You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 1. september 2015 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg
Fraværende Ingen
Bemærkninger 12.15-13.15 afholdes dialogmøde på Familie- og Rådgivningsområdet

Sagsid.: 13/37257
Sagsfremstilling
Sammenfatning
Kommuner og regioner skal senest 15. oktober indgå rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede socialområde. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har udarbejdet udkast til Rammeaftale 2016, som er behandlet i KKR Midtjylland, der anbefaler kommunerne at godkende udkastet.
 
Udkast til Rammeaftale 2016 behandles sideløbende i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Baggrund
Regionerne og kommunerne skal hvert år indgå en rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede socialområde. Aftalen skal være godkendt i kommunerne og regionerne senest 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen.
 
Rammeaftalen består af to dele:
-      Faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien)
-      Kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen)
 
KKR Midtjylland har på sit møde 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016 og her var enighed om at indstille udkastet til godkendelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.
 
Rammeaftale 2016
Som grundlag for udarbejdelsen af udkast til Rammeaftale 2016 har alle midtjyske kommuner vurderet sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud for 2016. Overordnet vurderer kommunerne, at der er sammenhæng mellem deres behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud omfattet af rammeaftalen.
 
I Udviklingsstrategien beskrives blandt andet en række fokusområder for det fremrettede samarbejde mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Disse fokusområder er for 2016:
-      Socialpsykiatri
-      Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse
 
De overordnede rammer for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år beskrives i Styringsaftalen. Netop vedrørende prisudviklingen er der enighed om, at taksterne reduceres med minimum 3 % i perioden 2016-2018.
 
Børn- og ungeområdet
Specialundervisningsområdet er omfattet af Rammeaftalen idet faglig udvikling, styring og koordinering af regionale specialundervisningstilbud skal beskrives. I marts 2015 afholdt de midtjyske kommuner temadag om anbragte børn og unges skolegang og pointerne herfra indgår i den fremtidige udvikling af området. Følgende opmærksomhedspunkter blev identificeret på temadagen:
-      Skolegang fra anbringelsens start
-      Faglige forventninger til barnet/den unge
-      Faglighed og progression i undervisningen
-      Fokus på det normaliserede læringsmiljø
-      Mulighed for skolegang udover 9./10. skoleår
 
Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
                                                        
at forslag til Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde bestående af Udviklingsstrategi og Styringsaftale godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-09-2015
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
                                                        
at forslag til Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde bestående af Udviklingsstrategi og Styringsaftale godkendes

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
Udvalgsformanden:
  • Rejsegilde på tilbygning til autismetilbuddet på Vestervang Skole den 2. september, kl. 12.00
  • Rejsegilde i Pilekvisten i Bjerringsbro, den 16. september kl. 15.00
 
 
2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
·        Orientering om kørsel herunder henvendelse fra Skolebestyrelsen på Karup Skole v/Hans Henrik Gaardsøe
·        Orientering om projektansøgning om partnerskabsaftale i samarbejde med Socialstyrelsen v/Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk
·        Studietur for Børne- og Ungdomsudvalget (muligheder uge 16 eller 22 i 2016)
·        Orientering om forsøgsprojekterne på Sødalskolen v/Chris Rævsgaard Hansen
·        Dialogmøde skoler og klubber den 9. september 2016 v/Chris Rævsgaard Hansen
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-09-2015
Orientering givet og taget til efterretning

Sagsid.: 15/6583
Sagsfremstilling
 
Der er nu efterfølgende sket det, at en gruppe borgere i Ulbjerg – på baggrund af et møde med Direktøren og Sekretariatschefen i Kultur, Service og Events – i brev af 7. juni 2015 har meddelt, at gruppen ønsker at igangsætte et projekt med henblik på at fremskaffe midler til renovering og genskabelse af friluftsbadet. Gruppens henvendelse, hvoraf de nærmere detaljer og indhold fremgår, vedlægges som bilag 1.
 
Kultur, Service og Event er indstillet på at imødekomme ønsket fra gruppen i Ulbjerg, forudsat at det ikke er forbundet med hverken anlægs- eller driftsudgifter for Kultur- og Fritidsudvalgets. Der vil herfra blive udarbejdet en brugsaftale, hvoraf alle forudsætninger og betingelser for brugen af arealet og efterfølgende drift af svømmebassinet fremgår.
 
Børn og Unge har i forlængelse af ovenstående taget kontakt til ledelsen på Ulbjerg Skole, der oplyser, at såvel skolens ledelse og bestyrelse i udgangspunktet kan støtte og bakke op om anmodningen fra initiativgruppen i Ulbjerg.
 
Dette forudsat, at følgende forhold imødekommes:
a)    Ulbjerg Skole får ingen økonomiske eller ressourcemæssige forpligtigelser i forhold til hverken anlæg, drift eller vedligeholdelse af svømmebassinet
b)    Etableringen indebærer, at der er fuld sikkerhed for børnene på skolen og børnehaven
c)    Der sættes en frist for hvornår etableringen skal være afsluttet. Såfremt dette ikke sker vil arealet skulle retableres og vil kunne anvendes af skolen til andre formål
 
Der blev afholdt møde skolebestyrelsen den 24. august og ovenstående punkter er tiltrådt af bestyrelsen.
 
Som indledningsvis anført har Børne- og Ungdomsudvalget bevilget 128.000,- kr. til nedlæggelse af svømmebassinet. Denne bevilling vil – såfremt projektet om genetablering af svømmebassinet effektueres – ikke længere være gældende. Det foreslås derfor, at bevillingen stilles i bero og først tilbageføres til ” ”puljen til afholdelse af uforudsete anlægsudgifter på skoleområdet” ved projektets endelige gennemførelse og afslutning.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at det i sagen beskrevne projekt godkendes, forudsat de af skolebestyrelsen fremsatte punkter imødekommes.
 
at Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling på 128.000 kr. stilles i bero og først tilbageføres til ”puljen til afholdelse af uforudsete anlægsudgifter på skoleområdet” ved projektets endelige gennemførelse og afslutning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-09-2015
Det i sagen beskrevne projekt godkendes, forudsat de af skolebestyrelsen fremsatte punkter imødekommes.
 
Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling på 128.000 kr. stilles i bero og tilbageføres først til ”puljen til afholdelse af uforudsete anlægsudgifter på skoleområdet” ved projektets endelige gennemførelse og afslutning.
Bilag

Sagsid.: 15/33443
Sagsfremstilling
I den nuværende ressourcetildeling på folkeskoleområdet fremgår det, at Rosenvængets skole og autismeafdelingen på Vestervang Skole er centralt finansieret. Dette betyder, at skolerne ikke er medfinansierende på disse to tilbud.
 
Af vedlagte bilag ses hvordan Viborg Kommunes eget tilbud til elever diagnosticeret med autisme modtager et stigende antal elever. Samtidig falder antallet af elever i tilbud uden for kommunen.
 
Der foreslås hermed en ændring af tildelingsmodellen pr. 1. januar 2016 til autismetilbuddet på Vestervang Skole.
 
Med henvisning blandt andet til målsætningen i Lys i Øjnene, hvor det fremgår at det er vigtigt, at børn og unge indgår i et nærmiljø og kan forblive i denne sammenhæng – også hvis der er behov for særlige tiltag, foreslås det, at tildelingen til autismetilbuddet omfattes af de samme principper for ressourcetildeling som kommunens øvrige specialtilbud.
 
Dette betyder, at autismeafdelingen på Vestervang Skole modtager den almindelige elevtakst, samt 90.000 kr. pr. år i medfinansiering fra ekskluderende skole eller fra en fælles pulje. I dag er den samlede tildeling til undervisning på ca. 215.000 kr. Forskellen i takst mellem den tidligere tildeling og den foreslåede takst er ca. 85.000 kr. finansieres fortsat fra centralt hold.
 
Den umiddelbare konsekvens af forslaget er, at almenområdet bliver medfinansierende af autismetilbuddet. Da der i ressourcetildelingsmodellen er tale om ”forbundne kar” mellem special- og almenområdet vil den samlede udgift til området ikke stige.
 
Forslag til ny tildelingsmodel sendes til høring i skolebestyrelserne.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-09-2015
Forslag til ændringer i ressourcetildelingsmodellen godkendes med henblik på udsendelse i høring til skolebestyrelserne.
Høringsfristen fastsættes til den fredag den 30. oktober 2015.
Bilag

Sagsid.: 14/68919
Sagsfremstilling
Børne- & Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 27.01.2015 (sag nr. 12) et alternativt forslag til udviklingsplanen for Finderuphøj Skole, udarbejdet af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen.
 
Forslaget indebar, at der opføres en tilbygning i forlængelse af Finderuphøj Hallen. Projektforslaget hertil, udarbejdet af Quattro Arkitekter A/S, blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11.08.2015.
 
Endvidere skal der foretages en rokade i den eksisterende bygningsmasse, således at specialklasserne integreres med almenklasserne i indskoling og mellemtrin og skolens praktisk/kreative og naturfaglige værksteder samles i den nuværende specialklassefløj.
 
Ejendomme & Energi har efterfølgende udarbejdet forslag til disse ombygninger og der har den 14.08.2015 været afholdt licitation på ombygningerne.
 
Tilbuddene er gennemgået og alle fundet værende konditionsmæssige.
 
På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.
 
Håndværkerudgifter:
Tilbygning
Uforudsigelige udgifter
 
3.258.767
391.583
I alt
3.650.350
Omkostninger og diverse:
Ingeniørrådgivning, intern rådgiver, licitation, byggetilladelse mv.
 
 
879.650
 
Total:
4.530.000
 
Finansiering
 
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at licitationsresultatet godkendes
at ombygningen igangsættes
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling” forhøjes med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015 og 3.530.000 kr. i 2016
at udgiften på 4.530.000 kr. finansieres med 1.000.000 kr. i 2015 og 3.530.000 kr. i 2016 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)”
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-09-2015
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at licitationsresultatet godkendes
at ombygningen igangsættes
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling” forhøjes med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015 og 3.530.000 kr. i 2016
at udgiften på 4.530.000 kr. finansieres med 1.000.000 kr. i 2015 og 3.530.000 kr. i 2016 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)”

Sagsid.: 15/35420
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f.
 
Den reviderede mødeliste vedlægges som bilag 1
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-09-2015
Den reviderede mødeliste blev godkendt
Bilag

Sagsid.: 15/35420
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede i sit møde den 19. august 2015 (sag 4), den politiske mødeplan for 2016. Økonomiudvalget godkendte sin egen politiske mødeplan for 2016, forudsat at Byrådet efterfølgende godkender forslag til Byrådets politiske mødeplan for 2016.
 
Forslaget til politisk mødeplan 2016 for Børne- og Ungdomsudvalget indebærer ikke ændringer i mødetidspunkterne for Børne- og Ungdomsudvalget. 
I den samlede politiske mødeplan for 2016 forudsættes, at der ikke afholdes møder i udvalgene i juli måned samt i skolernes vinterferie og efterårsferie, henholdsvis uge 7 og uge 42.
 
Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalget selv fastsætter sin mødeplan.
Af det udarbejdede forslag til samlet politisk mødeplan for 2016, foreslås det at Børne- og Ungdomsudvalget afholder møder – alle med start kl. 12.00 - på følgende datoer i 2015:
 
Tirsdag den 5. januar
Tirsdag den 26. januar
Tirsdag den 23. februar
Tirsdag den 26. april
Tirsdag den 24. maj
Tirsdag den 15. juni
Tirsdag den 9. august
Tirsdag den 30. august
Tirsdag den 27. september
Tirsdag den 1. november
Tirsdag den 29. november
 
Starttidspunktet ligger fast uanset eventuelle temamøder m.v.
 
Forudsat Byrådets godkendelse af egen politiske mødeplan samt de øvrige fagudvalgs godkendelse af den politiske mødeplan, foreslås den politiske mødeplan for Børne- og Ungdomsudvalget i 2016 godkendt.
 
Forslag til politisk mødeplan for 2015 vedlægges som bilag 1
 
Så snart den samlede politiske mødeplan lægger fast vil Børne- og Ungdomsudvalget få forelagt en samlet plan for udvalgets øvrige mødeaktiviteter i 2016.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at den politiske mødeplan for Børne- og Ungdomsudvalget i 2016 godkendes under hensyn til de i sagsfremstillingen anførte forbehold
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-09-2015
Den politiske mødeplan for Børne- og Ungdomsudvalget i 2016 blev godkendt, under hensyn til de i sagsfremstillingen anførte forbehold.
Bilag