fællesskabet”.
 
Specialafdelingen indeholder en nybygning på 1.259 m2, med 4 klasseværelsesklynger med overdækket fællesarealer til yngste og ældste klasser, et multirum samt en administrationsafdeling.
Endvidere etableres der udearealer med tilkørsel og vendeplads fra Rughavevej.
 
Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse, vil udbudsformen blive i offentlig licitation/fagentreprise.
 
Finansiering:
 
På Investeringsoversigten for 2013 var der afsat 1.660.000 kr. til udbygning af autismeområdet. Heraf er der bevilget 1.100.000 kr. til antagelse af rådgiver m.v.
Restbeløb 560.000 kr. er overført fra 2013 til 2014
 
På Investeringsoversigten for 2014 – 2017 er der afsat 22.000.000 kr. til etablering af den nye specialafdeling ved Vestervang Skole.
 
I alt en finansiering på 23.660.000 kr. 
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget godkender projektforlaget
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014
Projektforslaget godkendt
Bilag

Sagsid.: 14/23713
Sagsfremstilling
På Investeringsoversigten 2014 er der afsat 1.300.000 kr. til tilbygning af et nyt musiklokale med tilhørende depot og mellemgang på Sødalskolen, afd. Løvel.
Skolen har p.t. ikke noget musiklokale.
 
Tilbygningen på ca. 110 m2, var i første omgang tænkt placeret ud mod p-pladsen, men af hensyn til helhedsplanen for skolen, som Arkitekt Gorm Nielsen har udarbejdet, placeres tilbygningen mod nord/vest, hvilket også giver mindre problemer med solindfald/solopvarmning.
 
Ejendomme & Energi har i samarbejde med skolen udfærdiget tegningsforslag (bilag 1).
 
Der har den 8. juli 2014 været afholdt offentlig licitation i fagentreprise og på baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:
 
Håndværkerudgifter
802.672
Uforudsigelige udgifter 10%
80.628
 
883.300
Bygherreleverencer
266.700
Omkostninger og diverse:
Intern rådgiver, licitation, byggetilladelse, rejsegilde m.v.
 
150.000
 
1.300.000
 
Licitationsresultatet holder sig således inden for den meddelte anlægsudgiftsbevilling.
 
Finansiering
Forvaltningen bemærker, at anlægsudgiften kan finansieres af det rådighedsbeløb på 1.300.000 kr., som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 på kontoen ”Sødalskolen afd. Løvel – Musiklokale”.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at licitationsresultatet godkendes
 
at byggeriet igangsættes
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Sødalskolen afd. Løvel – tilbygning musiklokale”
 
at anlægsudgiften på 1.300.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 til formålet
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med leverandører
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at licitationsresultatet godkendes
 
at byggeriet igangsættes
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Sødalskolen afd. Løvel – tilbygning musiklokale”
 
at anlægsudgiften på 1.300.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 til formålet
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med leverandører
Bilag