You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 5. januar 2021 kl. 12:15

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/50606

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
 • Orientering og meddelelser fra direktøren og chefgruppen
 
 • Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Egeskovskolen 2021
 
Efter bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen afholdes der suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Egeskovskolen. Der skal vælges 1 forældrerepræsentant, som tiltræder umiddelbart efter afholdelse af valget.
 
Valgbestyrelsen består af skolens leder, som er formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.
 
Valgmøde afholdes den 18. januar 2021. Der kan ske opstilling af kandidater til skolebestyrelsesvalget på evt. forældremøder inden valgmødet, på valgmødet eller direkte til skolens kontor senest den 25. januar 2021.
 
Hvis der ikke opnås fredsvalg, afholdes valget elektronisk i perioden 22. – 28. februar 2021.
 
Tidsplan for afvikling af suppleringsvalget er vedlagt.
 
 • Deltagelse i Børn og Unge topmødet den 28. januar 2021. Udvalget besluttede, at Viborg Kommune ikke deltager i år.
 
 • Status på covid-situationen. På dagtilbudsområdet besluttede udvalget, at forældre indtil videre skal bære mundbind ved aflevering- og afhentning af børn. På skoleområdet opfordres forældrene til at bære mundbind i forbindelse med aflevering og afhentning af børn i nødpasning.
Dimensioneringsmuligheden på dagtilbudsområdet kan tage i anvendelse, såfremt udviklingen i smittetal påkalder dette.
 
 • Udvalgsmøde den 26. januar 2021: Udvalget ønsker en temadrøftelse omkring arbejdet med fremtidens skole. 
 • Orientering om underretninger skal fremadrettet ske skriftligt til udvalget.
Bilag

Sagsid.: 20/50562

Resume

Byrådet har anmodet fagudvalgene om at drøfte opfølgningen på Sammenhængsmodellens mål og senest den 8. januar 2021, at melde tilbage til Byrådet, hvilke målsætninger i Sammenhængsmodellen man særligt i 2021 vil prioritere. På denne baggrund skal udvalget således drøfte, hvilke mål man vil prioritere i det kommende år.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at det drøftes, hvordan de forskellige mål kan understøttes yderligere, og
 
 1. at det drøftes, hvilke mål i Sammenhængsmodellen udvalget særligt vil prioritere i 2021 med henblik på tilbagemelding til Byrådet.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

 1. Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen om forvaltningens arbejde med implementeringen af sammenhængsmodellen og udvalgets særlige fokusområder til efterretning.
 2. Børne- og Ungdomsudvalget gives på møde i februar en præsentation af udkast til fælles mål på Børn & Ungeområdet samt til konkrete indikatorer.
 3. Børne- og Ungdomsudvalgets tilbagemelder til Byrådet,
  1. at de 9 mål i sammenhængsmodellen, som udvalget tidligere har udpeget som særlige fokusområder fastholdes.
  2. at der for nogle af målene allerede er sket en målopfyldelse, og at målet om, at 30% af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse, bør fremgå af enten en revurdering af målene i sammenhængsmodellen eller som et delmål i Børn & Unge.

Sagsfremstilling

Historik

Resultaterne i den gennemførte Borgerundersøgelse 2020 og opfølgningen på Sammenhængsmodellens øvrige mål blev behandlet i Byrådet den 18. november 2020 (sag nr. 20).
 
Byrådet besluttede blandt andet, at opfølgningen på målene skulle sendes videre til fagudvalgene med henblik på drøftelse af, hvordan de forskellige mål kan understøttes yderligere. Herudover blev fagudvalgene anmodet om, senest den 8. januar 2021, at melde tilbage til byrådet, hvilke målsætninger man særligt i 2021 vil prioritere.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Borgerundersøgelsens dataindsamling fandt sted fra den 8. til den 23. september 2020 og havde en pæn svarprocent på 44 %. Resultaterne fremgår af rapporten i bilag nr. 1.
 
Med resultaterne fra borgerundersøgelsen er der nu resultater for ”år 1”, som kan sammenlignes med den baseline, der blev fastlagt i 2019. Den samlede opfølgning fremgår af bilag nr. 2.
 
Af resultaterne fra borgermålingen og opfølgningen på alle Sammenhængsmodellens mål kan der blandt andet fremhæves:
 • 8 % - eller ca. 6.500 personer ud af kommunens borgere – led i 2019 af ”svær ensomhed” – dette er i 2020 faldet til 7 %.
 • I 2019 havde 44 % af kommunens borgere det seneste år udført frivilligt arbejde – dette var i 2020 faldet til 38 %.
 • Antallet af rygere ligger stabilt omkring 13 % - men der er i aldersgruppen 25-34 år sket en markant stigning i andel daglige rygere fra 12 % i 2019 til 23 %i 2020
 • 58 % er tilfredse eller meget tilfreds med udbuddet af events og større begivenheder i Viborg Kommune mod 66 % i 2019 (Sammenhængsmodellens målsætning er 80 %). Dette skyldes med stor sandsynlighed Corona-nedlukningen.
 • Indbyggertallet i Viborg Kommune faldt i 2019 med 182 indbyggere (Sammenhængs-modellens mål er en årlig vækst på 500 indbyggere)
 • 17 byer i Viborg Kommune oplevede vækst i 2019, men 23 byer havde et faldende indbyggertal (Sammenhængsmodellens mål er vækst i alle byer)
 • 93,3 % af eleverne opnåede mindst 2 i dansk og matematik i 2019/20, som er en stigning fra 89,3 % (Sammenhængsmodellens mål er 92 %)
 
På denne baggrund kan det drøftes hvilke specifikke mål, som udvalget ønsker at have et særligt fokus på i 2021.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 14. marts 2019 udpeget de udfordringer og fokusområder, der særligt skal arbejdes videre med. Disse udfordringer og fokusområder knytter sig til følgende 9 målsætninger i sammenhængsmodellen:
 
Læring og uddannelse:
1. En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasseprøven hæves til 92% i 2025.
 
2. 90% af unge har tage en ungdomsuddannelse inden de er 25 år.
 
Oplevelser og fællesskaber:
3. Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme.
 
Vækst og socialt ansvar:
4. Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov.
 
5. En større andel af borgere i Viborg Kommune skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentligforsørgelse.
 
Sundhed:
6. Andelen af unge rygere er halveret inden 2025. Der er 20% færre rygere i alle aldersgrupper.
7. Andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88% i 2025.
8. Mindst 85% af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025. 
 
Bæredygtighed:
9. Vi vil etablere økonomisk, fagligt og miljømæssigt bæredygtige institutioner
 
Sammenhængsmodellen er ved at blive implementeret på alle institutioner i Børn & Unge under overskriften ”Forskellige i Fællesskab”. Herunder er der udarbejdet et fælles børnesyn, forældresyn, samarbejdssyn og læringssyn, der indeholder fælles værdier og tilgange, som understøtter tænkningen bag sammenhængsmodellen. I 1. halvår 2021 drøfter de enkelte arbejdspladser, hvordan de fire syn skal omsættes til konkret adfærd. Lederne i Børn og Unge er ved at lægge sidste hånd på nogle fælles mål og faglige indikatorer, som fremover skal vise, i hvilket omfang Børn & Unge bidrager til at realisere sammenhængsmodellens mål. Hermed vil både en børnehave, en skole og en døgninstitution eksempelvis bedre kunne se, hvordan de bidrager til målet om, at 90 procent af alle unge tager en ungdomsuddannelse inden de 25 år. De fælles mål og faglige indikatorer tager netop udgangspunkt i de 9 mål ovenfor, som Børne- og Ungdomsudvalget har prioriteret. De fælles mål og faglige indikatorer vil fremover sætte rammen for dialogen om kvalitet og udvikling på børne- og ungeområdet, og fra august 2021 vil der blive indgået sammenhængsaftaler med de enkelte institutioner, der skal rette fokus på fælles og lokale indsatser, der skal understøtte målene.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der skal gives en tilbagemelding til Byrådet senest den 8. januar 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 13/17367

Resume

Som en del af den tidlige og forebyggende indsats har Viborg Kommune tilbudt kursusforløbet Familieiværksætterne til alle førstegangsfødende par i Viborg Kommune. På baggrund af nationale og lokale erfaringer foreslås tilbuddet i sin nuværende form nedlagt for at sikre bedre udnyttelse af ressourcerne. Dette indebærer udvikling af andre tilbud, der vurderes bedre at imødekomme formålet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at tilbud til førstegangsfødende par nedlægges i sin nuværende form og at Familieiværksætterne ikke fremover tilbydes førstegangsfødende par
 2. at Sundhedsplejen anvender ressourcerne til udvikling at andre tilbud, der vurderes bedre at imødekomme formålet

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

1. Tilbud til førstegangsfødende par nedlægges i sin nuværende form og Familieiværksætterne tilbydes ikke fremover førstegangsfødende par
2. Sundhedsplejen anvender ressourcerne til udvikling af andre tilbud til alle førstegangsfødende uanset baggrund, der vurderes at have et behov.

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde 27. januar 2015 (sag nr. 5) at tilbyde kursusforløbet Familieiværksætterne til alle førstegangsfødende par i Viborg Kommune. Sundhedsplejen har siden afviklet ca. 30 hold årligt og på baggrund heraf opnået yderlig viden om effekterne heraf.

Inddragelse og høring

Involverede fagprofessionelle, særligt Sundhedsplejen, har bidraget med viden til erfaringsopsamlingen. Derudover indgår spørgeskemaundersøgelser blandt de deltagende familier og evalueringer fra andre kommuner, der også har tilbudt lignende kursusforløb til førstegangsfamilier, i erfaringsopsamlingen. Erfaringerne med Familieiværksætterne fremgår af bilag 1.

Beskrivelse

Baggrund
Den overordnede hensigt med at tilbyde kursusforløbet Familieiværksætterne til alle førstegangsfødende par var at give nye forældre de bedste mulige forudsætninger for at lykkes som forældre. Derudover var forventningen, at det var muligt at etablere netværk blandt de deltagende familier, og inkludere alle familier på tværs af sociale forhold. Familieiværksætterne afvikles i sin nuværende form over 11 mødegange i Sundhedscentret i Viborg.
 
Erfaringer
I Viborg Kommune er gjort en stor indsats for at tilrettelægge Familieiværksætterne så alle familier deltager og fastholdes. Dette har dog vist sig vanskeligt og mange familier i udsat position fravælger tilbuddet. Derudover opleves stort frafald i forløbet, særligt familier i udsat position melder fra efter første eller anden mødegang. Dermed er Familieiværksætterne altså kendetegnet ved at være et tilbud primært ressourcestærke familier benytter sig af.
 
En række danske kommuner har tilbudt Familieiværksætterne, blandt andet Aarhus Kommune. Aarhus Kommunes tilbud er i 2019 evalueret af en forskergruppe ved Aarhus Universitet. Konklusionerne herfra er:
-         Familieiværksætterne styrker ikke trivsel hos forældrene eller familiens relationer
-         Familieiværksætterne fører til en forbedring af barnets socio-emotionelle udvikling, som rapporteret af mødrene ved 10-måneders måling. Effektstørrelsen er dog lille.
 
På baggrund af de samlede erfaringer vurderes Familieiværksætterne i sin nuværende form ikke at være velegnet til at give nye forældre de bedst mulige forudsætninger for at lykkes som forældre. På sammen måde er tilbuddet heller ikke velegnet til at etablere netværk blandt de deltagende familier på tværs af sociale forhold. Som følge heraf anbefales ressourcerne anvendt til udvikling og drift af andre tilbud med samme formål. Sundhedsplejen oplever, at familierne efterspørger lokale tilbud, fx i form af lokale forældregrupper. Som følge heraf vil overvejelser om etablering af lokale tilbud indgå i udviklingen af nye tilbud til førstegangsfødende familier. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Tilbud om Familieiværksætterne tilpasses umiddelbart efter Børne- og Ungdomsudvalgets har truffet beslutning. Konkret betyder dette, at der ikke igangsættes nye hold fra februar, såfremt Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at nedlægge Familieiværksætterne. Igangværende hold gennemføres efter det oprindelige koncept med de planlagte 11 mødegange. Hold der påbegyndes januar 2021 afsluttes september 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Drift af tilbuddet er anslået til en udgift på ca. 1. mio. kroner årligt. Hovedparten af ressourceforbruget er i Sundhedsplejen, der blandt andet varetager størstedelen af undervisningen. Herudover deltager medarbejdere fra PPL (fysioterapeuter og logopæder) og Tandplejen som undervisere. Derudover varetager Sekretariatet en væsentlig administrationsopgave med planlægning af holdene. Disse funktioner er medregnet i den anslåede driftsudgift på ca. 1. mio. kr. årligt. Ressourcer foreslås investeret i udvikling af nye tilbud møntet på tidlig indsats på spædbarnsområde. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres herom når forslag til nye indsatser er udviklet, forventeligt i første halvår af 2021.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/10067

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2021, er det besluttet at forhøje tilskuddet til sikring af minimumsnormeringer. Udover at forhøje tilskuddet fremgår det af aftaleteksten, at reglerne for puljemidlerne justeres, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023.
Der er derfor behov for en genberegning af taksterne på dagtilbudsområdet for 2021.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at forældrebetalingstaksterne pr. 1. maj 2021 ændres som anført i bilag 1.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at forældrebetalingstaksterne pr. 1. maj 2021 ændres som anført i bilag 1

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet den 7. oktober 2020 (link til sag nr. 21 i Byrådet 7. oktober 2020) budgettet for 2021, herunder takster for bl.a. dagtilbudsområdet.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blandt andet om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringer i årene frem til da. Den investering i børn, som aftalen repræsenterer, svarer jf. regeringen til, at der kommer mere end 3.900 ekstra pædagogisk personale i daginstitutionerne i 2024. 
 
Med finansloven for 2021 afsættes yderligere 200 mio. kr. årligt i 2021-2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer, der nu skal træde i kraft allerede i 2024. De afsatte midler på finansloven for 2021 kommer oven i midlerne afsat på finansloven for 2020.
 
Det fremgår af aftaleteksten, at modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, så indgår puljemidlerne fra denne pulje i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til private institutioner i årene 2021-2023.
 
Viborg Kommune vil modtage 12,5 mio. kr. fra puljen i 2021.
 
De nye beregnede takster pr. 1. maj 2021 fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

I dagtilbudsbekendtgørelsen fremgår:
”Ved en ændring af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling skal kommunen varsle ændringstidspunktet og indholdet af ændringen senest 3 måneder før ændringen finder sted”.
Det betyder, at en ændring af taksterne vil kunne ske pr. 1. maj 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Med den øgede forældrebetaling forhøjes budgettet til de decentrale enheder med 14,6 mio. kr., efter reduktion af merudgifter til private institutioner og søskendetilskud/fripladser.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/22634

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget oplæg til en sammenlægning af Egeskovskolen og Bøgeskovskolen til én skole med ét samlet skoledistrikt har været i offentlig høring fra den 08-10-2020 til den 03-12-2020.
 
Der er i alt modtaget ni høringssvar samt en underskriftindsamling og to borgerbreve inden for høringsfristen, ligesom der har været afholdt et dialogmøde mellem udvalg og borgere d. 17-12-2020. Herudover er der modtaget yderligere 5 henvendelser i forlængelse af dialogmødet.
 
Helt overordnet er der to standpunkter, der er kommet til udtryk i høringen og på dialogmødet. Det ene er ønsket om at bevare de to matrikler, og det andet er at bygge én ny samlet skole i centrum af Bjerringbro.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter høringsmaterialet
 
og Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at Egeskovskolen og Bøgeskovskolen lukkes pr. 31-07-2021 og
3. at der åbner en ny skole i Bjerringbro med ét samlet skoledistrikt pr. 01-08-2021 og
4. at den nye skole vil bestå af to afdelinger på de eksisterende lokationer og
5. at den nye skole vil omfatte 0.-9. klassetrin, specialafdeling og skolefritidsordning og
6. at de nuværende medlemmer af de to skolebestyrelser fortsætter som en samlet overgangsskolebestyrelse i skoleåret 2021/2022
7. at der vil være valg til en ny fælles skolebestyrelse i foråret 2022 jf. styrelsesvedtægten og
8. at de nuværende MED-udvalg fortsætter som et samlet MED-udvalg i skoleåret 2021/2022 og
9. at der vil være valg til et nyt MED-udvalg i foråret 2021 og
10. at der på en ny samlet skole i Bjerringbro vil være én overordnet skoleleder. Derudover vil der være 3 afdelingsledere på hver afdeling. Skoleleder skal i samarbejde med skolebestyrelsen løbende tilpasse ledelsesstrukturen i forhold til det konkrete behov. Der skal være ledelse på begge afdelinger, så længe der ikke er mulighed for at samle eleverne geografisk og
11. at følgende principper skal ligge til grund for fordeling af elever på de, i første omgang, to afdelinger i skoledistriktet:
1) Ønske om placering
2) Søskende fordel
3) Trafiksikker skolevej

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Egeskovskolen og Bøgeskovskolen lukkes pr. 31-07-2021 og
2. at der åbner en ny skole i Bjerringbro med ét samlet skoledistrikt pr. 01-08-2021 og
3. at den nye skole vil bestå af to afdelinger på de eksisterende lokationer og
4. at den nye skole vil omfatte 0.-9. klassetrin, specialafdeling og skolefritidsordning og
5. at de nuværende medlemmer af de to skolebestyrelser fortsætter som en samlet overgangsskolebestyrelse i skoleåret 2021/2022
6. at der vil være valg til en ny fælles skolebestyrelse i foråret 2022 jf. styrelsesvedtægten og
7. at de nuværende MED-udvalg fortsætter som et samlet MED-udvalg i skoleåret 2021/2022 og
8. at der vil være valg til et nyt MED-udvalg i foråret 2021 og
9. at der på en ny samlet skole i Bjerringbro vil være én overordnet skoleleder. Derudover vil der være 3 afdelingsledere på hver afdeling. Skoleleder skal i samarbejde med skolebestyrelsen løbende tilpasse ledelsesstrukturen i forhold til det konkrete behov. Der skal være ledelse på begge afdelinger, så længe der ikke er mulighed for at samle eleverne geografisk og
10. at følgende principper skal ligge til grund for fordeling af elever på de, i første omgang, to afdelinger i skoledistriktet:
1) Ønske om placering
2) Søskende fordel
3) Trafiksikker skolevej

Sagsfremstilling

Historik

Sagen blev sidst drøftet i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020 (sag 7) og i Byrådet den 7-10-2020 (sag 6). Her blev der truffet beslutning om en offentlig høring i perioden fra den 08-10-2020 til den 03-12-2020, med henblik på endelig stillingtagen i Børne- og Ungdomsudvalget og efterfølgende Byrådet i januar 2021. Grundet forsamlingsforbud og COVID-19 måtte et planlagt dialogmøde rykkes til den 17. december. På baggrund heraf var det muligt at indsende kommentarer m.v. indtil den 18. december.
 
På Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020 (sag 9) blev forvaltningen bedt om at udarbejde en sag, hvor der lægges op til en sammenlægning af Egeskovskolen og Bøgeskovskolen til én skole med ét samlet skoledistrikt med opstart fra skoleåret 2021/22, og hvor tidligere indstillinger fra udvalget til budgetforhandlingerne for 2021-2024 medtages.
 
Den 09-09-2020 blev der indgået budgetforlig for budget 2021-2024. Beslutningerne herfra er medtaget i sagen.

Inddragelse og høring

Den 17-12-2020 blev der afholdt et dialogmøde, hvor borgere havde mulighed for at drøfte forslaget om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro med medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget og repræsentanter fra forvaltningen.
 
Byrådets beslutning vedr. skolesammenlægning har været i offentlig høring i perioden fra den 08-10-2020 til den 03-12-2020, med henblik på at kvalificere beslutningen om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro.
 
Skolebestyrelserne på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen har udarbejdet en indstilling om sammenlægning af skoledistrikter.
 
Skolebestyrelserne har d. 15.-16.-17. juni 2020 afholdt café-møder om fremtidens skole i Bjerringbro. Alle forældrene i skole og dagtilbud i Bjerringbro var inviteret. I alt deltog 85 mennesker.
 
Der har den 19-11-2019 været afholdt en workshop i Bjerringbro for forældre, medarbejdere og andre interessenter. Desuden er eleverne på mellemtrin og i udskoling blevet inddraget i en proces på de to skoler, hvor de også har besvaret spørgsmål om fremtidens skole i Bjerringbro.

Beskrivelse

Der er i alt modtaget ni høringssvar samt en underskriftindsamling og to borgerbreve inden for høringsfristen 03-12-2020, med mulighed for at indsende kommentarer m.v. indtil 18-12-2020. Efter dialogmødet den 17. december modtog forvaltningen yderligere 5 henvendelser.
 
Herunder er der modtaget materiale fra MED-udvalget på Bøgeskovskolen, MED-udvalget Egeskovskolen, et samlet svar fra skolebestyrelserne på Egeskov- og Bøgeskovskolen, Viborg lærerkreds, områdebestyrelsen dagtilbud sydøst, en underskriftindsamling fra 853 underskrifter borgere i Bjerringbro samt høringssvar og borgerbreve fra 11 privatpersoner.
 
Helt overordnet er der to standpunkter, der kommer til udtryk i høringen. Det ene er ønsket om at bevare de to matrikler, og det andet er at bygge én ny samlet skole i centrum af Bjerringbro. Argumenterne herfor fremgår af tabel 1.
 
Tabel 1:
Samling på en matrikel
 
Bevare to skolematrikler
 
Støttes af:
 • Skolebestyrelserne på både Egeskov og Bøgeskovskolen
 • Viborg lærerkreds
 • MED-udvalget på Bøgeskovskolen
 • MED-udvalget Egeskovskolen (såfremt det det ikke er muligt at bevare to matrikler og to skoledistrikter med en anderledes tildelingsmodel)
 • Ingen borgersvar
 
Støttes af:
 • Underskriftindsamling, 853 underskrifter blandt borgere i Bjerringbro
 • MED-udvalget Egeskovskolen (dog under forudsætning af anderledes økonomisk tildeling)
 • Fire af de syv borgersvar
 
Primære argumenter for at samle skolerne på en matrikel
 
 • det er ikke mulige at drive god skole i de eksisterende to skoledistrikter i fremtiden under den nuværende tildelingsmodel og med faldende børnetal
 • det bedste faglige miljø og den bedste faglige samarbejde opnås ved at samle skolerne på en matrikel
 • der opnås bedre og mere fleksible muligheder for at skabe sociale og læringsmæssige fællesskaber på tværs af klasser, årgange og afdelinger
 • SFO’en får større volumen og større mulighed for at tiltrække og fastholde børn i trygge og udviklende rammer i SFO’en
 • det er optimalt at specialklasseeleverne ved en eventuel inklusion i almenklasserne kan vælge mellem flere klasser på en årgang.
 
Primære argumenter for at bevare to skolematrikler
 
Man frygter, at en sammenlægning af de to skoler:
 • vil gøre Bjerringbro by som helhed vil blive mindre attraktiv for såvel familier som erhvervsliv
 • vil forværre trafiksikkerheden for eleverne markant
 • afskære mange elever fra at kunne transportere sig selv til skole
 • vil få elevtrivslen til at falde
 • vil give flere elever i klasserne og dermed dårligere undervisningsmiljø
 • vil få huspriser til at falde og liggetiden på huse til salg vil stige
 
Af nedenstående tabel 2 fremgår en opsummering af de vigtigste pointer i høringssvarene opdelt på de temaer, som Børne- og Ungdomsudvalget indstillede til byrådet på mødet den 22-09-2020 (sag nr. 7).
 
Tabel 2:
Opsummering af de vigtigste pointer i høringssvarene
Placering af ny skole i Bjerringbro
Blandt de der ønsker en skolematrikel, er der enighed om, at der er behov for en nybygget skole, som placeres centralt i Bjerringbro, og hvor pædagogiske læringsmiljøer og indeklima er i højsædet. Ligeledes er det vigtigt, at ASF og specialafdelingen ligger på samme matrikel som almenafdelingen.
 
Der er mange borgere der er bekymrede for trafiksikkerheden for børnene, ved en sammenlægning til en skolematrikel, bl.a. pga. øget forældrekørsel, et trafikalt knudepunkt omkring åen, manglende/ikke optimale stisystemer, og at mange elever skal krydse Gudenåen og igennem trafikerede rundkørsler på Markedsgade og Brogade.
Derudover er borgerne også bekymrede for, at man vælger en skole der ligger i den ene ende af byen.
 
Skolebestyrelsens sammensætning
Generel opbakning til, at de to nuværende bestyrelser?fortsætter i en samlet overgangsbestyrelse. Så længe der er to matrikler, bør der være forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentationer fra begge matrikler.
 
Med-udvalget sammensætning
Generel opbakning til, at eksisterende MED-medlemmer fortsætter i skoleåret 2021/2022, og at der vælges et nyt MED i foråret 2022 med repræsentanter fra begge matrikler.
Det er vigtigt at det kommende MED-udvalg får en størrelse, repræsentation og prioritering, som begge skolers nuværende MED-udvalg og skolernes ansatte i det hele taget kan se sig selv i.
 
Økonomi
Der er en generel anerkendelse af, at der er afsat penge til projektet.
Dog er der også en bekymring ift.om der er afsat nok midler til hhv. fusionen og processen, renovering/vedligehold af bygninger og ledelse (se boksen ”ledelse”). Derudover er der også en bekymring for om tidsperspektivet ift. anlægsmidlerne er for langstrakt.
 
Fordeling af elever
I bestyrelserne, MED-udvalgene og Viborg Lærerkreds er der bred enighed om at bevare punkt 1 og 2 (Ønske om placering og søskendefordel). Punkt 3 (afstand) er det blandet opbakning til. Her foreslås det, at man i stedet laver trafiksikker vej til et kriterie. Der er enighed om at punkt 4 (mulighed for at følges med andre elever, der bor tæt på ) skal fjernes.
 
Derudover bør kriterierne være helt klare, og det skal være tydeligt, at et ønske om placering ikke nødvendigvis kan opfyldes.
 
Ledelse
Generelt er der en positiv holdning til forslaget om tilstedeværende ledelse på begge matrikler. Ift. den konkrete ledelsesfordeling ved to matrikler, så foreslår MED-udvalgene, at der er to afdelingsledere på Bøgeskov, samt tre afdelingsledere på Egeskov pga. specialafdelingen.
Der er en bekymring for økonomien til ledelsen, og en holdning til, at den daglige leder (skoleleder/viceleder) bør finansieres centralt.
 
Personale
Det er på den ene side vigtigt at sikre, at personalet ikke bliver kastebolde mellem to afdelinger og at transport ikke må blive en fast del af arbejdstiden. På den anden side er det vigtigt at sikre, at der er plads til at de to matrikler kan understøtte og hjælpe hinanden.
Yderligere bemærkninger
Mange borgere frygter, at en skolesammenlægning med en skolematrikel vil gøre Bjerringbro by som helhed mindre attraktiv for familier og erhvervsliv
Der stilles spørgsmålstegn ved at fortsætte en så vigtig beslutning for byen, uden at borgerne har haft mulighed for at deltage i et fysisk borgermøde, ligesom flere borgere ikke oplever, at der har været en reel dialog i processen.
 
Dialogmødet d. 17-12-2020
På dialogmødet d. 17-12-2020 deltog Børne- og Ungdomsudvalget og omkring 50 borgere. Mødet blev afviklet virtuelt via Teams med mulighed for at stille direkte spørgsmål til udvalget på chatten.
På selve mødet indkom der spørgsmål og kommentarer, som udvalget besvarede direkte i det omfang tiden tillod det. Spørgsmålene fra mødet kan ses i bilag 14.
 
Debatten på dialogmødet var helt i tråd med de indkomne høringssvar, og der blev ikke bragt nye emner i spil. De mest berørte temaer på mødet var trafiksikker skolevej, økonomiske forhold og konsekvenser ved valg af de forskellige scenarier, elever og læreres trivsel samt placering af skolematriklen/-matriklerne.
 
Bilag
Et resume af de høringssvar, der repræsenterer en større gruppe findes i Bilag 1, del 1.
En mere uddybende oversigt over de enkelte argumenter fordelt på temaerne i tabel 2 fremgår af Bilag 1, del 2. Her fremgår det også, hvem der har fremført argumenterne.
Hvert enkelt høringssvar findes i bilag 3-13 og underskriftsindsamlingen i bilag 15-16.
Spørgsmål og kommentarer fra borgerne på dialogmødet fremgår af bilag 14.
Optagelsen af dialogmødet findes på viborg.dk via linket Høringssvar om Fremtidens Skole - Viborg Kommune.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Hvis en sammenlægning af skoledistrikterne i Bjerringbro skal træde i kraft i skoleåret 2021/22, skal den endelige beslutning træffes i Byrådet inden 01-03-2021. Inden da skal der være en 8 ugers offentlig høring og hvis der indgives høringssvar, skal der gå yderligere 4 uger inden der kan træffes endelig afgørelse i Byrådet. Det foreslås at ledelse, skolebestyrelser og MED-udvalg i høringsperioden arbejder med at kvalificere udkastet til eksempelvis ledelsesstruktur, principper for fordeling af elever etc.
 
Tid
Indhold
Interessenter
22-09-2020
Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring
Børne- og Ungdomsudvalget
30-09-2020
Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring
Økonomi- og Erhvervsudvalget
07-10-2020
Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring
Byrådet
08-10-2020 til 03-12-2020
(med mulighed for at indsende kommentarer m.v. indtil 18-12-2020)
Offentlig høring
-         herunder kvalificering af vilkår
Skolebestyrelser og MED-udvalg på de berørte skoler samt øvrige borgere
Høringsmaterialet offentliggøres på viborg.dk, Bøgeskovskolens og Egeskovskolens hjemmesider samt sendes til skolebestyrelser og MED-udvalg på de berørte skoler
17-12-2020
Dialogmøde
Børne- og Ungdomsudvalget, forvaltning og borgere i Bjerringbro
05-01-2021
Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro
Børne- og Ungdomsudvalget
20-01-2021
Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro
Økonomi- og Erhvervsudvalget
27-01-2021
Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro
Byrådet
Forår 2021
Planlægning af omstillingsproces, fordeling af elever, navnekonkurrence etc.
Skolebestyrelser, Ledelser og MED-udvalg
01-08-2021
Opstart som ny samlet skole
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For at sammenlægge de to skoledistrikter til et distrikt med to undervisningssteder vil der skulle ske lukning af de to skoler og samtidig oprettelse af den nye skole. Dette sker efter reglerne i Folkeskolelovens §24 og §40 samt bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole (BEK nr. 700 af 23/06/2014) med beslutning i Byrådet, høring og fornyet beslutning i Byrådet.
 
Valg af ny fælles skolebestyrelse sker efter folkeskolelovens §42 samt BEK nr. 1074 af 14/09/2017 og Viborg Kommunes styrelsesvedtægt, dog med den tilføjelse, at der så vidt muligt skal være ligelig repræsentation fra de to matrikler, så længe skolerne ikke er samlet geografisk.
Bilag

Sagsid.: 17/46234

Resume

I denne sag følger Børne- og Ungdomsudvalget op på drøftelsen den 24. november 2020 med henblik på at træffe beslutning om, hvorvidt projekt EUD/X 8 og 9 på Vestre Skole skal fortsættes eller afrundes.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 1. at det nuværende projekt udfases, og at der således ikke optages nyt hold.
 2. at forvaltningen i samarbejde med Vestre Skole, erhvervsuddannelserne og Ungdomsskolen igangsætter et nyt projekt med start skoleåret 2022/2023.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

 1. Det nuværende projekt udfases, og der optages således ikke nyt hold.
 2. Der skal i skoleåret 2021/2022 være et overgangstilbud til målgruppen i de kommende 8. og 9. årgange, indtil et nyt projekt med opstart i skoleåret 2022/2023 iværksættes. Tilbuddet kan være af kortere varighed.
 3. Forvaltningen skal i samarbejde med Vestre Skole, erhvervsuddannelserne og Ungdomsskolen igangsætte et nyt projekt med start skoleåret 2022/2023. Projektet skal udvikles i forlængelse af arbejdet med, at 30% skal vælge en erhvervsuddannelse.

Sagsfremstilling

Historik

Børne og Ungdomsudvalget drøftede på mødet den 24. november (sag nr. 5), hvorvidt tilbuddet om EUD/X på Vestre Skole skal afrundes eller fortsætte. Det blev besluttet at genoptage drøftelsen senest på mødet i februar, hvor sagen skulle suppleres med oplysninger om, hvorfra eleverne optages på den eksisterende uddannelse, rekruttering samt en alternativ formålsbeskrivelse.

Inddragelse og høring

De efterspurgte oplysninger er indhentet fra Vestre Skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Beskrivelse

Børne- og Ungdomsudvalget har efterspurgt oplysninger om hvorledes der rekrutteres til tilbuddet EUD/X, og dette foregår ad flere veje.
 
 • Orientering til vejlederne i Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Orientering af skoleledere og pædagogiske ledere
 • Udarbejdelse af flyer – der er uddelt til alle skoleledere til fordeling i kommunens 7. klasser og sendt til AULA til alle forældre med børn i 7. klasse
 • Afholdelse af åbent-hus-arrangementer på Vestre Skole med deltagelse af lærere og ledelse fra Vestre Skole, undervisere og afdelingsledere fra erhvervsskolerne.
 • Orientering på Viborg Kommunes hjemmeside og Vestre Skoles hjemmeside
 • Video lavet af lærerne på EUD/X-linjen – findes på skolens hjemmeside. Videoen blev sendt til alle elever og forældre i 7.klasse i foråret 2020.
 • Mulighed for besøg på erhvervsskolerne for interesserede elever
 
Eleverne er rekrutteret fra cirka en tredjedel af Viborg Kommunes skoler.
 
Vi har kun et enkelt hold, der har afsluttet eud/eux forløbet på Vestre Skole, og de elever fordeler sig således på valg af deres videre skoleforløb:
1 Mercantec, GF Byggeri, teknologi og transport, 2 Viborg Gymnasium, STX, 2 Forskolen på Viborg Ungdomsskole, 1 HTX, 2 10CV, 1 efterskole og 1 Viborg Katedralskole, STX.
 
Som det fremgår, har vi et meget begrænset datagrundlag at vurdere overgangen fra EUD/EUX til videre skoleforløb, da vi kun har afsluttet et enkelt hold. Det vil kræve en længere projektperiode at kunne fremlægge mere fyldestgørende data.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har endvidere efterspurgt en alternativ formålsbeskrivelse. Den, der ligger til grund for tilbuddet nu, ser således ud:
 
Målet med EUD/EUX-linjen
 • At skabe en motiverende og anderledes skoledag
 • At afprøve erhvervsskolernes arbejdsmetoder og læreprocesser
 • At give lyst til at lære mere og videreuddanne sig
 • At skabe afklaring i forhold til valg af fremtidig uddannelse
 
En justeret formålsbeskrivelse kan lægge yderligere vægt på den mulighed, der ligger i tilbuddet, nemlig at have lige adgang til alle ungdomsuddannelser efterfølgende, men med et særligt fokus overgangen til EUX.
 
Forvaltningen vil igangsætte et arbejde med en kvalificering af formålsbeskrivelsen i samarbejde med erhvervsuddannelserne, Vestre Skole og Viborg Ungdomsskole, der udbyder EUD 10. Dette arbejde igangsættes, hvis Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at fortsætte projektet på Vestre Skole med henblik på at skaffe et mere solidt datagrundlag at vurdere tilbuddet om EUD/EUX på.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Hvis Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at fortsætte projektperioden, foreslås det at forlænge den til 2024. Så kan vi have yderligere to hold at vurdere projektet ud fra.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Økonomien er en den af forliget Udfordringer til alle og uddannelse for flere.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/50893

Resume

I denne sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om brugertilfredshedsundersøgelsen af skoler og SFO i 2020 med henblik på videre opfølgning og drøftelse i skolernes bestyrelser.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
 1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning og
 2. at Børne- og Ungdomsudvalget sender brugertilfredshedsundersøgelsen videre til drøftelse i skolernes bestyrelser

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

 1. Orienteringen blev taget til efterretning og
 2. Brugertilfredshedsundersøgelsen sendes videre til drøftelse i skolernes bestyrelser
 3. Undersøgelsen tages med i det videre arbejde med fremtidens skolevæsen

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har den 29. oktober 2020 modtaget resultaterne af den landsdækkende brugerundersøgelse af folkeskolen og SFO fra Social- og Indenrigsministeriet. De nationale brugertilfredshedsundersøgelser udspringer af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019.
 
Denne undersøgelse er den første nationale brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen omfatter folkeskolen og SFO og indeholder repræsentative data om brugertilfredshed på landets skoler og SFO´er.
 
Netop denne undersøgelse er foretaget under nedlukningen i forbindelse med Covid-19 i marts og april 2020. Det betyder, at forældrene har haft nogle ret særlige oplevelser vedrørende deres børns skole lige på det tidspunkt, hvor undersøgelsen blev lavet, hvis betydning ikke kan udelukkes. (Bilag 1 og 3)

Inddragelse og høring

Børne- og Ungdomsudvalget sender resultaterne ud til drøftelse i skolernes bestyrelser.

Beskrivelse

Undersøgelsen skal ses som et led i kvalitetsudviklingen af den offentlige sektor. Det er formålet at understøtte anvendelsen af viden om brugernes oplevelse af den offentlige service med henblik på en god lokal dialog om udviklingen af kvalitet og service. (Bilag 3)
 
Undersøgelsen giver et bredt billede af forældrenes tilfredshed. Spørgsmålene er inddelt i disse temaer
 
Skole
 • Undervisning
 • Trivsel
 • Skole-hjem-samarbejde
 • Mobning
 • Ledelse
 • Overgang til ungdomsuddannelse
 • Den samlede tilfredshed med skolen
 
SFO
 • Aktiviteter
 • Trivsel
 • Kontakt til barnet
 • Forældresamarbejde
 • Den samlede tilfredshed med SFO
 
Overordnet set ligger tilfredsheden højt. De fleste forældre er glade for deres børns skole og SFO. På en skala fra 1 til 5 er landsgennemsnittet for den samlede tilfredshed 4,0 med både skolen og SFO.
 
I Viborg er den største andel af forældrene samlet set enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole. Kommunens gennemsnit ligger på 4, og andelen, der svarer i de to øverste kategorier på 5-punktsskalaen ligger på 79,8%. Vurderingerne af kommunens skoler ligger mellem 4,5 og 3,7. Der er afgivet 3721 svar i Viborg Kommune.
 
Det samme billede tegner sig for tilfredsheden med SFO. Den største andel af forældre er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns SFO. Kommunens gennemsnit ligger på 4 og andelen, der svarer i de to øverste kategorier på 5-punktsskalaen ligger på 79,9%. Vurderingerne af kommunens SFO´er ligger mellem 4 og 4,5. Der er afgivet 1611 svar i Viborg Kommune. (Bilag 4)

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Brugertilfredshedsundersøgelsen drøftes i skolernes bestyrelser i første kvartal 2021

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/39917

Resume

Det foreslås, at A-klasserne på Egeskovskolen udvides med 12 pladser, så der i alt bliver plads til 36 elever fra skoleåret 2021/2022. Denne udbygning vil være første led i at sikre tilstrækkelig undervisningskapacitet til elever med autisme, hvor der forventes at mangle kapacitet fra august 2021. I forbindelse med budgetlægningen for 2022 vil der blive udarbejdet forslag til, hvordan der kan sikres tilstrækkelig kapacitet på længere sigt.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at der etableres ekstra 12 pladser i A-klasserne på Egeskovskolen
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.400.000 kr. til kontoen ”Udvidelse af A-klasserne på Egeskov” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 2.400.000 kr. i 2021 finansieres ved, at et tilsvarende rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 på kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane", overføres til 2021.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

1. Der etableres ekstra 12 pladser i A-klasserne på Egeskovskolen
 
2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.400.000 kr. til kontoen ”Udvidelse af A-klasserne på Egeskov” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. Udgiften på 2.400.000 kr. i 2021 finansieres ved, at et tilsvarende rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 på kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane", overføres til 2021.

Sagsfremstilling

Historik

Egeskovskolens A-klasser med plads til 24 elever startede op ved begyndelsen af skoleåret 2019/20. Siden har byrådet i budgetforliget for 2020 vedtaget, at der oprettes almenklasser til 44 børn med autisme. Disse pladser indfases gradvist, så der startes med tre klasser (0., 1. og 2. klasse), der hver rummer fire elever med autisme i skoleåret 21/22.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Fra skoleåret 2022/2023 er det forventningen, at der vil mangle ca. 48 pladser til børn med autisme, idet Vestervang Skole må afgive sine midlertidige pavilloner, som maksimalt kan anvendes i 5 år, samtidigt med at der må forventes en fortsat stigning i antal visiterede elever. Der vil dog allerede mangle pladser fra næste skoleår, da Vestervang Skole vil være nødt til at stoppe optaget af nye elever for at undgå at skulle flytte elever, når pavillonerne bliver taget ned. For at sikre tilstrækkelig kapacitet ved starten af skoleåret 2021/2022 foreslås derfor, at der etableres yderligere plads til 12 elever på Egeskovskolen.
 
Følgende scenarie ligger til grund for at udbygge kapaciteten i A-klasserne, så den matcher udviklingen i det forventede elevtal.
 
 
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25
Udgangskapacitet 20/21 (nu)
142
142
142
142
142
Afgang 10. klasse, Vestervang Skole, nedtrapning af kapacitetsudnyttelse ved ikke at optage elever i 21/22
 
-17
-
-
 
 
 
 
-
Nedtagning af pavilloner på Vestervang Skole
 
 
-34
-34
-34
Egeskovskolen, udbygning
12
12
(24)
(24)
(24)
Optrapning ASF i almen på Vestervangs
 
12
16
20
24
Udfordring til undersøgelse
 
11
24
20
16
Kapacitet i alt
154
160
172
172
172
Forventet elevtal
148
160
172
172
172
 
Den nuværende kapacitet i A-klasserne er ca. 142 pladser heraf 118 på Vestervang Skole og 24 på Egeskovskolen. Ved udgangen af 2020 forventes elevtallet at være ca. 148 elever, hvorfor det foreslås at lave en udbygning på Egeskovskolen snarest muligt.
 
Hvis den stigning, der er set i de seneste år fortsætter, vil elevtallet at stige med ca. 12 elever årligt, hvilket er indarbejde i scenariet ovenfor for de næste to skoleår. Hermed vil der kunne komme til at mangle pladser allerede i løbet af næste skoleår, selvom der udbygges med 12 pladser på Egeskovskolen. I skoleårene derefter er prognoserne meget usikre. Med udgangspunkt i hidtidige erfaringer kan man forvente yderligere stigninger. På den anden side er der også en forventning om, at andelen af elever med netop autismediagnose må stabilisere sig.
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2022 vil Forvaltningen udarbejde forslag til, hvordan der kan sikres tilstrækkelig kapacitet på længere sigt. Foreløbigt er det afdækket, at det vil være muligt at udbygge Egeskovskolen med yderligere 12 pladser fra skoleåret 22/23. Det vil ligeledes blive afdækket, om ASF i almen kan indfases hurtigere ligesom andre muligheder for at udbygge kapaciteten vil blive undersøgt.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Ombygningen foretages, så undervisningslokalerne står klar primo august 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægsudgiften til udbygning af kapaciteten med 12 pladser i Egeskovskolens A-klasser vil være 2,4 mio. kr. i 2021.
 
Udgiften på 2,4 millioner indebærer udover klasselokaler, facade mv. også etablering af toiletter, ventilation og gangareal som forbereder en yderligere udvidelse med 12 elevpladser for en udgift på kun ca. 0,8 millioner. Hertil kommer udgifter til etablering af nyt musiklokale som erstatning det inddragede.
Udgiften foreslås finansieret ved overførsel af rådighedsbeløb og bevilling til opførelse af ny Rosenvænget Skole på 19,7 mio. kr. i 2020. Den samlede bevilling til Rosenvænget Skole er 60,4 mio. kr. Byggeriet er blevet billigere grundet et gunstigt udbud, og der vurderes at være et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., når de sidste arbejder afsluttes i foråret 2021. Den nye skole blev taget i brug ved skolestarten i august i år, og der resterer primært at blive færdiggjort legepladser.             
 
Driftsøkonomisk er udbygningen med 12 pladser økonomisk neutral, da midlerne automatisk flyttes fra almenområdet til specialområdet, jf. tildelingsmodellen.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/59873

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal i denne sag tage endelig stilling til, om beslutningen om Røgfri skoletid også skal omfatte e-cigaretter og andre nikotinprodukter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,
 
 1. at beslutningen om Røgfri skoletid også skal omfatte e-cigaretter og nikotinprodukter.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

 1. Røgfri skoletid skal også omfatte e-cigaretter og nikotinprodukter.

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 8. januar 2019
 • at der fra starten af skoleåret 2019/20 indføres Røgfri skoletid på Viborg Kommunes folkeskoler for 0-9. årgang
 • at implementeringen heraf lægges ud til de enkelte skolebestyrelser.
 
På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. oktober (sag nr. 3 om røgfri tobak i grundskolen) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at sende beslutningen om, at Røgfri skoletid også skal omfatte tobaksprodukter, e-cigaretter, opvarmet tobak, røgfri tobak og nikotinprodukter (samlet i hovedkategorierne tobak, e-cigaretter og nikotinprodukter) i høring i Viborg Ungdomsråd og skole-MED.

Inddragelse og høring

Forslaget er sendt i høring i skole-MED og i Viborg Ungdomsråd, hvor høringsfristen var den 1. december. Der er indkommet høringssvar fra skole-MED.
 
Forvaltningen har endvidere kontaktet Sundhedscentret for at få kvalificeret betegnelserne af de produkter, som Børne- og Ungdomsudvalget ønsker omfattet af beslutningen om Røgfri skoletid.

Beskrivelse

Resumé af høringssvar fra skole-MED
Skole-MED bakker om beslutningen om, at Røgfri skole skal omfatte både tobak, e-cigaretter og nikotinprodukter.
 
Implementeringen af beslutningen og hvorledes den håndhæves, skal være et fælles anliggende, der kræver drøftelser i både skolebestyrelser, personalegrupper og MED. Der henvises i øvrigt til høringssvaret fra skole-MED i forbindelse med beslutningen om Røgfri skoletid.
 
Hele høringssvaret fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Beslutningen sendes efter behandlingen i Børne- og Ungdomsudvalget ud til skolebestyrelserne og lokal-MED til videre implementering.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/13258

Resume

På investeringsoversigten 2021-2024 er der afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekt Vestre Skole (helhedsplaner). Der søges nu om frigivelse af anlægsbeløb til opstart af projektet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.513.000 kr. til kontoen ”Vestre Skole (helhedsplaner)” med rådighed i 2021.
2. at udgiften på 1.513.000 kr. i 2021 finansieres med
- 513.000 kr. af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten med 513.000 kr. i 2021 og
- 1.000.000 kr. ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Vestre Skole (helhedsplaner)” på overslagsåret 2022 (i budget 2021-2024) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2022-2025.
 
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.513.000 kr. til kontoen ”Vestre Skole (helhedsplaner)” med rådighed i 2021.
2. at udgiften på 1.513.000 kr. i 2021 finansieres med
- 513.000 kr. af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten med 513.000 kr. i 2021 og
- 1.000.000 kr. ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Vestre Skole (helhedsplaner)” på overslagsåret 2022 (i budget 2021-2024) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2022-2025.
 
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

Sagsfremstilling

Historik

I henhold til den udarbejdede helhedsplan bliver hovedbygningen og aulaer renoveret, herunder faglokaler, indskoling og SFO, mellemtrin og administrationen samt udskolingen.
Renoveringen fortages i etaper af hensyn til, at skolen skal være i drift samtidig.
 
Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2020 priser):
År 2021
År 2022
År 2023
I alt
513.000 kr.
6.151.000 kr.
10.257.000 kr.
16.921.000 kr.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt møder mellem skolen, Børn & Unge sekretariatet og Ejendom & Energi.

Beskrivelse

På nuværende tidspunkt søges der om en anlægsudgiftsbevilling på 1.513.000 kr. med henblik på at indgå aftale med ekstern rådgiver, der skal udarbejde projektforslag, foretage tekniske undersøgelser og licitation, samt til intern rådgivning.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

1. kvartal 2021: Rådgiverudbud.
2. kvartal 2021: Skitsering og udarbejdelse af projektforslag.
3. og 4. kvartal 2021: Projektering, udbud og licitation.
1. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023: Byggeri.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 16/1159

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2021

Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag

Sagsid.: 20/50603

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare
ved at trykke på ”Godkend”