You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dagsorden

tirsdag den 29. maj 2018 kl. 12:15

Mødested Hald Ege Skole
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger 12.15-13.15 dialogmøde Familie og Rådgivning

Sagsid.: 18/8000
Resume
På mødet sker der en midtvejsdrøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2019-22. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.
3. at Børne- og ungdomsudvalgets budgetforslag sendes i høring i perioden 30. maj til 10. juni 2018
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
1. De i sagen fremlagte driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget og fremsendes til Byrådets budgetforhandlingsseminar
2. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede nye anlægsønsker med tilhørende finansieringsforslag, som indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget og som, fremsendes til Byrådets budgetforhandlingsseminar
3. Forinden Børne- og ungdomsudvalgets træffer endelig beslutning om budgetforslaget fremsendes dette i høring i perioden 30. maj til 10. juni 2018
4. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker herudover at gøre opmærksom på følgende to forhold:
Familieområdet: Budgetopfølgningen viser, at der på familieområdet forventeligt ikke overføres et mindreforbrug til 2019. Børne- og Ungdomsudvalget er derfor opmærksomme på, at basisbudgettet i 2019 er lavere end det forventede forbrug i 2018
Flygtninge: Børne- og Ungdomsudvalget gør opmærksom på, at faldet i antallet af flygtning har en forsinket virkning på udgifterne på børne- og ungeområdet på 2-3 år.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 24. april 2018, sag nr. 3
 
Inddragelse og høring
Der er planlagt MED-inddragelse og høring i perioden 30. maj – 10. juni 2018.
 
Udtalelse fra Fælles-MED Medarbejdersiden: Er bekymret for, at vi med det nuværende anlægsbudget, der ikke tager højde for at byggeudgifterne er steget med 20-25%, kan komme i en situation, hvor efterspørgslen på 0-18 området, især i Viborg by, bliver vanskelig at efterkomme fremadrettet. Vi frygter at blive tvunget til bygningsmæssigt at gå på kompromis med både de nødvendige kvadratmeter og kvaliteten.
 
Beskrivelse
Budgethæfte
 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2019 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Hertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i det foreløbige forslag til driftsbudget.
2019
2020
2021
2022
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)
Udfordringer
1.250
1.250
1.250
1.250
Afsnit 4.1
Driftsønsker
1.460
1.460
1.300
1.300
Afsnit 4.2
Finansiering
-2.710
-2.710
-2.550
-2.550
Afsnit 4.3
I alt
0
0
0
0
-
 
De enkelte udfordringer, driftsønsker og finansierningsforslag er beskrevet nærmere i budgethæftet.
Forslag til anlægsbudget
Der gøres status på, hvilke eventuelle anlægsønsker, der skal indgå i budgetlægningen, og hvordan de skal finansieres.
 
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2023. Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 6.1). Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som Forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.
 
Udvalgets anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetforhandlinger og godkendes af udvalget i juni 2018.
 
Forslag til nye anlægsønsker for Børne- og Ungdomsudvalgets område præsenteres på mødet.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 19. juni 2018. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/8013
Resume
I henhold til de udarbejdede helhedsplaner på skoleområdet, blev der på investeringsoversigten 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til Om- og tilbygning af indskolingen og SFO på Nordre Skole.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 862.000 kr. til kontoen ”Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling of SFO” med rådighed i 2018
2. at udgiften på 862.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 862.000 kr. til kontoen ”Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling of SFO” med rådighed i 2018
2. at udgiften på 862.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver
Sagsfremstilling
Historik
I henhold til de udarbejdede helhedsplaner fra 2014 blev det foreslået, at indskoling og SFO placeres i skolens østlige klassefløj som en samlet og integreret indskolingsafdeling, hvor faciliteterne er til stede og kan udnyttes hele vejen gennem børnenes dag, både i undervisnings- og fritidssammenhæng. Nuværende klasselokaler placeres i den eksisterende fløj, hvor der skal ske om- og tilbygning samt etablering af mekanisk ventilation og opdatering af de akustiske forhold.
 
Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2018 priser):
 
År 2018
År 2019
År 2020
I alt
862.000 kr.
5.275.000 kr.
7.263.000 kr.
13.400.000 kr.
 
Inddragelse og høring
Der har været afholdt møder mellem skolen, Børn & Unge forvaltningen og Ejendom og Energi.
 
Beskrivelse
På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 862.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med ekstern rådgiver.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Skitsering frem til november 2018 – godkendes i BUU
Projektering, udbud og licitation frem til april 2019 – godkendes i BUU & Byråd
Byggeperiode frem til juni 2020
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/23451
Resume
Frederiks og Hald Ege Skole ligger i områder hvor Spildevandsplanen 2014-2018 er udlagt til omlægning fra fælleskloak til separatkloak.
 
Der er på investeringsoversigten 2018 afsat rådighedsbeløb til ekstern rådgiver i forbindelse med renovering af kloakker ved Frederiks og Hald Ege Skole.

Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsanlægsudgiftsbevilling på 500.000 til kontoen ”Pulje til renovering af kloakker” med rådighedsbeløb i 2018
2. at udgiften på 500.000 finansieres med det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet
3. at direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsanlægsudgiftsbevilling på 500.000 til kontoen ”Pulje til renovering af kloakker” med rådighedsbeløb i 2018
2. at udgiften på 500.000 finansieres med det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet
3. at direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver
Sagsfremstilling
Historik
I henhold til Spildevandsplanen 2014-2018 er Frederiks og Hald Ege Skole udlagt til omlægning fra fælleskloak til separatkloak. Børn & Unge skal afholde udgiften til ekstern rådgiver.
 
Inddragelse og høring
Skolerne, forvaltningen og Ejendom & Energi samarbejder om projektet.
 
Beskrivelse
Beløbet søges frigivet til antagelse af ekstern rådgiver, så omfanget af renoveringen kan blive belyst.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Ekstern rådgiver forventes at blive antaget efter frigivelse af anlægsbeløbet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Igangsættelse af omlægning fra fælleskloak til separatkloak på Frederiks og Hald Ege Skole.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/48059
Resume
Byrådet har besluttet, at der skal opføres nye bygninger til Rosenvængets Skole i tilknytning til Finderuphøj Skole.
 
Kærsgaard & Andersen A/S (KAAI), der er antaget som rådgiver på opgaven, har udarbejdet et udbudsmateriale, der nu har været i licitation.
 
Der søges om godkendelse af licitationsresultatet.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes,
 
2. at opførelsen af nye bygninger til Rosenvængets Skole igangsættes,
 
3. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 57.000.000 kr. til kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane” med rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. i 2018, med rådighedsbeløb på 28.000.000 kr. i 2019 og med rådighedsbeløb på 19.000.000 kr. i 2020,
 
4. at udgiften på 10.000.000 kr. i 2018 finansieres
- med 1.000.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og
- med 9.000.000 kr. (2018-priser) ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat til projektet i overslagsåret 2019 (i budget 2018-2021) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2019-2022,
 
5. at udgiften på 28.000.000 kr. (2018-priser) i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2019,
 
6. at udgiften på 19.000.000 kr. i 2020 finansieres
- med 12.000.000 kr. (2018-priser) af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2019, og
- med 7.000.000 kr. (2018-priser) idet beløbet, der er afsat til projektet i overslagsåret 2019 nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2019-2022.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes,
 
2. at opførelsen af nye bygninger til Rosenvængets Skole igangsættes,
 
3. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 57.000.000 kr. til kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane” med rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. i 2018, med rådighedsbeløb på 28.000.000 kr. i 2019 og med rådighedsbeløb på 19.000.000 kr. i 2020,
 
4. at udgiften på 10.000.000 kr. i 2018 finansieres
- med 1.000.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og
- med 9.000.000 kr. (2018-priser) ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat til projektet i overslagsåret 2019 (i budget 2018-2021) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2019-2022,
 
5. at udgiften på 28.000.000 kr. (2018-priser) i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2019,
 
6. at udgiften på 19.000.000 kr. i 2020 finansieres
- med 12.000.000 kr. (2018-priser) af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2019, og
- med 7.000.000 kr. (2018-priser) idet beløbet, der er afsat til projektet i overslagsåret 2019 nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2019-2022.
Sagsfremstilling
Historik
På mødet den 20. september 2017 (sag nr. 3) bevilligede byrådet 3,4 mio. kr. til rådgivning ved Kærsgaard & Andersen A/S til projektet med etablering af Rosenvængets Skole.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021, at der skal opføres nye bygninger til Rosenvængets Skole i tilknytning til Finderuphøj Skole.
 
Der har den 9. maj 2018 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået, og de er alle fundet konditionsmæssige. Licitationsresultatet fremgår af bilag nr. 1.
 
På baggrund af licitationsresultatet og besparelser opstilles nedenstående budgetter:
 
 
Licitationsresultat 9. maj 2018
Håndværkerudgifter:
 • Licitationspriser
 • Vinterforanstaltninger x 2 vinter (3%)      
 • Uforudsete udgifter (8%)
 
40.124.542 kr.
1.200.000 kr.
3.200.000 kr.
 
44.524.542 kr.
Bygherreleverancer:       
 • Udearealer (Nye og flytning af eksisterende legepladser, ekstra belægninger, overdækninger m.m.)        
 • Løst inventar inde og ude
 • IT, Keep Focus, energimærkning, trykprøvning og andre opkoblinger og attester        
 • CTS-arbejder inkl. opkoblinger m.m.       
 
 
 
2.800.000 kr.
1.800.000 kr.
 
 
600.000 kr.
2.200.000 kr.
 
7.400.000 kr.
Omkostninger og diverse:
 • Byggeplads drift af strøm og varme samt tilslutningsafgifter for el, vand, varme og kloak
 • Forudsete udgifter (Yderligere landinspektør, geoteknik undersøgelser, arkæologi, indeksregulering, flytteudgifter, alm. skilte og myndighedsskiltning, brandmateriale, slutrengøring, rottespærre m.m. 
 • Ny offentlig skolevej inkl. P-pladser
 
 
 
1.100.000 kr.
 
 
 
 
 
975.458 kr.
3.000.000 kr.
 
5.075.458 kr.
I alt
57.000.000 kr.
 
På mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 14) bevilligede byrådet 3 mio. kr. til etablering af baneanlæg til boldklubben Viborg B67 til erstatning for den boldbane, hvorpå Rosenvængets Skole opføres. Bevillingen blev givet af projektets samlede økonomiske ramme på 60 mio. kr.
 
På investeringsoversigten er der afsat 6 mio. kr. i 2018, 42 mio. kr. i 2019 og 12 mio. kr. i 2020.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Rosenvængets Skole forventes at kunne indflytte de nye bygninger i august 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/20188
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede ændringer af styrelsesvedtægten for skoleåret 2017/2018 på mødet den 30. maj 2017 (sag nr. 11).
 
Byrådet godkendte på mødet den 27. marts 2007, (sag nr. 162), for første gang styrelsesvedtægten for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. august 2007.
 
I henhold til lov om folkeskolen skal byrådet udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.
 
Formålet med udarbejdelsen af styrelsesvedtægten er bl.a. at fastsætte
 • antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
 • fremgangsmåde ved valg af medarbejder- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen
 • regler for skolebestyrelsens mødevirksomhed
 • skolebestyrelsens beføjelser
 • omfanget af Børne- og Ungdomsudvalgets møder med skolebestyrelserne
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
I styrelsesvedtægtens bilag er der foretaget konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger samt enkelte administrative præciseringer. Der er kun ændret i bilagene. Ændringerne er markeret med rødt.
 
Der er gennemført to væsentlige ændringer:
· Principper for tildeling af ressourcer
· Visitation ved skoleudsættelse
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 20. juni 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/23687
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
         
1.  at forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
         
1.  at forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole godkendes
 
 
                                           
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og ungdomsudvalget behandlede seneste ændringer på sit møde den 30. maj 2017 (sag nr. 10)
 
Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007 (sag nr. 207), for første gang styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.
 
Inddragelse og høring
Vedtægt og bilag har været til høring i ungdomsskolebestyrelsen.
 
Beskrivelse
Der er en enkelt ændring i styrelsesvedtægten. Ændringen er markeret med rødt.
 
Ændringen omhandler
 • Procedure for godkendelse af referater
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 20. juni 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/1618
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager status og orientering til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
1. Status og orientering blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Som et led i folkeskolereformen 2014 har Undervisningsministeriet udarbejdet i alt otte pejlemærker for kompetenceudviklingsindsatsen på skoleområdet. Ifølge disse skal skolerne arbejde systematisk med kompetenceudvikling med fokus på blandt andet folkeskolens fag og med elevernes læring og trivsel i centrum. Som et led i dette skal der udarbejdes en kommunal kompetenceplan.
 
I Viborg Kommune arbejdes der ud fra en dynamisk kompetenceudviklingsplan, der revideres årligt efter skoleårets gang. Kompetenceudviklingsplanen beskriver de større indsatser i kommende skoleår, og skal understøtte intentionerne bag folkeskolereformen samt de politikker og strategier, der er gældende for skolerne i Viborg Kommune, herunder Udfordringer til alle og uddannelse for flere.
 
Inddragelse og høring
Kompetenceudviklingsplanen drøftes i Skole-MED og til skoleledermøde.
 
Beskrivelse
I skoleåret 2017/2018 har i alt 437 lærere og pædagoger deltaget i kompetenceudviklingsforløb. Deltagerne er fordelt på forskellige temaer på tværs af fag og klassetrin, jf. bilag 1. 
 
Der er udarbejdet kompetenceudviklingsplan for skoleåret 2018/2019. Flere indsatser videreføres fra tidligere år, mens andre er nye. I de supplerende fagkurser sættes særligt fokus på praktisk/musiske fag, samt kristendom og natur/teknologi, da opgørelser fra Undervisningsministeriet viser, at der stadig er lavest kompetencedækning i disse fag.
 
Med udgangspunkt i den politiske aftale Udfordringer til alle og uddannelse for flere igangsættes i samarbejde med PPL pilotfase på Ørum, Hammershøj, Karup og Brattingsborg skoler i skoleåret 2018/2019 med henblik på styrkelse af inkluderende læringsmiljø på skolerne.
 
Se beskrivelse af øvrige indsatser og strategi for kompetenceudvikling i kompetenceudviklingsplanen, bilag 2.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv                       
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/16498
Resume
Der er udarbejdet en ny elev- og klassetalsprognose for folkeskolerne i Viborg Kommune fra 2018 til 2033.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at orienteringen bliver taget til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
Orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
Historik
Elevprognosen udarbejdes hvert år.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Elev- og klasseprognosen er udarbejdet på baggrund af den nye ”Befolkningsprognose for Viborg Kommune 2018-2033” samt dækningsgraden (angiver hvor stor en andel af børn bosiddende i et skoledistrikt, der går i den specifikke distriktsskole).
 
Antallet af elever og klasser frem mod år 2032 forudsiges i prognosen. Antallet af klasser forudsiges på baggrund af de fremskrevne elevtal, idet den 28. elev (hhv. 56. elev osv.) i nærværende prognose udløser en klassedeling.
 
Elev- og klasseprognosen omfatter alene 0.-9. klasse i de kommunale skoler eksklusiv elever i specialklasser samt 10. klassetrin, idet disse vil være vanskelige at forudsige over en lang årrække.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/23946
Resume
Siden kommunesammenlægningen i 2007 har der i dagtilbud været et specialtilbud for børn med sociale, sanse og emotionelle vanskeligheder (SE). Tilbuddet har været etableret som en specialgruppe med en normering på seks børn.
 
Udviklingen gennem de seneste fem år har ændret på målgruppen. De konstaterede ændringer i målgruppen har betydet, at der er et behov for mere end de seks pladser, Viborg Kommune i dag råder over. Det forslås derfor, at der oprettes en SE-gruppe med plads til seks børn for samme målgruppe i Egeskovens Børnehave i Hald Ege.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at der oprettes et specialtilbud med seks pladser til børn med sociale og emotionelle udfordringer med opstart 1. august 2018
 
2. at specialtilbuddet placeres i tilknytning til Egeskovens Børnehave i Hald Ege
 
3. at udgifterne til etablering og drift af specialtilbuddet finansieres indenfor dagtilbuds specialområde
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
1. Der oprettes et specialtilbud med seks pladser til børn med sociale og emotionelle udfordringer med opstart 1. august 2018
2. Specialtilbuddet placeres i tilknytning til Egeskovens Børnehave i Hald Ege
3. Udgifterne til etablering og drift af specialtilbuddet finansieres indenfor dagtilbuds specialområde
Sagsfremstilling
Historik
Siden kommunesammenlægningen i 2007 har der i dagtilbud været et specialtilbud for børn med sociale, sanse og emotionelle vanskeligheder (SE). Tilbuddet har været etableret som en specialgruppe med en normering på seks børn. Målgruppen har været børn, der lever i udsatte familier, og som følge deraf har brug for et særligt pædagogisk hverdagsmiljø. Specialgruppen har indtil august 2017 været placeret i Spurvehuset, som er en selvejende daginstitution. I august 2017 blev gruppen og dens personale overflyttet til Søndergaard, der er en kommunal daginstitution. Her er der indrettet en afdeling, hvor specialgruppen kan være sig selv, men hvor børnene, i det omfang de magter det, er en del af almentilbuddet samme sted.
 
Inddragelse og høring
Lokal-MED i Egeskovens Børnehave, Område-MED i område Sydvest og bestyrelsen i område Sydvest har været inddraget (høringssvar fremgår af bilagene)
 
Beskrivelse
Udviklingen gennem de seneste fem år har ændret på målgruppen. Børn, der henvises til specialgruppen, er i dag i højere grad omsorgsvigtede. Generelt betyder det, at børnene har svært ved selvregistrering, selvregulering samt impulskontrol.
 
Det er afgørende, at børnene i målgruppen pædagogisk ikke mødes på deres biologiske alder, men på deres udviklingsniveau.
 
De konstaterede ændringer i målgruppen har betydet, at der er et behov for mere end de seks pladser, Viborg Kommune i dag råder over. Allerede nu er der visiteret børn til opstart efter sommerferien, så der er ikke flere ledige pladser. Det betyder, at der ikke i løbet af efteråret 2018 og foråret 2019 kan visiteres flere børn til tilbuddet, selvom de måtte få en diagnose, der anbefaler det.
 
Det forslås derfor, at der oprettes en SE-gruppe med plads til seks børn for samme målgruppe i Egeskovens Børnehave i Hald Ege. Det vurderes, at der ved en mindre ombygning kan skabes de nødvendige faciliteter til formålet. Hermed opnås, at specialgruppen kan have et område for sig selv, mens det giver gode muligheder for integration med almenområdet. Det vurderes, at Egeskovens Børnehave har den nødvendige plads tilbage til det antal børnehavebørn, der ønsker plads på stedet.
 
Alternativer
Hvis ikke der oprettes flere pladser til børn med SE-problematikker, vil børnene skulle være i et almentilbud. Med de beskrevne udfordringer for denne gruppe børn, vurderes det, at et specialtilbud vil være et bedre tilbud
 
Tidsperspektiv
Oprettelsen vil kunne ske fra 1. august 2018
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Såvel ombygning som udgifter til øget normering vil kunne afholdes indenfor det afsatte budget til specialområdet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/63674
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender anvendelsen af midlerne som beskrevet
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
Projektet og anvendelsen af de bevilgede midler godkendes som anført i sagen.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde 23. januar 2018 (sag nr. 3) at tildele 500.000 kr. til en opsøgende indsats til unge i risiko for at blive kriminelle. Midlerne tildeles fra puljen til projekter med forebyggende formål.
 
Inddragelse og høring
Relevante medarbejdere har været inddraget i udvikling af indsatsen.
 
Beskrivelse
Formål med en opsøgende indsats
Indsatsen skal forebygge:
- at unge, som endnu ikke har en sag i Familieafdelingen får det
- episoder, hvor grupper af unge udviser problematisk adfærd i det offentlige rum
- at bandegrupperinger etablerer sig i Viborg
 
Målgruppe
Den opsøgende indsats er målrettet unge, som vurderes:
- at være i risiko for at skulle have en indsats fra Familieafdelingen
- at have behov for en forebyggende indsats for at forhindre, at de bliver en sag i Familieafdelingen
- at være i kontakt med unge, der udviser uheldig adfærd
 
Indhold i den opsøgende indsats
Som udgangspunkt skal den opsøgende indsats:
- etablere kontakt med unge, der holder til rundt omkring i bylivet
- etablere relation og dialog med de unge
- guide de unge i en hensigtsmæssig retning, fx hen i etablerede tilbud og eventuelt igangsætte præventive samtaler med forældrene
- generelt gøre forældrene opmærksomme på deres unges adfærd
- tilbyde alternativer til den uheldige subkultur, den unge er en del af
- samarbejde med politiet, hvor det er relevant
- underrette Fronten, når det er nødvendigt
- benytte allerede udviklede og afprøvede metoder og redskaber
- ikke yde behandling
 
Tegn på at den opsøgende indsats lykkes
- færre sager i Familieafdelingen vedrørende unge
- mindre skolefravær
- gruppen af unge i risiko bliver mindre
- politiet oplever en ændring i positiv retning i ungemiljøet
- relevante faggruppers vurdering af situationen
 
Organisering af den opsøgende indsats
Den opsøgende indsats forankres hos SSP, som dermed udvides med de tildelte ressourcer. Dette betyder, at SSPs nuværende generelle forebyggende indsats suppleres med den opsøgende del målrettet unge i risiko. 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/60606
Resume
Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
De givne meddelelser og den givne orientering blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
Udvalgsformand Per Møller Jensen:
 • Orienterede om de trafikale problemer der er ved cykelstien ved passagen under viadukten ved Overlund Skole, (forholdene besigtiges)
 
Udvalgsmedlem Stine Damborg:
 • Anførte den problemstilling at en mentorordning ikke følger med fra folkeskolen og til ungdomsuddannelserne, (der udarbejdes en orienteringssag til Børne- og Ungdomsudvalget
 
Udvalgsmedlem Eva Pinnerup:
 • Har deltaget i et møde med Ungdomsrådet
 
 
2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
Direktør Hans Henrik Gaardsøe:
 • Der er lavet aftale med Mercantec og Landbrugsskolen om EUD 8
 
 
3. Diverse møder og arrangementer
 
 
4. Status vedr. skolebestyrelsesvalg
 
Skolebestyrelsesvalg 2018
Der har været afholdt skolebestyrelsesvalg, som er afsluttet den 9. maj 2018 med følgendes status:
 • Karup Skole og Skolefællesskabet Skals /Ulbjerg har haft kampvalg
 • Egeskovskolen har ikke fundet kandidater nok, hvorfor der er igangsat suppleringsvalg, som afsluttes den 28. juni 2018
 • På de øvrige skoler har der været fredsvalg
De nye skolebestyrelser tiltræder den 1. august 2018
 
5. Fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Fælles-MED Børn og Unge den 19. juni 2018
 
Fælles-MED ønsker drøftelse af emnet ”De kommunale institutioner som forældrenes førstevalg”, med flg. underpunkter:
· Hvordan sikrer vi, at mangfoldighed, inklusion og de muligheder og kvaliteter, der ligger i disse begreber, bliver et kvalitetsstempel for institutionerne i Viborg?
· Hvordan sætter vi samarbejdet mellem specialområdet og almenområdet i fokus?
· Hvordan sikrer vi størst mulig forældreinvolvering, så forældrene bliver en resurse i vores indsatser?

Sagsid.: 16/1159
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget herefter godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
Møde- og aktivitetsplanen blev godkendt
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Bilag