You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. marts 2019 kl. 12:15

Mødested M5
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer
Fraværende Claus Clausen, Stine Damborg Hust
Bemærkninger Kl. 14-15 afholdes fællesmøde med Fælles-MED Børn og Unge

Sagsid.: 18/8082
Resume
Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2018 for Børne- og Ungdomsudvalget.
 
På mødet den 10. april 2019 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2018 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet den 24. april 2019. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2019), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. april 2019 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
1. at regnskabsresultatet for 2018 tages til efterretning
2. at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-03-2019

 

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,
 
 • at tage regnskabsresultatet for 2018 til efterretning
 • at anbefale de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter
 
Politikområde
(mio. kr.)
Oprindeligt
Budget 2018
Korrigeret
Budget 2018
Regnskab 2018
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
1.662,9
1.686,2
1.659,0
-27,2
Skoler og klubber
959,8
966,2
943,5
-22,7
Dagtilbud
404,6
406,8
406,3
-0,5
Familieområdet
298,5
313,2
309,2
-4,0
 
Regnskabsbemærkningerne til Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder fremgår af bilag 1.
 
Overførsel af over-/underskud fra 2018 til 2019/2020 på driften
 
Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2018 til 2019/2020:
 
Politikområde
(mio. kr.)
Afvigelse i regnskab 2018
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Skoler og klubber
-22,7
-23,5
 
0,8
 
Dagtilbud
-0,5
-4,3
 
3,8
 
Familieområdet
-4,0
-3,1
 
-0,9
 
 
 
 
 
 
 
I alt
-27,2
-30,9
 
3,7
 
 
Af de samlede overførsler centralt og decentralt foreslås 2,2 mio. kr. på skoler og klubber overført til 2020.
 
Specifikation af decentrale overførsler fremgår af bilag 2.
 
Regnskabsresultat vedrørende anlæg
 
(mio. kr.)
Oprindeligt
Budget 2018
Korrigeret
Budget 2018
Regnskab 2018
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg
56,5
76,3
58,0
-18,3
 
Mindreforbruget skyldes dels forskydninger mellem årene og dels tilbageholdte regninger hvor rådgivere endnu ikke har godkendt arbejdet.
 
Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2018 til 2019 eller efterfølgende år:
 
(mio. kr.)
Afvigelse i regnskab 2018
Overføres til 2019
Overføres til efterfølgende år
Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg
-18,3
-16,5
-2,3
0,5
 
De væsentligste beløb til overførsel er,
 
(mio. kr.)
 
 
 
 
-3,9
Søndre Skole (helhedsplan)
-2,6
Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole
-2,0
Pulje skoler 2018
-5,2
Samling af institutionerne i Frederiks
-0,9
Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads
-2,3
Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals (overføres til 2021)
 
Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 3.
 
Regnskabsbemærkninger
 
Regnskabsbemærkningerne for 2018 tager udgangspunkt i budgettet for 2018. Som en del af årsregnskabet for 2018 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2018 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2018.
 
Regnskabsbemærkningerne til Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder fremgår af bilag 1.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
 
 
Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen
Bilag

Sagsid.: 19/1644
Resume
På mødet drøftes forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2020-23, som er under udarbejdelse. Der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning, herunder, hvor langt forvaltningen er med at belyse eventuelle udfordringer, driftsønsker eller anlægsønsker samt finansieringen af disse. Desuden drøftes yderligere inddragelse af interessenter
Indstilling
Direktøren Børn og Unge indstiller,
 
 1. at der gøres status på de temaer, som indgår i udvalgets budgetlægning herunder eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag.
 2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der skal arbejdes videre med at beskrive som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar.
 3. at de tekniske ændringer i forhold til anlægsbudgettet godkendes.
 4. at udvalget drøfter, hvorvidt der ønskes dialogmøder med bestyrelser, MED udvalg og/eller andre interessenter i forbindelse med budgetprocessen
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-03-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at anmode forvaltningen om at udarbejde
 
 • et budgethæfte der går i 0.
 • et notat vedr. autismeområdet og ordblindeindsats til brug for Byrådets arbejde med budgettet. Af notatet skal også fremgå den eksisterende indsats på ordblindeområdet som i dag er finansieret af Børne- og Ungdomsudvalgets udviklingspulje.
 • en kortlægning af konsekvenserne af den forventede tildeling på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet grundet den demografiske udvikling. Kortlægningen skal omfatte indeværende byrådsperiode og vise konsekvenserne for de enkelte enheder.
 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog endvidere,
 • at der udarbejdes et anlægsbudget med de i budgethæftet skitserede projekter, samt at der i overslagsårerne skal reserveres midler til et børnehus med plads til 80 børn og med mulighed for udvidelse i forbindelse med udviklingen af Taphedeområdet.
 
Sagsfremstilling
Historik
 
Inddragelse og høring
Der er planlagt høring af bestyrelser, MED-udvalg og råd i perioden 1. maj – 17. maj 2019 i forhold til budgethæftet. Udvalget bedes drøfte, hvorvidt andre interessenter bør inddrages og i givet faldt hvordan.
 
Beskrivelse
Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Status på driftsbudgettet
Der arbejdes i årets budgetlægning med temaet ”Inkluderende fællesskaber”.
Som opfølgning på det politiske udspil ”Udfordringer til alle og uddannelse for flere” og med udgangspunkt i konstitueringsaftalen sætter udvalget i dette års budgetlægning særligt fokus på tre delelementer under dette tema som også understøtter de 5 temaer i Byrådets sammenhængsmodel:
 • Personale til fastholdelse af arbejdet med inkluderende fællesskaber, der bygger på co. teaching og praksisnær vejledning.
 • Koordineret indsats for borgere med autismespektrumforstyrrelser.
 • Styrket ordblinde indsats, herunder decentral kapacitetsopbygning.
 
Derudover er der en opmærksomhed på den demografiske udvikling, som forventes håndteret i anden proces. 
 
Udvalget præsenteres på mødet for status på de tre temaer.
 
Status på anlægsbudgettet
De tekniske korrektioner af anlægsbudgettet drøftes med henblik på godkendelse.
 
Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2019.
 
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2024. Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 6.1). Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som Forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.
 
Forvaltningen har forslag til følgende anlægsønsker, som kan drøftes på mødet herunder, hvordan de kan finansieres:
 • Renovering af indskoling og mellemtrin på Hald Ege Skole
 • Renovering af indskolingsbygning på Søndre Skole
 • Renovering af faglokaler på Frederiks Skole
 • Renovering af gymnastiksal og omklædningsfaciliteter på Hammershøj skole
 
Ovennævnte anlægsønsker er yderligere beskrevet i budgethæftet (afsnit 6.3).
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 4. juni 2019. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
 
 
Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen
Bilag

Sagsid.: 12/147968
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 08. januar 2019 bedt om en status og uddybende orientering om projekter i 0,35% puljen med budget i 2019 på 500.000 kr. og derover.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-03-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget etablerede i forbindelse med budget 2013 en pulje med det formål at finansiere igangsættelse af tværgående projekter med understøttelse af forebyggende tiltag og foranstaltninger. Puljen udgjorde i 2013-2015 0,25% af driftsbudgettet inden for Børn & Unge og fra 2016 0,35%.
 
På udvalgsmøde den 08. januar 2019 (sag nr. 2) bad Børne- og Ungdomsudvalget om en status og uddybende orientering om projekter i puljen med budget i 2019 på 500.000 kr. og derover.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
0,35% puljen har til formål at understøtte projekter med et forebyggende sigte inden for hele børn og unge området.
 
Puljen har i 2019 et budget på 7.538.582 mio. kr., inklusiv et overført mindreforbrug fra 2018 på 984.582 kr.
 
Puljemidlerne bevilges til projekter på op til 3 års varighed indeholdende foranstaltninger, tiltag og indsatser med forebyggende sigte. Der laves i udgangspunkt to opfølgninger på alle projekter undervejs, ligesom alle projekter evalueres ved deres afslutning.
 
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over projekter i puljen med budget i 2019 på 500.000 kr. og derover og indhentet uddybende status og oplysninger om projekterne.
 
Det drejer sig om følgende projekter:
 
 • To forskningsprojekter på 0-6 års området
  • Forældres involvering i små børns læring
  • Barnet i Centrum
 • Understøttelse og implementering af ’Fælles grundlag for børns læring’, ’Den Tværfaglige Model’ og ’Tidlig opsporing og indsats’
 • Forebyggelse af overvægt hos børn og unge
 • Boligsocial indsats
 • Læsecenter
 • Hånd om Familien
 
Projekterne har et samlet budget på 4,65 mio. kr.
 
Der er som bilag til punktet vedlagt en oversigt med uddybende beskrivelser af og status på de ovennævnte projekter.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
 
Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 18/61213
Resume
Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag forberede fremlæggelse på plankonference om implementering af sammenhængsmodellen på børn og unge området.
Indstilling
Direktør for Børn og Unge indstiller,
 
 • at fremlæggelse på plankonference forberedes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-03-2019
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede fremlæggelsen på plankonferencen.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Børne- og Ungdomsudvalget har siden januar 2019 arbejdet med, hvordan børn- og ungeområdet særligt kan understøtte implementeringen af sammenhængsmodellen.
 
Udvalget har arbejdet med:
 
 • Grundlæggende værdier som retningsgivende for arbejdet med børn og unge i Viborg Kommune
 • Hvilke grundlag og metodikker, som skal videreføres fra den sammenhængende børnepolitik: ”Lys i øjnene”
 • Hvordan der i børn og unge kan skabes mere sammenhæng for borgerne
 • Udvælgelse af de konkrete mål, hvor Børn- og Ungeområdet er særligt relevant i realiseringen af målene, samt identificeret særlige fokusområder inden hvert af målene
 • Udpegning af hvilke udvalg og aktører, som Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en dialog med ift. realiseringen af de konkrete mål. 
 
Vedlagt punktet er et notat, der samlet beskriver udvalgets arbejde med sammenhængsmodellen.
 
Udvalget skal med dette punkt drøfte, om notatet skal suppleres/revideres, samt hvad og hvordan udvalget vil fremlægge på plankonferencen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ikke på nuværende tidspunkt vedtaget konkrete indsatser eller projekter.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
 
Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen
Bilag

Sagsid.: 18/63954
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget
 
1. at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-03-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog
 
 • at tage orienteringerne til efterretning.
Sagsfremstilling
1.     Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
Udvalgsmedlem Eva Pinnerup orienterede om en forespørgsel fra Hvidebæksminde.
 
Udvalgsmedlem Simon Højer orienterede om forældrehenvendelser vedr. egenbetaling for mad i dagtilbuddene. 
 
2.     Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
Familie- og Rådgivningschefen orienterede om tilsynsrapport for B&U handicap.
 
3.     Relancering af kampagnen ”Vær Frisk – Hop på cyklen”
 
Kampagnen starter mandag morgen den 29. april 2019, en ½ time før første lektion. Her vil skolen, forvaltningen og cyklistforbundet møde forældre og børn med et smil og en opfordring til, at drøfte materialet i hjemmet og deltage i konkurrencen – og derved få flere børn til at benytte aktiv transport.
 
Målgrupper og formål i 2019:
Målgruppen er forældre, skolebørn og skolen med henblik på, at de gode budskaber bliver drøftet og delt.
Formålet med kampagnen er, at få flere til at vælge aktiv transport til og fra skole, samt øge trafiksikkerheden omkring skolerne.
I år vil vi forsøge at formidle budskabet via 3 kanaler:
Morgenevent ved skolerne den 29. april
-          SoMe, Aktivitet på sociale medier (instagram/ Facebook/Snapchat)
-          Læringsforløb på Meebook – formidling til lærere og pædagoger
 
Budskabet kan ses i Fakta filmen. Her er 5 gode grunde fra filmen til at cykle i skole:
-          Vi mindsker trafikkaos om morgenen omkring skolerne
-          Aktiv transport øger børns koncentration i op til 4 timer
-          Børn får en markant bedre kondition
-          Vi belaster miljøet mindre
-          Børns motorik og balance bliver styrket
 
Yderligere information
Mange forældre kører deres børn til skole. De gør det af et godt hjerte, men det skaber store trafikale problemer hver morgen ved skolerne. Flere steder har skolerne været nødsaget til at sætte personale til at dirigerer trafikken, for at mindske kaosset.
Situationen er paradoksal da skoler – og samfundet i det hele taget – har stor fokus på at eleverne skal bevæge sig mere, og højne deres fysiske aktivitetsniveau. Eksempelvis har vi i Viborg Kommune bevægelseskonsulenter, som har til opgave at fremme mere bevægelse i skoledagen og imødekomme skolereformens fokus på øget bevægelse og fysisk aktivitet.
Med denne kampagne sætter vi fokus på begge problemstillinger: Trafiksikkerhed omkring skoler, samt fysisk aktivitet hos børn.
 
Der blev i 2017 lavet 2 animationsfilm á cirka 1 minuts varighed hver:
Cykelfilm - er en humoristisk hverdagsskildring omkring transport til skolen(øjen-åbner).
Fakta film - er en informationsfilm, hvor der gives solide argumenter for at vælge aktiv transport frem for kørsel i bil.
Filmenes budskaber er:
 • Kørsel i bil til skole skaber kaos ved skolen om morgenen. Trafiksikkerheden mindskes.
 
Kampagnen er et tværfagligt samarbejde mellem Børn & Unge, Teknik & Miljø og Social, Sundhed & Omsorg, samt i samarbejde med Cyklistforbundet i Viborg.
 
 
Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

Sagsid.: 19/8885
Resume
På det nuværende anlægsbudget er der i budgetårene 2019-2021 afsat budget til ny børnehave i Ørum og for budgetårene 2020-2022 afsat budget til Ørum Skole (helhedsplaner).
Forvaltningen vil hermed foreslå, at de 2 anlægsbyggerier lægges sammen og at Børnehuset bliver placeret på samme matrikel som skolen.
Der søges om frigivelse af beløb til antagelse af ekstern rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.
Indstilling
 
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
 1. at de 2 anlægsbyggerier ””Ny børnehave i Ørum” og ”Ørum Skole (helhedsplaner)” lægges sammen
 2. at det nye anlægsbyggeri fremover betegnes ”Ørum Børnehus og Skole”
 3. at de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2019 på de to projekter overføres til det nye projekt med 500.000 kr. i 2019, og 46.400.000 kr. for 2020-2022 (se tabel 1)
 4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Ørum Børnehus og Skole” med rådighedsbeløb i 2019
 5. at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projekt ”Ny børnehave i Ørum”
 6. at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at træffe beslutninger om valg af ekstern rådgiver
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-03-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,
 
 • at de 2 anlægsbyggerier ””Ny børnehave i Ørum” og ”Ørum Skole (helhedsplaner)” lægges sammen
 • at det nye anlægsbyggeri fremover betegnes ”Ørum Børnehus og Skole”
 • at de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2019 på de to projekter overføres til det nye projekt med 500.000 kr. i 2019, og 46.400.000 kr. for 2020-2022 (se tabel 1)
 • at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Ørum Børnehus og Skole” med rådighedsbeløb i 2019
 • at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projekt ”Ny børnehave i Ørum”
 • at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at træffe beslutninger om valg af ekstern rådgiver
 
Sagsfremstilling
 
Historik
På det nuværende anlægsbudget er der i budgetårene 2019-2021 afsat samlet 15.980.000 kr. til opførsel af et ny børnehus i Ørum, hvortil der ikke er fundet en endelig placering samt der er afsat 30.920.000 kr. til Ørum Skole (helhedsplaner).
 
Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (2019 priser):
 
Tabel 1
2019
2020
2021
2022
I alt
Ny børnehave i Ørum
500.000
14.380.000
1.100.000
 
 
Ørum Skole(helhedsplaner)
 
500.000
11.670.000
18.750.000
 
I alt
500.000
14.880.000
12.770.000
18.750.000
46.900.000

Inddragelse og høring
Såfremt det bliver besluttet at lægge sagerne sammen til én anlægssag vil der blive afholdt fælles planlægningsmøder mellem Børnehuset, Skolen, Børn & Unge og Ejendom & Energi.
 
Beskrivelse
I henhold til ”Fælles ejendomsstrategi” for Viborg Kommune ønsker man, at ”skabe grundlag for øget koordinering mellem kommunens fagområder og mellem brugerne i de lokalsamfund, hvor de kommunale ejendomme ligger”. Dette skal sikre en mere effektiv udnyttelse af de kommunale arealer. To store anlægsprojekter i samme periode og samme lokalområde giver god mulighed for at leve op til intentionerne i strategien.
 
Det nye børnehus forventes at blive på ca. 1.000 m2 med ca. 15 vuggestuepladser og ca. 80 børnehavepladser.
 
Skolens nuværende gymnastiksal, billedkunst og hjemkundskab mod syd på skolen forventes nedrives. Der forventes opført ny træværksted, større fællesrum, hjemkundskab, musik og motorik og flere klasselokaler.
 
Umiddelbare fordele ved at sammenlægge projekterne:
 
I anlægsfasen er der færre omkostninger
 • da der kun er et rådgiverteam
 • der er kun en byggepladsindretning og drift
 
Selve projektet vil kunne optimeres i forhold til brug af fælles arealer
 • produktionskøkken til børnehus kan etableres, så det evt. kan levere mad til skolekantine
 • der kan laves fælles legepladsfaciliteter til indskoling, SFO og de større børnehavebørn
 • der kan etableres fælles p-plads, som vil blive mindre end to selvstændige p-pladser
 • der kan laves fælles faglokaler og faciliteter for skole og børnehus
 
Efter byggeriet vil der også være driftsfordele
 • teknisk serviceleder har flere bygninger samlet på samme matrikel
 • pædagogisk personale vil kunne supplere hinanden i SFO og børnehus
 • færre udgifter til snerydning og øvrig drift af udendørsarealer
 • for børnene vil der kunne etableres en lettere overgang fra Børnehuset til indskoling
 • forældre skal aflevere skolebørn og børnehavebørn samme sted
 
På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til antagelse af ekstern rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.
 
Alternativer
At børnehuset placeres på anden kommunal grund i Ørum.
 
Tidsperspektiv
Foreløbig tidsplan:
EU-udbud for totalrådgivning: medio 2019
Lokalplanlægning: medio 2019
Skitsering: ultimo 2019
Projektering: ultimo 2019 - start 2020
Byggeperiode for Børnehus og skole: medio 2020 - medio 2022
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
 
Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang og dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

 
 
Bilag

Sagsid.: 16/33809
Resume
Udkast til nye vedtægter for Viborg Ungdomsråd har været til høring hos Viborg Ungdomsråd, som har beskrevet en række relevante ændringer og tilføjelser, hvoraf størstedelen anbefales indarbejdet i tilrettet udkast til nye vedtægter.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at tilrettet udkast til vedtægter for Viborg Ungdomsråd godkendes.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-03-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,
 
 • at tilrettet udkast til vedtægter for Viborg Ungdomsråd godkendes, med følgende ændringer: 
 
 • at forslag til § 4, stk. 6: ”Ved afstemninger gælder simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt” udgår.
 
 • En præcisering af § 11, stk. 1, så det fremgår, at en opløsning af Ungdomsrådet skal godkendes af Viborg Byråd og ikke Viborg Kommune.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde 29. januar 2019 (sag nr. 9) besluttet at sende udkast til nye vedtægter for Viborg Ungdomsråd til høring hos Viborg Ungdomsråd.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Ungdomsråd har fremsendt høringssvar til udkast til nye vedtægter for rådet. Det samlede høringssvar fremgår af bilaget og beskriver en række relevante overvejelser og forslag til kvalificeringer af vedtægterne. Pointerne i høringssvaret og bemærkninger hertil fremgår nedenfor:
 
Viborg Ungdomsråds input
Forvaltningens bemærkninger
§ 3. Viborg Ungdomsråds samarbejde med Viborg Kommune
 
Forslag til stk. 3:
Ungdomsrådet er repræsenteret med taleret i bestyrelsen for Viborg Kommunes Ungdomsskole. Endvidere er Ungdomsrådet repræsenteret i UngBos bestyrelse. Kommunale institutioner og råd skal tænke repræsentation fra Viborg Ungdomsråd ind, hvor det er relevant. Fx som medlem af bestyrelsen.
Det er vigtigt, at unge tænkes ind i kommunale beslutninger, der vedrører unges forhold.
 
Viborg Ungdomsråds repræsentation i andre organer, fx Viborg Ungdomsskole og UngBo vurderes ikke at kunne reguleres via Ungdomsrådets vedtægter, men derimod af de respektive organers vedtægter.
 
Viborg Ungdomsråd opfordres til at kontakte Viborg Ungdomsskole og UngBo vedrørende dette.
 
Den oprindelige formulering i udkast til nye vedtægter anbefales fastholdt.
§ 4. Viborg Ungdomsråds sammensætning
 
Ungdomsrådet anbefaler en generel nedre aldersgrænse ved 9. klasse. Derudover fremhæves vigtigheden af, at medlemmerne vælges ved demokratisk proces. Endelig ønskes en specifikation af, hvilke ungdomsuddannelser medlemmerne vælges fra.
 
Forslag til stk. 1:
Viborg Ungdomsråd består af 15 medlemmer og sammensættes på følgende måde:
-         5 af Ungdomsrådets 15 medlemmer skal være valgt fra ungdomsuddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune. Fra hver af følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner skal 1 VUR-medlem vælges: Bjerringbro Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, VUC, Mercantec og Viborg Katedralskole
-         5 af Ungdomsrådets medlemmer skal være valgt respektivt fra de største partipolitiske ungdomsorganisationer i Viborg Kommune
-         5 af Ungdomsrådets 15 medlemmer vælges på rådets årlige generalforsamling
 
Det skal gøre sig gældende, at de i alt 10 medlemmer fra ungdomsuddannelserne og de partipolitiske organisationer er valgt gennem en demokratisk proces.
 
Forslag til stk. 2:
Viborg Ungdomsråds medlemmer skal være i aldersgruppen fra og med 9. klasse til 24 år, bosiddende i Viborg Kommune eller indskrevet på en ungdomsuddannelse eller uddannelse svarende til 9. eller 10. klasses niveau i Viborg Kommune.
 
 
Forslag til stk. 3:
For alle medlemmer skal vælges suppleanter. Suppleanterne inviteres til Ungdomsrådets møder og har taleret på disse. Medlemmerne er ansvarlige for at inddrage og opdatere suppleanterne. Ved afbud fra et medlem træder suppleanten i dennes sted.
 
Forslag til stk. 4:
Der vælges nyt ungdomsråd hvert år i 4. kvartal. Eksisterende medlemmer kan genvælges. Valget af medlemmer foregår:
-         Ved at Ungdomsrådet planlægger og afvikler valg af unge på en generalforsamling til de 5 pladser, der er åbne for alle i målgruppen
-         Ved at anmode de 5 ungdomsuddannelsesinstitutioner vælge hvert 1 medlem
-         Ved at anmode de 5 partipolitiske ungdomsorganisationer med flest medlemmer pr. 1. oktober i indeværende år vælge hvert 1 medlem
 
Forslag til stk. 6:
Ved afstemninger gælder simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
 
Forslag til stk. 7 tilføjelse:
Hvis et medlem af rådet valgt fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne eller de partipolitiske ungdomsorganisationer udtræder, indsuppleres vedkommendes suppleant til rådet. En ny suppleant skal derefter vælges.
 
Hvis medlemmer af rådet valgt på Ungdomsrådets generalforsamling udtræder, indtræder suppleanterne i rækkefølge efter antal flest stemmer.
 
Hvis valg af ny suppleant skal finde sted for et medlem valgt på Ungdomsrådets generalforsamling sker dette ved, at Ungdomsrådet varsler på sin hjemmeside og relevante sociale medier, at en plads er ledig. Ved ønske om suppleantposten indsendes en skriftlig ansøgning til Ungdomsrådet. Ansøgningen behandles på førstkommende ungdomsrådsmøde. Valget kræver 2/3-del flertal i Ungdomsrådet, hvor minimum halvdelen af rådet er til stede.
Alle bemærkningerne og ændringsforslagene vurderes at være yderst relevante og anbefales indarbejdet i udkast til nye vedtægter.
 
Særligt vurderes vægtningen af den demokratiske valgproces og muligheden for, at unge under uddannelse i Viborg kan vælges til Viborg Ungdomsråd værdifuld.
Tilføjelse af ny paragraf
 
§ 5. Viborg Ungdomsråds generalforsamling
 
Forslag til stk. 1:
Indkaldelse til generalforsamlingen varsles på Ungdomsrådets hjemmeside og relevante sociale medier med mindst 4 ugers varsel. Alle valgbare har stemmeret på generalforsamlingen.
 
Forslag til stk. 2:
Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:
 1. Valg af ordstyrer
 2. Ungdomsrådets beretning
 3. Forslag og debat om fremtidige opgaver
 4. Valg af 5 ungdomsrådsmedlemmer
 5. Valg f 5 prioriterede suppleanter
 6. Eventuelt
 
Forslag til stk. 3:
Afstemningsregler for generalforsamlingen:
-         Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal
-         Alle personvalg, hvor der opstilles flere personer, end der skal vælges, foretages ved skriftlig afstemning
-         Afstemninger i øvrigt foregår ved håndsoprækning
-         Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis mindst 2/3-del af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for
-         Ungdomsrådets forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres på Ungdomsrådets hjemmeside og relevante sociale medier mindst 14 dage før generalforsamlingen
Beskrivelsen af Ungdomsrådets generalforsamling vurderes at være yderst relevant.
 
Tilføjelsen af § 5 anbefales indarbejdet i udkast til vedtægter.
Tilføjelse af ny paragraf
 
§ 6. Eksklusion fra Viborg Ungdomsråd
 
Forslag til stk. 1:
I tilfælde af, at et medlem af Ungdomsrådet gentagne gange ikke møder op og/eller ikke overholder forretningsordenen og/eller modarbejder eller udviser uanstændig opførsel kan denne ekskluderes. Dette skal vurderes gyldigt af sekretariatsbetjeningen. Eksklusion af et medlem vil kræve 2/3-del flertal af rådets medlemmer, hvor minimum halvdelen af rådet er til stede.
Tilføjelsen vurderes hensigtsmæssig og anbefales indarbejdet i udkast til nye vedtægter. Dog udlades følgende: ”Dette skal vurderes gyldigt af sekretariatsbetjeningen.”
§ 7 Ungdomsrådet møder (foreslås som § 5)
 
Forslag til stk. 1:
Alle Viborg Ungdomsråds møde er offentlige, og alle unge i aldersgruppen fra og med 9. klasse til 24 år kan deltage uden stemmeret.
 
Forslag til stk. 3 tilføjelse:
Medlemmerne af Ungdomsrådet har mødepligt og pligt til at deltage aktivt på møderne. Endvidere har medlemmerne pligt til at melde afbud til møderne med en gyldig begrundelse til formanden senest 2 dage før mødet.
Ændringen i stk. 1 vil være en konsekvens af eventuel ændring af aldersgruppen for Viborg Ungdomsråd til 9. klasse til 24 år, som anbefalet af Viborg Ungdomsråd.
 
Tilføjelse af stk. 3 anbefales indarbejdet i udkast til nye vedtægter.
§ 7 Underudvalg (foreslås som § 9)
 
Forslag til stk. 1:
Valg til underudvalg for unge, der ikke er medlemmer af Viborg Ungdomsråd, foregår ved indsendelse af en skriftlig ansøgning til Ungdomsrådet. Medlemskab af underudvalget kræver 2/3-del flertal i Ungdomsrådet, hvor minimum halvdelen af rådet er til sted. Unge, der er medlem af underudvalget og ikke er medlem af Viborg Ungdomsråd, har stemmeret i underudvalget og taleret på Ungdomsrådets møder.
Præciseringen af underudvalgene vurderes hensigtsmæssig og forslaget anbefales indarbejdet i udkast til nye vedtægter.
§ 8 Sekretariatsbetjening (foreslås som § 10)
 
Forslag til stk. 1:
Viborg Kommune Børn & Unge stiller sekretariatsbetjening og mødelokale til rådighed for Viborg Ungdomsråd og deltager i møderne.
Tilføjelsen af, at Viborg Kommune stiller mødelokale til rådighed vurderes relevant. Forslaget anbefales indarbejdet i udkast til nye vedtægter.
§ 10 Opløsning af Viborg Ungdomsråd (forslås som § 11)
 
Forslag til stk. 1:
Eventuel opløsning af Viborg Ungdomsråd skal behandles på to generalforsamlinger i Viborg Ungdomsråd med mindst 1 års mellemrum og skal vedtages på begge møder med mindst 2/3-dels flertal. Efterfølgende skal opløsningen godkendes af Viborg Kommune.
Forslaget om en længere tidshorisont for en eventuel opløsning af Viborg Ungdomsråd vurderes hensigtsmæssig. Forslaget anbefales indarbejdet i udkast til nye vedtægter.
 
Tilrettet udkast til nye vedtægter, hvor de anbefalede ændringer indgår, vedhæftes som bilag.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
De nye vedtægter for Viborg Ungdomsråd forventes politisk behandlet i Viborg Byråd 24. april 2019. Herefter træder de nye vedtægter i kraft og Viborg Ungdomsråd planlægger i samarbejde med sekretariatsbetjeningen implementering her, så det nye Viborg Ungdomsråd bliver fungerende så hurtigt som muligt.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen
Bilag

Sagsid.: 19/12290
Resume
I forbindelse med at flere og flere elever visiteres til specialpædagogisk bistand i almen i over 9 klokketimer frem for i en specialklasserække, foreslås det at ændre målgruppen for 10. erhverv. Frem for kun at omfatte elever fra de tre specialklasserækker på Nordre Skole, Finderuphøj Skole og Egeskovskolen, foreslås det, at elever der i 9. klasse har modtaget specialpædagogisk bistand i almen i over 9 klokketimer, ligeledes kan visiteres til 10. klasse erhverv. Dette kan ske gennem indstilling fra UU til det centrale visitationsudvalg
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 1. at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om at udvide målgruppen for 10. klasse erhverv, så den fremadrettet også omfatter enkelte elever, der har modtaget specialpædagogisk bistand i almen i over 9 klokketimer.
 2. at merudgiften på ca. 500.000 kr. findes inden for skoleområdets eget budget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-03-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,
 
 • at målgruppen for 10. klasse erhverv i skoleåret 2019/2020 udvides, så den fremadrettet også omfatter enkelte elever, der har modtaget specialpædagogisk bistand i almen i over 9 klokketimer.
 • at merudgiften på ca. 500.000 kr. skal findes inden for skoleområdets eget budget.
Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med det politiske udspil ”Udfordringer til alle og Uddannelse for flere” besluttede Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 23-01-2018 (sag 7), at oprette et specialtilbud på Ungdomsskolen kaldet 10. erhverv. 10. erhverv er en specialklasserække, hvor eleverne i højere grad end i den almene 10. klasse udfordres i praktiske frem for boglige læringsmiljøer.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ifølge Folkeskoleloven skal børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte have specialpædagogisk bistand enten i almenklassen, i specialklasse eller i specialskole. I Viborg Kommune har skolerne frem til og med 9. klasse selv kompetencen til at træffe afgørelser om specialpædagogisk bistand i almen på egen skole, mens kompetencen til at henvise til specialklasse eller specialskole ligger i et centralt visitationsudvalg.
 
I 2018 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at det kun er elever fra de tre specialklasserækker på Nordre Skole, Finderuphøj Skole og Egeskovskolen, der kan visiteres til 10. erhverv.
 
I forbindelse med, at der i Viborg Kommune generelt gøres indsatser for, at så mange elever som muligt undervises i folkeskolens almenområde, træffes der nu oftere afgørelser om specialpædagogisk bistand i almen i over 9 klokketimer. I forlængelse heraf oplever UU og Ungdomsskolen, at en mindre gruppe elever i den almene 10. klasse ikke har de nødvendige forudsætninger for at komme i mål og blive uddannelsesparate gennem et almindeligt 10. klasse forløb.
 
Det kan være elever, der i overbygningen har haft +9 timers støtte og også enkelte andre unge, der mangler faglige forudsætninger og/eller personlige kompetencer for at kunne profitere af undervisningen - både på ungdomsskolen, men specielt i brobygningsforløbene på ungdomsuddannelserne.
 
10. Erhverv giver mulighed for, at de unge genetablerer motivation for læring og etablerer faglige forudsætninger, idet eleverne her i langt højere grad udfordres i praktiske læringsmiljøer end i den almene 10. klasse.
 
Det foreslås derfor at udvide målgruppen for 10. Erhverv til også at omfatte elever der i 9. klasse har modtaget specialpædagogisk bistand i almen i over 9 klokketimer. Visitationen i forhold til denne målgruppe skal ske gennem indstilling fra UU til det centrale visitationsudvalg, efter samme procedure, som når der indstilles til andre specialtilbud.
 
UU og Ungdomsskolen vurderer, at det om året vil være 5-7 elever fra almenområdet, der har dette særlige støttebehov.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Med virkning fra skoleåret 2019/20.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der må forventes en merudgift på ca. 500.000, som foreslås finansieret inden for skoleområdets eget budget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
 
 
Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen
 

Sagsid.: 19/959
Resume
I denne sag præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for en ny ramme omkring arbejdet med dialogbaserede aftaler på skoleområdet. Endvidere bedes Børne- og Ungdomsudvalget om at tage stilling til, hvorledes denne model kan indgå i det samlede arbejde med skolernes kvalitetsrapporter.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
1.     at den dialogbaserede aftale i den præsenterede form gør det ud for skolernes beskrivelser af pædagogiske indsatser og mål i kvalitetsrapporten (bilag 1 - eksempel fra Hammershøj Skole)
2.     at den dialogbaserede aftale i den præsenterede form (bilag 1) danner udgangspunkt for dialogen mellem skolebestyrelse og Børne- og Ungdomsudvalget på de årlige skolebesøg.
3.     at formen på den dialogbaserede aftale revideres løbende og hvert år i januar fremsendes til skolechefen.
4.     at den dialogbaserede aftale anvendes til at vise progressionen i skolernes arbejde med Sammenhængsmodellen.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-03-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog
 
 • at der arbejdes videre med at udvikle en mere enkel model for kvalitetsrapporten med afsæt i de dialogbaserede aftaler. 
 • at den dialogbaserede aftale i den præsenterede form (bilag 1) danner udgangspunkt for dialogen mellem skolebestyrelse og Børne- og Ungdomsudvalget på de årlige skolebesøg.
 • at formen på den dialogbaserede aftale revideres løbende og hvert år i januar fremsendes til skolechefen.
 • at den dialogbaserede aftale anvendes til at vise progressionen i skolernes arbejde med Sammenhængsmodellen.
Sagsfremstilling
Historik
Skolerne i Viborg Kommune har brugt de dialogbaserede aftaler som en del af afrapporteringen af såvel kvantitative som kvalitative data mellem skoler og forvaltning. Afrapporteringen er lige kalenderår blevet suppleret med en pixiudgave af kvalitetsrapporten og i ulige kalenderår som den del af kvalitetsrapporten, hvor lokale og kommunale indsatser beskrives.
 
Inddragelse og høring
Den dialogbaserede aftale er drøftet i skolebestyrelse og MED-system.
 
Beskrivelse
På skoleområdet er der i efteråret 2018 arbejdet med en ny model for den dialogbaserede aftale. Målet har været at
 • Skærpe ledelsesopfølgningen på skolens og Viborg skolevæsens fastsatte mål
          Sikre at kendskabet og højne medejerskabet til skolens og Viborg skolevæsens fastsatte mål.
          Gøre dialogen mellem bestyrelser og BUU mere meningsfuld og struktureret
          Øve skolerne i at prioritere mål over en strategisk periode
 
Dette skoleårs fælles proces er skitseret i bilag 2
 
Fremadrettet vil der på skoleområdet i lige kalenderår ske en løbende opsamling af data med henblik på kvalificering af arbejdet med skolernes udviklingsmål. Dette erstatter pixiudgaven af kvalitetsrapporten, der laves i sin fulde version og forelægges Byrådet og Børne- og Ungdomsudvalget i ulige kalenderår.
 
Den lokale proces på skolen er atter eksemplificeret ved Hammershøj Skole i bilag 3.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
I efteråret 2019 indledes arbejdet med den lovbefalede kvalitetsrapport 2019, som skal behandles i såvel Byrådet som Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
 
 
Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen
Bilag

Sagsid.: 16/1159
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget herefter godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-03-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at godkende møde- og aktivitetsplan.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag