You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 29. november 2016 kl. 12:00

Mødested M5
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg
Fraværende Ingen
Bemærkninger kl. 12.15-13.15 afholdes dialogmøde på Familie- og Rådgivningsområdet med emnet plejefamilier

Sagsid.: 16/60645
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har et råderum på 1,2 mio. kr., som udvalget kan bruge til at prioritere nye investeringer og budgetudfordringer. Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til tiltag, som udvalget kan prioritere i budget 2017-2020.
 
Forslag
Beskrivelse
Sum
Opnormering af de fremskudte socialrådgivere
Der er i dag ansat tre fremskudte socialrådgivere. Hvert fagområde finansierer udgiften til en rådgiver på cirka 0,5 mio. kr. Det foreslås, at der ansættes yderligere to fremskudte socialrådgivere, hvoraf den ene dedikeres til Karup-området.
1,00
Finansiering af fremskudte socialrådgivere
Der er i dag ansat 3 fremskudte socialrådgivere. Hvert fagområde finansierer udgiften til en rådgiver på cirka 0,5 mio. kr. Det foreslås, at udvalget afholder udgiften til rådgiverne for Dagtilbud og Skoler, således der tilbageføres 1,0 mio. kr. til driften på de to områder.
1,00
Skolefraværskontaktpersoner
Familie & Rådgivning finansierer i dag tre skolefraværskontaktpersoner. Det er besluttet i forbindelse med TULU, at der skal ansættes yderligere to kontaktpersoner finansieret af politikområdet Skoler. Det foreslås, at udvalget finansierer de to yderligere skolefraværskonsulenter.
1,00
Pulje til tiltag i Karup
Det foreslås, at udvalget afsætter en pulje til finansiering af tiltag i Karup. Udvalget forelægges forslag til udmøntning af puljen primo 2017.
0,50
Samarbejde imellem skole og foreninger i Frederiks
Frederiks AIF og Frederiks Skole ønsker at igangsætte et forsøg med en kombinationsansættelse af en aktivitetsmedarbejder i Frederiks på halv tid. Foreningen og skolen skal hver afholde 100.000 kr. Idet skolen mangler midlerne til ansættelsen, foreslås det, at udvalget finansierer skolens udgift på 100.000 kr.
0,10
Brobygger for børn
Herning Kommune og Red Barnet ønsker at indgå i et partnerskab med tre andre kommuner om at udarbejde en model for et optimeret samspil mellem civilsamfundet og den kommunale tilbudsvifte. Fokus for projektet er at undersøge, hvordan man konkret kan sikre, at de kommunale socialrådgivere og andre fagpersoner enkelt og hurtigt får adgang til relevant viden om, hvad civilsamfundet kan tilbyde ift. et barn/ung med det formål at finde frem til den bedste hjælp og støtte til det enkelte barn. Målgruppen er udsatte børn. Det foreslås, at udvalget afsætter midler til, at Viborg Kommuner deltager i projektet.
0,25

 
Forslag
Beskrivelse
Sum
Koordinatorfunktion i Rødkærsbro
Foreningerne i Rødkærsbro har fremsendt ansøgning om tilskud til projektet ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro”.
Der søges om samlet tilskud på 145.000 kr., hvoraf 102.000 kr. er udgifter til ansættelse af projektmedarbejder 15 timer pr. uge i et år. UHI besluttede på mødet den 13. juni 2016 at bevilge et tilskud på 43.600 kr. til den del af projektet, som ikke er lønmidler (materiel, kontingentbetaling m.m.). En koordinatorfunktion er central i projektet, da tidligere forsøg på at introducere og inkludere flygtninge i den lokale idrætsforening meget tydeligt har vist et behov for en ekstra ressource til at koordinere indsatsen, så foreningerne er i stand til at fokusere på deres primære funktion: Aktiviteten. Ansættelsen foreslås at ske i et samarbejde mellem forening, skole, boligselskab og øvrige foreninger i lokalsamfundet.
?
Pulje til samarbejde skole og erhvervsliv
En barriere for, at skolerne indgår i et øget samarbejde med erhvervslivet under åben skole, er manglende midler eksempelvis til transport. Det foreslås derfor, at udvalget afsætter en pulje på 0,5 mio. kr. til styrkelse af samarbejdet imellem skoler og erhvervsliv.
0,5
Papiret ud af skolen
Hvordan gearer vi vores elever til en digital fremtid? Midlerne afsættes til undervisning i f.eks. kodning eller virtual reality.
?
SUM
 
4,35
 
Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvordan det ønsker at prioritere sit råderum på 1,2 mio. kr. for budget 2017-2020
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Børne- og Ungdomsudvalgets råderum prioriteres som følger:
 
·        Læringslokomotivet – ungdomsskolen                                        0,200 mio. kr.
·        Fremskudt socialrådgiver                                                           0,600 mio. kr.
·        Koordinatorfunktion – Rødkærsbro (1 år)                                    0,050 mio. kr.
(forudsat at øvrige ansøgninger om midler imødekommes)
·        Pulje til samarbejde mellem skole og erhvervsliv                         0,250 mio. kr.
·        Samarbejde mellem skoler og foreninger i Frederiks (1 år)           0,100 mio. kr.
(forudsat at planen for den samlede finansiering kommer på
plads)
 
Gudrun Bjerregaard tilkendegiver, at et samarbejde mellem Frederiks AIF og Frederiks Skole om en kommunal aktivitetsmedarbejder, er et godt initiativ.
Men Gudrun Bjerregaard mener principielt ikke, at en frivillig forening skal yde tilskud til aflønning af en kommunal aktivitetsmedarbejder.
Henset til lovkravet om ”den åbne skole” i skolereformen bør skolen eller Børne- og Ungdomsudvalget afholde den fulde udgift.

Sagsid.: 16/16032
Sagsfremstilling
I det af Byrådet indgåede budgetforlig for budget 2017-2020 fremgår det bl.a., at ”der optages punkt på alle udvalgsdagsordner i december, der for hvert anlægsprojekt opsættes plan for gennemførelse – herunder tidsplan for evt. opdeling af projektet og estimeret tidspunkt for afslutning anført som kvartal”.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 12. okt. 2016, sag nr. 7, den såkaldte ”budgetstyreliste”, hvor bl.a. rapporteringen for anlægsprojekterne blev drøftet med henblik på en nærmere afgrænsning af opgaven.
Formålet med en sådan status er at sikre gennemførelse af anlægsprojekterne til tiden, hvorved årlige overførsler af budgetbeløb kan reduceres, og risikoen for at komme i konflikt med den statsligt fastsatte anlægsramme, mindskes.
 
Forvaltningen har udarbejdet en fælles skabelon for alle udvalgene og i bilag nr. 1 er vedlagt en oversigt over de anlægsprojekter, der administreres af Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Som udgangspunkt er der medtaget enkeltprojekter med en budgetsum på mindst 3 mio. kr. i enten 2016 eller 2017 samt de projekter, der sammenlagt i perioden 2017-2020 har en budgetsum på 5 mio. kr. eller derover.
 
Som det fremgår af bilag 1, er der generelt set kun tale om mindre forskydninger i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsprojekter.
 
Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår,
 
at udvalget drøfter status for gennemførelse af udvalgets anlægsprojekter jfr. bilag 1.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Status på de i sagen beskrevne anlægsprojekter blev drøftet og taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 12/5322
Sagsfremstilling
1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
Udvalgsformanden Claus Clausen:
 • Møde den 7. november 2016 med Tænketanken i Rødkærsbro ang. flygtninge
 • Modtaget henvendelse fra Ældresagen, som beklager manglede mulighed for deltagelse i frivilligt arbejde på skoler og daginstitutioner
 • 30. november møde med KL i Middelfart bl.a. om ”animated learning”
 
2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
Direktør Hans Henrik Gaardsøe
 • Orienterede om henvendelse fra skolebestyrelses på Finderuphøj skole angående ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen
 • Orienterede om afstemningsresultaterne omkring madordning i dagtilbud og de deraf afledte anlægsinvesteringer i køkkener m.v.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen
 • Skolernes budgetter for 2017-2020 udsendes den 2. december 2016
 
 
3.    Orientering fra fritidsvejlederne
 
Der gives en kort orientering om status i fritidsvejledernes arbejde, herunder antal henvendelser på fritidsvejledning, fritidspas, brug af fonde m.v. Tallene m.v. fremgår af vedlagte bilag 1.
 
 
4.    Afslag på ansøgning om dispensation fra det maksimale elevtal:
 
Børn & Unge forvaltningen har den 15. november 2016 modtaget afslag på ansøgning om dispensation fra det maksimale elevtal fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at ansøge om dispensation på mødet den 6. februar 2016 (sag nr. 9). Styrelsen for Undervisning og Kvalitet begrunder for det første sit afslag med, at den ikke finder, at ansøgningen er pædagogisk begrundet. For det andet vurderer styrelsen, at ændringen af reglerne for holddannelse med virkning fra august 2014 betyder, at formålet fra frikommuneforsøget Fleksible Hold (Klassekvotient) kan rummes indenfor reglerne.
 
 
5.    Forvaltningen har den 22. november modtaget en henvendelse fra Handicaprådet, som ønsker et møde med Børne- og Ungdomsudvalget i foråret 2017.
Udfra den vedtagne møde- og aktivitetskalender for 2017, kan det foreslås, at et eventuelt møde med Handicaprådet berammes til tirsdag den 30. maj kl. 16.00 (i forlængelse af det ordinære udvalgsmøde).
 
Besluttet på mødet:
Mødet med Handicaprådet afholdes den 30. maj kl. 16.00 til 17.00
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Orientering og meddelelser taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 16/60882
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2017-20 blev det besluttet, at ”der øremærkes 2 mio. kr. til konvertering af Understøttende Undervisning til to-lærerordninger”.
 
Børne- og ungdomsudvalget har siden præciseret at:
 • midlerne skal målrettes indskolingen, da der hovedsageligt vil være en ekstraudgift forbundet med behovet for flere timer i SFO.
 • der ved to-lærerordning forstås minimum at en af de to undervisere skal være uddannet lærer.
 
Til udmøntning af de 2. mio. kr. kan peges på følgende modeller:
 
Model 1: Fordeling efter elevtal i indskolingen
De 2 mio. kr. fordeles efter elevtal i indskolingen. Elevtallet opgøres pr. 01-11 og budgettet udmøntes pr. 01-01.
 
Denne model er administrativ enkel og den enkelte skole kan selv vurdere, hvordan de bedst muligt anvender midlerne. Til gengæld kan man ikke sikre, at pengene går direkte til konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning, men kun at de går til styrkelse af indskolingen.
 
Elevtaksten vil i model 1 blive ca. 460 kr. pr. elev pr. år. Den konkrete fordeling mellem skolerne for 2017 kan ses i bilag 1.
 
Der er anvendt fordeling pr. elev og ikke pr. indskrevet i SFO, da det vurderes, at der kan komme en udgift i forhold til transport af de transportberettigede børn, der ikke går i SFO, som er indeholdt i taksten.
 
Model 2: Central pulje med variabel takst
De 2 mio. kr. fordeles efter konkret ansøgning fra den enkelte skole, i forhold til hvor mange klasser og hvor mange timer den enkelte klasse vil konvertere til to-lærerordning. Taksten pr. konverteret time vil så variere efter hvor mange ansøgninger, der kommer ind.
 
Taksten vil altså afhænge af:
 • Hvor mange klasser, skolerne søger om at omlægge undervisningen for, i indskolingen.
 • Hvor mange timer, der søges om at omlægge for hver klasse.
 
Hvis en skole ikke vælger, at alle indskolingsklasser skal konvertere understøttende undervisning til to-lærerordning på samme tidspunkt, skal der ligeledes afsættes et beløb til buskørsel for de elever, der ikke går i SFO og derfor evt. vil få brug for en ekstra hjemkørsel fra skolen.
 
Der vil ud over ovenstående også skulle afsættes et beløb til administration af ordningen.
 
Denne model giver incitament til at omlægge understøttende undervisning til to-lærer ordning. Hvis alle skoler vælger, at omlægge alle de UUV timer, som lovgivningen giver mulighed for, vil taksten pr. klasse være ca. 9.900 kr. pr. år eller ca. 2.475 kr. pr. årlig time, der konverteres. Denne takst kan også ses som en minimumstakst. Det skal dog bemærkes, at der skal fratrækkes et beløb til administration og kørsel.
 
Omlægger alle skoler i stedet 2 af de ugentlige understøttende undervisningstimer for alle klasser, vil beløbet pr. klasse være det samme, men timeprisen det dobbelte. Er der kun få der søger, vil disse skoler få tildelt meget mere end det reelt koster at omlægge undervisningen. Er der kun en skole der søger til en klasse i en time, vil de få 2 mio. kr. Dette anses for usandsynligt, men er i princippet en mulighed.
 
Den konkrete fordeling mellem skolerne for 2017 (hvis alle skoler søger til omlægning af alle timer) kan ses i bilag 1.
 
Det foreslås, at der for alle modeller er ansøgningsfrist for kommende skoleår pr. 01-11 året før, med henblik på udmøntning for budgetåret.
 
I overgangsåret vil der være frist for ansøgning for kommende skoleår den 01-02-2017 med henblik på udmøntning før sommerferien.
 
Model 2a: Central pulje med variabel takst og maksimum.
For at undgå uforholdsmæssig forfordeling af de skoler, der vælger at konvertere undervisningen, kan man som supplement til model 2, vælge at fastsætte en maksimal takst pr. time pr. klasse svarende til det en pædagogtime koster i en SFO (386 kr. pr time). Hver time der omlægges vil så maksimalt koste 15.440 kr. pr. år. Dette vil betyde, at der skal omlægges undervisning i 129 timer årligt, for at udnytte puljen på de 2 mio. kr.
 
Model 3: Central pulje med fast takst
Man kan som den sidste model vælge at fastsætte en takst, der sikrer, at ordningen ikke overskrider de 2 mio. kr. Med udgangspunkt i model 2 kunne denne takst være 2.475 kr. pr. klasse pr. time, der omlægges.
 
Incitamentet i denne model til at omlægge undervisningen er ikke så stort som i model 2, fordi taksten pr. definition vil være lavere. Desuden vil dele af de 2 mio. kr. ikke komme skolerne til gode, hvis ikke alle skoler vælger at omlægge alle timer for alle klasser.
 
Model 3a: Central pulje med fast takst efter ”først til mølle” princippet
Man kunne også vælge, at sætte taksten til kostprisen på de 386 kr. efter ”først til mølle” princippet. I så fald ville der kunne søges om at omlægge i alt 129 årlige timers understøttende undervisning. Fordelen ved denne model vil være, at alle der omlægger er sikret, at få kostprisen dækket. Ulempen er, at ikke alle får mulighed for at omlægge undervisning med kompensation. Søges der ikke om alle 129 årlige timer, vil puljen ikke blive brugt.
 
Også i model 3 og 3.a vil der skulle afsættes midler til kørsel og administration inden for de 2 mio. kr.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, hvilken model midlerne til konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning skal fordeles efter, med henblik på indstilling til Byrådet.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at midlerne til konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning fordeles efter den i sagen anførte model 2 suppleret med model 2a
Bilag

Sagsid.: 15/225
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i sit møde den 1. november 2016 (sag 7), at sende spørgsmålet om den fremtidige fysiske placering af klubben Toften i høring hos Ungdomsskolens bestyrelse (ansvarlig for klubberne), i Overlund Skoles bestyrelse, i Rosenvængets Skoles bestyrelse samt i de tre skolers respektive MED-udvalg.
 
Baggrunden for udvalgets beslutning om høring er, at der i forbindelse med etablering af skolen på Vinkelvej 20 (nuværende Overlund Skole og Rosenvænget Skole) undervejs i processen og fra forskellige interessenters side er fremkommet forskellige synspunkter i forhold til hvorvidt klubben Toften skal have fysisk til huse på skolen eller forblive i sin nuværende adresse på Gl. Randersvej 49.
 
Ved høringsfristens udløb den 23. november 2016, er der modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne samt Lokal-MED fra Overlund og Rosenvænget skole samt fra Ungdomsskolen. Herudover er der modtaget høringssvar fra Fag-MED skole.
 
De tre skolebestyrelser og de tre lokal-MED på henholdsvis Rosenvænget Skole, Overlund Skole og Viborg Ungdomsskole tilkendegivelser alle i høringssvarene, at de ønsker at klubben Toften skal have fysisk placering på den nye skole på Vinkelvej 20
 
Fag-MED skoler (medarbejdersiden) tilkendegiver, at de ønsker klubben Toften forbliver på sin nuværende adresse
 
I vedlagte bilag 1 kan findes et sammendrag af høringssvarene, mens alle høringssvarene er samlet i bilag 2.
 
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til fremtidig fysisk placering af klubben Toften
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Klubben Toften skal have fysisk placering på Vinkelvej 20.
Planlægningen i forbindelse hermed indgår i det videre arbejde med anlægsprojektet, idet Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver, at klubben Toften er en central del af skolen og derfor skal have stillet ordentlige fysiske rammer til rådighed.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om, at et eventuelt provenu ved salg af klubben Toften beliggende på Gl. Randersvej 49 tilgår finansieringen af skolen på Vinkelvej 20
Bilag

Sagsid.: 16/21184
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
Byrådet besluttede den 15-06-2016 (tillægssag 1) efter anmodning fra Børne- og Ungdomsudvalget, at stille sagen ”Skoledistrikter – Finderuphøj, Søndre og Vestre Skoler” i bero. Sagen blev stillet i bero på baggrund af følgende beslutning i Byrådet den 18-05-2016 (sag 18):
 
”Byrådet opfordrer borgmesteren til at indkalde partierne med partiledere og spidskandidater samt fagudvalg til forhandlinger om fremtidens folkeskole på denne side af sommerferien med henblik på at fremsætte forslag om Viborg Kommunes folkeskoles fremtid i høring inden årets udgang”.
 
Ovenstående møde har nu været afholdt, hvorfor sagen ”Skoledistrikter – Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler” genoptages, med henblik på at få afklaret om mødet har givet anledning til en ny beslutning eller om sagen skal genoptages med den allerede vedtagne beslutning om sammenlægning af skoledistrikter.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere besluttet, at overbygningseleverne fra Finderuphøj skoles specialklasserækker, fra og med skoleåret 2017/18 går på Søndre Skole.
 
Sagsfremstilling og beslutning fra Byrådsmødet den 18-05-2016 (sag 18), der ligger til grund for sagen ”skoledistrikter – Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler” kan findes på dette link.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
om mødet mellem partiledere, spidskandidater og fagudvalg, har givet anledning til en ny beslutning eller om sagen vedrørende skoledistrikter Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler skal genoptages med den allerede vedtagne beslutning om sammenlægning af skoledistrikter.
 
Direktøren for Børn og Unge indstiller herudover til Børne- og Ungdomsudvalget
 
at fastholde beslutningen om at overbygningseleverne fra Finderuphøj skoles specialklasserækker fysisk er placeret på Søndre Skole fra og med skoleåret 2017/18.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at de nuværende skoledistrikter på Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler fastholdes, hvormed det oprindelige forslag bortfalder
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herudover at fastholde beslutningen om at overbygningseleverne fra Finderuphøj skoles specialklasserækker fysisk er placeret på Søndre Skole fra og med skoleåret 2017/18.
Bilag

Sagsid.: 15/55139
Sagsfremstilling
Sammenfatning
Sundhedskoordinationsudvalget, som har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og kommunale myndighedsansvar samt udarbejde sundhedsaftalen, godkendte på sit møde 29. september udkast til revideret samarbejdsaftale om Familieambulatoriet. Såvel kommuner som region er repræsenteret med politiske og administrative medlemmer i Sundhedskoordinationsudvalget. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres hermed om aftalen.
 
Baggrund
Region Midtjylland etablerede i 2011 et regionalt familieambulatorium. Formålet med Familieambulatoriet er at:
-      bidrage til mindsket social ulighed i sundhed
-      sikre indsatsen til sårbare gravide
Målgruppen for Familieambulatoriets indsats er alle gravide med et risikoforbrug af alkohol, rusmidler eller afhængighedsskabende medicin. Ud over risikoforbrug vil en del også have udfordringer i forhold til sociale forhold.
Familieambulatoriet er en samlet regional organisatorisk enhed med funktioner ved Aarhus Universitetshospital, Skejby og Regionshospitalet Herning. Familieambulatoriet vil i visse tilfælde have udgående funktion til de øvrige fødesteder i regionen.
Familieambulatoriet havde i 2015 tilknyttet 229 gravide samt 303 børn (eksponerede) tilknyttet.
 
Familieambulatoriets indsats
Efter fødslen vil det eksponerede barn blive fulgt i Familieambulatoriet med henblik på fysisk og psykosocial udvikling, samt den generelle omsorgssituation. Formålet hermed er at opdage eventuelle sygdomme, fejludvikling og omsorgssvigt, så behandling og støtte kan sættes ind så tidligt, at alvorlige konsekvenser for barnets videre udvikling forebygges.
Indsatsen over for målgruppen fordrer i høj grad et tæt og velfungerende samarbejde mellem familien, familieambulatoriet, kommune og almen praksis.
 
Samarbejdsaftalen
I 2011 indgik region og kommuner en delaftale om samarbejde om Familieambulatoriet. Samarbejdsaftalen er nu blevet opdateret og revideret, og vedlægges som bilag. Aftalen samt den faglige ramme udfolder det særlige tværsektorielle samarbejde om familier med misbrugsproblemer med tilknytning til Familieambulatoriet samt beskriver opgave- og ansvarsfordelingen for samarbejdet mellem regionens Familieambulatorium, kommunen og almen praksis.
Formålet med samarbejdet om Familieambulatoriet er at sikre en sammenhængende, koordineret og tværsektoriel indsats af høj kvalitet til gravide med et misbrug af alkohol, andre rusmidler eller afhængighedsskabende medicin.
Samarbejdsaftalen er udarbejdet og godkendt af Fødeplanudvalget, hvor kommuner, hospitaler og almen praksis er repræsenteret ledelsesmæssigt på sundhedsfagligt, administrativt niveau.
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte aftalen på sit møde 29. september 2016.
Samarbejdsaftalen erstatter den nuværende delaftale om Familieambulatoriet og trådte i kraft 1. november 2016.
 
Forventninger til samarbejdet
Samarbejdet om Familieambulatoriet skal forebygge rusmiddelrelaterede medfødte skader og sygdomme hos børn. Endvidere er formålet med samarbejdet at sikre koordination og sammenhæng i opfølgningen af de børn, der fødes af mødre, som under graviditeten har haft et misbrug af alkohol, andre rusmidler eller afhængighedsskabende medicin.
En tidlig og velkoordineret indsats skal føre til positive sociale og helbredsmæssige effekter og dermed også reducere den sociale ulighed i sundhed.
Samarbejdsaftalen understøtter de politiske mål i sundhedsaftalen om:
·         bedre sundhed for børn og unge
·         den sociale ulighed i sundhed mindskes
Familie og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Orienteringen blev taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 15/225
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Sagsfremstilling
På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 30. august 2016 (sag nr. 1) præsenterede arkitekt Gorm Nielsen en helhedsplan for om- og tilbygning på Vinkelvej 20, der fra august 2019 skal huse Overlund Skole og Rosenvængets Skole.
 
Som det har været Byrådet bekendt forud for det endelige køb i 2015, er der konstateret PCB i en del af Mercantecs bygninger på Vinkelvej 20. For at kunne håndtere PCB-saneringen så hensigtsmæssigt som muligt og i det nødvendige omfang foreslås det at gennemføre afgrænsede eksperimenter med fjernelse/nedbringelse af PCB frem til sommeren 2017.
 
Det er aftalt med Mercantec, at Viborg kommune kan disponere over to undervisningslokaler i den PCB-inficerede fløj fra november 2016 til juli 2017. I denne periode vil håndværkere foretage eksperimenter med den nødvendige sanering, og niveauet af PCB vil blive målt. Rambøll, som har været benyttet af både Mercantec og Viborg Kommune i kortlægningen af PCB-omfanget, vil sammen med arkitekt Gorm Nielsen stå for disse målinger og anbefalingerne i forhold til samlede PCB-sanering.
 
Det er endvidere aftalt med Mercantec, at Viborg Kommune lejer pavilloner og stiller dem til rådighed på matriklen som erstatning for de to inddragede undervisningslokaler.
 
Endelig anmodes Byrådet om at frigive midler til antagelse af ekstern rådgiver til projektering af om- og tilbygningen på Vinkelvej 20. Fordelingen af udgifter, hvortil der søges bevilling, anslås at være følgende:
 
Aktivitet
Anslået udgift
Sanering af de 2 lokaler - håndværkerudgift + PCB målinger
kr. 250.000
Rådgiverhonorar Gorm Nielsen og Rambøll
kr. 50.000
Leje, opstilling mv. af pavillon
kr. 240.000
Antagelse af ekstern rådgiver til projektering af om- og tilbygning
kr. 960.000
I alt
kr. 1.500.000
 
Finansiering
Anlægsudgiften til eksperiment med PCB-sanering på Vinkelvej 20, leje af pavilloner frem til juli 2017 samt rådgiverhonorar udgør 1.500.000 kr. og kan finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget til formålet på investeringsoversigten 2017 for kontoen ”Overlund og Rosenvænget skoler”.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Overlund og Rosenvænget skoler” forhøjes med 1.500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og
 
at udgiften på 1.500.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Overlund og Rosenvænget skoler” forhøjes med 1.500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og
 
at udgiften på 1.500.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
 
Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver endvidere, at idrætsfaciliteterne på den ny skole i muligt omfang tilgodeser foreningslivets ønske om store regulære rum til fritidsbrug, f.eks. ved at der etableres fleksible vægge mellem de tre idrætssale.
 
Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver i øvrigt, at det videre arbejde med idræt og fritid i Viborg Østby varetages gennem Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsid.: 16/53982
Sagsfremstilling
Baggrund
Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget en borger samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. Formålet er at øge gevinsten ved at arbejde, selv ved at arbejde få timer om ugen fremfor at modtage offentlig forsørgelse, og dermed motivere flere til at forsørge sig selv.  
 
Kontanthjælpsloftet trådte i kraft den 1. oktober 2016.
 
Borgere der modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp er omfattet af kontanthjælpsloftet. Hvis en borgers samlede ydelser overstiger loftet reduceres boligstøtten og/eller den særlige støtte.
 
Konsekvenser for børne- og familieområdet
Familier har mulighed for at modtage økonomisk støtte fra Team Ydelse i Job & Velfærd såfremt kriterierne herfor opfyldes. Blandt andet kan der ydes støtte til en måneds husleje, hvis det kan forebygge udsættelse af boligen. Derudover indeholder servicelovens § 52 a mulighed for at yde økonomisk støtte når det anses at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte. Serviceloven åbner blandt andet op for, at den økonomiske støtte kan omfatte udgifter, der forebygger en anbringelse uden for hjemmet eller fremskynder en hjemgivelse.
 
Kontanthjælpsloftet kan medføre at flere familier får en reduceret levestandard, som følge af det reducerede offentlige ydelser. Dette kan resultere i øget antal underretninger til Familieafdelingen. Derudover kan kontanthjælpsloftet medføre at flere familier risikerer at miste deres bolig, som kan betyde, at det bliver nødvendigt at anbringe flere børn uden for hjemmet. For at undgå dette kan muligheden for økonomisk støtte efter servicelovens § 52 a anvendes. Kontanthjælpsloftet kan dermed medføre et øget brug af denne mulighed med øgede udgifter som konsekvens.
 
Forvaltningen følger udviklingen tæt i forhold til konsekvenserne for børne- og familieområdet. Såfremt der vurderes at være behov for tilpasninger præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget herfor. Derudover tager Forvaltningen kontakt til KL og andre kommuner for at indhente viden om håndteringen af situationen.
 
Familie & Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsid.: 16/50154
Sagsfremstilling
Baggrund
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager fra borgere over kommunernes afgørelser på socialområdet og afgør, hvad der efterfølgende skal ske med den pågældende sag, herunder om kommunen skal genbehandle sagen.
 
På baggrund af klagerne opgør Ankestyrelsen opgørelse for alle kommuner over antal modtagne klager og afgørelser om det videre forløb.
 
Ankestyrelsen behandler afgørelser inden for hele servicelovens område og en stor del af de sager Ankestyrelsen har behandlet vedrører borgere over 18 år og dermed Job & Velfærds område.
 
Afgørelser inden for børn- og ungeområdet
For første halvår 2016 har Ankestyrelsen behandlet og truffet afgørelse for i alt 190 klager over Viborg Kommunes afgørelser inden for hele servicelovens bestemmelser. Heraf vedrører en mindre del afgørelser truffet i Børn & Unge. Disse fordeler sig således:
 
 
Afgjorte sager i alt
Stadfæstelse
Ændring
Hjemvisning
Afvisning/henvisning
Handicapområdet (sel § 41)
4
3
0
0
1
Tabt arbejdsfortjeneste (sel §§ 42-43)
4
3
1
0
0
Særlig støtte til børn og unge, herunder efterskoleophold (sel 52a)
2
2
0
0
 
0
Samvær (sel § 71)
2
2
0
0
0
I alt
12
10
1
0
1
 
Opgørelsen viser, at Viborg Kommune får stadfæstet 10 ud af 12 sager. Dermed er praksis i Viborg Kommune på linje med Ankestyrelsens principafgørelser. Udviklingen vurderes at hænge tæt sammen med det fokus, der har været, og stadig er, på kvalitet i sagsbehandlingen og afgørelserne i Familieafdelingen. Denne store indsats med tæt opfølgning og kompetenceudvikling, ikke mindst fra medarbejderne, har dermed de ønskede effekter.
 
Familie- & Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsid.: 16/59551
Sagsfremstilling
På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 2. oktober 2012 (sag nr. 5), blev det besluttet, at der fremadrettet skal forelægges en halvårlig status på arbejdet med overgreb og underretninger.
 
Status på arbejdet med overgreb
Siden udvalget sidst blev præsenteret for en status på mødet den 14-06-2016 (sag nr. 7), har der været arbejdet med følgende i Børn & Unge:
 
 • Efter sommerferien har der været afholdt i alt 6 temadage vedr. vold og seksuelle overgreb. På baggrund af temadagene vil der i samarbejde med SISO (Videnscenteret for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn) blive udarbejde en kort evaluering af forløbet. Evalueringen vil foreligge til orientering ved næste status på overgrebsområdet i maj 2017.
 • Det samlede kommunale beredskab i forhold til håndtering af vold og seksuelle overgreb er stadig under revidering og er pt. sendt til kvalificering hos SISO. Sideløbende arbejdes der med optimering af processen med håndtering af sager om vold og seksuelt misbrug, således at de regionale tilbud fra Børnehusene udnyttes optimalt i forhold til målgruppen. Et samlet beredskab forventes at blive præsenteret for udvalget i løbet af foråret 2017.
 
Status på arbejdet med underretninger
I forhold til antallet af underretninger, har der over det sidste halve år været et fald på 5% i antallet af underretninger fra 1003 til 953. Det er første gang siden maj 2014, at der er sket et fald i antallet af underretninger.
 
De 953 underretninger, der er modtaget i perioden maj til oktober 2016, omfatter i alt 652 børn. I perioden november 2015 til maj 2016 omhandlede de 1003 underretninger 655 børn. I forhold til sidste opgørelse har vi altså modtaget 50 færre underretninger, men de underretninger vi har modtaget omhandler det samme antal børn.
 
Siden sidste måling har der været 96 færre underretninger kategoriseret ”Øvrige”, svarende til 40 %. Dette fald vurderes i høj grad at skyldes en øget datadisciplin i Frontteamet.
 
Ved sidste måling figurerede kun 6 underretninger om vold og seksuelle overgreb i statistikken. Dette tal er nu oppe på 46 og kan både tilskrives den øgede datadisciplin og eventuelt det øgede fokus på området i forbindelse med afholdelse af de 6 temadage.
 
Der er modtaget 51 færre underretninger om børn med behov for særlig støtte fra dagtilbud og skoler i den seneste periode, mens tallet for Familierådgivningen er steget med 44. Noget af forklaringen kan eventuelt findes i, at flere og flere underretninger går gennem en af de fremskudte socialrådgivere. Noget af forklaringen kan findes i, at der underrettes færre gange om samme barn. Og noget af forklaringen kan findes i, at dagtilbud ser ud til generelt at underrette mere i perioden fra november til maj end fra maj til november.
 
Der kommer desuden stadig flere underretninger fra sygehuse og det øvrige sundhedsvæsen. I alt en stigning på 64% fra 39 underretninger til 64.
 
I forhold til sidste optælling har vi denne gang opgjort underretningerne i forhold til, hvor mange underretninger der kommer i eksisterende sager og hvor mange der kommer i nye sager. Det viser sig at 607 af de 953 underretninger var i eksisterende sager, svarende til 64%, mens 346 af underretningerne var nye sager, svarende til 36%.
 
Af de 346 underretninger, der har afstedkommet nye sager er 46 af sagerne lukket inden for perioden svarende til 13%. I 46 sager svarende til 13%, er der iværksat indsatser i form af rådgivningsforløb, børnefaglige undersøgelser etc. 75% af underretningerne er under afklaring i Frontteamet. Indeholdt i disse sager er forebyggende familierettede rådgivningsforløb (§11.3 forløb). Det er desuden vigtigt at understrege, at der altid foretages en indledende vurdering af alle underretninger inden for 24 timer.
 
Familie & Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Orienteringen blev taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 16/15709
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Sammenfatning
Tidligere blev en række understøttende og udgående indsatser til almenområdet leveret fra forskellige afdelinger i Børn & Unge. For at sikre almenområdet de bedst mulige vilkår for at løse opgaverne her, samles disse understøttende indsatser og funktioner pr. 1. januar 2017 i en ny fælles enhed nemlig Afdeling for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL). Etableringen af PPL medfører samling og dermed overførelse af økonomiske ressourcer mellem politikområder.
 
Baggrund
Med udgangspunkt i ”Lys i Øjnene” arbejdes der i Børn & Unge for at fremme børn og unges deltagelsesmuligheder i sunde fællesskaber. I praksis skal dette gerne komme til udtryk ved følgende:
-      flere børn end tidligere er en del af almenområdet
-      alle børn og unge bliver tilbudt relevante indsatser og tilbud i nærmiljøet
-      optimal udnyttelse af de ressourcer, der allerede på nuværende tidspunkt anvendes til udgående funktioner for at understøtte almenområdet
-      udvidede muligheder for koordinerede og sammenhængende indsatser samt praksisnær og let tilgængelig rådgivning og tværprofessionelt samarbejde
 
For at realisere ovenstående formål samles Børn & Unges understøttende, tværgående indsatser i PPL, hvis fornemmeste opgave bliver at støtte medarbejderne i almenområdet 0-18 år i etableringen af fællesskaber som beskrevet i Lys i øjnene. Den kommende nye enhed or tværgående indsatser 0-18 år skal:
-      understøtte børn, unge og deres familier samt det pædagogiske personale til at løse opgaven med at skabe fællesskaber, hvori alle børn indgår
-      indgå i Børn & Unges tidlige og forebyggende indsats, både hvad angår alder og problemudvikling
-      sikre sammenhængskraft med fokus på tværfaglighed
-      sikre optimal anvendelse af de forskellige faglige kompetencer
 
I PPL indgår det nuværende Ressourcekorps, Sproghuset, læringscentrene på skoleområdet, PPR og understøttende funktioner i Familieafdelingen og Sekretariatet. PPL forankres i Familie & Rådgivning med en afdelingsleder.
 
Økonomi
PPLs økonomi består af budgetterne for de enheder, der indgår i afdelingen. Enkelte af disse er på nuværende tidspunkt placeret i andre politikområder. En samlet oversigt over sammensætningen af økonomien kan opgøres således
 
Politikområde
Enhed
Økonomi 2017
Familieområdet
PPR
24.598
Fraværskonsulenter
995
Dagtilbud
Ressourcekorpset
13.140
Sproghuset inkl.
Legeteket
7.715
Administrativ medarbejder
569
Skoler
Læringscentre på skolerne
4.789
Videnscenter motorik, Rosenvænget
127
I alt
 
51.933
 
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at nettobevillingen til politikområdet Dagtilbud nedsættes med 21.425.000 kr. i 2017 og fremover
at nettobevillingen til politikområdet Skoler og klubber nedsættes med 4.916.000 kr. i 2017 og fremover, og
at nettobevillingen til politikområdet Familieområdet forhøjes med 26.340.000 kr. i 2017 og fremover.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at nettobevillingen til politikområdet Dagtilbud nedsættes med 21.425.000 kr. i 2017 og fremover
at nettobevillingen til politikområdet Skoler og klubber nedsættes med 4.916.000 kr. i 2017 og fremover, og
at nettobevillingen til politikområdet Familieområdet forhøjes med 26.340.000 kr. i 2017 og fremover.

Sagsid.: 16/60718
Sagsfremstilling
I budgettildelingsmodellen for Dagplejen tildeles et budget pr. barn, der skal dække alle
udgifter vedr. løn og drift. Budgettet udregnes efter det forventede børnetal i forhold til
demografiudviklingen. I de senere år er der sket et større fald i antallet af børn, end
demografimodellen tilskriver.
 
Der er dermed reelt sket en bedre tildeling end det faktiske antal børn, der har været passet. I den tidligere tildelingsmodel blev der hvert år reguleret for det faktiske børnetal, men med den nye tildelingsmodel, beholder Dagplejen det tildelte budgetbeløb.
 
Dette har de seneste to år resulteret i, at der har været et mindreforbrug, men hvis dette mindreforbrug holdes op mod, hvad der ville have været til rådighed, hvis antallet af passede børn havde passet, så må det konstateres, at der er tale om et væsentligt merforbrug.
 
Med baggrund i dette har der været foretaget en analyse af økonomien i Dagplejen. Denne analyse viser, at de enkelte områder til fulde lever op til den budgetmæssige forudsætning om, at hver dagplejer i gennemsnit passer 3,52 børn. Til gengæld kan det konstateres, at der er et væsentligt merforbrug på især tilsyn og ledelse.
 
Der igangsættes derfor en evaluering af strukturen i Dagplejen. Evalueringen har til formål at kigge på forskellige måder at organisere Dagplejen på, så der kan bringes økonomisk balance imellem tildeling og forbrug. Kommissorium for evaluering fremgår af bilag 1.
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Udvalget får forelagt det samlede materiale for den igangværende undersøgelse til endelig stillingtagen
Bilag

Sagsid.: 16/59602
Sagsfremstilling
I budgetforliget for budget 2017-2020 blev det besluttet, at de planlagte besparelser på Dagtilbud på 6,7 mio.kr. skulle føres tilbage til området. Heraf er de 4,9 mio. kr., som kommer fra det decentrale område, allerede udmøntet i den decentrale tildeling. Børne- og Ungdomsudvalget skal i dag drøfte udmøntningen af de resterende 1,8 mio.kr.
 
 
Model 1.
Det foreslås, at 1,8 mio. kr. og 1,9 mio. kr. tildeles områderne med virkning fra 1. januar 2017. Der vil altså ske en forhøjelse af ressourcetildelingen, som vil gælde for alle børn, og der vil ikke længere være en særlig takst for børn i udegrupper og skovebørnehaver. I stedet vil den enkelte områdebestyrelse kunne disponere midlerne i forhold til områdets ønsker og behov.
 
Det vil være en ulempe i forhold til implementeringen af model 1, at budgettet for 2017 allerede er udmeldt til områderne. Områderne vil altså have svært ved at nå at omdisponere for at tilpasse sig de ændrede betingelser, og det vil give fysiske udfordringer at skulle omlægge udegrupperne og skovbørnehaverne. Samtidig er udegrupperne og skovbørnehaverne fordelt ulige på områderne (se bilag 1). Nogle områder vil altså opleve at få færre midler med kort varsel.
 
Model 2.
Det foreslås, at model 1 implementeres med virkning fra 2018. I løbet af første kvartal 2017 vil Børne- og Ungdomsudvalget blive forelagt en sag om ny ressourcetildeling. Det vil give områderne mulighed for at disponere efter den nye tildeling. I 2017 anvendes de 1,8 mio. kr. til at implementere en IT-strategi for dagtilbud.
 
IT på dagtilbud er et sted, hvor der lige nu er ekstra fokus. I evalueringen af de pædagogiske læreplaner, FCCERS og ECERS, indgår målsætninger for børns brug af og læring via digitale læremidler og IT. Skal personalet have mulighed for at bruge IT i pædagogiske aktiviteter, er det nødvendigt at opprioritere midler til anskaffelse af flere IT enheder i dagtilbuddene. Der er ikke systematisk anskaffet enheder i børnehusene, og der er altså ikke nødvendigvis enheder til rådighed for børnene. For at IT strategien kan implementeres, må den have to ben: Et didaktisk ben, der drejer sig om brugen af IT, men også et ben, der drejer sig om at stille enheder til rådighed.
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter anvendelsen af udegruppemidler og de 1,8 mio.kr., som føres tilbage til Dagtilbud i budget 2017-2020
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Sagen udsættes, med henblik på afholdelse af en temadrøftelse om udmøntningen af midlerne til udegrupper og de til dagtilbud tilbageførte midler.
Bilag

Sagsid.: 16/36857
Sagsfremstilling
Med henblik på at kortlægge eventuelle regler, principper, arbejdsgange m.v. som hindrer eller besværliggør Viborg Kommunes medarbejdere i at udføre deres arbejde effektivt og kvalitativt tilfredsstillende, er det politisk besluttet at etablere en ”postkasse” til medarbejderforslag. Alle medarbejdere har via denne postkasse mulighed for at fremkomme med forslag til hvorledes givne forhold kan forbedres med henblik på at højne effektiviteten, kvaliteten og trivslen i arbejdet.
 
Forslagsstillerne opfordres til at opgive navn og mailadresse, således det er muligt følge op og stille uddybende spørgsmål til de anførte problemstillinger. Det er imidlertid også muligt at fremsende medarbejderforslag anonymt.
 
Der er tale om en forsøgsordning, som indtil videre løber frem til midten af november måned, hvor Hoved-MED og Byrådet på et temamøde vil modtage en status.
 
Den rent praktiske administration af ordningen er tilrettelagt således, at sekretariaterne (i dette tilfælde Børn og Unge) modtager henvendelserne og tilrettelægger den videre sagsbehandling af forslaget.
De forslag, der ikke kræver politisk stillingtagen, afgøres administrativt (af chefer/ledere med medarbejderinddragelse), og forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.
De forslag, der kræver politisk behandling, forelægges Børne- og Ungdomsudvalget udvalget til beslutning på sædvanlig vis.
Når forslaget er behandlet sendes tilbagemelding til forslagsstilleren, såfremt denne ikke er anonym.
 
Sekretariatet har i perioden fra 13. oktober til 18. november 2016 modtaget 9 medarbejderforslag, ledsaget af forvaltningens forslag til ekspedition, som her i deres fulde ordlyd vedlægges i bilag 1 til Børne- og Ungdomsudvalgets orientering.
 
Fælles-MED Børn og Unge havde i sit møde den 21. november 2016 de indkomne medarbejderforslag forelagt. Fælles-MED havde ingen bemærkninger til de indkomne medarbejderforslag eller til forslag om ekspeditionen af disse.
 
På baggrund af en drøftelse af de indkomne medarbejderforslag anmodes udvalget om at tage stilling til hvorvidt der – indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ressortområde – findes anledning til at rejse konkrete sager til udvalgets behandling.
Bilag