You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12:00

Mødested M5
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Temadrøftelse om 10. klasser fra 12.15-12.45

Sagsid.: 15/7235
Sagsfremstilling
Høring blandt MED, bestyrelser og råd
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 03-03-2015 (sag nr. 1) en procesplan for arbejdet med forslag til budget 2016-19 for Børn & Ungeområdet. Ifølge procesplanen skal udvalget på mødet den 19-06-2014 drøfte det samlede budgetmateriale og med eventuelle justeringer sende materialet videre til Byrådets budgetkonference.
Siden udvalgsmødet den 26-05-2014 har følgende punkter været sendt i høring hos bestyrelser, MED udvalg etc.
 • Tilvejebringelse af økonomisk råderum
 • Forslag til driftsønsker
 • Forslag til NYE anlægsinvesteringer 2016-19
 • Mål og midler: Fokusområder og effektmål       
De fulde høringssvar kan findes i bilag 3-5, og en sammenskrivning findes i bilag 2. Et overordnet resume af høringssvarene ses herunder.
Udvalget bedes tage stilling til, om der på baggrund af høringssvarene, skal ske ændringer i ovenstående budgetmateriale (bilag 1), som efterfølgende videresendes til Byrådets budgetkonference den 27. og 28. august 2015.
 
Dagtilbud (bilag 3)
Tilvejebringelse af økonomisk råderum 2016/2019:
Der er bekymring om, at de 0,75 % der skal findes decentralt til, at finansiere det økonomiske råderum, vil betyde, at der må skæres i lønbudgetterne.
 
Ønsker til driftsbudget 2016/2019:
Det anbefales, at de 0,75 % som udvalget selv råder over fra dagtilbudsområdet, forbliver på området.
 
Forslag til NYE anlægsinvesteringer 2016/2019:
Der er opbakning til de budgetterede anlægsinvesteringer.
 
Fokusområder og effektmål – Dagtilbud
Der er bekymring for om kvalitet og serviceniveauet kan opretholdes ved rammereduktion.
 
Skoleområdet (bilag 4)
Tilvejebringelse af økonomisk råderum 2016/2019:
·        Skolerne peger på følgende problemstillinger:
·        Forbedring af det økonomiske grundlag
·        Rekruttering til lederstillinger
·        Takststigninger i SFO og klub
 
Ønsker til driftsbudget 2016/2019:
·        Skolerne foreslår, at der afsættes flere midler til skolerne
 
Forslag til NYE anlægsinvesteringer 2016/2019:
·        Skolerne peger på egne projekter, der bør fremmes
 
Fokusområder og effektmål – Skole:
·        Et par skoler peger på, at de socioøkonomiske faktorer medtages
 
Familie & Rådgivning (bilag 5)
Handicaprådet
Det er meget bekymrende med så voldsomme besparelser på B&U området -  samlet rammereduktion.
 
Lokal-MED PPR
Hovedessensen af LokalMED PPR´s høringssvar er, at når der sker ændringer for et område indenfor Børn & Unge, at så har det en afsmittende effekt på andre områder.
 
Lokal-MED Tandplejen
Baggrunden for besparelsen ved sammenlægning af tandreguleringsklinik og central klinik er bortfaldet.
 
Behandling af flygtninge vil i 2016 være en ekstra udgift for tandplejen.
 
Usikkerhed omkring afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med etablering af samlet klinik.
 
 
Tekniske ændringer til anlægsbudgettet og godkendelse af idéoplæg til nye anlægsønsker
 
Efter procesplanen for budgetlægningen behandler udvalget på mødet anlægsbudgettet herunder:
 
-        Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker
-        Forslag til tekniske ændringer til det vedtagne anlægsbudget
 
Idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker, kan ses som bilag nr. 6. Idéoplæggene er et nyt tiltag, der skal sikre, at fagudvalgene og Byrådet får et bedre beslutningsgrundlag, når der skal prioriteres mellem anlægsønsker. Idéoplægget skal bl.a. fremme overvejelser om anlægsprojekternes totaløkonomi og alternative løsningsmuligheder. Idéoplæggene indeholder også mere gennemarbejdede tidsplaner, så anlægsbudgettet bliver mere retvisende i de enkelte budgetår.
 
Forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget kan ses som bilag nr. 7. Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter eller mindre beløbsmæssige afvigelser. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomiudvalget behandler på mødet den 19. august 2015.
Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
 
at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget, og
 
at udvalget godkender idéoplæg for de anlægsønsker, som ønskes fremsat overfor Byrådet.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 16-06-2015
Med afsæt i høringsmaterialet blev budgetmaterialet gennemgået. Enkelte tilretninger blev foretaget og indarbejdes. Budgetmaterialet fremsendelse herefter til Byrådets budgetkonference i august.
 
Forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget blev godkendt og disse indarbejdes i forslaget til basisbudget
 
Idéoplæggene for de anlægsønsker, som ønskes fremsat over for Byrådet, blev godkendt.

Sagsid.: 14/47428
Sagsfremstilling
Baggrund
Borgere med behov inden for det specialiserede socialområde er ofte i berøring med både regionale og kommunale tilbud. Som følge heraf vurderes et udbygget samarbejde mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune at være til gavn for borgerne. Samarbejdsaftale om det specialiserede socialområde mellem Region Midt og Viborg Kommune er indgået netop ud fra ønsket om et tættere samarbejde.
 
Formål
Indsatsen med at udbygge samarbejdet er søgt konkretiseret i form af en samarbejdsaftale for perioden 2015-2019, med særlig fokus på vidensdeling og deraf følgende identificering af yderligere samarbejds- og udviklingsområder. Samarbejdsaftalen vedhæftes som bilag.
 
Samarbejdsområder
Konkret igangsættes samarbejde inden for følgende områder:
 • Fælles kompetenceudvikling
 • Praksisnær forskning og udvikling
 • Resultatdokumentation
 • Velfærdsteknologi
 
Udmøntningen af samarbejdsaftalen er forankret i en række konkrete aftaler inden for de konkrete området og igangsættes snarest muligt.
 
Orienteringen om indgåelse af samarbejdsaftale mellem Region Midt og Viborg Kommune på det specialiserede socialområde behandles i Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.
 
Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
At Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om samarbejdsaftalen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 16-06-2015
Orienteringen om samarbejdsaftalen blev taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer 
 
Udvalgsformand Claus Clausen:
Deltaget i møde i Ålborg med deltagelse af 11 kommuner omkring et samarbejde på skoleområdet. Det blev besluttet, at Viborg Kommune indgår i et samarbejde med disse kommuner herom. 1-2 skoler stiller tid til rådighed og er med til at afprøve forskellige projekter, der virker
 
Skal foretage indvielse af børnehaven i Bjerringbro den 19. juni.
 
Næstformand Eva Pinnerup:
Har været ude og skyde finaler til 5. klassernes idrætspraktikdag i Karup i gang
 
Udvalgsmedlem Gudrun Bjerregaard:
Deltaget i bestyrelsesmøde i Kulturprinsen vedr. børneaktiviteter i forbindelse med Snapstinget, herfra opfordres skolerne til at deltage
 
 
2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
Skoleleder Chris Rævsgaard Hansen:
Orienterede om status i arbejdet med rekruttering af skoleledere til Hald Ege, Stoholm, Houlkær og Rosenvænget Skole.
 
 
3. Kommunal international grundskole
 
Med lov om kommunale internationale grundskoler blev det muligt fra skoleåret 2015/16 at oprette et internationalt skoletilbud i kommunalt regi.
Muligheden for at oprette et sådant skoletilbud er blevet undersøgt, og det vurderes af forvaltningen, at betingelserne ikke er til stede. Årsagen er, at efter lovgivningen skal kvaliteten af lokale internationale frie grundskoler vægtes i beslutningen, og Viborg International School lever i fulde grad op til de gældende lovkrav og kvalitetsstandarder.
 
Se beslutningsgrundlaget og uddybende kommentarer i medfølgende statusnotat
 
4. Orientering om klassedannelsen på Finderuphøj, Vestre og Søndre Skoler i skoleåret 2015/16 v/Skolechef Chris Rævsgaard Hansen
 
5. Henvendelse af 15. juni 2015 fra skolebestyrelsen på Hammershøj Skole vedr. byggeriet af ny daginstitution i tilknytning til skolen. Bestyrelsen anmoder om et møde med Børne- og Ungdomsudvalget.
 
6. Henvendelse af 12. juni 2015 fra skolebestyrelsen på Søndre Skole vedr. et AT-påbud omkring renovering af vinduer.
Besluttet på mødet:
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 16-06-2015
Orientering blev taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 15/35420
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde d. 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Der vedlægges et notat om den praktiske håndtering af bestemmelserne om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, bilag 1. I bilag 1 er det altså i denne sammenhæng specielt litra f, som udvalgt skal have fokus på.
 
Børne- og Ungdomsudvalget opererer allerede med en ”mødeliste”, der foreligges fast på hvert udvalgsmøde under punktet ”Meddelelser og gensidig orientering”, som et værktøj til at sikre overblik over de aktiviteter, som udvalgsmedlemmerne deltager i.
 
For at gøre håndteringen af såvel kontrol af udbetalinger samt tilvejebringelsen af protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter, der udløser tabt arbejdsfortjeneste (litra f) så enkel som muligt, gøres anvendelsen af en sådan mødeliste nu generel for byråd og alle udvalg. Byråd og alle udvalg anvender fremover samme skabelon til mødelisten, hvor godkendelse af en given aktivitet i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f, fremgår af en særlig kolonne.
 
Mødelisten kommer således til at fungere som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
”Godkendelse af revideret mødeliste” vil fremover indgå som et fast punkt på dagsordenen for såvel byråd som alle udvalg.
 
Hvis Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også aktiviteter ift. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
At den fremlagte mødeliste godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 16-06-2015
Mødelisten blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 15/36480
Sagsfremstilling
Sammenfatning
I det følgende præsenteres et forslag om ændringer i afstemning vedrørende frokostordning i Børnehaven Trekløveren. Samtidig beskrives juridiske perspektiver på forslaget samt en mulig løsning på, hvorledes områdebestyrelsens ønske vil kunne imødekommes. Tilslut fremstilles et yderligere ønske fra områdebestyrelsen om en samlet afstemning.
 
Baggrund
Områdebestyrelsen i dagtilbudsområde Sydvest har rettet henvendelse vedrørende seneste afstemning om kommunal frokostordning. (Bilag 1) I områdebestyrelsen er det en generel opfattelse, at seneste afstemning i forbindelse med den kommunale frokostordning har været uhensigtsmæssig i Børnehaven Trekløveren. Trekløveren består af tre fysiske enheder Tusindfryd og Sol O Mio beliggende i Frederiks og Regnbuen beliggende i Skelhøje. Det blev ved seneste afstemning vedtaget, at Regnbuen og Tusindfryd skulle indføre et kommunalt frokostmåltid.
I Tusindfryd samler man af pædagogiske hensyn børnene året før skolestart og der skal i henhold til seneste afstemning etableres frokostordning. Det vil sige, at de forældre, der kommer fra en enhed, hvor de ikke har ønsket frokostordning, bliver forældre til børn, i en børnehave med etableret frokostordning det sidste år i dagtilbud. Endvidere er alle de børn, hvor forældrene har stemt ja til frokostordning ikke længere i børnehaven.
 
Juridiske aspekter
Afstemningen i forbindelse med frokostordninger skal jf. dagtilbudslovens § 16b, stk. 2 foregå pr. enhed. Begrebet ”daginstitutioner med flere enheder” er indført i loven for at sikre, at beslutningen om fravalg af frokost træffes så tæt på forældrene som muligt. Som hovedregel er en institution med flere enheder kendetegnet ved, at enhederne er fysisk adskilt fra hinanden på en måde, så børn og personale ikke i det daglige kan bevæge sig fra en enhed til de andre enheder, f.eks. fordi bygningerne er placeret på forskellige matrikler.
 
I Børnehaven Trekløveren er der som nævnt tale om tre fysisk adskilte enheder, så derfor har man foretaget en afstemning i hver enhed. Da man i Trekløveren har tilrettelagt børnenes forløb således, at de, når de har deres sidste år i børnehaven flyttes til enheden Tusindfryd, hvor der er frokostordning på nuværende tidspunkt er der tale om en vilkårsændring for forældre og børn, som kommer fra en enhed, hvor der har været flertal for ikke at etableret frokostordning. Områdebestyrelsen ønsker derfor at gennemføre en afstemning for forældregruppen, der efter sommerferien 2015 skal have deres børn i Tusindfryd. Deres begrundelse er, at denne fremgangsmåde vil sikre, at afstemningen foregår så tæt på forældrene som muligt. En sådan procedure vil fremadrettet give mulighed for en årlig afstemning, som områdebestyrelsen vil være ansvarlig for.
 
I henhold til lovgivningen skal der afholdes afstemning mindst hvert andet år. I Viborg Kommune er det generelt besluttet, at afstemningen finder sted hvert andet år, men forvaltningen ser ikke nogen hindring for, at Børne- & Ungdomsudvalget kan imødekomme områdebestyrelsens ønske, da en afstemning i henhold til §16b stk. 5 i dagtilbudsloven kan ske hvert år.
 
Ændring af afstemningsprocedure
Områdebestyrelsen i Sydvest har udover ovenstående et ønske om at ændre procedurerne omkring afstemningen til frokostordning i Trekløveren. De ønsker, at forældrene i Børnehaven Trekløveren stemmer som en samlet enhed, så ovenstående uhensigtsmæssigheder undgås. Dette forslås med virkning fra afstemningen om kommunal frokostordning efteråret 2016.
I henhold til gældende lovgivning skal hver enhed afholde afstemning for sig.
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
                                   
at Børne- & Ungdomsudvalget godkender at områdebestyrelsen får mulighed for at gennemføre en afstemning hvert år for børn i Tusindfryd
 
at Børne- & Ungdomsudvalget i henhold til gældende lovgivning afviser forslaget om fremadrettet at gennemføre afstemningen samlet for alle forældre i Børnehaven Trekløveren.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 16-06-2015
Forslaget om en ny afstemning omkring frokostordning for de forældre, der har børn i Tusindfryd efter sommerferien 2015 blev godkendt
                                         
Det godkendes, at områdebestyrelsen får mulighed for at gennemføre en afstemning hvert år for børn i Tusindfryd
 
Forslaget om fremadrettet at gennemføre afstemningen samlet for alle forældre i Børnehaven Trekløveren afvises under henvisning til gældende lov.
Bilag

Sagsid.: 13/61582
Sagsfremstilling
I forbindelse med investeringsoversigten for 2013 og overslagsårene, blev der afsat midler til at samle de 3 børnehaver i Hammershøj til én institution.
 
På møde den 30. oktober 2013 besluttede Byrådet (sag 7), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 1. oktober 2013 (sag 3) følgende:
-      at Børnehaven placeres på skolen suppleret med en tilbygning til skolen
-      at Børnehavens præcise placering indgår i planlægning af byggeriet i samarbejde med skolen og børnehaven
-      at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 391.000 kr. til kontoen ”Hammershøj Børnehave” med henblik på at indgå aftale med en ekstern rådgiver.
På samme møde blev Direktøren for Børn & Unge bemyndiget til at træffe beslutning om valg af rådgiver.
 
Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Skala Arkitekterne A/S er antaget som rådgiver. Der har været afholdt workshops og møder mellem daginstitutionen, skolen og rådgiveren.
 
På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2015 (sag 6) godkendt udvalget dispositionsforslaget som Skala Arkitekterne A/S havde fremsendt.
 
Det er efterfølgende vist sig, at ud fra det godkendte dispositionsforslag, kan anlægsopgaven ikke holde sig inden for anlægsbudgettet. Rådgiver har nu udarbejdet et nyt dispositionsforslag, som sendes til godkendelse hos Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Dispositionsforslag tager forsat udgangspunkt i, at daginstitutionen skal rumme ca. 20 vuggestuepladser og 70 børnehavebørn. Tilbygningen bliver på ca. 450 m2 og at der bliver ombygget ca. 400 m2 af skolen.
 
Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalget godkendelse, vil rådgiveren i samarbejde med styregruppen, arbejde videre med projektet og udbudsformen vil blive i offentlig licitation/fagentrepriser.
 
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget godkender dispositionsforslaget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 16-06-2015
Dispositionsforslaget godkendt.
Bilag

Sagsid.: 15/12290
Sagsfremstilling
På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning den 28. april 2015 (sag nr. 12) omkring fremtidig klubstruktur har forvaltningen modtaget høringssvar fra Viborg Kommunes MED-udvalg og forældrebestyrelse ved henholdsvis Klub-5-kanten, Klub X og Viborg Ungdomsskole samt BUPL Viborg.
Samtlige høringssvar anbefaler model nr. 2 i det udsendte høringsmateriale (vedlægges som bilag 1), hvor klubberne organiseres, som en del af Ungdomsskolen og dennes ledelse med en selvstændig pædagogisk afdelingsleder og selvstændig økonomi.
 
Arbejdsgruppens tidligere pointeringer omkring Viborg Kommunes fremtidige klubtilbud støttes af de respektive høringssvar herunder, at Viborg Kommunes fritidsklubstilbud fortsat forbliver et pædagogisk tilbud, med de klare fordele, der kommer heraf.  I Viborg Kommune ses børn og unges liv som en helhed og vi har blik for de sammenhænge, som børn og unge indgår i. Der er enighed om, at klubberne er medvirkende til at skabe en positiv udvikling hos de unge, som tager afsæt i deres ressourcer og bygger videre på deres succeser. Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge.
 
Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at tage stilling til Viborg Kommunes fremtidige klubstruktur med opstart hurtigst muligt efter skolernes sommerferie.
 
 
 
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller:
 
at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de fremlagte høringsforslag vedrørende fremtidig klubstruktur for almenområdet, jf. bilag.
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 16-06-2015
Model nr. 2 som fremtidig model for struktur på og organisering af klubområdet i Viborg Kommune blev godkendt.
 
Den nye organisering af klubområdet træder i kraft 1. august 2015.
Bilag

Sagsid.: 14/70764
Sagsfremstilling
A-klasserne på Vestervang Skole står aktuelt med den udfordring at antallet af elever der visiteres til tilbuddet er stigende.
 
Der er indskrevet så mange børn til det nye skoleår, at der reelt begynder at mangle fysisk plads på skolen, og samtidig har skolen økonomiske udfordringer, hvilket yderligere udfordrer skolen.
 
Der er igangsat et forløb i dialog mellem forvaltningen, skolens ledelse og skolens bestyrelse med henblik på at skolen kan blive klar til det nye skoleår, og være rustede til at modtage det stigende antal elever.
 
I vedlagte notat er udfordringer og løsninger yderligere beskrevet. Der er i samarbejde med skolen lavet handle- og tidsplan for arbejdet, således at det sikres at man når i mål inden skolestart.
 
På baggrund af den økonomiske situation og de ekstra elever anmodes udvalget om at frigive 1,3 mio. kr. til Vestervang Skole, så der kan genoprettes økonomisk balance. Dette vil på kort sigt kunne afhjælpe problemerne på skolen.
 
Samtidig arbejdes der sideløbende (og på lang sigt) på at øge incitament og motivation på de almene skoler til at inkludere så mange elever med autisme som der er mulighed for. Udvalget vil efter sommerferien blive forelagt en sag der vedrører dette.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 16-06-2015
Der overføres 1,3 mio. kr. til Vestervang Skole til genopretning af den økonomiske ubalance.
Finansieringen sker inden for politikområde skole og klubber, som følge af mindre udgifter på det mellemkommunale område.
Bilag

Sagsid.: 14/70764
Sagsfremstilling
På planlægningsmøde vedrørende byggeri af Autismetilbud på Vestervang Skole afholdt d. 18. februar 2013, blev det fastlagt, at det forventede behov for pladser i autismetilbuddet kunne fastsættes til 55 børn. Med dette estimat blev det nuværende byggeri planlagt.
 
Beslutningen blev truffet med udgangspunkt i det daværende antal børn i autismetilbuddet, og på baggrund af den inklusionsstrategi, der skal få flere børn inden for autismespektret til at fungere i almenskolen.
 
Vi kan, på baggrund af det statistiske materiale og den nuværende søgning til tilbuddet konstatere, at der bliver behov for flere pladser, end det tidligere forventede antal på 55. Dette understøttet i, at der kan konstateres en stigning i antallet af diagnosticerede børn inden for autismeområdet.
 
På baggrund af ovenstående anbefales, at byggeriet planlægges til at kunne rumme 75 børn, hvilket vil medføre en ændring af det igangværende byggeprojekt.
 
I det kommende skoleår findes der plads til det forventede børnetal på 65 børn (62 indskrevet nu med skolestart pr. 1. august) med udgangspunkt i 2 løsningsmodeller.
 
1.      Skolen arbejder med at frigøre plads på egen matrikel.
2.      En ekstern placering af tilbuddet for 9. – 10. klasse
3.      En mulig pavillonløsning ved det nuværende tilbud.
 
Af tabellen herunder ses antallet af elever i de forskellige specialtilbud som benyttes til børn med autisme.
 
 
Pr. 8. juni 2015
Pr. 1. august 2015
Vestervang
51
62
Krabbeshus
27
19
Nørskovlund
5
1
 
Som det fremgår af tabellen er der stadig flere børn som rummes i Viborg Kommunes eget tilbud. Det anslås derfor at være det mest optimale at udvide det nuværende byggeri, så det på sigt kan rumme 75 børn.
 
Det anslås at en udvidelse af tilbuddet vil koste omkring 5-6 mio. kr. Størstedelen af midlerne forventes at kunne findes i andre byggeprojekter.  
 
Indstilling
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 16-06-2015
Der arbejdes videre med planerne om en udvidelse af byggeriet på Vestervang Skole, således autismetilbuddet får kapacitet til 75 elever.

Sagsid.: 15/28772
Sagsfremstilling
Den nye elev- og klasseprognose er netop udarbejdet for perioden 2015-2030.
 
Elev- og klasseprognosen er udarbejdet på baggrund af den nye ”Befolkningsprognose for Viborg Kommune 2014-2029” samt dækningsgraden (angiver hvor stor en andel af børn bosiddende i et skoledistrikt, der går i den specifikke distriktsskole).
 
Prognosen forsøger at forudsige antal elever og klasser frem mod år 2030. Antallet af klasser forudsiges på baggrund af de fremskrevne elevtal, idet den 28. elev (hhv. 56. elev osv.) i nærværende prognose udløser en klassedeling.
 
Elev- og klasseprognosen omfatter alene 0.-9. klasse i de kommunale skoler eksklusiv elever i special-klasser samt 10. klassetrin. Disse vil være vanskeligt at forudsige over en lang årrække.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at orienteringen bliver taget til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 16-06-2015
Orienteringen blev taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 15/35138
Sagsfremstilling
Baggrund
Med virkning fra 1. august 2015 er der indgået nye kontrakter på levering af borgerrettet kørsel. For så vidt angår den lukkede skolebuskørsel, indeholdt de hidtidige kontrakter krav til køretøjets størrelse, og køretøjets størrelse var også af betydning for afregningen med vognmanden.
 
I de kommende kontrakter stilles der ikke krav til køretøjets størrelse, og vognmanden kan løbende vurdere, hvilket køretøj der skal anvendes til kørslen. Baggrunden herfor er, at vognmanden får mulighed for at finde den optimale størrelse køretøj til de enkelte ruter og derfor kan tilbyde en mere fordelagtig pris. Fra skoleåret 2015/16 vil der endvidere være varierende ruteforløb på hjemturen alt efter skoledagens længde blandt de busberettigede børn på ruterne.
 
I de hidtidige kontrakter har skolerne administreret salg af overskydende plads til ikke-busberettigede elever. I forhold til det frie skolevalg har salget af overskudsplads blandt andet betydet, at forældrene har haft den lukkede skolebus som transportmulighed på trods af, at deres børn er indskrevet på en anden skole end distriktsskolen. Enkelte skoler har endvidere søgning fra elever uden for Viborg Kommune, som har brugt de lukkede skolebusser.
 
De kommende kontrakter betyder, at betingelserne for salg af overskudsplads forringes. Børne- og Ungdomsudvalget bedes derfor drøfte, om ordningen skal videreføres under disse betingelser, og efter hvilke principper salget af overskudspladser skal ske.
 
Betingelser for salg af overskudskapacitet
Fremover vil det som i dag være tilfældet, at ruterne udelukkende tilrettelægges efter de busberettigede børn. Skulle der i løbet af skoleåret opstå et kapacitetsproblem, fordi der tilflytter flere busberettigede børn på en rute, vil de ikke-busberettigede elever skulle afgive deres plads, og der vil ske en tilbagebetaling til forældrene. I og med der ikke er angivet én størrelse på køretøjet i de nye kontrakter, og vognmanden har mulighed for løbende at optimere bussens størrelse i forhold til antallet af brugere, kan skolen ikke fastslå en gang for alle, hvor mange ledige pladser køretøjet indeholder. I de nye kontrakter er der altså yderligere usikkerhed i forhold til, hvor længe eleven er sikret en plads ved tilkøb. Samtidig betyder dette en yderligere, løbende administration for skolerne.
 
I de nye kontrakter arbejdes der som noget nyt med fleksible ruteforløb ved hjemkørslen. Da ruteforløbene ikke tilrettelægges efter de ikke-busberettigede elever, kan det eksempelvis forekomme, at ruteforløbet kun giver en ikke-busberettiget elev mulighed for at anvendes sin tilkøbte plads 3 skoledage ud af 5.
 
Principper for salg af overskudskapacitet
En grundlæggende betingelse for salg af overskudsplads er, at alle elever ikke har lige mulighed for at tilkøbe en plads i bussen, da der kun sælges et givent antal overskydende pladser. De, som henvender sig først, vil blive betjent først.
 
Er der flere, som ønsker tilkøb, end der er pladser, sker salget i dag ud fra to kriterier:
 1. Alder
 2. Afstand.
 
Derudover kunne man tilføje et 3. kriterie, hvor ældre søskende til børn på ruten prioriteres:
 1. Søskendefordel
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om de ønsker at videreføre, at der sælges overskudspladser på lukkede skoleruter til ikke-busberettigede elever
at Børne- og Ungdomsudvalget godkender principperne for salget
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 16-06-2015
Der skal fortsat sælges overskudspladser på lukkede skoleruter til ikke-busberettigede elever.
 
De i sagen fremførte principper for salg af overskudspladserne blev godkendt.