You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 14. marts 2017 kl. 12:30

Mødested M5
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/48089
Resume
I sagen er der udarbejdet et forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem. Forslaget til den nye model, tager udgangspunkt i den nuværende ressourcetildelingsmodel, som budget 2017 er baseret på.
 
Forskellene i forhold til den eksisterende model er som følger:
·         Der tildeles en særlig takst til henholdsvis ledelse og administration.
·         Det socioøkonomiske indeks er baseret på KORA’s analyse frem for det indeks, der blev anvendt i budget 2017.
Desuden foreslås en ændret ressourcetildeling i forhold til børn med specialundervisningsbehov, hvor over halvdelen af de midler, der bruges på specialtilbud i dag, lægges ud til skolerne fordelt efter socioøkonomiske faktorer.
 
De 25 mio. kr. som Byrådet har besluttet at tildele skoler og dagtilbud fra 2018 er ikke medtaget i modellen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter om den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet skal sendes i høring i perioden den 15-03-2017 til den 29-03-2017, med henblik på endeligbeslutning i Byrådet den 19-04-2017.
 2. at høringssvarene behandles på et ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-04-2017.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2017
 
1.   Følgende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet sendes i høring:
 • Den på mødet præsenterede model 9A, men med en grundtildeling efter den nuværende model og med en socioøkonomisk beregning ud fra den samlede elevtildeling
 
2.   Høringsperioden fastsættes til perioden fra 15. marts 2017 til 29. marts 2017
 
3.   Der indbydes til dialogmøde om ressourcetildelingsmodellen den 22. marts kl. 19.30
 
4.   Høringssvarene behandles på et ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2017 med henblik på beslutning om indstilling til Byrådet
Sagsfremstilling
Historik
På mødet den 28-02-2017 (sag 6) besluttede Børne- og ungdomsudvalget, at udsætte sagen vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet til et ekstraordinært udvalgsmøde den 08-03-2017. Efter udvalgsmødet har medlemmerne af udvalget på foranledning af formand Claus Clausen besluttet at udsætte sagen yderligere til den 14-03-2017.
 
Inddragelse og høring
Da udvalget på mødet den 28-02-2017 besluttede at udsætte beslutningen om en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, blev skolebestyrelser og MED udvalg den 01-03-2017 orienteret om, at høringsfristen ligeledes ville blive flyttet tilsvarende frem.
 
I forbindelse med den efterfølgende beslutning om yderligere udsættelse er skolebestyrelser og MED-udvalg den 03-03-2017 orienteret om den nye ændring af høringsperioden.
 
Høringsperioden løber nu fra den 15-03-2017 til den 29-03-2017.
 
Beskrivelse
Der er udarbejdet et forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet gældende fra 2018 og frem. Forslaget til den nye model, tager udgangspunkt i den nuværende ressourcetildelingsmodel.
 
Den nye model indeholder følgende parametre:
 
·         Elev – Elevtaksten fremkommer af det budget, der er tilbage efter at grundtildeling, ledelsestakst og administrationstakst er fordelt, minus det beløb, der skal fordeles efter socioøkonomiske faktorer, divideret med antal elever som pr. 1. november er indskrevet på skolerne.
·         Grundtildeling – Grundtildelingen gives til de enkelte skoler på baggrund af skolestørrelsen. Skoler med 350 eller færre elever tildeles 2.300.000 kr. Herefter falder tildelingen for hver elev ud over de 350, ned til 1.000.000 kr. i grundtildeling for skoler med 600 elever. Ved skolestørrelser over 600 falder grundtildelingen yderligere, indtil der ikke længere gives grundtildeling for skoler med over 700 elever.
·         Ledelse – Taksten til ledelse er en gennemsnitstakst, hvor alle skoler/afdelinger vil få tildelt 115.727 kr. Derudover vil skolerne få tildelt 1.200 kr. pr. elev. Taksten til ledelse udgør en samlet sum på ca. 15 mio. kr. til fordeling decentralt. Skolelederne finansieres centralt på baggrund af den reelle udgift for den enkelte skole og beløber sig samlet set til ca. 16 mio. kr. Ledelse til SFO, Klub, Specialtilbud, børnehave i samdrevne institutioner etc. er ikke med i taksten.
·         Administration – Taksten til administration er en gennemsnitstakst, hvor alle skoler/afdelinger vil få tildelt 34.067 kr. Derudover vil hver skole få tildelt 1.058 pr. elev på skolen. Administration til SFO, Klub, Specialtilbud, børnehave i samdrevne institutioner etc. er ikke med i taksten.
 
·         Inkluderende indsatser – I modellen fordeles ca. 55 mio. kr. af elevtaksten efter socioøkonomiske faktorer. Dette beløb svarer til det beløb, der i budget 2017 blev omfordelt i forhold til socioøkonomiske faktorer (11,4 mio. kr. med faktor 5). Indekset for socioøkonomiske faktorer vedr. inkluderende indsatser er udarbejdet af KORA. Indekset adskiller sig fra indekset vedr. specialtilbud ved kun at tage udgangspunkt i de elever, der går på skolen.
·         Specialtilbud (decentral) – Der bruges i dag ca. 110 mio. kr. på specialtilbud i Viborg Kommune. 100 mio. kr. ligger i dag i en central pulje, mens 10 mio. kr. er lagt ud til skolerne. Fremadrettet foreslås det, at 60 mio. kr. lægges ud til skolerne efter socioøkonomiske faktorer for de børn, der bor i skoledistriktet. Efterfølgende er skolerne forpligtet til at betale en takst på ca. 135.000 pr. elev for alle børn bosat i skoledistriktet, der visiteres til specialtilbud.
·         Specialtilbud (central) – En andel af de midler, der i dag bruges til specialtilbud lægges fremadrettet i en central pulje (ca.50 mio. kr.). Puljens formål er at kompensere de specialtilbud, der er dyrere end den takst skolerne bidrager med, således at specialtilbuddene ikke vil opleve ændringer i deres budget i forhold til i dag. Den centrale pulje dækker ligeledes specialtilbud i 10. klasse etc.
 
Yderligere beskrivelse af de enkelte parametre kan findes i bilag 1.
 
Ingen skoler mister mere end 5% af det budget, de jf. den nuværende model har i dag.
 
Det socioøkonomiske indeks, der er anvendt, både i forhold til den decentrale finansiering af specialtilbud og taksten til inkluderende tiltag er udarbejdet af det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Deres endelige rapport kan ses i bilag 2.
 
Den nye model omfatter ca. 610 mio. kr.
 
Det foreslås at finansiering af følgende områder ikke ændres med den nye tildelingsmodel:
 • SFO og klubområdet
 • 2-sprogede (flygtninge mv.)
 • 10. klasse
 • Befordring af specialelever
 • Benyttelse af selvejende haller
 • Konvertering af understøttende undervisning
 • Diverse – indkøb af skole pc’ere, kompetencemidler mv.
 • Bidrag til statslige og private skoler
 • Andre særtildelinger (eks. Læsecenter, svømmehal etc.)
 
Ovenstående områder omfatter i dag ca. 215 mio. kr.
 
Yderligere beskrivelse af modellen og dens konsekvenser for den enkelte skole, kan findes i bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Med udgangspunkt i, at skolerne skal kende principperne for hvordan økonomien tildeles, inden de planlægger næste skoleår, skal en ny ressourcetildelingsmodel være besluttet i Byrådet senest den 19-04-2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Konsekvensen af at vedtage en ny tildelingsmodel er at nogle skoler vil få færre midler end de har i dag og nogle skoler vil få flere. Ingen vil dog miste mere en 5% af deres nuværende budget.
 
Det kan overvejes om der efterfølgende er behov for at revidere taksterne til eksempelvis SFO, specialtilbud, 10. klasse etc. Nye takster kan få konsekvenser for det samlede beløb, der er til rådighed for fordeling til skolerne.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.