You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 12:15

Mødested Ørum Skole
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger Kl. 14.45-15.45 afholdes dialogmøde med DLF, Viborg Kl. 16-20 afholdes dialogmøder med 4 bestyrelser

Sagsid.: 18/61213
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget skal med dette punkt drøfte, hvordan 0-18 års området kan understøtte realiseringen af de 21 mål i Byrådets nye styringsmodel.
Indstilling
Direktøren for børn og unge indstiller,
 
1.    at udvalget udpeger hvilke mål, som børn og unge området har et særligt potentiale for at understøtte en realisering af, og som udvalget ønsker at prioritere.
2.    at udvalget drøfter forslag til den videre proces.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-02-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,
 
1.    at udvalget i det videre arbejde særligt vil fokuseres på følgende temaer og mål:
 
Læring og uddannelse
·         En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasseprøven hæves til 92% i 025.
·         90% af unge har tage en ungdomsuddannelse inden de er 25 år.
 
Oplevelser og fællesskaber
·         Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme.
 
Vækst og socialt ansvar
·         Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov.
·         En større andel af borgere i Viborg Kommune skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentligforsørgelse.
 
Sundhed
·         Andelen af unge rygere er halveret inden 2025. Der er 20% færre rygere i ale aldersgrupper.
·         Andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige ril 88% i 2025.
·         Mindst 85% af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025. 
 
Bæredygtighed
·         Vi vil etablere økonomisk, fagligt og miljømæssigt bæredygtige institutioner. 
         
2.    at der i det videre arbejde skal være en opmærksomhed på at få fremmet barnesynet og børnenes egen eksistensberettigelse, så det ikke alene kommer til at handle om at forberede børnene til voksenlivet.
 
3.    at det skal synliggøres, at Viborg Kommune er et godt sted at bo og være barn i.
 
4.    at sagen genoptages på det kommende møde med henblik på en nærmere konkretisering af de udvalgte mål.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog den 19. december 2018 en ny styringsmodel for Viborg Kommune indeholdende 5 temaer, 21 mål og en overordnet vision om at skabe sammenhæng for borgerne.
 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på januar mødet følgende værdier som retningsgivende for arbejdet på børne- og ungeområdet i Viborg Kommune:
 
Sunde fællesskaber og sammenhæng
Børn og unge deltager aktivt i sunde fællesskaber
-    Derfor vil vi skabe sammenhæng og helhed i børns og unges liv
 
Forældreansvar
Børn er forældrenes ansvar
-    Derfor samarbejder vi med forældrene om deres børn og unges udvikling og trivsel
 
Sundhedsfremme og tidlig indsats
Alle arbejder målrettet med en sundhedsfremmende, forebyggende og tidlig indsats
-    Derfor har vi særligt fokus på det brede tværfaglige samarbejde i nærmiljøet
 
Professionalisme
Børn og unge møder engagerede og faglig kompetente voksne
-    Derfor anvender vi den viden, der virker
 
Livsmestring
ALLE børn og unge skal understøttes i at mestre eget liv
-    Derfor har vi et ekstra fokus på og prioritering af de ca. 15 % børn og unge, der særligt har brug for en ekstra hånd.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Styringsmodellen træder i stedet for tidligere vedtagne politikker og målene er derfor gældende på tværs af de forskellige politikområder i Viborg Kommune. Det betyder, at det er de samme 21 mål, der skal nås og arbejdes for på tværs af både børn og ungeområdet, beskæftigelse, kultur, teknik og miljø etc.
 
Med henblik på at bruge de enkelte områders særlige potentiale i forhold til en samlet realisering af målene, så lægges der med denne sag op til en politisk prioritering og en evt. konkretisering af de 21 mål specifikt i forhold til børne- og ungeområdets potentiale.
 
En politisk prioritering og konkretisering af målene vil både definere ambitionsniveauet og være retningsgivende for både valg og fravalg af konkrete indsatser, samarbejder og metodikker på 0-18 års området. 
 
Udvalget skal med denne sag udpege hvilke af de 21 mål i styringsmodellen, som børn- og ungeområdet har et særligt potentiale for at understøtte en realisering af, og som udvalget ønsker at prioritere.
 
Styringsmodellen er vedlagt punktet som bilag.
 
Det foreslås derfor,
 
  1. at udvalget konkretiserer de udvalgte mål i en børne- og unge kontekst.
  2. at udvalget forholder sig til, hvad visionen om sammenhæng for borgerne konkret betyder for børne- og ungeområdet.
Ønskes der politisk f.eks. særligt fokus på overgange, på familie med mange kommunale tilbud eller på styrket koordinering mellem generelle tilbud på tværs af forvaltninger som f.eks. KLC er et udtryk for?
  1. at udvalgets prioriteringer og konkretiseringer forelægges på plankonferencen i april
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
At udvalget konkretiserer de prioriterede mål frem til plankonferencen i april, og at forvaltningen på baggrund heraf udarbejder konkrete forslag til nye og omprioriteringer af eksisterende frem til udvalgets sidste budgetbehandling på juni mødet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forslag til indsatser udarbejdes så de kan medtages i budgetforhandlingerne for 2020.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet for nuværende.

Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen
Bilag

Sagsid.: 19/1644
Resume
Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Herunder lægges der op til en indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
2. at det drøftes, om der er særlige temaer, som skal indgå udvalgets budgetlægning, og
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-02-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,
 
1.    at tage orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen til efterretning,
2.    at vedtage den i sagsfremstillingen foreslåede procesplan for udvalgets egen budgetproces
3.    at følgende temaer skal indgå i udvalgets videre arbejde med budgetlægning,
a.    Autismeområdet
b.    Ordblindeindsats
c.    Inklusionsindsatsen
4.    at anmode forvaltningen om til næste møde at udarbejde forslag til en styrkelse af de 3 ovenstående indsatser.
         
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED har drøftet den kommende budgetlægning på mødet den 17. december 2018.
 
Beskrivelse
Spilleregler for budgetlægningen
 
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen.
 
Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
 
Der skal i 2020 findes reduktionsforslag for 35,2 mio. kr., heraf 16,4 mio. kr. vedrørende statens moderniserings- og effektiviseringsprogram og 18,8 mio. kr. vedrørende en halv procent effektivisering jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
 
Opgaven med at finde disse reduktionsforslag er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som vil blive forelagt et oplæg af direktionen. Direktionens oplæg vil både omfatte tværgående reduktionsforslag og forslag på de enkelte direktørområder.
 
Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil besparelsen herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.
 
Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2021 til 2023, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
 
Spillereglerne for anlægsbudgettet er følgende:
 
  1. Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.
  2. Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
  3. Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.
 
De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram som overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.
 
Særlige temaer i budgetlægningen:
Det drøftes, om der er særlige temaer, som udvalget ønsker belyst og drøftet i løbet af budgetlægningen. Særlige temaer vil fx kunne være økonomiske udfordringer. Hvis udvalget har nye initiativer på vej i 2020, som skal understøtte målsætningerne i byrådets nye styringsmodel, vil disse også kunne indgå som et særligt tema i budgetlægningen.
 
Byrådet vedtog den 19. december 2018 (sag nr. 36) de fem tværgående temaer i den nye styringsmodel samt en række målsætninger, der knytter sig til disse temaer. Temaerne er bæredygtighed, vækst og socialt ansvar, sundhed, læring og uddannelse samt oplevelser og fællesskaber. Udvalgenes arbejde med handlinger/initiativer, der skal understøtte disse målsætninger præsenteres for byrådet på plankonferencen. Her drøftes behovet for koordinering på tværs af udvalg og, hvilke handlinger/initiativer, der allerede vil kunne indgå i dette års budgetlægning.
 
Budgetprocessen
 
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Børne- og Ungdomsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

Bilag

Sagsid.: 18/63954
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget
 
1. at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-02-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,
 
1.    at tage orienteringerne til efterretning
Sagsfremstilling
1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
Udvalgsformanden orienterede om rejsegilde på Søndre Skole i uge 9. 
 
2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppen
 
3.    Direktør for Børn og Unge orienterede om, at der aktuelt er åbnet for ansøgning om en ASF-klasse i ungdomsuddannelsesregi til Viborg.
 
4.     Helhedsorienteret indsats i Ellekonebakken
 
Børne- og Ungdomsudvalget blev på sit møde 21. januar 2019 orienteret om styrkede indsatser på Søndre Skole. Den oplevede situation på Søndre Skole hænger sammen med situationen i boligområdet Ellekonebakken. Derfor igangsættes analyse og udviklingsarbejde med det formål at beskrive eksisterende og forslag til fremtidige indsatser, der understøtter udsatte familier i en positiv udvikling mod selvforsørgelse i form af beskæftigelse eller uddannelse.
 
I processen inddrages alle relevante aktører, herunder beboerne og aktører i både kommunalt regi, fra boligselskaberne og Boligselskabernes Fællessekretariat, der varetager indsatserne i den boligsociale helhedsplan.
 
Direktøren for Børn & Unge fungerer som formand for projektet.
 
 
 
 
 


Sagsid.: 18/50206
Resume
I perioden 12. december 2018 – 17. januar 2019 har det været muligt at indskrive sit barn til den kommende 0. klasse.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-02-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,
 
1.    at tage orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
1.020 børn har alderen til at starte i 0. klasse. 86% af de 1.020 børn er indskrevet via webindskrivningen. De 1.020 børn er inkl. børn til friskoler/privatskoler og specialtilbud. Der er søgt skoleudsættelse for ni børn. Det drejer sig om tre piger og seks drenge. For de to af børnene skal det afklares, om de skal skoleudsættes eller visiteres til et specialtilbud.
 
266 børn har søgt om andet skoledistrikt. 147 børn er indskrevet på friskoler/privatskoler og specialtilbud, og 119 børn ønsker anden kommunal skole. Heraf har de 109 børn fået plads på den ønskede skole. 10 børn vil blive henvist til deres distriktsskole, da de ikke umiddelbart kan optages på de ønskede skoler efter frit skolevalg, da klasserne er fyldt op i hht. rammerne i Styrelsesvedtægten. Det drejer sig om fire børn som har ønsket Hald Ege Skole, tre børn som har ønsket Løgstrup Skole samt tre børn der har ønsket Søndre Skole. I henhold til tidligere praksis vil børnene blive tilbudt at komme på venteliste til de ønskede skoler, da der indtil skolestart kan ske ændringer i antallet af indmeldte elever på skolerne.
(Detaljeret fordeling i forhold til den enkelte skole fremgår af vedlagte bilag 1)
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Forældre, som på børnenes vegne søger andet skoledistrikt, får fra forvaltningen besked om, hvorvidt skoleønsket kan opfyldes senest første halvdel af marts 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Indskrivning af børn til obligatorisk børnehaveklasse til det kommende skoleår foregår i perioden 12.12.2018 - 17.01.2019. Der er åbnet for webindskrivning i nævnte periode. Ved indskrivningen informeres forældrene om skoledistrikter og rammer for klassedannelsen. Endvidere orienteres forældrene om muligheden for at søge om optagelse af deres barn på anden skole end distriktsskolen og om muligheden for at søge om udsættelse af skolestart. Udsættelse af skolestart afgøres på visitationsmøde. Anmodningen skal ske i forbindelse med indskrivning.
 
Et barn skal efter forældrenes anmodning, optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen.
 
Byrådet fastsætter rammer for klassedannelsen, herunder antallet af klasser på hver enkelt skole.
Rammerne for klassedannelsen kan indeholde beslutning om hvor mange elever, der må være i hver klasse ved skoleårets start, og hvor mange der må optages i hver klasse i løbet af skoleåret, dog inden for folkeskolelovens rammer. Den endelige klassedannelse i forbindelse med børnehaveklasser sker den 01.03.2018.
 
De børn, der bor i et defineret skoledistrikt, har altid krav på at blive optaget på distriktsskolen. For at udnytte skolernes kapacitet mest hensigtsmæssigt, og for at der er plads til eventuelle tilflyttere i løbet af skoleåret, sættes der loft over, hvor mange elever der kan optages fra andre distrikter.
 
Optagelse af elever i anden skole end distriktsskolen må ikke udløse yderligere klasser. Der kan optages børn fra andet skoledistrikt til og med elev nr. 25 i hver klasse. Det betyder, at hvis der er 2 klasser med henholdsvis 13 og 14 elever er der plads til at optage yderligere 12 og 11 elever fra andre skoledistrikter, samtidig med at der er plads til 6 tilflyttere til skoledistriktet.
Ved flere ansøgninger, end der kan imødekommes, optages først elever med ældre søskende indskrevet på den ønskede skole. Ved eventuel lighed her går elever med de yngste søskende forud for øvrige. Hvis der herefter fortsat er flere, vil nærmere-boende går forud for fjernere-boende.
 
Det kan på den enkelte skole i konkrete tilfælde vurderes, om der kan optages elever ud over nummer 25.
 
Såfremt elevtallet i løbet af skoleåret på grund af tilflytning til skoledistriktet overstiger lovens max. elevtal på 28, er der ikke krav om ny klassedannelse. Byrådet kan godkende optagelse af både elev nr. 29 og 30.
 
 
Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 19/6768
Indstilling
Direktør for Børn og Unge indstiller,
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-02-2019
Børne- og Ungdomsudvalget forberedte dialogmødet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Viborg Lærerkreds har inviteret Børne- og Ungdomsudvalget til dialogmøde med kredsbestyrelsen. Lærerkredsen ønsker at drøfte følgende temaer:
 
  • Budget
  • Inklusion/inkluderende fællesskaber, herunder også tildelingsmodellen og finansieringen af elever, der visiteres til specialpædagogisk støtte i tilknytning til almen eller andre, mere passende skoletilbud.
 
Herudover lægger Viborg Lærerkreds op til også at drøfte temaer, som udvalget måtte ønske at drøfte med kredsbestyrelsen.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 16/1159
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget herefter godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-02-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,
 
1.    at godkende møde- og aktivitetsplan
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag