You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 14. juni 2016 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg
Fraværende Ingen
Bemærkninger Temamøde om færdsel på Nettet kl. 12.15-12.30. Louise Ørum Skytt deltager. Temamøde: Børne- og Elevtalsprognose kl. 12.30-13.30. Henrik Klavsen deltager. Møde med Handicaprådet kl. 15.30-17.00

Sagsid.: 16/7970
Sagsfremstilling
Efter procesplanen for budgetlægningen behandler udvalgene på junimødet anlægsbudgettet herunder:
-       Basisanlægsbudgettet, der indeholder forslag til tekniske ændringer af det vedtagne anlægsbudget
-       Prioritering af nye anlægsønsker og godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker
 
Udvalget behandlede senest anlægsbudgettet på mødet den 24. maj 2016 (sag nr. 1).
 
På samme møde behandlede udvalget forslaget til driftsbudget 2017-2020.
Her blev det bl.a. besluttet, at forvaltningen – til udvalgsmødet den 14. juni 2016 – skulle fremkomme med tilrettede forslag omkring ”naturbørnehaver og udegrupper”; ”afskaffelse af svømmeundervisning i folkeskolen” og ”tale/høre- og sprogområdet, som indarbejdes i det tilrettede budgetmateriale.
De tilrettede forslag kan ses som bilag nr. 1.
 
Basisanlægsbudget:
Basisanlægsbudgettet med forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget kan ses som bilag nr. 2. Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter eller mindre beløbsmæssige afvigelser. Desuden er det indregnet i basisbudgettet, at faste puljer videreføres i 2020. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 24. august 2016.
 
Nye anlægsønsker:
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) vedtaget, at der i budgetlægningen 2017-20 kun kan foreslås nye anlægsprojekter i 2017 og 2018. Sådanne ønsker skal finansieres inden for det enkelte udvalgs egne projekter i det vedtagne anlægsbudget, så udvalgets anlægsramme i 2017 og 2018 er uændret. Der kan ikke foreslås nye anlægsprojekter efter 2018. Disse nye krav til årets budgetlægning skyldes dels, at der allerede er et vedtaget et stort anlægsprogram, og dels at det samlede anlægsloft for kommunerne forventes yderligere nedsat i 2017 i den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL.
 
Tabellen nedenfor viser udvalgets anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse:
 
Udvalgets anlægsønsker herunder finansieringsforslag
(i 1.000 kr., 2017 P/L)
2017
2018
I alt
Samling af Rosengården og
Kærhuset i Skals
3.000
7.000
10.000
Overlund og Rosenvængets Skoler
-3.000
-5.950
-8.950
Ny institution i Møgelkær
 
-1.050
-1.050
Indretning af køkkener
 
1.500
1.500
Ny institution i Møgelkær
 
-1.500
-1.500
Tilskud til asfalteret bane
”pumptrack” Houlkær, Move on
Wheels
200
 
200
Pulje Skoler
-200
 
-200
I alt
0
0
0
 
Idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker, kan ses som bilag nr. 3.
 
Siden udvalgsmødet i maj er forvaltningen blevet bekendt med et anlægsønske på 900.000 kr. angående Bruunshåb Forsamlingshus. Der kan ikke anvises finansiering af anlægsønsket.
 
Bilag 4 indeholder det samlede budgetmateriale med tilvejebringelse af økonomisk råderum, prioritering af økonomiske udfordringer og anlæg.
 
Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at udvalget godkender forslaget til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget
 
at udvalget godkender forslaget til nye anlægsønsker og herunder forslag til finansiering med henblik på fremsættelse overfor Byrådet
 
at udvalget drøfter anlægsønsket på 900.000 kr. angående Bruunshåb Forsamlingshus
 
at udvalget godkender idéoplæg, der beskriver udvalgets anlægsønsker
 
at udvalget drøfter det tilrettede reduktionsforslag omkring ”naturbørnehaver og udegrupper”
 
at udvalget drøfter det tilrettede reduktionsforslag om ”afskaffelse af svømmeundervisning i folkeskolen”
 
at udvalget drøfter det tilrettede reduktionsforslag om ”tale/høre- og sprogområdet”
 
at udvalget drøfter, hvordan dets økonomiske råderum skal prioriteres
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2016
Forslaget til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget blev godkendt
 
Forslaget til nye anlægsønsker og forslag til finansiering med henblik på fremsættelse over for Byrådet blev godkendt
 
Anlægsønsket på 900.000 kr. angående Bruunshåb Forsamlingshus indgår ikke i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget og prioritering
 
Idéoplæg med beskrivelse af udvalgets anlægsønsker blev godkendt
 
Reduktionsforslag omkring ”naturbørnehaver og udegrupper” udgår og det manglede provenu i forbindelse hermed finansieres af Børne- og Ungdomsudvalgets økonomiske råderum.
Der igangsættes samtidig - i dialog med bestyrelserne – en proces med henblik på en vurdering af hvorledes ressourcefordelingen fremadrettet i forhold til ”naturbørnehaver og udegrupper” kan udmøntes
 
Forslaget om ”afskaffelse af svømmeundervisning i folkeskolen” udgår og det manglende provenu i forbindelse hermed finansieres af Børne- og Ungdomsudvalgets økonomiske råderum
 
Reduktionsforslaget om ”tale/høre- og sprogområdet” udgår og det manglende provenu i forbindelse hermed finansieres af Børne- og Ungdomsudvalgets økonomiske råderum
 
Prioriteringen af udvalgets resterende økonomiske råderum afventer en nærmere beslutning i udvalget

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
                             
Der er den 13. juni 2016 modtaget en henvendelse fra Låstrup Lokalråd stilet til Børne- og Ungdomsudvalget med anmodning om, at den påtænkte reduktion omkring skovbørnehaven Fredly undlades.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har den 14. juni 2016 modtaget en underskriftsindsamling fra Bjerringbro Skovbørnehaves Forældreråd med henblik på bevarelse af Bjerringbro Skovbørnehave samt Bøgeskovens udegruppe
 
Udvalgsformand Claus Clausen:
Indvielse af Pilekvisten den 17. juni 2016
Deltagelse i rejsegilde i Hammershøj
 
 
2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
Direktør Hans Henrik Gaardsøe:
Henvendelse fra Udenrigsministeriet om muligt samarbejde med IRBIT i Jordan, hvor SSP indgår
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen:
Orienterede om div. henvendelser til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. skoleområdet
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen:
Orienterede om forestående ansættelsesprocedure til leder af Tommeliden
 
Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk:
Orienterede om ansættelse af ny afdelingsleder i Familieafdelingen
 
 
3.    Møde med Handicaprådet den 14. juni 2016 kl. 15.30.17.00. Der er fra Handicaprådet side modtaget følgende punkter, som Rådet ønsker at drøfte med Børne- og Ungdomsudvalget:
 
·        Samarbejde om God Adgang http://www.godadgang.dk/
·        Analyse af specialområdet
·        Budgetoplæg 2017
·        Undervisning og social inklusion af flygtningebørn
 
 
3.    Fællesmøde med Fælles-MED Børn og Unge den 9. august 2016
 
De af Fælles-MED fremsendte ønske til drøftelser på mødet blev drøftet
 
 
4.    Kriminalitetsudvikling blandt unge i Viborg Kommune
 
Oversigt over kriminalitetsudviklingen blandt unge i Viborg Kommune sammenlignet med Silkeborg Kommune fremgår af bilag
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2016
Orientering blev taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 16/4684
Sagsfremstilling
Denne sag blev udsat fra møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. maj 2016.
 
Børne- og Ungdomsudvalget var i perioden fra den 18 til den 20. april 2016 på studietur til London.
 
Studieturens hovedoverskift var brugen af IT i undervisningen i folkeskolen.
 
Turens indhold i overskrifter var:
 
 • Skolebesøg på to udvalgte skoler, der er førende inden for IT i undervisningen.
 • Oplæg ved Professor Milles Barry om de nyeste færdigheder for læring i det 21. århundrede
 • Besøg i Microsoft Visitor Center London
 • Oplæg ved Brenda Taggart, Senior Research Officer i Department of Learning and Leadership. Oplægget omhandlede forskning omkring kvalitet i dagtilbuds- og førskoleindsatserne i forhold til børns mobilitet; herunder at bryde med negativ social arv.
 • Oplæg ved Abdul Cochan, ESSA Acadamy om brugen af IT i en multietnisk skole med massive sociale udfordringer. Oplægget foregik på Appels Visitor Center, hvor der samtidig kunne drøftes samarbejdsmuligheder med Apple og Viborg Kommune
 
Der er fra studieturen udarbejdet en rapport, der vedlægges som bilag 1.
 
Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at evaluere studieturen, dels i forhold til indhold, faglig udbytte, tilrettelæggelse med videre.
 
Endelig anmodes udvalget om – på baggrund af studieturen – at drøfte den videre perspektivering i forhold til de input og den inspiration de forskellige indlæg og besøg bragte.
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget evaluerer studieturen
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016
Sagen udsættes til næste møde
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2016
Sagen udsættes til næste møde i Børne- og Ungdomsudvalget
Bilag

Sagsid.: 15/47452
Sagsfremstilling
 
Børne- og Ungdomsudvalget har i foråret 2016 afholdt følgende dialogmøder:
 
Skoler og klubber - 5. januar 2016
Dagtilbudsområdet - 29. februar 2016
Familie og Rådgivning - 24. maj 2016
 
Der har i relation til dialogmøderne været arbejdet efter bestemte temaer, indlæg fra bestyrelser (skoler og klubber), dialog med udvalgsmedlemmerne m.v. fordelt på politikområderne.
 
Med henblik på at udvikle og yderligere kvalificere indholdet og formen af de kommende dialogmøder anmodes Børne- og Ungdomsudvalget om at drøfte og evaluere på efterårets dialogmøder, både hvad angår proces omkring tilblivelse af temaer, mødernes form, mødernes indhold og mødernes fysiske placering
 
Med baggrund i udvalgets input vil forvaltningen samle op og lade disse indgå i planlægningen af kommende dialogmøder.
 
I naturlig forlængelse heraf ønskes tillige - inden den endelige detailplanlægning af efterårets dialogmøder - input fra Børne- og Ungdomsudvalget til temaer, emner og indhold af møderne.
 
Efter mødeplanen for 2016 afholdes der dialogmøder i efteråret som følger:
 
Familie og Rådgivning – tirsdag den 30. august kl. 12.15 - 13.15
Dagtilbud – tirsdag den 27. september kl. 17.30 – 20.00
Skoler og klubber - tirsdag den 1. november kl. 17.30 – 20.00
 
Det bemærkes, at der på skole- og klubområdet allerede er planlagt et tema til efterårets dialogmøde, nemlig de videre perspektiver omkring ”forpligtigende samarbejder”, som blev indskrevet i forbindelse med beslutningen om igangsættelsen af dette.
 
Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget evaluerer forårets dialogmøder
at Børne- og Ungdomsudvalget kommer med input til indhold og emner til efterårets dialogmøder
 
 
 
 
                           
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2016
Børne- og Ungdomsudvalget evaluerede forårets dialogmøder og fremkom med input til såvel form som indhold til efterårets dialogmøder.

Sagsid.: 16/27801
Sagsfremstilling
Baggrund
Efter finanskrisens begyndelse i 2008 har de unge udgjort en stadig større andel af de offentlig forsørgede, og udfordringerne med at matche de unge med relevante uddannelser og job er blevet stadigt større.
 
Byrådet nedsatte derfor på sit møde 25.marts 2015 (sag nr. 2) et udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalget skulle fungere som en politisk styregruppe for en tværgående indsats for unge ledige med afsæt i en ”unge-bootcamp” tidligere på året arrangeret af Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalget fik navnet Tværgående Udvalg for Ledige Unge (TULU).
 
Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede i 2. kvartal en analyse af unge på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune, og kom i den forbindelse med en række anbefalinger til den fremtidige indsats på området, herunder den forebyggende indsats. Analysen og dens konklusioner blev præsenteret for Byrådet på budgetkonferencen i august 2015, og dannede grundlag for TULU’s videre arbejde med udvikling af den tværgående indsats for ledige unge.
 
Ønskede effektmål
KL’s analyse konkluderer, at antallet af unge på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune er højere end i kommuner med sammenlignelige rammevilkår – især antallet af såkaldt stærke unge. Desuden er den tid, de unge modtager offentlig forsørgelse længere i Viborg Kommune. Indsatsen bør derfor fokusere på at skabe effekter på to hovedområder:
 • Nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse så meget som muligt
 • Nedbringe tiden, de unge tilbringer på offentlig forsørgelse
 
Anbefalede indsatsområder
KL’s analyse anbefaler en række indsatsområder, som kommunen bør arbejde med for at opnå de ønskede resultater og effekter. Tværgående Udvalg for Ledige Unge har taget udgangspunkt i disse indsatsområder og resultatet af udviklingsarbejdet er en lang række initiativer, der kan inddeles i to grupper:
 • Quick Wins indsatserne, der umiddelbart kunne igangsættes med henblik på en hurtig realisering af umiddelbare gevinster – primært i Arbejdsmarkedsområdets regi
 • De længerevarende indsatser, der krævede et udviklingsarbejde på tværs af kommunens egne områder og/eller inddragelse af eksterne aktører.
 
Der kan på baggrund af KL’s analyse opstilles ti indsatsmål, der gennem fem resultatmål samlet bidrager til de ønskede effekter (se bilag 1). Både Quick Wins indsatserne og de længerevarende indsatser bidrager hver især til ét eller flere indsatsmål.
 
Quick Wins indsatserne
Quick Wins indsatserne blev iværksat i løbet af 2. halvår 2015 og er løbende blevet tilpasset i forhold til erfaringerne, med henblik på at begrænse andelen af unge, der modtager offentlig forsørgelse. En aktuel status er vedlagt som bilag 2.
 
Set i forhold til de øvrige kommuner med sammenlignelige rammevilkår (klyngen) var Viborg Kommune i KL’s analyse nr. 10 målt på andelen af unge, der modtog offentlig forsørgelse i 1. kvt. 2015. Den seneste status viser, at Viborg Kommune i 1. kvt. 2016 er nr. 4 blandt de sammenlignelige kommuner, altså en væsentlig forbedring i forhold til udviklingen i klyngekommunerne.
 
De to indsatser med den største umiddelbare virkning på effektmålene er den mere konsekvente brug af sanktioner, samt den ændrede fokus på nytteindsatsen. Begge er primært rettet mod nedbringelsen af antallet af åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp.
 
Den mest omfattende af indsatserne har været omlægningen af aktiveringsindsatsen, så denne er mere målrettet og med forøget anvendelse af virksomhedsrettet indsats. Denne omlægning er foretaget i forhold til alle målgrupper i jobcenteret, og ikke kun i forhold til de unge.
 
De længerevarende indsatser
De længerevarende indsatser er gennemarbejdet af en række arbejdsgrupper med deltagelse af Børn og Unge, Job & Velfærd, uddannelsesinstitutioner samt organisationer og virksomheder. Arbejdet har resulteret i 13 handleplaner (en enkelt af disse består af 4 delhandleplaner).
 
En oversigt over handleplanerne er vedlagt i bilag 3
 
Handleplanerne understøtter alle ét eller flere af indsatsmålene, og bidrager derigennem til den samlede effekt. Hovedparten af handleplanerne indeholder direkte kommunal deltagelse, mens enkelte udføres af eksterne aktører alene, f.eks. Mercantec og Viborgegnens Erhvervsråd.
 
Økonomiske forudsætninger og konsekvenser
De fleste af handleplanerne kan gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer på arbejdsmarkedsområdet, mens de andre kræver tilførsel af midler til området. De handleplaner, der kræver finansiering er oplistet i bilag 4. Såfremt alle de beskrevne initiativer gennemføres vil det fuldt indfaset (fra 2018) være tale om øgede udgifter i størrelsesordenen 6,55 mio. kr., og en forventet effekt på forsørgelsesudgifterne på 14,6 mio. kr. årligt.
 
Der blev ved budgetlægningen 2016-19 indarbejdet en effekt af omlægningen af indsatsen på overførselsområdet, herunder indsatsen overfor unge kontanthjælpsmodtagere:
 
Mio. kr.
2016
2017
2018
2019
Forventet yderligere mindreudgift på grund af omlægning af indsatsen på hele overførselsområdet
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
 
 
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre effekten af indsatsen og dermed realiseringen af den forudsatte besparelse. Blandt andet fordi refusionsomlægning, flere flygtninge mv. gør det vanskeligt at skille faktorernes virkning fra hinanden. Det er dog forvaltningens foreløbige vurdering, at der ikke er opnået realisering af den fulde besparelse, selv om omlægningen af indsatsen har haft positiv effekt.
 
De dele af handleplanen, der kræver yderligere investeringer vil derfor på det foreliggende grundlag ikke bidrage til yderligere gevinster, men skal ses som en forstærket indsats for at opnå den allerede budgetlagte gevinst.
 
Forvaltningen arbejder fortsat med at opgøre konsekvenserne, og vil derfor foreslå, at byrådet orienteres herom på temamødet den 22. juni, og at området følges nøje i de kommende måneder, herunder kommer der forventeligt nye oplysninger i forbindelse med økonomiaftalen, samt 2. budgetopfølgning, som fremlægges for udvalgene i uge 35.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager status på ”Quick Wins” indsatser til efterretning
 
at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter indsatserne beskrevet i handleplanerne
 
at Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af udvalgets drøftelse anmoder forvaltningen om en samlet indstilling med forslag til økonomisk prioritering med henblik på endelig stillingtagen på udvalgets møde i august
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2016
Status på ”Quick Wins” indsatser blev taget til efterretning.
 
Indsatserne beskrevet i handleplanerne blev drøftet.
 
Forvaltningen anmodes om at udarbejde en samlet indstilling med forslag til økonomisk prioritering med henblik på endelig stillingtagen på udvalgets møde i august.
 
Herudover besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at arrangere en temadag med henblik på at belyse indsatsen i folkeskolen i forhold til problemstillingerne omkring frafaldet på ungdomsuddannelserne.
Bilag

Sagsid.: 15/56399
Sagsfremstilling
Sammenfatning
Familie & Rådgivning har søgt satspuljemidler til afprøvning af U-turn som behandlingsmetode til unge med misbrug. Projektet varer til 31. december 2018 og politisk godkendelse er en forudsætning for at komme i betragtning til midlerne.
 
Baggrund
Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er afsat midler til udbredelse af virksomme behandlingsmodeller til unge med misbrug. Det er muligt at modtage puljemidler til afprøvning af en af følgende metoder:
 
·        U-turn er et behandlingstilbud med en helhedsorienteret tilgang til den unges misbrug. Tilbuddet indeholder forskellige elementer som en åben og anonym rådgivning, individuel behandling, daggrupper, forældregrupper og en rusmiddelfaglig konsulentfunktion. U-turn-modellen fokuserer på de sociale aspekter i den unges liv. Behandlingen er helhedsorienteret med fokus på sociale problematikker som eksempelvis forsørgelse, netværk, helbred, bolig, familieforhold, skoleforhold, beskæftigelse, kriminalitet osv. Modellen arbejder ud fra en systemisk problemforståelse, hvor den unges udfordringer anskues som skabt og opretholdt gennem de systemer, relationer og kontekster, som den unge indgår i. Dette betyder, at rusmidler forstås som symptomer på øvrige problemer i den unges liv, og at den unge først og fremmest skal ses som en ung og ikke en misbruger.
·        U18-modellen, er en behandlingsmodel, der er opdelt i forskellige delindsatser som informations- og rådgivningssamtale, udredning, individuel behandling og gruppeforløb samt forældrekurser. I arbejdet med de unge benytter behandlerne sig af kognitive, dynamiske og adfærdsterapeutiske metoder.
·        MST-SA, som er en overbygning på MST standard forløb. Særlig fokus er på at genskabe det positive samspil mellem den unge og dennes omverden gennem motivation og belønning. Et centralt element i modellen er regelmæssige urintest og et belønningssystem, som skal motivere den unge til at holde sig stoffri.
 
Formål
Indsatsen til unge med misbrugsproblemer har til formål at støtte de unge i at:
·        reducere eller indstille deres stofmisbrug
·        reducere eller ophøre med kriminalitet, hvis dette er et problem
·        styrke tilknytningen til uddannelse og beskæftigelse
·        forbedre relation til familie og netværk
 
Dermed anses indsatsen som supplement til Viborg Kommunes generelle indsats for at reducere antallet af unge på kontanthjælp.
 
U-turn
Viborg Kommunes nuværende tilbud til unge med misbrugsproblemer har mange lighedspunkter med U-turn-metoden og Familie & Rådgivning søger derfor midler til implementering og udbredelse heraf. Ansøgningsfristen var 27. maj 2016 og Socialstyrelsen er orienteret om, at Børne- og Ungdomsudvalget behandler ansøgningen på dagens møde.
 
 
 
 
 
 
 
 
Viborg Kommunes egenfinansiering
Viborg Kommune bidrager med egenfinansiering i form af:
 
·        husleje i projektperioden 1. juli 2016 til og med december 2018, svarende til 120.000 kr. i alt
·        transport til fælles aktiviteter (beløb er ikke opgjort, da omfang af aktiviteter ikke kendes endnu)
·        investering i IT-system (beløb kendes dog ikke endnu)
 
Udgifterne finansieres indenfor 0,35% puljen
 
Familie & Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i Børne- og Ungdomsudvalget behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget godkender ansøgning om midler til afprøvning af behandlingsmodel for unge med misbrug
 
 
                       
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2016
Ansøgning om midler til afprøvning af behandlingsmodel for unge med misbrug blev godkendt

Sagsid.: 16/22208
Sagsfremstilling
På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 2. oktober 2012 (sag nr. 5), blev det besluttet, at der fremadrettet skal forelægges en halvårlig status på arbejdet med overgreb og underretninger.
 
Siden udvalget sidst blev præsenteret for en status på mødet den 24. november 2015 (sag nr. 4), har der været arbejdet med følgende i Børn & Unge:
 
 • Sparring på det samlede beredskab fra SISO.
Der har været afholdt 2 møder med SISO, hvor vi har modtaget sparring på det samlede kommunale beredskab på overgrebsområdet og på afvikling af temadage om emnet.
 
 • Opdatering af det samlede beredskab på overgrebsområdet.
Revidering og opdatering af det samlede kommunale beredskab er påbegyndt. Det reviderede beredskab vedlægges den halvårlige status på udvalgsmøde i november, med henblik på politisk godkendelse. I forlængelse af ovenstående vil der i løbet af 2016 foretages en opdatering af Viborg.dk samt Intranettet angående overgrebsområdet.
 
 • Temadage vedrørende vold og seksuelle overgreb.
SISO afvikler i efteråret 2016, 6 temadage med henblik på opkvalificering af ledere og medarbejdere på Børn & Unge området Temadagenes formål bliver at sætte fokus på tegn og reaktioner samt konkrete handlemuligheder ved viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb, forskellen på almindelig og bekymrende seksuelle adfærd samt på hvordan man som fagperson kan arbejde forebyggende og styrke den tidlige opsporing.
 
 • Optimering af processen med håndtering af sager om vold og seksuelle misbrug, således de regionale tilbud fra Børnehusene udnyttes optimalt ift. målgruppen.
 
I forhold til antallet af underretninger har der over det sidste halve år været en stigning på 28% fra 783 til 1003 (bilag 1). De 1003 underretninger dækker over 655 børn. I mange af sagerne er der altså modtaget mere end en underretning på samme barn.
 
Både i forhold til dagtilbud og skoler er der sket en markant stigning i antallet af underretninger på henholdsvis 33 og 49%. Denne stigning kan delvis tilskrives tilstedeværelsen af fremskudte socialrådgivere i områderne og at arbejdet med TOPI (Tidlig OPsporing og Indsats) begynder at slå igennem. Begge indsatser har til formål at understøtte den tidlige opsporing og indsats.
 
Der er desuden sket et stor stigning i antallet af underretninger fra henholdsvis læger og sygehuse på henholdsvis 44 og 55% samt en stigning i kategorien vordende forældres forhold fra 5-18 (260%). Det vurderes at stigningen delvis kan tilskrives de øgede samarbejdsflader som følge af sundhedsaftalen, et udvidet samarbejde med sundhedsvæsenet omkring sårbare gravide samt et øgede samarbejde med jordemødrene i forbindelse med ”Familieiværksætterne”.
 
Der er også sket en stigning i antallet af underretninger fra borgere på 28%, dette dækker delvist over en stigning i andelen af sager, hvor forældre underretter om hinanden i skilsmissesager. Der arbejdes aktuelt på udvikling af et særligt rådgivningstilbud til denne målgruppe.
 
I perioden er der registreret en forholdsmæssig stor stigning i antallet af underretninger, i kategorien ”øvrige”. En nærmere gennemgang af underretningerne viser, at dette omhandler samarbejdspartnere, der ikke har egen undertype på registreringen, og de 243 underretninger i denne kategori dækker bl.a. over 41 fra Dagbehandling, 74 fra Job og velfærd, 22 fra anden socialrådgiver i afdelingen og 12 fra hhv. krisecentre og Statsforvaltningen.

Der i perioden også registreret en stigning i andelen af underretninger, der kommer fra psykiatrien (59%). Dette dækker over det forhold at epikriser fra Børnepsykiatrisk Hospital registreres som underretning, hvis det drejer sig om en henvendelse om, at der er sket udredning på et barn. Afdelingen er i gang med at undersøge muligheden for en ændret arbejdsgang da denne registrering er misvisende for de faktiske forhold.
                             
I perioden er der registreret 6 sager om vold eller seksuelle overgreb. Dette tal er misvisende og skyldes en ufuldstændig anvendelse af registreringstyper – altså en fejlkategorisering. Der er i perioden afholdt 17 beredskabsmøder i Familieafdelingen, som er møder, der afvikles på baggrund af underretning om vold eller seksuelt misbrug. Der er således fulgt op på alle underretninger om vold eller seksuelle overgreb, selvom underretningen ikke er korrekt registreret. Der er i Frontteamet sat fokus på korrekt registrering af underretninger.

Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i behandlingen af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 
at der til mødet i oktober i Børne- og Ungdomsudvalget vil blive forelagt en oversigt over hvorledes underretningerne fordeler sig i forhold til sagstyper
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2016
Orienteringen om status på overgrebsområdet og på underretninger blev taget til efterretning.
 
Til mødet i november foreligges en oversigt over hvorledes underretningerne fordeler sig i forhold til sagstyper
Bilag

Sagsid.: 12/45446
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har gennem en længere årrække arbejdet på at skabe forudsætninger for, at Hald Ege Hallen kan udvides.
 
Byrådet godkendte på sit møde den 19.06.2013 (sag nr. 20) endelig vedtagelse af lokalplan nr. 337, hvilket har givet mulighed for, at der kan opføres en ny idrætshal samt udbygning af eksisterende halbebyggelse med tilhørende cafeteria og bade- og omklædningsfaciliteter samt etableres nye parkeringsarealer i tilknytning til skolen.
 
Byrådet bevilgede herefter på deres møde den 29.01.2014 (sag nr. 18) 1.036.000 kr. til udarbejdelse af en samlet etapeplan for udbygning af Hald Ege skole og Hald Ege Hallen samt for tilkørsels- og parkeringsforholdene i tilknytning til skolen og hallen.
 
KPF Arkitekter har udarbejdet et oplæg til etapeplan for Hald Ege Skole og Hald Ege Hallen. Børne- og Ungdomsudvalget drøftede etapeplanen på deres møde den 17.06.2014(sag nr. 13) og besluttede:
 
Sagen drøftes med Kultur- og Fritidsudvalget. 
Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver, at omfanget af Hald Ege Skoles leje af den nye hal – samtidig med leje af den nuværende hal - forventes at være på niveau, med tilsvarende skoler, der lejer mere end en hal 
Det på anlægsbudgettet afsatte beløb på 10,25 mio. kr. til den nye hal fastholdes 
Anlægsudgifterne til løsning af de trafikale forhold fremsendes til Byrådets budgetkonference
I tillæg til aftale om budgetforlig 2015 – 2018 punkt 4 står der:
 
De i budgetforliget afsatte 2 mio. kr. i 2015 til Hald Ege Skole(helhedsplaner) flyttes til Trafikområdet under Teknisk Udvalg, idet beløbet afsættes til trafikforholdene inkl. parkering ved hal og skolen.
 
Trafik og Vej etablerede vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole i 2015 og det har været nødvendigt at ændre på adgangsforholdene for cyklister i forbindelse med haludvidelsen, hvorfor der er blevet etableret en rampe fra Alhedestien, ny cykelparkering/flisebelægning samt nyt indgangsparti ved aulaen.
 
Hald Ege Skoles brug af den nye hal forventes at købes for 150.000 kr./år. Der betales pt. 458.000 kr. for brug af eksisterende hal. Altså et samlet køb for 608.000 kr.
Kultur- og fritidsudvalget yder tilskud efter gældende regler.
 
Den selvejende institution Hald Ege Hallen er nu klar til at sætte projektet i gang og beder om at få frigivet de afsatte midler til projektet.
 
Af Hald Ege Hallen projektbeskrivelse fremgår det at formålet med projektet er en udvidelse af Hald Ege Idrætscenter, samt at skabe rammerne for fremtidens idræts-, kultur- og aktivitetsliv. Det er gældende for såvel, skole institutioner, foreninger, børne- og unge- ældre- og handicapidræt samt øvrige borgere i hele området.
 
Udgangspunktet er en udvidelse af de eksisterende faciliteter med en Multifleksibel- idrætshal i en form hvor også ”naturen inviteres indenfor”. Man ønsker at udvidelsen skal ”bygge bro” mellem indendørs faciliteter og udendørs aktiviteter; vandrere, løbere, mountainbikere samt andre brugere af naturen.
 
Anlægssum entrepriser total inkl. projektering m.v.
(inkl. nyt tag på eksisterende hal)
28.900.000
Bygherreleverancer
3.950.000
Samlet anlægssum
32.850.000
Finansieringsplan:
Lokal indsamling – privat + egenkapital (er indsamlet)
Lokal indsamling – erhverv (igangsættes løbende med projektstart)
Viborg Kommune
Lokale & Anlægsfonden (ok)
Provenu fra lån efter finansieringsomkostninger
 
1.773.000
300.000
12.400.000
6.000.000
12.377.000      
Finansiering i alt
32.850.000
 
Den endelige finansiering er ikke på plads endnu, men man forventer at låne de manglende midler i en bank/kreditforening (bilag 1).
 
Finansiering
 
På investeringsoversigten er der et ikke bevilget rådighedsbeløb på 9.346.000 kr. samt et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 1.076.000 kr. I alt 10.422.000 kr.
 
Ansøger har i finansieringsplanen indarbejdet et samlet anlægstilskud fra Viborg Kommune på 12.400.000 kr. og dette beløb er 2.000.000 kr. større end det på investeringsoversigten afsatte beløb på 10.422.000 kr.
 
I forbindelse hermed bemærkes, at Byrådet i forbindelse med budgetforliget i 2015 overførte 2.000.000 kr. til Teknik og Miljø til etablering af parkerings- og vejanlæg og dette er etableret.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at det på investeringsoversigten afsatte beløb frigives til projektet og at problemstilling vedr. evt. yderligere bevilling til projektet på 2.000.000 kr. medsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at anlægsudgiftsbevillingen. til kontoen ”Hald Ege – del af ny hal” forhøjes med 9.346.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 9.346.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Hald Ege – del af ny hal”,
 
at det er en forudsætning at anlægsbudgettet er på plads, inden der udbetales beløb til Hald Ege Hallen,
 
at Kultur- og fritidsudvalget overtager projektet, når sagen fremsendes til Byrådet.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at anlægsudgiftsbevillingen. til kontoen ”Hald Ege – del af ny hal” forhøjes med 9.346.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016,
 
at udgiften på 9.346.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Hald Ege – del af ny hal”,
 
at det er en forudsætning at anlægsbudgettet er på plads, inden der udbetales beløb til Hald Ege Hallen,
 
at Kultur- og fritidsudvalget overtager projektet, når sagen fremsendes til Byrådet.
Bilag

Sagsid.: 16/923
Sagsfremstilling
Sammenfatning
Der arbejdes på tværs af Børn & Unge med at få udarbejdet et Fælles grundlag for børns læring 0-18 år. Første skridt var i september 2015, hvor der blev afholdt et lederseminar for alle ledere i Børn & Unge. En arbejdsgruppe har siden september arbejdet videre med opgaven.
 
Formål
Det fælles grundlag for børns læring skal være med til aktivt at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens børn og unge. Grundlaget skal fokusere på sammenhænge og barnets oplevelse af denne på sin færd igennem systemet. Det betyder bl.a., at de fagprofessionelle, der skal modtage barnet i skolen efter tiden i dagtilbud, er klar til barnet og dets kompetencer. Her er det fx vigtigt, at man fra et skolemæssigt perspektiv har forståelse for det læringsmiljø som barnets allerede har været en del af i dagtilbud. Dagtilbud og Familie & Rådgivning skal på samme måde være opmærksomme på skolens pædagogiske fokus og arbejde i læringsmiljøer og læringstilgange, der kan løfte deres del af den fælles opgave. Ligeledes skal skoleområdet og ungdomsuddannelserne interessere sig for hinanden og arbejde sammen for at sikre sammenhængen for den unge hen mod slutningen af den rammesatte læringsbane i et 0-18 års perspektiv.
 
Grundlaget har sit udgangspunkt i ”Lys i Øjnene”, øvrige politikker og love og der er bevidsthed om, at der skal være sammenhæng med bl.a. TOPI. Det er formålet, at grundlaget i hverdagen skal understøtte de fagprofessionelle i deres tænkning og praksis omkring børns læring i bred forstand, og det er også gældende i forhold til samarbejdet med forældrene.
Grundlaget for læring vil selvsagt til sin tid indgå når en ny børn og ungepolitik skal formuleres.
 
Sådan er der arbejdet med udarbejdelsen af det fælles grundlag
Siden starten af september 2015 har der været nedsat en arbejdsgruppe, hvor alle tre områder i Børn & Unge er repræsenteret. Der har på alle skoler, dagtilbud og i F&R været samarbejdet med udvikling af den bedste overgang af børn fra dagtilbud til skole. De forskellige prøvehandlinger har lederne præsenteret for hinanden på en temaeftermiddag. I den kommende periode og indtil september 2016 vil der blive arbejdet hen mod et skriftligt dokument, der formidler grundlaget samt en eller flere konkrete modeller, der kan anvendes i arbejdet med den fælles tænkning om læring. Processen vil være en vekselvirkning mellem arbejdsgruppe, praktikere og chefgruppe, så det sikres, at grundlaget får mange perspektiver med fra start.
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen, som er chefgruppens repræsentant i arbejdsgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
At Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2016
Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsid.: 16/22676
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget blev på mødet den 24. maj (sag nr. 6) orienteret om mulighederne for at etablere en international daginstitution i samarbejde med Viborg private Realskole.
 
Konklusionen i sagsfremstillingen lød, at Dagtilbudsloven udtømmer kommunens muligheder for at samarbejde med og støtte en privatinstitution. Viborg Kommune har derfor ikke lovhjemmel til at samarbejde med Viborg private Realskole om en international daginstitution.
 
På baggrund af den konklusion blev Børn & Unge bedt om at indhente yderligere oplysninger til en ny behandling af sagen.
 
Ifølge Friskoleloven § 36 a kan private grundskoler etablere og drive privatinstitutioner efter Dagtilbudslovens regler. Forældrebetaling, kommunale tilskud og eventuelle private tilskud skal samlet dække alle direkte driftsudgifter til en privatinstitution.
 
Ifølge Dagtilbudsloven § 36-38 skal kommunen give følgende tilskud til en privatinstitution.
 • Et driftstilskud pr. barn i institutionen svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
 • I visse tilfælde et tilskud pr. barn i institutionen til et sundt frokostmåltid.
 • Et bygningstilskud pr. barn i institutionen svarende til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen.
 • Et administrationstilskud pr. barn i institutionen, hvis privatinstitutionen ønsker selv at varetage administrationen, svarende til det gennemsnitlige administrationstilskud pr. barn, som kommunen giver til de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen.
 
Kommunen må ikke yde andre former for støtte til en privat institution end dem, der fremgår af Dagtilbudsloven (beskrevet ovenfor). Det betyder derfor, at:
 • Viborg Kommune kan ikke sikre Viborg private Realskole en garantipladsordning
 • Viborg Kommune kan ikke give forhøjet tilskud til de internationale dagtilbudspladser i opstartsperioden
 • Viborg kommune kan ikke aflønne daginstitutionslederen i en opstartsårrække
 • Viborg private Realskole kan ikke få nedsættelse af halleje – i og med der er ens retningslinjer for alle privatinstitutioner.
 
Derudover kan Viborg Kommune ikke være behjælpelig med at anskaffe egnede lokaler. Kommunen er ikke ejendomsformidler og kan ikke (indirekte) yde støtte til Viborg private Realskole ved at overtage eftersøgningsopgaven. Der har været afholdt øde hvor andre finansieringsmuligheder til bygninger har været drøftet.
 
Børn & Unge har konsulteret Danmarks privatskoleforening i sagen, hvortil konsulent Nicolas Laursen ikke vil udtale sig om lovgivningen på området. Han fortæller dog, at han har kendskab til, at enkelte kommuner giver yderligere tilskud til privatinstitutioner, end hvad der er angivet i Dagtilbudsloven. Børn & Unge har ikke kunnet finde frem til og kan derfor heller ikke referere til hvilke kommuner, der er tale om. Udsagnet kan derfor ikke bekræftes.
 
Det kan afslutningsvis konkluderes, at Dagtilbudsloven udtømmer Viborg Kommunes muligheder for at samarbejde med Viborg private Realskole om en international daginstitution. Kommunen har ikke lovhjemmel til at give økonomisk støtte til en privatinstitution ud over de angivne § 36-38 i Dagtilbudsloven.
 
Hvis Børne- og Ungdomsudvalget ønsker etablering af en international daginstitution, kan alternativet være at undersøge muligheden for at etablere en afdeling i en eksisterende institution i Viborg by.
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter mulighederne for at oprette en international daginstitution
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2016
 
Viborg Private Realskole orienteres om Viborg Kommunes muligheder i forhold til etablering af international daginstitution i regi af Viborg Private Realskole.

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
I skrivelse af 8. juni 2016 fra Tapdrup, Sdr. Rind, Vinkel og Asmild Menighedsråd – stilet til kommunalbestyrelsen - anmodes der om optagelse af forhandlinger om placeringen af konfirmationsundervisningen. Henvendelsen vedlægges som bilag 1
 
Afgørelsen i disse sager er henlagt til Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Sagen er, at der i forhandlingerne mellem Overlund Skole og sognepræsterne ved Asmild, Sdr. Rind, Vinkel og Tapdrup Kirker, ikke har kunnet opnås enighed om tidspunktet for placering af konfirmationsforberedelsen.
 
Stridens kerne er, at præsterne ønsker konfirmationsforberedelsen placeret ved skoledagens begyndelse (8.00-9.45), mens skolen ønsker tidspunktet placeret sidst på skoledagen (13.15-14.45).
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen vil på mødet redegøre nærmere for sagen
 
Det kan supplerende oplyses, at sekretariatet p.t. er i gang med at indsamle en oversigt over tidspunkter og aftaler for konfirmationsundervisningen for alle skoler i Viborg Kommune. Oversigten vil foreligge til mødet.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og træffer beslutning om tidspunktet for konfirmationsforberedelsens placering på Overlund Skole
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2016
Konfirmationsforberedelsen på Overlund Skole placeres efter skolens anvisninger.
Bilag