You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. april 2018 kl. 12:15

Mødested Vestervang Skole - mødelokale "Prismen"
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger 12.15-13.15 fællesmøde med Kultur og Fritidsudvalget 15-16 møde med BUPL Mødet i Børne- og Ungdomsudvalget blev genoptaget i tidsrummet 17.45-18.15 Claus Clausen og Stine Damborg Hust deltog ikke i udvalgets behandling af pkt. 8-16

Sagsid.: 18/12437
Resume
Viborg Kommune kan blive UNICEF By 2019. Erfaringerne fra tidligere UNICEF By-kommuner samt UNICEFs egne krav og anbefalinger til arbejdet som UNICEF By fremføres. Der fremgår endvidere anbefalinger til økonomi, projektorganisering og den organisatoriske placering af opgaven, såfremt Viborg Kommune ønsker at gå videre i arbejdet med at kandidere til UNICEF By 2019.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-04-2018
Børne- og Ungdomsudvalget konstaterer, at der på bl.a. på baggrund af drøftelser på et fælles møde med Kultur- og Fritidsudvalget den 24. april 2018, ikke er noget ønske om for nuværende at gå videre med projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Der er igangsat en undersøgelse af mulighederne for at Viborg Kommune kan blive UNICEF By 2019.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Med baggrund i historikken er der rettet henvendelse til UNICEF med henblik på at undersøge mulighederne for at Viborg Kommune kan blive UNICEF By 2019. UNICEF er umiddelbart positive overfor henvendelsen og fortæller, at Viborg Kommune allerede indgår i deres overvejelser om mulige kommuner til UNICEF By 2019, lige som også Aarhus Kommune er med i overvejelserne.
 
Hvilke krav er der til en UNICEF By?
Som UNICEF By er der en række krav, kommunen skal leve op til. I det nedenstående fremgår en oversigt over krav til støtteprojekt, aktiviteter, indsamling, organisering og ressourcer.
Af bilaget fremgår hele UNICEFS beskrivelse af, hvad der ligger i et samarbejde med UNICEF omkring UNICEF By-konceptet. Beskrivelsen er oprindeligt udarbejdet til Gentofte Kommune, og er derfor kun vejledende.
 
Beskrivelse af at være UNICEF BY
Børn er UNICEFs absolutte fokusområde. Udsatte børn, underernærede børn, syge børn, misbrugte børn, krigsramte børn og børn hvis liv bliver slået i stykker af katastrofer. I det hele taget hjælper UNICEF børn, der lider. Som UNICEF By støtter kommunen den gode sag i et helt kalenderår, og får en god mulighed for at lære kommunens børn og unge om UNICEFs arbejde og til at give dem en forståelse for de vilkår, som børn vokser op under andre steder i verden. Samtidig er det også en god mulighed for at sætte Viborg på landkortet, for at give borgere og besøgende en række gode oplevelser – og ikke mindst for at samle hele kommunen om et fælles projekt.
Støtteprojekt
Som UNICEF By vælger kommunen at støtte fx et konkret UNICEF-projekt i et specifikt land eller at støtte et af UNICEFs indsatsområder, som f.eks. uddannelse, sundhed, børnearbejde, flygtninge, børnekonventionen etc.
Aktiviteter
Kommunens aktiviteter vil normalt bestå af en række større og mindre aktiviteter med fokus på kommunens udvalgte UNICEF-arbejde. Typisk bliver biblioteket en UNICEF-ambassade, hvor man finder en masse spændende materiale om projektet.
Indsamling
Kommunen sætter et indsamlingsmål, typisk på 1-1,5 mio. kr. til et projekt/tema. Konkret er der tidligere indsamlet mellem 1,4 og 2 mio. kr.
Organisering og ressourcer
Kommunen tildeler de rette ressourcer, fx en projektleder og en event manager i kommunen, som er dedikeret til at løfte UNICEF By. Kommunen opretter relevante styregrupper, arbejdsgrupper og kommunikations- og aktivitetsplaner til gavn for projektet.
 
 
Rammerne for Viborg Kommune som UNICEF By 2019
Baseret på erfaringerne fra andre kommuner kan et forslag til økonomi og organisering for Viborg Kommunes vedkommende som UNICEF By 2019 være:
 
Økonomi:
Der afsættes omkring 1.000.000 kr. til projektet som dækker aflønning af projektmedarbejder og kampagneudgifter.
 
Projektorganisering
 
Projektejer
- Direktøren Kultur & Udvikling
 
Styregruppe
- Repræsentant(er) fra Kultur & Udvikling samt Børn og Unge
- Kommunikationschefen
- Projektleder fra Kultur og Udvikling
 
Arbejdsgruppe
- Projektleder fra Kultur & Udvikling
- Projektmedarbejder (til understøtte af UNICEF By 2019 og aflastning af projektlederens sædvanlige opgaver. Størstedelen af de afsatte midler går hertil)
- Kommunikationsmedarbejder (1 dag ugentligt)
- AC-projektsekretær (1 dag ugentligt)
 
Øvrige anbefalinger
 
 
Valg af projektleder
Projektlederen rekrutteres om muligt internt med en konsulent, der er vant til at navigere både internt i kommunen og med en lang række forskellige interessenter eksternt i kommunen fx virksomheder, samarbejdspartnere i forbindelse med events etc.
 
Samarbejde med UNICEF
Tidligt i processen skal det forventningsafstemmes, hvor meget Viborg Kommune ønsker at trække på UNICEFs ressourcer og viden i forhold til kampagnen.
 
Kommunikation
Det kræver en stor kommunikationsindsats at være UNICEF By
 
 
Anbefaling: Organisatorisk placering af projektejerskab og projektledelse i arbejdet med Viborg Kommune som UNICEF By 2019
Med afsæt i UNICEFs klare anbefaling og erfaringerne fra andre kommuner, foreslås det, at Viborg Kommune forankrer den fremtidige projektledelse, organisering, planlægning og administration i forbindelse med Unicef By 2019 i Kultur- og Fritidsudvalget, som er det udvalgsområde, der har både den største erfaring med store kulturevents og det bredeste netværk internt og eksternt i kommunen i denne kontekst.
 
Den videre proces
Såfremt Viborg Kommune er interesserede i at høre mere om arbejdet som UNICEF By, foreslår UNICEF et uforpligtende møde mellem Borgmester Ulrik Wilbek, UNICEF Generalsekretær Steen Andersen, og projektleder for UNICEF By, Charlotte Bøie.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/15543
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes.
 
Endvidere foreslår Direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.
 
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
3. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om nøgletal på Familieområdet til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-04-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi)
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes.
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de i sagens bilag 2 anførte omplaceringer mellem politikområder godkendes.
 
3. Endelig tog Børne- og Ungdomsudvalget orienteringen om nøgletal på Familieområdet til efterretning idet forvaltningens forslag om:
 1. at foretage en manuel gennemgang af igangværende børnefaglige undersøgelser
 2. at der indgås samarbejde med eksterne aktører omkring Familieafdelingens sagsflow og organisering
samtidig blev godkendt
Sagsfremstilling
Historik
Det blev besluttet på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 23. januar (sag nr. 2), at opfølgningen på nøgletal på Familieområdet fremover indgår i forbindelse med budgetopfølgningerne. Fremover er det også kun følgende nøgletal, der bliver præsenteret og herudover henvises der til BI.
 • Igangværende børnefaglige undersøgelser
 • Børnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttede tidsmæssigt
 • Antallet af handleplaner, hvor opfølgningsdatoen er overskredet i DUBU
 • Statistik over klager i Ankestyrelsen
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2017 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2017 til 2018 først behandles af Byrådet den 18. april 2018, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2018.
De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
 31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
  21 Skoler og klubber
960,3
969,7
949,8
-10,6
-20,0
  22 Dagtilbud
404,6
407,6
407,1
2,5
-0,5
  29 Familieområdet
298,0
312,3
307,4
9,4
-4,9
Serviceudgifter i alt
1.663,0
1.689,6
1.664,3
1,3
-25,3
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
56,5
78,1
65,0
8,5
-13,1
 
Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 20,0 mio. kr.
 
Af den forventede mindreudgift ligger de 11,9 mio. kr. decentralt.
På det centrale område dækker den forventede mindreudgift bl.a. en pulje afsat til flygtninge og øvrige udlændinge (rest 3,5 mio. kr.), der fordeles decentralt, såfremt skolerne modtager nye flygtninge, samt kompetenceudvikling (rest 3,8 mio. kr.) der løbende deles ud i løbet af 2018.
 
På dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Decentralt forventes en mindreudgift på 4,6 mio. kr. Det betyder, at der centralt forventes merudgifter på 4,1 mio. kr., hvilket skyldes overført merudgift fra 2017. Merudgiften på det centrale område forventes dækket ved at reducere rammen til decentral fordeling i kommende budgetår.
 
På familieområdet forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. inklusive en forventet overførsel på 12,6 mio. kr. fra 2017 og overført mindreforbrug på 3,0 mio. kr. fra 2016. Der forventes således merforbrug i forhold til det oprindelige budget for 2018.
 
På anlæg forventes der et mindreforbrug i 2018 på 8,5 mio. kr.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2018 og budgetlægningen i 2019-2022 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2019-2022 samt de største projekter med beløb i 2018 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Børne- og Ungdomsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 4.
 
Der vedlægges endvidere, som bilag nr. 5, en oversigt over de 2 puljer til mindre anlægsopgaver på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet.
 
 
OPFØLGNING PÅ NØGLETAL FAMILIEOMRÅDET
Herunder ses en opgørelse med de aftalte nøgletal opgjort pr. 31. marts 2018. Der har været et skifte i frekvensen, i og med tallene ikke længere bliver præsenteret på månedlig basis, men nu kun hver tredje måned.
 
 
December 2017
(opgjort pr. 29.12)
Marts 2018 (opgjort pr. 31.3)
Igangværende børnefaglige undersøgelser (§50) jf. DUBU
241
268
Børnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttede og som har varet mere end 4 mdr. fra modtagelse af underretning jf. DUBU
154
183
Antallet af handleplaner, hvor opfølgningsdatoen er overskredet i DUBU
88
97
 
Børnefaglige undersøgelser
Der ses i årets første kvartal en lille stigning i antallet af børnefaglige undersøgelser (BFU), der ikke er afsluttede indenfor tidsfristen på fire måneder. Antallet af overskredne BFU er steget med 29 undersøgelser siden december 2017.
En del af disse tidsoverskredne undersøgelser kan begrundes med rent tekniske mangler og er dermed ikke i direkte relation til borgeren. Derudover er udsættelse grundet manglende oplysninger/andre undersøgelser, udeblivelser/aflysninger ligeledes en stor del af forklaringen. For de undersøgelser, der fagligt skal færdiggøres, er der udarbejdet tidsplan for færdiggørelse med borgeren, således borgeren er bekendt med forløbet.
 
Handleplaner
Der ses også en lille stigning i opfølgning på handleplaner, der ikke nås indenfor tidsfristen, hvilket skyldes nogle tekniske udfordringer i DUBU, hvor tidsfristen genereres forkert ved igangsætning af en foranstaltning, ligesom flere skyldes at den enkelte rådgiver fejlagtigt anvender forkerte indberetninger i DUBU. Førstnævnte årsag skal ligeledes ses i relation til vores leverandører, hvor sagen afventer at opstarte. Der kan således reelt ske teknisk overskridelse af fristen, inden en foranstaltning er påbegyndt. Der arbejdes i afdelingen intensivt med kvalificering og oplæring af medarbejdere, således at manuelle fejl elimineres. Vi har i relation til dette fx valgt at ændre i opgaverne hos vores DUBU superbrugere.
 
Statistik over klager i Ankestyrelsen
Ankestyrelsen har nu offentliggjort en samlet opgørelse over udfaldet af sager, som de har behandlet i 2017. Følgende er gældende for Familieafdelingen.
 
 
Antal sager
Andel vist i pct.
2016
2017
2016
2017
Stadfæstet
16
30
51.6
57.7
Hjemvist
10
19
32.3
36.5
Ændret
2
2
6.5
3.8
 
Der er i alt afgjort 52 sager i 2017, hvoraf 57.7 pct. af afgørelserne er stadfæstet.
 
Ankestyrelsen har hjemvist 19 ud af 52 sager til fornyet behandling, hvilket er 36.5 pct. mod 32.3 pct. i 2016. Sager hjemvises til fornyet behandling, hvis Ankestyrelsen mener, at der er truffet afgørelse på et utilstrækkeligt grundlag. Eksempelvis hvis der mangler dokumentation. Forklaringen på den mindre stigning i antallet af hjemvisninger skal søges i, at der i Familieafdelingen sker en stramning af bevillinger, og at der ved målgruppevurderinger også sker en skarp vurdering ift. hvilke lidelser, der vurderes at være langvarige og indgribende. Disse påklages i høj grad til Ankestyrelsen, der således i højere grad end tidligere beder om en uddybning, dokumentation eller yderligere sagsbehandling.
 
Andelen af sager, hvor Ankestyrelsen ændrer Viborg Kommunes afgørelser, er faldet fra 6.5 pct. i 2016 til nu 3.8 pct. Det tolkes som om, at Viborg Kommunes vurderinger ligger tæt op ad den ønskede praksis og administration på området.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/8000
Resume
Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Der lægges op til en første drøftelse af hvilke eventuelle budgetudfordringer, driftsønsker, og anlægsønsker der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer og driftsønsker, der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen,
 
3. at det drøftes, hvilke eventuelle anlægsønsker, der skal belyses yderligere som idéoplæg og findes finansiering til i budgetlægningen.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-04-2018
1. Orienteringen om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen blev taget til efterretning
 
2. Følgende udfordringer og driftsønsker blev drøftet:
 • Mindre indtægt dagtilbud grundet faldende børnetal og forældrebetaling
 • ”Fra haver til maver” – projekt i samarbejde med Landbrugsskolen
 • Flygtningeområdet
 • Familieafdelingens basisbudget
 • Stigende fødselstal
 
De ovenfor anførte driftsønsker belyses yderligere og ledsages af forslag til finansiering, som forelægges Børne- og Ungdomsudvalget på ny i mødet den 29. maj 2018
 
3. Forvaltningen fremkommer til mødet den 29. maj 2018 med oplæg til anlægsbudgettet indenfor udvalgets ressort
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED har drøftet den overordnede budgetproces på møde den 23. februar 2018.
 
Beskrivelse
Budgethæfte
 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Spilleregler for budgetlægningen
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2) spillereglerne for budgetlægningen, der kan ses nedenfor.
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor byrådet. Det betyder, at det enkelte fagudvalg selv skal finansiere eventuelle budgetudfordringer og driftsønsker inden for eget budget.
Der skal i 2019 findes effektiviseringer for en procent svarende til 37,5 mio. kr. Opgaven med at finde disse effektiviseringer er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne effektiviseringsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder effektiviseringer i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.
Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2019. Reduktionen på en procent svarende til 37,5 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2020 til 2022, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
Budgetprocessen
 
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres driftsbudgetter og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 22. marts 2018 (sag nr. 4) procesplan for udvalgets eget område. Procesplanen kan ses som bilag nr. 2.
 
Drøftelse af fokusområder og effektmål:
 
Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske fokusområder og effektmål for den kommende budgetperiode. Det er således op til det enkelte udvalg, om denne drøftelse skal ske i sammenhæng med budgettet. Arbejdet med fokusområder og effektmål forenkles i år, så de ikke laves for hvert politikområde men på udvalgsniveau.
 
Når det endelige budget er vedtaget, vil fokusområder og effektmål blive indarbejdet i budgetbemærkningerne og indgå i de dialogbaserede aftaler, som Forvaltningen indgår med de decentrale enheder.
 
Udfordringer og driftsønsker
 
Efter spillereglerne for årets budgetlægning skal udvalget selv finde finansiering til alle udfordringer og driftsønsker. Det drøftes på mødet, hvilke eventuelle driftsudfordringer og driftsønsker, der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen. I budgethæftet (afsnit 4.1) har Forvaltningen lavet en foreløbig beskrivelse af mulige udfordringer. Foreløbige overvejelser om mulig finansiering heraf er beskrevet i budgethæftet (afsnit 4.3). Der er foreløbigt ikke beskrevet nogen driftsønsker.
 
Anlægsønsker
 
Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetforhandlinger og godkendes senest af udvalget i juni 2018. Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2023.
 
Forvaltningen har forslag til nogle mulige anlægsønsker, som kan drøftes på mødet herunder, hvordan de kan finansieres. Disse anlægsønsker er beskrevet i budgethæftet (afsnit 6.2).
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Udvalgets budgetforslag godkendes på mødet den 19. juni 2018 og indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 29. august 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/9697
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at afvikle studietur i Sønderjylland i dagene 22.-24. maj 2018. Det til studieturen udarbejdede program foreligges til udvalgets godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender program for studietur jf. det i sagen vedlagte bilag
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-04-2018
Programmet for studieturen blev godkendt
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget har i forbindelse med godkendelse af udvalgets møde- og aktivitetsplan besluttet at afvikle en studietur.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Formålet med studieturen er, at udvalget samt direktørområdets chefgruppe skal besøge Sønderborg Kommune, Esbjerg Kommune og Haderslev Kommune med henblik på orientering og faglig sparring.
 
Program for studieturen fremgår af vedlagte bilag.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Program fra tirsdag d. 22. maj 2018, kl. 08.00 til torsdag d. 24. maj 2018, kl. 16.30.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/10921
Resume
Viborg Kommune har i perioden 1/1-2017 til 31/12-2017 i alt haft 84 børn anbragt på opholdssteder, døgninstitutioner og i kommunale plejefamilier. Der er i tidsrummet indrapporteret magtanvendelser jf. lov om voksenansvar på 10 af 84 børn (12%). I forhold til de 10 børn, er der indrapporteret 12 magtanvendelser.
 
For skoler, dagtilbud etc. er der i perioden 1/1-2017 til 31/12-2017 modtaget 205 indberetninger om nødværge og nødret. De 205 indberetninger er fordelt på 122 børn.
 
Antallet af indberetninger er stigende ift. tidligere år, hvilket formentlig skyldes et øget fokus på at foretage indberetningerne jf. Viborg Kommunes procedure på området.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-04-2018
Orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget orienteres årligt om status på magtanvendelser mod børn på døgninstitutioner, opholdssteder og i kommunale plejefamilier samt om status på nødværge/nødret i skoler, dagtilbud etc. Sidste status blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget den 20-06-2017 (sag 3).
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
I denne status på magtanvendelser, nødværge og nødret på Børn & Unge området i 2017, er det vigtigt at understrege, at tallene udelukkende er baseret på de indberetninger om magtanvendelse, nødværge eller nødret, som opholdssteder, døgninstitutioner, skoler og daginstitutioner selv har indberettet.
 
Det betyder også, at der kan være sket magtanvendelser, nødret og nødværge, som ikke er indberettet. Et højt antal magtanvendelser er altså ikke nødvendigvis ens betydende med, at man i højere grad end andre benytter sig af disse, men måske bare, at man er pligtopfyldende i forhold til at indberette. Omvendt kan der godt være foretaget nødværge eller nødret på skoler, dagtilbud eller institutioner, som ikke er indberettet.
 
Opholdssteder og døgninstitutioner
 
Viborg Kommune har i perioden 1/1-2017 til 31/12-2017 i alt haft 84 børn anbragt på Opholdssteder for børn og unge jf. §66 1,5, Døgninstitutioner for handicappede børn og unge, Døgninstitutioner for socialt udsatte børn og unge, Sikrede døgninstitutioner børn og unge samt i kommunale plejefamilier.
 
Der er i tidsrummet indrapporteret magtanvendelser jf. lov om voksenansvar på 10 af 84 børn. I forhold til de 10 børn, er der indrapporteret 12 magtanvendelser. Se status på indrapportering af magtanvendelser jf. lov om voksenansvar i bilag 1.
 
Skoler og Dagtilbud
 
Sekretariatet i Børn & Unge har i perioden 1/1-2017 til 31/12-2017 modtaget 205 indberetninger om nødværge og nødret fra skoler, dagtilbud etc. De 205 indberetninger er fordelt på 122 børn.
 
Antallet af indberetninger er stigende ift. tidligere år. Dette behøver ikke være et udtryk for flere situationer, hvor der anvendes nødværge og nødret, men skyldes formentlig øget fokus på at foretage indberetningerne jf. Viborg Kommunes procedure.
 
Uden for døgnområdet må magtanvendelse kun finde sted, hvis der er tale om en nødværge- eller nødretssituation jf. § 13 og §14 i straffeloven, eksempelvis at skille to børn, der er kommet op at slås, at fastholde et barn, for at sikre, at det ikke gør skade på andre eller sig selv, i forbindelse med personalets forsvar af sig selv etc.
 
Der er ikke pligt til samlet at følge op på nødværge og nødretshandlinger, men for at sikre både børn og medarbejdere har der været stort fokus på området og alle skoler og dagtilbud opfordres derfor til at indberette alle situationer der kunne tolkes som nødværge og nødretssituationer til Sekretariatet for Børn & Unge.
 
Sekretariatet samler indberetningerne og en tværfaglig gruppe bestående af repræsentanter fra PPL, Dagbehandling, Dagtilbud og Skole følger kvartalsvist op på indberetningerne.
 
Hvis indberetningerne giver anledning til iværksættelse af en indsats, handler den tværfaglige gruppe i samråd med chefen for området. Se gruppens status på indrapportering af nødværge og nødret jf. straffelovens § 13 og § 14 for 2017 i bilag 2.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Børne- og Ungdomsudvalget orienteres årligt om status på magtanvendelser og nødværge/nødret.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/57038
Resume
I perioden 1. maj 2017 til 31. oktober 2017 er der registreret 1059 underretninger svarende et fald på 2,3 % i forhold til sidste periode, hvor der var registreret 1089 underretninger.
 
Underretningerne fordeler sig med 60 % underretninger i eksisterende sager og 40 % underretninger i nye sager.
 
Af de nye sager er ca. 25% lukket inden periodens udløb. I ca. 40 % af de nye sager er der iværksat indsatser og ca. 35 % af de nye sager var, ved periodens udløb, stadig under afklaring i Frontteamet.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at orienteringen om underretninger og tiltag på overgrebsområdet tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-04-2018
Orienteringen om underretninger og tiltag på overgrebsområdet blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 02-10-2012 (sag nr. 5), blev det besluttet, at der fremadrettet skal forelægges en halvårlig status på arbejdet med overgreb og underretninger. Børne- og Ungdomsudvalget blev sidst præsenteret for en status på underretninger og tiltag på overgrebsområdet den 20-06-2017 (sag 4). Her blev det ligeledes besluttet at den halvårlige status på underretninger og overgrebsområdet fremadrettet skal følge kalenderåret.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Status på arbejdet med overgreb
 
Siden udvalget sidst blev præsenteret for en status på tiltag på overgrebsområdet, har der været arbejdet med følgende i Børn & Unge:
 
· Det samlede kommunale beredskab i forhold til håndtering af vold og seksuelle overgreb er blevet godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017 (sag 12). Der er efterfølgende udarbejdet en kortere handlevejledning til ansatte, der arbejder med Børn og Unge i Viborg Kommune. Folderen er vedlagt som bilag 4.
 
· I forbindelse med det nye beredskab vil en psykolog fra Familiecenter Viborg over en 4-årig periode besøge alle institutioner og skoler i Børn & Unge med henblik på opkvalificering af personalet i forhold til børns seksualitet og i forhold til opsporing og håndtering af sager vedr. vold eller seksuelle overgreb mod børn.
 
Udvikling i antallet af underretninger.
 
I perioden 01-05-2017 til 31-10-2017 er der registreret 1059 underretninger svarende et fald på 2,3 % i forhold til sidste periode.
 
De 1059 underretninger, der er modtaget i perioden maj 2017 til oktober 2017, omfatter i alt 722 børn, svarende til en stigning på 9,4 %.
 
Faldet på de 2,3 % dækker over henholdsvis en stigning i antallet af mellemkommunale underretninger (11,9 %), vordende forældres forhold (45,7 %) og almindelig underretningspligt fra borgere (21,7 %), henholdsvis et fald i antallet af underretninger fra offentligt ansatte (7,7 %), ulovligt skolefravær (17,6 %) samt vold og seksuelle overgreb (12,2 %).
 
Især sundhedsvæsenet har underrettet mere end i sidste periode, mens skoler og dagtilbud har underrettet mindre. De færre underretninger i 2. halvår fra skoler og dagtilbud følger det mønster der har været over de seneste 3 år, mens antallet af underretninger fra sundhedsvæsenet ser ud til at være let stigende.
 
Udvikling i antallet af underretninger i nye og eksisterende sager.
 
Når vi kigger på hvordan de 1059 underretninger fordeler sig på nye og eksisterende sager viser det sig at 640 ud af 1059 underretninger var i eksisterende sager, svarende til 60 %, mens 419 ud af 1059 underretninger var i nye sager, svarende til 40 %.
 
Af de 419 underretninger, der har afstedkommet nye sager er 112 af sagerne lukket inden for perioden svarende til 27% mod 31 % i sidste periode. I 160 sager svarende til 38%, er der iværksat indsatser i form af rådgivningsforløb, børnefaglige undersøgelser etc. mod 23% i sidste periode.
147 underretninger er stadig under afklaring i Frontteamet, svarende til 35% mod 46% af underretningerne i sidste periode. Indeholdt i disse sager er forebyggende familierettede rådgivningsforløb (§11.3 forløb).
 
Der er altså i sidste halvår iværksat flere indsatser på baggrund af de underretninger, der er kommet end i perioden før og andelen af underretninger, der ved periodens slutning stadig er under afklaring er faldet i forhold til første halvår af 2017.
 
Vær opmærksom på, at der, for november til december 2017, er lavet en særskilt opgørelse, for fremadrettet at kunne sammenligne kalenderår. Tallene for de sidste 2 måneder af 2017 vil blive kommenteret ved næste opgørelse pr. 30-06-2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/13954
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 22. marts 2018 (sag nr. 9) og besluttede at udsætte sagen til næste møde, idet forvaltningen skulle indhente yderligere oplysninger til sagen. Udvalget ønskede at få belyst udviklingen i antallet af vuggestuepladser, dagplejepladser og børnetal.
 
Ansøgning fra områdebestyrelsen i dagtilbudsområde Sydvest om oprettelse af en ny
vuggestuegruppe i Bulderby med 13 pladser i den ene af 4 klynger, der ikke har vuggestue. Oprettelsen skal være med til at sikre grundlag for fremtidig drift af børnehavegruppen i klyngen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget imødekommer ansøgningen fra områdebestyrelsen i område Sydvest om oprettelse af en ny vuggestuegruppe til 13 børn i Bulderby
 
2. at Børne- og Ungdomsudvalget medtager ønsket om opførelse af en liggehal i ønskerne til anlæg for 2019-2022
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-04-2018
1. Ansøgningen fra områdebestyrelsen i område Sydvest om oprettelse af en ny vuggestuegruppe til 13 børn i Bulderby godkendes
 
2. Anlægsønsket om opførelse af en liggehal i tilknytning til vuggestuegruppen medtages som et budgetønske 2019-2022
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 22. marts 2018 (sag nr. 9) og besluttede at udsætte sagen til næste møde, idet forvaltningen skulle indhente yderligere oplysninger til sagen. Udvalget ønskede at få belyst udviklingen i antallet af vuggestuepladser, dagplejepladser og børnetal.
 
Inddragelse og høring
Områdebestyrelsen har sendt ansøgningen og Lokal-MED har været inddraget.
 
Beskrivelse
Områdebestyrelsen i område Sydvest har sendt en anmodning til Børne- og Ungdomsudvalget om lov til at oprette en ny vuggestuegruppe i Bulderby med plads til 13 børn pr. 1. august 2018. Bestyrelsen begrunder anmodningen med udviklingen i børnetal jf. bilag 1. Opgørelsen viser, at der er børn på venteliste til
en ønsket vuggestueplads. Samtidig viser opgørelsen, at der er et vigende antal børnehavebørn til Villa Villekulla, som er den klynge, der ikke får børn fra egen vuggestuegruppe. Hvis ikke der oprettes vuggestuepladser forudser bestyrelsen, at Villa Villekulla i en årrække ikke er rentabel rent driftsmæssigt.
 
Områdebestyrelsen, ledelsen og Lokal-MED har drøftet udfordringen med, at der ikke er opført en liggehal ved Villa Villekulla. Man er enige om, at dette indtil videre kan løses ved at børnene sover i barnevogne under halvtag, men samtidig opfordrer de til, at Børne- og Ungdomsudvalget vil medtage opførelse af en liggehal på ønskerne til anlægsoversigten for 2019–2022.
 
Udviklingen i antallet af vuggestuepladser, dagplejepladser og børnetal kan ses i bilag 2.
 
Derudover vises et kort fra NemPlads i bilag 3. Kortet angiver et øjebliksbillede pr. 11. april 2018 og viser ledige dagtilbudspladser 0-2 år i Viborg midtby.
 
Alternativer
Alternativet betyder en lukning af afdelingen Villa Villekulla i en periode med faldende børnetal. Villa Villekulla rummer endvidere den internationale børnehavegruppe, som om eftermiddagen tilbringer tiden sammen med de øvrige børnehavebørn i afdelingen. Denne ordning skal revurderes, hvis der ikke er en børnehavegruppe.
 
Tidsperspektiv
Oprettelsen af en ny vuggestuegruppe kan ske pr. 1. august 2018. Det betyder, at de børn, der står på ventelisten, kan tilbydes en plads tidligere, end de ellers ville have fået tilbuddet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Oprettelse af en vuggestuegruppe kræver ikke investeringer til inventar m.v., da Bulderby i opstartsperioden havde flere vuggestuebørn indskrevet, end der er plads til, da man havde en midlertidig vuggestuegruppe i Villa Villekulla.
 
Udgifter til opførelse af en liggehal medtages som anlægsønske for 2019-2022.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 12/62438
Resume
Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet, og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Social, Sundhed & Omsorg. Lokalrådet har som overordnet formål at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed. Hvert år udarbejder Lokalrådet en handlingsplan for årets indsatser.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-04-2018
Orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Hvert år udarbejder Lokalrådet, som er et samarbejde mellem politiet og Viborg Kommune, en handlingsplan for indsatserne i det pågældende år.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I alle kommuner er oprettet lokalråd bestående af repræsentanter for politi og kommune samt eventuelle andre repræsentanter i lokalsamfundet. Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet, og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Social, Sundhed & Omsorg. Lokalrådet skal arbejde som et fremtids- og udviklingsorienteret partnerskab med det overordnede formål at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed.
 
Lokalrådets indsats tager udgangspunkt i Kredsrådets samarbejdsplan. Kredsrådet er et samarbejdsorgan mellem politiet og kommuner i politikredsens område og består af politidirektøren og borgmestrene i de respektive kommuner. I Kredsrådet drøftes generelle emner vedrørende politiets arbejde og organisation, kriminalitetsudviklingen, samarbejdet mellem politi og lokalsamfund og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Netop koblingen mellem Kredsrådet på den ene side og den lokale indsats i blandt andet SSP-regi, klubber, foreninger, borgergrupper m.v. er en væsentlig opgave for Lokalrådet.
 
Lokalrådet for Viborg Kommune har udarbejdet en generel handlingsplan for 2018, hvori fokus- og indsatsområder beskrives. Følgende særlige indsatsområder er udpeget:
· Euforiserende stoffer blandt unge
· IT-kriminalitet og økonomisk kriminalitet
· Adfærd på sociale medier og nettet
Derudover videreføres tidligere indsatser vedrørende:
· Tryghedsambassadører
· 112-dag
· Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
· Indsats mod æresrelaterede forbrydelser
· Alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser
· Forebyggelse af indbrud, herunder Nabohjælp
· Færdsels- og trafiksikkerhed
· Trygt natteliv
· Exit-strategi
· High Five
· Konfliktmægling
· Offerrådgivning
Lokalrådets handlingsplan for 2018 fremgår af bilaget.
 
Medlemmerne af Viborg Lokalråd vurderer desuden, at samarbejdet i sin nuværende form er værdifuldt for begge parter og et vigtigt fundament for det konkrete samarbejde mellem Viborg Kommune og Viborg Politi også på praksisniveau.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/13866
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forvaltningens bemærkninger til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 med henblik på videreformidling til KKR Midtjylland
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-04-2018
 
Børne- og Ungdomsudvalgets hilser opmærksomheden på børn og unge med autisme velkommen og har i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget igangsat tværgående analyse af autismeområdet. En øget fokus på området også i rammeaftaleregi vurderes at kunne være medvirkende til udvikling af effektfulde indsatser til gavn for børn, unge og deres familier.
Sagsfremstilling
Historik
Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region indgår hvert år én samlet rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
 
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over kommunale og regionale tilbud, der anvendes af flere kommuner. Dermed skal rammeaftalen også sikre fælles principper for koordinering, styring og udvikling af de kommunale og regionale tilbud.
 
Kommunernes bemærkninger til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 vil indgå i udarbejdelsen af endelige forslag til Rammeaftale 2019-20. Forslaget vil blive udsendt til godkendelse i de 19 midtjyske kommunalbestyrelser og regionsrådet efter KKR’s møde den 14. juni 2018.
 
Inddragelse og høring
Sagen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
Beskrivelse
Hvert år udstikker KKR bl.a. på baggrund af udviklingstendenser i kommunerne en række politiske pejlemærker for den kommende rammeaftale, og for 2019-20 har KKR peget på følgende:
 
Den nære psykiatri
Den nære psykiatri, forstået som indsatser rettet mod den enkeltes hverdagsliv spiller afgørende rolle, både når psykisk sygdom skal forebygges og når borgerne skal komme sig og leve et godt iv med psykisk sygdom. KKR Midtjylland har igangsat udarbejdelse af et fælles udspil for udviklingen af den nære psykiatri mellem kommuner, region, almen praksis og civilsamfund. Udspillet forventes at indgå som fælles udviklingsområde i Rammeaftale 2019-20 og den næste Sundhedsaftale.
 
Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
KKR Midtjylland foreslår, at kommuner og region igangsætter fælles udviklingstiltag med fokus på:
- hvordan samspillet mellem det almene og specialiserede område kan understøtte en positiv udvikling hos børn og unge med autisme
- metoder til at forebygge og afhjælpe skolevægring og angst blandt børn og unge med autisme
- gode overgange fra skole til ungdomsuddannelse og videre til uddannelse og beskæftigelse i voksenlivet
 
Effekt, progression og gennemsigtighed
I sit oplæg foreslår KKR Midtjylland, at kommuner og region forpligter sig på at arbejde med evidensbaserede metoder og videndeling om, hvad der virker med det formål at øge den enkelte borgers livskvalitet og mulighed for at meste eget liv. Samtidig skal der være øget gennemsigtighed i forholdet mellem udgifter og de ydelser den enkelte borger modtager.
 
Forvaltningens bemærkninger
De foreslåede pejlemærker er i god overensstemmelse med de tiltag og indsatser Viborg Kommune har igangsat på såvel børne-, unge- og voksenområdet. En indarbejdelse heraf i den kommende rammeaftale vurderes derfor hensigtsmæssig.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Kommunernes eventuelle bemærkninger til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 skal videreformidles senest 1. maj 2018 og vil indgå i udarbejdelsen af endelige forslag til Rammeaftale 2019-20. Forslaget vil blive udsendt til godkendelse i de 19 midtjyske kommunalbestyrelser og regionsrådet efter KKR’s møde den 14. juni 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/46234
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-04-2018
Orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Som en del af det politiske udspil Udfordringer til alle og uddannelse for flere, som blev vedtaget i byrådet den 30. august. 2017 (sag nr. 19), blev det besluttet at oprette et tilbud om EUD (erhvervsuddannelse) 8 og 9. Oprettelse af tilbuddet skal understøtte den videre udvikling af samarbejdet mellem grundskole og erhvervsuddannelserne. Endvidere skal tilbuddet bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og gennemfører den. Børne- og ungdomsudvalget besluttede den 31. oktober (sag nr. 14), at tilbuddet fysisk placeres på Vestre Skole.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
EUD står for erhvervsuddannelse, og EUD8 og EUD9 er således et tilbud til unge i 8. og 9. klasse, hvor der laves en kobling mellem den almene folkeskoleundervisning og den undervisning, der tilbydes på erhvervsuddannelserne.
 
Ledelse og medarbejdere på Vestre Skole, Mercantec, Asmildkloster Landbrugsskole og Social- og Sundhedsskolen har sammen udarbejdet indholdet i og rammerne omkring tilbuddet (bilag 1 og 2). Ungdommens Uddannelsesvejledning og også været en del af processen.
 
Undervisningen foregår med basis på Vestre Skole og i projektperioderne på erhvervsuddannelserne. Projekterne, der er planlagt for EUD8 i skoleåret 2018/19 er
 • Fra jord til bord
 • Byg en butik
 • Hvor sund er du?
 • Fremtidens legeplads
 • Bålmad i eget bålfad
Folkeskolens faglige temaer og mål bidrager ind i projekterne. Tilbuddet udbydes inden for rammerne af folkeskoleloven, hvilke betyder at eleverne skal til afgangsprøve i den fulde fagrække. Dette er prioriteret for at ligestille EUD9-eleverne med de øvrige 9.-klasseselever. De har således adgang til alle ungdomsuddannelser, hvis de opfylder adgangskravene.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Processen frem mod skolestart august 2018
25. april og 2. maj Informationsmøder om tilbuddet på Vestre Skole.
24. maj ansøgningsfrist
1. juni eleverne får svar på optagelse
Primo juni indskrivningssamtaler på Vestre Skole
14. juni fælles introaften på Vestre Skole
13. august første skoledag for EUD8-elever på Vestre Skole
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/9118
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-04-2018
Orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
I forbindelse med afholdelse af skolebestyrelsesvalgene har det vist sig, at flere skoler har svært ved at finde kandidater nok til skolebestyrelsesvalget og derfor ikke kan overholde fristen 05.04.2018 for evt. aftale om fredsvalg. En frist der er fastsat af byrådet og findes i bilaget til styrelsesvedtægten (senest 2 uger efter valgmødet, som i år blev afholdt den 22.03.2018).
 
I fald denne frist skal udskydes, kræver det en politisk beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Det er derfor aftalt med formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Per Møller Jensen, at fristdatoen udskydes til 11. april 2018.
 
Sagen forelægges til orientering til dagens møde i Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Det bemærkes, at beslutningen og dermed udskydelsen af tidsfristen ikke herudover indvirker på afviklingen af skolebestyrelsesvalgene.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 16/61886
Resume
Det er tidligere blevet besluttet at samle børnehusene Rosengården og Kærhuset i Skals. Efterfølgende er det blevet besluttet, at sælge Kærhuset. Med salget er det nu nødvendigt at finde en ny placering til et nyt børnehus i Skals, hvilket kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan, idet det ikke er muligt at opføre et nyt børnehus med den nuværende lokalplan.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om, hvor den nye daginstitution skal placeres med henblik på udarbejdelse af ny lokalplan
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-04-2018
1. Den nye børnehave i Skals placeres fysisk på matr.nr. 56e Skals By
 
2. Der rettes henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget, som anmodes om at igangsættelse arbejdet med tilvejebringelse af et plangrundlag, som muliggør placeringen af børnehaven i Skals, jf. punkt 1 i beslutningen
Sagsfremstilling
Historik
Historikken bag ”Kærhuset” i Skals indeholder flere elementer, herunder:
- Først blev der truffet beslutning om at samle Rosengården og Kærhuset i Skals samt afsat midler til at lave en tilbygning ved Kærhuset på investeringsoversigten 2017-2021
- Derefter blev det på byrådsmødet d. 20-12-2017 (sag 52) besluttet, at sælge Kærhuset Kærvej 11G, Skals til Skals Efterskole
- Med salget af Kærhuset er det nu nødvendigt at finde en ny placering til et nyt børnehus i Skals med kapacitet svarende til de børn, der i dag hører til daginstitutionerne Rosengården og Kærhuset
 
Inddragelse og høring
Bestyrelsen i Område Nord har været med til at udpege de egnede grunde til en ny placering af det nye børnehus i Skals.
 
Beskrivelse
I forbindelse med salget af Kærhuset, Kærvej 11G, Skals, er der er aftalt overtagelse den 1. august 2020, hvor en ny daginstitution med kapacitet svarende til de eksisterende daginstitutioner i Skals, Rosengården og Kærhuset, skal være færdigbygget og være taget i brug. Kapaciteten af det nye børnehus skal svare til de eksisterende daginstitutioners kapacitet, dvs. med 70 børnehavepladser og 23 vuggestuepladser.
 
Konkret er der brug for, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om, hvor den nye daginstitution skal placeres med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan, idet det ikke er muligt at opføre et nyt børnehus med den nuværende lokalplan. 
 
Valg af grund til børnehuset
Planafdelingen i Teknik og Miljø har udarbejdet et overblik over fem mulige placeringer af det nye børnehus i Skals. Beskrivelser og anbefalinger af disse fem grunde samt et kort over placeringerne ses i bilag 1 og 2.
 
Af bilag 3 fremgår anbefalingerne til valg af placering af det nye børnehus i Skals fra Område Nords bestyrelse og områdeleder.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Der er brug for, at ændringen af lokalplanen udarbejdes snarest, da de eksisterende bygninger overdrages 1. august 2020, hvorfor det nye børnehus på dette tidspunkt skal være bygget og taget i brug.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Grund nr. 2, nr. 4 og nr. 5 er ejet af Viborg Kommune.
Børne- og Ungdomsudvalget skal være opmærksomme på, at der kan blive tale om udgifter til opkøb af arealer, afhængigt af hvilken beslutning udvalget træffer.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 18/14279
Resume
Udlændige- og Integrationsministeriet har, som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2018, givet kommunerne mulighed for at søge støtte til ansættelse beskæftigelses- og integrationsambassadører fra 1. august 2018 til 31. december 2021.
 
Ambassadørerne skal styrke kommunernes indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte.
Der stilles krav ved ansøgningen om, at ansøgningen er godkendt politisk, fordi der ønskes en politisk og ledelsesmæssig forankring i kommunen, således at indsatsen prioriteres og ambassadørerne får mulighed for at formidle og koordinere implementering af de bedste erfaringer og initiativer på tværs af kommunens forvaltninger.

Beskæftigelsesudvalget behandler sagen på deres møde den 24. april 2018. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres på dette møde om puljeansøgningen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller 
 
1. at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-04-2018
Orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Udlændige- og Integrationsministeriet har, som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2018, givet kommunerne mulighed for at søge støtte til ansættelse af en medarbejder. Puljen er på 61,25 mio. kr., hvorfra kommunerne har mulighed for at søge om 500.000 kr. årligt til ansættelse af en beskæftigelses- og integrationsambassadør fra 1. august 2018 til 31. december 2021.
 
Puljen er tiltænkt kommuner, der har modtaget mange flygtninge i de senere år, som støtte til samarbejdet med virksomhederne om integration på arbejdsmarkedet. Samtidig skal initiativet understøtte, at viden om virksomhedssamarbejdet fra de bedste kommuner udbredes til alle kommuner. Der vil være særlig fokus på at understøtte kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet og på fritidsjob til unge flygtninge og familiesammenførte.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Gennem ansættelse af beskæftigelses- og integrationsambassadører i kommunerne skal den beskæftigelsesrettede integrationsindsats styrkes. Projektets deltagerkommuner skal indgå i et samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) fastlægge konkrete mål for indsatsen og en plan for, hvordan målene opfyldes.
 
Ambassadørerne skal styrke kommunernes indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtning og familiesammenførte.
Ambassadørerne skal have fokus på organisering af indsatsen og implementering af de bedste erfaringer og initiativer i kommunens indsats og er bindeleddet mellem SIRI, øvrige deltagerkommuner, ledelse, kolleger og den lokale indsats i Viborg.
 
Der stilles krav ved ansøgningen om, at ansøgningen er godkendt politisk, fordi der ønskes en politisk og ledelsesmæssig forankring i kommunen, således at indsatsen prioriteres og ambassadørerne får mulighed for at formidle og koordinere implementering af de bedste erfaringer og initiativer på tværs af kommunens forvaltninger.
Ansøgningen forelægges til godkendes i Beskæftigelsesudvalget. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om puljeansøgningen. Den politiske behandling eftersendes til SIRI.
 
Se bilag 1, som er ansøgningen med en nærmere beskrivelse af indhold og mål i projektet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Ansøgningsfristen for puljen var 3. april 2018 og der kan forventes svar senest 2 måneder efter fristens udløb.
 
Projektperioden for ansættelse af beskæftigelses- og integrationsambassadører er 1. august 2018 til og med 31. december 2021.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der kan ansøges om 500.000 kr. årligt til ansættelse af beskæftigelses- og integrationsambassadører.
Ved projektets afslutning skal der indsendes et revisorpåtegnet regnskab og med udgiften til revision ansøger Viborg Kommune om 1.783.664 kr. samlet for projektperioden. Se bilag 2.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Beskæftigelsesudvalget behandler sagen på deres møde den 24. april 2018. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres på dette møde om puljeansøgningen.
Bilag

Sagsid.: 17/63813
Sagsfremstilling
Historik
Det Tværgående Udvalg for Ledige Unge’ handleplaner for længerevarende indsatser (spor 2) blev godkendt af Byrådet 21. september 2016 (sag nr. 10).
En af disse indsatser er ”EUD/EUX som karrierevej”, hvor formålet er, at flere unge i overgangen til en ungdomsuddannelse vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Intentionen er på sigt at skabe grobund for en holdningsændring blandt unge og forældre til at se værdien i at vælge en erhvervsuddannelse.
 
Initiativet er finansieret gennem en omprioritering inden for Social-og Arbejdsmarkedsudvalgets eksisterende budget og blev derfor allerede iværksat pr. 1. august 2016 og løber indtil 31. juli 2018.
 
Inddragelse og høring
Det Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog på mødet 30. november 2017 status på længerevarende indsatser (sag nr.2) til efterretning.
 
Styregruppen for Uddannelsesstrategien har drøftet initiativet. ”EUD/EUX som karrierevalg” er en del af den strategiske indsats i samarbejdet mellem grundskole, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet og en videreførelse anbefales.
 
Beskrivelse
Formålet med ”EUD/EUX som karrierevej” er at skabe nye og holdbare samarbejdsformer, der kan fremme de unges valg af erhvervsuddannelser som karrierevej. Uddannelses- og Jobundervisningen på skolerne skal styrkes tillige med samarbejdet med virksomheder og inddragelse af forældrene.
Indholdet i projektet:
 
Videreudvikling af skolernes nuværende uddannelses- og jobundervisningen
Styrke lærernes viden om, forudsætninger for og indhold i erhvervsuddannelser
Fokus på karrierevejledning i grundskolen, hvor kan en erhvervsuddannelse føre den unge hen?
Kampagner, der udfordrer forældrene i deres vejledning af deres børn og unge
Partnerskaber, der indeholder både virksomhed, skole og erhvervsuddannelse
 
Projektbeskrivelsen er vedlagt i bilag 1.
 
I perioden 1. august 2016 til udgangen af 2017 har 6 skoler afprøvet 6 forskellige forløb. Forløbene kobler grundskole, erhvervsuddannelse og erhvervsliv. Det er gennem projektlederens koordinering, at interessen for deltagelse er skabt og at gennemførelsen af forløbene er blevet en succes.
 
Der er lave en opsamling på de hidtidige gennemførte aktiviteter samt en plan for aktiviteter ved videreførelsen af projektet i endnu 1 år, hvor initiativerne udbredes til yderligere 10 skoler og der laves målrettede kampagner for at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelsernes karrieremuligheder blandt forældre. Se bilag 2.
 
Der er udarbejdet et katalog med emner og aktiviteter i tilknytning til projektet. Dette er vedlagt, som bilag 3.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det kræver en længere periode at få ændret unges samt forældrenes holdninger til og valg af en erhvervsuddannelse, som afsæt for et karriereforløb. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt for at udbrede projektet, at der er behov for en fuldtidsansat projektleder i endnu en periode.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Projektet er i gang og finansieret frem til 31. juli 2018.
En godkendelse af en videreførelse og af finansieringen betyder, at projektet kan fortsætte frem til 30. juni 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Videreførelsen af projektet fra 1. august 2018 til 30. juni 2019 koster 596.000 kr., og finansieres af Job og Velfærd, politikområdet beskæftigelsestilbud.
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetBilag

Sagsid.: 16/1159
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste


Bilag

Sagsid.: 17/60606
Sagsfremstilling
1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
3. Diverse møder og arrangementer
 
· Børne- og Ungdomsudvalgets dialogmøde med BUPL afholdes 24/4-18 kl. 15. Dagsorden til mødet vedlægges som bilag
· Første spadestik til ny daginstitution i Frederiks den 18. april 2018 kl. 10.00
· Første spadestik til ny Rosenvænget Skole den 27. august 2018
· Indbydelse til åbent hus på Røddingvej 11B (Børn og Unge Handicap Viborg) den 1. maj i tidsrummet 11-15


4. Ny sundhedsaftale - politisk kick-off d. 12. juni 2018 kl. 15-18
 
Der vil sidst i maj måned komme et ide- og debatoplæg, således Børne- og Ungdomsudvalget kan drøfte dette inden politisk kick-off d. 12. juni.
Sted for mødet følger senere, men det vil være centralt i Midtjylland
Bilag