You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg
Fraværende Ingen
Bemærkninger Kl. 14.00 afholdes møde med repræsentanter for Danske Skoleelever

Sagsid.: 15/13647
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2015.
 
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 30. juni 2015.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.
 
Der gøres opmærksom på, at der herudover er indregnet bevillinger i forbindelse lov- og cirkulæreprogrammet i det korrigerede budget, selv om disse bevillinger først medtages i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 i Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Overordnet resultat, Børne- og Ungdomsudvalget
 
 
Mio. kr. (minus = mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. sept.
I forhold til oprindeligt budget
I forhold korr.budget
Forskel på forv.
regnskab 30/6 og 30/9 (minus = mindreudg. pr. 30/9)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
  21 Skoler og klubber
884,2
895,9
885,8
1,6
-10,0
-5,5
  22 Dagtilbud
411,1
427,3
420,5
9,4
-6,8
-2,0
  23 Ungdomsskoler
16,4
16,9
16,4
0,0
-0,5
-0,1
  25 Tandpleje
33,9
33,8
32,9
-1,0
-1,0
0,2
  27 Familieområdet
232,8
233,9
223,0
-9,8
-10,9
-5,7
Serviceudgifter i alt
1.578,3
1.607,8
1.578,6
0,2
-29,2
-13,1
 
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
17,2
16,7
13,0
-4,2
-3,7
0,4
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.595,5
1.624,5
1.591,6
-3,9
-32,9
-12,8
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
91,6
118,5
114,3
22,6
-4,3
2,2
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.687,1
1.743,1
1.705,8
18,7
-37,2
-10,5
 
 
Drift
Der forventes mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på alle politikområder.
Det forventede mindreforbrug på skole og klubber samt dagtilbud fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem det centrale og det decentrale område.
 
På skoler og klubber og dagtilbud forventes et merforbrug i forhold til det oprindelige budget, hvilket vil sige at der forventes forbrugt af overførsler fra 2014.
 
Det forventede mindreforbrug på familieområdet, vil blive søgt overført dels til 2016 og dels til 2017. Midlerne anvendes dels til forebyggelsestiltag samt dels til de nødvendige strategiske tilpasninger i forhold til de reducerede rammer fra 2016.
 
I forbindelse med denne sag vil der blive søgt bevillinger på overførselsområdet. Som det fremgår af bilag 2, søges der flyttet 0,8 mio. kr. fra overførselsområdet til administrativ organisation vedrørende moderniseringsaftalen for 2015. De 0,8 mio. kr. fratrækkes det samlede mindreforbrug på overførselsområdet, hvorfor der søges en bevilling på -2,9 mio. kr.
 
Budgetopfølgningen på driften giver ikke anledning til yderligere kommentarer.
 
Anlæg
Der forventes et mindreforbrug i 2015 på -4,3 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter.
 
De største forskydninger (forventede overførsler til 2016) findes på
-      Hald Ege – del af ny hal og større samlingsrum
-      Nybygning til specialelever, Vestervang Skole
-      Hammershøj Børnehave
-      Ny børnehave Rødkærsbro
-      Ny institution på Stokrosevej
 
Af budgetforliget fremgår, at Ny institution på Stokrosevej (Bulderby) fremrykkes fra 2016 til 2015. Det betyder, at der i denne sag søges en bevilling i 2015.
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
at rådighedsbeløbet til fremrykningen af Ny institution på Stokrosevej (Bulderby) forhøjes med 29.243.000 kr. i 2015, jf. budgetforliget 2016-2019, ved finansiering af kassebeholdningen,
at udgiftsbevillingen på politikområde overførselsområdet nedsættes med 2.891.000 kr. i 2015. Beløbet tillægges kassebeholdningen i 2015,
at overførslerne mellem politikområderne, jf. sagens bilag 2, godkendes, og
at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget via Økonomistaben.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 godkendt
 
Rådighedsbeløbet til fremrykningen af Ny institution på Stokrosevej (Bulderby) forhøjes med 29.243.000 kr. i 2015, jf. budgetforliget 2016-2019. Udgiften hertil finansieres af kassebeholdningen
 
Udgiftsbevillingen på politikområde overførselsområdet nedsættes med 2.891.000 kr. i 2015. Beløbet tillægges kassebeholdningen i 2015
 
Overførslerne mellem politikområderne, jf. sagens bilag 2, godkendt
 
Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget via Økonomistaben.

Sagsid.: 15/7235
Sagsfremstilling
På mødet den 16. juni 2015 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget forslag til budget 2016-19 (sag nr. 1) med henblik på fremsendelse til drøftelse på Byrådets budgetkonference. Budget 2016-19 blev endeligt vedtaget i forbindelse med Byrådets andenbehandling den 7. oktober 2015.
 
På baggrund af det vedtagne budget fremlægges hermed i bilag 1 Børn og Unges forslag til udmøntning af henholdsvis:
 • Centrale rammereduktioner
 • Driftsønsker
 • Anlæg
 
En grøn farvemarkering angiver, at de enkelte sager ikke kræver yderligere politisk behandling.
En rød farmarkering angiver, at de enkelte sager behandles på et senere udvalgsmøde, mens en gul farvemarkering angiver, at sagerne behandles på dagens møde.
 
Følgende sager behandles på dagens møde:
 • Musicaltalentskolen
 • Styrkelse af IT-pædagogik
 • Opnormering af SSP
 • Velfærdsteknologi
 
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at forslag til udmøntning af rammereduktioner, driftsønsker og anlæg godkendes og herunder,
at musicaltalentskolen lukkes pr. 30. juni 2016, idet udgiften i 2016 afholdes af politikområde Ungdomsskoler
at midlerne til styrkelse af IT-pædagogik anvendes til delvis frikøb af en IT-pædagogisk tovholder, som varetager implementeringsopgaven
at der sker opnormering af SSP med henblik på forebyggelse af radikalisering, risikabel færdsel på nettet og øget samarbejde med ungdomsuddannelserne
at midlerne til velfærdsteknologi anvendes til delvis frikøb af en velfærdsteknologisk tovholder, som varetager implementeringsopgaven
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015
Forslag til udmøntning af rammereduktioner, driftsønsker og anlæg blev godkendt med følgende tilføjelser:
o   Musicaltalentskolen lukkes pr. 30. juni 2016, idet udgiften hertil i 2016 afholdes af politikområde Ungdomsskoler
o   Midlerne til styrkelse af IT-pædagogik anvendes til delvis frikøb af en IT-pædagogisk tovholder, som varetager implementeringsopgaven
o   Der sker opnormering af SSP med henblik på forebyggelse af radikalisering, risikabel færdsel på nettet og øget samarbejde med ungdomsuddannelserne, herunder med særlig fokus på alkohol og stoffer
o   Midlerne til velfærdsteknologi anvendes til delvis frikøb af en velfærdsteknologisk tovholder, som varetager implementeringsopgaven
Bilag

Sagsid.: 15/60582
Sagsfremstilling
Der blev i 2014 aftalt et brugerportalsinitiativ mellem KL og regeringen som et led i folkeskolereformen. Aftalen betyder, at beslutningskompetencen i forhold til brugervendte digitale løsninger i folkeskolen fastholdes i den kommunale sektor. Derimod er kommunerne forpligtet til at anskaffe to overordnede digitale løsninger til skolerne. Henholdsvis en samarbejdsplatform og en læringsplatform.
 
KL foreslår, at der udbydes en samarbejdsplatform. Udbuddet foretages gennem KOMBIT som en fælleskommunal landsdækkende løsning. Læringsplatformen anskaffes af den enkelte kommune eller grupper af kommuner inden for de rammer af fælles standarder og principper, som er aftalt med staten.
 
Samarbejdsplatformen skal ses som en erstatning for den eksisterende løsning, SkoleIntra.
 
Ifølge KL har den landsdækkende samarbejdsplatform følgende fordele:
 • Det er muligt for brugerne af folkeskolen at opleve en sammenhæng på tværs af skoler og kommuner. Det kan være en fordel, hvis forældre har børn på folkeskoler i forskellige kommuner
 • En fælles løsning vil være omkostningseffektiv i forhold til udvikling og drift
 • Aftalen med regeringen stiller ambitiøse krav til en ny løsning, hvilket vil være uforholdsmæssigt dyrt at sikre gennem flere mindre udbud
 • En fælles løsning vil reducere risiciene i folkeskolens system-landskab gennem færre integrationer til andre digitale løsninger, hvilket eksempelvis er læringsplatforme
 
Kommunerne har også mulighed for at tilslutte sig samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet. Det gør, at der kommer en sammenhængende kommunikationskanal for familier med børn i både skole og dagtilbud. Det er kun muligt for kommunen at tilslutte sig samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet, hvis det også gøres på folkeskoleområdet.
 
Udbudsmaterialer, kontrakter og kravspecifikation vil kunne være klar i første kvartal 2016, hvis kommunerne tilslutter sig den nye løsning. Samarbejdsplatformen forventes klar til implementering ved årsskiftet 2017/2018, og det forventes, at udbredelsen af samarbejdsplatformen vil ske frem til august 2018. Således vil samarbejdsplatformen være i drift på alle skoler ved skolestart i august 2018.
 
De samlede omkostninger med at udvikle, videreudvikle og drifte samarbejdsplatformen forventes at blive maksimalt 44 mio. kr. pr. år med en afskrivningsperiode på 8 år. Dette beløb dækker over både folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet og forudsætter en tilslutningsgrad på minimum 90% på skoleområdet og minimum 25% af de 90% tilsluttede på dagtilbudsområdet.
 
Der bør naturligt indgå en business case som en del af projektet.
 
Afregning vil ske pr. elev på folkeskoleområdet og pr. indskrevet barn på dagtilbudsområdet.
 
Pris på samarbejdsplatformen
 
Max pris pr. barn
Antal børn i Viborg Kommune
Pris pr. år
Folkeskoleområdet
76 kr. årligt
11.037
838.812 kr.
Dagtilbudsområdet
97,50 kr. årligt
16.659
1.624.252,50 kr.*
I alt
 
 
2.463.064,50 kr.
*I dette beløb er inkluderet et UNI-login til hvert dagtilbudsbarn.
 
Ovenstående priser er beregnet ud fra, at kommuner svarende til 90% af det samlede antal skoler tilslutter sig løsningen, og at 25% af disse tilslutter sig på dagtilbudsområdet. Såfremt flere kommuner tilslutter sig, vil der blive taget stilling til, om prisen pr. skoleelev/dagtilbudsbarn vil falde, videreudviklingspuljen bliver forøget eller afbetalingsperiode til KOMBIT bliver forkortet.
 
Kommunen vil skulle betale for samarbejdsplatformen, når den nye løsning sættes i produktionsdrift og stilles til rådighed for kommunen, hvilket forventes at blive ved skolestart august 2018.
 
Afregningen til KOMBIT kan variere fra år til år afhængigt af ændringer i elevtallet og indskrevne dagtilbudsbørn.
 
Pris på de nuværende løsninger
SkoleIntra
481.383 kr.*
Børne-Nettet
182.028 kr.
I alt
663.411 kr.
*Det er uvist, om der i dette beløb er inkluderet læringsplatform.
 
På et møde med KL i uge 41 blev det oplyst, at den samlede udgift til SkoleIntra i Danmark som helhed var ca. 23 mio. kr. årligt, og at denne udgift ville stige til 38 mio. årligt. I den beregning er der tvivl om, hvorvidt læringsplatformen er inkluderet. Hvis dette ikke er tilfældet, vil udgifterne til ny læringsplatform (august 2016) og ny samarbejdsplatform (primo 2018) blive minimum fordoblet.
 
I forhold til de nuværende priser, vil der være en merudgift på 1.799.653,50 kr. årligt. Der skal tages forbehold for, at det er en max pris på den nye samarbejdsplatform, og at der skal medregnes en vis grad af usikkerhed på priserne på de nuværende løsninger. Finansieringen medtages til budgetforhandlingerne for 2017.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen og dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
 
at finansieringen medtages til budgetbehandlingerne for 2017
 
at det forudsættes at der udarbejdes en business case
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015
Viborg Kommune indgår i det fælleskommunale udbud om samarbejdsplatformen på både folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet. Dette forudsat, at der udarbejdes en fælles business case
 
Finansieringen medtages til budgetbehandlingerne for 2017

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemme
 
Claus Clausen:
·        Der er modtaget en række henvendelser omkring Viborg Kommunes ansøgning om dispensation i forhold til konfirmationsforberedelsen
·        Møde i Uddannelsesrådet – ungdomsuddannelserne skal i det kommende år spare 2% på budgetterne.
·        Henvendelse fra skolebestyrelsesformænd vedr. sagen om skoledistriktsændringer
·        18. november: 3. Møde i rækken i Odense arrangeret af KL om status vedr. implementering af skolereformen – denne gang med fokus på IT.
 
Karin Clemmensen:
·        Forespurgte ind til buschaufførernes handlemuligheder i busserne i forbindelse med elevtransport
 
 
2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
Finn Terkelsen:
·        Fødselstallet i 2015 ser ud til at nå samme niveau som i 2014.
·        Deltaget i arbejdsgruppe under KL vedr. nationale læringsmål i dagtilbud
 
Chris Rævsgaard Hansen:
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015
Orientering givet og taget til efterretning

Sagsid.: 15/48193
Sagsfremstilling
I mail af 7. august 2015 stilet til udvalgsformanden, rettede Danske Skoleelever v/August Solkær henvendelse og forespurgte om muligheden for et møde med Børne- og Ungdomsudvalget, hvilket blev accepteret.
 
Repræsentanterne for Danske Skoleelever vil på mødet give et politisk oplæg med udgangspunkt i et katalog med 6 konkrete forslag. Fokuspunkterne vil være IT/teknologi, elvinddragelse og klasserumskultur. Danske Skoleelver pointerer, at det er vigtigt for deres forening, at den arbejder inden for rammerne af folkeskolereformen og betoner således samtidig, at alle forslagene er realistiske og ligger inden for rammerne af folkeskolereformen. Oplægget vil være inspireret af de input man fik under en studietur til USA i foråret 2015.
 
Nedenfor oplistes hovedbudskaberne i oplægget inden for hver af de tre fokuspunkter:
 
It/teknologi:
Her fremsættes nogle konkrete bud på brugen af teknologi i skolen, samt nogle refleksioner over den nuværende situation i de danske skoler, kontra de amerikanske. Man vil endvidere komme ind på brugen af teknologi i udførsel og evaluering af undervisningen, og hvordan de ting vi har på markedet i dag, kan optimere mange opgaver i klasselokalerne.
 
Elevinddragelse:
Her vil man, udover at komme med bidrag til den grundlæggende Elevinddragelsesinputs, komme med nogle konkrete bud på hvordan man sikrer elevinddragelse i undervisningen. F.eks. kommer Danske Skoleelever her med et bud på en sjov og lærerig måde at drive lektiecafeer på.
 
Skolesystemet generelt:
Her medtages taget nogle af de ting som var specielt iøjnefaldende i USA. Disse søges konverteret ind i den danske skolemodel. Blandt andet klasserumskultur vil her være i fokus. Et andet element er elevernes mulighed for gensidig sparring, som medvirker generelt medvirker til at højne niveauet, både for de meget dygtige og for de lidt mindre dygtige elever.
 
Repræsentanterne for Danske Skoleelever er:
Team-chef Henrik Sørensen.
Organisatorisk næstformand i Danske Skoleelever August Solkær
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015
Orienteringen fra repræsentanterne fra Danske Skoleelever blev taget til efterretning

Sagsid.: 15/61143
Sagsfremstilling
I skrivelse af 8. oktober 2015 fremsender skolebestyrelsen ved Sødalskolen en ansøgning til Børne- og Ungdomsudvalget med anmodning om, at udvalget foranlediger, at der vedtages en ændringen af styrelsesvedtægten for Viborg Kommunes Kommunale Skolevæsen, f.s.v.a. bilag 1 omhandlende strukturen på Sødalskolen.
 
Af styrelsesvedtægtens bilag 1 omhandlende skolestrukturen fra 1. august 2015 til 31. juli 2016 fremgår følgende vedr. Sødalskolen:
 
Sødalskolen
Rødding afd., Meldgaardsvej 24, Rødding, 8830 Tjele:  0. – 9. klasse
Løvel afd., Gl. Røddingvej 8, Løvel, 8830 Tjele:            0. – 6. klasse
 
Skolebestyrelsen ved Sødalskolen ansøger om – med virkning fra 1. august 2016 – at bilag 1 i styrelsesvedtægten ændres således, at skolestrukturen på Sødalskolen fremadrettet tager sig således ud:
 
Sødalskolen
Rødding afd., Meldgaardsvej 24, Rødding, 8830 Tjele:  4. – 9. klasse
Løvel afd., Gl. Røddingvej 8, Løvel, 8830 Tjele:            0. – 3. klasse
 
Kort sagt skolebestyrelsen ønsker at indskolingen på Sødalskolen samles i Løvelafdelingen, mens mellemtrin og udskoling på Sødalskolen samles i Røddingafdelingen.
 
Ansøgningen fra Skolebestyrelsens vedlægges sagen som bilag 1.
Skolebestyrelsen har endvidere ledsaget deres ansøgning af tre bilag, et omhandlende ”Ny struktur på Sødalskolen”, et omhandlende ”målsætninger for ny struktur” og et omhandlende ”Vision for fremtidens Sødalskole”. Disse dokumenter vedlægges sagen som bilag 2-4.
 
Som det fremgår omhandler sagen ændring af styrelsesvedtægten for Viborg Kommunes Skolevæsen, hvilket indebærer, at det er Byrådet som har beslutningskompetencen i sagen. Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at drøfte sagen og fremkomme med en indstilling til Byrådet, såfremt udvalget ønsker en ændring af styrelsesvedtægten.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og tager stilling til ansøgningen fra Skolebestyrelsen på Sødalskolen
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015
Forvaltningen oplyste, at der den 26. oktober 2015 er modtaget en henvendelse fra skolebestyrelsen på Sødalskolen, hvori bestyrelsen anmoder om at sagen ikke behandles i Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herefter at imødekomme anmodningen fra Skolebestyrelsen på Sødalskoen, hvorfor sagen ikke realitetsbehandles.
Bilag

Sagsid.: 14/78019
Sagsfremstilling
Punktet er udsat fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 29. september 2015.
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet d. 1. september 2015, at der skulle udarbejdes et forslag til kommissorium for udvikling af forpligtende samarbejder skolerne imellem under hensyn til de fire politiske målsætninger:
 
 • Bevarelse af alle undervisningssteder
 • Bevarelse af nærhed i lokalområdet for de yngste børn
 • Fokus på styrkelse af ledelse
 • Fokus på styrkelse af udskolingen
 
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et oplæg til kommissorium (bilag 1). Den overordnede ramme for kommissoriet er, at der fortsat er 26 folkeskoler i Viborg Kommune med hver sin selvstændige skoleledelse, økonomi samt egen skolebestyrelse. Med det udgangspunkt beskriver kommissoriet rammerne for et forpligtende samarbejde. Følgende rammer er fundet relevante:
 
 • Ledelse
 • Samarbejdsformer- og intensitet
 • Videndeling og kompetencedækning
 • Elever
 • Økonomi
 
Inden for disse rammer kan et forpligtende samarbejde mellem skolerne således både have en meget lav grad og en meget høj grad af forpligtigelse. Med udgangspunkt i bilag 1 anmodes Børne- og Ungdomsudvalget derfor om – inden for hver af de beskrevne rammer - at drøfte, i hvilken grad skolerne skal forpligtes på at samarbejde.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og fastlægger niveauet for samarbejde inden for hver af følgende rammer:
 
 • Ledelse
 • Samarbejdsformer- og intensitet
 • Videndeling og kompetencedækning
 • Elever
 • Økonomi
 
at Børne- og Ungdomsudvalget i overensstemmelse med ovenstående drøftelser godkender kommissoriet
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015
BUU godkendte kommissoriet med følgende bemærkninger til rammerne for forpligtigende samarbejder:
 
Ledelse
Arbejdsgruppen anmodes om at komme med forslag til – på baggrund af en dialog med og inddragelse af skolerne, hvorledes skolerne ser sig selv i et fremtidigt forpligtigende samarbejde
 
Udgangspunktet er herudover:
Der skal dannes netværk bestående sf 3-5 skoler i 5-8 netværk.
I arbejdet kan indgå overvejelser om hensyn til geografi og land/by relationen
 
Der ligger ikke i begrebet forpligtigende samarbejde nogen form for områdeledelse
 
Samarbejdsformer- og intensitet
Beskrivelsen skal bevæge sig op imod maksimum med henblik på sikring af størst mulig fleksibilitet i løsningen
 
Videndeling og kompetencedækning
Beskrivelsen skal bevæge sig op imod maksimum med henblik på sikring af størst mulig fleksibilitet i løsningen – linjefagsdækningen skal optimeres således lærernes kompetencer udnyttes bedst muligt
 
Elever
Beskrivelsen skal bevæge sig op imod maksimum med henblik på sikring af størst mulig fleksibilitet i løsningen
 
Beskrivelsen skal bevæge sig op imod maksimum med henblik på sikring af størst mulig fleksibilitet i løsningen
 
 
Arbejdsgruppen suppleres med 2 skolebestyrelsesrepræsentanter uden for Viborg by.
Bilag

Sagsid.: 14/38980
Sagsfremstilling
Baggrund
På mødet 27-01-2015 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget ungdomsuddannelsernes tilbud til talenter i 8. og 9. klasse (sag nr.11). Udvalget besluttede, at talenttilbuddet kan bestå af to dele:
 • valgfag, der kan supplere folkeskolens valgfag
 • heldagsforløb, hvor skolelederne afgør, om eleverne kan fritages, når disse foregår på skoledage
 
I indeværende sag evalueres talentvalgfagene, og Børne- og Ungdomsudvalget bedes tage stilling til, om talentvalgfagene kan videreføres i skoleåret 2016/17.
Heldagsforløbene kan ikke evalueres endnu, da de afholdes i løbet af hele skoleåret 2015/16 og har forskellig tilmeldingsfrist. En evaluering og politisk stillingtagen til videreførelse af heldagsforløbene afventer derfor.
 
Antallet af elever
Af de 9 talentvalgfag der blev udbudt blev 4 oprettet. Antallet af elever fremgår nedenfor.
 
·        Er du vild med animation og tegning? på Viborg Gymnasium og HF: 8
·        Gymnasietalenter - Natural Science på Viborg Tekniske Gymnasium: 18
·        Gymnasietalenter – Business på Viborg Handelsgymnasium: 14
·        Gymnasietalent Viborg Katedralskole: 20
 
Ungdomsuddannelserne ønsker at tilbyde lignende valgfag i det kommende skoleår med mulighed for justering på baggrund af indeværende skoleårs erfaringer. Ungdomsuddannelserne oplever, at eleverne er begejstrede for valgfagene. Dog opleves også træthed blandt eleverne, da valgfagene er placeret fra kl. 15 til 17. Det undersøges med skolerne, om elever fra samtlige skoler stadig kan nå frem til undervisningsstart, hvis valgfagene placeres tidligere.
 
Vurderingen er, at der er flere talentfulde skoleelever, og at der derfor er basis for at forsøge at øge antallet af elever på talentvalgfagene i det kommende skoleår.
 
Der var især begrænset søgning til de praktiske fag udbudt af erhvervsuddannelserne, som ikke blev oprettet. Med henblik på at øge opmærksomheden på de praktiske talentvalgfag i det kommende skoleår vil der blive udarbejdet et diskussionsoplæg om, hvordan lærerne i udskolingen kan spotte elever med praktisk talent.
 
Nogle elever kan være tilbageholdende med at tilmelde sig talentvalgfagene, inden de kender valgfagspakken på deres hjemskole. Fristen for tilmelding til dette års talentvalgfag var 30. april og måtte forlænges. Det skal vurderes i samråd med skolerne, om fristen for tilmelding til det kommende skoleår kan rykkes til medio juni.
 
De 60 elever på talentvalgfagene kommer fra 19 forskellige skoler, heraf 3 privat- og friskoler. Flest elever kommer fra skolerne i Viborg by. De fleste skoler har to elever til samme hold, men fra to skoler, Bøgeskovskolen og Egeskovskolen, kommer kun én enkelt elev. Der er ingen elever fra Sødalskolen, Hammershøj, Karup, Møldrup og Rødkærsbro Skoler. Der tages kontakt til de skoler, hvor kun få elever har tilmeldt sig talentvalgfagene, for at afdække årsagen.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at talenttilbuddet i skoleåret 2016/17 kan bestå af talentvalgfag.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015
Talenttilbuddet i skoleåret 2016/17 kan bestå af talentvalgfag.

Sagsid.: 14/68585
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på sit møde den 17.12.2014 (sag nr. 21) at give en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 til antagelse af rådgiver til udarbejdelse af projektforslag samt påbegyndende projektering af om- og tilbygning af udskoling, samling og personalearbejdspladser på Løgstrup Skole.
 
Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Krogh Madsen Arkitekter A/S, Aars er antaget som rådgiver på opgaven.
 
Der foreligger nu på baggrund af møder med skolen, Børn og Unge og efterfølgende workshops et færdigt projektforslag (bilag 1).
 
Projektets omfang er på ca. 870 m2 nybygning til administration og personalearbejdspladser samt ny hovedindgang. Nye lokaler til ”Cockpittet”, et undervisningsafsnit som er tilegnet undervisning af børn med særlige behov, nyt madkundskabslokale samt delvis nyt fælleslokale og klasserum til udskoling.
 
Ombygningen af eksisterende faglokaler er på ca. 1.130 m2. Nuværende fysik og ombygget madkunst vil tilsammen danne et nyt samlet science område med fysik, kemi, biologi, natur og teknik. Endvidere vil håndarbejde og sløjd komme til at danne den nye designlinje.
 
Tilbygningen og ombygningen foreslås udbudt i offentlig licitation/fagentreprise.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
 
at opgaven udbydes i offentlig licitation/fagentreprise
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015
Projektforslaget blev godkendt
 
Opgaven udbydes i offentlig licitation/fagentreprise
Bilag

Sagsid.: 15/225
Sagsfremstilling
På mødet den 29. september 2015 (punkt nr. 4) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget blandt andet:
 
”Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herudover at anmode forvaltningen udarbejde en konkret beslutningssag vedr. skoledistriktsgrænserne for Arnbjerg området.
 
Herudover anmodes forvaltningen om at udarbejde en lignende beslutningssag for skoledistriktsændringer f.s.v.a. Søndre Skole, Finderuphøj Skole og Vestre Skole.”
 
Forvaltningen har udarbejdet en elevtalsprognose, hvor det samlede Arnbjergområde i overensstemmelse med de nuværende skoledistriktsgrænser indgår i Møllehøjskolens distrikt, og en prognose, hvor området indgår i Overlund Skoles distrikt. Elevtalsprognosen fremgår af bilag nr. 1, og et oversigtskort med de foreslåede nye skoledistriktsgrænser fremgår af bilag nr. 2.
 
I bilag 2 er ligeledes anført planlagte forbindelsesstier fra Arnbjerg til Vinkelvej 20. Det bemærkes, at elever i 0.-3. klasse som udgangspunkt vil være kørselsberettigede, da afstanden de fleste steder fra Arnbjerg til Vinkelvej 20 vil være mere end 2,5 km. Det bemærkes endvidere, at der i den vestlige del af Arnbjerg kun kan opføres en butik/bygning til erhvervsformål. Denne mindre del er derfor bevaret i Søndre Skoles distrikt.
 
Ifølge prognosen vil Overlund Skole vokse fra i dag ca. 775 elever til ca. 1.080 elever i 2029 mod ellers ca. 815 elever. Tilsvarende vil Møllehøjskolen falde en smule fra i dag ca. 275 elever til ca. 250 elever i 2029 mod ellers ca. 510 elever.
 
En elevtalsprognose, hvor overbygningseleverne (7.-9. klasse) fra Finderuphøj Skole flyttes fra Vestre Skole til Søndre Skole, fremgår af bilag nr. 3.
 
Ifølge denne vil Søndre Skole vokse fra i dag ca. 615 elever til ca. 840 elever i 2029 mod ellers 665 elever. Tilsvarende vil Vestre Skole vokse med fra i dag ca. 410 elever til alene ca. 500 elever mod ellers ca. 600 elever.
 
Efter Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om evt. ændrede skoledistrikter, sendes oplægget til høring i skolebestyrelserne på Finderuphøj, Møllehøj, Overlund, Søndre og Vestre skoler med henblik på endelig godkendelse af evt. justerede skoledistrikter i Børne- og Ungdomsudvalgsmødet og efterfølgende vedtagelse i Byrådet.
 
Af hensyn til, at arbejdet med at dimensionere den nye skole på Vinkelvej 20, hvor Overlund Skole og Rosenvængets Skole skal flytte til i 2019, kan påbegyndes hurtigst muligt, foreslås skoledistriktsændringen i forhold til Overlund Skole behandlet på udvalgsmødet den 24. november 2015 og ændringen i forhold til Finderuphøj Skole på mødet den 26. januar 2016.
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at udvalget godkender overflytningen af alle elever i Arnbjerg fra Møllehøjskolens distrikt til Overlund Skoles distrikt med henblik på høring i relevante skolebestyrelser, og efterfølgende behandling på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 24. november 2015, og
 
at udvalget drøfter, om overbygningseleverne fra Finderuphøj Skole skal overflyttes fra Vestre Skoles distrikt til Søndre Skoles distrikt med henblik på høring i de relevante skolebestyrelser og efterfølgende behandling på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 26. januar 2016.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015
Sagen udsættes med henblik på indhentelse af yderligere oplysning omkring økonomi og kapacitet.
Bilag

Sagsid.: 15/60009
Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg, har anmodet om fælles økonomi for skolefællesskabet fra 1. januar 2016.
 
Skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg, fik fælles ledelse fra 1. april 2012 og fik fælles bestyrelse samt fælles MED-lokaludvalg (og dermed en fælles personalegruppe) fra 1. august 2014.
 
Bestyrelsen ser det som en naturlig fortsættelse af skolefællesskabets udvikling, at der etableres fælles økonomi fra 1. januar 2016, og at der med den samlede økonomiske ressource kan opnås en tiltrængt fleksibilitet og et råderum, som kan føre til en bedre målopfyldelse for samtlige enheder i skolefællesskabet.
 
Det kan foreslås, at økonomien følger samme model, som er anvendt på Mønsted og Sparkær skoler, hvilket indebærer, at Skals Skole/SFO og Ulbjerg Skole/SFO og SDI tildeles ressourcer i forhold til de respektive skolers elevtal. Registreringen af elever vil fortsat foregå særskilt på de nuværende enheder, så forældrenes frie skolevalg respekteres – også inden for skolefællesskabet.  
 
Børnehaven Møllebakken, er en del af den fælles økonomi.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015
Der etableres fælles økonomi for Skolefællesskabet Skals/Ulbjerg med virkning fra 1. januar 2016

Sagsid.: 14/68919
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 27.01.2015 (sag nr. 12) et alternativt forslag til udviklingsplanen for Finderuphøj Skole, udarbejdet af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen.
 
Forslaget indebar, at der opføres en tilbygning i forlængelse af Finderuphøj Hallen og at der foretages en rokade i den eksisterende bygningsmasse, således specialklasserne integreres med almenklasserne i indskoling og mellemtrin og skolens praktisk/kreative og naturfaglige værksteder samles i den nuværende specialklassefløj.
 
Projektforslaget til tilbygningen, udarbejdet af Quattro Arkitekter A/S, blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11.08.2015 (sag nr. 5).
 
Ud over udvidelsen i tilknytning til Finderuphøj Hallen, skal der ændres på tilkørselsforholdene til skolen og der skal anlægges flere parkeringspladser.
 
Ejendomme & Energi har sammen med Viborg Ingeniørerne udarbejdet forslag til P-plads og tilkørselsforhold (bilag 1) og der har den 18.09.2015 været afholdt licitation på forslaget.
 
Tilbuddene er gennemgået og alle fundet værende konditionsmæssige.
På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.
 
Håndværkerudgifter:
P-plads og tilkørsel
Vinterforanstaltninger
Beplantning m.v.
Uforudsigelige udgifter
 
1.274.060
60.000
100.000
151.280
I alt
1.585.340
Omkostninger og diverse:
Ingeniørrådgivning, intern rådgiver, landinspektør, geotekniske undersøgelser, annoncering m.v.
 
 
157.160
Total
1.742.500
 
Finansiering
Forvaltningen bemærker, at anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb der er afsat til projektet på investeringsoversigten for 2016.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at licitationsresultatet godkendes
 
at ændring af P-plads og tilkørselsforholdene igangsættes
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling(helhedsplan)” forhøjes med  1.742.500 kr. med rådighedsbeløb i 2016
 
at udgiften på 1.742.500 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på  investeringsoversigten for 2016 til projektet
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at licitationsresultatet godkendes
 
at ændring af P-plads og tilkørselsforholdene igangsættes
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling(helhedsplan)” forhøjes med  1.742.500 kr. med rådighedsbeløb i 2016
 
at udgiften på 1.742.500 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på  investeringsoversigten for 2016 til projektet
Bilag

Sagsid.: 15/35420
Sagsfremstilling
 
Møde- og aktivitetsplanen er afstemt med de på tiden kendte aktiviteter, som er planlagt for de øvrige fagudvalg, således kalenderkonflikter skulle være undgået.
 
Ud over de ordinære udvalgsmøder, der allerede er godkendte, er der indlagt tidspunkter for møder, de aktiviteter og besøgsrunder, som udvalget traditionelt deltager i hen over året.
 
Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om – med de her indarbejdede tilretninger – endelig at godkende møde- og aktivitetsplanen for 2016. Sekretariatet vil herefter igangsætte planlægning, reservationer m.v. i overensstemmelse hermed.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015
Møde- og aktivitetsplanen for 2016 godkendt med en række tilretninger, der indarbejdes og forelægges Børne- og Ungdomsudvalget på førstkommende møde.
Bilag