You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 11. august 2015 kl. 12:00

Mødested M5
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Der blev afholdt temadrøftelse om "fremtidens folkeskole" fra 12.15-13.15 Fra kl. 14.30 blev der afholdt fællesmøde med Fælles-MED Børn og Unge

Sagsid.: 15/13647
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2015.
 
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 31. marts.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 
Oprindeligt
 
Korrigeret
 
30.juni
I forhold til oprindeligt budget
I forhold korr.budget
Forskel på forv.
regnskab 31/3 og 30/6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
  21 Skoler og klubber
884,2
887,8
891,3
7,1
3,5
13,2
  22 Dagtilbud
411,1
423,0
422,5
11,4
-0,5
4,3
  23 Ungdomsskoler
16,4
16,9
16,6
0,2
-0,3
0,0
  25 Tandpleje
33,9
33,8
32,7
-1,2
-1,2
0,1
  27 Familieområdet
232,8
233,9
228,7
-4,1
-5,2
4,0
Serviceudgifter i alt
1.578,3
1.595,4
1.591,7
13,4
-3,7
21,6
 
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
17,2
16,7
12,6
-4,5
-4,1
0,3
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.595,5
1.612,2
1.604,3
8,8
-7,8
21,9
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
91,6
118,4
112,0
20,4
-6,3
-17,0
 
 

DRIFT

 
I de forventede afvigelser skal der tages højde for, at der forventes positive budgetreguleringer på ca. 15 mio. kr. på Skoler og klubber samt Dagtilbud, vedrørende udgifter til flygtninge samt rengøring.
 
Tages der højde for disse budgetreguleringer giver opfølgningen ikke anledning til særlige bemærkninger.
 
 

Økonomi flygtninge

På Byrådets møde den 17. juni 2015, sag nr. 11, blev modeller for ressourcetildeling til flygtningeindsats på dagtilbud og skole, behandlet. Her blev den samlede merudgift – dvs. fratrukket politikområdets egenfinansiering – opgjort til:
Mio. kr.
2015
2016
Dagtilbud
4,3
8,1
Skoler
8,8
14,4
I alt
13,1
22,5
 
På såvel skoleområdet som på dagtilbudsområdet er der lavet en opgørelse over, hvor mange flygtninge der er pr. juni måned 2015.
 
skoleområdet er den samlede udgift, med de flygtninge der kendes nu, beregnet til 6,7 mio. kr. Heraf skal eget politikområde finansiere 1,1 mio. kr., hvorfor der p.t. er en manglende finansiering i 2015 på 5,6 mio. kr. 
 
dagtilbudsområdet er den samlede udgift, med de flygtninge der kendes nu, beregnet til 5,2 mio. kr. Heraf skal eget politikområde finansiere 2,3 mio. kr., hvorfor der p.t. er en manglende finansiering i 2015 på 2,9 mio. kr.
 
På Byrådets møde den 17. juni 2015, sag nr. 11, blev det besluttet, at der oprettes to puljer, hvorfra der reguleres til de decentrale områder én på hver politikområde, og at finansieringen af de samlede forventede merudgifter til puljerne i 2015 på 13,1 mio. kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015.
 
 
Den forventede merudgift i 2015 kan foreslås finansieret af,
 
-      En andel af tilskuddet på 6,7 mio. kr., som Viborg Kommune modtager fra staten i 2015.

-      En andel af det forventede mindreforbrug på familieområdet i 2015, som i givet fald har følgende konsekvenser:
I det samlede forventede mindreforbrug i 2015 på familieområdet indgår overførte mindreforbrug på 8,0 mio. kr. fra 2013 og på 7,6 mio. kr. fra 2014, hvorfor der i forhold til oprindelig ramme, ekskl. overførsler fra tidligere år, er et forventet merforbrug på 11,5 mio. kr. Oversigt over udviklingen i familieområdets budgetramme fra 2012 til 2016 fremgår bilag nr. 4.

 
 
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. april 2015, sag nr. 36, behandlede udvalget udbuddet på befordring, som træder i kraft fra 1. august 2015.
Samlet gav tilbuddet en merudgift, som skal fordeles forholdsmæssigt imellem de involverede politikområder. I denne sag foretages disse budgetreguleringer som følge af det nye udbud på befordring.
Udover at udbuddet resulterede i en lidt større merudgift i forhold til det nuværende budget, skal der også findes finansiering af en kørselskoordinator, som ansættes pr. 1. august 2015.
Konsekvenserne for Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder kan ses i bilag 2.
 
 

ANLÆG

Der forventes et mindreforbrug i 2015 på -6,3 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter.
 
De største forskydninger (forventede overførsler til 2016) findes på
 
- Hald Ege – del af ny hal og større samlingsrum
- Hammershøj Børnehave
- Ny børnehave Rødkærsbro
- Ny institution på Stokrosevej
 
Chefgruppen samt afdelingsleder Helle Kisum deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at overførslerne mellem politikområderne, jf. sagens bilag 2, godkendes,
at udvalget drøfter finansiering af merudgifter til flygtninge, og
at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget via Økonomistaben.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2015
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 blev godkendt
 
Overførslerne mellem politikområderne, jf. sagens bilag 2, blev godkendt med den tilføjelse, at der i forhold til STU’en ikke overføres midler fra politikområde skoler og klubber til politikområde familieområdet, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 26. maj 2015, sag 10 (harmonisering af takster, således Børn og Unge i specialtilbud betaler SFO klubtakst fra og med 4. årgang og ikke almindelig SFO-takst)
 
Finansiering af merudgifter til flygtninge blev drøftet – Børne- og Ungdomsudvalget kan ikke umiddelbart anvise medfinansiering til flygtningen inden for egen budgetramme.
 
Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget via Økonomistaben.

Sagsid.: 15/42864
Sagsfremstilling
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet 16. juni 2015, at der fortsat skal ske salg af overskudskapacitet på de lukkede skolebusruter (sag nr. 14). Ligeledes besluttede Børne- og Ungdomsudvalget på mødet 30. september 2014, at der fortsat gives tilskud til køb af vinterbuskort (sag. nr. 10). I forbindelse med overgangen til nye kontrakter bedes udvalget drøfte, om prisen på buskort skal fastlægges som hidtil.
 
I de nuværende kontrakter opkræves samme pris for et buskort på de åbne og de lukkede ruter. Salget af buskort sker igennem skolerne. Prisen beregnes med udgangspunkt i Midttrafiks 2-zoners periodekort til børn, som i 2015 koster 270 kr. om måneden. Vinterrabatten er i dag 50 %. Dermed vil prisen for et vinterbuskort for skoleåret 2015/16 blive (270*5/2) 675 kr. Prisen for et helårskort for skoleåret 2015/16 vil blive (675+(270*5)) 2.025 kr.
 
Vinterbuskortet er gældende fra 1. november til og med 31. marts.
 
Priserne vil gælde for hele skoleåret 2015/16. Prisreguleringer gennemført af Midttrafik ved årsskiftet vil altså først blive gældende i det efterfølgende skoleår.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at prisen for et helårskort udregnes for 10-måneder, hvor der ydes 50 % i de 5 måneder
at Børne- og Ungdomsudvalget bemyndiger forvaltningen til anvende denne prisfastsættelse i hele kontraktperioden
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2015
Prisen på skolebuskort fastsættes ud fra Midttrafiks 2–zoners periodekort til børn
 
Prisen for et helårskort udregnes for 10-måneder, hvor der ydes 50 % i de 5 måneder
 
Forvaltningen bemyndiges til anvende denne prisfastsættelse i hele kontraktperioden

Sagsid.: 15/35420
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f.
 
Den reviderede mødeliste vedlægges som bilag 1
Indstilling
 
At Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2015
Den reviderede mødeliste blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 15/47452
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget afholder 2 årlige – (forår og efterår) dialogmøder inden for Børn og Unges 3 fagchefområder – skoler og klubber, dagtilbud samt familie- og Rådgivning. Altså i alt 6 møder årligt.
 
Hidtil har der, hvilket også var tilfældet i efterårets 3 dialogmøder – for så vidt angår dagtilbud og skoler/klubber – været arbejdet efter bestemte temaer, indlæg fra bestyrelser, gruppearbejder, dialog med udvalgsmedlemmerne m.v.
Når det gælder Familie og Rådgivning, har dialogmøderne haft en lidt anden karakter, idet de respektive fagområder ikke her har selvstændige bestyrelser. Møderne har derfor traditionelt været afviklet – typisk med udgangspunkt i et eller to temaer – med deltagelse af områdets ledergruppe. Dette var også tilfældet i efteråret 2014.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har i samarbejde med chefgruppen løbende arbejdet på at kvalificere form og indhold af dialogmøderne, hvorfor der også efter hver runde af dialogmøder laves opfølgning og evaluering. Børne- og Ungdomsudvalget foretog evaluering af forårets dialogmøder på mødet den 28. april 2004 (sag 4). Input og bemærkninger herfra indgår i forvaltningens planlægning af efterårets møder.
 
Efter mødeplanen afholdes der i efteråret 2015 dialogmøder som følger:
 
Familie og Rådgivning
Tirsdag den 1. september 2015, kl. 12.15-13.15
Viborg Rådhus
Skoler og klubber
Onsdag den 9. september 2014, kl. 18.00-20.30
Ikke fastlagt
Dagtilbudsområdet
Mandag den 21. september 2015, kl. 18.00-20.30
Multisalen, Viborg Rådhus
 
Inden den endelige detailplanlægning af dialogmøderne, ønskes der input fra Børne- og Ungdomsudvalget til temaer, form og indhold af møderne
 
Da dialogmødet i Familie og Rådgivning allerede afvikles i forbindelse med næste ordinære udvalgsmøde den 1. september forelægges der her forslag til temaer:
 
1.    Status på processen omkring kvalitet i sagsbehandlingen (i samarbejde med PWC)
2.    KL’s udspil af 10. marts på udsatte børn- og ungeområdet
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2015
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede og fremkom med input til form og indhold af dialogmøderne for efteråret 2015, som forvaltningen medtager i den videre planlægning af dialogmøderne.
 
I dialogmødet på Familie og Rådgivning behandles temaerne:
1.    Status på processen omkring kvalitet i sagsbehandlingen (i samarbejde med PWC)
2.    KL’s udspil af 10. marts på udsatte børn- og ungeområdet

Sagsid.: 14/68919
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på sit møde den 25.02.2015 (sag nr. 11) at give en anlægsudgiftsbevilling på 850.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 til ansættelse af ekstern rådgiver, udarbejdelse af projektforslag samt tekniske undersøgelser i forbindelse med opførsel af en tilbygning i forlængelse af Finderuphøj Hallen indeholdende musik- og rytmiklokale med tilhørende depot og øvelokale.
 
Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Quattro Arkitekter A/S er antaget som rådgiver.
 
Der foreligger nu på baggrund af møder med forvaltning, skolens ledelse og personale samt Finderuphøj Hallens bestyrelse et færdigt udarbejdet projektforslag (bilag 1).
 
Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse, vil udbudsformen blive i offentlig licitation/fagentreprise.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget godkender projektforslaget
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2015
Projektforslaget blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer 
 
Udvalgsformand Claus Clausen:
  • Erindrer om indvielsen af Bulderby den 14. august 2015, hvor udvalget et inviteret
  • Henvendelse fra Gullev ang. trafiksikkerhed – videresendt til Teknik- og Miljøudvalget
 
Udvalgsmedlem Mads Panny:
  • Spørger ind til status på byggeriet af de køkkener, der skal opføres på baggrund af afstemningerne om madordninger
 
2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen:
 
Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk
  • To ledige stillinger som teamledere opslået i Familieafdelingen som del af planen om sikring af kvalitet i sagsbehandlingen
  • Der kigges på samarbejdet omkring overgangene – fra børne- til voksenområdet
 
3.    Orientering om takster i udegrupper i daginstitutioner v/dagtilbudschef Finn Terkelsen
Der vil på mødet blive givet en orientering om de budgetmæssige fordelingsmæssige konsekvenser inden for dagtilbudsområdet ved en harmonisering af taksterne.
 
4.    Oversigt over huslejeudgifter i Børn og Unge, 2015 og 2016
Der vedlægges et bilag med oversigt over Børn og Unges huslejeudgifter fordelt på lokationer.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2015
Orienteringerne blev taget til efterretning
Bilag