You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 2. januar 2018 kl. 12:00

Mødested M5
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger Der vil være frokost i kantinen fra 12-12.30

Sagsid.: 17/59985
Resume
Sagen omhandler konstatering af Børne- og Ungdomsudvalgets sammensætning på baggrund af Byrådets konstituerende møde den 13. december 2017
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
1. at orienteringen tages til efterretning
 
 
 
                         
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Punktet blev – i henhold til forretningsordenens §1 – ledet af Per Møller Jensen
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
 
I henhold til Styrelsesvedtægten for Viborg Kommune, (§ 6), nedsættes der et Børne- og Ungdomsudvalg.
 
Punktet ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet, jf. forretningsordenens § 1.
 
Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 13, og det varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på børne- og ungdomsområdet.
 
Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 13.
 
På mødet den 13. december 2017 (sag nr. 7), valgte Byrådet følgende 5 byrådsmedlemmer til Børne- og Ungdomsudvalget:
 
(A) Per Møller Jensen
(V) Claus Clausen
(A) Eva Pinnerup
(C) Stine Damborg
(C) Simon Høyer
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Udvalgets valgperiode er 2018-2021
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 17/59985
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget vælger sin formand.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget vælger formand
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Per Møller Jensen blev valgt som formand
 
Punktet blev – i henhold til forretningsordenens § 1 – ledet af Per Møller Jensen
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 22, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse vælger udvalget en formand.
 
Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i henhold til § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet, jf. forretningsordenens § 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.  
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/59985
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til hvorvidt udvalget ønsker at vælge en næstformand og i bekræftende fald træffe beslutning om valget
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til hvorvidt der skal vælges en næstformand, og såfremt dette besluttes efterfølgende
 
2. at foretage valg af næstformand
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Claus Clausen blev valgt som næstformand
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Efter styrelseslovens §22 kan der vælges en næstformand for udvalget. Af udvalgets forretningsorden §1 fremgår endvidere, at der skal udpeges en næstformand.
 
Valget sker efter bestemmelsen om flertalsvalg i den kommunale styrelseslov §24, stk. 1.
 
Valget ledes af den nyvalgte formand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/59985
Resume
Der behandles et forslag til en mindre justering af den gældende forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
1. at sagen overgår til 2. behandling på førstkommende ordinære udvalgsmøde med henblik på godkendelse af ændret forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Sagen fremsendes til 2. behandling på næstkommende møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 23. januar 2018
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Det fremgår af styrelseslovens §20, stk. 3, at stående udvalg nedsat af byrådet selv fastlægger deres forretningsorden.
 
Den for Børne- og Ungdomsudvalget tidligere vedtagne forretningsorden er som udgangspunkt fortsat gældende.
 
Forretningsordenen indeholder på samme måde som byrådets forretningsorden nærmere regler for:
  • Udvalgets mødevirksomhed
  • Beslutninger og beslutningsprotokol
  • Delegation
  • Habilitet og tavshedspligt
 
Da styrelsesvedtægten for Viborg Kommune ændres er det nødvendigt at foretage en mindre justering af forretningsordenens henvisning til styrelsesvedtægten.
 
Ændringer i forretningsordenen skal efter forretningsordenens §14, stk. 2 behandles på 2 ordinære udvalgsmøder.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/59985
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
1. at den politiske mødeplan 2018 for Børne- og Ungdomsudvalget, med den i sagen foreslåede ændring, godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Den i sagen forelagte mødeplan blev godkendt, med den tilføjelse, at de ordinære udvalgsmøder starter k. 12.15
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Byrådet behandlede på sit konstituerende møde den 13. december 2017 (sag 98) politisk mødeplan for 2018, hvor tidspunkterne for Byrådets og Økonomiudvalgets møder blev godkendt.
Af sagen fremgik bl.a. at der i den samlede politiske mødeplan for 2018 forudsættes, at der ikke afholdes møder i udvalgene i juli måned samt i skolernes vinterferie og efterårsferie, henholdsvis uge 7 og uge 42.
Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalget selv fastsætter sin mødeplan.
 
Af den politiske mødeplan fremgår det, at Børne- og Ungdomsudvalget afholder møder på tirsdage med start kl. 12.30. Dette grundet hensynet til andre fagudvalg og personoverlap blandt byrådsmedlemmerne.
Der vil være mulighed for frokost fra kl. 12.00 forud for udvalgsmøderne.
 
Med baggrund i den af Byrådet vedtagne mødeplan forslås følgende mødedatoer for Børne- og Ungdomsudvalget i 2018:
 
Tirsdag den 2. januar
Tirsdag den 23. januar
Tirsdag den 27. februar
Tirsdag den 20. marts (foreslås ændret til torsdag den 22. marts kl. 08.30)
Tirsdag den 24. april
Tirsdag den 29. maj
Tirsdag den 19. juni
Tirsdag den 14. august
Tirsdag den 18. september
Tirsdag den 30. oktober
Tirsdag den 27. november
 
Der vil med dette forslag fortsat være åbnet op for den mulighed – i lighed med vanlig praksis – at udvalget kan afvikle temadrøftelser såvel forud for som i forlængelse af det ordinære møde.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/59985
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
1. at det i sagen forelagte introduktionsforløb godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Det fremlagte introduktionsforløb blev godkendt
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Det nye Børne- og Ungdomsudvalg er tiltrådt den 1. januar 2018. I den anledning er der udarbejdet et forslag til et introduktionsforløb for udvalget.
 
Udover den almene introduktion til og information om de enkelte politikområder, økonomi og budget foreslås også, at der undervejs indlægges temamøder.
 
Selve introduktionsforløbet igangsættes med et temamøde den 9. januar 2018 kl. 8-12 og følges op med en række temamøder.
Den samlede plan fremgår af bilag 1
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Forløbet vil løbe hen over vinteren og det tidlige forår 2018
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/60606
Resume
Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen og de givne meddelelser til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Den givne orientering og de givne meddelelser blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
Udvalgsformanden:
  • Der er modtaget en invitation fra bestyrelsen på Vestervang Skole vedr. autismetilbuddet. Forvaltningen afgiver et svar.
 
 
2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
3. Diverse møde og arrangementer

Sagsid.: 17/62526
Resume
Siden 2014 er der blevet afviklet ”Snapsting for børn”. Aktivitetsniveauet har været stigende i gennem årene. På grund af bortfald af midler fra bl.a. Aarhus 2017 mangler der 200.000 kr. i budgettet for 2018 til at kunne fastholde aktivitetsniveauet fra 2017.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
2. at bevillingen i 2018 finansieres via overførte midler fra 0,35% puljen
3. at bevillingen fra 2019 og fremover indarbejdes i driftsbudgettet
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
1. Der bevilges 200.000 kr. til Snapstinget
 
2. Bevillingen finansieres i 2018 via overførte midler fra 0,35% puljen
 
3. Fra og med 2019 søges udgiften indarbejdet i driftsbudgettet
 
4. Der indføres et ”now show gebyr”, som anført i sagens bilag 1
Sagsfremstilling
Historik
Snapsting for børn har været afholdt 4 gange. Aktivitetsniveauet har været støt stigende. I 2017 deltog 4000 folkeskoleelever i alderen 6 – 12 år, 1200 børnehavebørn og ca. 300 dagplejebørn.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Snapsting for Børn er ved at blive opbygget som en fast tradition for afslutning af skoleåret for mange af kommunens skoler og børnehaver.  Den stemning der møder børnene inde på Borgvold er en helt unik festival-stemning i børnehøjde. Klasserne tager derind for at deltage i en eller flere workshops de på forhånd er tilmeldt, men får mange flere oplevelser med sig hjem. Udover de workshops der kræver tilmelding, er der en række af såkaldte ”walk-in tilbud” på stedet, ligesom der foregår pop-up gøgl, skuespil, sang, dans osv. rundt om i området. Børnene deltager i alle disse aktiviteter på tværs af skoler, aldersgrupper og anden tilknytning, hvilket bibringer dem oplevelsen af at have været en del af noget større; del af et socialt fællesskab. Helt i tråd med den oplevelse som Snapsting ønsker at bibringe de voksne borgere.
I de workshops, som skoler og børnehaver har tilmeldt sig hjemmefra, møder børnene fagligt kompetente og inspirerende kunstnere, som de arbejder sammen med en halv eller hel skoledag på Borgvold. En stor del af disse besøg på Borgvold er kulminationen på et længerevarende forløb, hvor kunstneren tidligere har været ude på skolen og haft et læringsforløb med børnene. Således bliver der også skabt plads og tid til både fordybelse og læring gennem længerevarende kreative forløb.
Alle workshops udbydes og omtales gennem KLC-Viborg, og KLC-sekretariatet har en plads i Snapsting for Børns Styregruppe og er med til at udvikle, kvalificere og forankre denne kultur- og læringsfestival for børn.
 
På grund af bortfald af midler fra bl.a. Aarhus 2017 mangler der 200.000 kr. i budgettet for 2018 til at kunne fastholde aktivitetsniveauet fra 2017. Det foreslås at Børne- og Ungdomsudvalget bidrager med dette beløb i 2018 og i årene fremover.
Finansieringen i 2018 vil kunne afholdes af overførte budgetmidler fra 0,35% puljen, (forudsat Byrådet godkender budgetoverførselen i forbindelse med godkendelse af det endelige regnskab). Fra 2019 og fremover indarbejdes beløbet i det almindelige driftsbudget
 
Det bemærkes endvidere, at der fortsat vil være mulighed for både skoler og dagtilbud at ansøge transportpuljen om midler til at dække udgiften til transport til og fra arrangementerne.
 
Alternativer
Der arbejdes kontinuerligt på fundraising og sponsering, men det er pt. ikke lykkedes at finde nogen blivende hovedsponsor for Snapsting for Børn. Et alternativ kunne også være deltagerbetaling for skoler og børnehaver, men det vil formodentlig medføre at en række institutioner permanent vælger festivalen fra. En endelig mulig konsekvens på fortsat manglende finansiering vil være, at Snapsting for Børn begrænses til oplevelsesdelen for familier, som fint er dækket af finansieringen fra Kulturudvalget.
 
Tidsperspektiv
Arbejdet med at planlægge årets indhold påbegyndes primo januar, og det er en forudsætning for arbejdets påbegyndelse at finansieringen er på plads.
Det anbefales at tilskuddet på de 200.000 gøres til et fast årligt tilskud på samme måde som tilskuddet fra Kulturudvalget.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Snapsting for børn kostede i 2017 605.000 kr. at afvikle. 130.000 kr. kom fra en bevilling fra Aarhus2017 og 150.000 kr. fra Kulturstyrelsen. De resterende 325.000 kr. kommer fra Viborg Kommune (Kulturudvalgets område). For at fastholde et aktivitetsniveau i 2018 som svarer til 2017 mangler der samlet 200.000 kr. bl.a. på grund af bortfald af midler fra Aarhus 2017.
Bilag

Sagsid.: 17/43860
Resume
Der fremlægges i sagen en status på Familieområdet for november 2017, i forhold til de aftalte parametre.
 
Antallet af børnefaglige undersøgelser (BFU’er), der ikke afsluttes inden for tidsfristen, er faldet fra 75% i oktober til 61% i november. Den ledelsesmæssige prioritering af arbejdet med børnefaglige undersøgelser og indførelsen af de såkaldte ”BFU-planlægningsskemaer”, begynder altså at vise effekt.
 
Antallet af overskredne handleplaner er steget med 7 %. Det store fokus på gennemførelse af de manglende BFU’er sammenholdt med et højere sygefravær i november, kan have betydning for dette.
 
Der er nu ansat 5 nye medarbejdere i faste stillinger og 3 i tidsbegrænsede stillinger med start pr. 01-01-2018. Der har dog været yderligere jobskifte blandt afdelingens rådgivere, blandt andet på grund af tiltrædelse i leder og specialistjob andre steder. Der er derfor igangsat endnu en ansættelsesrunde. Der kommer derfor flere nye medarbejdere i perioden 01-01-2018 til 01-03-2018.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 21-08-2017 (sag 2), at opnormere Familieafdelingen med 6 stillinger. I den forbindelse besluttede udvalget desuden, at udvalget hver måned skal præsenteres for en status på myndighedsområdet 0-18 år. Den sidste status på myndighedsområdet 0-18 år blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget den 28-11-2017 (sag 4).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Vedlagte oversigt har siden september 2017 været forelagt Børne- og Ungdomsudvalget, som en del af den politisk besluttede ledelsesinformation vedr. Familieafdelingen.
 
Oversigt over udviklingen i nøgletal.
Herunder ses den månedlige opgørelse på de aftalte parametre. Opgørelsestidspunkterne varierer, efter hvilke data, det er muligt at hente. For historik og en mere detaljeret forklaring på tallene i nedenstående tabel, se bilag 1.
 
Oversigt over nøgletal i Familieafdelingen
Børne- og Ungdomsudvalget
den 31-10-2017
Børne- og Ungdomsudvalget den 28-11-2017
Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Antal underretninger i perioden
(Opgjort pr. måned)
228
211
203
Igangværende sager i Familieafdelingen (Opgjort pr. sidste dato i måneden)
2271
2267
2210
Igangværende Børnefaglige undersøgelser jf. DUBU (Opgjort pr. sidste dato i måneden)
260
260
257
Børnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttede og som har varet mere end 4 mdr. fra modtagelse af underretning jf. DUBU (Opgjort pr. sidste dato i måneden)
195
183
156
Antallet af handleplaner hvor opfølgningsdatoen er overskredet i DUBU (Opgjort pr. sidste dato i måneden)
124
94
101
Antallet af anbringelser (Opgjort pr. sidste dato i måneden)
270
274
276
Aktive tvangssager, herunder anbringelser og samværssager (Opgjort pr. sidste dato i måneden)
34 sager vedr. 40 børn
35 sager vedr. 41 børn
?? sager vedr. ?? børn
Antal sager i ankestyrelsen, hvor borgeren gives medhold. (Næste opgørelse vil forlægge primo 2018)
 1 ud af 20 sager i første halvår 2017
1 ud af 20 sager i første halvår 2017
1 ud af 20 sager i første halvår 2017
Henvendelser vedr. Familieafdelingen stilet til medlemmer af Byrådet (Opgjort pr. måned)
1 henvendelse fra 1 borger
3 henvendelser fra 3 borgere
6 henvendelser fra 4 borgere
Antal medarbejdere ansat i Familieafdelingen - fuldtids årsværk inkl. leder (Opgjort pr. måned – en måned bagud)
72,69
72,23 (september)
70,82 (oktober)
Personaleomsætning Familieafdelingen/Viborg Kommune (Opgjort pr. måned – en måned bagud)
17 pers. fratrådt og 12 tiltrådt
18 pers. Fratrådt og 12 tiltrådt (September)
18 pers. Fratrådt/ 12 tiltrådt (September)
Sygefravær Familieafdelingen/Viborg Kommune (Opgjort pr. måned – en måned bagud)
2,94%
4,12 (september)
6,86% (oktober)
Antallet af medarbejdere på barsel (Opgjort pr. måned – en måned bagud)
112 dages barsel (svarende til ca. 5,6 fuldtidsstilling)
140 dages barsel (svarende til ca. 7 fuldtidsstilling)
139 dages barsel (svarende til ca. 7 fuldtidsstilinger)
 
Aktive børnesager
Der er 57 færre aktive sager i denne måned end i sidste. Dette skyldes en planlagt, administrativ sagsgennemgang i DUBU med henblik på lukning af inaktive sager.
 
Børnefaglige undersøgelser (BFU’er)
Antallet af BFU’er, der ikke afsluttes inden for tidsfristen, er faldet fra 75% i oktober til 61% i november. Den ledelsesmæssige prioritering af arbejdet med børnefaglige undersøgelser og indførelsen af de såkaldte ”BFU-planlægningsskemaer”, begynder altså at vise effekt.
 
En del af forklaringen på overskridelsen af tidsfristerne skyldes stadig, at systemet starter tidsfristen for gennemførsel af børnefaglige undersøgelser ved oprettelsen af en underretning, men en sag kan være i afklaring i Frontteamet i en længere periode, hvor grundlaget for iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse undersøges inden der træffes afgørelse. Der er ændret på praksis, men ændringen vil først slå igennem i takt med, at nye BFU’er iværksættes.
 
En del af de overskredne BFU er reelt ikke afsluttet indenfor tidsfristen og udgør et efterslæb i afdelingen.
 
Handleplaner
Antallet af overskredne handleplaner er steget med 7 %. Denne måneds gennemgang af overskredne opfølgninger og handleplaner viser, at godt 27% af de overskredne handleplansopfølgninger ligger hos langtidssygemeldte rådgivere, hvor det ikke har været muligt at afvikle opfølgningsmøderne indenfor fristen med den aktuelle personalesituation.
 
Det store fokus på gennemførelse af de manglende BFU’er sammenholdt med et højt sygefravær i november, kan have betydning for en midlertidig nedgang i antallet af opfølgninger.
 
Afdelingens handleplan indeholder aftale om at opfølgninger ikke aflyses ved rådgivers sygdom, hvis fristen er tæt på udløb, men erfaringen viser at mange familier ikke ønsker at mødet afvikles af en bagvagt. Vi er her i et dilemma mellem imødekommelse af borgerens helt relevante ønske og lovgivningens tidsfrister.
 
Sygefravær
Sygefraværet er steget stødt over de sidste 4 mdr. og er nu på 6,86%. Afdelingen er i øjeblikket ramt af 4 længerevarende sygemeldinger. Det gennemsnitlige sygefravær for 2017 ligger dog stadig 0,85% under det gennemsnitlige sygefravær fra 2016.
 
Ansættelser
Familieafdelingen forventer pr. 01-01-2018, at ansætte 5 nye medarbejdere i faste stillinger og 3 i tidsbegrænsede stillinger. Der har dog siden sidste runde ansættelsessamtaler været yderligere jobskifte blandt afdelings rådgivere, blandt andet på grund af tiltrædelse i leder og specialistjob andre steder. Der er derfor igangsat endnu en ansættelsesrunde og der kommer derfor flere nye medarbejdere i perioden 01-01-2018 til 01-03-2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/94
Resume
Afslutning af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio.kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr. kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger på anlæg på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio.kr. eller mere:
 
(+=merforbrug/mindreindtægt)
 
 
 
 
----------- 1.000 kr. -----------
Projekt
Stednr
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
Tilbygning - Houlkærskolen (helhedsplaner)
301616
3.255
3.346
91
Pulje Skoler 2015
301625
2.847
2.716
-131
I alt
 
6.102
6.062
-40
 
Bemærkning til afvigelser:
Tilbygning – Houlkærskolen: Der skulle foretages en nødvendig opgradering af fjernvarmen samt omlægning af nogle fjernvarmerør der ikke var med i projektet.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetSagsid.: 17/62724
Resume
I denne sag præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for projekt 10. klasse sprog. Et tilbud for unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate på grund af manglende dansk-sproglige kompetencer. Formålet med projektet er, at de unge opnår kompetencer, således at de bliver i stand til at blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at projektet om 10. klasse sprog godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Projektet om 10. klasse sprog blev godkendt
Sagsfremstilling
Historik
På mødet den 28. november 2017 (sag nr. 10) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at få forelagt en sag, hvor projektet omkring 10. klasse sprog præsenteres med henblik på stillingtagen til projektet.
 
Inddragelse og høring
Ungdomsskolen har spurgt kommunens grundskoler, hvorvidt der er behov for et sådan tilbud i kommunen. Det er der. Foreløbig skønnes det, at der vil være ca. 15 elever til holdet i skoleåret 2018/2019 og ca. 19 elever i skoleåret 2019/2020
 
Beskrivelse
Der ønskes etableret et tilbud, der giver mulighed for et 10 klasse forløb med mindre hold på 15 elever pr. hold med særligt fokus sprogtilegnelse og sproglig udvikling i alle fag og dermed en målrettet indsats i forhold til at skabe en god overgang til ungdomsuddannelserne. Det er afgørende for en vellykket integration af disse unge, at deres mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse optimeres. Et vigtigt skridt til dette er bl.a. at gennemføre folkeskolens afgangsprøve. Tilbuddet skal ses som en del af de indsatser som arbejdet med Tværgående indsats for ledige unge (TULU) lægger op til.
 
Den samlede udgift pr. elev er forhøjet til 57.727 kr. (beregning fremgår af bilag) idet der undervises på små hold og bruges ekstra ressourcer på elevsamtaler. Den almindelige elevtakst til elever i 10. klasse er 28.710 kr. Differencen på 29.017 kr. pr. elev er afsat i det centrale budget.
 
Alternativer                                                                                               
Intet
 
Tidsperspektiv
Tilbuddet oprettes i skoleåret 2018/2019 med visitation de 21. februar.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Tilbuddet oprettes under Folkeskolelovens kapitel 2.a.


Bilag

Sagsid.: 17/63453
Resume
I Anlægsbudgettet for 2017 og 2018 er der afsat beløb til samling af Rosengården og Kærhuset i Skals. Med et salg af Kærhuset vil denne opgave ikke længere være aktuel. Til gengæld skal der tages stilling til placering og finansiering af et nyt børnehus i Skals. Mens denne placering og finansiering undersøges foreslås det at fremrykke tilbygning til Børnehuset Lupinmarken og udbygning og anlæggelse af ny p-plads ifm. Børnehuset Engelsborg.
 
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022 flyttes 2.020.000 kr. fra 2018 til 2019 og 5.110.000 kr. fra 2018 til 2020 fra kontoen ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals”, at der flyttes 1.020.000 kr. fra 2019 og 1.425.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken”, og at der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 og 2.570.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads”

Under forudsætning af, at 1. godkendes indstiller direktøren for Børn og Unge endvidere,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.445.000 kr. til kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet,

3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.570.000 kr. til kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022 flyttes 2.020.000 kr. fra 2018 til 2019 og 5.110.000 kr. fra 2018 til 2020 fra kontoen ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals”, at der flyttes 1.020.000 kr. fra 2019 og 1.425.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken”, og at der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 og 2.570.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads”

2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.445.000 kr. til kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet,

3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.570.000 kr. til kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet
Sagsfremstilling
Historik
I Anlægsbudgettet for 2017 og 2018 er der afsat beløb til samling af Rosengården og Kærhuset i Skals. Med et salg af Kærhuset vil denne opgave ikke længere være aktuel. Til gengæld skal der tages stilling til placering og finansiering af et nyt børnehus i Skals. Mens denne placering og finansiering undersøges foreslås det at fremrykke to andre anlægsopgaver på Dagtilbud som beskrevet nedenfor.
 
Inddragelse og høring
Der har ikke været høring af bestyrelsen, da alle tre projekter ligger i samme dagtilbudsområde
 
Beskrivelse
Byrådet godkendte på sit møde den 20 december 2017 et salg af Kærhuset i Skals til Skals Efterskole. I anlægsbudgettet for 2017 og 2018 var planlagt en om- og tilbygning af Kærhuset, så der kunne ske en sammenlægning af Rosengården og Kærhuset til ét børnehus.
Med salget af Kærhuset skal der træffes beslutning om placering af et nyt børnehus. En ny placering i Skals vil uanset placering kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Denne plan vil forventeligt først være klar ultimo 2018. Det foreslås derfor, at der afsatte beløb til ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals” overføres til anlægsbudgettet i 2019 og 2020. Til gengæld forslås det, at det 2019 og 2020 afsatte beløb til ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken” på i alt 2.445.000 kr. og ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads” på i alt 3.570.000 kr. overflyttes til anlægsbudgettet for 2018.
 
Alternativer
Alternativt vil det afsatte anlægsbeløb i 2018 ikke komme i anvendelse
 
Tidsperspektiv
Bege projekter forventes gennemført i løbet af 2018, da der er tale om mindre anlægsopgaver.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022 flyttes 2.020.000 kr. fra 2018 til 2019 og 5.110.000 kr. fra 2018 til 2020 fra kontoen ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals”, at der flyttes 1.020.000 kr. fra 2019 og 1.425.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken”, og at der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 og 2.570.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads”

Juridiske og planmæssige forhold
Vedr. udvidelsen af Engelsborg og Lupinmarken ligger det inden for de planmæssige rammer. En ændring af P-pladsen ved Engelsborg skal undersøges nærmere.