You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 30. maj 2017 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg
Fraværende Ingen
Bemærkninger Temadrøftelse fra 12.15-13.15 om plejefamilier

Sagsid.: 17/21085
Resume
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager fra borgere over kommunernes afgørelser på socialområdet, og afgør, hvad der efterfølgende skal ske med den pågældende sag. Opgørelsen for 2016 viser, at Ankestyrelsen i kun 6 % af sagerne inden for Børn & Unges område har ændret Viborg Kommunes afgørelse. Dette anses som udtryk for, at sagsbehandlingen og afgørelserne i Børn & Unge er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1.   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
Orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Ankestyrelsen opgør henvendelser og beslutninger om efterfølgende aktivitet i kommunerne og oversigten for 2016 er netop færdiggjort. Børne- og Ungdomsudvalget er tidligere orienteret om disse årlige opgørelser, senest på mødet 26. april 2016 (sag nr. 10).
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
For 2016 har Ankestyrelsen behandlet og truffet afgørelser for i alt 97 sager over Viborg Kommunes afgørelser inden for servicelovens bestemmelser, primært inden for Job & Velfærds ressort. En mindre del af sagerne vedrører afgørelser truffet i Børn & Unge, blandt andet afgørelser vedrørende:
-      handicapområdet (servicelovens §§ 41, 42, 43, 44 og 45)
-      særlig støtte til børn og unge, herunder efterskoleophold (servicelovens §§ 52, 52a og 71)
-      efterværn (servicelovens § 76)
 
For alle lovområderne har Ankestyrelsen i alt truffet afgørelse i 31 sager. I 16 af disse sager har Ankestyrelsen stadfæstet Viborg Kommunes afgørelse, hvilket svarer til 52 %. 10 af sagerne, svarende til 32 %, er hjemvist til kommunens videre behandling og kun i 2 af sagerne har Ankestyrelsen ændret Viborg Kommunes afgørelse. Endelig har Ankestyrelsen afvist 3 af sager, hvilket typisk skyldes, at borgeren har klaget for sent.
 
Ankestyrelsens afgørelser vurderes at være udtryk for, at sagsbehandlingen og afgørelserne i Børn & Unge er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis. Netop kvalitet i sagsbehandlingen og afgørelserne har været et fokusområde i Familieafdelingen og den store indsats fra medarbejderne vurderes at have de ønskede effekter.
 
En samlet oversigt over Ankestyrelsens behandling af klager over Viborg Kommunes sagsbehandling og afgørelser inden for social- og beskæftigelsesområdet fremgår af bilaget.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

 
Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 17/8194
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30.
april 2017.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
Ledelsesinformationen pr. 30. april 2017 blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Økonomiudvalget behandlede den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Ledelsesinformationen pr. 30. april 2017, der fremgår af bilag nr. 1, kan danne grundlag for en gennemgang på mødet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

Sagsid.: 17/4901
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget foretager en samlet prioritering af nye anlægsønsker og eksisterende anlæg i basisbudgettet og
2. at det samlede budgetmateriale sendes i høring i perioden 31. maj til 12. juni 2017 kl. 10
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
1. Børne- og Ungdomsudvalget konstaterer med beklagelse, at den første bygherrerådgivning vedr. helhedsplanen på ”Skolerne på Vinkelvej 20” viser sig at være mangelfuld, idet ny bygherrerådgivning med detailprojektering viser en forventet samlet merudgift på 42,5 mio. kr.
 
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes i forlængelse heraf om at tage stilling til muligheden for at fravige de fastsatte principper for anlægsbudgettering. Som udgangspunkt for budgetlægningen med afsætning af 200 mio. kr. pr år til anlæg, konstaterer Børne- og Ungdomsudvalget, at der i 2020 er et råderum på ca. 70. mio. kr. Der anmodes således om at Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget udvides med 42,5 mio. kr. i 2019/20
 
3. Børne- og Ungdomsudvalget kan på denne baggrund ikke færdiggøre behandlingen anlægsbudgettet for 2018-21. Da der samtidig ikke er ændringer til driftsbudgettet udsendes der for nuværende ikke noget budgetmateriale i høring.
Sagsfremstilling
Historik
Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3), skal udvalgene senest i maj behandle deres forslag til driftsbudget, mens anlægsbudgettet senest skal behandles i juni.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere behandlet budgetforslag 2018-2021 på mødet den 25. april 2017 (sag nr. 2), på mødet den 3. april 2017 (sag nr. 2), og på mødet den 28. februar 2017 (sag nr. 2)

Udvalgets forslag til driftsbudget vil efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
Inddragelse og høring
Forslaget til driftsbudget og anlæg sendes i høring i perioden 31. maj til 12. juni kl. 10.
 
Beskrivelse
Der er ikke indarbejdet nye driftsønsker, dvs. nye initiativer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.
 
Nedenfor ses udvalgets samlede budgetforslag sammenholdt med den økonomiske ramme, som udvalget skal holde sit budgetforslag indenfor.
 
Budgetforslag (mio. kr., 2018-priser)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regn-skab 2016
 
 
 
Oprin-deligt budget 2017
 
 
Forven-tet regn-skab
2017
 
 
 
 
 
Budget*
 
 
 
 
2018
2019
2020
2021
Skoler og klubber
910,7
938,2
921,6
939,4
918,3
909,4
900,4
Dagtilbud
424,3
425,0
411,1
398,3
392,2
392,7
391,7
Ungdomsskoler
15,0
15,5
15,6
14,9
14,8
14,7
14,5
Tandplejen
32,5
31,6
31,6
31,6
31,2
30,9
30,6
Familieområdet
230,9
231,8
257,0
256,0
250,9
248,6
246,2
Overførselsområdet
12,5
12,6
11,9
11,6
11,6
11,6
11,6
I alt
1.625,9
1.654,7
1.648,8
1.651,8
1.619,0
1.607,9
1.595,0
Udvalgets ramme
 
 
 
1.651,8
1.619,0
1.607,9
1.595,0
Afvigelse
 
 
 
0
0
0
0
* Overslagsårene er reduceret med 1%, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi og det vedtagne budget 2017-20
 
Tabellen viser, at forslaget til driftsbudget samlet overholder udvalgets ramme.
 
 
I forbindelse med behandlingen af anlæg på mødet d. 25. april 2017 konstaterede Børne- og Ungdomsudvalget, at råderummet til anlæg ikke er udfyldt i 2021. Udvalget tilkendegav derfor, at det ønskede det udnyttet til etablering af nyt Børnehus i Arnbjerg. Dette er indarbejdet i bilag 1, hvor nye anlægsønsker og eksisterende anlæg i basisbudgettet fremgår med henblik på, at udvalget foretager en samlet prioritering af anlægsbudgettet. Nye anlægsønsker skal finansieres ved at skyde eller reducere allerede vedtagne projekter. Det bemærkes, at der i tabellen er indsat en ekstra kolonne for hvert af årene 2018-2021, hvoraf forslagene til ændringerne er indskrevet med rød tekst.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Børne- og Ungdomsudvalget behandler de indkomne høringssvar på mødet den 20. juni 2017. Herefter vil udvalgets budgetforslag indgå i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 23. august 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udvalgets forslag til driftsbudget overholder udvalgets ramme.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/32888
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om i denne sag at træffe beslutning om hvilket forslag der skal sendes i høring i forhold til de forskellige modeller, der er udarbejdet omkring centralisering af administrationen på skolerne og i dagtilbud.
 
Der er – på baggrund af anbefalinger fra KLK-rapporten fra april 2016 og efterfølgende beslutning i Byrådet i juni 2016 – indarbejdet en budgetreduktion på 3,7 mio. kr. som ville kunne opnås ved centralisering af en række administrative opgaver og funktioner på skoler og i dagtilbud. Hertil kommer, at der i ”udfordringer til alle – uddannelse til flere”, som Byrådet vedtog i februar 2017 - indgår overvejelser om reorganisering af administrationen på skole- og dagtilbudsområdet med bemærkning om, at et eventuelt provenu i forbindelse hermed kanaliseres over til undervisning.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
1. at model 1 sendes i høring hos de berørte bestyrelser og MED-udvalg
 
2. at høringen gennemføres parallelt med høringen af budgetforslaget i perioden 31. maj til 12. juni kl. 10.00
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
Følgende 3 modeller sendes i høring i de relevante bestyrelser og MED-udvalg:
 1. Den i sagen model 1 beskrevne
 2. Administrationen på dagtilbud forbliver på områdekontorerne og opgaven løses indenfor den nye reducerede budgetramme
 3. Der centraliseres ikke på skoleområdet, men skolerne forpligtiges til at løse opgaven indenfor den nye reducerede budgetramme
Sagsfremstilling
Historik
 
Byrådet besluttede i sit møde den 15. juni 2016 (sag 3) – på baggrund af KLK-rapportens konklusion om, at centralisering af administration på skoler og i dagtilbud vil kunne give en effektivisering på i alt 3,7 mio. kr. – dels at godkende et kommissorium for udarbejdelse af en rapport, der skulle beskrive, hvorledes de anførte effektiviseringer kunne udmøntes; dels at indarbejde de 3,7 mio. kr. som reduktion i skolernes budget for 2017 og fremefter.
 
I budgetforliget 2. september 2016 indgår endvidere, at der skal igangsættes en analyse over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver uden sammenlægning af skoler. Eventuelle effektiviseringer overføres til undervisningsdelen. 
 
Den 22. februar 2017 godkendte Byrådet (sag 3) forliget ”Udfordringer til alle uddannelse til flere”, hvori bl.a. også indgik overvejelser om reorganisering af administrationen på skole og dagtilbudsområdet her med bemærkning om, at et eventuelt provenu i forbindelse hermed skulle kanaliseres over til undervisning.
 
Den 25. april 2017 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget temamøde om organisering af administrationen på skoler og dagtilbud, hvor både beslutningen om reduktionen på de i alt 3,7 mio. kr. og elementerne fra forliget ”udfordringer til alle uddannelse til flere” blev præsenteret i en sammenhæng.
 
Som led i temadrøftelsen indgik også rapporten fra oktober 2016, som anfører forskellige modeller til, hvorledes den besluttede reduktion kan udmøntes, (rapporten vedlægges som bilag 1).
 
 
Inddragelse og høring
Fælles-MED Børn og Unge har den 20. september 2016 haft forslaget forelagt, og gør her opmærksom på, at mange personaler er involveret, at hvis administrative opgaver flyttes fra skolerne vil andre skulle løse disse, at kultur kan gå tabt ved at centralisere administration på skolerne, at der kan være pladsproblemer på rådhuset og at det vil være en god ide at centralisere administrationen på dagtilbud.
 
Børne og Ungdomsudvalgets beslutning vil blive sendt i høring sammen med høringen om budgetforslaget, jf. sag 2 på dagsordenen til dagens møde, fordi interessentkredsen i denne sag vil være identisk med den som skal høres vedr. budgetforslaget.
 
 
Beskrivelse
 
På baggrund af kommissoriet er der nedsat to arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter for dagtilbud og skoler samt fra Økonomi- og Personalestaben, som har kortlagt alle de administrative opgaver i skoler og dagtilbud og estimeret tidsforbrug af disse. På baggrund heraf har projektgruppen udarbejdet modeller for, hvordan de administrative opgaver kan løses decentralt/centralt, således at den vedtagne besparelse på 3,7 mio. kr. kan realiseres. Modellerne fremgår af bilag nr. 1. I projektgruppen indgik ledelsesrepræsentanter for dagtilbud og skoler og repræsentanter for Økonomi- og Personalestaben. Chefgruppen i B&U har fungeret som styregruppe.
 
Et vigtigt opmærksomhedspunkt i arbejdet med at kortlægge de administrative opgaver og estimere det tilhørende ressourceforbrug har været, at der for begge områder skal sikres en organisering af den administrative opgaveløsning, så den bedst understøtter de pædagogiske og didaktiske kerneopgaver. I forlængelse heraf har et andet væsentligt opmærksomhedspunkt været, at der i analysen udelukkende fokuseres på de administrative opgaver og funktioner og ikke på hvem og på hvilken måde funktionen blev løst på de enkelte skoler. Der er således for hver enkelt funktion/opgave foretaget en nøje vurdering af, hvorvidt den/de egner sig til centralisering eller ej.
 
Det nuværende udgangspunkt for løsningen af administrative opgaver i dagtilbud og skoler er forskelligt. Dagtilbud er organiseret ”semi-centralt” i fem områder, mens de 27 skoler er organiseret decentralt, og hver især varetager deres administrative opgaver.
 
Hvor de administrative opgaver på dagtilbud allerede i dag er fysisk adskilt fra arbejdet i børnehusene, har det på skoleområdet været nødvendigt at tage stilling til, hvilke opgaver der med fordel kan fjernes fra det daglige arbejde på skolerne. Dette er angivet i forbindelse med opgavelisten i bilag nr. 2.
 
Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede i sit møde den 8. juni 2016, at der skal indgå en model, hvor administrative opgaver løses på flere skoler, hvilket har afstedkommet følgende modeller
 
1. Samling i Sekretariatet og netværksdannelse på skolerne
2. Samling i Sekretariatet
3.a Samling på områdekontorerne og netværksdannelse på skolerne
3.aa Samling på områdekontorerne
3.b Samling og specialisering på områdekontorerne og netværksdannelse på skolerne
3.bb Samling og specialisering på områdekontorerne
 
Arbejdsgruppen har foretaget en vurdering af, hvordan de forskellige modeller kan gennemføres. Arbejdsgruppen er enig i, at effektiviseringspotentialet bedst realiseres ved gennemføres af model 1 subsidiært model 2. Arbejdsgruppen er tillige af den opfattelse, at samling af administrative opgaver på skolerne på 5 områdekontorer ikke er hensigtsmæssig, idet hovedparten af de administrative opgaver og funktioner, jf. analysen fortsat vil skulle løses som hidtil på den enkelte skole. Det vil derfor være mest affektivt at samle de opgaver/funktioner, som egner sig til centralisering på ét sted og ikke 5 steder.
 
På skoleområdet anslås det, at der i dag bruges cirka otte årsværk til at løse de opgaver, som arbejdsgruppen vurderer kan centraliseres. Det anslås, at en centralisering af disse opgaver som beskrevet i model 1 og 2 vil betyde en effektivisering på cirka to årsværk svarende til 0,8 mio.kr. Derudover skønnes det, at der bruges ca. 55 årsværk på at løse de arbejdsopgaver, som arbejdsgruppen vurderer løses mest effektivt decentralt på skolerne. På den baggrund vurderes det, at besparelsen ikke kan realiseres udelukkende ved at samle opgaverne, men at der også må effektiviseres decentralt svarende til cirka fire årsværk (1,6 mio.kr.).
 
På dagtilbud løses de administrative opgaver af cirka otte årsværk. Det forventes, at en centralisering som i model 1 og 2 kan medføre den vedtagne effektivisering på 1,3 mio.kr. svarende til cirka tre årsværk.
 
Med baggrund i den gennemførte analyse, arbejdsgruppens konklusioner samt børne- og ungdomsudvalgets temamøde anbefales det, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at sende model 1 i høring.
 
 
 
 
Alternativer
Som et step 1 i processen centraliseres i første omgang kun administrationen i dagtilbud, hvormed de 1,3 mio. kr. af den indarbejdede besparelse vil kunne realiseres.
 
Der vil herefter gradvist kunne arbejdes videre med omlægning herunder centralisering af funktioner og opgaver på skoleområdet med henblik på en gradvis opnåelse af det samlede besparelsespotentiale.
 
Et tredje alternativ kunne være, at de 5 områdekontorer reduceres med det anviste beløb i forhold til administrationen på dagtilbudsområdet, men samtidig udfra de dermed givne vilkår får mulighed for at tilkendegive hvorvidt de fortsat vil være interesseret i at løse opgaven.
 
 
Tidsperspektiv
Børne- og Ungdomsudvalget beslutter i sit møde den 20. juni 2017 hvilken indstilling udvalget efter høringsperioden og dermed på baggrund af de indkomne høringssvar, vil afgive til Byrådet.
 
Byrådet træffer endelig beslutning i sit ordinære møde den 30. august 2017
 
Såfremt Byrådet beslutter at gennemføre rapportens model 2 anbefales det, af hensyn til skoleårets planlægning 2018/19, at den nye organisering træder i kraft 1. august 2018.
 
Såfremt Byrådet beslutter at centralisere administrationen på dagtilbudsområdet, anbefales det, at den nye organisering træder i kraft 1. januar 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgifterne til skolernes administration reduceres med 3,7 mio. kr., jf. Byrådets beslutning.
Samlet set vil der omkring løsning og varetagelse af de administrative opgaver og funktioner på skolerne og i dagtilbud skulle reduceres med i alt ca. 9 årsværk.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Skolechef Chris Rævsgaard Hansen og Sekretariatschef Flemming Jensen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 12/5322
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at meddelelser og orienteringer tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
Den givne orientering og de givne meddelelser blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
Formand Claus Clausen:
 • Deltager i Dansk Sygeplejeråds regionsrådsmøde
 • Modtaget release fra Danske Socialpædagoger
 
Udvalgsmedlem Eva Pinnerup
 • Modtaget henvendelse omkring pædagogers deltagelse i/ansvar for undervisningen på skolerne
 • Modtaget henvendelse fra privat dagplejer vedr. opstartsperiode på nedsat tid
 • 2-Sprogindsats på dagtilbud, hvilken effekt og hvilke metode
 • Håndtering af sager i forhold til børn som ikke kommer i skole
 
 
2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
Direktør Hans Henrik Gaardsøe
Orienterede om sagen vedr. trusler mod medarbejdere i familieafdelingen og børnehaven Prinsen
 
 
3.    Orientering om kapacitet på autismetilbuddet på Vestervang Skole ved Skolechef Chris Rævsgaard Hansen
 
 
4.    Tilbagemelding vedr. Understøttende undervisning omkring Bøgeskov, Frederiks og Hald Ege skole
 
 
5.    Henvendelse fra Møllehøjskolen
 
Møllehøjskolen fejrer lørdag den 2. september 2017 fra kl. 10.00 skolens 25 års jubilæum og afholder indvielse af skolens nye byggeri (indbydelse vedlægges som bilag)
 
I den forbindelse har forvaltningen fået en forespørgsel fra skolen om hvorvidt Børne- og Ungdomsudvalget har mulighed for at være repræsenteret denne dag.        
 
 
6.    Børne- og Ungdomsudvalget afholder den 20. juni 2017 fællesmøde med Handicaprådet. Handicaprådet har fremsendt følgende punkter til dagsordenen.
 
 • Skolebyggeriet på Vestervang, herunder en drøftelse af den aktuelle kapacitet i bygningsmassen.
 • Skolebyggeriet på Vinkelvej – Rosenvængets skole, forholdene for denne skoles elever)
 • Strukturmodel for tildeling af ressourcer til elever med særlige behov.
 • Kulturtilbud på skolerne
 • Skolereformens krav om idræt- og bevægelse
 • Den understøttende undervisning – hvor meget bruges den og hvilke kompetencer er der til stede
 
Handicaprådet vil indlede de enkelte dagsordenspunkter
 
 
7.    Orientering om status for fælles test- og udviklingscenter for velfærdsteknologi
 
Yderligere beskrivelse fremgår af vedlagte bilag
Bilag

Sagsid.: 16/30769
Resume
Undervisningsministeriet har den 16. maj 2017 fremsendt svar på Viborg Kommunes henvendelse af 27. april 2016 om befordringsberettigede elevers mulighed for vederlagsfrit at medtage legekammerater i skolebussen i forbindelse med legeaftaler. Der er ikke hjemmel i folkeskoleloven til at lade legekammerater bruge den lukkede skolebus, da folkeskoleloven regulerer kørsel af kørselsberettigede elever imellem hjem og skole. Der er i lov om trafikselskaber hjemmel til at åbne skolebusruter vederlagsfrit for alle borgere. Der kan ikke opstilles kriterier for, hvem der kan bruge bussen. Er der flere passagerer, end køretøjet kan rumme, skal kommunalbestyrelsen sørge for at materiellet tilpasses antallet af passagerer. Kommunalbestyrelsen kan vælge at åbne nogle af de lukkede skolebusruter og ikke alle. Viborg Kommune har indgået kontrakt om lukket skolebuskørsel af skoleelever, og muligheden for at åbne skolebusruterne er ikke benyttet.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at den nuværende praksis ophører
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
Den nuværende praksis fortsætter som hidtil.
 
Direktøren for Børn & Unge tilkendegiver, at der efter forvaltningens opfattelse ikke findes lovhjemmel til den trufne beslutning.
 
Forvaltningen anmodes om at undersøge hvorledes den nuværende praksis hidtil har fungeret, samt undersøge muligheden for opnåelse af dispensation, således det muliggøres at medtages legekammerater og søskende på de lukkede skolebusruter
 
Søren Gytz Olesen tilkendegiver at han undlader at stemme.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 26. april 2016 (sag nr.14) at rette henvendelse til Undervisningsministeriet (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling) med henblik på at indhente en udtalelse om befordringsberettigede elevers mulighed for at tage legekammerater med hjem i en lukket skolebus.
 
På mødet den 30. august 2016 (sag nr. 8) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at fastsætte følgende praksis, indtil der er modtaget svar fra Undervisningsministeriet:
Legekammerater får mulighed for at køre med kørselsberettigede elever hjem på de lukkede skolebusruter forudsat
 • At der er ledig plads i bussen
 • At befordringen ikke medfører en merudgift for Viborg Kommune
 
Gudrun Bjerregaard, Claus Clausen og Karin Clemmensen tilkendegav, at beslutningen henviste til notatet fra Transport- og Bygningsministeriet behandlet på mødet den 9. august (sag nr. 8).

Direktøren for Børn & Unge tilkendegav, at der efter forvaltningens opfattelse ikke findes lovhjemmel til den trufne beslutning.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Direktør for Børn & Unge Hans Henrik Gaardsøe har den 16. maj 2017 modtaget Undervisningsministeriets svar på henvendelsen fra 27. april 2016 (se bilag 1).

Ministeriet oplyser, at folkeskoleloven ikke indeholder hjemmel til at fastsætte regler om, at ikke befordringsberettigede elever kan tage med lukket skolebus eksempelvis i forbindelse med en legeaftale. Det skyldes, at folkeskoleloven regulerer befordring imellem hjem og skole. Ministeriet vurderer derfor, at lov om trafikselskaber udgør hjemmelsgrundlaget for at vurdere, om der kan etableres en ordning, hvor legekammerater kan køre med befordringsberettigede elever i den lukkede skolebus.

I henhold til lov om trafikselskaber kan den lukkede skolebus åbnes og medtage andre passagerer. Kørslen skal være gratis, og der må ikke opstilles objektive kriterier for, hvilke passagerer der må benytte bussen. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vurderer, at hvis der skulle vise sig at være flere passagerer, end der er plads til i en åben skolebus, må kommunalbestyrelsen sørge for, at materiellet tilpasses antallet af passagerer. Kommunen kan vælge kun at åbne nogle af de lukkede skolebusruter for andre passagerer.

Undervisningsministeriet og Transport- Bygnings- og Boligministeriet finder ikke, at der er behov for at ændre reglerne på området. Lovgivningen giver mulighed for at åbne skolebusruterne for alle passagerer, således legekammerater vil kunne bruge bussen.
 
Viborg Kommune har indgået kontrakt på lukket skolebuskørsel efter folkeskolelovens § 26 til og med 31. juli 2020. Udbudsmaterialet blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 10. december 2014 (sag nr. 9). Målgruppen for kørslen beskrevet i kontrakten er skoleelever. I kontrakten stilles der ikke krav til køretøjernes størrelse, og vognmanden kan løbende vurdere, hvilket køretøj der kan anvendes til kørslen. Kontrakten og vognmændene har afgivet deres bud i overensstemmelse med disse forhold, og kontrakten indeholder ikke mulighed for opsigelse. Man vil altså ikke kunne gå fra at yde lukket skolebuskørsel med hjemmel i folkeskoleloven til at yde åben skolebuskørsel med hjemmel i lov om trafikselskaber indenfor de nuværende kontrakter.
 
Det indstilles derfor, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer ny beslutning om befordringsberettigede elevers mulighed for at tage legekammerater med hjem i den lukkede bus.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning kommunikeres til skoler og forældre, således den nuværende praksis ophører.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 17/17169
Resume
Vestre Skoles lokaler til Pædagogisk Læringscenter (PLC) er i dag placeret i en tilbygning fra 1955, som oprindeligt var opført som cykelskur, men senere ombygget så bygningen kunne indgå i skolens undervisningsareal.
 
Bygningen er stærkt nedslidt og der er brugt i dag kendte kritisable byggematerialer.
Således indeholder loftbeklædningen asbest og elastiske fuger PCB.
 
Det bemærkes, at de her omhandlende bygningsmæssige forhold er noget Arbejdstilsynet er stærkt opmærksomme på, hvorfor ombygningen alene af den grund er påkrævet i forhold til at undgå straks påbud.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.    at etablering af nye lokaler til PLC i kælderetagen på Vestre Skole igangsættes
 
2.    at der gives en anlægsanlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Etablering af PLC-lokaler Vestre Skole” med rådighedsbeløb på 1.450.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 550.000 kr. i 2018, og
 
3.    at udgiften på 1.450.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2017, og udgiften på 550.000 kr. i 2018 afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021 (med en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”  i 2018).
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.   at etablering af nye lokaler til PLC i kælderetagen på Vestre Skole igangsættes
 
2.   at der gives en anlægsanlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Etablering af PLC-lokaler Vestre Skole” med rådighedsbeløb på 1.450.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 550.000 kr. i 2018, og
 
3.   at udgiften på 1.450.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2017, og udgiften på 550.000 kr. i 2018 afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021 (med en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”  i 2018).
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Skoleleder og serviceleder, Vestre Skole.
 
Beskrivelse
Viborg Skoletandpleje har samlet deres aktiviteter i Sundhedshuset på Toldboden 1, hvilket betyder, at der er frigivet lokaler i kælderetagen på Vestre Skole, der med fordel kan indrettes til nye lokaler til PLC.
 
En sammenlægning af lokaler og en renovering af overfladerne betyder at lokalerne kan indrettes til PLC-lokaler (bilag 1).
Endvidere foretages en renovering af toiletterne i kælderen, der er nedslidte og indrettet med spanske vægge som adskillelse mellem toiletbåsene.
De nye toiletter indrettes som et adskilt drenge og pige toilet med adskilt toiletrum fra gulv til loft.
 
I forbindelse med renovering af kælderlokalerne til PLC-lokale nedrives bygningen der i dag anvendes til PLC-undervisning (bilag 2).
 
Ejendomme & Energi er rådgiver på projektet og har udarbejdet nedenstående overslag over renoveringsudgifterne:
 
Renovering af kælderlokaler til PLC-undervisning
780.000 kr.
Renovering af toiletter i kælderetagen
490.000 kr.
Nedrivning af bygning
607.000 kr.
Uforudseelige udgifter
76.250 kr.
Intern rådgivning
46.750 kr.
I alt
2.000.000 kr.
 
Alternativer
Renovering af den fysiske struktur så den nu anvendte bygning til PLC-undervisning vil fremstå tidssvarende. Dette vil omfatte udskiftning af tagbelægning, nye vinduer og efterisolering af vægge og loft. Ligeledes vil en asbest- og PCB renovering være påkrævet.
 
Tidsperspektiv
Ejendomme & Energi forventer at renoveringen er færdig i uge 51. Først herefter går nedrivningen af eksisterende bygning i gang.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 14/37548
Resume
Rådgiveraftalen i forbindelse med til- og ombygning på Vinkelvej 20, Viborg (Mercantec) har været sendt i EU-udbud og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen A/S er antaget som totalrådgiver på opgaven.
 
Der ansøges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på 4.200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser, licitation m.v.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne & Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Overlund og Rosenvængets Skoler” forhøjes med 4.200.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2017, med rådighedsbeløb på  2.000.000 kr. i 2018 og med rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2019
 
at udgiften på 1.500.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften på 2.000.000 kr. i 2018 og 700.000 kr. i 2019 afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
Børne & Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Overlund og Rosenvængets Skoler” forhøjes med 4.200.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2017, med rådighedsbeløb på  2.000.000 kr. i 2018 og med rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2019
 
at udgiften på 1.500.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften på 2.000.000 kr. i 2018 og 700.000 kr. i 2019 afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 18. januar 2017 (sag nr. 26) at helhedsplan for Vinkelvej 20 godkendes for så vidt angår den fysiske placering af klubben Toften samt udvidelse af fagfløj og fysioterapifaciliteter.
 
Et eventuelt provenu ved salg af klubben Toften beliggende Gl. Randersvej 49 tilgår finansieringen af skolen på Vinkelvej 20.
 
På møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 21. marts 2017 (sag nr. 4) blev det besluttet at idrætsfaciliteter til indskolings- og Rosenvænget-elever på Vinkelvej 20 etableres som beskrevet i den oprindelige plan. Børne- og Ungdomsudvalget den 3. januar 2017(sag nr. 11)
 
Inddragelse og høring
Den fremtidige fysiske placering af klubben Toften har været sendt i høring hos Ungdomsskolens bestyrelse (ansvarlig for klubberne), i Overlund Skoles bestyrelse, i Rosenvængets Skoles bestyrelse samt i de tre skolers respektive MED-udvalg.
 
Den oprindelige helhedsplan er resultatet af den proces for det fysisk og bygningsmæssige spor, der siden begyndelsen af 2016 er forløbet mellem repræsentanter fra Børn- og Unge, Ejendomme & Energi, skolerne og Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.
 
Beskrivelse
Helhedsplanen beskriver og illustrerer, hvorledes de to skoler kan organisere sig i de nuværende bygninger og i hvilket omfang og til hvilket formål der bygges om eller suppleres med nye tilbygninger.
 
Der er tidligere givet bevillinger til ”Overlund og Rosenvængets Skoler” projektet.
Kultur- og dimensionsproces             750.000 kr.
Nedrivning Rosenvængets Skole      4.376.000 kr.
PCB sanering 2 klasselokaler 1.500.000 kr.
         
Udgiften til projektering af projektet udgør
 
Aktivitet
Anslået udgift
Ekstern rådgivning
3.505.500 kr.
Intern rådgivning
402.500 kr.
Licitation, landinspektør, geotekniker, miljøprøver, trykning m.v.
292.000 kr.
I alt
4.200.000 kr.
 
 
Alternativer
 
Ingen
 
Tidsperspektiv
 
Forvaltningen forventer at endelig for- og hovedprojekt præsenteres i byggeudvalget/styregruppen den 20. september 2017 med behandling i B&U den 31. oktober 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
 
Ingen
 
Juridiske og planmæssige forhold
Som tidligere omtalt etableres idrætsfaciliteterne på Vinkelvej som beskrevet i den oprindelige helhedsplan og udformes så de sammen med evt. idrætsfaciliteter i Nordisk Park vil fremstå som en helhed. Øvrige behov for idrætsfaciliteter dækkes primært i Overlund Hallen, indtil nye idrætsfaciliteter er etableret i Nordisk Park, såfremt plangrundlag og finansiering tillader det.
 
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

Sagsid.: 17/20800
Resume
Byrådet udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver samt angiver bestyrelsens sammensætning. Derudover fastsætter styrelsesvedtægten regler vedr. valg og valgperiode samt oplysninger om konstituering, møder og forretningsorden.
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
                                                                           
1.    at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole
godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
                                                                           
1.   at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole
godkendes
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. maj 2016 (sag nr. 8) med følgende sagsfremstilling:
 
Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007, sag nr. 207 styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.
 
 
Inddragelse og høring
Vedtægt og bilag har været til høring i ungdomsskolebestyrelsen.
 
 
Beskrivelse
Der er ændringer i bilagene. Ændringerne er markeret med rødt.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 21. juni 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/31825
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.   at den reviderede styrelsesvedtægt og bilag for folkeskolen godkendes.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.   at den reviderede styrelsesvedtægt og bilag for folkeskolen godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. maj 2016, (sag nr. 9) med følgende sagsfremstilling:
 
Byrådet godkendte på sit møde den 27. marts 2007, (sag nr. 162), styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. august 2007.
 
I henhold til lov om folkeskolen skal byrådet udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.
 
Formålet med udarbejdelse af styrelsesvedtægten er bl.a. at fastsætte
 
·     antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
·     fremgangsmåde ved valg af medarbejder- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen
·     regler for skolebestyrelsens mødevirksomhed
·     skolebestyrelsens beføjelser
·     omfanget af Børne- og Ungdomsudvalgets møder med skolebestyrelserne.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I styrelsesvedtægtens bilag er der foretaget konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger samt enkelte administrative præciseringer. Der er ændret både i styrelsesvedtægten og i bilagene. Ændringerne er markeret med rødt.
 
Som en væsentlig ændring kan nævnes:
 • Principper for tildeling af ressourcer
 • Den specialpædagogiske bistand
 • Ikke længere mulighed for oprettelse af storklasser, grundet i at frikommuneforsøget ophører
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 21. juni 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 17/20407
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1.    at orienteringen bliver taget til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
Orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Udarbejdes hvert år.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Elev- og klasseprognosen er udarbejdet på baggrund af den nye ”Befolkningsprognose for Viborg Kommune 2017-2032” samt dækningsgraden (angiver hvor stor en andel af børn bosiddende i et skoledistrikt, der går i den specifikke distriktsskole).
 
Prognosen forsøger at forudsige antal elever og klasser frem mod år 2032. Antallet af klasser forudsiges på baggrund af de fremskrevne elevtal, idet den 28. elev (hhv. 56. elev osv.) i nærværende prognose udløser en klassedeling.
 
Elev- og klasseprognosen omfatter alene 0.-9. klasse i de kommunale skoler eksklusiv elever i specialklasser samt 10. klassetrin, idet disse vil være vanskeligt at forudsige over en lang årrække.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 17/6744
Resume
Chefgruppen i Børn & Unge besluttede i februar 2017, en ny procedure for visitation til specialtilbud i dagtilbud og skole samt skoleudsættelse.
 
Visitationsudvalget består af Skolechefen, Dagtilbudschefen, Afdelingsleder i PPL (Pædagogisk Praksis og Læring), Ledelse fra den skole eller det dagtilbud, der indstiller til specialtilbud samt en medarbejder fra Børn & Unge sekretariatet.
 
Beslutningskompetence i forhold til at henvise børn til et specialtilbud og i forhold til skoleudsættelse er ligger hos skolechefen når det vedrører skoleområdet og dagtilbudschefen når det vedrører dagtilbud.
 
I forbindelse med indførelsen af en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 1. januar 2018 vil procedurerne for visitation blive revideret, således at den distriktsskole, der har betalingsforpligtelsen for børn i specialtilbud, inddrages i forbindelse med visitation og revisitation – også selvom barnet henvises fra en anden skole end distriktsskolen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1.    at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
Oriententeringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget bad på mødet den 03-04-2017 om at få forelagt en sag vedr. visitation til specialtilbuddene.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Chefgruppen i Børn & Unge besluttede i februar 2017, en ny procedure for visitation til specialtilbud i dagtilbud og skole samt skoleudsættelse. I den nye model for visitation er der fokus på, at så mange børn som muligt får deres dag- og skoletilbud i almenområdet i deres nærmiljø. I forhold til visitation til specialtilbud afspejler de nye visitationsprocedurer ligeledes behovet for fokus på sammenhængen på 0-18 års området.
 
Visitationsudvalget består af:
 • Skolechefen
 • Dagtilbudschefen
 • Afdelingsleder i PPL (Pædagogisk Praksis og Læring)
 • Ledelse fra den skole eller det dagtilbud, der indstiller til specialtilbud (deltagelse er frivillig)
 • Sekretariatsbistand
 
Der er ligeledes mulighed for at indkalde relevante aktører ad hoc med henblik på dialog og kvalificering forud for beslutning.
 
Visitationsudvalgets opgave er at:
·       Have et kritisk blik på indstilling til visitation
·                  Følge området og have overblik og lave generelle anbefalinger (tilbageløb i systemet)
·                  Kvalitetssikring
·       Løbende relevant statistisk materiale
·                  Udøve kompetencen til at pålægge specialskoler at modtage elever (f.eks. når en skole skal tage en elev ind midt på et skoleår)
·       Klæde beslutningstager på til at træffe afgørelse i forhold til visitation
·       Sikre halvårlige møder med specialtilbud (skole/dagtilbud) for at følge udvikling på området
 
Beslutningskompetence i forhold til at henvise børn til et specialtilbud og i forhold til skoleudsættelse er ligger hos skolechefen når det vedrører skoleområdet og dagtilbudschefen når det vedrører dagtilbud.
 
Udvalget mødes hver 14. dag for at sikre mulighed for løbende visitering.
 
Procedurebeskrivelse for visitering til specialtilbud og skoleudsættelse findes i bilag 1.
 
Procedurebeskrivelse for revisitation findes i bilag 2.
 
I forbindelse med indførelsen af en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 1. januar 2018 vil procedurerne for visitation blive revideret, således at den distriktsskole, der har betalingsforpligtelsen for børn i specialtilbud, inddrages i forbindelse med visitation og revisitation – også selvom barnet henvises fra en anden skole end distriktsskolen.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 17/18748
Resume
I forbindelse med behandling af høringssvarene vedr. den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at revurdere tildeling af midler til sprog- og integrationsindsatsen – ud over den 2 årige periode.
 
Forvaltningen foreslår:
 
·         At modellen fortsætter som nu, men at skolerne tildeles midler til ét ekstra år for alle 2- sprogede elever og flygtninge uanset hvornår de er startet i dagtilbud eller skole, svarende til 24.660 kr. for alle 2-sprogede og yderligere 16.200 kr. for flygtninge (ud over den almindelige elevtakst). Modellen vil koste ca. 4,5 mio. kr. og kan finansieres af en ekstrabevilling til skolerne eller af den nuværende almene elevtakst.
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget
 
 1. at den nuværende model fortsætter.
 2. at der derudover yderligere tildeles 60 % af årstaksten (svarende til 24.660 kr.) til et 3. år, som kun kan bruges i skolen til alle 2-sprogede børn, samt et ekstra beløb til flygtning på 60% af årstaksten for flygtninge (svarende til 16.200 kr), som kun kan bruges i skolen.
 3. at udgiften på ca. 4,8 mio. kr. finansieres ved at trække beløbet fra den samlede sum til elevtildeling inden elevtaksten opgøres (svarende til i gennemsnit 480 kr. færre pr. elev).
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
 1. Den nuværende model fortsætter.
 2. Der tildeles yderligere 60 % af årstaksten (svarende til 24.660 kr.) til et 3. år, som kun kan bruges i skolen til alle 2-sprogede børn, samt et ekstra beløb til flygtning på 60% af årstaksten for flygtninge (svarende til 16.200 kr), som kun kan bruges i skolen.
 3. Udgiften på ca. 4,8 mio. kr. finansieres ved at trække beløbet fra den samlede sum til elevtildeling inden elevtaksten opgøres (svarende til i gennemsnit 480 kr. færre pr. elev).
Sagsfremstilling
Historik
Den gældende model for ressourcetildeling til flygtninge blev præsenteret for Børne- og Ungdomsudvalget den 26-01-2016 (sag 1).
 
I forbindelse med behandling af høringssvarene vedr. den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 03-04-2017 (sag 1), at anmode om forelæggelse af en sag med henblik på revurdering af tildeling af midler til sprog- og integrationsindsatsen – ud over den 2 årige periode.
 
Inddragelse og høring
 
Intet.
 
Beskrivelse
I den nuværende model for sprog- og integrationsindsatsen gør følgende sig gældende:
 
Dagtilbud:
På dagtilbudsområdet tildeles der en takst på 70.700 kr. om året i to år for flygtninge gældende fra den dag barnet starter Dagtilbud. Der gives ikke en særlig takst til 2-sprogsindsatsen for andre 2-sprogede børn i dagtilbud. Finansiering af denne indsats ligger i almentaksten.
 
Skole:
På skoleområdet tildeles der en takst på 41.100 årligt i 2 år til varetagelse af 2-sprogsundervisning for alle flersprogede børn. Derudover tildeles en takst på 27.000 kr. pr. barn til særlig støtte i skole og SFO for flygtninge i en 2 årig periode fra barnet starter i skole.
 
For begge takster gælder det, at taksten gives i to år fra barnet starter i Dagtilbud eller Skole. Det vil sige, at hvis barnet ankommer som 2 årig, vil midlerne til varetagelse af 2-sprogsundervining samt særlig støtte for flygtninge være opbrugt inden barnet starter i skole. Konsekvensen af denne ordning vil få effekt for skolerne fra 01-01-2018.
 
Alle 2-sprogede børn sprogtestes inden de skal starte i skole. I foråret 2017 er 137 børn sprogtestet. Af disse børn er 23 børn (16,8%), ifølge testen, vurderet til basisundervisning. Derudover er 57 børn (41,6%) vurderet til intensiv støtte og 57 børn (41,6%) er vurderet til fokuseret sprogstøtte eller generel opmærksomhed. Af de 2-sprogede børn, der vurderes til intensiv sprogstøtte var 36 (57 %) født i Danmark. Det kan altså tyde på, at nogle af de 2-sprogede børn har et behov for en intensiv indsats når de starter i skole, uanset indsatsen i dagtilbud.
 
Det foreslås derfor at:
 
Den nuværende model fortsætter. Derudover tildeles der yderligere 60 % af årstaksten, (svarende til 24.660 kr.) til et 3. år, som kun kan bruges i skolen til alle 2-sprogede børn, samt et ekstra beløb til flygtning på 60% af årstaksten for flygtninge (svarende til 16.200 kr.).
 
Med udgangspunkt i prognosen for hvor mange 2-sprogede, man regner med kommer til Viborg Kommune i 2018 vil ændringen årligt beløbe sig til ca. 4,5 mio. kr. Denne ekstraressource kan enten finansieres ved:
 • At øge det samlede budget til skoleområdet med 4,5 mio. kr.
 • At trække beløbet fra den samlede sum til elevtildeling inden elevtaksten opgøres (svarende til i gennemsnit ca. 450 kr. færre pr. elev).
 
Alternativer
Taksten til 2-sprogede på dagtilbuds- og skoleområdet harmoneres og strækkes over 3 år i stedet for 2, hvoraf det 3 år altid vil tilfalde skolen. Med en takst på 68.100 kr. for flygtninge vil det betyde, at en flygtning det første år vil få 80% af beløbet (54.480 kr.) og det andet år vil få 60% (40.860 kr.) uanset om det går i dagtilbud eller skole og at Flygtninge vil få tildelt et 3. år svarende til 60% af en årstakst, som altid vil tilfalde skolen.  Alle 2-sprogede børn (der ikke er flygtninge) vil få 60 % af 41.100 kr. (24.660 kr.) år 3, hvis det går i skole eller det første år i skolen, hvis barnet er kommet til landet mere end 2 år før skolestart.
 
Ved denne model vil der skulle flyttes midler fra politikområde dagtilbud til politikområde skoler svarende til ca. 2,6 mio. kr. Desuden vil der skulle regnes med en merudgift i forhold til tabt forældrebetaling for de midler, der overføres til skoleområdet svarende til ca. 650.000 kr. Ca. 1,6 mio. kr. heraf er direkte fra nuværende flygtningepulje og 1 mio. kr. fra ”børnetaksterne”, da der jo ikke er en adskilt tildeling til andre 2-sprogede på dagtilbud i dag.
 
Tidsperspektiv
Justeringen skal træde i kraft 01-01-2018
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 17/3915
Resume
I takt med, at antallet af udenlandsk arbejdskraft på såvel private virksomheder og uddannelsesinstitutionerne i Viborg Kommune stiger og samtidig med, at der er etableret internationale linjer i såvel grundskole regi og gymnasieregi, vurderes der tillige et behov for etablering af en international børnehave i kommunen.
 
Lovgivningen muliggør nu, at en international børnehave kan etableres i tilknytning til en eksisterende institution, hvilket muliggør, at en eventuel oprettelse vil være mere bæredygtig og fleksibel i Viborg Kommune.
 
Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag tage stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med planerne og grundlaget for oprettelse af en international børnehave med opstart den 1. januar 2018.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
Med udgangspunkt i det i sagen beskrevne, arbejdes der videre med detailbeskrivelse af etablering af international børnehave med opstart den 1. januar 2018
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har generelt et stort antal private og uddannelsesmæssige arbejdspladser, som beskæftiger udenlandsk arbejdskraft. På baggrund heraf efterspørges et internationalt uddannelsestilbud til medrejsende børn, og det vurderes endvidere, at der vil være efterspørgsel efter et engelsksproget dagtilbud.
 
I Viborg Kommune er der inden for de sidste fem år etableret international uddannelse på grundskole og gymnasieniveau ved henholdsvis Viborg Private Realskole og Viborg Katedralskole. Viborg Kommune har spillet en rolle heri som led i kommunens fortløbende arbejde med modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Senest med Apples datacenter samt etableringen af Invest In Viborg forventes behovet for internationale tilbud at stige yderligere i de kommende år.
 
I lyset heraf har Børne- og Ungdomsudvalget anmodet om, at der skulle arbejdes videre med udarbejdelse af et grundlag for eventuel etablering af en international børnehave i Bulderby.
                  
 
Inddragelse og høring
Personalet og ledelsen i Bulderby har været involveret og engageret i det foreløbige arbejde og er positivt stemt for forslaget. 
 
Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med planerne, vil alle relevante interessenter blive inddraget og hørt i den videre proces.
 
 
Beskrivelse
Børn & Unge har i samarbejde med Erhverv & Udvikling hen over vinteren og i det tidlige forår arbejdet med mulighederne for etablering af et internationalt, engelsksproget dagtilbud i Viborg Kommune.
 
En ændring af dagtilbudsloven fra december 2016, har til formål at understøtte muligheden for tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft bl.a. ved forbedrede muligheder for etablering af internationale dagtilbud. Internationale dagtilbud defineres i denne sammenhæng som dagtilbud eller afdelinger heraf, hvor hovedsproget ikke er dansk.
 
Etableringen af et internationalt børnehavetilbud understøtter den Dobbelte Ambition i Viborg Kommune og vil kunne ses som et vigtigt element ift. at tiltrække nye borgere og virksomheder til Viborg Kommune. Tilbuddet vil kunne være med til at understøtte og synliggøre Viborg Kommunes Børn og Unge politik samt de ambitiøse visioner på Børn og Unge området.
 
I forbindelse med overvejelserne vedr. etablering af et internationalt børnehavetilbud, er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i aktuelle virksomheder med internationale medarbejdere. Undersøgelsen viser at der er et behov for et engelsksproget tilbud (undersøgelsen vedlægges som bilag 1).
 
Med etablering af et internationalt dagtilbud i kommunalt regi, vil der i Viborg Kommune, som et af de få steder i Danmark, allerede pr. 1. januar 2018 kunne tilbydes en kæde af internationale tilbud fra børnehave til gymnasium. Det vil således også bekræfte billedet af Viborg Kommune som en international foregangskommune i Danmark og bidrage til at styrke indsatsen i Invest in Viborg.
 
Konkret vil der kunne etableres en engelsksproget børnehavegruppe under den nye daginstitution Bulderby med plads til op til 20 børn.
Der tales engelsk internt blandt personale og børn i gruppen om formiddagen. Om eftermiddagen indgår den engelsksprogede børnegruppe, sammen med de danske børnegrupper i Bulderby, med udgangspunkt i dansk pædagogik og de værdier, der kendetegner Viborg Kommunes dagtilbud. Børnene vil således også møde dansk sprog og kultur i Bulderby.
 
Børn af udenlandsk arbejdskraft i Viborg Kommune har fortrinsret, men der vil – såfremt der er plads – kunne suppleres op med danske børn fx af forældre på vej mod international udstationering mv.
 
Et kommunalt, engelsksproget tilbud, med udgangspunkt i dansk pædagogik og danske læreplaner, foreslås, som grundlag for arbejdet med børnenes trivsel, udvikling og læring.
 
I forbindelse med etablering af tilbuddet vil Viborg Kommune indbyde Pædagoguddannelsen på VIA (som har mange internationale studerende i Viborg), virksomheder og øvrige uddannelsesinstitutioner til et partnerskab.
Bulderby vil desuden i endnu højere grad kunne fremstå som en moderne besøgsdestination for fremvisning af dansk knowhow i bred forstand for de internationale gæster i Viborg Kommune.
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med de i sagen beskrevne planer for etablering af en international børnehave vil den videre proces være en nøjere og mere indgående detailbeskrivelse af såvel optagelseskriterier, pædagogik, og økonomi med henblik på en endelig beslutning i Byrådet den 25. oktober 2017.
 
Alternativer
Et alternativ til etablering af et kommunalt internationalt dagtilbud vil være oprettelse af et tilbud i privat regi. Umiddelbart ville etablering af et sådant tilbud fordre en noget længere proces, da der i Viborg Kommune ikke pt. er private uddannelses- eller pasningstilbud, som besidder de pædagogiske kompetencer på dagtilbudsområdet eller de nødvendige fysiske rammer.
 
 
Tidsperspektiv
Opstartstidspunktet fastsættes til 1. januar 2018
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Prisen for en international institutionsplads vil kunne ligge på det nuværende niveau for en almen institutionsplads.
Der vil skulle udarbejdes et etableringsbudget indeholdende udgifter til bl.a. indkøb af pædagogisk materiale, opkvalificering af personale (herunder intensiv sprogundervisning), udgifter til øget normering og special indskrivning via pladsanvisningen.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Hjemlen til etablering af international børnehave findes i dagtilbudsloven og etablering vil ikke have planmæssige konsekvenser, da afdelingen foreslås etableret i en eksisterende daginstitution

Bilag

Sagsid.: 16/59602
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om de indkomne høringssvar giver anledning til at ændre på beslutningen om
·        at den særlige tildeling til udegrupper og skovbørnehaver ophører med virkning fra budget 2018
·        at den særlige tildeling til udegrupperne i Engelsborg Børnehus og Digterparkens Børnehus bevares, idet deres særlige tillæg først bortfalder i 2020,
·        at den særlige tildeling til puljeordningen naturbørnehaven Høndruphus bevares indtil videre
·        at der tages stilling til fordelingen af de resterende midler på et senere tidspunkt
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017
Børne- og Ungdomsudvalget beslutning af 21. marts 2017 fastholdes hvilket indebærer:
 
1.   Den særlige tildeling til udegrupper og skovbørnehaver ophører med virkning fra budget 2018
2.   Den særlige tildeling til udegrupperne i Engelsborg Børnehus og Digterparkens Børnehus bevares, idet deres særlige tillæg først bortfalder i 2020,
3.   Den særlige tildeling til puljeordningen naturbørnehaven Høndruphus bevares indtil videre
4.   Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver at beslutningen ikke giver anledning til at udegrupperne hermed nedlægges. Der henvises til, at områderne under et ligestilles, idet der i 2018 tilføres i alt 1,8 mio. kr. og samtidig får samme økonomiske rammevilkår
5.   Udvalget et opmærksomme på, at der for nuværende ikke er taget stilling til fordelingen af de 1,8 mio. kr. som er tilført budgettet fra 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
Sagsfremstilling
Historik
På mødet den 21. marts 2017 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at den særlige tildeling til udegrupper og skovbørnehaver ophører med virkning fra budget 2018 (Sag nr. 9).    Tildelingen for Engelsborg Børnehus og Digterparkens Børnehus ophører dog først i 2020, og tildelingen for puljeordningen Naturbørnehaven Høndruphus bevares indtil videre. Udvalget besluttede endvidere, at der tages stilling til fordelingen af de resterende midler for budget 2017-2020 på et senere tidspunkt. 
 
Inddragelse og høring
Børne- og Ungdomsudvalget sendte sin beslutning på mødet den 21. marts 2017 i høring i områdebestyrelserne, bestyrelserne for de selvejende institutioner samt MED-udvalg. Af bilag 1 fremgår et resume af høringssvarene, hvor høringssvarene også er samlet i temaer. Af bilag 2 fremgår de fulde høringssvar, og bilag 3 udgør et bilag til høringssvaret fra Digterparkens Børnehus’ bestyrelse.
 
På indeværende møde den 30. maj 2017 skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til, om høringssvarene giver anledning til at ændre beslutningen truffet på mødet d. 21. marts 2017.
 
Beskrivelse
1. Den særlige tildeling til udegrupper og skovbørnehaver ophører med virkning fra budget 2018
Flere høringsparter tilslutter sig forslaget, herunder bestyrelsen og MED fra Område Sydøst som dog anfører, at det har en negativ effekt på områdets økonomi. Områdeformændene og formænd/næstformænd for de selvejende institutioner ønsker, at der findes en ensartet tildeling og en løsning for Skovbørnehaven Fredly, Engelsborg Børnehus og Digterparkens Børnehus, som ikke kan rumme flere børn. Høringsparter fra Område Nord anfører, at det bør være en politisk beslutning, om man ønsker udegrupper og skovbørnehaver og dermed prioriterer det økonomisk, da der er tale om mindre enheder. I flere af høringssvarene angives, at man ønsker en varig løsning. Forældrerådet i Børnehuset Kokholm ønsker at bevare tildelingen til sin udegruppe.
 
2. Den særlig tildeling til udegrupperne i Engelsborg Børnehus og Digterparkens Børnehus bortfalder i 2020
Flere høringsparter tilslutter sig forslaget. Digterparkens Børnehus ønsker at bevare den særlige tildeling. Høringsparterne fra område Sydøst ønsker en overgangsordning for Skovbørnehaven i Bøgeskovens Børnehus.
 
3. Den særlige tildeling til puljeordningen Naturbørnehaven Høndruphus bevares indtil
videre
Nogle høringsparter tilslutter sig forslaget, men andre finder det uhensigtsmæssigt, at Høndruphus bevarer sin særlige tildeling, og at den bør ophøre i 2018 eller 2020.
 
4. Der tages stilling til fordelingen af de resterende midler på et senere tidspunkt
Nogle høringsparter tilslutter sig, at prioriteringen af midler sker på et senere tidspunkt, mens andre høringsparter anfører, at det medfører usikkerhed. Nogle høringsparter fremhæver, at midlerne bør tilføres områderne med henblik på at øge normeringen og hæve kvaliteten. Beslutningen bør ikke kun træffes med økonomi for øje, men også ske med børneperspektivet in mente.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har den 17. maj 2017 haft møde med bestyrelsen for Digterparkens Børnehave og i forlængelse af mødet er der udarbejdet en kapacitetsanalyse for dagtilbud (3-6 år) fordelt på skoledistrikter i Viborg by (vedlagt som bilag 4). Herudover er der udarbejdet et notat omkring økonomi og mulighed for evt. tilbygning ift. Digterparkens Børnehus (vedlagt som bilag 5)
 
Alternativer
Børne- og Ungdomsudvalget kan overveje at imødekomme høringssvarene fra Områdebestyrelsen Sydøst og Digterparkens Børnehus.
 
 
Tidsperspektiv
Fastholder Børne- og Ungdomsudvalget sin beslutning fra mødet den 21. marts 2017, vil beslutningen bliver implementeret med virkning fra budget 2018
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
 


Bilag

Sagsid.: 16/1159
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag