You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 21. april 2020 kl. 12:00

Mødested M.1.4/TEAMS
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Steen Stephansen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/2247
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-04-2020
Orienteringerne blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
 • Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
  • Orientering om genåbning af skoler og dagtilbud
  • Status vedr. Fremtidens skolevæsen.
  • Planlagt temamøde den 12. maj i Børne- og Ungdomsudvalget ændres til et ordinært udvalgsmøde.
 
 • Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
  • Orientering om besættelse af chefstillinger i Børn og Unge

Sagsid.: 20/10067
Resume
Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2021-24 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i det foreløbige budgetforslag, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller, 
 
 1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
 
 1. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget, og
 
 1. at budgethæftet sendes i høring i bestyrelser og MED-udvalg i perioden 22-04-2020 til 13-05-2020.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-04-2020
 1. Udfordringer og drifts- og anlægsønsker blev indledningsvist drøftet. Udvalget fortsætter drøftelserne på ekstraordinært møde den 12. maj 2020.
 2. Høring af bestyrelser og MED-udvalg udskydes til efter udvalgsmøde den 12. maj 2020 med en frist, så høringssvarene kan behandles på udvalgsmøde den 2. juni 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Børne- og Ungdomsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 24. marts 2020 (sag nr. 4).

Inddragelse og høring

Der er planlagt høring af bestyrelser, MED-udvalg m.m. i perioden 22. april – 13. maj 2020.

Beskrivelse

Budgethæfte

 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.

Forslag til driftsbudget

 
Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2020-23, som byrådet vedtog i november 2019. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
 
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal de politiske udvalg som hovedprincip selv finansiere deres økonomiske udfordringer og nye tiltag på både drifts- og anlægsbudgettet.
 
Tabellen nedenfor viser, om der er balance i det foreløbige forslag til driftsbudget.
 
Budgetbalance (i 1.000 kr.)
 
2021
2022
2023
2024
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)
Udfordringer
5.525
1.925
925
925
Afsnit 5.1
Driftsønsker
0
0
0
0
Afsnit 5.2
Finansiering
-4.600
-1.000
0
0
Afsnit 5.3
I alt
925
925
925
925
-
 
Tabellen ovenfor viser, at der mangler finansiering for 925.000 kr. i alle 4 år, som vedrører tilskud til friskoler, der opretter klubtilbud for 4. til 7. klasse efter Dagtilbudsloven, som udvalget besluttede på mødet d. 24. marts 2020 (sag nr. 9).
 
Herudover er der også nedenstående budgetudfordringer, som der endnu ikke er sat beløb på,
 
 • Konsekvenser af fremtidens skolevæsen, herunder også evt. anlægsudgifter
 • Serviceniveau på aflastningspladser i B&U handicap

Forslag til anlægsbudget

 
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2025. Nye anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes af udvalget i juni 2020.
Der gøres status på, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen, og hvordan finansieringen kan ske. Udvalget besluttede på mødet den 24. marts 2020 at præsentere følgende budgetudfordringer for byrådet med henblik på, at de kan indgå i byrådets videre budgetlægning:
 
 • Fremtidens folkeskole
 • Ny Bjerringbro skole (Bøgeskov)
 • Hald Ege skole
 • Søndre skole
 • Frederiks skole
 • Hammershøj skole
 • Nyt børnehus i Taphede - 2. etape
 • Egeskovskolen
 • Ny helhedsplan for Børn & Unge, herunder Karup - Møldrup - Rødkærsbro skoler

Budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet:

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet den 15. april 2020, hvilke af udvalgenes budgetudfordringer, der skal indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse på mødet den 17. juni 2020, og hvilke eventuelle resterende budgetudfordringer, der kan sendes retur og indgå i udvalgenes videre budgetlægning. Den 17. juni beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvilke budgetudfordringer, der skal indgå i byrådets videre budgetlægning. Resterende budgetudfordringer skal udvalgene efter de vedtagne spilleregler for budgetlægningen selv finansiere.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 2. juni 2020. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/27307
Resume
Børne- og Undervisningsministeriet har netop udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som trådte i kraft den 18. marts 2020. I den nye bekendtgørelse er der foretaget ændringer, som betyder, at der skal indarbejdes nye oplysninger i kvalitetsrapporten i indeværende skoleår. Derfor er ”Tillæg til Kvalitetsrapporten 2018/2019 for Viborg Kommunes samlede skolevæsen” udarbejdet, som tillæg til hovedrapporten, der blev godkendt i byrådet d. 18. marts 2020.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at Tillæg til Kvalitetsrapporten 2018/2019 godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-04-2020
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at Tillæg til Kvalitetsrapporten 2018/2019 godkendes med den bemærkning, at der til Byrådets behandling foreligger et supplerende bilag, der redegør for de planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed og anvendelsen af § 16b.
Sagsfremstilling

Historik

Hovedrapporten ”Kvalitetsrapporten 2018/2019 for Viborg Kommunes samlede skolevæsen” blev godkendt i byrådet d. 18. marts 2020.

Inddragelse og høring

Alle skoler er informeret om udarbejdelsen af dette tillæg til kvalitetsrapporten og har haft tabellerne om andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver til gennemsyn. Derudover har der været dialog med alle skoler, som benytter §16b til konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2018/2019.
Grundet den korte tidsfrist til udarbejdelsen af dette tillæg til kvalitetsrapporten, har den færdige rapport ikke været til gennemsyn i skoler og skolebestyrelser.

Beskrivelse

Børne- og Undervisningsministeriet har netop udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som trådte i kraft den 18. marts 2020.
 
Den nye bekendtgørelse er udstedt som følge af en ændring af folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. maj 2019), hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for så vidt angår den understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Derudover ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten. Dette sker som opfølgning på Rigsrevisionens beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.klasseprøver.

I den nye bekendtgørelse er der foretaget ændringer, som betyder, at der skal indarbejdes nye oplysninger i kvalitetsrapporten i indeværende skoleår. Disse er i Viborg Kommune indarbejdet i Tillæg til Kvalitetsrapporten 2018/2019 for Viborg Kommunes samlede skolevæsen (Bilag 1), som indeholder følgende afsnit:
 
-         Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver (§2)
-         Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i skoleåret 2018/19 (§7)
-         Udbetaling af midler til konvertering af understøttende undervisning i Viborg Kommune i skoleåret 2018/2019 (§7-§9)

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Tillægget til kvalitetsrapporten skal behandles på et møde i kommunalbestyrelsen senest den 1. juni 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/38376
Resume
Serviceniveauet for døgn- og aflastningsinstitutionen, B&U Handicap, indgår som en budgetudfordring i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetlægning for 2021 til 2024. Der er nu udarbejdet et forslag til, hvordan serviceniveauet vil kunne retableres og lavet en foreløbig økonomisk beregning over hvad det vil koste.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
1. at det drøftes, om reetablering af serviceniveauet for aflastningstilbuddet i B&U Handicap skal indgå som en budgetudfordring i den videre budgetlægning for 2021-2024.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-04-2020
Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med sagen til udvalgsmødet den 12. maj 2020.
Sagsfremstilling

Historik

På mødet den 26. november 2019 (sag nr. 10) blev Børne- og Ungdomsudvalget orienteret om en ny ydelsesbeskrivelse, som blev udarbejdet i forbindelse med, at der blev udarbejdet differentierede takster for B&U Handicap.
 
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på udvalgsmødet den 24. marts 2020 (sag nr. 4), hvilke budgetudfordringer, der skal indgå i budgetlægningen for 2021-2024. Herunder blev serviceniveauet for aflastningspladserne i handicapinstitutionen, B&U Handicap, drøftet.

Inddragelse og høring

 
Der har i november 2019 og den 3. marts 2020 været afholdt dialogmøder med forældrerepræsentanter fra B&U Handicap med deltagelse af formanden for Børne- og Ungdomsudvalget og ledelsen i Børn og Unge.
 
På møderne udtrykte forældrerepræsentanterne deres ønsker til forbedring af en række forhold, herunder:
 • at forældre og børn forud for aflastningsdagene kan få mere information om, hvilke aktiviteter, der skal foregå og, hvilke medarbejdere, der er på arbejde
 • at børnene kan møde mere fast personale, som de kender. Det opleves, at der i dag er for mange vikarer og for stor udskiftning af det faste personale
 • at medarbejdere i højere grad kan deltage i møder med forældrene
 • at B&U Handicap kan støtte op omkring indsatser, der foregår i skoleregi, og samarbejde med eksterne samarbejdsparter fx VISO
 • at kommunikationen med forældrene bliver bedre, og at der skabes tryghed i at beskeder bliver overleveret videre
 • at der skabes større tryghed omkring medicin
 • at børnenes behov for ro og afskærmning i højere grad bliver tilgodeset.

Beskrivelse

 
På baggrund af dialogmødet den 3. marts 2020 med forældrerepræsentanter fra B&U Handicap, er der udarbejdet forslag til at reetablere serviceniveauet for B&U Handicap.
 
Forældrenes ønsker til aflastningstilbuddet kan ses i lyset af, at der over en årrække er sket en forskydning i retning af, at B&U Handicap har fået flere døgnpladser i forhold til antallet af aflastningspladser. Da døgnpladserne kræver flest ressourcer, og B&U Handicap ikke har fået tilpasset budgetrammen, har institutionen selv finansieret denne omlægning af pladser ved at tilpasse serviceniveauet.
 
Fremadrettet er problematikken søgt løst ved, at der fra 1. januar 2020 er indført en ny budgettildelingsmodel med differentierede takster. Med den nye budgetmodel tilpasses budgettet hvert år efter antallet af aflastningspladser og døgnpladser, hvilket ikke er sket tidligere. Desuden er der indført tre takster for aflastning og to takster for døgnpladser, så budgettet tilpasses alt efter, hvor stort et støttebehov myndigheden vurderer, at børnene/de unge har. På den måde sker der en automatisk tilpasning af budgettet, så det er muligt for institutionen at fastholde serviceniveauet, når målgruppen ændrer sig.
 
Forslag til reetablering af serviceniveauet:
 
Serviceniveauet i aflastningstilbuddet vil kunne reetableres ved følgende tiltag:
 
 1. Hjemmebesøg og besøg i skole/dagtilbud, når nye børn tilknyttes
I dag inviteres familien til et møde på B&U Handicap i forbindelse med, at barnet/den unge skal starte i aflastning. Afholdelse af et hjemmebesøg vil kunne styrke relationen og samarbejdet mellem forældre og pædagoger, hvor der opstår en fælles forståelse af, hvad aflastningstilbuddet er, og hvad det vil betyde for barnet/den unge. Ligeledes vil et besøg i dagtilbud/skole betyde, at B&U Handicap får overleveret mere viden de øvrige pædagogiske indsatser omkring barnet/den unge.
 
 1. Dialog med skole/dagtilbud på de digitale platforme
I dag har B&U Handicap ikke personalemæssige ressourcer til at læse beskeder på skolernes/dagtilbuddenes digitale platforme herunder bl.a. Aula m.v. Det betyder, at forældrene skal skrive samme besked til skole/dagtilbud og på B&U Handicaps egen digitale platform. Det vurderes, at det vil være en hjælp for forældrene, hvis B&U Handicap fremover læser forældrenes beskeder til skole/dagtilbud i Aula m.v.
 
 1. Styrke muligheden for planlagte aktiviteter i aflastningstilbuddet
Ved at tilbyde flere planlagte aktiviteter i aflastningstilbuddet vil B&U Handicap kunne styrke dannelsen af relationer mellem børnene/de unge og de voksne gennem fælles oplevelser. Dette vil kræve, at der er yderligere personale tilstede i tidsrummet kl. 10-16, hvor der foregår aktiviteter. Forudsigelighed er vigtig for mange børns/unges trivsel. Ved at udsende aktivitetsplaner forud for aflastningen vil forældrene kunne forberede børnene/de unge på, hvad der skal ske i aflastningsdagene, og aktiviteterne vil fx kunne skrives ind i Mobilize Me, som er et redskab, der bruges til at skabe struktur i hverdagen.
 
 1. Samarbejde med eksterne parter
Det er kun i døgntilbuddet, at medarbejdere fra B&U Handicap deltager i VISO-møder og alle øvrige eksterne møder vedrørende barnet. Denne adgang kan udvides, den gælder på samme måde i aflastningstilbuddet. Hvis adgangen hertil udvides, vil B&U Handicap få bedre mulighed for at støtte op omkring de indsatser, som barnet modtager i skoleregi m.v. Foruden mødedeltagelse vil der være behov for ekstra personaletimer, så medarbejdergruppen kan dele denne viden, dokumentere viden, og anvende den i praksis i forhold til det enkelte barn.
 
I forhold til det skriftlige samarbejde udarbejdes der i dag en kortere statusbeskrivelse til familiens socialrådgiver. Socialrådgiverne efterspørger udarbejdelse af ICS-rapporter, der er mere fyldestgørende, og vil kunne udgøre et bedre grundlag for deres vurdering i forhold til revisitering af bevilling. Udarbejdelse af ICS-rapporter kan derfor udarbejdes fremadrettet.
 
Hvis ovennævnte forslag vedtages, vil de nye elementer i aflastningstilbuddet skulle indarbejdes i den eksisterende servicestandard, der kan ses som bilag nr. 1.
 
Hvis B&U Handicap tilføres ressourcer til retablering af serviceniveauet, vil ansættelser så vidt muligt ske gennem fastansættelser.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er lavet en foreløbig økonomisk beregning, som viser, at merudgiften ved reetablering af serviceniveauet vil blive i størrelsesordenen 0,4 mio. kr. for Viborg Kommune ved fortsat 5 budgetlagte helårspladser. Budgetforøgelsen skal ses i forhold til institutionens samlede udgiftsbudget på 5,6 mio. kr. til aflastningstilbuddet.
 
Den budgetmæssige konsekvens for B&U Handicap bliver i størrelsesordenen 0,8 mio. kr., idet institutionen også sælger aflastningspladser til andre kommuner.
 
Der vil blive fremlagt en endelig beregning på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 2. juni 2020.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/1159
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-04-2020
Møde- og aktivitetsplanen blev godkendt med den ændring, at det planlagte temamøde den 12. maj ændres til et ordinært møde.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at
der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag