You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 23. januar 2018 kl. 12:15

Mødested M5
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger 12.15 temadrøftelse om Familieafdelingen

Sagsid.: 18/151
Resume
Der orienteres på mødet om brug af BI-systemet (business intelligens-systemet) ”Rundt om Viborg Kommune”.
 
Økonomichef Jørgen Bach og afdelingsleder Hanne Jansfort deltager fra kl. cirka 13 for at præsentere BI-systemet.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
1. at orienteringen om ”Rundt om Viborg Kommune” tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
Orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 16. november 2017 (sag nr. 2) blandt andet, at udvalgenes månedlige økonomiske ledelsesinformation afskaffes som fast dagsordenspunkt, og at der på møderne i udvalgene i januar 2018 medtages et punkt om præsentation af BI-systemet Rundt om Viborg Kommune”.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På Viborg Kommunes hjemmeside stilles der en række data til rådighed. Tilsammen benævnes disse data ”Rundt om Viborg Kommune”. På denne hjemmeside er der mulighed for at finde informationer om Viborg Kommunes budget og regnskab, befolkningsudvikling, fravær på kommunens arbejdspladser og meget mere.
 
Forvaltningen vil på mødet præsentere de tværgående sider med økonomi, fravær, personale og demografi samt udvalgte fagspecifikke sider.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Sagsid.: 17/43860
Resume
Der fremlægges i sagen en status på Familieområdet for december 2017, i forhold til de aftalte parametre.
 
Der er afsluttet 16 flere BFU’er end der er kommet til i december og antallet af overskredne BFU’er er faldet fra 156 til 154. Antallet af overskredne handleplaner er faldet fra 101 til 84.
 
Der er fra 2016 til 1017 sket en stigning på i antallet af tvangsanbringelsessager behandlet i Børn og Unge Udvalget fra 20 til 29 sager svarende til 45 %. Antallet af samværssager er steget fra 2 til 6 (200%).
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
Orienteringen blev taget til efterretning. Børne- og Ungdomsudvalget kan med tilfredshed konstatere en positiv udvikling på de forskellige nøgletal
 
Opfølgningen på nøgletal på myndighedsområdet udarbejdes fremefter således, at de indgår i forbindelse med budgetopfølgningerne.
Der henvises herudover til BI.
 
Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til hvilke indsatser/tiltag omkring organisering, personale og plejefamilier, der kan iværksættes i forhold til styrkelse af området.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 21-08-2017 (sag 2), at opnormere Familieafdelingen med 6 stillinger. I den forbindelse besluttede udvalget desuden, at udvalget hver måned skal præsenteres for en status på myndighedsområdet 0-18 år. Den sidste status på myndighedsområdet 0-18 år blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018 (sag 9).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Vedlagte oversigt har siden september 2017 været forelagt Børne- og Ungdomsudvalget, som en del af den politisk besluttede ledelsesinformation vedr. Familieafdelingen.
 
Oversigt over udviklingen i nøgletal.
Herunder ses den månedlige opgørelse på de aftalte parametre. Opgørelsestidspunkterne varierer, efter hvilke data, det er muligt at hente. For historik og en mere detaljeret forklaring på tallene i nedenstående tabel, se bilag 1.
 
Oversigt over nøgletal i Familieafdelingen
Børne- og Ungdomsudvalget den 28-11-2017
Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
Antal underretninger i perioden
(Opgjort pr. måned)
211
203
214
Igangværende sager i Familieafdelingen (Opgjort pr. sidste dato i måneden)
2267
2210
2196
Igangværende Børnefaglige undersøgelser jf. DUBU (Opgjort pr. sidste dato i måneden)
260
257
241
Børnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttede og som har varet mere end 4 mdr. fra modtagelse af underretning jf. DUBU (Opgjort pr. sidste dato i måneden)
183
156
154
Antallet af handleplaner hvor opfølgningsdatoen er overskredet i DUBU (Opgjort pr. sidste dato i måneden)
94
101
88
Antallet af anbringelser (Opgjort pr. sidste dato i måneden)
274
276
277
Aktive tvangssager, herunder anbringelser og samværssager (Opgjort pr. sidste dato i måneden)
35 sager vedr. 41 børn
35 sager vedr. 41 børn
37 sager vedr. 44 børn
Antal sager i ankestyrelsen, hvor borgeren gives medhold. (Næste opgørelse vil forlægge primo 2018)
1 ud af 20 sager i første halvår 2017
1 ud af 20 sager i første halvår 2017
1 ud af 20 sager i første halvår 2017
Henvendelser vedr. Familieafdelingen stilet til medlemmer af Byrådet (Opgjort pr. måned)
3 henvendelser fra 3 borgere
6 henvendelser fra 4 borgere
Ingen henvendelser
Antal medarbejdere ansat i Familieafdelingen - fuldtids årsværk inkl. leder (Opgjort pr. måned – en måned bagud)
72,23 (september)
70,82 (oktober)
70,99 (november)
Personaleomsætning Familieafdelingen/Viborg Kommune (Opgjort pr. måned – en måned bagud)
18 pers. Fratrådt og 12 tiltrådt (September)
18 pers. Fratrådt/ 12 tiltrådt (oktober)
18 pers. Fratrådt/ 12 tiltrådt (November)
Sygefravær Familieafdelingen/Viborg Kommune (Opgjort pr. måned – en måned bagud)
4,12% (september)
6,86% (oktober)
6,01% (november)
Antallet af medarbejdere på barsel (Opgjort pr. måned – en måned bagud)
86 dages barsel (ca. 4 fuldtids-stilling)(september)
106
Ca. 4,9 fuldtids-stillinger (oktober)
110 dages barsel (ca. 5,1 fuldtids-stilling)(November)
 
Aktive børnesager
Der er 14 færre aktive sager i denne måned end i sidste. Der sker løbende en administrativ sagsgennemgang i DUBU med henblik på lukning af inaktive sager.
 
Børnefaglige undersøgelser (BFU’er)
Antallet af igangværende BFU’er er faldet med 16 undersøgelser siden sidste måned. Antallet af overskredne BFU’er er faldet med 2 undersøgelser.
 
En del af forklaringen på overskridelsen af tidsfristerne skyldes stadig, at systemet starter tidsfristen for gennemførsel af børnefaglige undersøgelser ved oprettelsen af en underretning, men en sag kan være i afklaring i Frontteamet i en længere periode, hvor grundlaget for iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse undersøges inden der træffes afgørelse. Der er ændret på praksis, men ændringen vil først slå igennem i takt med, at nye BFU’er iværksættes.
 
En del af de overskredne BFU er reelt ikke afsluttet indenfor tidsfristen og udgør et efterslæb i afdelingen.
 
Handleplaner
Antallet af overskredne handleplaner er faldet med 13 %. Sidste måneds gennemgang af overskredne opfølgninger og handleplaner viste, at ca. 1/4 af de overskredne handleplansopfølgninger ligger hos langtidssygemeldte rådgivere, hvor det ikke har været muligt at afvikle opfølgningsmøderne indenfor fristen med den aktuelle personalesituation.
 
Afdelingens handleplan indeholder aftale om at opfølgninger ikke aflyses ved rådgivers sygdom, hvis fristen er tæt på udløb, men erfaringen viser at mange familier ikke ønsker at mødet afvikles af en bagvagt. Vi er her i et dilemma mellem imødekommelse af borgerens helt relevante ønske og lovgivningens tidsfrister.
 
Tvangssager
Der er siden sidste år sket en stigning i antallet af tvangssager, der behandles i Børn og Unge Udvalget. Ligesom der er sket en stigning i forhold til hvor mange af disse sager, der kræver akut handling og dermed en formandsafgørelse, som efterfølgende skal behandles på et møde i Børn & Unge Udvalget. Tvangssager kræver mere omfattende sagsbehandling end frivillig anbringelse og formandsbeslutninger kræver herudover ekstra mødeaktivitet og giver derfor et større arbejdspres i Familieafdelingen.
 
På nuværende tidspunkt har der været behandlet 9 anbringelsessager og 6 samværssager mere i 2017 end i 2016. I 2016 behandlede Børn & Unge Udvalget 20 tvangsanbringelsessager. I 4 af de 20 sager blev der foretaget en formandsbeslutning. I 2017 er der behandlet 29 tvangsanbringelsessager i Børn & Unge udvalget. I 7 af disse sager er der blevet truffet en formandsbeslutning. Dette svarer til en stigning i antallet af tvangsanbringelsessager behandlet i Børn og Unge Udvalget på 45 % fra 2016 til 2017. Antallet af samværssager er steget fra 2 til 6 (200%).
 
Klager
Der har ikke været nogle klager til medlemmer af Byrådet vedr. Familieafdelingen i december.
 
Sygefravær
Sygefraværet er faldet fra 6,86% i oktober til 6,01% i november. Det gennemsnitlige sygefravær for 2017 ligger stadig 0,66% under det gennemsnitlige sygefravær fra 2016.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/1490
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget har etableret en pulje, som finansierer tværgående projekter, der har et forebyggende sigte i forhold til 0-18 årsområdet.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til de i sagen foreslåede projekter
2. at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om igangsættelse af nye projekter
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
De i sagen foreslåede projekter igangsættes som beskrevet.
De enkelte projekter forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til mødet den 27. februar 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget etablerede i forbindelse med budget 2013 en pulje med det formål at finansiere igangsættelse af tværgående projekter med understøtning af forebyggende tiltag og foranstaltninger. Puljen udgjorde i 2013-15 0,25% af driftsbudgettet indenfor Børn & Unge, og fra 2016 0,35%.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Den såkaldte 0,35% pulje har til formål at understøtte projekter med et forebyggede sigte indenfor hele Børn og Ungeområdet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i vedtagelsen af budgettet for 2017, at der i forbindelse med anvendelsen af puljemidlerne skulle være særlig fokus på småbørnsområdet, d.v.s. projekter målrettet børn i 0-6 års alderen.
 
Puljen indeholder i 2018 6,6 mio. kr., hvortil kommer eventuelle overførsler fra budget 2017 i form af mindreforbrug.
 
Grundlæggende er der tale om projekter af op til 3 års varighed indeholdende foranstaltninger, tiltag og indsatser med forebyggende sigte. Der laves i udgangspunktet 2 opfølgninger af alle projekter undervejs, ligesom alle projekter evalueres ved deres afslutning.
 
Chefgruppen har – efter konsultation i forvaltningens ledergrupper – udarbejdet forslag til og beskrivelse af en række nye tværgående projekter, som udvalget anmodes om at tage stilling til.
 
I oversigtsform foreslås følgende nye projekter igangsat:
· Elevdemokrati - fælleskommunalt elevrådsarbejde
· Samarbejdsprojekt Rindsholmvej og Naturskolen
· Forældresamarbejde skole - "Lær med familien"
· ADBB og COS-P (gruppebaseret forløb)
· Opsøgende medarbejder i forhold til unge
· Snapsting
 
Hver af de anførte projekter, budgettet samt tidsplanen for disse er anført i bilag 1
Af bilag 2 fremgår tillige en kort beskrivelse af ovennævnte projekter.
 
Alternativer
Udvalget har mulighed for at pege på andre projekter end de i sagsbeskrivelsen anførte samt til finansieringen af disse
 
Tidsperspektiv
Projekterne som igangsættes vil have en varighed på maksimum 3 år.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/59985
Resume
Der 2. behandles et forslag til en mindre justering af den gældende forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
1. at ændret forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
Den fremlagte forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt
Sagsfremstilling
Historik
Forslag til forretningsorden til Børne- og Ungdomsudvalget blev 1. behandlet på møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 2. januar 2018.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Det fremgår af styrelseslovens §20, stk. 3, at stående udvalg nedsat af byrådet selv fastlægger deres forretningsorden.
 
Den for Børne- og Ungdomsudvalget tidligere vedtagne forretningsorden er som udgangspunkt fortsat gældende.
 
Forretningsordenen indeholder på samme måde som byrådets forretningsorden nærmere regler for:
  • Udvalgets mødevirksomhed
  • Beslutninger og beslutningsprotokol
  • Delegation
  • Habilitet og tavshedspligt
 
Da styrelsesvedtægten for Viborg Kommune ændres er det nødvendigt at foretage en mindre justering af forretningsordenens henvisning til styrelsesvedtægten.
 
Ændringer i forretningsordenen skal efter forretningsordenens §14, stk. 2 behandles på 2 ordinære udvalgsmøder.
 
Børne- og Ungdomsudvalget skal således p.b.a. af 1. behandlingen på mødet den 2. januar 2018 (sag 4) i forbindelse med 2. behandlingen endelig vedtage sin forretningsorden.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 14/69445
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter forslaget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
Forslaget til udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune blev drøftet.
Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver, at der er mange gode elementer i planen, som bl.a. understøtter mange af Viborg Kommunes nuværende politikker.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede på møde, den 26. november 2014 (sag nr. 11), at der skulle igangsættes en udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune.
 
På møde i Teknisk Udvalg den 4. marts 2015 (sag nr. 16), indstillede udvalget til Byrådet, ”at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2015”.
 
Indstillingen blev godkendt i Byrådet den 25. marts 2015 (sag nr. 20).
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 29. november 2017 (sag nr. 17), at forslaget sendes i høring i øvrige fagudvalg (Kultur og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget) på de førstkommende møder i 2018, som grundlag for en høring i det nye Teknisk Udvalg.
 
Med konstitueringen af det nye Byråd, er der af det gamle Ældre- og Sundhedsudvalg dannet to nye udvalg, Ældre- og Aktivitetsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, og et nyt Landdistriktsudvalg, hvorfor forslaget også sendes til høring i disse udvalg.
 
Inddragelse og høring
I forbindelse med udarbejdelse af planen har der været afholdt et offentligt borgermøde 31. maj 2017. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe med borgere, som siden har givet input til planen ved 2 workshops (i august og oktober 2017).
 
Via Facebook og kommunens hjemmeside er der indhentet høringssvar på, ”hvor er det godt at lege”. Planen er udarbejdet af en tværfaglig projektgruppe bestående af medarbejdere fra Teknik & Miljø (Natur og Vand samt Plan), Kultur, Service & Events, Børn og Unge samt Job & Velfærd (Sundhed) med hjælp fra en ekstern rådgiver. Der har været fokus på, at planen spiller sammen med kommunens øvrige strategier og politikker.
 
Udviklingsplanen sendes i høring i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og de nye udvalg, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Landdistriktsudvalget, for siden at blive sendt i offentlig høring.
 
Beskrivelse
Som den første kommune i landet har Viborg Kommune lavet en udviklingsplan for leg, der kan bruges som et inspirationskatalog og en guide til at indtænke og udvikle muligheder for legesteder i kommunen. Det handler ikke kun om at opføre nogle flere legepladser, men i lige så høj grad om at indtænke mulighederne for leg på mange niveauer og i forskellig sammenhænge og skalaer.
 
Leg giver liv og glæde. Det er i legen vi udvikler os som mennesker på tværs af aldre og kulturer med positiv indvirkning på fysik, psyke og trivsel. Gennem leg stimulerer vi vores fantasi og sanser og udvikler innovative evner. Det giver derfor god mening som kommune at beskæftige sig med legens univers, som en vigtig kilde til at skabe en god kommune at leve og bo i.
 
Målgruppen for udviklingsplanen er meget bred. Den skal tjene som det redskab kommunen skeler til, når vi f.eks. skaber og udvikler byrum, udearealer ved institutioner, stiforbindelser og boligområder. Den kan også bruges som det idékatalog og den guide en borgerforening kan lade sig inspirere af, når de vil arbejde for at udvikle deres nærområde. Eller når handelslivet ønsker at støtte op omkring initiativer, der kan fremme liv og gode oplevelser i bymidten.
 
Udviklingsplanen rummer Viborg Kommunes vision, målsætninger og indsatser for mere leg. Med udgangspunkt i forskning på området, er der udviklet en ”Viborg-model” for, hvad ”den gode leg” består af, og hvilke forhold og parametre der skal indtænkes, for at kunne skabe vellykkede legesteder. Det handler både om den ”arena”/type af legested, hvor legen udspiller sig, hvordan man skal have fokus på de menneskelige kompetencer (kreative, sociale og kropslige), som kan styrkes gennem legen, og hvordan stedets historie kan bidrage med en værdi og en identitet til legen. Endelig indeholder planen en vejledning til, hvordan man kommer i gang med et projekt. Herunder en guide, der samler op på alle de forhold planen beskriver, og som kan bruges som et værktøj og en huskeliste, når man skal skabe et projekt med leg.
 
Planen er illustreret med mange fotos (nogle lokale), der kan give inspiration og underbygge, hvordan man kan tænke leg ind i vores hverdag.
 
Planen understøttes af et bilag (”10 gode grunde til at vælge mere leg”), en folder og hjemmesiden: viborg.dk/legiviborg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Planen forventes at kunne blive godkendt i Byrådet til foråret 2018, efter en offentlig høringsperiode.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er ikke afsat midler til realisering af projekter, som kunne affødes af planen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/459
Resume
Med tiltrædelsen af det nye Børne- og Ungdomsudvalg skal Viborg Kommunes Børn & Ungepolitik for det samlede 0-18 års område, ”Lys i øjnene”, revideres.
Dagsordenspunktet indeholder et kommissorium med en procesplan for udarbejdelsen af Viborg Kommunes nye Børn & Ungepolitik, ”Lys i øjnene 2018-2021”. Der lægges op til en involverende proces, hvor politikområdets interessenter inviteres til møde om politikken og høres igen inden den endelige godkendelse af ”Lys i øjnene 2018-2021”. Politikken godkendes i Børne- og Ungdomsudvalget d. 19. juni 2018, og vedtages i Byrådet 5. september 2018.
 
Derudover indeholder dagsordenspunktet også en evaluering af den eksisterende Børn & Ungepolitik, ”Lys i Øjnene 2014-2017”.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge, indstiller
 
1. at Børn- og Ungdomsudvalget godkender Kommissorium for udarbejdelsen af Lys i øjnene 2018-2021.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
Resultaterne for evalueringen af Lys i øjnene 2014-2017 blev taget til efterretning
 
Børne- og Ungdomsudvalget konstaterer, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit seminar den 19. og 20. februar 2018 drøfter plan- og styringsmodel for Viborg Kommune.
 
Endelig godkendelse af kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af en ny ”Lys i øjnene” afventer disse drøftelser, hvorfor sagen genoptages på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 27. februar 2018.
 
Børne-og Ungdomsudvalget anmoder om et temamøde med hele Byrådet, som en del af processen for udarbejdelse af en ny Børne- og Ungdomspolitik
Sagsfremstilling
Historik
”Lys i øjnene” har udgjort Viborg Kommunes Børn & Ungepolitik for det samlede 0-18 års området de seneste otte år. Den første udgave blev vedtaget d. 23. juni 2010, igen i en revideret udgave d. 17. september 2014, og nu hvor et nyt Børne- og Ungdomsudvalg tiltræder, skal politikken endnu en gang revideres.
Politikken har dannet udgangspunktet for de iværksatte tiltag på Børn & Unge området samt udgjort grundlaget for det daglige arbejde i daginstitutioner, skoler og på familieområdet, både faglig og tværfagligt. Samtidig har den været styrende for de værdier, som alle medarbejdere i Børn & Unge arbejder efter, så børn og unge klædes bedst muligt på til at kunne mestre eget liv og de fællesskaber og sammenhænge, de indgår i.
 
Inddragelse og høring
I udarbejdelsen af den nye Børn & Ungepolitik, ”Lys i øjnene 2018-2021”, lægges der op til en proces inddrager politikområdets interessenter, herunder bestyrelser, råd og MED-udvalg. Disse interessenter vil på et aftenmøde få mulighed for at drøfte udvalgets forslag til vision og hovedtemaer for politikken, ligesom der er planlagt en høring inden politikken godkendes endeligt.
 
Beskrivelse
Baggrund
Baggrunden for dette dagsordenspunkt er, at det nye Børne- og Ungdomsudvalg er tiltrådt, og derfor skal Viborg Kommunes Børn & Ungepolitik for det samlede 0-18 års område ”Lys i øjnene” revideres. Dagsordenspunktet indeholder to dele:
 
1. Et kommissorium for udarbejdelsen af den kommende Børn & Ungepolitik, ”Lys i øjnene 2018-2021” inklusiv en procesplan (Bilag 1).
 
2. En evaluering af den eksisterende Børn & Ungepolitik, ”Lys i øjnene 2014-2017” (Bilag 2-6).
 
Kommissorium for udarbejdelsen af ”Lys i øjnene 2018-2021”
Formålet med kommissoriet er at danne grundlag for udarbejdelsen den nye, reviderede udgave af Lys i øjnene for 2018-2021.
Der lægges op til, at den eksisterende politik revideres, så den afspejler det nye udvalgs visioner for den næste Byrådsperiode, ligesom der lægges op til en proces, der involverer det nye Børne & Ungdomsudvalg, forvaltningen i Børn & Unge og politikområdets øvrige interessenter. Det fulde kommissorium og procesplanen for udarbejdelsen af ”Lys i øjnene 2018-2021” fremgår af bilag 1.
 
Evalueringen af ”Lys i øjnene 2014-2017”
Som afsæt for arbejdet med den nye Børn & Ungepolitik, ”Lys i øjnene 2018-2021”, er der i efteråret 2017 foretaget en større evalueringsrunde af den eksisterende Børn & Ungepolitik, ”Lys i øjnene 2014-2017”. Evalueringerne har både fokus på hvad man har opnået med politikken, de erfaringer man har fået, ligesom evalueringerne også ser fremad med fokus på, hvad vi skal gøre og lære, for at lykkes med den nye politik.
 
Der er gennemført både tværfaglige og fagfaglige evalueringer. De tværfaglige evalueringer er gennemført i lokale MED-udvalg, bestyrelser, Handicaprådet samt på Børn & Ungeområdets lederseminar, mens de enkelte fagområder har evalueret de fagfaglige dele af politikken. Fagområderne har haft frihed til selv at bestemme, hvordan de ønskede at evaluere politikken, således har dagtilbud evalueret deres del af politikken i Område-MED og Område-bestyrelser, skolerne har gennemført evalueringen i FN-forum, mens Familie & Rådgivning har gennemført evalueringen ved at samle alle MED-udvalg til en fælles workshop. Derudover har daværende Børne- og Ungdomsudvalg evalueret den samlede politik.
 
På baggrund af disse evalueringer kan der udledes nogle generelle pointer, som det nuværende Børne & Ungdomsudvalg anbefales at forholde sig til i udarbejdelsen af ”Lys i øjnene 2018-2021”. Disse fremgår nedenfor:
 
Generelle pointer fra evalueringen af ”Lys i øjnene 2014-2017”:
 
Positive effekter:
Der efterspørges:
Det opleves, at TOPI har styrket samarbejdet med forældre og overgange og medfører, at alle børn ses, og mistrivsel opdages tidligere
 
Det opleves, at Den tværfaglige model styrker det tværfaglige samarbejde og kvalificerer arbejdet
 
Det opleves positivt, at der er sat fokus på, at forældrene er de vigtigste i børnenes liv bortset fra børnene selv
 
Der opleves et godt samarbejde og en god sammenhæng i overgange
 
… En tydeliggørelse af forældreansvaret og samarbejde med forældrene
 
… En forenkling og reduktion af politikken. Der spørges til, om politikken skal være opdelt på fagområder eller skal være en ren 0-18 års politik, og om den skal indeholde målsætninger og indsatser. Endvidere nævnes der et eventuelt behov en pixiudgave af ”Lys i øjnene” til forældrene
 
… At Fælles grundlag for børns læring og dets begreber fremgår tydeligere i politikken. Politikken skal benytte det fælles sprog
 
… Fortsat fokus på tidlige overgange og sammenhænge. Der skal gøres brug af de samme redskaber på tværs af dagtilbud eller skole, eller også skal redskaberne tale samme
 
 
De enkelte evalueringer fremgår af bilag 2-5, hvor hvert bilag starter med en opsamling. I bilag 6 er alle opsamlingerne samlet.
 
Som supplement til evalueringen, er der foretaget en statusopgørelse over en række udvalgte indsatser i Lys i øjnene 2014-2017. Indsatserne er valgt ud fra, at de er formuleret så præcist, at det er muligt at svare på, hvorvidt der er arbejdet tilfredsstillende med indsatsen. Statussen er opgjort efter nedenstående tre kategorier:
 
Grøn = Noget, vi gør tilfredsstillende, og eventuelt noget, vi vil arbejde videre med eller
           om indsatsen er overgået til daglig drift
Gul =   Noget, vi gør, men som vi ikke gør tilfredsstillende
Rød =   Noget, vi ikke gør, fordi der er truffet en aktiv politisk beslutning om ikke at gøre
            det
 
Overblikket fremgår af bilag 7.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
”Lys i øjnene 2018-2021” godkendes i Børne og Ungdomsudvalget d. 19. juni 2018, og vedtages i Byrådet 5. september 2018. Den detaljerede procesplan fremgår af bilag 1 (”Kommissoriet for udarbejdelsen af Lys i øjnene 2018-2021”).
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/22954
Resume
I denne sag præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for 10. Erhverv, der er et tilbud for de elever, der i dag går i 10. klasse i specialrækkerne på Nordre, Egeskov og Søndre skoler. Tilbuddet bidrager til, at eleverne får mulighed for at udvikle uddannelses- og arbejdskompetencer yderligere.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
Orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Som en del af udmøntningen af det politiske udspil Udfordringer til alle og uddannelse for flere, som blev vedtaget i Byrådet den 30. august 2017 (sag nr. 19), skal der oprettes tilbud om et 10.-klassestilbud for de elever, i dag går i 10. klasse i specialklasserækkerne på Nordre, Egeskov og Søndre skoler. Tilbuddet har til formål at gøre den unge klar til job og/eller uddannelse.
 
Inddragelse og høring
En arbejdsgruppe med repræsentation fra såvel ledelser som medarbejdere har været nedsat til at udarbejde beskrivelsen af tilbuddet.
 
Beskrivelse
Et af fokusområderne i Udfordringer til alle og uddannelse til flere er at bringe specialområdet tættere på almenområdet. Det skal bl.a. gøres ved at oprette et 10. klassestilbud for de elever, der i dag er visiteret til specialklasserækkerne på Nordre, Egeskov og Søndre skoler. 10. klassestilbuddet placeres på Viborg Ungdomsskole, hvor kommunens øvrige 10.-klasses elever går i 10CV.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Tilbuddet sættes i gang i skoleåret 2018/2019. Der blev afholdt informationsmøde for forældre og elever den 15. januar 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/1927
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til hvilke muligheder og hvilke initiativer, der eksplicit kan tages i forhold til afhjælpning af de anførte problemstillinger omkring Søndre Skole og Dalens Daginstitutioner.
 
Børne- og Ungdomsudvalget erkender betydningen af boligplacering.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 28. november 2017 (sag nr. 10), at genoptage drøftelse af fordelingen af flersprogede elever på skolerne i Viborg Kommune.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Skolebestyrelsen på Søndre Skole har 27. oktober 2017 henvendt sig til Børne- og Ungdomsudvalget om fordelingen af flersprogede elever på skolerne i Viborg Kommune. På dagens udvalgsmøde opfordres udvalget til at drøfte henvendelsen, og hvilke initiativer der kan igangsættes som følge heraf.
Der vedlægges en oversigt over fordelingen af flersprogede elever på Viborg Kommunes skoler.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Bilag

Sagsid.: 17/48059
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 28. november 2017 (sag nr. 1) at godkende skitseforslag for ny Rosenvængets Skole med henblik på udarbejdelse af projektforslag, som skal danne grundlag for kommende licitation.
 
Inddragelse og høring
Der er dialog med boldklubben Viborg B67 og Søndergård Rideklub. De to skolers bestyrelser, ledelser og medarbejdere er repræsenteret i styregruppen for byggeriet.
 
Beskrivelse
Bevillingen til etablering af baneanlæg til Viborg B67 søges af Kultur- og Fritidsudvalget, der er ansvarlig for Viborg Kommunes idrætsanlæg. Af sagsfremstillingen til punkt på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 23. januar 2018 fremgår bl.a. følgende:
 
”Det udarbejdede skitseforslag for ny Rosenvængets Skole indebærer en placering af nybygningen på boldklubben Viborg B67’s træningsbane med lys. I overensstemmelse med beslutningen i byrådets budgetforlig for 2018-2021 skal der etableres en ny boldbane inden for den afsatte anlægsramme.
 
Af hensyn til gældende planforhold og efter dialog med B67 anlægges den ny boldbane med lys på en græsmark langs Søndre Ringgade, så der er naturlig sammenhæng til klubbens eksisterende kampbane samt klubhuset.
 
Anlæg af boldbanen kræver udjævning af terræn. Den planlægges anlagt med rullegræs af hensyn til mulig ibrugtagning i 2. halvår 2018 i forbindelse med påbegyndelse af byggeriet af ny Rosenvængets Skole. Langs sydsiden opsættes et hegn i ca. 4-6 meters højde mod Søndre Ringvej.
 
De anslåede udgifter på i alt 3.000.000 kr. til etablering af den ny boldbane er anført i nedenstående tabel.
 
Aktivitet
Udgift (1.000 kr.)
Jordarbejde
1.500
Anlæg af plæne
800
Hegn og lysanlæg
700
I alt
3.000”
 
For så vidt angår etableringen af ny Rosenvængets Skole kan forvaltningen oplyse, at den valgte rådgiver, KAAI, i dialog med de to skoler er i gang med at udarbejde projektforslag for ny Rosenvængets Skole. Dette skal danne grundlag for licitation, der forventes afviklet i maj 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Ny Rosenvængets Skole forventes at kunne indflyttes i sommeren 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgiften på 3,0 mio. kr. til etablering af baneanlæg til Viborg B67 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på i alt 60 mio. kr. på kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane”.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/51819
Resume
I sagen redegøres for de indledende overvejelser om igangsætning af arbejdet med Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen. Der lægges endvidere op til en principbeslutning om, at Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
 
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.
 
Direktøren for Børn & Unge foreslår endvidere, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
4. at der træffes principbeslutning om, at bestemmelserne om udbudsform i Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
1. Orienteringen blev taget til efterretning hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.
 
4. at bestemmelserne om udbudsform i Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 31. oktober 2017 (sag nr. 15) kommissorium for etablering af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I et fælles projekt under Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal Ny Overlund Skole opføres og Overlund Hallen renoveres frem mod 2022.
 
I det godkendte kommissorium er en foreløbig procesplan skitseret med inddragelse af foreninger og lokalsamfund i Overlund og med bygherrerådgiver som ekstern tovholder.
 
Projektets styregruppe, hvori indgår formand og næstformand for de to udvalg, er blevet præsenteret for en model, hvor der hurtigt antages en bygherrerådgiver, som kan tilrettelægge en proces, der sikrer den nødvendige indledende inddragelse og inspiration, inden der gennemføres evt. arkitektkonkurrence, og et egentligt byggeprojekt konkretiseres.
 
Forvaltningen vil hurtigst muligt afholde indledende møde med tre rådgiverfirmaer, som udvælges ud fra deres kendskab til skole- og fritidsområdet samt referencer fra eksterne parter. Rådgiverfirmaerne får herefter 4-5 uger til at udarbejde en tids- og procesplan med særligt fokus på, hvordan de vil sikre bred inddragelse af interessenterne i lokalområdet samt indhente nødvendig viden fra andre lignende projekter, herunder hvem de evt. vil samarbejde med i denne proces.
 
Styregruppen vil vurdere de indkomne forslag fra rådgiverfirmaerne og på den baggrund udvælge bygherrerådgiveren frem til, at der foreligger færdigt byggeprogram. Efter en senere konkret vurdering vil denne rådgiver evt. kunne fortsætte som rådgiver under byggeprocessen.
 
Når den valgte bygherrerådgiver har konkretiseret sin tids- og procesplan i forhold til, hvordan skole, hal, klub, foreninger, naboer i området samt øvrige ikke-organiserede parter med interesse i et aktivt samlingssted i Overlund inddrages og inspirerer til rammer og koncept for den efterfølgende konkretisering af nybyggeri og renovering, forelægges sagen til drøftelse i de to ansvarlige udvalg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Efter planen udpeges bygherrerådgiver i april 2018, hvorefter nærmere planlægning af inspirations- og inddragelsesproces påbegyndes.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Som det fremgår af det godkendte kommissorium for projektet, deles udgifter til proces for indhentelse af ideer, rådgivning m.v. i forholdet 20:1 mellem Børne- og Ungdomsudvalget (Ny Overlund Skole) og Kultur og Fritidsudvalget (Renovering af Overlund Hallen).
 
Børne- og Ungdomsudvalget søger i denne omgang bevilliget hele beløbet på 1 mio. kr. til bygherrerådgivning, idet der i anlægsbudgettet først er reserveret midler til renovering af Overlund Hallen i 2020 og 2021. Der vil ved en senere bevilling i projektet ske udligning heraf.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik er vedtaget i byrådet den 31. august 2016.
 
I konstitueringsaftalen fra november 2017 er det nævnt, at indkøbs- og udbudspolitikken skal revideres i løbet af 2018.
 
Forvaltningen foreslår, at der i byrådet allerede på nuværende tidspunkt træffes en principbeslutning om, at bestemmelserne om udbudsform i Viborg Kommunes nuværende Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet, således at rådgiver har frie rammer i forhold til rådgivning om processen.

Sagsid.: 17/52278
Resume
På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat et puljebeløb på 4.180.000 kr. til uforudsete renoveringsopgaver på skoleområdet.
 
Beløbet søges frigivet.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.180.000 kr. til kontoen ”Pulje skoler 2018” med rådighedsbeløb i 2018
 
2. at udgiften på 4.180.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler – budget”
 
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at forvalte puljen
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.180.000 kr. til kontoen ”Pulje skoler 2018” med rådighedsbeløb i 2018
 
2. at udgiften på 4.180.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler – budget”
 
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at forvalte puljen
Sagsfremstilling
Historik
Der har gennem en årrække været afsat et anlægsbeløb til uforudsete renoverings-opgaver m.v. på skoleområdet.
Der henvises til Byrådets møde den 25. januar 2017(sag nr. 15) hvor puljerne for både daginstitutioner og skoler for 2017 blev frigivet.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Skolerne har ofte behov for et anlægsbeløb til udbedring af forskellige pludselige opståede renoveringsopgaver samt mindre uforudsete anlægsopgaver.
 
Beløbet søges frigivet til udbedring af pludselig opståede renoveringsopgaver, påbudte arbejdstilsynssager, mindre uforudsete anlægsopgaver, som ikke er omfattet af de vedligeholdsforpligtigelser, som Ejendomme & Energi har ansvaret for.
 
Puljen foreslås i praksis forvaltet af skolechefen efter bemyndigelse fra Direktøren for Børn & Unge.
 
Finansiering:
Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet, som er optaget på investeringsoversigten for 2018.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer at anlægsbeløbet bliver anvendt i 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 17/63813
Resume
Styregruppen i tilknytning til Uddannelsesstrategien foreslår en ny Erhvervsmesse, hvor det lokale erhvervsliv kan præsentere erhvervsuddannelsesmulighederne for unge i områdets virksomheder. Erhvervsmessen tænkes afholdt samtidig med den eksisterende Uddannelsesmesse, der præsenterer de lokale uddannelsesinstitutioners tilbud for grundskolens ældste elever.
 
Det Tværgående Udvalg for Ledige Unge anbefalede på mødet 30. november 2017 messen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget
 
1. at forslaget om Erhvervsmessen godkendes under forudsætning af at Beskæftigelsesudvalgets på deres møde i dag (23. januar 2018) godkender sagen
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
Forslaget om Erhvervsmessen godkendes, idet Børne- og Ungdomsudvalget samtidig konstaterer, at Beskæftigelsesudvalgets på dets dag (23. januar 2018) har godkendt forslaget.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på mødet den 2. september 2015 (sag nr. 12) en ny fælles Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune gældende for årene 2015 – 2020. Uddannelsesstrategien et er resultatet af den proces, der i februar 2015 blev indledt på en boot camp med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsmarkedet, Viborg Kommunes uddannelsesinstitutioner og Viborg Kommune.
 
Styregruppen for Uddannelsesstrategien foreslår en ny Erhvervsmesse, hvor det lokale erhvervsliv kan præsentere unge for mulighederne for erhvervsuddannelser i områdets virksomheder. Erhvervsmessen tænkes afholdt samtidig med den eksisterende Uddannelsesmesse, der præsenterer de lokale uddannelsesinstitutioners tilbud for grundskolens ældste elever.
 
Inddragelse og høring
Tværgående Udvalg for Ledige Unge drøftede 30-11-2017 (sag nr. 3) oplægget til en erhvervsmesse og anbefaler projektet overfor byrådet og relevante fagudvalg.
 
Forslaget præsenteres ligeledes for Beskæftigelsesudvalget på mødet 23. januar 2018
 
Beskrivelse
Styregruppen for Uddannelsesstrategien har på et møde 20. november 2017 behandlet et forslag om en Erhvervsmesse, hvor det lokale erhvervsliv kan præsentere uddannelsesmulighederne for unge i områdets virksomheder. Erhvervsmessen tænkes afholdt samtidig med den eksisterende uddannelsesmesse, der præsenterer de lokale uddannelsesinstitutioners tilbud for grundskolens ældste elever.
 
Forslaget om en Erhvervsmesse skal supplere Uddannelsesmessen, så også virksomhedernes rolle og tilbud i forbindelse med uddannelserne bliver præsenteret for de unge. Karrieremulighederne som følge af at vælge erhvervsuddannelser skal i fokus, og man ønsker dermed at udfordre de unge i forhold til valg af uddannelse og erhverv efter grundskolen.
 
Erhvervsmessen skal understøtte flere af initiativerne, som indgår i Uddannelsesstrategien, men vil også have betydning for elementer i den tværgående indsats for ledige unge. Først og fremmest initiativet ”Erhvervsuddannelse som karrierevej”, men også andre af indsatserne, der vedrører vejledning og samarbejde mellem kommunens grundskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.
 
Planlægningen og afviklingen af Erhvervsmessen vil ske af holdet bag uddannelsesmessen (UU), men hvor Mercantec og ViborgEgnens Erhvervsråd indgår med praktisk hjælp. Mercantec bidrager desuden økonomisk med projektmidler.
 
Alternativer
 
Tidsperspektiv
Erhvervsmessen forventes afholdt samtidig med Uddannelsesmessen i september 2018
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Erhvervsmessen har et samlet budget på 249.000 kr., hvoraf Viborg Kommunes andel forventes at udgøre 179.000 kr. Viborg Kommunes andel foreslås jf. sagen på Beskæftigelsesudvalgets møde 23. januar 2018 finansieret via udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation".
 
Erhvervsmessen er et nyt initiativ, som foreslås finansieret via Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget, som jf. konstitueringsaftalen anvendes til initiativer inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/60606
Resume
Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
1. at de givne meddelelser og den givne orientering tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
De givne meddelelser og den givne orientering blev taget til efterretning
 
Stine Damborg Hust forlod mødet kl. 15.23 under behandlingen af dette punkt
Sagsfremstilling
1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
Udvalgsmedlem Eva Pinnerup:
  • Forespurgte til status på sagen vedr. skolevejen Rindsholmvej og trafikfarlighed,
Besluttet på mødet: Der arrangeres møde med formandskabet for Teknisk udvalg og for Børne- og Ungdomsudvalget m.h.p. drøftelse af problemstillingen
  • Forespurgte til overgangen på Tværvej i Overlund, som er uoverskuelig for børnene,
Besluttet på mødet: Medtages til mødet med formandskabet for Teknisk Udvalg og Børne- og Ungdomsudvalget
  • Orienterede om et ønske fra forskellige politiske ungdomsorganisationer om at få lokaler stillet til rådighed til fælles brug
Besluttet på mødet: Sagen indgår i et fælles møde med Kultur- og Fritidsudvalget
 
 
2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
Skolebestyrelsesvalg 2018
Efter bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen afholdes der valg til skolebestyrelserne.
Valgbestyrelsen består af skolens leder, som er formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.
Valgmøder afholdes den 22. marts 2018. Der kan endvidere ske opstilling af kandidater til skolebestyrelsesvalget på forældremøder i perioden 2. februar 2018 til 2. marts 2018.
Hvis der ikke opnås fredsvalg på en skole, afholdes valget den 9. maj 2018.
Tidsplan for afvikling af skolebestyrelsesvalg 2018 er vedlagt
 
Enighedspapir mellem BUPL og Viborg Kommune
Orientering om enighedspapir mellem BUPL og Viborg Kommune vedr. ansættelse og aflønning af pædagogfaglige ledere i folkeskolen
Enighedspapiret vedlægges som bilag
 
Orientering om tilsynsrapport modtaget vedr. Egeskovhus
På baggrund af drukneulykke i juni 2017 er der på BU Handicap Viborg (Egeskovhus) umiddelbart efter blevet etableret en døralarm på børnenes indgang samt sat et hegn op omkring denne indgang. Lågen i hegnet kan åbnes udefra uden nøgle, men der skal nøgle til for at åbne lågen fra indersiden.
 
På samme måde kan personalets indgang kun åbnes ved brug af nøgle.
 
Disse tiltag har Socialtilsyn Midt påpeget er ulovlig magtanvendelse:
 
Socialtilsyn Midt henstiller, at Egeskovhus sikrer børnene og de unge, uden benyttelse af aflåsning af døre og hegn omkring Egeskovhus og Rødehus.
 
Idet vi ikke længere må låse det yderste hegn, vil der blive opsat ”dørvogtere” ved de 2 udgange på Videbechs Alle, henholdsvis 7 og 9, da vi ellers ikke kan passe forsvarligt på vore handicappede børn/unge.
 
Børnene/de unge har for de flestes vedkommende ikke kognitivt udviklingsniveau til at være trafiksikre, ligesom de heller ikke vil være i stand til at finde tilbage til institutionen, hvis de gik væk. Lågerne er udelukkende aflåst for at passe på børnene/de unge.
Orientering om TOPI og datasikkerhed
 
 
3. Diverse møder og arrangementer
 
”Viborg for folkeskolen” Debatmøde for medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget, skolebestyrelsesformænd, tillidsrepræsentanter, skoleledere og forvaltning: tirsdag den 6. februar kl. 17-19, Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 8800 Viborg
 
Møde med skolebestyrelsen på Vestervang Skole vedr. autismetilbuddet tirsdag den 30. januar 2018 kl. 15.30 på Vestervang Skole (Rughavevej)
 
Invitation til KKR’s konference om den nære psykiatri, som afvikles onsdag den 7. marts kl. 16.00-19.00, Jysk Radisson Blu, Ansvej 8, 8600 Silkeborg.
Konferencen henvender sig til alle medlemmer af politiske udvalg i de midtjyske kommuner, der beskæftiger sig med social-, psykiatri-, sundheds- og arbejdsmarkedsforhold samt børn- og unge området.
(Særskilt indbydelse er udsendt til medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget)
 
Der planlægges studietur for Børne- og Ungdomsudvalget den 22-24 maj 2018
Bilag

Sagsid.: 16/1159
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Udover mødeliste vedlægges tillige en plan for hvor og med hvilke bestyrelser Børne- og Ungdomsudvalget afholder møde i 2018 og 2019
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag