You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Der afholdes temamøde om kapacitetsanalyse på dagtilbudsomådet i tidsrummet fra kl. 12.15-13.00

Sagsid.: 14/14352
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger herunder drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.
 
I det overordnede talmaterialet vises afvigelser også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.
 
Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (den sanktionsbelagte serviceramme). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har med virkning fra regnskab 2014 fremrykket kommunernes frister for godkendelse af regnskabet med 1 måned. Det er usikkert, hvor meget det vil påvirke regnskabsresultatet for 2014, idet en række udgifter og indtægter, som tidligere kunne medtages i regnskabet, formentlig først vil kunne indgå i regnskabet for det efterfølgende år.
Det kan eksempelvis være de mellemkommunale betalinger afhængigt af, i hvilket
omfang andre kommuner og regioner ændrer adfærd i forhold til tidspunktet for fremsendelse af regninger til Viborg Kommune.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
(minus = mindreudgift)
 
Oprindeligt
Korrigeret
pr. 30/9-14
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv. regnskab 30/6 og 30/9 (minus = mindreudg. pr. 30/9)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Skoler og klubber
 840,6
861,6
847,7 
7,1 
-13,9 
-2,5 
Dagtilbud
416,6
428,1
420,0 
3,4 
-8,1 
-5,1 
Ungdomsskoler
15,3
15,7
15,4 
0,1 
-0,3 
-0,3 
Tandplejen
34,2
35,6
34,5 
0,3 
-1,1 
-0,2 
Familieområdet
227,5
230,8
217,8 
-9,7
-13,0 
-0,3 
Serviceudgifter i alt
1.534,2
1.571,8 
1.535,5 
1,3 
-36,3 
 
-8,4 
 
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
 
Overførselsområdet
16,9
 16,9
16,1 
-0,8
-0,8
-1,1
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.551,0
 1.588,6
1.551,6
0,5
-37,1
-9,5
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
58,1
 123,3
96,5
38,5
-26,8
2,1
 
Samlet set forventes der på serviceudgifterne at være en mindreudgift på -36,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, mens der i forhold til oprindelig budget forventes en merudgift på 1,3 mio. kr.
De væsentligste afvigelser er forventede mindreudgifter til decentrale enheder på -16,5 mio. kr., mindreudgifter på anbringelsesområdet på -11,6 mio. kr. samt færre mellemkommunale udgifter på -6 mio. kr.
De forventede afvigelser er nærmere beskrevet nedenfor.
 
 
 
Politikområde skoler og klubber
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = mindreudgift
+= merudgift
Decentrale enheder(skoler, SFO, SFO-klubber, fritidsklubber, specialskoler/-klasser)
Der forventes et samlet mindreforbrug på -4,1 mio. kr. fordelt med -3,3 mio. kr. på skolerne og -0,8 mio. kr. på områdeklubberne
-4,1
Mellemkommunale område
 
Mindreudgiften skyldes primært færre børn vedrørende nedenstående:
- Krabbeshus -4,2 mio. kr.
- Nørskovlund -1,4 mio. kr.
- Frit skolevalg -0,8 mio. kr.
Udvalget har på mødet den 27. maj 2014, sag nr. 10, besluttet at anvende 3,9 mio. kr. af det forventede mindreforbrug til særlig indsats i skolernes 0. årgange. Da skoleåret strækker sig over 2 regnskabsår er 5/12-del uddelt til skolerne i år mens de resterende 2,3 mio. kr. søges overført til 2015 i forbindelse med denne budgetopfølgning.
-6,1
Lockout midler
Midlerne er afsat til efter- og videreuddannelse og hele puljen når ikke at blive anvendt i 2014. Der er en rest på -4,5 mio. kr., som foreslås uddelt til skolerne i 2014, men øremærkes til efter- og videreuddannelse.
-4,5
Fripladser, søskenderabat og forældrebetaling
Vedrører både SFO og klubområdet
1,4
Øvrige områder
Bl.a. konsulenter, TR, befordring, pulje til afledt drift og naturvidenskabelig investering
-0,6
Skoler og klubber i alt
 
-13,9
 
 
Politikområde dagtilbud
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = mindreudgift
+= merudgift
 
 
 
Decentrale enheder(Dagpleje, Vuggestue, Børnehaver, Integrerede institutioner), og specialområdet
 
Der forventes et samlet mindreforbrug på -11,0 mio. kr. Heraf -7,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug vedrørende områderne samt selvejende institutioner. På specialområdet forventes en mindreudgift på -4,0 mio. kr.
-11,0
Flere/færre børn i pasning
 
Der forventes færre børn i pasning, primært i dagplejen. Samlet bevirker det en forventet mindreindtægt i forældrebetaling på 3,9 mio. kr.
I private institutioner forventes flere børn, hvilket bevirker en forventet merudgift på 2,3 mio. kr.
 
6,2
Tværgående og forebyggende foranstaltninger
Tværgående og forebyggende foranstaltninger på tværs af politikområderne skoler og klubber, dagtilbud og familieområdet
-0,7
Arbejdsskadeforsikringer/AES
Mindreudgift i 2014
-1,0
Øvrig
Bl.a. søskenderabat, fripladser, mellemkommunale område, tillidsrepræsentanter, madordning
-1,6
 Dagtilbud i alt
 
-8,1
 
Den samlede merudgift på det centrale område på dagtilbud foreslås dækket af mindreudgiften på specialområdet. Beløbet vil blive overført fra specialområdet inden regnskabsafslutningen for 2014. 
 
 
På skoler og klubber og dagtilbud er der i alt 5 decentrale enheder, hvor der forventes underskud på over 3%. Der vil for disse blive udarbejdet økonomiaftaler, der beskriver hvordan og hvornår underskuddet igen ligger inden for overførselsreglerne.
 
 
 
Politikområde ungdomsskoler
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = mindreudgift
+= merudgift
Ungdomsskoler i alt
 
-0,3
 
 
 
Politikområde tandplejen
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = mindreudgift
+= merudgift
Tandplejen i alt
 
-1,1
 
 
 
 Politikområde familieområdet
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = mindreudgift
+= merudgift
 
 
 
Decentrale
enheder(Dagbehand-
ling, Minibo,
Egeskovhus,
Familiecentret,
Nørresø, PPR og Sundhedsplejen)
 
Mindreforbrug på -1,4 mio. kr. fordelt på mindre +/- afvigelser på alle decentrale enheder.
-1,4
 
Samlet forventet mindreudgift på anbringelsesområdet på -11,6 mio. kr.
Udviklingen i år følger samme tendens som sidste år med væsentlig færre udgifter til opholdssteder, mens der er stigende udgifter i forhold til familiepleje, og således i tråd med de politiske målsætninger omkring omlægning af indsatsen på forebyggelses- og anbringelsesområdet.
Den forventede udgift til opholdssteder er i 2014 faldet med ca. -11 mio. kr. i forhold til den samlede udgift i 2013, mens der vedrørende plejefamilier er en forventet merudgift i 2014 på ca. 4 mio. kr. i forhold til 2013.
-11,6
 
 
 
Familieområdet i alt
 
-13,0
 
 
I det forventede mindreforbrug på familieområdet er indregnet forventet udgift til tvister på 0,8 mio. kr. Vinder Viborg Kommune disse tvistsager eller når de ikke at blive afgjort i år, bliver resultatet således 0,8 mio. kr. bedre. Yderligere er det vurderet at tvister for 1,4 mio. kr. ikke når at blive afgjort i år og derfor ikke er indregnet som forventet udgift i det forventede regnskab for 2014.
 
Der er opstået usikkerhed omkring momsrefusion vedrørende plejevederlag til private plejefamilier. Det vurderes overvejende sandsynligt at der ikke kommer en ændring af konteringen, men såfremt der gør, vil det betyde, at der kan hjemtages delvis momsrefusion af udgifterne.
Spørgsmålet undersøges i øjeblikket i samarbejde med revisionen, og er derfor ikke medregnet i budgetopfølgningen.
 
 
Politikområde overførselsområdet
 
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):
 
- = mindreudgift
+= merudgift
 
 
 
Primært mindreudgifter til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)
-0,8
Overførselsområdet i alt
 
-0,8
 
 
Bevillingsgrundlaget vedrørende bevillinger på barnepiger har vist sig ikke at være korrekt i alle tilfælde. Da flere bevillinger skal gives efter en anden paragraf(hvor der ikke er refusion) er det besluttet at foretage en gennemgang af alle sager for 2014.
Nettomerudgiften forventes at blive 2 mio. kr. idet en forventet en udgift på 4 mio. kr. flyttes fra overførselsområdet til familieområdet. Det bevirker en merudgift på 4 mio. kr. på familieområdet og en mindreudgift på -2 mio. kr. på overførselsområdet.
 
På alle overførselsområder justeres bevillingerne i forbindelse med denne budgetopfølgning, så de stemmer overens med forventningerne.
Bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets overførselsområde nedsættes derfor med -0,8 mio. kr.
 
 
 
 
Tilpasning af budget 2015 på familieområdet
 
Med det overordnede formål at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på myndighedsområdet i familieafdelingen og med baggrund i revisionsberetning 2013, indstilles det, at der sker overflytning af midler fra kto. 5 (forebyggelse og anbringelse) til kto. 6 (administration/myndighedsområdet).
 
Indstilling sker på baggrund af analyse af dels sagstal, normering samt udvikling i sagstilgang, herunder stor stigning i antal underretninger (stigning på 49,50 % fra 2013 til 2014).
 
Implementeringen af ICS og DUBU har medført et ganske betydeligt merarbejde. Hertil kommer betydelig tilgang i faktisk sagstal.
 
Med udgangspunkt i tværkommunal analyse af sagstal pr. rådgiver, sammenholdt med Dansk socialrådgiverforenings anbefaling til sagstal, er det målet, at der sker en sagsreduktion svarende til, at den enkelte rådgiver har ansvaret for 35 sager i distrikterne (varetager alle myndighedsopgaver på 0 – 14 års området) samt i ungeteamet og 60 sager i handicapteamet. Endvidere vurderes det nødvendigt med øget normering i Fronten som følge af den vedvarende store sagstilgang. Samlet vurderes der at være behov for ansættelse af i alt 7 socialrådgivere fordelt med 4 i distrikterne, 2 i handicapteamet og 1 i Fronten.
 
Derudover anbefales det, at der ansættes en socialfaglig koordinator i Familieafdelingen, hvis primære opgaver vil omhandle at sikre og understøtte implementering af procedurer, standarder, metoder og ny lovgivning.
 
Dette vil indebære, at der sker overflytning af budget på i alt kr. 5 mio. fra politikområde familie, kto. 5 til administrativ organisation kto. 6.
 
Endeligt vil der som led i fortsat styrkelse af den forebyggende indsats ske tilførsel af 1 medarbejder i ungeteamet (give mulighed for at lave kombinationsstillinger – socialrådgiver og kontaktperson). Udgift vil blive konteret på kto. 5
 
Det bemærkes, at der med denne omflytning ikke er tale om driftsudvidelser, men ”blot” en flytning af ressourcer inden for det samlede familie- og rådgivningsområde.
 
Der er udarbejdet strategiplan for genopretning / styrket kvalitet i sagsbehandlingen. I planen beskrives også en række øvrige konkrete indsatser med udgangspunkt i følgende tre temaer:
-        Arbejdsvilkår
-        Kultur
-        Ledelse
 
Der er indledt dialog med revisionsfirmaet PwC med henblik på ekstern understøttelse af den i gangsatte proces, som forventes at ville strække sig frem til sommeren 2015.
Der vil ske opfølgning af de i gangsatte tiltag i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger, første gang marts 2015. Ligeledes vil der ske en samlet evaluering ved budgetopfølgning september 2015
 
0,25 % puljen
 
I januar 2013 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget, at etablere en såkaldt ”0,25 % pulje” med henblik på at understøtte tværgående forebyggende tiltag af tidsbegrænset varighed. Puljen blev dannnet ved at trække 0,25 % ud af de samlede basisbudgetter på Børn og Unge området.
Puljen er disponeret i 2015 og udvalget vil i efteråret 2015 få forelagt en sag, med henblik på disponering af midlerne for 2016-19.
Projekterne og puljens budget fremgår af sagens bilag 3.
 
Anlæg
 
Der forventes et mindreforbrug i 2014 på -26,8 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere.
Det er som udgangspunkt udtryk for, at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter.
De største forskydninger (forventede overførsler til 2015) findes på,
 
- Vestervang skole, 2 klasseklynger samt renovering af faglokaler
- Finderuphøj Skole, tilbygning indskoling og mellemtrin
- Hald Ege – del af ny hal og større samlingsrum
- Hammershøj Børnehave
- Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave
- Renovering af Børnehaven Pilekvisten, Bjerringbro, og
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 godkendes,
 
at udgiftsbevillingen på politikområde skoler og klubber nedsættes med 2.300.000 kr. i 2014, beløbet tillægges kassebeholdningen, og at udgiftsbevillingen på politikområde skoler og klubber forhøjes med 2.300.000 kr. i 2015 ved finansiering af kassebeholdningen,
 
at udgiftsbevillingen på politikområde overførselsområdet nedsættes med 800.000 kr. i 2014. Beløbet tillægges kassebeholdningen i 2014.
 
at overførslerne mellem politikområderne, jf. sagens bilag 2, godkendes
 
at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget via Økonomistaben
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-10-2014
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 godkendt
 
Udgiftsbevillingen på politikområde skoler og klubber nedsættes med 2.300.000 kr. i 2014, beløbet tillægges kassebeholdningen, og udgiftsbevillingen på politikområde skoler og klubber forhøjes med 2.300.000 kr. i 2015 ved finansiering af kassebeholdningen,
 
Udgiftsbevillingen på politikområde overførselsområdet nedsættes med 800.000 kr. i 2014. Beløbet tillægges kassebeholdningen i 2014.
 
Overførslerne mellem politikområderne, jf. sagens bilag 2, godkendt
 
Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget via Økonomistaben

Sagsid.: 14/11332
Sagsfremstilling
På mødet den 17-06-2014 i Børne- og Ungdomsudvalget blev forslag til driftsbudget 2015-2018 godkendt med henblik på fremsendelse til drøftelse på Byrådets budgetkonference. På baggrund af Byrådets efterfølgende behandling blev Budget 2015-18 den 10-09-2014 vedtaget, med efterfølgende tillægsaftale den 17-09-2014.
 
Overordnet set blev resultatet af budgetforhandlingerne som følger:
 
 I 1.000 kr.
 
Dagtilbud
Skole
Familie & rådgivning
Tværgående
Børn & Unge
2015
Nye driftsbevillinger
 1.784
 6.050
 700
 
 8.534
Driftsreduktioner
 -3.500
 -3.250
- 4.870
-534
 -12.134
Resultat
 -1.716
 2.800
 -4.170
-534
 -3.620
2016
Nye driftsbevillinger
 4.563
 8.437
 700
 
 13.700
Driftsreduktioner
 -3.500
 -4.500
 -5.620
-534
 -14.154
Resultat
 1.063
 3.937
 -4.920
-534
 -454
2017
Nye driftsbevillinger
 5.713
 10.676
 700
 
 17.089
Driftsreduktioner
 -3.500
 -12.500
 -5.620
-534
- 22.154
Resultat
 2.213
 -1.824
 -4.920
-534
 -5.065
2018
Nye driftsbevillinger
 7.396
 10.150
 700
 
 18.246
Driftsreduktioner
- 3.500
 -12.500
 -5.620
-534
- 22.154
Resultat
 3.896
 -2.350
 -4.920
-534
 -3.908
 
På baggrund af det vedtagne Budget fremlægges hermed i bilag 1 Børn & Unges forslag til udmøntning af henholdsvis nye driftsbevillinger, driftsreduktioner, nye anlægsbevillinger samt omprioriteringer inden for Børn & Unges eksisterende budgetramme.
 
I bilag 1, side 1 ses hvordan Børn & Unge påtænker at udmønte de nye driftsbevillinger på henholdsvis skole-, dagtilbuds- og familie & rådgivningsområdet.
 
I bilag 1, side 2 ses hvordan Børn & Unge påtænker at udmønte de vedtagne driftsreduktioner inden for henholdsvis skole-, dagtilbuds- og familie & rådgivningsområdet samt hvordan Børn & Unge forventer at bidrage til de driftsreduktioner, der er vedtaget på tværs af forvaltninger.
 
I bilag 1, side 3 ses hvordan Børn & Unge påtænker at udmønte de nye anlægsbevillinger inden for henholdsvis skole-, dagtilbuds- og familie & rådgivningsområdet.
 
I bilag 4, ses en status på de omprioriteringer inden for rammen, som udvalget blev præsenteret for på udvalgsmødet den 01-04-2014 samt forslag til håndtering af driftsønsker, der blev fremsendt til budgetkonferencen, men som ikke blev givet nye driftsbevillinger til.
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at omsætning og udmøntning af prioriteringskatalog, driftsbevillinger og omprioriteringer
inden for rammen, tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-10-2014
Omsætning og udmøntning af prioriteringskatalog, driftsbevillinger og omprioriteringer
inden for rammen blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer
          Udvalgsformand Claus Clausen:
·        Indtrådt i Viborg Uddannelsesråd
·        Skal byde velkommen til projekt Edison den 30/10-14 på Mercantec
Udvalgsmedlem Eva Pinnerup:
·        Orienterede om møde med Børne- og Ungdomsudvalget og Danske Handicaporganisationer, Viborg afdeling den 23/10-14
 
2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
          - Aktindsigt i høringssvar v/sekretariatschef Flemming Jensen
 
3. Kommende arrangementer
          - 10. december 2014 kl. 15.00: Indvielse af klubben på Hybenvej
          - Evt. deltagelse i KL-arrangement: ”Sundhedsspot 0-7 år, sammen om sundhed,
             læring og trivsel”, tirsdag den 9. december 2014 i Odense
 
4. Orientering om status på TUBA v/Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen. Sagstal m.v. fremgår af vedlagte bilag 1
 
5. Klage til Børne- og Ungdomsudvalget over skolevej fra Hjarbæk til Løgstrup. Klage samt forvaltningsnotat er vedlagt som bilag 2
Tilføjet på mødet: Sagen oversendes til Teknik og Miljø f.s.v.a. spørgsmålet om trafikfarlig vej
 
6. Orientering om revisionsrapport fra familieområdet v/Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen
 
7. Orientering om undersøgelse udarbejdet af Viborg Lærerkreds v/skolechef Chris Rævsgaard Hansen
 
8. Modtaget afslag på ansøgningen til Sundhedsministeriets pulje til sårbare gravide
 
 
Tilføjet på mødet:
Klub5Kantens klubber, Klubben Søndergaard og Klubben Lyngvej flytter pr. 24. november 2014 sammen i den nye klubbygning på Hybenvej bag Søndre skole.
 
Der er - jf. skrivelse fra områdelederen af 8. oktober 2014 - et ønske om at den nye klub fremadrettet kaldes ”Klubben Hybenvej”.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte navnet ”Klubben Hybenvej”
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-10-2014
.
Bilag

Sagsid.: 14/64754
Sagsfremstilling
Baggrund
De fysiske rammer i den integrerede institution Børnehaven Søndermarksvej beliggende Søndermarksvej 21, 8800 Viborg er ikke tidssvarende og er ikke fremmende for hverken det læringsmiljø, der omgiver børnene eller personalets arbejdsmiljø. Ud fra de forventede børnetal til den nye institution Bulderby, der starter 1. august 2015 vil der være mulighed for, at børnene og personalet fra Børnehaven Søndermarksvej kan flytte med.
 
Børnehaven Søndermarksvej
Børnetallet i Børnehaven Søndermarksvej er ca. 60 børnehavebørn og 17 vuggestuebørn og de tal ser ifølge prognoserne ud til at fortsætte uændret i 2015. De fysiske rammer i børnehaven er ikke tidssvarende og meget vanskelige at ændre på. Eksempelvis er vuggestuen placeret midt i huset, mens liggehallen er placeret i den ene ende af huset.
 
Faglige og økonomiske overvejelser
Ved at flytte børnene fra Børnehaven Søndermarksvej til Bulderby pr. 1. august 2015 vil de få tilbudt et bedre pædagogisk tilbud, hvor de fysiske rammer vil kunne understøtte børnenes læring og udvikling i langt højere grad end det er muligt i den eksisterende institution. I Børnehaven Søndermarksvej sætter de fysiske rammer begrænsninger for det pædagogiske arbejde med børnene. Flytter børnene ind i Bulderby i stedet vil gruppesammensætningen og den ønskede pædagogik være det styrende i børnenes hverdag. Der vil være større mulighed for at opdele børnene i mindre grupper i løbet af dagen, hvilket giver mulighed for at skabe rum for nærvær og fordybelse både mellem voksne og børn samt børnene i mellem. Samtidig vil vuggestuebørnene få glæde af fysiske rammer, hvor alt der er brug for ligger i forbindelse med hinanden, hvilket vil være en gevinst for både børn, personale samt forældre. En nedlæggelse af Børnehaven Søndermarksvej kunne medføre et rationale på ledelse, huslejeudgifter samt øvrige driftsudgifter, som vil kunne komme børnene til gode.
 
Videre proces
Forinden der træffes endelig beslutning om forslaget, sendes det i høring i Områdebestyrelsen og i de berørte MED-Udvalg. Høringsfristen fastsættes til den 12. november 2014.
 
På baggrund af de indkomne høringssvar træffer Børne- og Ungdomsudvalget på sit møde den 25. november 2014 endelig beslutning om indstilling til Byrådet.
 
Byrådet træffer endelig beslutning i sagen på sit møde den 17. december 2014.
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at forslaget om nedlæggelse af Børnehaven Søndermarksvej sendes i høring i områdebestyrelsen og i de berørte MED-udvalg med høringsfrist den 12. november 2014.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-10-2014
Forslaget om nedlæggelse af Børnehaven Søndermarksvej sendes i høring i områdebestyrelsen og i de berørte MED-udvalg med høringsfrist den 12. november 2014.

Sagsid.: 14/65444
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har den 30. september 2014 (sag nr. 7) indstillet til Byrådet at Mathildes Børnehus nedlægges pr. 31/12 2014. Sagen er endnu ikke behandlet i Byrådet.
 
Forvaltningen har den 17. oktober 2014 modtaget ansøgning fra bestyrelsen om godkendelse af privat institutionen, Naturbørnehuset Knuden med opstart den. 1. januar 2015. Den private institution tænkes placeret på samme adresse som Mathildes Børnehus, Trenmosevej 1, Knudby. Støtteforeningen Børnehusets Venner ønsker forhandling med Viborg Kommune omkring erhvervelse af bygninger og inventar.
 
Der har været stiftende generalforsamling for Naturbørnehuset Knuden den 15. oktober 2014, hvor vedtægterne er blevet godkendt. Bestyrelsen forventer at erhverve ejendommen beliggende på Trenmosevej 1, Knudby. Bestyrelsens ansøgning forudsætter således, at de får mulighed for at erhverve ejendommen.
 
Bestyrelsen forventer at oprette den private daginstitution med børn i alderen fra 0 – 6 år. Institutionen fastsætter sine åbningstider under hensyn til brugernes behov og institutionens økonomi. Basis for institutionens opstart er 12 børn.
 
Økonomi:
Tilskud til private institutioner udgør i 2014 følgende beløb pr. barn:
Tilskud for 2015 er endnu ikke beregnet.
 
I beregningsgrundlaget tages der højde for privatinstitutionens åbningstid. Driftstilskuddet nedsættes i forhold til deltidspladser eller begrænset åbningstid.
 
Oprettelse af privatinstitutionen vil som udgangspunkt ikke medføre økonomiske konsekvenser. Forvaltningen tager hermed udgangspunkt i, at oprettelsen ikke samlet vil medføre et øget antal passede børn.
 
Øvrige konsekvenser
Punkt 3 i ansøgning (bilag vedlagt):
Naturbørnehuset Knuden ønsker ikke virksomhedsoverdragelse af nuværende personale, da de anser Naturbørnehuset Knuden som en nystartet institution, med en væsentlig anden tilgang til naturen og udelivet i forhold til Mathilde Børnehus.
Forvaltningen gør opmærksom på at:
Når der fremadrettet skal drives daginstitution i de samme bygninger og med de samme børn, betragtes dette som en overdragelse af virksomhed, og personalet vil i givet fald være beskyttet via loven om virksomhedsoverdragelse og kan derfor ikke opsiges eller på anden vis blive ringere stillet som følge af overdragelsen. Dette kan ikke fraviges hverken på det administrative eller politiske niveau.
 
Punkt 4 i ansøgningen:
Naturbørnehuset Knuden ønsker, at alt udstyr, inventar, hjælpemidler, legesager og lignende forefindes, når institutionen starter op.
Forvaltningen gør opmærksom på at:
Støtteforeningen Børnehusets Venner indgår forhandling vedr. køb af bygning og inventar med Viborg Kommune.
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår at Børne- og Ungedomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at       ansøgningen om godkendelse af den private daginstitution ”Naturbørnehuset Knuden” godkendes under forudsætning af, at privatinstitutionen har egnede lokaler
 
at       der optages forhandlinger med støtteforeningen Børnehusets Venner vedrørende erhvervelse af bygninger og inventar på Trenmosevej 1, Knudby
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-10-2014
Børne- og Ungedomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ansøgningen om godkendelse af den private daginstitution ”Naturbørnehuset Knuden” godkendes under forudsætning af, at privatinstitutionen har egnede lokaler
 
at der optages forhandlinger med støtteforeningen Børnehusets Venner vedrørende erhvervelse af bygninger og inventar på Trenmosevej 1, Knudby
Bilag

Sagsid.: 14/12757
Sagsfremstilling
I en pressemeddelelse af 7. oktober 2014 tilkendegiver et enigt Børne- og Ungdomsudvalg, at man i udvalget arbejder videre med fokus på indhold og mål og ikke med strukturen på skoleområdet.
 
Fokus vil være rettet mod at løse de udfordringer, der ligger på skoleområdet.
 
Den udsatte sag fra mødet den 30. september 2014 ”Analyse og struktur på skoleområdet” bortfalder derfor.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har identificeret følgende udfordringer:
·        At mindst 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse
·        At 30 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
·        At implementere og udvikle folkeskolereformens intentioner, herunder at alle lærere skal være linjefagsuddannede i 2020, og at eleverne på sigt skal kunne det samme i 8. klasse som de i dag kan i 9.klasse – og alle elever skal blive så dygtige, som de kan.
 
Med henblik på at imødegå de skitserede udfordringer fastholdes følgende mål:
·        Bevarelse af alle undervisningssteder
·        Bevarelse af nærhed i lokalområderne for de yngste børn
·        Fokus på styrkelse af udskolingen
·        Fokus på styrkelse af ledelse.
 
Med henblik på at fortsætte processen – med det nu ændrede fokus – afholdes der den 29. oktober et åbent borgermøde for alle interesserede. Hensigten med dette borgermøde er at hente ny inspiration og nye input i forhold til dels udfordringerne og dels andre forhold, som udvalget skal være opmærksomme på og tage med sig i det videre arbejde.
 
Udvalget anmodes om – med afsæt i ovenstående – at drøfte den videre proces. Udvalget har tidligere tilkendegivet, at der skal findes frem til de rigtige løsninger i samråd med skolebestyrelser, personale og skoleledere.
 
En naturlig start på processen kunne derfor være, at der nedsættes et forum bestående af et antal skoleledere, personalerepræsentanter og skolebestyrelsesrepræsentanter, der i samarbejde med forvaltningen får til opgave at beskrive den fremadrettede proces.
 
Procesplanen vil til sin tid skulle godkendes af Børne- og Ungdomsudvalget. Dette vil kunne finde sted på udvalgsmødet den 6. januar 2015
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller:
 
at der nedsættes et forum bestående af skoleledere, medarbejderrepræsentanter og forældrebestyrelsesrepræsentanter, som i samarbejde med forvaltningen udarbejder forslag til videre proces.
 
at procesplanen foreligges Børne- og Ungdomsudvalget til godkendelse i mødet den 6. januar 2015
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-10-2014
Der nedsættes et forum bestående af skoleledere, medarbejderrepræsentanter og forældrebestyrelsesrepræsentanter, som i samarbejde med forvaltningen udarbejder forslag til videre proces.
 
Procesplanen foreligges Børne- og Ungdomsudvalget til godkendelse i mødet den 6. januar 2015
 
F.s.v.a. uddannelseskonferencen (Boot-camp 2015 om undervisning) tilkendegiver Børne- og Ungdomsudvalget følgende ”must win battles”, som man ønsker der skal arbejdes videre med:
-      De unge skal være klar til at tage uddannelse og i stand til at træffe et kvalificeret valg
-      Klare forudsætninger ved overgangen
-      At eleverne klarer sig i uddannelsen efter folkeskolen