You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 11. august 2020 kl. 12:00

Mødested M.1.4 rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Steen Stephansen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/2247

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020

Orienteringerne blev taget til efterretning

Sagsfremstilling

 • Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
Udvalgsformanden oplyste, at der generelt har været ro på henover sommeren.
 
Forespørgsel på konkrete sager.
 
 
 • Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
 
 • Orientering om Byrådsdagen
 
Den 16. november 2020 afholdes Byrådsdag for elevråd i Viborg Kommune for tredje år i træk. Det er dagen, hvor alle elevrådsformænd og næstformænd bliver politikere for en dag og gennem politiske forhandlinger skal fordele 150.000 kr. til projekter på skolerne, som understøtter fællesskabet. Byrådsdagen skal give elevrådene en politisk stemme, give indhold til elevrådsarbejdet samt skabe fællesskab på tværs af skolerne.  
 
 • Orientering om Grønne sammen - Viborg Kommune skaber grønnere generationer for fremtiden
 
Med vedtagelsen af sammenhængsmodellen i december 2018 satte Byrådet tydelig politisk retning og synliggjorde sine højest prioriterede målsætninger. Byrådet udvalgte fem temaer og fastsatte herunder i alt 21 målsætninger, som politikere, medarbejdere og ledere i kommunen i de kommende år skal samarbejde om at gøre til virkelighed.
 
Ét af de fem temaer er ”bæredygtighed”, som i efteråret 2019 var afsæt for et tværgående, intensivt arbejdsgruppeforløb i kommunen, kaldet et sammenhængslaboratorium. Her kunne en bredt sammensat, tværfaglig arbejdsgruppe efter 6 ugers fokuseret arbejde præsentere direktionen for 10 anbefalinger til, hvordan energiforbruget i kommunen kan nedbringes og/eller CO2-udledningen reduceres.
 
Direktionen besluttede på den baggrund af gennemføre forslaget om at afholde en emneuge med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed for 6 skoler og 6 dagtilbud i uge 36, 2020. I år er emneugen en prøvehandling, men allerede i 2021 deltager alle kommunens skoler og dagtilbud i emneugen ”Grønne Sammen”.
 
Emneugen sætter den grønne omstilling og bæredygtighed på dagsordenen og kommer i 2020 til at bestå af forskellige lærings- og oplevelsesforløb - udviklet af kommunens eksterne samarbejdspartnere - samt en grøn karavane med dygtige, vidende og underholdende gæster. Karavanen kommer på besøg til de i alt 12 deltagende skoler og dagtilbud med et gennemgående program og skal være med til at binde børnene sammen om fælles oplevelser, som kan styrke fællesskabet på tværs af skoler og dagtilbud.  
Emneugen skal give børn og unge i Viborg kommune kompetencer, viden og håb, så de oplever sammen at kunne gøre en forskel for en bæredygtig fremtid
 
 • Ansøgning om vuggestue i Karup
Der er kommet en ansøgning om oprettelse af vuggestue i Karup. Ansøgningen behandles på udvalgsmødet i september.
 
 • Godkendelse af kvalitetsrapport
Kvalitetsrapporten skal godkendes af Byrådet senest 1. oktober. Der afventes data fra STIL i forhold til godkendelse af tillæg til kvalitetsrapporten på skoleområdet. Data forventes modtaget sidst i august.

Sagsid.: 20/23082

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget forsætter drøftelse vedr. dagtilbudsstrukturen på baggrund af beslutningen i budgetforliget vedr. 2020-2023

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at proces for en strukturændring på dagtilbudsområdet og/eller en ny tildelingsmodel drøftes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020

Proces for strukturændring på dagtilbudsområdet og/eller en ny tildelingsmodel skal tilrettelægges således, at evt. ændringer på strukturen på skoleområdet kan tages med i betragtning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I budgetforliget for 2020-2023 vedtog Byrådet følgende:
 
”Prognoserne for antallet af børn på 0-6 års området er stigende i Viborg Kommune. Men der er stor forskel på, hvor denne stigning vil være i kommunen. Børne- og Ungdomsudvalget skal i den kommende budgetperiode drøfte denne problemstilling og fremlægge forslag til en strukturændring på dagtilbudsområdet og/eller en ny tildelingsmodel, der tager bedre hensyn til den geografisk skæve fordeling af stigningen af børnetallet.”
 
Børne- og Ungdomsudvalget har indledningsvist haft drøftet sammenhængen mellem evt. strukturændringer på dagtilbudsområdet og processen med fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune.
 
Idet processen vedrørende fremtidens skolevæsen er blevet væsentligt ændret på grund af den delvise nedlukning i forbindelse med risikoen for smitte af covid-19, skal udvalget drøfte en kommende proces for arbejdet med en strukturændring på dagtilbudsområdet.  

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 17/14423

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget har igangsat pilotprojekt med grupper for børn af skilte forældre. Erfaringerne fra de hidtil gennemførte gruppeforløb er udelukkende positive og der er sket mindre tilpasninger i tilbuddet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget
 
 1. at orienteringen om status for grupper for børn af skilte forældre tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020

Orienteringen blev taget til efterretning, med den bemærkning at forslag til en varig finansiering skal foreligge ved den endelige evaluering.

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde 27. november 2018 (sag nr. 4) at igangsætte pilotprojekt med grupper for børn af skilte forældre. Projektperioden er 2 år og efter 1 år skal der gennemføres en opfølgning med henblik på eventuelle justeringer. Der er til projektet afsat 250.000 kr. årligt.

Inddragelse og høring

Involverede børn, familier og fagpersoner har bidraget til beskrivelsen af status for børnegrupperne.

Beskrivelse

Baggrund
Børnegrupperne er målrettet børn i 0. til 9. klasse som vurderes trivselsmæssigt at være påvirket af samlivsophør i deres familie. Derudover vurderer fagpersoner på baggrund af en forsamtale med barnet og familien, at barnet vil profitere af et gruppeforløb for børn i samlivsophørte familier.
 
Børnegrupperne tager udgangspunkt i Center for Familieudviklings børnegrupper og indebærer, at der altid er en faguddannet børnegruppeleder til stede i gruppen og fungerer som tovholder.
 
Sundhedsplejen og Ressourcekorpset i PPL er ansvarlige for drift af grupperne, som sammensættes af børn i samme aldersgruppe (indskoling, mellemtrin og udskoling) og så vidt muligt afholdes lokalt. Børnegrupperne består som udgangspunkt af 8 børn, og der gennemføres 12 hold om året.
 
Den organisatoriske forankring af børnegrupperne i Børn & Unges forebyggende indsats vurderes at være værdifuld for projektet, da fokus på og sammenhæng til almenområdet er central herfor.
 
Status 30. juni 2020
Antal gennemførte hold
6
Antal børn
44
Efterspørgsel/venteliste
39 børn afventer gruppeforløb, heraf begynder 32 børn efter sommerferien og 7 begynder efter efterårsferien
 
Tilbagemeldinger fra forældre og børn
Ved afslutning af gruppeforløbene besvarer børnene og forældrene spørgsmål om, hvorvidt og hvordan gruppeforløbet har hjulpet dem. Disse besvarelser vurderes at kunne bidrage til indblik i effekten af gruppeforløbene for børnene og familierne.
 
Forældrenes tilbagemeldinger er overvejende meget positive, og de beskriver deres oplevelse som enten meget god eller god. Alle vil anbefale børnegrupperne til andre og har oplevet positive forandringer hos deres børn fx:
 
 • Det har været godt for hende at opleve hun ikke er alene
 • Tør sige mere om hvordan hun har det
 • Glad for at skulle afsted og når hun kommer hjem
 • Mere afslappet – tryg
 • Bedre til at sætte ord på følelser
 
Børnene evaluerer ved afslutning af forløbet med smileyer og langt størstedelen tildeler glade smileyer ligesom også de fleste vil anbefale grupperne til andre.
 
Tilpasninger
Henvisningsprocedure
Den oprindelige henvisningsprocedure for børnegrupperne er lettet og familierne kan nu tilmelde deres børn via viborg.dk. Tidligere kunne der først ske henvisning til et gruppeforløb efter drøftelse på et tværfagligt forum i Den Tværfaglige Model.
 
Afvikling af børnegrupperne
Oprindeligt blev børnegrupperne afholdt hver 14. dag. Erfaringen er, at børnene ofte har vanskeligt ved at genkalde drøftelser og pointer fra mødegang til mødegang. Derfor afholdes børnegrupperne nu hver uge.
 
I hele projektperioden er vi opmærksomme på, hvilke løsninger, der er værdifulde og hvilke der kræver tilpasninger, så børnegrupperne til stadighed bidrager til en positiv udvikling hos de børn og familier, der deltager.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Børnegrupperne er igangsat som pilotprojekt i 2 år og afsluttes sommer 2021. Pilotprojektet afsluttes med en evaluering, med fokus på organisatoriske forhold med henblik på at præsentere anbefalinger til, hvordan et eventuelt varigt tilbud forankres mest hensigtsmæssigt. Evalueringen vil ikke fokusere på elementerne i selve tilbuddet, da dette tager udgangspunkt i koncept, der er udviklet og velafprøvet hos Center for Familieudvikling.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 12/147968

Resume

Der gives en status på disponering og forventet forbrug af midlerne i Børn & Unges udviklingspulje i henholdsvis 2020 og 2021. Forslag til formål med anvendelsen af puljemidlerne på ca. 4 mio. kr. årligt beskrives.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om disponering og forventet forbrug af puljemidlerne i henholdsvis 2020 og 2021 til efterretning.
 2. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslaget til formål med anvendelsen af midlerne i udviklingspuljen.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020

Orienteringen om disponering og forventet forbrug af puljemidlerne i henholdsvis 2020 og 2021 blev taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 2. juni 2020 (sag nr. 4) fremover at benævne 0,35 %-puljen ”udviklingspuljen”, og at der fremover skal afsættes et beløb på ca. 4 mio. kr. årligt til midlertidige udviklingstiltag.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Forslag til anvendelse af Udviklingspuljen:
 
”Formålet med udviklingspuljen er at finansiere igangsættelse, udvikling og afprøvning af projekter på hele børne- og ungeområdet. Dette kan fx være foranstaltninger, tiltag og indsatser med et forebyggende sigte samt implementering af sammenhængsmodellen.
 
Puljemidlerne kan bevilges til projekter i op til 3 år, hvorefter finansiering til projekterne skal findes i Børn & Unges driftsbudget, hvis projekterne ønskes fast implementeret.
 
Der skal foreligge en projektbeskrivelse for projekterne i puljen, hvor der blandt andet tages stilling til en exitstrategi for projektet, som adresserer, hvordan projektets indsatser og indhold på sigt kan implementeres i den faste drift.
 
Der følges op på projekterne én gang årligt og ved projektets afslutning, hvorefter det besluttes, om projektets indsatser skal implementeres fast i driften.
 
Der afsættes årligt 4 mio. kr. til puljen.”
 
Budgettet for udviklingspuljen i 2020 er på 6.221.000 kr. inkl. overførte midler fra 2019.
 
Status på budgetterede midler for udviklingspuljens nuværende projekter i henholdsvis 2020 og 2021 er følgende:
 
Budget
2020
2021
 
 
6.221.000
 
4.000.000
Disponeret projekter
 
2020
2021
Udvikling og understøttelse af leanprojekter
50.000
50.000
Forskningsprojekter på 0-6 års området
600.000
 
Samarbejdsprojekt Rindsholmvej og Naturskolen
150.000
 
Proces vedr. Fremtidens skolevæsen
1.000.000
1.000.000
Opsøgende medarbejder i forhold til unge
485.000
356.000
Implementering af sammenhængsmodellen
1.250.000
1.000.000
Børnegrupper for børn i samlivsophørte familier
250.000
 
 
I alt
3.785.000
2.406.000
 
Udisponeret midler
2.436.000
1.594.000
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/19174

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag drøfte, om der skal inddrages øvrige aktører i evalueringen af erfaringerne fra den delvise nedlukning grundet covid-19.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at udvalget drøfter evt. inddragelse af øvrige aktører i den samlede evaluering af erfaringerne fra den delvise nedlukning i foråret 2020.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020

Skolebestyrelser, områdebestyrelser, forældreråd o.lign. for institutioner og skoler i Børn & Unge skal inddrages i evalueringen af den delvise nedlukning. Øvrige råd og nævn er velkomne til også at bidrage med erfaringer. 
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Forvaltningen i Viborg Kommune har igennem MED og ledelsessystemet iværksat en evaluering af erfaringerne fra den delvise nedlukning i foråret 2020 grundet covid-19. Erfaringerne indsamles med udgangen af juni måned og behandles i forskellige fora i efteråret 2020.
 
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet den 2. juni 2020 (link) en opfordring fra Udsatterådet i forhold til en opsamling på erfaringerne for udsatte og sårbare børn og unge. I forlængelse heraf er der kommet en forespørgsel fra Udsatterådet om, hvilke aktører, der er påtænkt inddraget i den samlede evaluering.
 
Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte om udvalget ønsker brugerrepræsentanter inddraget i evalueringen som f.eks. forældre- og elevrepræsentanter i bestyrelserne, samt brugerrepræsentanter i f.eks. Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterådet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/61873

Resume

På investeringsoversigten 2020 – 2023, er der afsat rådighedsbeløb til Skals Børnehus og Skole til tilbygning, ombygning og nybygning.
Den antaget rådgiver, GPP-arkitekter, har nu fremsendt projektforslag til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller, 
 
 1. at projektforslaget godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020

Projektforslaget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

På mødet den 30. januar 2019 besluttede Byrådet (sag nr. 6), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 8. januar 2019 (sag nr. 8), at de 2 anlægsbyggerier ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals” og ”Skals skole (helhedsplaner)” lægges sammen, og at projektet fremover betegnes ”Skals Børnehus og Skole”. Herudover blev direktøren for Børn & Unge bemyndiget til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.
 
Rådgiveraftalen har efterfølgende været sendt i udbud og GPP-arkitekter er antaget som rådgiver.

Inddragelse og høring

Der har løbende været afholdt møder i styregruppen med den eksterne rådgiver, GPP-arkitekter, og der har været afholdt to workshops med personalegruppen.
 
Projektforslaget er godkendt af Styregruppen.

Beskrivelse

GPP-arkitekter, har fremsendt projektforslag for Skals Børnehus og Skole til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Projektforslaget tager udgangspunkt i, at daginstitutionen skal rumme ca. 23 vuggestuepladser og 70 børnehavepladser og Skals Skole skal rumme ca. 400 elever fordelt på 10 klassetrin (0. – 9. klasse).
 
Derudover er der lavet plads til dagplejen, så de kan afholde legestue.

Børnehuset Kærhusets bygninger skal sælges og overdrages til Skals Efterskole i sommeren 2022, og Kærhuset skal i den forbindelse flytte i det nye børnehus, derfor bliver der et stort pres på projektets tidsplan.
Indgåelse af rådgiveraftalen i marts 2020 faldt sammen med Covid 19 nedlukningen af Danmark. Derfor har inddragelse af personale, forældre med flere været via virtuelle møder. Processen har ikke været optimal, men under de givne omstændigheder har det fungeret tilfredsstillende.
I forbindelse med byggeriet af Skals Børnehus skal der etableres en ny p-plads med 25 pladser til forældreparkering til aflevering og hentning af børn. Adgangsvejen til denne p-plads skal af hensyn til trafikafviklingen ske fra Ejstrupvej mod nord. Ligeledes skal der etableres en adskilt sti- og cykelforbindelse fra Ejstrupvej. Det er vanskeligt at etablere dette på kommunens egen matrikel, derfor planlægges der i øjeblikket at etablere en vejforbindelse vest for Kildedalscenteret og en stiforbindelse øst for menighedshuset.
 
Af hensyn til tidsplanen skal udkast til lokalplan være færdig august 2020, så den kan være endelig godkendt inden der kan gives byggetilladelse - forventeligt januar 2021.
Udarbejdelse af lokalplanen er afhængig af beslutninger vedrørende fremtiden for Kildedalscenteret samt forhandlinger med menighedsrådet vedrørende ekspropriering til stiforbindelsen.

Der er derfor en risiko for forsinkelse af projektet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan under forudsætning af vedtagelse af lokalplan mm.:
 • Projektering til medio februar 2021
 • Udbud/licitation til ultimo april 2021
 • Skals Børnehus byggeperiode til juni 2022
 • Skals Skole byggeperiode til oktober 2023
 • Endelig aflevering ultimo oktober 2023
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 18/33427

Resume

Der lægges op til en godkendelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets og byrådets mødeplan for 2021

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
1. at forslag til mødeplan 2021 godkendes for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalgets møder og under forudsætning af, at byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for byrådet i 2021.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020

Forslag til mødeplan 2021 for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalgets møder godkendes, og under forudsætning af, at byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for byrådet i 2021.

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2021 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan. Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Det foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalgets møder afholdes på tirsdage fra 12.15-17.00

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Endelig oversigt over møderne i 2021 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de
stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for
2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 16/1159

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020

Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes. Mødeplanen suppleres med dialogmøderne på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at
der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag

Sagsid.: 19/22634

Resume

I denne sag fremlægges en indstilling fra skolebestyrelserne på henholdsvis Egeskovskolen og Bøgeskovskolen om nedlæggelse af de to eksisterende skoledistrikter og oprettelse af en ny skole i Bjerringbro med fælles skoledistrikt. I sagen fremlægges også et overslag på de økonomiske, juridiske og tidsmæssige konsekvenser af indstillingen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter skolebestyrelsernes indstilling om sammenlægning af skoledistrikter i Bjerringbro og
 2. at forvaltningen med udgangspunkt i udvalgets beslutning vedr. sammenlægningen og vilkårene herfor, udarbejder en sag til det kommende udvalgsmøde med henblik på nedlæggelse af de to skoledistrikter i Bjerringbro og oprettelse af et nyt skoledistrikt pr. 01-08-2021.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020

Forvaltningen anmodes om til næste udvalgsmøde at udarbejde en sag,
 • hvor der lægges op til en sammenlægning af skoledistrikterne Egeskovskolen og Bøgeskovskolen til ét samlet skoledistrikt med opstart fra skoleåret 2021/22,
 • hvor tidligere indstillinger fra udvalget til budgetforhandlingerne for 2021-2024 medtages.
 

Sagsfremstilling

Historik

Sagen er sidst drøftet på møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-05-2020 (sag 5). Her anmodede de to bestyrelser i Bjerringbro om mulighed for yderligere inddragelse af lokalsamfundet inden en endelig indstilling kunne fremsendes.

Inddragelse og høring

Skolebestyrelserne har d. 15.-16.-17. juni afholdt café-møder om fremtidens skole i Bjerringbro. Alle forældrene i skole og dagtilbud i Bjerringbro var inviteret. I alt deltog 85 mennesker. Opsamling på Café-møderne er vedlagt som bilag 2 og 3.
 
Derudover blev der den 19-11-2019 afholdt en workshop i Bjerringbro for forældre, medarbejdere og andre interessenter og eleverne på mellemtrin og i udskoling er i november 2019 blevet inddraget i en proces på de to skoler, hvor de også har besvaret spørgsmål om fremtidens skole i Bjerringbro.
 
Indstillingen om sammenlægning af skoledistrikter er udarbejdet af skolebestyrelserne på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen.

Beskrivelse

”På fælles skolebestyrelsesmøde mandag d. 29. juni 2020 har skolebestyrelserne på Bøgeskovskolen og Egeskovskolen besluttet nedenstående indstilling:
 
Med udgangspunkt i de drøftelser, skolebestyrelserne i det forløbne år har haft med B&U-udvalget og med forældre i skole og dagtilbud, er de to skolebestyrelser enige om at indstille til Byrådet, at Bøgeskovskolen og Egeskovskolen lukkes pr. 30. juli 2021, og at en ny fælles skole åbner den 1. august 2021 i Bjerringbro. Den nye skole starter på to matrikler med henblik på, at elever og personale samles på en adresse, gerne senest den 1. august 2025.
 
Skolebestyrelserne ønsker en ny skole i Bjerringbro med fuld klasseoptimering såfremt:
 • at Byrådet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger på baggrund af en helhedsanalyse af blandt andet bygningsmassen, mulighed for tidssvarende læringsmiljø, byudvikling samt andre forhold træffer beslutning om, hvor og hvornår alle elever og personale kan samles på en matrikel. Bestyrelserne ser meget gerne, at den nye samlede skole bliver i en nybygget skole centralt i Bjerringbro.
 • at skolens pædagogiske og fysiske sammenlægningsproces understøttes økonomisk af forvaltningen.
 • at den nye skole starter uden overførte underskud fra de to ”gamle” skoler. Således at den nye skole har et nulstillet budget.
 • at der gives et fusionstillæg, som kan udfases i takt med at optimering af klasser gennemføres.
 • at der etableres sikre og trygge skoleveje for skolens elever i forbindelse med samling på en matrikel.”
 
Bestyrelsernes indstilling kan ses i bilag 1.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Hvis en sammenlægning af skoledistrikterne i Bjerringbro skal træde i kraft i skoleåret 2021/22, skal den endelige beslutning træffes i Byrådet inden 01-03-2021. Inden da skal der være en 8 ugers offentlig høring og hvis der indgives høringssvar, skal der gå yderligere 4 uger inden der kan træffes endelig afgørelse i Byrådet.
 
Da Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet at drøfte sammenlægning af skoler i Bjerringbro i forbindelse med budgetforhandlingerne i august og september, herunder både ekstraordinært driftstilskud og anlæg, foreslås det, at en beslutning om sammenlægning af skoledistrikter fra skoleåret 2021/22 træffes i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-09-2020 og efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020 og i Byrådet den 07-10-2020. Beslutningen om sammenlægning af skoledistrikter sendes med baggrund heri i høring med henblik på endelig beslutning i Byrådet i januar 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen har udarbejdet et overslag på de økonomiske konsekvenser af skolebestyrelsernes indstilling.
 
 • Samling på én matrikel: Der skal udarbejdes en analyse af bygningsmassen på de to skoler med henblik på at samle eleverne på én matrikel. Forvaltningen anslår at det vil koste ca. 80.000 kr. (u/moms) pr. skole jf. den analyse der er gennemført i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for ny Overlund skole.
 
Teknik & Miljø har udarbejdet en helhedsanalyse af de nuværende bygninger og et foreløbigt overslag på, hvad det vil koste at samle matriklerne. På Bøgeskovskolen lyder overslaget på ca. 45-55 mio. kr. Desuden vil der kunne spares renovering af Egeskovskolen jf. helhedsplanen på ca. 25-30 mio. kr. På Egeskovskolen lyder overslaget på ca. 55-70 mio. kr. inkl. renovering jf. helhedsplanen. Hvis der skal bygges en ny skole i Bjerringbro vil den antalsmæssigt kunne sammenlignes med Overlund skole. Her er der afsat ca. 200 mio. kr. til at bygge en ny skole (lysningen). Alle anlægsberegninger skal ses som overslag, der kan give en pejling på omkostningsniveau. Helhedsanalyserne på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen kan findes i bilag 4 og 5.
 
 • Økonomisk understøttelse af omstillingsproces: Hvis der afsættes 40 timer pr. klasse á 250 kr. i timen i ca. 40 klasser, vil der skulle afsættes ca. 400.000 kr. til personaletid i forbindelse med den pædagogiske om stillingsproces.
 
 • Nulstilling af budget: Forudsætningerne for nulstilling af budget var i første omgang baseret på en budgetopfølgning pr. 30-09-2020. Her så det ud som om skolerne i Bjerringbro ville komme ud med et samlet merforbrug på ca. 3,2 mio. kr.
 
Budgetopfølgningen pr. 30-06-2020 viser dog at Bøgeskovskolen kommer ud med et forventet merforbrug i 2020 på ca. 760.000 kr. og at Egeskovskolen kommer ud med et forventet mindreforbrug på ca. 700.000 kr. Det foreslås derfor, at der ydes underskudsdækning på 760.000 kr., så begge skoler kommer ind i det nye samarbejde uden underskud.
 
Det er vigtigt at understrege, at det endelige regnskab pr. 31-12-2020 kan ændre sig, og dermed også at omfanget af den endelige underskudsdækning kan ændre sig.
 
 • Fusionstillæg: Der gives et ekstraordinært fusionstillæg på 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022, til kompensation for manglende mulighed for fuld optimering af klasserne.
 
 • Ressourcetildelingsmodel: Ud over ovenstående vil den almindelige ressourcetildelingsmodel være gældende.
 
 • Provenu ved sammenlægning af skoler: Jf. elev- og klassetalsprognosen vil skolerne ved fuld optimering af klasserne kunne optimere med mellem 6 og 10 klasser årligt i forhold til status quo. For hver klasse, der jf. elev- og klassetalsprognosen kan optimeres, vil skolen kunne omprioritere ca. 1 mio. kr. inden for rammen af den eksisterende ressourcetildelingsmodel.

Juridiske og planmæssige forhold

For at sammenlægge de to skoledistrikter til et distrikt med to undervisningssteder vil der skulle ske lukning af de to skoler og samtidig oprettelse af den nye skole. Dette sker efter reglerne i Folkeskoleloven samt Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole (BEK nr 700 af 23/06/2014 ) med beslutning i Byrådet, høring og fornyet beslutning i Byrådet.
 
Valg af ny fælles skolebestyrelse sker efter Folkeskoleloven samt BEK nr. 28 af 14. januar 2014 og Viborg Kommunes styrelsesvedtægt, dog med den tilføjelse at der så vidt muligt skal være ligelig repræsentation fra de to matrikler, så længe skolerne ikke er samlet på en matrikel.
Bilag

Sagsid.: 19/39468

Resume

I denne sag præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for status på processen omkring drøftelsen af fremtidens skole.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 1. at procesplan for fremtidens folkeskole godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020

Udkast til procesplan blev godkendt med følgende bemærkninger:
 • Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at deltage i de større og principielle møder
 • at der løbende gives en status på processen på udvalgets møder
 • at overslag vedr. udgifter til fremtidens skolevæsen vedlægges referatet til brug for budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Historik

I efteråret 2020 afsluttes processen i forhold til at få vedtaget principper omkring strukturarbejdet, således at disse kan bringes med i den videre proces.
 
Børne og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 12. maj 2020 (sag nr. 4) et nyt forslag til procesplan for det videre arbejde med Fremtidens Skole. Den oprindelige procesplan blev ændret p.g.a. Covid-19-situationen og de deraf manglende muligheder for en inddragende proces. Udvalget besluttede at arbejde videre med en proces i fem faser, der strækker sig fra efteråret 2020-2023. Processen har fokus på kvalitet og indhold i fremtidens skole i Viborg Kommune.
 1. Planlægning – sidste halvår af 2020
 2. Kvalitet og indhold – første halvår 2021
 3. Kvalitet og indhold – omsat i praksis – sidste halvår 2021
 4. Struktur og organisering – første halvår 2022
 5. Implementering – skoleåret 2022/2023
 6. Ikrafttrædelse af evt. ny skolestruktur – skoleåret 2023/2024. 
 
Følgende forslag til principper er sendt i høring i skolebestyrelserne
 
Kvalitet og indhold
 • Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at styrke, inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af teamsamarbejde etc.
Skoledistrikter/klassedannelse
 • Alle skoler/matrikler søges bevaret.
 • Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder.
Ledelse
 • Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler.
Tildelingsmodel
 • Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på elevtildeling.
 

Inddragelse og høring

I den fremadrettede proces inddrages bestyrelser, ledelser og medarbejdere ligesom Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at følge processen tæt. Endvidere planlægges et temamøde i Byrådet den 7. oktober 2020.

Beskrivelse

 
Fremtidens skole og videnproduktion om kvalitet i børns dannelse, læring og trivsel
 
I efteråret 2020 sættes en proces i gang under overskriften Forskellige i fællesskab. Skolerne i Viborg skal sammen videreudvikle det fælles fundament for Viborg Kommunale skolevæsen. Alle børn i Viborg Kommune skal have lys i øjnene og mestre eget liv – et børnesyn der skal kendetegne vores fælles skolevæsen. Processen skal stille skarpt på god praksis, viden om god praksis og hvordan vi sammen forstår kvalitet.
 
Der igangsættes en proces, hvor der arbejdes undersøgende i forhold til at identificere god kvalitet. Med andre ord går vi på jagt i vores organisation efter det, der virker og kan danne udgangspunkt for produktion af viden. Udgangspunktet er et simpelt regnestykke. Når en skole med 70 medarbejdere, der i gennemsnit har 15 års anciennitet, møder en udfordring, så har skolen over 1000 års erfaring med, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Processen her skal understøtte skolernes arbejde med at gøre denne viden om kvalitet synlig og til gavn for fællesskabet både lokalt og på tværs af vores skolevæsen.
 
Processen følger de fem faser og er nærmere beskrevet i bilag 1 og 2

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Processen strækker sig fra efteråret 2020-2023

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/6768

Resume

Intet.

Indstilling

Intet.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020

Dialogmøde blev afholdt.
 
Forslag fra DH om børnegruppe blev drøftet. Der var enighed mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Handicaprådet om, at forskellige tematikker bør drøftes i dialogen mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Handicaprådet, og ikke i en særskilt gruppe.
 
Punkterne 2-4 blev drøftet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Handicaprådet har på deres møde den 9. juni 2020 fremsat forslag om følgende punkter til fællesmødet med Børne- og Ungdomsudvalget:
 
Handicaprådet foreslår følgende forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet med Børne- og Ungdomsudvalget:
 
 1. Forslag fra DH om Børnegruppe. Forslaget er vedhæftet dagsordenspunktet
 
 1. Hvordan anvendes de erfaringer, man får i forbindelse med behandling af sager, hvor Ankestyrelsen har truffet beslutning? Hvordan bliver det omsat til handling i praksis?
 
 1. Status på autismeområdet indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område.
 
 1. Er der læring at uddrage af COVID-19-situationen i forhold til børn med handicap?
 
Familie- og Rådgivningschef Mette Kierkgaard og skolechef Hasse Valdemar Mortensen vil på mødet give en kort orientering omhandlende punkterne 2-4.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/56258

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare
ved at trykke på ”Godkend”