You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsdagsorden

tirsdag den 25. februar 2020 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/22634

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag drøfte en indstilling fra skolebestyrelserne på henholdsvis Egeskovskolen og Bøgeskovskolen om oprettelse af ny skole i Bjerringbro.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at indstilling om oprettelse af ny skole i Bjerringbro drøftes.

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget har senest på udvalgets møde den 7. januar 2020 drøftet oprettelsen af en ny skole i Bjerringbro. Skolebestyrelserne på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen har efterfølgende afholdt møde med henblik på udarbejdelse af en revideret indstilling til byrådet.

Inddragelse og høring

Indstillingen er udarbejdet af bestyrelserne fra Egeskovskolen og Bøgeskovskolen.

Beskrivelse

Bestyrelserne fra Egeskovskolen og Bøgeskovskolen har den 19. februar 2020 udarbejdet en ny indstilling til byrådet om oprettelse af en ny skole i Bjerringbro.
 
Skolebestyrelserne indstiller,
 • at Bøgeskovskolen og Egeskovskolen lukkes pr. 30. juli 2021, og at en ny fælles skole åbner den 1. august 2021 i Bjerringbro. Den nye skole starter på to matrikler med henblik på, at elever og personale samles på en adresse, dog senest den 1. august 2025.
 
Skolebestyrelserne ønsker en ny skole i Bjerringbro med fuld klasseoptimering såfremt:
 • at Byrådet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger på baggrund af en helhedsanalyse af blandt andet bygningsmassen, mulighed for tidssvarende læringsmiljø, byudvikling samt andre forhold træffer beslutning om, hvor og hvornår alle elever og personale kan samles på en matrikel.
 • at skolens pædagogiske og fysiske sammenlægningsproces understøttes økonomisk af forvaltningen.
 • at den nye skole starter uden overførte underskud fra de to ”gamle” skoler. Således at den nye skole har et nulstillet budget.
 • at der gives et fusionstillæg, som kan udfases i takt med at optimering af klasser gennemføres.
 • at der etableres sikre skoleveje i forbindelse med samling på en matrikel.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen har udarbejdet et overslag på skolebestyrelsernes indstilling. Det fremgår heraf at:
 • Analyse af bygningsmasse: Der skal udarbejdes en analyse af bygningsmassen på de to skoler med henblik på at samle eleverne på én matrikel. Forvaltningen anslår at det vil koste ca. 80.000 kr. (u/moms) pr. skole jf. den analyse der er gennemført i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for ny Overlund skole.
 
Teknik & Miljø har udarbejdet et foreløbigt overslag på hvad det vil koste at samle matriklerne. På Bøgeskovskolen lyder overslaget på 45-55 mio. kr. Desuden vil der kunne spares renovering af Egeskovskolen jf. helhedsplanen på 25-30 mio. kr. På Egeskovskolen lyder overslaget på 55-70 mio. kr. inkl. renovering jf. helhedsplanen.
 
 • Økonomisk understøttelse af omstillingsproces: Hvis der afsættes 40 timer pr. klasse á 250 kr. i timen i ca. 40 klasser, vil der skulle afsættes ca. 400.000 kr. til personaletid i forbindelse med den pædagogiske om stillingsproces.
 
 • Nulstilling af budget: Bøgeskovskolen kommer jf. budgetopfølgningen af 01-08-2019 ud med et forventet underskud i 2019 på 1,3 mio. kr. og Egeskovskolen kommer ud med et forventet underskud i 2019 på 1,9 mio. kr. Samlet set betyder det en underskudsdækning på ca. 3,2 mio. kr.
 
 • Fusionstillæg: Der gives et ekstraordinært fusionstillæg på 1,4 mio. kr. i 2020 og herefter 1 mio. kr. pr. år frem til at fuld optimering af klasser bliver muligt.
 
 • Ressourcetildelingsmodel: Ud over ovenstående vil den almindelige ressourcetildelingsmodel være gældende
 
 • Provenu ved sammenlægning af skoler: Jf. elev- og klassetalsprognosen vil skolerne ved fuld optimering af klasserne kunne optimere med mellem 6 og 10 klasser årligt i forhold til status quo. For hver klasse, der jf. elev- og klassetalsprognosen kan optimeres, vil skolen kunne omprioritere ca. 1 mio. kr. inden for rammen af den eksisterende ressourcetildelingsmodel.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For at sammenlægge de to skoledistrikter til et distrikt med to undervisningssteder vil der skulle ske lukning af de to skoler og samtidig oprettelse af den nye skole. Dette sker efter reglerne i Folkeskoleloven samt Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole (BEK nr 700 af 23/06/2014 ) med beslutning i Byrådet, høring og fornyet beslutning i Byrådet.
 
Valg af ny fælles skolebestyrelse sker efter Folkeskoleloven samt BEK nr. 28 af 14. januar 2014 og Viborg Kommunes styrelsesvedtægt, dog med den tilføjelse at der så vidt muligt skal være ligelig repræsentation fra de to matrikler, så længe skolerne ikke er samlet på en matrikel.
 
Bilag