You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Steen Stephansen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/2247
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringerne tages til efterretning
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2020
Orienteringerne blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
 • Byrådsdagen for elevrådene aflyses pga. de seneste covid-restriktioner
 
Orientering og meddelelser fra direktøren og chefgruppen
 
 • Skolebestyrelsesvalg – suppleringsvalg på Vestervang Skole
 
På Vestervang Skole afholdes der i efteråret suppleringsvalg til skolebestyrelserne. Der skal vælges en enkelt forældrerepræsentant samt evt. suppleanter.
 
Valgbestyrelsen består af skolens leder, som er formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.
 
Valgmøde afholdes den 26. oktober 2020. Der kan ske opstilling af kandidater til skolebestyrelsesvalget på inden valgmøde, på valgmødet eller direkte til skolens kontor senest den 2. november 2020
 
Hvis der ikke opnås fredsvalg på en skole, afholder valget elektronisk i perioden 25. oktober – 2. december 2020.
 
Tidsplan for afvikling af suppleringsvalg er vedlagt.
 
 • Orientering om håndteringen af covid-situationen på Børn- og Ungeområdet, samt positive tilfælde af covid-19.
Bilag

Sagsid.: 20/9275
Resume
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
  
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2020 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 godkendes, og
 
2. at driftsbevillingen vedrørende politikområde dagtilbud nedsættes med 8.400.000 kr. i 2020, der tillægges kassebeholdningen i 2020, og
 
Endvidere foreslår direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi), 
 
3. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2020
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 godkendes, og
 
2. at driftsbevillingen vedrørende politikområde dagtilbud nedsættes med 8.400.000 kr. i 2020, der tillægges kassebeholdningen i 2020, og
 
Endvidere indstiller Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi), 
 
3. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes
Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2020 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2019.
 
Tabel 1:
Mio. kr. (minus =
mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Opr.
 Korr.
30. sept.
I forhold til opr. budget
I forhold korr.budget
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
      Skoler og klubber
965,9
992,5
966,6
0,7
-25,9
      Dagtilbud
414,7
417,0
405,7
-9,0
-11,3 *
      Familieområdet
316,2
322,1
331,9
15,7
9,9
Serviceudgifter i alt
1.696,8
1.731,5
1.704,2
7,4
-27,3
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
59,1
72,9
62,2
3,2
-10,6
 
*På Byrådsmødet d. 22. april 2020 (link til sag. nr. 22 i Byrådet den 22. april 2020), blev politikområde dagtilbuds ramme forhøjet med 8,4 mio. kr. til mere personale i dagtilbud. Da statstilskuddet tilgår direkte til politikområde dagtilbud, er det derfor en fejl, at rammen samtidig blev forhøjet. De 8,4 mio. kr. tilbageføres således kassen i forbindelse med denne budgetopfølgning. Tages der højde for dette forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket skyldes det decentrale område.
Centralt forventes en merudgift, hvilket skyldes at udgifterne til Corona relateret ekstra rengøring samt vikarkorpset er bogført her.
 
 
Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 25,9 mio. kr. heraf 24,1 mio. kr. decentralt, hvilket er i samme størrelsesorden som overførslen fra 2019 til 2020.   det centrale område er der mindreudgifter til bl.a. kompetenceudvikling og det mellemkommunale område mens der er merudgifter til befordring.
 
På familieområdet forventes der et merforbrug på 9,9 mio. kr. fordelt med 9,5 mio. kr. centralt og 0,4 mio. kr. decentralt.
På det centrale område er der lagt en forventning ind på 2,0 mio. kr. til nye endnu ikke kendte sager, desuden har der også været Corona relaterede merudgifter på ca. 4 mio. kr.
 
For at skabe balance på familieområdet fremadrettet igangsættes en analyse af økonomien på det specialiserede børn og ungeområde, hvor formålet bl.a. er at afdække de forventede udgifter i årene fremover – også henset til at der både forventes at være en stigning i antallet af børn og unge med diagnoser i bl.a. Viborg Kommune, og en stigning i andelen af den voksne befolkning i Viborg, som er udsat, hvilket også påvirker børn og unge området. Dertil kommer, at de opsparede ressourcer på familieområdets decentrale områder forventes at være opbrugte med udgangen af 2020. Analysen vil også inkludere effektiviseringstiltag.
 
Det gælder generelt for en række politikområder, at de er præget af merudgifter afledt af Corona-situationen. Med hensyn til Corona-relaterede udgifter har regeringen givet tilsagn om kompensation så kommunerne under et kan forvente en kompensation over bloktilskuddet, så de ekstraordinære udgifter ikke går ud over velfærdsområderne.
I denne budgetopfølgning er der for Børne- og Ungdomsudvalgets område indarbejdet forventede merudgifter på ca. 16 mio. kr. til bl.a. vikarer, vikarkorps, ekstra rengøring, dyrere anbringelser af børn, leje af toiletvogne og håndvaske.
 
På anlæg forventes der et mindreforbrug i 2020 på 10,6 mio. kr.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag nr. 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020 og hvor der samtidig i 2020-2024 er afsat min. 2 mio. kr. De forventede tidsforløb for Børne- og Ungdomsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/34120
Resume
Børne- og ungdomsudvalget besluttede i februar 2020 at sende en række principper for arbejdet med ”Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune” i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg. Høringsperioden er i forbindelse med den delvise nedlukning på grund af covid-19 blevet forlænget til september 2020. Det skal i denne sag drøftes om høringssvarene har givet anledning til at ændre principperne, og det skal besluttes hvilke principper, der skal danne ramme for den kommende drøftelse af både kvalitet, indhold og struktur for fremtidens folkeskole i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at de indkomne høringssvar drøftes.
 2. at der træffes beslutning i forhold til, om de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i de principper, der har været sendt i høring.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2020
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i de principper, der har været sendt i høring.
Sagsfremstilling

Historik

Som en del af budgetforliget indgået i Byrådet den 04-11-2019 (sag 2) er det besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde et forslag til, hvordan kvaliteten i undervisningen, med et faldende elevtal, sikres, ved blandt andet at reducere antallet af klasser på kommunalt plan.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 26-11-2019 (sag 1) en procesplan for arbejdet med fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune. Denne plan blev justeret på udvalgsmøde den 07-01-2020 (sag 3) med henblik på yderligere inddragelse af en bred kreds af interessenter.
 
På udvalgsmødet den 28-01-2020 (sag 2) blev tilbagemeldingerne fra de første dialogmøder drøftet, og det blev besluttet hvilke tematikker, der skulle arbejdes videre med i forhold til udarbejdelse af principper for arbejdet med fremtidens folkeskole.
 
På udvalgsmødet den 25-02-2020 (sag 2) blev det besluttet at sende en række principper for arbejdet med ”Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune” i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg i perioden 26-02-2020 til den 26-03-2020.
 
Principper og proces blev drøftet med Landdistriktsudvalget den 26-02-2020 (sag 1).
 
Den 11-03-2020 lukkes landet delvist ned pga. covid-19 og den 12-03-2020 aflyses stormødet for skolebestyrelser og MED-udvalg vedr. principper for fremtidens folkeskole. På udvalgsmødet den 24-03-2020 (sag 1) drøftede udvalget processen for fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune og stormødet i april bliver udsat.
 
Byrådet vedtager den 24-06-2020 (sag 2), en ny procesplan for arbejdet med ”Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune”. Herunder at fristen for at indsende høringssvar vedr. principper for fremtidens folkeskole udsættes til den 29-09-2020.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne og skole MED. Input fra møderne har resulteret i udarbejdelsen af en række tematikker, der skal tages højde for i arbejdet med ”Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune”.
 
På baggrund af tematikkerne har Børne- og Ungdomsudvalget udarbejdet et forslag til principper for arbejdet med fremtidens folkeskole. Forslaget til principper blev sendt i høring i Skolebestyrelser og MED-udvalg den 26-02-2020, men høringsfristen blev på grund af situationen vedr. covid-19 udsat til 29-09-2020. Øvrige interessenter har også haft mulighed for at indsende høringssvar.
 
Der har i september været afholdt to stormøder for henholdsvis formandskabet i skolebestyrelserne og øvrige interesserede, hvor Børne- og Ungdomsudvalget præsenterede principperne. Oplæg fra mødet findes i bilag 3.

Beskrivelse

Principperne for arbejdet mod fremtidens folkeskole har i perioden fra den 26-02-2020 til den 29-09-2020 været sendt i høring. Høringssvarene kan findes i sin fulde form i bilag 3 og som resume i bilag 2.
 
Generelt gives der udtryk for, at man er positiv overfor processen vedr. fremtidens skole, og at man anerkender, at vi står med en fælles udfordring.
 
Der opfordres til:
 • lokal inddragelse (ingen ”one size fits all” løsninger)
 • at sætte fokus på hvordan vi sikrer, at folkeskolen bliver forældrenes førstevalg gennem kvalitet, lokalt engagement og forankring samt branding af folkeskolen
 • at der tages politisk ansvar og prioriteres 
 
Kvalitet og indhold
 • Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at styrke inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af teamsamarbejde etc.
 
Resume af høringssvar:
 
Alle anerkender, at der afsættes midler til udviklingsprojekter, men næsten alle italesætter også vigtigheden af,
 • at disse midler går til at understøtte allerede igangsatte udviklingsprojekter, eksempelvis indsatserne i ”uddannelse til alle…”, inkluderende læringsmiljøer, åben skole, bredt og fagligt kompetent valgfagsudbud i udskolingen, holddeling og forskellige i fællesskab, så disse initiativer får mulighed for at blive forankret.
 • at midlerne skal bruges til kvalificerede hænder og prioriterede indsatser hos børnene og ikke i bruges på centrale processer/konsulenter
 • at den centrale styring ikke sker på bekostning af decentral ledelse og det lokale initiativ og engagement
 • at midler til udvikling ikke kan udnyttes, hvis der i forvejen er begrænsede ressourcer til almindelig drift.
 
Enkelte nævner:
 • at det kan være svært at finde midler og tid til udvikling, samtidigt med at alle matrikler søges bevaret. Der ønskes prioritering.
 • at forankringen i og samarbejdet med lokalsamfundet er vigtigt i forhold til at skabe trivsel og tryghed og sikre, at børn bliver i folkeskolen
 • at markedsføring af den gode udvikling/kvaliteten i folkeskolen sideløbende skal på dagsordenen (hvad får man hvis man melder sit barn ind i folkeskolen?)
 
Skoledistrikter/klassedannelse
 • Alle skoler/matrikler søges bevaret.
 • Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder.
 
Resume af høringssvar:
 
Høringssvarene deler sig mellem på den ene side at opfordre til lukning af de skoler, der ikke er fagligt og økonomisk bæredygtige med henblik på at sikre kvalitet i de øvrige tilbud og en opfordring til at bevare alle matrikler med henblik på at sikre fagligt og økonomiske bæredygtige lokalsamfund og koordinering af Landdistriktsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets formål.
 
Der opfordres overordnet til, at politikerne tager ansvar i forhold til beslutning om skolestruktur og sikrer, at den er langtidsholdbar og understøtter de overordnede politiske visioner.
 
Hvis alle matrikler skal bevares, skal dette prioriteres økonomisk, så man sikrer, at alle skoler har de fornødne ressourcer til at lave god skole og sikre kvalitet og indhold i en tid med faldende børnetal.
 
Der opfordres desuden i forskellig grad til, at man ved overvejelser om lukning af matrikler og sammenlægning af distrikter forholder sig til: 
 • at transporttid for flere elever og udgiften til transport øges
 • trafiksikre skoleveje
 • risiko for friskoler
 • vækstmulighederne ved at bevare skoler i hele kommunen (den store geografi)
 • definitionen af økonomisk og faglig bæredygtighed (er det 1 spor med 22 elever eller 2 spor med 32 elever eller 3 spor med 58 elever)
 
Alle skoler er enige om, at der ikke skal være et krav om sammenlægning af alle skoledistrikter, men at der i stedet skal udarbejdes en differentieret og gennemtænkt model, hvor der sker en individuel vurdering af, hvor det giver mening at sammenlægge distrikter, og i hvilket omfang det giver mening at samarbejde om eksempelvis klasseoptimering, valgfag, holddeling, specialpædagogisk bistand etc.
 
Desuden lægges der op til:
 • lokal indflydelse på hvem der skal samarbejdes med og om hvad.
 • klare centrale principper for fordeling af elever. Eksempelvis søskendefordel, afstand, mulighed for at følges med dem, man bor tæt på.
 • at forældreopbakning er essentielt, da forældrene ellers vælger folkeskolen fra.
 
I forhold til medarbejdersiden udtrykkes bekymring for arbejdsforholdene, hvis medarbejderne skal deles mellem flere matrikler.
 
Ved sammenlægning af skoledistrikter henvises der desuden til flere erfaringer fra andre kommuner, hvor kommuner er lykkes med at skabe større skoledistrikter, kommuner hvor øvelsen ikke har haft den ønskede effekt og en kommune, hvor man nu går den anden vej og opretter flere skoler.
 
Ledelse
 • Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler.
 
Resume af høringssvar:
Alle er enige om, at der skal være kompetent, nærværende og beslutningsdygtig ledelse på alle matrikler, som kan sikre lokal forankring. Både i forhold til elever, forældre, personale og lokalsamfund.
 
Desuden fremhæves det, at også skolebestyrelse og MED-udvalg bør være forankret på en matrikel, for at gøre arbejdet vedkommende og sikre engagement.
 
Tildelingsmodel
 • Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på elevtildeling.
 
Resume af høringssvar:
I udgangspunktet er alle enige om, at en fremtidig tildelingsmodel, skal tage udgangspunkt i den nye struktur.
 
De fleste ønsker ikke en højere grad af elevtildeling, men en tildeling hvor følgende eksempelvis gør sig gældende:
 • Elevsammensætning
 • geografiske rammer
 • klassestørrelse
 • andelen af to-sprogede
 • demografi
 • bygningsforhold
 • socioøkonomiske forhold på den enkelte skole
 
Der er også forslag om, at tildelingsmodellen kunne belønne skoler, som skaber bæredygtige klassedannelser, så det ikke kun er traditionelle klasser og antal elever det drejer sig om. Dette er også beskrevet som ”sunde” klassekvotienter frem for grundtildeling.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

De endelige principper for arbejdet med fremtidens folkeskole besluttes i Byrådet den 18-11-2020. Principperne skal danne ramme om det kommende arbejde med både kvalitet, indhold og struktur for fremtidens folkeskole.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/23298
Resume
Lysningen - kommende skole, hal og mødested i Overlund - er under projektering. I sagen gøres der status på projekteringen, og der søges om bevilling til rådgivning m.v. i 2020 samt 1. kvartal 2021.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
1. at orientering om status på projektering af Lysningen tages til efterretning,
 
Direktøren for Børn & Unge foreslår endvidere, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)” forhøjes med 1.500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 1.500.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2020
1. Orienteringen om status på projektering af Lysningen blev taget til efterretning,
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)” forhøjes med 1.500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 1.500.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Projektforslaget for Lysningen blev godkendt af styregruppen den 22. juni 2020. Dermed er en længere proces med inddragelse af skolens personale, idrætsforeninger samt civilsamfundet i bredere forstand tilendebragt, og Viborg Kommunes rådgiverteam fra Arkitema og SlothMøller arbejder på at færdiggøre udbudsmaterialet.
 
Efter sommerferien er der med Arkitema som rådgiver påbegyndt et inventarprojekt, der skal sikre en funktionel og indbydende bygning fra sommeren 2023. Eksisterende inventar på Overlund Skole og i Overlund Hallen vil indgå i arbejdet.
 
Der er fortsat dialog med Lokale og Anlægsfonden vedrørende multisalen og dens forbindelse til de øvrige idrætsfaciliteter samt caféområde og skoletorv.
 
Endelig er der gjort indledende overvejelser om fremtidig organisering af Lysningen, hvor et tværgående fokus fra bestyrelse og ledelse vil kunne bidrage til at indfri de høje forventninger til Overlunds nye mødested.
 
Der søges om bevilling til afholdelse af udgifter til nedrivning af opkøbte ejendomme på matriklen samt rådgivning frem til byrådets godkendelse af licitationsresultatet, forventeligt på mødet den 17. marts 2021.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

EU-udbud med prækvalifikation (fagentreprise) gennemføres fra medio november 2020 til ultimo februar 2021. Første spadestik til Lysningen forventes at kunne tages primo maj 2021 med indflytning 1. august 2023

Økonomiske forhold og konsekvenser

Byrådet har tidligere bevilliget i alt 16.856.000 kr. til projektet på følgende møder:

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/27849
Resume
Efter endt høringsperiode for oprettelse af vuggestue i Børnehuset Solstrålen, lægges op til endelig beslutning om forslag om oprettelse af vuggestue i Børnehuset Solstrålen i Karup.
Indstilling
Direktøren og Børn & Unge indstiller,
 
 1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de indkomne høringssvar
 2. at Børne- og Ungdomsudvalget træffer endelig beslutning om, hvorvidt der skal oprettes vuggestue
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2020
 1. Der etableres en vuggestue med oprettelse af 16 vuggestuepladser i Børnehuset Solstrålen i Karup
 2. Opstart af vuggestueafdelingen vil ske ved årsskiftet 2020/2021, og med opskrivning snarest.
 3. Udgifter til etablering og løbende drift afholdes inden for dagtilbudsområde sydvest’s samlede driftsramme
Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på sit møde den 22.09.2020. (sag nr. 4) oprettelse af vuggestue i Børnehuset Solstrålen i Karup.

Inddragelse og høring

Der er i høringsperioden 23.09.20. - 06.10.20. kommet fire høringssvar, som fremgår af bilag. Derudover er der kommet seks skriftlige henvendelser fra henholdsvis forældre og dagplejere, som fremgår i bilag.

Beskrivelse

Der er modtaget høringssvar fra områdebestyrelsen samt de tre relevante Lokal-MED. Pointerne fra disse præsenteres nedenfor. Derudover er der kommet henvendelser fra fem borgere samt dagplejere. Henvendelserne er vedlagt i bilag.
 
Områdebestyrelsen håber på, at oprettelsen af vuggestuen bliver i realitet.
 
Lokal-MED i Børnehuset Solstrålen håber på, at oprettelsen af vuggestuen bliver en realitet.
 
Lokal-MED i dagplejen undrer sig over, at områdebestyrelsen ønsker at oprette en vuggestue i Børnehuset Solstrålen. Samtidig ytrer de bekymring om dagplejens bæredygtighed ved oprettelsen af en vuggestue i området, da de forudser, at det vil betyde en reduktion i dagplejen og at dagplejen derved vil få svært ved at dække ferie etc. hvilket vil gå ud over serviceniveauet. De stiller samtidig spørgsmål ved om det nuværende børnetal kan dække endnu en vuggestue.
 
Lokal-MED i Børnehuset Kølvrå gør opmærksom på deres bekymring omkring børnetallet, der er til rådighed i området, hvis der bliver endnu en enhed for 0-2-årige børn i området. Samtidig gør de opmærksom på de udfordringer med bæredygtigheden, der er kan opstå både ressourcemæssigt og fagligt.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Områdebestyrelsen foreslår, at vuggestuen har opstart 1. januar 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ingen ændringer i fht. de oprindelige beskrevne forhold

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/28842
Resume
Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt Viborg Kommunes elevråd, skolebestyrelser, områdebestyrelser i dagtilbud, B&U Handicaps forældreråd samt handicapråd, integrationsråd og udsatteråd med det formål at samle op på erfaringerne med den delvise ned lukning grundet Covid19 i foråret 2020.
Undersøgelsen viser, at der er både positive og negative erfaringer fra perioden. Blandt de positive erfaringer kan nævnes mindre børnegrupper, holddeling og tid til ro og fordybelse, mens ensomhed og usikkerhed er blandt de negative erfaringer.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
 1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter evalueringen
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2020
 1. Børne- og Ungdomsudvalget tog evalueringen til efterretning og opfordrede til, at de positive erfaringer fra den delvise nedlukning tages systematisk med i den videre udvikling af og opfølgning på kvaliteten i vores tilbud.
Sagsfremstilling

Historik

Fra den 26. marts 2020 og til sommerferien 2020 lukkede statsministeren skoler, dagtilbud og andre offentlige institutioner ned på grund af Covid19.

Inddragelse og høring

Alle område- og skoleledere er blevet bedt om at videreformidle spørgeskemaet til deres elevråd, skolebestyrelser, områdebestyrelser i dagtilbud, ligesom skemaet også er distribueret ud til B&U Handicaps forældreråd samt Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterådet.

Beskrivelse

I perioden 18.-27. september 2020 er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt Viborg Kommunes elevråd, skolebestyrelser, områdebestyrelser i dagtilbud, B&U Handicaps forældreråd samt Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterådet.
 
Formålet med undersøgelsen var at indsamle børn, unge og forældres erfaringer med dagplejens, børnehusenes, skolernes og handicapinstitutionernes håndtering af daglig praksis under den delvise nedlukning, med henblik på at kunne inddrage denne læring på Børne & Ungeområdet i Viborg Kommune. Både i forhold til, om der bør foretages ændringer i den daglige praksis, men også med henblik på at kunne handle bedre, hvis en lignende situation skulle opstå igen.
 
Der er i alt modtaget 61 besvarelser, fordelt på 7 elever, 7 medarbejdere og 47 forældre. På baggrund af disse besvarelser, er der udarbejdet en rapport (Bilag 1), som samler op på alle erfaringerne.
 
Rapporten indeholder fem afsnit:
 
1: Baggrundsinformation om undersøgelsen
2: Evaluering af den delvise nedlukning – hvad kan vi lære?
3: Trivslen blandt børn og unge under perioden med delvis nedlukning
4: Evaluering af forskellige praktiske forhold under den delvise nedlukning
5: Løbende information
 
I afsnit 2 ”Evaluering af den delvise nedlukning – hvad kan vi lære?”  fremgår der beskrivelser af tre emner:
 
 • Tiltag, som kan indarbejdes, på baggrund af de gode erfaringer
 • Selve nedlukningen – positive og negative erfaringer
 • Særligt for udsatte grupper
 
Her fremgår det blandt andet, at respondenterne har forholdt sig til, om der er tiltag fra nedlukningen i foråret, som de ønsker indarbejdet i den almindelige daglige praksis. Her viser en gennemgang af besvarelserne, at der kan identificeres otte overskrifter, som gennemgående temaer på tværs af både elever, forældre og læreres besvarelser.
 
Det er ønsker om:
1) Mere udeliv og fokus på nye/alternative undervisningsformer
2) Øget fokus på hygiejne
3) Færre skift mellem voksne/mere stabilt fremmøde af de samme voksne
4) brug af virtuel undervisning i særlige situationer
5) Mere struktur ved aflevering og hentning
6) Øget samarbejde mellem skole/hjem
7) Øget brug af holddeling/ mindre børnegrupper i skoler og dagtilbud
8) Øget brug af hjemmearbejde
 
I afsnit 3, ”Trivslen blandt børn og unge under perioden med delvis nedlukning”, evalueres der på trivslen.
 
Nedlukningsperioden har både haft positive og negative indvirkninger på børnenes trivsel.
 
Nogle af de ting, der har haft en positiv indvirkning på trivslen er, bl.a., at der har været mere ro i klasserne pga. mindre hold og mere afstand, bedre bemanding/normering i både dagtilbud og skole, morgenmodtagelsen med én dedikeret voksen til at tage imod børnene, tid til fordybelse og mere familietid.
 
Omvendt er nogle af de ting, der har haft en negativ indvirkning på trivslen bl.a. manglende social kontakt, usikkerhed, ensomhed, en svær opstart/overgange i dagtilbud uden forældres deltagelse, manglende information og dårlig kommunikation.
 
I afsnit 4, ”Evaluering af forskellige praktiske forhold under den delvise nedlukning”, evalueres der på, hvordan forskellige forhold har fungeret under perioden med delvis nedlukning. Nogle af de forhold, som har fået de bedste evalueringer er, at der har været øget fokus på hygiejne og opdelingen af børn og elever i mindre grupper, mens nødundervisningen og den virtuelle undervisning generelt er blevet evalueret mindre godt.
 
I afsnit 5 ”Løbende information” fremgår det, at der generelt er en høj tilfredshed med informationsniveauet og kommunikationen af de løbende ændringer under nedlukningen. Dog er det værd at bemærke, at der løbende gennem undersøgelsen har været kommentarer om både manglende information og kommunikation, samt at informationen på tværs af de enkelte skoler og/eller dagtilbud har været ret forskellig fra hinanden, fx at nogle steder var mere restriktive end andre.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/35511
Resume
KKR Midtjylland har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Rammeaftalen 2021-2022 godkendes, og
 
2. at afrapporteringen på Socialstyrelses tre centrale udmeldinger godkendes.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2020
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Rammeaftalen 2021-2022 godkendes, og
 
2. at afrapporteringen på Socialstyrelses tre centrale udmeldinger godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Inddragelse og høring

Udkast til Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs.
 
 
Sagen behandles både i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Beskrivelse

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.
 
I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og regionen fokus på to fælles udviklingsområder:
 • Den nære psykiatri
 • Borgere med komplekse udfordringer
 
Styring og økonomi
Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.
 
Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og regionen en 4-årig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 pct. i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.
 
Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/1159
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2020
1. Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag