You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 12:15

Mødested M 3.3, Viborg Rådhus
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/63954
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-10-2019
 1. orienteringen blev taget til efterretning
Sagsfremstilling
 1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
  • Udvalgsformanden orienterede om en TV-udsendelse om normering i dagtilbud generelt, hvor daginstitutionen Unoden fra Viborg Kommune indgår i.
  • Udvalgsmedlem Simon Højer Simonsen orienterede om henvendelser vedr. en institution. 
 
 1. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
  • Kort orientering om AULA.
  • Orientering om skolebuskørsel.
  • Opfølgning på besøg i Esbjerg vedr. intensivt forløb til udsatte familier
  • Orientering om genudbud vedr. Skals og Ørum børnehuse.
  • Proces for behandling af klagesager.
 

Sagsid.: 19/13376
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2019 godkendes,
 
2. at driftsbevillingen på politikområdet skoler og klubber i 2019 nedsættes med 555.000 kr., og

3. at mindreudgiften i 2019 på 555.000 kr. tillægges kassebeholdningen.
 
 
Endvidere foreslår direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
4. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-10-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2019 godkendes,
 
2. at driftsbevillingen på politikområdet skoler og klubber i 2019 nedsættes med 555.000 kr., og

3. at mindreudgiften i 2019 på 555.000 kr. tillægges kassebeholdningen.
 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog endvidere at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
4. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 19. juni 2019 (sag nr. 30) forelagt en ekstra prognose for forventet regnskab 2019, som viste, at Viborg Kommune fortsat var på vej til at overskride sin servicerammen, lige som budgetopfølgningen pr. 30. juni bekræftede dette. Derfor har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at henstille til alle budgetansvarlige, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Opfølgningen pr. 30. sept. er udarbejdet med denne henstilling i mente.
 
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Skoler og klubber
962,9
979,2
959,1
-3,7
-20,1
-5,8
      Dagtilbud
403,9
403,6
403,9
0,0
0,3
-4,7
      Familieområdet
310,0
314,9
308,8
-1,1
-6,1
-5,9
Serviceudgifter i alt
1.676,7
1.697,8
1.671,8
-4,9
-25,9
-16,4
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
66,5
92,2
91,0
24,4
-1,2
14,6
Tabel 1
 
Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 20,1 mio. kr. heraf 16,1 mio. kr. decentralt. På det decentrale område viser det forventede resultat, at der bliver brugt af overførte mindreforbrug fra tidligere år.   det centrale område er der mindreudgifter til bl.a. kompetenceudvikling og skolebuskørsel. Endvidere har der har været tilbageholdt midler centralt til imødegåelse af eventuel reduktion som følge af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet.
 
Vedrørende dagtilbud forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes det decentrale område, hvor der forventes en merudgift på 5,4 mio. kr. Der arbejdes med handleplaner for nedbringelse af merforbruget.
Centralt forventes en mindreudgift på 5,1 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes mindreudgift til privat pasning samt øget forældrebetalingsindtægt.
 
På familieområdet er der et mindreforbrug på det centrale område på 4,2 mio. kr. pga. et fald i antallet af anbringelser.
Det decentrale område har et mindreforbrug på 2 mio. kr., som primært skyldes henstillingen om økonomisk tilbageholdenhed.
 
På anlæg forventes der et mindreforbrug i 2019 på 1,2 mio. kr.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag nr. 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. eller, hvor det samlede budgetbeløb i 2020-2023 udgør mere end 5 mio. kr. De forventede tidsforløb for Børne- og Ungdomsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 10. april 2019 besluttet at indgå kontrakt med Forenede Service A/S om rengøring på skoler, børnehaver, biblioteker og andre kommunale institutioner i delaftale 1 og 2, som dækker den vestlige og midterste del af kommunen, mens der indgås kontrakt med ISS Facility Services A/S i delaftale 3, der dækker den østlige del af kommunen. 
I den forbindelse har Økonomi- og Erhvervsudvalget endvidere besluttet, at enhedernes budget justeres i forbindelse med udbuddet.
Faktiske omkostninger pr. måned i 2019 til den nuværende leverandør sammenholdes med omkostningerne til den nye leverandør. Differencen herimellem vil blive reguleret pr. måned for perioden 1. august – 31. december 2019 i enhedens budget.
Efter samme princip vil der ske en regulering af budgettet for 2020.
Der pågår pt. en regulering i antal rengøringsdage i SFOerne, da det har vist sig, at flere enheder ikke har kontrakt på det korrekte antal rengøringsdage. Derfor reserveres en pulje på 83.000 kr. i 2019 og 200.000 kr. i 2020 til dækning af disse udgifter. Den resterende mindreudgift i 2019 på 555.000 kr. foreslås i indstillingen i denne sag tilført kassen.
 
Regulering af politikområderne som følge af udbuddet fremgår af bilag nr. 4.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/45729
Resume
Udvalget skal med denne sag have en indledende drøftelse af budgetforliget for 2020.
Indstilling
Direktør for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at budgetforlig for 2020 drøftes.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-10-2019
 1. Forvaltningen blev anmodet om til næste møde at udarbejde et forslag til det videre arbejde med de enkelte tiltag i budgetforliget.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev først indgået i september. Derfor er kommunernes frist for at færdiggøre budgettet udskudt fra den 15. oktober til den 5. november 2019. Byrådet indgik den 10. oktober 2019 budgetforlig for 2020, og planen for den videre behandling af budgettet er følgende: 
 
 • 29. oktober:  Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslaget
 • 29. oktober-3. november: Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet
 • 4. november: Byrådets 2. behandling
 
Budgettet er således ikke endeligt vedtaget, men henset til at færdiggørelsen af budgetprocessen i år ligger senere end normalt, så har Børne- og Ungdomsudvalget en indledende drøftelse af de emner i budgetforliget, der særligt vedrører Børne- og Ungeområdet med henblik på den efterfølgende implementeringsproces.
 
Følgende tiltag på Børne- og Ungeområdet fremgår af budgetforliget:
 
Læring og uddannelse 
 
 1. Ny fremtidig skolestruktur
 2. Struktur på dagtilbudsområdet
 3. Stoholm Skole – forhøjelse af budget til renovering og udbygning
 4. Styrket indsats for ordblinde
 5. Almenklasser forberedt til børn med autismespektrumforstyrrelser
 6. Information og kompetenceudvikling vedr. personer med autismespektrumforstyrrelser
 7. Børnehuset Søndergaard
 8. Ørum Børnehus og Skole – projektet er forsinket
 9. Undersøgelse af deltidspladsordning i dagtilbud
 10. Demografi på dagtilbud og skoler 
 
Oplevelser og fællesskaber
 1. Kulturprinsen
 2. Flytning af klub Valhalla
 
Vækst og socialt ansvar
 1. Nyt børnehus i Taphede
 

Alternativer

 

Tidsperspektiv

 

Økonomiske forhold og konsekvenser

 

Juridiske og planmæssige forhold

 

Sagsid.: 17/4787
Resume
I denne sag præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for såvel den samlede opsamling på gruppedrøftelserne fra dialogmødet som de vigtigste budskaber fra drøftelserne.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
 1. at opsamlingen medtages i drøftelsen af den videre proces omkring fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-10-2019
 1. Forvaltningen blev anmodet til det næstkommende møde at udarbejde et udkast til en  tids- og procesplan for den videre proces om fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune.
 
Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 17. september 2019(sag nr. 5), at der på dialogmødet med skolebestyrelserne skulle drøftes det fremtidige skolevæsen i Viborg Kommune, herunder elevtalsudviklingen og de økonomiske rammevilkår.
 

Inddragelse og høring

Repræsentanter fra alle skolers bestyrelser var inviteret til mødet og bestyrelserne kommer også til at indgå i den fremadrettede proces.
 

Beskrivelse

Den 2. oktober 2019 inviterede Børne- og Ungdomsudvalget repræsentanter for skolernes bestyrelser til dialogmøde. Her blev bestyrelsesrepræsentanterne præsenteret for de rammevilkår, der er for skolerne i Viborg Kommune, herunder på de rammevilkår, der følger af det faldende antal elever på kommunens skoler. Præsentationen fremgår af bilag 1.
 
Børne- og Ungdomsudvalget deltog efter præsentationen i gruppedrøftelser om det fremtidige skolevæsen i Viborg Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget fik ønsker til både temaer og inddragelsesproces til det fremtidige arbejde. Hovedpointerne i det samlede materiale fra gruppedrøftelserne (bilag 2) kan samles i disse punkter:
 
Ønske i forhold til vigtige temaer
 • En drøftelse af kvalitet
 • At se struktur i et samlet BU-perspektiv
 • Et nuanceret billede af problemstillingerne
 
Ønske i forhold til proces
 • En ikke for lang proces
 • At politikerne tager ansvar for beslutningerne
 • Reel inddragelse
 • At blive præsenteret for en procesplan

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Der skal udarbejdes en tidsplan for det videre arbejde
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/46303
Resume
Der er kommet en henvendelse fra Sødalsskolens bestyrelse vedrørende konsekvenserne af de nye vurderinger af trafikfarlige skoleveje.
Indstilling
Direktør for Børn og Unge indstiller,
 
 1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter henvendelsen
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-10-2019
Direktøren præciserede indledningsvist, at overbygningselever er kørselsberettigede, når de har mere end 7 km. mellem hjem og skole og ikke 6 km., som det fremgår af sagsfremstillingen.
 
Det eksisterende serviceniveau for lukket skolebuskørsel for overbygningseleverne på Sødalsskolen fortsætter uændret i resten af skoleåret 2019/2020.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Sødalsskolens bestyrelse har henvendt sig til Børne- og Ungdomsudvalget idet der i forbindelse med de nye vurderinger af trafikfarlige skoleveje er fundet en alternativ rute mellem Løvel og Rødding, der efter de vedtagne kriterier ikke vurderes trafikfarlige. Det betyder, at de overbygningselever fra Løvel, der via den alternative rute har mindre end 6 km. i skole ikke er kørselsberettiget.
 
Bestyrelsen udtrykker i deres henvendelse bekymring for trafiksikkerheden på den alternative rute.
 
Henvendelsen er vedlagt punktet som bilag. Endvidere er vedlagt et notat, der redegør for reglerne om befordring. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Skolebuskørslen efter de nye trafikvurderinger træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Kommune har ikke umiddelbart hjemmel til at tilbyde skolebuskørsel til overbygningselever fra Løvel, der ikke har mere end 6 km. til skolen i Rødding jf. vedlagte notat.
Bilag

Sagsid.: 17/52124
Resume
Skoledagen er med lov 564 af 07/05/2019 generelt blevet reduceret for børn i indskolingen. Da puljen til konvertering af understøttende undervisning til 2-personsordning tidligere kun er kommet få skoler til gode, foreslås det, at den særskilte pulje på 2 mio. kr. omdisponeres, med henblik på kompensation af skolerne generelt i forhold til Lov 564.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at puljen på 2 mio. kr. til konvertering af understøttende undervisning til 2-personsordning omprioriteres med henblik på bred kompensation af skolerne i forbindelse med LOV nr. 564 af 07/05/2019 og
 
 1. at skolelederen fortsat - efter dialog og samråd med skolebestyrelsen – har kompetencen til at dispensere efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 16b, dog uden mulighed for økonomisk kompensation.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-10-2019
 1. Puljen på 2 mio. kr. til konvertering af understøttende undervisning til 2-personsordning fastholdes.
 
Børne- og Ungdomsudvalget henviser endvidere til Byrådets beslutning af 21. december 2016 om udmøntning af puljen, hvoraf det bl.a. fremgår,
 • at de 2 mio. kr. fordeles efter konkret ansøgning fra den enkelte skole, i forhold til hvor mange klasser og hvor mange timer den enkelte klasse vil konvertere til to-lærerordning,
 • at der fastsættes en maksimal takst pr. time svarende til, hvad en pædagogtime koster i en SFO. 
 
 1. Skolerne skal i kvalitetsrapporten afrapportere, hvordan midler fra puljen er blevet konkret udmøntet.
Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med konvertering af understøttende undervisning til 2-personsordning besluttede Byrådet den 24-02-2016 (sag 10), at skolelederen - efter dialog og samråd med skolebestyrelsen – blev tillagt kompetencen til at dispensere efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 16b.
 
En pulje på 2 mio. kr. til kompensation af SFO ved konvertering af undervisningen i indskolingen blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget 2017-2020. Procedure for udmøntning af puljen er vedtaget i Byrådet den 21-12-2016 (sag 17).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Puljen vedrørende konvertering af understøttende undervisning til 2-personsordning blev i sin tid givet med henblik på at sikre incitament til at forkorte skoledagen. Byrådet besluttede, at det var op til den enkelte skole og dennes skolebestyrelse at træffe afgørelse om at forkorte skoledagen og søge kompensation for dette. Det har vist sig, at kun få skoler har benyttet sig af muligheden for kompensation i forbindelse med kortere skoledage. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af lov 564 af 07/05/2019 blev skoleugens længde generelt forkortet med 2,25 timer om ugen for indskolingselever.
 
Da skoledagen, med den nye lov, generelt er blevet reduceret for børn i indskolingen og puljen tidligere kun er kommet få skoler til gode, vurderes det ikke længere, at der er behov for en særskilt pulje vedr. §16 b. Til gengæld er det endnu uklart i hvor høj grad, der kompenseres økonomisk for lov 564 og det foreslås derfor, at puljen i stedet anvendes til det oprindelige formål, men som generel kompensation til skolerne for indførelse af kortere skoledage.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Puljen nedlægges fra skoleåret 2020-2021 og deles i stedet ud med budgettet pr. 01-01-2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Puljen på 2.000.000 kr. nedlægges og midlerne fordeles fremadrettet via ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 19/17663
Resume
Skolebestyrelserne har tilkendegivet at de tager de reviderede styrelsesvedtægter samt bilag til efterretning.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes og
2. at den reviderede styrelsesvedtægt for ungdomsskolen godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-10-2019
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,
 
1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes og
2. at den reviderede styrelsesvedtægt for ungdomsskolen godkendes
Sagsfremstilling

Historik

På udvalgsmødet den 4. juni 2019 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget procesplanen for revision af styrelsesvedtægter for folke- og ungdomsskole. Udvalget vedtog også at bilag til folkeskolens vedtægt konsekvensrettes administrativt efter politisk behandling af sager, der berører indholdet af bilaget (sag nr. 2).
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at godkende de reviderede styrelsesvedtægter samt bilag til høring på udvalgsmøde den 13. august 2019 (sag nr. 7).

Inddragelse og høring

Skolebestyrelserne har haft udkastet til vedtægterne til udtalelse fra 14. august 2019 til 3. oktober 2019.

Beskrivelse

Skolebestyrelserne tog vedtægterne til efterretning og har ikke yderligere kommentarer.
Høringssvarene fremgår af bilag 4.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Styrelsesvedtægterne træder i kraft efter godkendelse i Byrådet den 20. november 2019.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Følgende fremgår af folkeskoleloven omkring fastsættelse af styrelsesvedtægt for folkeskolen:
§ 41. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:
1) Skolebestyrelsernes sammensætning.
2) Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.
3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.
Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.”
 
Følgende fremgår af ungdomsskolelovens §8 omkring styrelsesvedtægten:
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.
Bilag

Sagsid.: 19/41652
Resume
I Viborg Kommunes børnehuse og SFO’er holdes der tre ugers sommerferielukning i ugerne 29-31. For at skabe et ensartet tilbud på tværs af hele dagtilbudsområdet, foreslås det at indføre ferielukning i dagplejen i samme periode.
Konkret foreslås det at indføre ferielukning i en prøveperiode hen over sommeren 2020 i dagplejen i dagtilbudsområderne Sydøst og Vest. Der følges efterfølgende op på prøveperioden med en evaluering, med henblik på at vurdere, om ferielukning i dagplejen skal gøres permanent i alle dagtilbudsområder fra 2021.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender at indføre ferielukning i dagplejen i en prøveperiode hen over sommeren 2020 i områderne Sydøst og Vest.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-10-2019
Der indføres ferielukning i dagplejen i en prøveperiode hen over sommeren 2020 i områderne Sydøst og Vest.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Dagtilbuds-MED orienteres på møde den 25. oktober 2019

Beskrivelse

Børne- og Ungdomsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om at indføre ferielukning i dagplejen i en prøveperiode hen over sommeren 2020 i områderne Sydøst og Vest. Der følges efterfølgende op på prøveperioden med en evaluering, med henblik på at vurdere, om ferielukning i dagplejen skal gøres permanent i alle dagtilbudsområder fra 2021.
 
Baggrund for forslaget
Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet at holde tre ugers sommerferielukning i børnehusene i Viborg Kommune i ugerne 29-31. Det samme gør sig gældende for SFO'erne. Selvom der er ferielukket, er det dog stadig muligt at få feriepasning i denne periode, idet enkelte børnehuse holder åben. Således er der stadig et tilbud om pasning til de børn, der har behov for det.
 
For at skabe et ensartet tilbud på tværs af hele dagtilbudsområdet og øge serviceniveauet, foreslås det at indføre ferielukning i dagplejen.
 
Aktuel organisering af dagplejen i sommerferien
Aktuelt melder dagplejerne ind, hvornår de ønsker at afholde sommerferie i perioden juni-september, og ferieafviklingen foregår derefter i ugerne 25-36. Dette medfører både en stor administrativ opgave i forhold til planlægningen af ferien. Derudover viser erfaringen, at ikke alle tilmeldte børn møder op i den tildelte gæstedagpleje, og derfor er der også relativt store udgifter forbundet med gæstedagplejen, hvor pladserne ikke fyldes op. Det giver også usikkerhed ved forældrene, som kan have svært ved at planlægge ferie i god tid, da de ikke ved, hvornår deres dagplejer holder åbent. Ligeledes kan forældre med børn i både dagpleje og børnehave risikere, at dagplejen og børnehaven holder ferie forskudt af hinanden, hvilket kan komplicere den enkelte families ferieplanlægning yderligere.
 
Forslag til ny organisering af dagplejen i sommerferien?
Det foreslås, at dagplejen holder ferielukket i uge 29-31, ligesom man også gør i kommunens øvrige børnehuse og SFO'er. Det vil være muligt at få feriepasning i gæstedagpleje i de tre uger, der ellers holdes ferielukket, således at der stadig er et tilbud om pasning til de børn, der har behov for det.
I prøveperioden hen over sommeren 2020 er det kun områderne Sydøst og Vest der holder ferielukket. Der følges efterfølgende op på prøveperioden med en evaluering af både økonomi og tilfredshed, med henblik på at vurdere, om ferielukning i dagplejen skal gøres permanent i alle dagtilbudsområder fra 2021. 
 
Betydning for indførsel af ferielukning i dagplejen
Betydning for kapacitet og ressourcer:
 • At indføre ferielukning forventes at give en bedre kapacitetsudnyttelse i sommermånederne. I praksis er der med den nuværende ordning ofte dagplejere, der holder åbent for kun 1-3 børn. Med ferielukningsordningen vil man bedre kunne samle børnene ved de enkelte dagplejere, der holder åbent.
 • Med en bedre kapacitetsudnyttelse forventes udgifterne til gæstedagpleje at falde i sommermånederne.
 • Administrativt vil det være lettere og mindre ressourcekrævende at planlægge sommerferie i dagplejen, hvis ferielukning indføres, idet ferieafviklingen ikke længere strækker sig over tre måneder, men kun over tre uger.
 
Betydning for forældre og børn:
 • For børn der skal starte i dagpleje pr. 1/8 vil ferielukning betyde, at:
  • Børnene kan i praksis først starte ca. en uge inde i august ved deres faste dagplejer. Dette vil forældrene dog allerede vide, når de skriver deres barn op pr. 1/8, da der vil komme en generel udmelding om ferielukning i ugerne 29-31.
  • Børnene undgår at skulle starte i en gæstedagpleje, idet dagplejeren ikke skal afvikle ferie i august
 • Forældrene vil opleve et højere serviceniveau, idet:
  • Der er koordineret ferielukning på tværs af alle kommunens institutioner (dagpleje, børnehuse og SFO’er), hvorfor det bliver mere overskueligt og nemmere for familier med flere børn at planlægge ferie.
  • Forældrene ved altid, hvornår der er ferielukket. Som det er nu, skal dagplejernes hovedferie varsels tre måneder forud for ferien, og barnets konkrete gæstedagplejer meldes endnu senere ud, når den samlede ferieplanlægning er faldet endeligt på plads.
 
Betydning for dagplejere:
 • Ferielukning i dagplejen vil indebære, at langt de fleste dagplejere skal afvikle deres ferie i disse tre uger. Det vil:
  • På den en side give en øget frihed, idet dagplejerne i højere grad er sikret tre ugers sammenhængende ferie hen over sommeren.
  • På den anden side være en begrænsning, idet dagplejerne i mindre grad end før kan planlægge, hvornår de ønsker at holde ferie, udenfor de tre uger.
 
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Ferielukning gennemføres i en prøveperiode i sommeren 2020 i dagplejen i dagtilbudsområderne Sydøst og Vest.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/14464
Resume
Sundhedsplejen har fået tildelt midler fra Sundhedsstyrelsen fra puljen ”Sundhedsplejebesøg de 1.000 første dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud”. Midlerne skal anvendes til sundhedsplejebesøg hos familier, når barnet er 1½ og 3 år, samt til et øget samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-10-2019
 1. Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget blev på sit møde 4. juni 2019 (sag nr. 1) orienteret om, at Sundhedsplejen i foråret søgte Sundhedsstyrelsen om puljemidler, og der er nu givet tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om tildeling af midler.

Inddragelse og høring

Ansøgningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Sundhedsplejen, dagtilbudsområdet og PPL.

Beskrivelse

I finansloven for 2019 er der afsat midler til en øget sundhedsplejeindsats til udsatte og sårbare familier. Overordnet forventes indsatserne at kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for sårbare og udsatte familier.
 
En ambition med projektet er at øge fokus på betydningen af sundhed for børns trivsel, udvikling og læring og dermed en anledning til, at sundhedsfremme og forebyggelse bliver en endnu mere integreret del af det tværfaglige samarbejde til gavn for alle familier, børn og unge.
 
Viborg Kommune har modtaget puljemidler på ca. 1,5 mio. kr. til projektperioden fra 1. september 2019 til 30. september 2021. Projektet forankres i Sundhedsplejen i et tæt samarbejde med særligt dagtilbud i Sydøst og Sydvest, da indsatserne i delinitiativ 2 fokuseres til disse områder.
 
Indsatsen består af to delinitiativer:
-         sundhedsplejerskebesøg i hjemmet, når barnet er 1½ og 3 år
-         øget samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud
 
De ekstra hjemmebesøg, når barnet er henholdsvis 1½ og 3 år indeholder mulighed for at drøfte fællesskaber, både i familien og i børnegruppen, samt at drøfte betydningen af et godt samliv mellem forældre.
Eventuelt tværfagligt samarbejde om familier i udsat position følger principperne herfor som beskrevet i Børn & Unges tværfaglige model.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektet igangsættes senest 1. november 2019 og afsluttes 30. september 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune har søgt om 1.514.808 kr. Projektdeltagelsen indeholder ikke egenfinansiering for Viborg Kommune.

Juridiske og planmæssige forhold

intet.

Sagsid.: 16/1159
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-10-2019
Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget blev vedtaget.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at
der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag