You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 14. marts 2019 kl. 13:00

Mødested M1.14
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/61213
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag drøfte en konkretisering af implementeringen af den nye sammenhængsmodel. Udvalgets forslag til en konkretisering skal forelægges Byrådet på plankonferencen i april.
Indstilling
Direktør for Børn og Unge indstiller,
 
 • at forslag til forståelsesramme for det videre arbejde med at skabe sammenhæng for borgerne drøftes
 • at forslag til særlige fokusområder inden for de af udvalget udpegede konkrete mål i sammenhængsmodellen drøftes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2019
Fraværende: Claus Clausen
 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,
 
 • at godkende udkast til forståelsesramme for det videre arbejde med at skabe sammenhæng for borgerne med følgende bemærkninger, at mindset erstattes med tilgang og agilitet erstattes med høj grad af fleksibilitet.
 • at der arbejdes videre med de i sagsfremstillingen foreslåede udfordringer og fokusområder, med den bemærkning, at målet om bæredygtighed suppleres med, at der også skal være fokus på miljømæssige bæredygtige institutioner.
 • at udfordringerne og fokusområderne suppleres med udkast til hvilke politiske udvalg, der vil være relevante samarbejdspartnere.
 
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
På Børne og Ungdomsudvalgets møde den 26. februar 2019 vedtog udvalget, at det i arbejdet med en realisering af den af den nye sammenhængsmodel, særligt ville fokusere på følgende temaer og mål:
 
Læring og uddannelse
1. En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasseprøven hæves til 92% i 2025.
2. 90% af unge har tage en ungdomsuddannelse inden de er 25 år.
 
Oplevelser og fællesskaber
3. Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme.
 
Vækst og socialt ansvar
4. Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov.
5. En større andel af borgere i Viborg Kommune skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentligforsørgelse.
 
Sundhed
6. Andelen af unge rygere er halveret inden 2025. Der er 20% færre rygere i alle aldersgrupper.
7. Andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88% i 2025.
8. Mindst 85% af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025. 
 
Bæredygtighed
9. Vi vil etablere økonomisk, fagligt og miljømæssigt bæredygtige institutioner. 
 
Udvalget skal med dette punkt drøfte, hvad udvalget er særligt optaget af inden for de 5 temaer og 9 udvalgte mål, og dermed sætte retning for, hvordan børne- og ungeområdet både selvstændigt, og sammen med andre, kan være med til realiseringen af de 21 konkrete mål.
 
Herudover skal Børne- og Ungdomsudvalget drøfte, hvordan der både på børne- og ungeområdet og i overgangen til voksenområdet kan blive skabt bedre sammenhæng for borgerne. 
 
Sammenhæng for borgerne
Målet i sammenhængsmodellen om at skabe sammenhæng for borgerne, er universelt og uafhængigt af konkrete temaer og mål.
 
Derfor foreslås følgende forståelsesramme i børn og unge for arbejdet med at skabe en helhedsorienteret tilgang og sammenhæng for den enkelte borgere:
 
 
Mindset
Alle børn og unge gør det bedste de kan inden for de rammer og vilkår, der er dem givet. Derfor er det vores ansvar som professionelle i vores dagtilbud, skoler, forebyggende og understøttende indsatser at skabe de bedste forudsætninger for, at ikke kun de fleste – men at ALLE børn lykkes i eget liv.
 
Systemer og strategier
For at skabe sammenhæng for borgerne både på tværs af tilbuddene i Børn og Unge og i overgangen til voksenområdet, så forudsætter det systematiserede, koordinerede og ikke mindst rettidige tilbud og indsatser. Organiseringen af Børn og Unge skal dermed sikre de rette balancer mellem sikker drift, agilitet og tværfagligt samarbejde, og fælles strategier skal sikre, at de enkelte indsatser spiller ind i, og sammen med, øvrige indsatser i bestræbelsen på at nå de fælles mål.
 
Adfærd
Vi er forpligtede på at tage afsæt i den enkelte borgers perspektiv og bruge vores professionalisme i en insisterende nysgerrighed på at finde løsninger, der virker – dette være sig både mono- og tværfagligt. Ansvaret forbliver vores, også når der er behov for at gå helt nye veje. 
 
Konkrete indsatser og handlinger 
Vores indsatser og tilbud afspejler både målene i Viborg Kommunes sammenhængsmodel og nationale vedtagne mål. 
 
Realisering af målene i sammenhængsmodellen
Målene nr. 1, 2, 4 og 5 handler alle sammen om på forskellig vis at styrke børnene og de unges muligheder for i voksenlivet at blive selvforsøgende gennem uddannelse og beskæftigelse. Mål nr. 3 handler om ensomhed, mål nr. 6, 7 og 8 handler om sundhed og mål nr. 9 om bæredygtige institutioner.
 
På udvalgsmødet i januar vedtog Børne- og Ungdomsudvalget følgende værdier:
 
· Sunde fællesskaber og sammenhæng
· Forældreansvar
· Sundhedsfremme og tidlig indsats
· Professionalisme
· Livsmestring
 
Værdierne har været retningsgivende for indholdet i den foreslåede forståelsesramme for at skabe sammenhæng for borgerne, men de er også retningsgivende i forhold til forslagene for, hvordan børne- og ungeområdet kan være med til understøtte realiseringen af særligt de 9 prioriterede mål.
 
Forslag til særlige fokusområder
 
Mål
 
Udfordring
Mulige særlige fokusområder i B&U
Uddannelse og beskæftigelse -Mål 1, 2, 4 og 5
 
Langt størstedelen af børnene og de unge klarer sig fint, og bliver gennem deres barndom og ungdomsliv rustet til at tage en uddannelse og komme i beskæftigelse. Men ca. 15 procent af børnene, har behov for ekstra indsatser ift. deres faglige udvikling og dannelse.
 • Fokus på tilpasning af vores almentilbud, så flere børn med ekstra behov kan rummes og trives inden for almenområdet.
 • Prioritering af de tidlige og forebyggende indsatser med henvisning til Heckmannkurven
 • Fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser eller beskæftigelse
Ensomhed
Mål 3
 
En nylig undersøgelse fra sundhedsstyrelsen har vist, at 8,5 procent af mændene og 10,3 procent af kvinderne mellem 16-24 år oplever, at ofte er uønsket alene. Tallet for den samlede befolkning er 6,3 procent. Oplevet ensomhed kan medføre dårlig trivsel.  
 • Børn og unge skal opleve sig som en del af sunde fællesskaber i både dagtilbud, skoler og i fritiden.
 • Fokus på potentialet i samarbejdet med civilsamfundsaktører.
Sundhed
Mål 6, 7 og 8
 
Rygning giver en forhøjet risiko for bl.a. kræft og kol.
Ift. kost og motion så viser undersøgelser, at er man overvægtig som barn og ung, så kan det være sværere som voksen at opnå normalvægt. En sund kost og fysiske aktiviteter kan endvidere understøtte børnenes generelle trivsel.
 • Mere fokus på bevægelse til, fra og i vores institutioner og tilbud
 • Øget samarbejde med foreninger i kommunens klub og fritidstilbud
 • Fokus på sunde madvaner og forebyggelse af overvægt. 
Økonomisk, fagligt og miljømæssigt bæredygtige institutioner
 
Mål nr. 9
Med små enheder er der en risiko for, at vi økonomisk og fagligt bliver meget sårbare ift. at sikre høj kvalitet og fleksibilitet i tilbuddet.
 
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Forslagene skal præsenteres på plankonferencen i april.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.