You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. januar 2021 kl. 12:15

Mødested Teams/M4.3
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/50606

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-01-2021

Orienteringerne blev taget til efterretning.
 
Udvalget aftalte, at de på februarmødet skal have en status på analysearbejdet på det specialiserede område på dagtilbud.
 
Regler for tilbagebetaling til forældre, der holder deres børn hjemme fra dagtilbud undersøges nærmere.

Sagsfremstilling

 • Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
Forespørgsel vedr. vuggestuepladser i Vestfjends børnehuse. Sagen bliver behandlet primo februar i områdebestyrelsen og Børne- og Ungdomsudvalget gives en status på februarmødet.
 
 • Orientering og meddelelser fra direktøren og chefgruppen
 
 • Status ift. corona-situationen i Børn & Unge
 
 • Studietur for Børne- og Ungdomsudvalget i uge 23
 
Studieturen skal inspirere Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med og opfølgning på Sammenhængsmodellens mål, Forskellige i fællesskab og Fremtidens skole.
 
Der foreslås en studietur af to dages varighed i uge 23 med besøg i henholdsvis Horsens og Aalborg Kommuner.
 
På skoleområdet i Viborg Kommune arbejder vi med Fremtidens skole. Her er vi optaget af at gøre mere sammen og på tværs – blive mere samlet som skolevæsen.
 
I Aalborg har skolerne i højere grad arbejdet på tværs og er længere med tanken om det fælles skolevæsen under overskriften Noget at have det i. Der arbejdes med
 
 • fælles Vision
 • fælles mål
 • forpligtende møder på tværs
 
I Aalborg kan der hentes inspiration til det videre arbejde med Forskellige i fællesskab og Fremtidens skole og ses eksempler på styrken ved at stå/gå mere sammen. Arbejdet er beskrevet i Velkommen til Skoleforvaltningen (bilag 1)
 
I Horsens arbejdes der på Børn- og Ungeområdet under visionen: I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge får en uddannelse, et job og et godt liv.
 
I den Sammenhængende børne- og ungepolitik 2020-23 (bilag 2) beskrives vision, værdier og samarbejde.
 
Der er bl.a. arbejdet med datainformeret ledelse og pædagogisk praksis, børne- og læringssyn, central styring og decentral ledelse.
 
Der er også udarbejdet en strategi for flere unge i erhvervsuddannelse (bilag 3). Strategien løber frem til 2020, det kunne derfor være interessant at høre om effekten og det videre arbejde.
Bilag

Sagsid.: 20/47042

Resume

Byrådet har primo 2020 behandlet status for den kommunale ungeindsats 2019 og præsenteres primo 2021 for status for 2020. Et centralt element heri er den evaluering, der i november og december 2020 er gennemført blandt ungemålgruppen om deres oplevelser af den kommunale ungeindsats.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1.  at status og evaluering af den kommunale ungeindsats tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-01-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 • at status og evaluering af den kommunale ungeindsats blev taget til efterretning.
 • at der fremadrettet opstilles nogle konkrete måltal for indsatsen
 • at der arbejdes på en synlig og styrket fælles tilgang til opgaven på tværs af de forskellige fagligheder.

Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Relevante samarbejdspartnere og afdelinger har været involveret i evalueringen og beskrivelsen af status for den kommunale ungeindsats 2020.

Beskrivelse

Baggrund

Fra 1. august 2019 har kommunerne haft ansvaret for, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller får fast tilknytning til arbejdsmarkedet. En sammenhængende indsats er afgørende herfor. Viborg Byråd har besluttet, at den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune omfatter alle unge mellem 15 og 30 år med behov for støtte fra flere forskellige afdelinger i kommunen.

Overgange fra barn til voksen

I vinteren 2019 gennemførtes sprintforløb med henblik på at sikre optimal og effektiv overgang for udsatte unge til voksen. Sprintforløbet resulterede i en tværgående samarbejdsmodel og ansvaret for implementering er forankret hos styregruppen for den kommunale ungeindsats.

Indhold i indsatsen

Centrale elementer i Viborg Kommunes ungeindsats er:
 • de tværfaglige koordineringsmøder med beslutningskompetence
 • den koordinerende sagsbehandler
 • den fælles uddannelses- og jobplan
 • fokus på fælles målsætninger på tværs af sektorspecifikke lovgivninger
 • ungeguiden
 
Yderlig beskrivelse af indsatserne fremgår af bilag nr. 1.
 
Målgruppen
Unge mellem 15 og 30 år med komplekse behov og med kontakt til flere fagområder indgår i målgruppen for den kommunale ungeindsats og K-møder (koordinerende møder). Siden 1. august 2019 er 198 unge vurderet indenfor målgruppen. I alt har 94 unge været på ungekonference i perioden 1. august 2019 frem til 9. september 2020, hvor ungekonferencen overgik til K-møderne. K-møder har været afholdt siden 9. september 2020, og frem til 8. januar 2021 er 28 ungeforløb drøftet på et K-møde.
 
Unge med tildelt ungeguide
  92
Unge der har takket nej til ungeguide
  28
Unge for hvem ungeguide er vurderet ikke relevant
  69
Unge med afsluttet ungeguideforløb
    9
Antal unge i alt
198
Antal ungeguides i alt
  74

Evaluering

Der er i november 2020 blevet gennemført to spørgeskemaundersøgelser for at evaluere den kommunale ungeindsats.
 
Dels en undersøgelse målrettet ungemålgruppen. Denne har været udsendt til de unge borgere, som enten har eller har haft en ungeguide eller en koordinerende sagsbehandler. Dels en undersøgelse målrettet ledere og medarbejdere i de relevante afdelinger. Herudover har der været gennemført et fokusgruppeinterview som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen blandt ledere og medarbejdere. Pointerne herfra indgår i den ledelsesmæssige opgave med at understøtte koordinerede indsatser, herunder i arbejdet med at sikre samordnede mål, tilgange og indsatser.
 
De unges oplevelser
Spørgeskemaundersøgelsen blandt de unge identificerer en række interessante pointer:
 • Helt overordnet har de unge i nogen grad en positiv oplevelse af det sagsforløb de har været en del af – dog er der også plads til forbedringer
 • 70 % af de unge vurderer, at det i høj grad eller i nogen grad har hjulpet dem at have en ungeguide. Dette bakkes også op af flere af de åbne kommentarer og bemærkninger
 • 46 % af de unge er i høj eller nogen grad blevet mere sikker på deres planer for uddannelse eller job
 • 67 % af de adspurgte unge har enten i høj grad eller nogen grad følt sig inddraget i udarbejdelsen af en plan for deres fremtid
 • 65 % af de unge har i høj grad eller nogen grad oplevet, at de forskellige sagsbehandlere og afdelinger har samarbejdet om deres sagsforløb.
 
Denne viden indgår i den kontinuerlige indsats med at forbedre den kommunale ungeindsats.
 
Yderligere information om evalueringen fremgår af bilag 2.

Fremadrettet fokus

I 2021 vil fokus være på blandt andet at målrette indsatsen mod, at flere unge får en koordineret uddannelses- og jobplan. Målet er, at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse.
 
Dette skal blandt andet ske via fælles metode- og kompetenceudviklingsforløb, fortsat tilpasning af arbejdsgange og sikring af kvaliteten i uddannelses- og jobplanen.
 
Dette sikres blandt andet via den tætte opfølgning i de eksisterende mødefora, særligt styregruppen, og en række tiltag, herunder:
 • workshop om fælles tilgang og metode i det tværgående samarbejde i ungeforløb
 • metode- og kompetenceudviklingsforløb for alle myndighedsmedarbejdere og uddannelsesvejledere i anvendelsen af den inddragende metode
 • yderligere netværksmøder i ungeguidenetværket
 • kvalitetssikring af uddannelses- og jobplanerne
 • fortsat fokus på, hvordan IT-systemer kan understøtte koordinering og smidig sagsbehandling mellem fagområder
 • kvantitative målinger for at følge effekten for de unge, herunder graden af selvforsørgelse og uddannelsesstatus, blandt de unge, der har været på K-møder og/eller har haft en ungeguide
 
Den fulde implementering af modellen kræver en større proces i forhold til kultur og tilgange i ungeindsatsen med fokus på fælles forståelse, gensidig tillid og relationel koordinering. Organisationens læringskultur skal opbygges, og er bærende ind i udviklingsarbejdet.
 
For at få endnu flere af kommunens unge i uddannelse og beskæftigelse, kræver det et grundlæggende samstemt tankesæt understøttet af fælles, ressourcefokuserende metoder og ikke mindst metoder, der sikre en tidlig forebyggende indsats og holder borgerens perspektiv i centrum. Parallelt hermed skal de forskellige fagligheder fortsat have plads. Netop fokus på en tidligere indsats forventes at forhindre, at de unges situation forværres og i stedet bringe dem nærmere uddannelse og beskæftigelse. Hidtidige erfaringer viser, at der kontinuerligt skal stilles skarpt på opgaven for at fastholde den ønskede retning, og at en væsentlig del er at være nysgerrig og undersøgende på den nuværende praksis. Et arbejde forvaltningen forudser vil medvirke til, at flere unge kan støttes i en positiv udvikling henimod uddannelse og beskæftigelse.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kommunerne er tilført DUT-midler til ungeguideordningen. For Viborg Kommune udgør disse 690.000 kr. for 2020 og frem. Midlerne anvendes til aflønning af ungekoordinator og en pulje til understøttelse af realiseringen af den kommunale ungeindsats. Blandt andet til drift af ungeguidenetværk.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/1159

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-01-2021

Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag