You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 26. februar 2020 kl. 20:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/5908

Resume

Landdistriktsudvalget har ønsket et møde med Børne-og Ungdomsudvalget for at drøfte processen vedr. det kommunale skolevæsen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at sagen drøftes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-02-2020

Landdistriktsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget drøftede sagen

Sagsfremstilling

Historik

Som en del af budgetforliget indgået i Byrådet den 4. november 2019, sag 2, blev det besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde et forslag til, hvordan kvaliteten i undervisningen, med et faldende elevtal, sikres, ved blandt andet at reducere antallet af klasser på kommunalt plan. Forslaget skal fremlægges for Byrådet senest juni 2020. Forud skal der være gennemført en involverende proces med bred inddragelse af borgere, skolebestyrelser og andre interessenter.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 26. november 2019, sag 1 en procesplan for arbejdet med fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune. På mødet den 7. januar 2020, sag 3, blev denne procesplan genbesøgt med henblik på eventuelt bredere inddragelse af interessenter uden for skoleområdet. Den justerede procesplan er vedlagt.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget har henvendt sig til Børne- og Ungdomsudvalget med følgende ordlyd:
”Børne og Ungdomsudvalget har tilrettelagt en proces i forhold til drøftelser om fremtidens kommunale skolevæsen, som vi i Landdistriktsudvalget ligesom det øvrige Byråd bakker op om. Vi vil imidlertid gerne stille os til rådighed for om muligt at kvalificere dette arbejde, med baggrund i vores løbende opgave og erfaringer med borgerinddragelse og dialogbaseret udvikling i lokalsamfund. Vi forestiller os, at dette kan ske på et fællesmøde mellem vores to udvalg inden plankonferencen. Vi skal understrege, at denne henvendelse sker i fuld respekt for de budgetmæssige rammer, som er aftalt i budgetforligstekst og som Børne og Ungdomsudvalget arbejder inden for.”
 
På den baggrund drøftes processen med henblik på at sikre inddragelse i drøftelser om fremtidens skolevæsen og kvaliteten heri under hensyntagen til de budgetmæssige rammer. Fokus i den inddragende proces skal være på at diskutere principper for hvordan antallet af klasser kan reduceres.
 
Der er således planlagt en principfase fra ultimo november 2019 – 12. maj 2020. Fasen afsluttes med vedtagelse af principper for organisering af det fremtidige skolevæsen i Viborg Kommune på Byrådsmødet den 12. maj.
 
I strukturfasen fra 12. maj til 7. oktober udarbejdes scenarier med udgangspunkt i de vedtagne principper, som sendes i offentlig høring inden eventuel vedtagelse af ny skolestruktur i Viborg Kommune i Byrådet den 7. oktober 2020.
 
På mødet vil formand for Børne og Ungdomsudvalget indledningsvist redegøre for udvalgets hidtidige drøftelser

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag