You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 22. marts 2018 kl. 08:30

Mødested M 3.3/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger 11.30-12.00 fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

Sagsid.: 18/5277
Resume
Det fremgår af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at Byrådet ønsker at give autismeområdet et særligt fokus. Analysen, som igangsættes med dette kommissorium, er første konkrete udmøntning af konstitueringsaftalens særlige fokus på autismeområdet.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 
2. At kommissorium for analyse af udviklingen på autismeområdet sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018
Kommissorium for analyse af udviklingen på autismeområdet blev godkendt med tilføjelse om, at målet for indsatserne skal være så tæt på almenområdet som muligt
 
Kommissorium for analyse af udviklingen på autismeområdet sendes til orientering i Handicaprådet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Fælles-MED Børn og Unge samt FagMED Social har haft mulighed for at kommentere og kvalificere kommissoriet. Bemærkninger fra de to MED-udvalg ses i bilag 1.
 
Beskrivelse
Det fremgår af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at Byrådet ønsker at give autismeområdet et særligt fokus.
 
Som første konkrete udmøntning heraf igangsættes en tværgående analyse af autismeområdet. Analysen har til formål at belyse udviklingstendenser og perspektiver for autismeområdet frem over, inden for både Børn & Unge og Socialområdet.
 
På baggrund af analysen udarbejdes et katalog, som 1) opsummerer analysens resultater ift. de væsentligste udfordringer på autismeområdet, 2) samler relevant eksisterende viden om virksomme metoder og 3) fremsætter anbefalinger til nye tiltag og indsatser.
 
Kommissorium for analysen fremgår af bilag 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
De to forvaltninger forventer følgende tidsplan for processen:
 • Analyse præsenteres for de to fagudvalg medio august 2018
 • Katalog præsenteres for de to fagudvalg i foråret 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/5212
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
1. At status på gratis psykologihjælp for 15-25-årige tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018
Status på gratis psykologihjælp for 15-25-årige blev taget til efterretning.
 
Børne- og Ungdomsudvalget er opmærksom på at Region Midtjylland arbejder med samme problemstilling
 
Sagen genoptages på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget i august.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med indgåelsen af konstitueringsaftalen for Viborg Kommunes byråd i perioden 2018-2021 blev partierne enige om ”gradvist at indføre gratis (lægehenvist) psykologihjælp for 15-25-årige”. 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde et forslag til, hvordan der kan etableres ”gratis (lægehenvist) psykologihjælp for 15-25-årige i Viborg Kommune”.
 
Arbejdsgruppen har holdt indledende møder. Her er det blevet klart, at nedenstående tre punkter bør afklares, inden der arbejdes videre med udviklingen af et tilbud om gratis psykologihjælp:
 
 • Der er varslet en satspulje, hvor der skal gøres forsøg med gratis psykologhjælp til unge. Arbejdsgruppen er enige om at afvente det endelige puljeopslag med henblik på at undersøge, om det er interessant at søge puljen.  
 • Forvaltningen er pt. i gang med at undersøge, om det kan være interessant at samarbejde med Headspace, der er et rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Tilbuddet lægger sig tæt op af gratis psykologihjælp til unge, hvorfor arbejdsgruppen ønsker at afvente mulighederne for et eventuelt samarbejde.
 • Forvaltningen har drøftet samarbejde med en privat virksomhed, der i samarbejde med Aalborg Universitet er i gang med at udvikle en platform for webbaseret selvhjælpsterapi til unge med depression og angst. Det er besluttet, at denne webbaserede platform skal afprøves i regi af arbejdsmarkedsområdet (Jobigen) i en periode. Herefter evalueres med henblik på at undersøge, om det skal implementeres i Viborg Kommune.
 
På baggrund af ovenstående punkter har arbejdsgruppen besluttet, at ovenstående tre forhold først bør afklares og undersøges, inden det vil være hensigtsmæssigt at begynde at planlægge en indsats svarende til teksten i konstitueringsaftalen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Arbejdsgruppen følger løbende ovennævnte afklaringspunkter, hvorfor arbejdet med udviklingen af en indsats om psykologihjælp til 15-25-årige genoptages derefter.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/7742
Resume
Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget.
 
På mødet den 11. april 2018 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2017 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet den 18. april 2018. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2018), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. april 2018 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
1. At regnskabsresultatet for 2017 tages til efterretning
2. At Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2017 til 2018 til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt at der overføres 5,5 mio. kr. af det samlede mindreforbrug fra 2017 til 2019.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018
Regnskabsresultatet for 2017 blev taget til efterretning.
 
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2017 til 2018 til Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt at der overføres 5,5 mio. kr. af det samlede mindreforbrug fra 2017 til 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter og overførselsudgifter.
Politikområde
(Mio. kr.)
Oprindeligt
Budget 2017
Korrigeret
Budget 2017
Regnskab 2017
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
1.604,1
1.636,1
1.605,2
-30,8
Skoler og klubber
911,4
923,7
907,1
-16,6
Dagtilbud
393,9
403,9
402,5
-1,4
Ungdomsskoler
15,2
15,6
15,3
-0,3
Tandplejen
31,0
34,5
33,3
-1,2
Familieområdet
252,5
258,4
247,1
-11,3
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
Overførselsområdet
12,4
11,4
11,2
-0,2
Skoler og klubber: Opr. budget er reduceret med 5 mio. kr., der er overført til PPL
Dagtilbud: Opr. budget er reduceret med 21 mio. kr., der er overført til PPL
Familieområdet: Opr. budget er forhøjet med 26 mio. kr. vedr. PPL.
 
Regnskabsbemærkningerne til Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder fremgår af bilag 1.
 
Herudover skal nævnes, at der i Familieområdets oprindelige budget 2017 indgår overførsel på 5,0 mio. kr. fra regnskab 2015, hvilket vil sige at det samlede regnskab stort set svarer til det oprindelige budget.
 
Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018/2019 på driften
 
Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2017 til 2018/2019:
 
Politikområde
(mio. kr.)
Afvigelse i regnskab 2017
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Skoler og klubber
-16,6
-18,3
 
1,7
 
Dagtilbud
-1,4
-4,1
 
2,7
 
Ungdomsskoler
-0,3
-0,3
 
 
 
Tandplejen
-1,2
-1,2
 
 
 
Familieområdet
-11,3
-5,4
 
-6,0
 
I alt
-30,8
-29,2
 
-1,6
 
 
Af de samlede overførsler centralt og decentralt foreslås følgende overført til 2019:
 
5,3 mio. kr., Skoler og klubber
0,2 mio. kr., Dagtilbud
 
Specifikation af decentrale overførsler fremgår af bilag 2.
 
Regnskabsresultat vedrørende anlæg
(mio. kr.)
Korrigeret
Budget 2017
Regnskab 2017
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg
77,9
52,2
-25,7
           
Mindreforbruget skyldes dels forskydninger mellem årene og dels tilbageholdte regninger hvor rådgivere endnu ikke har godkendt arbejdet.
 
Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2017 til 2018/2019
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2017 til 2018/2019:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2017
Overføres til 2018
Overføres til 2019
Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg
-25,7
-25,6
0,0
-0,1
 
De væsentligste beløb til overførsel er,
 
(Mio. kr.)
 
-2,2
Musik, motorik og samling - Finderuphøj Skole (helhedsplaner)
-2,6
Udskoling, samling og personalearbejdspladser - Løgstrup Skole (helhedsplaner)
-6,2
Pulje skoler, helhedsplaner (Søndre Skole)
-2,8
Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane
-2,3
Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals
 
Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 3.
 
Regnskabsbemærkninger
 
Regnskabsbemærkningerne for 2017 tager udgangspunkt i budgettet for 2017. Som en del af årsregnskabet for 2017 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2017 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2017.
 
Regnskabsbemærkningerne til Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder fremgår af bilag 1.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/8000
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018
Procesplanen for udarbejdelsen af Budget 2019-2022 godkendt for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget med bemærkning om, at mødet den 5.april aflyses, jf. sag 13 på dagsordenen
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget afholdt seminar med indledende drøftelser af budgetlægningsprocessen for Budget 2019-2022 d. 19.-20. februar.
Efterfølgende traf Økonomi- og Erhvervsudvalget endelig beslutning om processen for Budget 2019-2022 på deres møde d. 14. marts 2018 (sag 2).
 
Inddragelse og høring
Interessenter på dagtilbud-, skole- og familieområdet inviteres til dialogmøde om Budget 2019-2022 på Ungdomsskolen d. 5. april 2018.
Budgetforslaget sendes i høring i MED-udvalg, bestyrelser mv. d. 30. maj - 10. juni 2018.
 
Beskrivelse
Budgetlægningsprocessen
Den 14. marts 2018 traf Økonomi- og Erhvervsudvalget endelig beslutning om processen for Budget 2019-2022. På den baggrund præsenteres en procesplan for budgetlægningsprocessen for Børn & Unge. Grundet den korte tid mellem mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og mødet i Børne- og Ungdomsudvalget, beskrives procesplan kun overordnet, og vil blive præciseret yderligere på mødet med henblik på godkendelse.
 
Dato
Beskrivelse
19.-20. februar
Økonomi- og Erhvervsudvalget afholdt seminar med indledende drøftelser af budgetlægningsprocessen for Budget 2019-2022
14. marts 2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget planlægger budgetlægningsprocessen:
 • Økonomisk politik
 • Spilleregler for drift og anlæg i budgetlægningen
 • Politisk procesplan
 • Principper for fastsættelse af budgetrammer
20. marts 2018
BUU præsenteres for og godkender overordnet procesplan for budgetlægningsprocessen for Budget 2019-2022
5. april 2018
Der inviteres til dialogmøde om Budget 2019-2022 for dagtilbud-, skole- og familieområdet.
 
Rammerne:
Dato: 5. april
Tid: kl. 17.00-20.00
Sted: Ungdomsskolen
 
Workshoppen er for formænd og næstformænd i bestyrelser og MED udvalg på Børn & Ungeområdet. Repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalget deltager ligeledes på mødet.
24. april 2018
BUU præsenteres for oplæg til nye anlægsønsker, og det prioriteres, hvilke anlægsønsker, der skal arbejdes videre med i form af idéoplæg til budgetforhandlingerne inden for de vedtagne spilleregler for anlæg
29. maj 2018
BUU præsenteres for forslag til Budget 2019-2022
30. maj – 10. juni
Høring i MED-udvalg, bestyrelser mv.
 
Budgethæftet: De økonomiske rammer og det tilrettede anlægsbudget
Af bilaget fremgår budgethæftet. Budgethæftet anvendes i budgetlægningen på tværs af alle udvalg, med det formål, at give et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag.
Derfor er det på nuværende tidspunkt i processen kun følgende sider i budgethæftet, der er relevante:
- De økonomiske rammer for budgetforslaget (side 6)
- Det vedtagne anlægsbudget (side 15-16)
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/60606
Sagsfremstilling
1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 • Indvielse i GAME Streetmekka
 
2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
Direktør Hans Henrik Gaardsøe:
 • Claus Drachmann er ansat som ny skolechef med tiltrædelse 1. maj 2018
 
3. Diverse møder og arrangementer
 
4. "Kend dit land!" - tilskud til bustur på tværs af landet til 4. klasses elever

I pilot- og udviklingsprojektet ”Kend dit land!” giver Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet samt Børne- og Socialministeriet alle kommuner mulighed for at søge om, at blive blandt de fem kommuner, der i efteråret 2018 får tilskud til at sende deres 4. klasses elever på bustur på tværs af landet. Formålet med ordningen er at sende folkeskolens 4. klasser ud på en dannelsesrejse i miniformat, hvor de oplever nye sider af Danmark, og som giver grundlag for en samhørighedsfølelse, et fællesskab, giver identitet og bidrager til demokratiet. Viborg Kommune planlægger at ansøge puljen.
 
5. Dialogmøde Familie og Rådgivning
 
Der er planlagt dialogmøde for Familie og Rådgivning den 29. maj 2018.
 
Følgende punkter indgår i dagsordenen til dette møde
· Familiepleje
· Sagsbehandlingstider + frister og serviceniveau herfor (omkostninger)
· Orientering om procedure for overgrebssager
 
 
6. Dialogmøde den 5. april 2018
 
Det planlagte dialogmøde den 5. april 2018 vedr. budget 2019-22 og ”Lys i øjnene” foreslås aflyst.
Dette dels begrundet i, at den budgetlægningsproces som Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i sit møde den 14. marts 2018 ikke for nuværende ligger op til relevant dialog med interessenterne – det vil være mere relevant på et senere tidspunkt i processen. Dels fordi Byrådet p.t. arbejder med principper for en ny styringsmodel, hvorfor processen med udarbejdelse af en ny version af ”Lys i øjnene” (Viborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik) er stillet i bero.
 
Stillingtagen til forslaget træffes under sag 13 i dagsordenen – ”Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget”

Sagsid.: 18/13056
Resume
Børn og Unge ønsker at afsøge potentialet i de digitale strukturværktøjer MobilizeMe og PlaNet, der er målrettet mennesker med kognitive funktionsforstyrrelser.

Tesen er at et strukturværktøj vil skabe overblik og derved give overskud til de ting, som betyder noget for brugeren. Det optimerer forudsætningerne for, at brugeren kan være nærværende i aktiviteter og derigennem udvikle sig
 
Afprøvningen ønskes gennemført via en medfinansieringsmodel, hvor institutionerne og forvaltningen i samarbejde løfter økonomien omkring MobilizeMe og PlaNet.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. At forlaget godkendes og finansieringen sker via 0,35% puljen
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018
Forslaget godkendt og finansieres via 0,35% puljen
Sagsfremstilling
Historik
Sagen blev behandlet på chefgruppemødet i Børn og Unge den 1. marts
 
Inddragelse og høring
Børn og Unge har været dialog med flere institutioner i forvaltningen, som kender til MobilizeMe og PlaNet-løsningerne. 
 
Beskrivelse
MobilizeMe og PlaNet er digitale strukturværktøjer, der er målrettet mennesker med kognitive funktionsforstyrrelser som f.eks. Autisme, ADHD, senhjerneskade, socialt udfordret, har psykiske lidelser eller lider af demens.
 
Potentielt kunne MobilizeMe og PlaNet også tænktes ind som et værktøj, der kunne bruges i forbindelse med inklusionsindsatsen på almenområdet.
 
I strukturløsningerne kan personale eller forældre sammen med børnene oprette individuelle dagsprogrammer med de fastlagte aktiviteter. Det enkelte programpunkt rummer et billede, et starttidspunkt og et tidsinterval, hvor aktiviteten foregår. Der er også mulighed for at beskrive aktiviteten yderligere, hvis borger og personale finder det hensigtsmæssigt. Når en aktivitet er tastet ind, finder den ind i en kronologisk fremstilling af de øvrige aktiviteter, der er planlagt.
 
Antallet af potentielle kernebrugere i Børn og Unge vurderes til at være +100 personer årligt, samt netværkene omkring kernebrugerne.
 
Alternativer
Der findes alternative strukturløsninger på markedet, som benyttes i andre forvaltninger.
 
MemoAssist bliver benyttet i Job og Velfærd, Handicap. Denne er fravalgt, da den kun bliver understøttet af iOs (Apples platform/styresystem). I Job og Velfærd benytter man også ’Mine Redskaber’, der er en app som er udviklet af personale i Psykatri. Denne løsning baserer sig på gratis løsninger, men er primært målrettet voksne.
 
Tidsperspektiv
Hvis forslaget godkendes, vil forvaltningen i løbet af foråret afklare, hvilke institutioner, der ønsker at være med. Efter sommerferien 2018 vil implementeringsprocessen starte.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det videre arbejde vil tage afsæt i en medfinansieringsmodel, hvor det er op til den enkelte institution at beslutte, om man ønsker at benytte og implementere løsningen i sin daglige praksis.
 
I modellen ligger, at forvaltningen fra central side sætter en pulje penge af, som er øremærket medfinansiering, hvis en institution ønsker at benytte MobilizeMe, PlaNet eller en af søsterplatformene.
 
Puljen vil over en to-årig periode finansiere 50 procent af udgifterne, som knytter sig indkøb af software og IT-sikkerhed med relation til strukturløsningerne. Frikøb af personale er ikke en del af puljemidlerne.

Efter de to år er det op til den enkelte institution at finde finansiering til driften af løsningen i institutionens eget driftsbudget.
 
Som udgangspunkt stiller chefgruppen årligt 300.000 kr. til rådighed til medfinansiering af MobilizeMe- og PlaNet-indkøb.
 
Finansieringen foretages via 0,35% puljen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Da MobilizeMe og PlaNet er en tredje part, som behandler personfølsomme data, så skal der jf. EU’s nye dataforordningen (GDPR) indgås en databehandleraftale. Dette er firmaet bag løsningerne indforstået med.

Sagsid.: 18/3397
Resume
Med dagtilbudsaftalen "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" er der afsat 164,2 mio. kr. til en kommunal ansøgningspulje til kompetenceudvikling.
 
Formålet med ansøgningspuljen er, at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan ved at styrke kompetenceniveauet blandt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. At der ansøges om 30 pct. af kommunens puljeandel til efteruddannelse af dagplejere på den pædagogiske assistentuddannelse
 
2. At der ansøges om 70 pct. af kommunens puljeandel til efteruddannelse af ledere, konsulenter og pædagogisk personale
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018
Der ansøges om 30 pct. af kommunens puljeandel til efteruddannelse af dagplejere på den pædagogiske assistentuddannelse
 
Der ansøges om 70 pct. af kommunens puljeandel til efteruddannelse af ledere, konsulenter og pædagogisk personale
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Ansøgningspuljens formål er at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Dette gøres ved at styrke kompetenceniveauet blandt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud i og med, at det pædagogiske personales kompetencer har stor betydning for kvaliteten i dagtilbud.
 
Puljemidlerne fordeles efter ansøgning på baggrund af det skønnede antal af 0-5-årige børn i Viborg Kommune i 2018. Socialstyrelsen har beregnet, at Viborg Kommunes andel af puljemidlerne er kr. 2.828.194.
 
Heraf kan Viborg Kommune søge puljemidler til:
 • at give dagplejere en pædagogisk assistentuddannelse (ca. 30 pct. af kommunens puljeandel)
 • at tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb for faglige fyrtårne i dagtilbud samt ledelsen i dagtilbud og forvaltning (ca. 70 pct. af kommunens puljeandel). 
 
Viborg Kommune kan vælge at købe kompetenceudviklingsforløb ved professionshøjskolerne eller andre udbydere. Det er også muligt at tilrettelægge egne forløb for midlerne.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Ansøgningsfristen er den 16. april kl. 12.00.
 
Midlerne på 164,2 mio. kr. er afsat for perioden 2017-2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/3397
Resume
Med dagtilbudsaftalen "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" er der afsat 254 mio. kr. til en kommunal ansøgningspulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. At der ansøges om støtte til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner, der jf. tildelingskriterierne har minimum 25 pct. børn, hvis forældre får:
 • mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud og/eller
 • en andel af socialpædagogisk fripladstilskud.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018
Der ansøges om støtte til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner, der jf. tildelingskriterierne har minimum 25 pct. børn, hvis forældre får:
 
 • mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud og/eller
 • en andel af socialpædagogisk fripladstilskud.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Gode dagtilbud med trygge og stimulerende læringsmiljøer har betydning for alle børns trivsel og udvikling, herunder særligt for børn i udsatte positioner.
 
En tidlig indsats i dagtilbud kan bidrage til at mindske den negative sociale arv. Høj kvalitet i dagtilbud medvirker til, at udsatte børn får bedre skolegang, tilknytning til arbejdsmarkedet, bliver mindre kriminelle mv.
 
Ansøgningspuljen har til formål at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger. Det pædagogiske personales kompetencer er blandt de mest betydende faktorer for at løfte udsatte børn i dagtilbud.
 
Daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner defineres som institutioner med minimum 25 pct. børn, hvis forældre får:
 • mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud og/eller
 • en andel af socialpædagogisk fripladstilskud.
 
Følgende otte institutioner i Viborg Kommune opfylder ansøgningspuljens tildelingskriterier; Bulderby, Børnehuset Kokholm, Børnehuset Søndergaard, Dalens Børnehuse, Lyngens Børnehuse, Rødkærsbro Børnehuse, Unoden og Vestbyens Børnehus.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Ansøgningsfristen er den 16. april 2018 kl. 12.00.
 
Midlerne skal anvendes i perioden september 2018 til og med august 2021.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 18/13954
Resume
Ansøgning fra områdebestyrelsen i dagtilbudsområde Sydvest om oprettelse af en ny vuggestuegruppe i Bulderby med 13 pladser i den ene af 4 klynger, der ikke har vuggestue. Oprettelsen skal være med til at sikre grundlag for fremtidig drift af børnehavegruppen i klyngen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
 
2. At Børne- og Ungdomsudvalget medtager ønsket om opførelse af en liggehal i ønskerne til anlæg for 2019 - 2022
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018
Udsættes til næste møde, idet Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der indhentes yderligere til sagen i forhold til udviklingen i antallet af vuggestuepladser, dagplejepladser og børnetal
Sagsfremstilling
Historik
Ved byggeri af børnehuset Bulderby blev kun 3 af de fire afdelinger indrettet med vuggestue. Dette bl.a. for at være sikre på, at der kunne optages børnehavebørn i Bulderby, der ikke i forvejen havde haft en plads i vuggestuen.
 
Udviklingen har vist, at der til stadighed er børn på venteliste til en vuggestueplads, mens antallet af børnehavebørn er faldende.
 
Inddragelse og høring
Områdebestyrelsen har sendt ansøgningen og Lokal-MED har været inddraget
 
Beskrivelse
Områdebestyrelsen i område Sydvest har sendt en anmodning til Børne- og Ungdomsudvalget om lov til at oprette en ny vuggestuegruppe i Bulderby med plads til 13 børn pr. 1. august 2018. Bestyrelsen begrunder det med udviklingen i børnetal jf. bilag 1. Opgørelsen viser, at der er børn på venteliste til en ønsket vuggestueplads. Samtidig viser opgørelsen, at der er et vigende antal børnehavebørn til Villa Villekulla, som er den klynge, der ikke får børn fra egen vuggestuegruppe. Hvis ikke der oprettes vuggestuepladser forudser bestyrelsen, at Villa Villekulla i en årrække ikke er rentabel rent driftsmæssigt.
 
Områdebestyrelsen, ledelsen og Lokal-MED har drøftet udfordringen med, at der ikke er opført en liggehal ved Villa Villekulla. Man er enige om, at dette indtil videre kan løses ved at børnene sover i barnevogne under halvtag, men samtidig opfordrer de til, at Børne- og Ungdomsudvalget vil medtage opførelse af en liggehal på ønskerne til anlægsoversigten for 2019 – 2022.
 
Alternativer
Alternativet vil betyde en lukning af afdelingen Villa Villekulla i en periode med faldende børnetal. Villa Villekulla rummer endvidere den internationale børnehavegruppe, som om eftermiddagen tilbringer tiden sammen med de øvrige børnehavebørn i afdelingen. Denne ordning vil skulle revurderes, hvis der ikke er en børnehavegruppe.
 
Tidsperspektiv
Oprettelse af en ny vuggestuegruppe kan ske pr. 1. august 2018, så de børn, der står på ventelisten vil kunne tilbydes en plads tidligere, end de ellers ville have fået tilbuddet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Oprettelse af en vuggestuegruppe vil ikke kræve investeringer til inventar m.v., da Bulderby i opstartsperioden havde flere vuggestuebørn indskrevet, end der er plads til, da man havde en midlertidig vuggestuegruppe i Villa Villekulla.
 
Udgifter til opførelse af en liggehal medtages som anlægsønske for 2019 - 2022
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/7032
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. At udkast til kommissorium for analyse af Viborg Kommunes indsats til ordblinde børn godkendes
 
2. At kommissorium for analyse af Viborg Kommunes indsats til ordblinde børn sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018
Kommissorium for analyse af Viborg Kommunes indsats til ordblinde børn godkendt
 
Kommissorium for analyse af Viborg Kommunes indsats til ordblinde børn sendes til orientering i Handicaprådet.
 
Analysen præsenteres for Børne- og Ungdomsudvalget i mødet den 18. september.
Sagsfremstilling
Historik
Medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en analyse af Viborg Kommunes indsatser til ordblinde børn. Derudover indgår ordblindeundervisning som et fokusområde i konstitueringsaftalen for Viborg Kommunes byråd for 2018-2021.
 
Inddragelse og høring
Relevant fagpersonale vil blive inddraget i analysen.
 
Beskrivelse
For at sikre den mest hensigtsmæssige indsats til ordblinde børn dels i relation til lovgivningsmæssige forpligtelser og den økonomiske ramme gennemføres en analyse af området. Formålet er at præsentere Børne- og Ungdomsudvalget for en beskrivelse af rammerne og forpligtelserne på ordblindeområdet, Viborg Kommunes nuværende indsatser og forslag til alternative modeller for indsatser.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Analysen forventes præsenteret for Børne- og Ungdomsudvalget i 2. eller 3. kvartal 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 14/79721
Resume
Søndre Skole fik i 2015 påbud fra Arbejdstilsynet (AT) om at etablere ventilation i arbejdslokaler samt at sikre dem mod udefra kommende varme og kulde.
 
For også at igangsætte helhedsplanen for Søndre Skole, er der søgt om udsættelse af AT-påbuddene, så begge dele kan udføres samlet.
 
Creo Arkitekter A/S, der er antaget som rådgiver på opgaven, har udarbejdet et udbudsmateriale, der nu har været i licitation, omhandlende både helhedsplaner og AT-påbuddene.
 
Der søges om godkendelse af licitationsresultatet, samt udvalget skal tage stilling til den manglende finansiering.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes
 
2. at om- og tilbygningen igangsættes
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 43.100.000 kr. til kontoen ”Søndre Skole(helhedsplan)” med rådighedsbeløb på 20.000.000 kr. i 2018 og med rådighedsbeløb på 23.100.000 kr. i 2019
 
4. at udgiften på 20.000.000 kr. i 2018 finansieres
 
med 6.230.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Pulje Skoler(Helhedsplaner)”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017

med 1.980.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Finderuphøj Skole musik, motorik og samling”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017
 
med 11.790.000 i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2018 til projektet

5. at udgiften på 23.100.000 kr. i 2019 finansieres
 
med 7.560.000 kr. i 2019 (2018-priser), som afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022 (med en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Søndre Skole (helhedsplan)” i 2018)
 
med 13.553.000 kr. i 2019(2018-priser) idet det forudsættes afsat til projektet på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022
 
6. at udvalget tager stilling til den manglende finansiering på 1.987.000 kr., med rådighedsbeløb i 2019
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes
 
2. at om- og tilbygningen igangsættes
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 43.100.000 kr. til kontoen ”Søndre Skole(helhedsplan)” med rådighedsbeløb på 20.000.000 kr. i 2018 og med rådighedsbeløb på 23.100.000 kr. i 2019
 
4. at udgiften på 20.000.000 kr. i 2018 finansieres
 
med 6.230.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Pulje Skoler(Helhedsplaner)”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017

med 1.980.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Finderuphøj Skole musik, motorik og samling”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017
 
med 11.790.000 i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2018 til projektet

5. at udgiften på 23.100.000 kr. i 2019 finansieres
 
med 7.560.000 kr. i 2019 (2018-priser), som afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022 (med en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Søndre Skole (helhedsplan)” i 2018)
 
med 13.553.000 kr. i 2019(2018-priser) idet det forudsættes afsat til projektet på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022
 
6. at der flyttes 1.987.000 kr. fra andet byggeri på skoleområdet ”Ny Overlund Skole” hvor hele det afsatte rådighedsbeløb ikke forventes at blive brugt i 2019. Dette samtidig med indstilling om at beløbet komme på budget 2019-2022.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på sit møde den 13. april 2016 (Sag nr. 13), at give en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til ansættelse af ekstern rådgiver til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser, licitation m.v. i forhold til påbuddene fra Arbejdstilsynet men også til helhedsplanen for Søndre Skole.
 
Børne og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 20. juni 2017 (Sag nr. 9) at godkende projektforslaget fra Creo Arkitekter A/S og at opgaven skulle udbydes i offentlig licitation/fagentreprise.
 
Inddragelse og høring
Skolebestyrelse, ledelse og personale fra Søndre Skole, Børn & Unge samt Ejendomme & Energi har været inddraget i forbindelse med processen.
 
Beskrivelse
Projektet skal opdatere skolen til at kunne tilbyde eleverne undervisning, der matcher intentionerne med skolereformen, grupperum osv. og der skal findes en løsning på afsætningsforholdene for forældre, der afleverer deres børn på skolens P-plads. Endvidere skal grusgraven nord for skolen, der anvendes i forbindelse med frikvarter og dels indgår i undervisningen, tænkes med i projektet.
Naboskolen, Finderuphøj Skole, har et tilbud til elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Overbygningseleverne herfra, skal efter ombygningen kunne rummes i lokaler på Søndre Skole. (B&U 28.04.2015 sag nr. 14 og B&U.05.01.2016 sag nr. 8)
 
I det oprindelige budget var der afsat 40.433.000 kr. til helhedsplaner på Søndre Skole, men der var i dette beløb ikke indeholdt udgifter til AT-påbuddene, da disse først er givet efter udarbejdelse af helhedsplanen for Søndre Skole.
 
I forbindelse med, at overbygningseleverne med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder fra Finderuphøj Skole skal kunne rummes på Søndre Skole, medgår der 1.980.000 kr. fra om- og tilbygningen på Finderuphøj Skole til projektet.
 
Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:
År
Beløb
 
2016
1.300.000 kr.
Frigivet i byrådet den 13. april 2016
2017
6.230.000 kr.
Ikke frigivet
2018
19.350.000 kr.
Ikke frigivet
2019
13.553.000 kr.
Ikke frigivet
2017
1.980.000 kr.
Ikke frigivet, Finderuphøj
I alt
42.413.000 kr.
Helhedsplaner, AT-påbud og overbygningselever
 
41.113.000 kr.
Ikke frigivet, samlet
 
 
Der har den 30. januar 2018 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige, men det kan konstateres, at de samlede udgifter til helhedsplaner og AT-påbuddene ikke kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten til helhedsplaner. Udgiften til AT-påbuddene udgør 5.539.000 kr.

Årsagen til overskridelse af licitationsresultatet er hovedsageligt, at der ikke i budgettet har være afsat beløb til AT-påbuddene og at håndværkerudgifterne er blevet højere end forventet.
 
Der har derfor været afholdt møder med Søndre Skole, B&U og E&E omkring besparelsesforslag fra rådgiver og der er fundet besparelser for i alt 4.000.000 kr.
 
 
På baggrund af licitationsresultatet og besparelser opstilles nedenstående budgetter:
 
 
Licitationsresultat

2. februar 2018
Licitationsresultat efter besparelser
3. marts 2018
Håndværkerudgifter:
Licitationsresultat incl. 5.539.000 kr. til
AT-påbuddet
Besparelser
Vinterforanstaltninger
Asfaltering skolegård PLC og P-plads Hybenvej
Uforudsete udgifter (8,4 / 5,7 %)
 
37.671.857 kr.
 
 
275.000 kr.
1.750.000 kr.
3.350.000 kr.
 
37.671.857 kr.
 
-2.225.877 kr.
175.000 kr.
1.750.000 kr.
2.150.000 kr.
 
43.046.857 kr.
39.520.980 kr.
 
Bygherreleverancer:
Inventar, Keep Fokus, CTS opkobling, mørklægning m.v.
 
1.600.000 kr.
 
 
1.600.000 kr.
 
Omkostninger:
Ekstern rådgiver
Intern rådgiver
Anden rådgivning
Øvrige omkostninger (licitation, landinspektør, tegninger m.v.)
 
2.550.000 kr.
336.000 kr.
100.000 kr.
767.143 kr.
 
2.550.000 kr.
326.000 kr.
100.000 kr.
303.020 kr.
 
5.353.143 kr.
4.879.020 kr.
I alt
48.400.000 kr.
44.400.000 kr.
Budget
42.413.000 kr.
42.413.000 kr.
Overskridelse af budget
5.987.000 kr.
1.987.000 kr.
 
Det betyder, at efter besparelserne overskrides budgettet med 1.987.000 kr. til dækning af AT-påbuddene.
 
Forslag til finansiering:
 
 1. Byggeriet finansieres med 42.413.000 kr. som er afsat til byggeriet. Beløbet på 1.987.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen i 2018.

 2. Byggeriet finansieres med 42.413.000 kr. som er afsat til byggeriet. Derudover flyttes 1.987.000 kr. fra andet byggeri på skoleområdet ”Ny Overlund Skole” hvor hele det afsatte rådighedsbeløb ikke forventes at blive brugt i 2019. Med indstilling om at beløbet komme på budget 2019-2022.
 
Alternativer
Ingen.
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer følgende tidsplan
Byggestart:             primo maj 2018
Aflevering:              primo juni 2019
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der vil blive afledte driftsudgifter til el, vand, varme og rengøring.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ingen.

Bilag

Sagsid.: 18/14946
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller at
 
1. Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til Viborg Kommunes deltagelse i KL-partnerskabet om morgendagens folkeskole med fokus på it i basisdelen og et netværk.
2. Børne- og Ungdomsudvalget peger på, hvilket netværk Viborg Kommune ønsker at deltage i.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018
1. Viborg Kommune deltager i KL-partnerskabet om morgendagens folkeskole med fokus på it i basisdelen og netværket ” Udvikling af kerneopgaven tæt på praksis”
Sagsfremstilling
Historik
I økonomiaftalen for 2018 er regeringen og KL enige om, at vi skal have en moderne folkeskole med fokus på it. Parterne vil, med afsæt i regeringens forsøg med valgfag i teknologiforståelse samt erfaringer fra samarbejdet om it i folkeskolen, følge udviklingen i det pædagogiske personales it-didaktiske kompetencer. Frem mod 2019 vil parterne undersøge, hvordan disse kompetencer fremadrettet styrkes bedst muligt. I samme periode undersøges, hvordan anvendelsen af it og digitale læringsressourcer i folkeskolen også fremadrettet kan videreudvikles.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Formålet med partnerskabet er at løfte i fællesskab og sikre sparring, videndeling og inspiration på tværs af kommunerne. Samtidig sikres tilgang til viden om den digitale udvikling og nye teknologiers betydning for børn og unges læring, trivsel og udvikling.
 
Partnerskabet består af en basisdel samt deltagelse i ét eller flere netværk. KL foreslår som udgangspunkt følgende fire netværk
 
Partnerskabet er forankret på forvaltningsniveau med inddragelse af kommunalpolitikere. To dage forventes at være med deltagelse af 1-2 politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget. Partnerskabet igangsættes med et opstartsseminar for forvaltningsledelserne og politikere fra udvalget i partnerskabskommunerne den 7. juni 2018.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
20. april 2018 frist for tilmelding
20. april-28. maj 2018 dialog mellem KL og kommunerne om ønsker til konkrete mål og succeskriterier for partnerskabet samt oprettelse af netværk
7. juni 2018 opstartsseminar
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Prisen for deltagelse i partnerskabets basisdel samt et netværk er 35.000 eksklusiv moms pr år i to år fra medio 2018 til medio 2020. Det vil sige i alt 70.000 kr. Kommunen kan tilkøbe yderligere netværk til 10.000 kr. pr år i to år.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 16/1159
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
2. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget herefter godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018
Dialogmødet den 5. april 2018 aflyses, hvorefter møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Det planlagte dialogmøde den 5. april vedr. budget 2019-22 og ”Lys i øjnene” foreslås aflyst.
Dette dels begrundet i, at den budgetlægningsproces som Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i sit møde den 14. marts ikke for nuværende ligger op til relevant dialog med interessenterne – det vil være mere relevant på et senere tidspunkt i processen. Dels fordi Byrådet p.t. arbejder med principper for en ny styringsmodel, hvorfor processen med udarbejdelse af en ny version af ”Lys i øjnene” (Viborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik) er stillet i bero.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste


Bilag