You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

tirsdag den 1. september 2015 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/69003
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på sit møde den 17.12.2014 (sag nr. 19) at give en anlægsudgiftsbevilling på 2.450.000 kr. til ansættelse af ekstern rådgiver, udarbejdelse af projektforslag samt til håndværkerudgifter til opførsel af tilbygning på 200 m2 til musik, motorik og samling på Houlkærskolen.
 
Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Quattro Arkitekter A/S er antaget som rådgiver.
 
Der er imidlertid opstået det problem, at der befinder sig en kloakledning under det sted hvor tilbygningen var planlagt.
Kloakledningen er tinglyst og må ikke beskadiges, bygges på eller omlægges.
 
I stedet for en omlægning af kloakledningen, som vil blive en dyr affære, har rådgiver udarbejdet et alternativt projektforslag, hvor man laver en tilbygning til eksisterende bygning (bilag 1).
 
Endvidere har det vist sig, at det er nødvendigt at indføre en ny el-stikledning til skolen og Ejendomme og Energi har i samme omgang besluttet at finansiere en renovering af 2 eksisterende tage.
 
Dette betyder en merudgift til rådgiver, ny el-stikledning samt nyt ventilationsanlæg i tilbygningen på ca. 100.000 kr.
 
Der har den 21.08.2015 været afholdt licitation. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige.
 
På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.
 
Håndværkerudgifter
2.496.856
Uforudsigelige udgifter 5%
124.580
Vinterforanstaltninger
49.937
 
 
Bygherre leverancer
136.900
Omkostninger:
Ekstern rådgiver
Intern rådgiver 4%
 
321.525
125.202
Total
3.255.000
 
 
Renovering 2 eksisterende tage
213.000
 
Licitationsresultatet holder sig ikke inden for den frigivne anlægsbevilling på 2.450.000 kr. Der bliver en merudgift på 805.000 kr.  
 
Finansiering:
 
Forvaltningen bemærker at merudgiften på 805.000 kr. kan finansieres af ikke forbrugt rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler 2015”.
 
Udgiften til renovering af 2 eksisterende tage på 213.000 kr. finansieres af Ejendomme & Energi.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at licitationen godkendes
 
at byggeriet igangsættes
 
at anlægsudgiftsbevillingen til konto ”Tilbygning – Houlkærskolen(helhedsplaner)” forhøjes med 805.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015
 
at udgiften på 805.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler 2015”
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-09-2015
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at licitationen godkendes
 
at byggeriet igangsættes
 
at anlægsudgiftsbevillingen til konto ”Tilbygning – Houlkærskolen(helhedsplaner)” forhøjes med 805.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015
 
at udgiften på 805.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler 2015”