You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 9. august 2016 kl. 12:00

Mødested M5
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg
Fraværende Søren Gytz Olesen
Bemærkninger 14.30-16.00 afholdes fællesmøde med Fælles-MED Børn og Unge

Sagsid.: 16/34544
Sagsfremstilling
Udgangspunktet for Viborg Kommunes involvering af frivillige er den i 2012 af Byrådet vedtagne frivillighedsstrategi.
 
Frivillighedsstrategien indebærer bl.a. meget andet, at det frivillige arbejde gerne må udfordre og supplere opgaveløsningen. Dette forhold betyder, at Viborg Kommune har en professionel tilgang til opgaveløsningen, hvor der er åbenhed for, at frivillige kræfter i respekt for fagligheden kan understøtte og styrke det kommunale tilbud til borgerne. Dette indebærer igen at vore skoler og vore institutioner har en forpligtigelse til at tage aktiv del i arbejdet omkring involvering af frivillige.
 
Der har på skoler og i daginstitutioner ikke har været en udpræget tradition for involvering af frivillige. Der er imidlertid nu brug for en konkret stillingtagen til hvorledes frivillige inddrages og involveres i hverdagen.
Med henblik på opnåelse af fælles forståelse, forventningsafstemning og i det hele taget øge fokus på medborgerskabstanken, er der via MED-systemet (Fælles-MED, de fire Fag-MED og alle lokal-MED), taget initiativ til at problemstillingen dagsordensættes. Der lægges hermed op til, at der på den enkelte arbejdsplads indgås aftaler med de frivillige, ledere, medarbejdere og de berørte borgere om, hvorledes de frivillige arbejde kan udføres sammen med den kommunale indsats.
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i forbindelse med budgettet 2013, at rette øget fokus på frivillighed og frivilliges involvering i og omkring Børn og Unge.
 
Som et led heri blev der oprettet en stilling som frivillighedskoordinator.
 
Frivillighedskoordinatoren skulle dengang i udgangspunktet have to fokusområder, dels omkring familieiværksætterne, som dengang var under udvikling/etablering, dels omkring engagering af frivillige i al almindelighed.
 
Vores nuværende frivillighedskoordinator har været i stillingen siden februar 2014 og har siden da igangsat en lang række initiativer og projekter hvor frivillige engageres og indgår i arbejdet med børn og unge i Viborg Kommune. Frivillighedskoordinatoren har herudover også en række ideer til nye initiativer og nye perspektiver ind i funktionen.
 
I forbindelse med involvering af frivillige er det vigtigt at afstemme forventninger og opgaver i forhold til de aktører der indgår i samarbejder, hvilket også er et forhold frivillighedskoordinatoren har været meget opmærksom på og som der arbejdes meget med.
 
Hensigten med dette punkt er dels at give Børne- og Ungdomsudvalget en status på det frivillige arbejde omkring børn og unge i Viborg Kommune, dels at orientere om de fremtidig perspektiver.
 
Som bilag vedlægges et notat, der beskriver status og igangværende projekter.
 
Frivillighedskoordinator Lone Bjerre Josefsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016
Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsid.: 16/4684
Sagsfremstilling
Denne sag blev udsat fra møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. maj 2016 og 14. juni 2016.
 
Børne- og Ungdomsudvalget var i perioden fra den 18 til den 20. april 2016 på studietur til London.
 
Studieturens hovedoverskrift var brugen af IT i undervisningen i folkeskolen.
 
Turens indhold i overskrifter var:
 
 • Skolebesøg på to udvalgte skoler, der er førende inden for IT i undervisningen.
 • Oplæg ved Professor Milles Barry om de nyeste færdigheder for læring i det 21. århundrede
 • Besøg i Microsoft Visitor Center London
 • Oplæg ved Brenda Taggart, Senior Research Officer i Department of Learning and Leadership. Oplægget omhandlede forskning omkring kvalitet i dagtilbuds- og førskoleindsatserne i forhold til børns mobilitet; herunder at bryde med negativ social arv.
 • Oplæg ved Abdul Cochan, ESSA Acadamy om brugen af IT i en multietnisk skole med massive sociale udfordringer. Oplægget foregik på Appels Visitor Center, hvor der samtidig kunne drøftes samarbejdsmuligheder med Apple og Viborg Kommune
 
Der er fra studieturen udarbejdet en rapport, der vedlægges som bilag 1.
 
Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at evaluere studieturen, dels i forhold til indhold, faglig udbytte, tilrettelæggelse med videre.
 
Endelig anmodes udvalget om – på baggrund af studieturen – at drøfte den videre perspektivering i forhold til de input og den inspiration de forskellige indlæg og besøg bragte.
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget evaluerer studieturen
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016
Sagen udsættes til næste møde
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2016
Sagen udsættes til næste møde i Børne- og Ungdomsudvalget
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016
Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegav indledningsvis, at det havde været en rigtig god, lærerig og inspirerende studietur.
Studieturen blev herefter evalueret af Børne- og Ungdomsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 16/16032
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni.
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2015.
Herudover er det forventede resultat sammenholdt med det regnskabsresultat, der var forventet ved den seneste budgetopfølgning (31. marts).
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Overordnet resultat, Børne- og Ungdomsudvalget
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. juni
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
  21 Skoler og klubber
885,5
903,0
881,9
-3,6
-21,1
-10,5
  22 Dagtilbud
411,6
420,1
411,2
-0,4
-9,0
0,6
  23 Ungdomsskoler
14,0
14,8
14,8
0,7
0,0
-0,1
  25 Tandpleje
31,1
31,9
31,4
0,3
-0,5
0,2
  27 Familieområdet
223,3
229,3
229,2
5,9
-0,1
0,6
Serviceudgifter i alt
1.565,6
1.599,2
1.568,4
2,9
-30,7
-9,1
 
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
15,0
14,2
11,2
-3,8
-2,9
-2,2
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.580,6
1.613,3
1.579,6
-0,9
-33,7
-11,3
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
73,4
120,8
80,6
7,2
-40,2
1,8
 
 
Drift
På serviceudgifterne forventes et samlet mindreforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret på skole og klubber vedrører stort set kun det centrale område, bl.a. centrale kompetencemidler, hvor der ikke er igangsat forløb for alle midler, derudover skal nogle af midlerne bruges i skoleåret 16/17, hvorfor der bliver behov for overførsel fra 2016 til 2017.
På dagtilbud fordeler det forventede mindreforbrug sig nogenlunde ligeligt mellem det centrale og det decentrale område.
 
På serviceområdet forventes der samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket vil sige at der forventes forbrugt af overførsler fra 2015.
 
Budgetopfølgningen på driften giver ikke anledning til yderligere kommentarer.
 
En mere detaljeret beskrivelse af afvigelserne er beskrevet i bilag 1.
 
 
Anlæg
Der forventes et mindreforbrug i 2016 på -40,2 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter.
 
De væsentligste afvigelser er beskrevet i bilag 1.
 
I bilag 2 fremgår flytninger mellem politikområder, som vedrører Børne- og Ungdomsudvalget, herunder flytning af budget til en del af SFO befordring, som tidligere blev udgiftsført under overførselsområdet, men som fra 2016 skal udgiftsføres under skoler og klubber.
 
Endvidere blev der i forbindelse med regnskabsafslutningen 2015 forelagt oversigt over merudgifter i forbindelse med skift af leverandør på rengøringsområdet.
De bevillingsmæssige forhold medtages i denne sag, og fremgår af bilaget flytninger mellem politikområder.
Merudgiften finansieres bl.a. af tilbageholdte regninger til Absolut Rengøring og ikke forbrugt budget til særlige forhold i forbindelse med rengøringsudbuddet. 
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår,
 
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 godkendes,
 
endvidere foreslår Direktøren for Børn & Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, godkendes.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 blev godkendt
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at de i bilag 2 anførte forslag til omplaceringer mellem politikområderne godkendes
Bilag

Sagsid.: 16/29225
Sagsfremstilling
Regeringen har i maj 2016 offentliggjort 10 mål for social mobilitet (se bilag 1). Denne orientering vedrørende de 10 mål for social mobilitet præsenteres for både Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på udvalgenes møder i august.
 
Der er igangsat et samarbejde med Børn & Unge og Job & Velfærd i forhold til at udarbejde en handleplan for Viborg Kommunes arbejde med de 10 mål for social mobilitet. Handleplanen skal danne et overblik over hvilke tiltag Viborg Kommune allerede har, som understøtter opfyldelsen af målene, og eventuelle yderligere indsatser, som skal sættes i værk. Denne handleplan præsenteres for Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 27. september 2016 og for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 29. september 2016.
 
 
De 10 mål skal sætte retningen for udviklingen af den sociale indsats overfor følgende målgrupper:
 
Udsatte børn og unge
Personer stofmisbrugsbehandling
Personer i alkoholbehandling
Hjemløse
Personer udsat for vold i nære relationer
Personer med handicap
Personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer
 
På landsplan omfatter målgruppen 143.000 personer.
 
Det er hensigten at arbejdet med de sociale mål blandt andet skal belyse, hvilke kommuner, der har særligt gode løsninger, som kan blive udviklet og udbredt til andre kommuner.
 
10 mål for social mobilitet
Formålet med de 10 mål for social mobilitet er, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og færre skal være socialt udsatte. Alle skal have mulighed for at leve et selvstændigt liv.
 
Mål 1-5: Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet
Mål 1: Udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres
Mål 2: Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
Mål 3: Flere personer med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse
Mål 4: Flere personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer skal i uddannelse eller beskæftigelse
Mål 5: Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse
 
Mål 6-10: Færre skal være socialt udsatte
Mål 6: Færre udsatte unge skal begå kriminalitet
Mål 7: Færre skal være hjemløse
Mål 8: Større effekt af stofmisbrugsbehandling
Mål 9: Større effekt af alkoholbehandling
Mål 10: Flere uden for arbejdsfællesskabet skal deltage i den frivillige indsats
 
Målsætninger og opfølgning
Regeringen har ikke fastsat absolutte mål for, hvilket niveau kommunerne skal nå, men alle kommuner skal sikre fremdrift ved løbende at udvikle deres sociale indsats. Det er op til den enkelte kommune selv at fastsætte hvilket niveau kommunen skal nå for at bidrage til udviklingen.
 
Regeringen ønsker at indgå i en dialog med Kommunernes Landsforening om, hvordan der bedst kan følges op på de enkelte kommuners niveau og fremdrift på de sociale mål.
 
For at gøre status på de sociale mål vil der blive indført en årlig socialpolitisk redegørelse, som bliver lanceret første gang i juni i år.
 
Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at udvalget tager orienteringen til efterretning
 
at udvalget præsenteres for en handleplan for Viborg Kommunes arbejde med de 10 mål for social mobilitet på udvalgsmødet 27. september 2016.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016
Orienteringen blev taget til efterretning
 
Børne- og Ungdomsudvalget anmoder om at få forelagt en handleplan for Viborg Kommunes arbejde med de 10 mål for social mobilitet i løbet af efteråret 2016
Bilag

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
Udvalgsformanden
·        Har i sommerferien modtaget enkelte henvendelser og klager, som er videresendt til behandling i forvaltningen
 
2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
 
3.    Fællesmøde med Fælles-MED Børn og Unge den 9. august 2016
 
I sit møde den 13. juni 2016 ønskede medarbejdersiden i Fælles-MED følgende punkter til drøftelse med Børne- og Ungdomsudvalget
 
Medarbejderrepræsentanterne i Fælles-MED ønsker følgende punkter til drøftelse:
1.    Flygtninge – Oplæg ved psykolog i PPR Tine Santos
2.    Skole – organisering og struktur – Oplæg ved FTR Brian Dalsgaard
3.    Økonomi og serviceniveau – hvordan udnytter vi de snævre økonomiske rammer optimalt? Et spørgsmål til drøftelse 
Børne- og Ungdomsudvalget ønsker følgende punkt til drøftelse:
4.    Involvering af frivillige på skoler og institutioner indenfor Børn og Unge
 
 
4.    Partnerskabssamarbejde
 
Orientering om partnerskabssamarbejde mellem SSP og Sundhedscentret omkring udvikling af et forebyggende initiativ målrettet 1. årgangseleverne på alle Ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune. Der vedlægges et notat om partnerskabet som bilag 1.
 
 
5.    KL’s politiske møder
 
Forvaltningen har modtaget indbydelse fra KL til politiske møder i efteråret 2016. Indbydelsen vedlægges som bilag 2.
 
 
6.    Ansøgning om dispensation fra det maksimale elevtal
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 23. februar 2016 at ansøge om dispensation fra det maksimale elevtal (sag nr. 9)
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 13. juli 2016 oplyst, at stillingtagen til ansøgningen afventer den pågående evaluering af frikommuneforsøgene. De forventer at kunne afgive et svar tidligt på efteråret.
 
 
7.      Borgermøde om inklusion i praksis og den fremtidige organisering af specialtilbud
 
På baggrund af en henvendelse fra Danske Handicaporganisationer besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016 at deltage i afholdelsen af et borgermøde om inklusion. Der er på baggrund af et møde med repræsentanter for danske handicaporganisationer udarbejdet et program. Programmet findes i bilag 3
 
Navnene på henholdsvis elev og forældre, der skal holde oplæg er endnu ikke helt på plads.
 
Følgende nyhed er lagt ud på henholdsvis skoleintra, børnenet og hjemmeside. Efter udvalgsmødet den 09-08-2016 udsendes en pressemeddelelse og nyheden lægges igen op på de tidligere nævnte platforme, nu med program.
 
Borgermøde om inklusion i praksis og specialtilbuddenes fremtid
 
Sæt allerede nu X i kalenderen den 18-08-2016, kl. 16:30-18. Børne- og Ungdomsudvalget afholder i samarbejde med Danske Handicaporganisationer borgermøde i Multisalen på Viborg Rådhus.
 
På mødet vil lærer, pædagoger og elever fortælle om deres erfaringer med inklusion i hverdagen i henholdsvis dagtilbud og skole. På mødet vil scenarier for den fremtidige organisering af kommunens specialtilbud også blive præsenteret. Der vil undervejs være mulighed for at give sin mening til kende og mødet afsluttes med en kort debat.
 
Den endelige dagsorden offentliggøres i august.
 
 
8.    Oversigt over antal fødsler i Viborg Kommune 2014-16
 
Til Børne- og Ungdomsudvalgets orientering vedlægges som bilag 4, en oversigt over antal fødsler i Viborg Kommune i perioden 2014-2016 fordelt på distrikter. Opgørelsen er opgjort pr. 30. juni 2016.
 
 
9.    Temamøde om skolerne i Viborg Kommune (Viborg Lærerkreds, Skolelederforeningen i Viborg og BUPL Midtvestjylland).
 
Ovennævnte organisationer inviterer til temamøde om folkeskolen torsdag den 6. oktober 2016 i auditoriet på Ungdomsskolen, Reberbanen i Viborg, (invitationen vedlægges som bilag 5).
 
 
10. Uddannelseskonference 2016
 
Der afholdes uddannelseskonference – arrangeret af Aarhus Universitet – tirsdag den 25. oktober 2016 på Bygholm Slot (programmet vedlægges som bilag 6).
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016
Orientering blev taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 16/35834
Sagsfremstilling
Sammenfatning
Kommuner og regioner skal senest 15. oktober indgå rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har udarbejdet udkast til Rammeaftale 2017, som er behandlet i KKR Midtjylland. KKR Midtjylland anbefaler kommunerne at godkende udkastet.
 
Udkast til Rammeaftale 2017 behandles sideløbende i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Baggrund
Kommunerne og regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og regionen samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).
 
Udkast til Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag 1. Rammeaftalen er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.
 
Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde den 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet, således at udkastet behandles senest den 15. oktober 2016.
 
Udviklingsstrategien
Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Udviklingsstrategi 2017 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften.
 
Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet.
 
Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017
I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed:
 
 • Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)
 • Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)
 • Fælles metodeudvikling- og anvendelse
 
Rammepapiret på Voksenhandicapområdet er under udarbejdelse, og vil blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017 efter Rammeaftalens godkendelse.
 
Central udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser
Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udmeldte Socialstyrelsen i 2015 en Central Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen fra de midtjyske kommuner er vedlagt til godkendelse i bilag 2.
 
Afrapporteringen viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette er der, for flere kommuners vedkommende, fokus på at håndtere.
 
Fælles fokus på de sikrede institutioner
Endelig har kommuner og regioner i hele landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.
 
Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:
 1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
 2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner
 3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning
Styringsaftalen
Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.
 
Dog er der sket ændringer mht. opgørelse af over - og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.
 
I forhold til Børne- og Ungdomsudvalget skal følgende punkter i styringsaftalen fremhæves:
 
·        Socialtilsynets årsrapport (2.4): I forbindelse med re-godkendelserne i 2014-2015 fik Socialtilsyn Midt til opgave at kontrollere og vurdere kvaliteten i alle de sociale tilbud og plejefamilier, som var blevet overdraget fra kommunerne og regionen. Socialtilsyn Midts konklusion er, at den generelle kvalitet i både de sociale tilbud og plejefamilierne er høj.
·        Kommunikationsområdet (3.1): Er udpeget som et særligt fokusområde i 2017. Kommunikationsområdet dækker indsatser til børn og voksne med tale-, høre- eller synshandicap. I regi af Rammeaftale 2017 vil de midtjyske kommuner og Regionen afdække eventuelle udfordringer på området mere konkret med udgangspunkt i kommunernes ønske om rationel drift forenet med hensynet til kommunikationscentrenes økonomiske og faglige bæredygtighed.
·        Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel (4.2): Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der på børn- og ungeområdet er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af specialiserede tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Hos enkelte målgrupper kan der på sigt være behov for at være opmærksom på sammenhængen udbud og efterspørgsel. Der peges på målgrupperne børn og unge med udviklingsforstyrrelser, psykiske vanskeligheder/sindslidelser og misbrug. Især skal opmærksomheden være rettet mod børn og unge med psykiske vanskeligheder - sindslidelser, herunder spiseforstyrrelser, angst og depression.
·        Børn og unge med svær spiseforstyrrelse (5): Afrapporteringen på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med svær spiseforstyrrelse skal godkendes særskilt. Afrapporteringen har opgjort antallet af børn og unge (under 18 år) med en svær spiseforstyrrelse og med behov for en højt specialiseret rehabiliteringsindsats og/eller tilbud opgjort til i alt 50 – 58 børn og unge i 2015 på tværs af kommunerne i den midtjyske region. Der peges på en række opmærksomhedspunkter og der et nedsat en Styregruppen, hvis opgave er at se på relevante løsningsmodeller for fortsat at styrke indsatsen over for borgere med en svær spiseforstyrrelse.
 
For øvrige aftaler om udvikling i taksterne henvises til Rammeaftalens side 8.
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at udkast til Rammeaftale 2017 – Udviklingsstrategi og Styringsaftale (bilag 1) godkendes, og
 
at afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser (bilag 2) godkendes.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at udkast til Rammeaftale 2017 – Udviklingsstrategi og Styringsaftale (bilag 1) godkendes, og
 
at afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser (bilag 2) godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/32287
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har modtaget en anmodning fra Grundejerforeningen på Engvejen i Bjerringbro. På et møde i deres bestyrelse den 19-04-2016 har de besluttet at fremsende et ønske om at skifte skoledistrikt fra Bøgeskovskolen til Egeskovskolen, således at beboere med skolestartende børn på Engvejen fremover automatisk indmeldes på Egeskovskolen.
 
På Engvejen, 8850 Bjerringbro var der pr. 19-05-2016 i alt 21 børn bosat. Af dem er der 8 førskolebørn og 13 skolebørn. Skolebørnene er fordelt med 1 på Bøgeskovskolen, 4 på Egeskovskolen og 8 på Privat-, Fri- og Efterskoler.
 
Afstanden fra Engvejen til Egeskovskolen er 1-2 km, afhængig af i hvilken ende af Engvejen man bor og afstanden fra Engvejen til Bøgeskovskolen er 2,3-3,1 km (målt på krak). Der er altså afstandsmæssigt kortere til Egeskovskolen end til Bøgeskovskolen og der er ikke trafikfarlige veje, der skal krydses for at komme i skole.
 
 
I bilag 2 og 3 findes der henholdsvis et detailkort og et oversigtskort over, hvordan de to skoledistrikter vil komme til at se ud ved en eventuel distriktsændring.
 
Hvis Børne- og Ungdomsudvalget vælger at ændre skoledistrikterne, skal ændringerne sendes i høring i de berørte skolebestyrelser. Høringsperioden vil løbe fra den 10-08-2016 til den 07-09-2016.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016
Ændringsforslaget sendes i høring i de berørte skolebestyrelser med henblik på endelig beslutning om justering af skoledistrikter på mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016.
Bilag

Sagsid.: 16/8214
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget modtog på udvalgsmødet den 24. maj 2016 en orientering om muligheden for at lade legekammerater benytte lukkede skolebusruter (Sag nr. 5 meddelelser og gensidig orientering punkt 6). I henhold til Børne- og Ungdomsudvalgets henvendelse af 27. april 2016 svarede Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den 19. maj 2016, at det vil rette henvendelse til Transport- og Bygningsministeriet for at afdække, om ændringen i Lov om trafikselskaber har betydning for de gældende regler om befordring af elever i folkeskolen, herunder om der kan være behov for regelændringer.
 
Direktøren for Børn & Unge har den 27. april 2016 rettet henvendelse til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, idet der ønskes ministeriets vurdering af, om Viborg Kommune har mulighed for at tilbyde kørsel til legekammerater til befordringsberettigede elever i overensstemmelse med blandt andet lighedsgrundsætningen (bilag 1).
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har den 30. juni 2016 informeret om, at de forventer at give en opfølgning efter sommerferien.
 
Transport- og Bygningsministeriet har den 4. juli 2016 udarbejdet et notat om mulighederne for at åbne skolebuskørsel for ikke kørselsberettigede elever i henhold til Lov om trafikselskaber (bilag 2). Af notatet fremgår, at der ikke i Lov om trafikselskaber er hjemmel til, at kommunen kan tilbyde åben skolebuskørsel kun til legekammerater og ikke til borgere generelt.
 
Ministeriet fremfører endvidere, at der ikke er noget i Lov om trafikselskaber, der forhindrer kommunerne i at anvende §8 stk.1 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen til at udvide kredsen af befordringsberettigede elever til også at omfatte legekammerater. Det betyder, at befordring af legekammerater vil skulle ske efter den lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og ikke henhold til lovgivning under Transport- og Bygningsministeriet.
 
Forvaltningen vurderer, at Transport- og Bygningsministeriets notatet ikke bidrager med nye oplysninger i forhold til sagerne behandlet på udvalgsmødet den 26. april 2016 (sag nr.14) og den 23. februar 2016 (sag nr. 10) om muligheden for at lade legekammerater til befordringsberettigede elever benytte lukkede skolebusruter.
 
I Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen står følgende:
”§ 8. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde befordring i videre omfang end det, der er fastsat i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Stk. 1 kan ikke anvendes til at begunstige enkelte elever på baggrund af deres behov, med mindre det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen.
 
Kommunalbestyrelsen kan altså vælge at udvide kredsen af befordringsberettigede elever, så den også omfatter legekammerater til de elever, der er befordringsberettigede efter Folkeskolelovens § 26. Denne udvidelse kan kun ske, hvis det ikke medfører en merudgift. Udvidelsen af personkredsen kan også kun ske i overensstemmelse med den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om saglighed og under inddragelse af lighedsgrundsætningen. Hvis personkredsen udvides til også at omfatte legekammerater, skal alle legekammerater til alle befordringsberettigede elever på lukkede skolebusruter altså have mulighed for at benyttede sig af de lukkede skolebusser.
 
I Viborg Kommunes kontrakt om borgerrettet kørsel stilles der ikke krav til køretøjernes størrelse. Vognmanden kan altså løbende vurdere, hvilket køretøj der skal anvendes til ruten. Det kan derfor ikke garanteres, at der er kapacitet til at transportere alle legekammerater til alle befordringsberettigede elever, hvilket vurderes at være i strid med den forvaltningsretlige grundsætninger om saglighed og lighedsgrundsætningen.
 
Da det vurderes, at notatet udarbejdet af Transport- og Bygningsministeriet ikke bidrager med nye oplysninger, indstilles det, at fornyet behandling i Børne- og Ungdomsudvalget afventer svar fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016
Der afventes svar fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om muligheden for at lade legekammerater til befordringsberettigede elever benytte lukkede skolebusruter, hvorefter sagen foreligges til fornyet behandling i Børne- og Ungdomsudvalget
 
Karin Clemmensen, Claus Clausen og Gudrun Bjerregaard tilkendegiver, at de tolker udmeldingen fra Transport- og Bygningsministeriet således, at det vil være muligt at vende tilbage til den tidligere praksis, således at legekammerater til befordringsberettigede elever kan benytte de lukkede skolebusruter
Bilag

Sagsid.: 16/40861
Sagsfremstilling
Viborg Elite blev etableret den 1. januar 2014. Viborg Kommune indgik i forbindelse hermed 4-årig aftale med Team Danmark og Viborg Kommune blev en af landets 21 eliteidrætskommuner.
 
Etableringen af Viborg Elite skete i forlængelse af, at der i Viborg Kommunes idrætspolitik er indeholdt fokuspunkt med satsning omkring forbedring og udvikling af vilkårene for eliteidrætsudøvere og for talentudviklingen på idrætsområdet.
 
Viborg Elite er således etableret i et samarbejde mellem Team Danmark, Viborg Idrætsråd, uddannelsesinstitutioner, klubber, erhvervsliv og de kommunale forvaltninger (primært Børn & Unge og Kultur, Service & Events).
 
Viborg Elite er foreløbig etableret i en 4-årig projektperiode i perioden 2014-2017.
 
Viborg Idrætsråd har i maj måned 2016 fremsendt evalueringsrapport for perioden fra 2014-2016 og denne rapport medtages til orientering i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget på møderne 9. og 11. august 2016. 
 
Evalueringsrapportens konklusioner baserer sig på 10 primære interessenters besvarelser i en spørgeskemaundersøgelse og tilbagemeldinger og konklusioner er meget positive overfor forløb og udvikling omkring Viborg Elite.
Der henvises til rapport med bilag, som vedlægges sagen som bilag.
 
I forbindelse med fremsendelsen af rapporten gøres opmærksom på, at Viborg Elite har brug for en politisk tilkendegivelse i forhold til fremtiden, idet projektperioden udløber med udgangen af 2017 og dette betyder, at man ved optag af nye elever i eliteidrætsklasserne i maj/juni 2017 har brug for en afklaring af det økonomiske fundament for Viborg Elite efter 1. januar 2018.
 
Forvaltningen kan i forbindelse hermed oplyse, at der i budgettet for 2016-2019 er afsat 1,8 mio. kr. til projektet i hvert af årene 2016 og 2017 og at Kultur- og Fritidsudvalget drøftede problemstillingen i forbindelse med behandlingen af budgetforslag 2017-2020 med henblik på at problemstillingen indgår i budgetbehandlingen i august måned 2016.
 
Det bemærkes, at bevillingen er afsat i Kultur- og Fritidsudvalgets regi og at den anvendes til dækning af udgifter, som vedrører eliteidrætssatsningen. De ordinære elevudgifter til undervisning af eleverne afholdes af Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager evalueringsrapporten fra Viborg Elite til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016
Evalueringsrapporten fra Viborg Elite blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/14414
Sagsfremstilling
 
Nedenfor beskrives, indenfor hvilke rammer Viborg Kommune kan give ydelser til private dagtilbud og skoler.
 
Viborg Kommune er forpligtet til at give støtte til det enkelte barn efter bl.a. Serviceloven, Dagtilbudsloven, Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har begyndt skolegangen og Sundhedsloven. Viborg Kommune kan yde supervision af personalet, hvis det er en forudsætning for, at barnets behov varetages.
 
Jf. Kommunalfuldmagten kan Viborg Kommune kun sælge ydelser, hvis kommunen har en lejlighedsvis overskudskapacitet. Kommunen må altså ikke dimensionere sit tilbud i forhold til efterspørgsel i private institutioner og skoler. Ydelsen skal endvidere sælges til markedspris. Ønsker Viborg Kommune udbrede eksempelvis en politik til alle børn og unge i Viborg Kommune, kan de private institutioner og skoler inviteres til en temadag, hvor de introduceres for politikken.
 
Viborg Kommune giver et drifts-, bygnings- og administrationstilskud til private dagtilbud i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunen kan ikke give yderligere tilskud. Hvis en ydelse er en del af beregningsgrundlaget for tilskuddene, må kommunen ikke give ydelsen til den private institution. Hvis et privat dagtilbud ønsker, at Viborg Kommune leverer en ydelse, skal det private dagtilbud betale kommunen for det. For så vidt angår de frie grundskoler, betaler Viborg Kommuner et bidrag til staten, og staten giver tilskud til privat- og friskoler.
 
Vilkårene i de kommunale og de private daginstitutioner skal være de samme, med mindre der gælder særlige regler for et område som eksempelvis pladsanvisning, hvor kommunen ikke kan anvise til de private institutioner. De private institutioner må altså hverken stilles bedre eller ringere end de kommunale. Ønsker Viborg Kommune, at de private institutioner skal lave op til et specifikt krav, skal det fremgå af vilkårene for oprettelse og drift af privatinstitutioner. Eksempelvis fremgår det af vilkårene, at institutionerne skal efterleve Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik.
 
Det forebyggende arbejde i Viborg Kommune finansieres via midler til de kommunale dagtilbud og skoler. I stedet for at indgå direkte i de kommunale daginstitutioners og skolers driftsbudgetter investeres midlerne i en forebyggende indsats, der understøtter de kommunale dagtilbuds og skolers arbejde med børn og unge i udsatte positioner.
 
Som beskrevet ovenfor må Viborg Kommune ikke dimensionere sine tilbud efter efterspørgslen fra de private, men kan sælge lejlighedsvis overskudskapacitet til markedspris. Ønsker private dagtilbud og skoler, ungdomsuddannelser mv. at modtage ydelser, som går udover deres lovpligtige krav, skal det altså ske mod betaling.
 
Eksempelvis kan kommunen altså sælge adgang til værktøjerne Hjernen&Hjertet og Klassetrivsel, som anvendes i forbindelse med trivselsmålinger i TOPI, men kan ikke garantere, at kommunens medarbejdere kan yde support til brugen af systemerne. Endvidere har kommunen mulighed for at afholde temaaftener ol. som en introduktion til politikker, tiltag ol.
 
Det bemærkes sluttelig, at de tilbud der gives efter bl.a. serviceloven indenfor Familie og Rådgivning gælder alle børn i Viborg Kommune, uanset om der benyttes offentlige eller private undervisnings- eller pasningstilbud.
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016
Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsid.: 14/54166
Sagsfremstilling
I forbindelse med investeringsoversigten for 2014 og overslagsårene, blev der afsat midler til at samle de 2 børnehaver i Rødkærsbro til én institution.
På møde den 28. januar 2015 besluttede Byrådet (sag nr. 13), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 6. januar 2015 (sag nr. 7) at igangsætte etablering af ny børnehave i Rødkærsbro.
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 26. april 2016 (sag nr. 6) projektforslaget for byggeriet som rådgivende firma Constructa A/S fremsendte.
 
Der er afholdt licitation på byggeopgaven den 6. juli 2016. Rådgiveren har oplyst, at de indkomne bud opfylder betingelserne i henhold til udbuddet. Opgaven tilbydes til de håndværkere, som har afgivet laveste konditionsmæssige korrekte bud på fagentreprisen.
 
Efter afholdt licitation kan det konstateres, at de samlede udgifter for byggeopgaven kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten.
 
Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:
År
Beløb
2014
1.014.000 kr.
Frigivet i BY den 28/1 2015
2015
12.000.000 kr.
2016
6.000.000 kr.
 
I alt
19.014.000 kr.
Ikke frigivet, samlet: 18.000.000 kr.
   
 
På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget: 
Håndværkerudgifter:
Licitationspriser 06.07.2016
Vinterforanstaltninger (5 %)
Uforudsigelige udgifter (8 %)
 
13.336.567 kr.
666.828 kr.
1.066.925 kr.
Bygherreleverancer:
Udearealer: legeplads, belægning, overdækninger, planter m.m.
Løst inventar incl. løst belysning
Keep focus, alarm, IT m.m.
 
780.000 kr.
750.000 kr.
250.000 kr.
Omkostninger og diverse:
Forudsete udgifter: udbud, geoteknisk undersøgelser, landinspektør, tilslutningsafgifter, el, vand og varme forbrug m.m.
Rådgiver honorar, intern
Rådgiver honorar, ekstern
 
845.648 kr.
 
260.000 kr.
1.058.032 kr.
I alt: 
19.014.000 kr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der søges derfor om en forhøjelse af anlægsudgiftsbevillingen på 18.000.000 til kontoen ” Ny børnehave i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 4.700.000 kr. i 2016 og 13.300.000 kr. i 2017.
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager ved Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn- og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at licitationsresultatet godkendes
 
at byggeriet igangsættes
 
at anlægsudgiftsbevillingen til konto ” Ny børnehave i Rødkærsbro” forhøjes med 18.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.700.000 kr. i 2016 og 13.300.000 kr. i 2017
 
at udgiften på 4.700.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften i 2017 på 13.300.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020, idet budget 2016 samtidig nedsættes med 13.300.000 kr. og tillægges kassen 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at licitationsresultatet godkendes
 
at byggeriet igangsættes
 
at anlægsudgiftsbevillingen til konto ” Ny børnehave i Rødkærsbro” forhøjes med 18.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.700.000 kr. i 2016 og 13.300.000 kr. i 2017
 
at udgiften på 4.700.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften i 2017 på 13.300.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020, idet budget 2016 samtidig nedsættes med 13.300.000 kr. og tillægges kassen 

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Stine Damborg, har i mail af 23. juni 2016, stilet til medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget, anmodet om, at der optages en sag på udvalgets dagsorden vedr. inddragelse af Fredly i sammenlægningen af børnehaverne i Skals.
 
Af Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til anlægsbudget 2017 indgår en sammenlægning børnehaverne Kærhuset og Rosengården i Skals.
 
Henvendelsen fra Stine Damborg lyder:
 
”…..Jeg ønsker at få en sag på til mødet i august, hvor Fredly er med i den samlede plan for sammenlægningen af børnehusene i Skals…..”
 
Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at drøfte sagen med henblik på stillingtagen til det videre forløb.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller:
 
at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016
Områdebestyrelsen anmodes om at fremsende de forslag og de ideer områdebestyrelsen måtte have om børnehusene i Skals (Rosengården, Kærhuset og Fredly)

Sagsid.: 16/1159
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget 2016 bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f.
 
Den reviderede mødeliste vedlægges som bilag 1
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at møde- og aktivitetsplanen godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016
Møde- og aktivitetsplanen blev godkendt
Bilag