You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 23. februar 2021 kl. 12:15

Mødested M3.3/teams
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger 12.15-13.15 temadrøftelse om fremtidens skole

Sagsid.: 21/3567

Resume

Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Herunder lægges der op til en indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning.

Indstilling

Direktøren Børn & Unge indstiller, 
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
2. at det drøftes, om der er budgetudfordringer, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen,
3. at det drøftes, om der er særlige temaer eller anlægsønsker, som skal indgå i udvalgets budgetlægning, og
4. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-02-2021

1. Orienteringen om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen blev taget til efterretning,
 
2. Følgende budgetudfordringer blev drøftet som temaer, der skal præsenteres for Byrådet på plankonference: 
  • En midlertidig bevilling til Familieområdet til nedbringelse af ventetid på indsatser og støtte. 
  • Oversigt over anlægsbehov på dagtilbudsområdet.
 
3. Procesplanen for udvalgets egen budgetproces blev vedtaget.

Sagsfremstilling

 

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021).

Inddragelse og høring

Hoved-MED har drøftet årets budgetlægning på mødet den 8. januar 2021.

Beskrivelse

Spilleregler for budgetlægningen
 
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
 
Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal budgetudfordringerne præsenteres for byrådet på plankonferencen den 8.-9. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 16. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.
 
Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for samlet 20 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Arbejdet med reduktioner er opdelt i 2 faser. I første fase afsøges muligheder for reduktioner på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt tværgående reduktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil den 10. marts tage stilling til rest-reduktionsbeløb, der videresendes til behandling i fagudvalgene, som dermed får ansvaret for at finde de nødvendige reduktioner. Dette er anden fase.
 
Spilleregler for anlægsbudgettet:
Spillereglerne for anlægsbudgettet er ændret. Udvalgene kan fremsætte nye anlægsønsker uden finansiering.
 
Udgangspunktet for budgetlægning på anlæg er anlægsbasisbudgettet. Anlægsbasisbudgettet er overslagsårene 2022-2024 i budget 2021-2024 vedtaget af byrådet i oktober 2020. Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.
 
Særlige temaer/anlægsønsker i budgetlægningen:
 
Det drøftes, om der er særlige temaer, som udvalget ønsker belyst og drøftet i løbet af budgetlægningen. Særlige temaer kan være økonomiske udfordringer og anlægsønsker.
 
Budgetprocessen
 
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2021 (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog om budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Børne- og Ungdomsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/44722

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal træffe beslutning om rammerne for gennemførelsen af Grønne Sammen i 2021.
 
I 2021 når Grønne Sammen ud til 13.500 børn og unge samt deres forældre, og projektet rummer derfor et stort potentiale for at skabe et stærkere fokus på bæredygtighed.
Målet med Grønne Sammen er at gøre kommunen mere bæredygtig, mobilisere forståelsen af bæredygtighed samt øge samarbejdet på tværs af kommunen i tråd med målene i sammenhængsmodellen. Projektets ambition er at samle på tværs om en fælles dagsorden og mobilisere gode kræfter fra hele Viborg Kommune – herunder erhvervsliv, uddannelser institutioner, foreninger mv.
Projektet sammentænkes med Grøn omstilling, som er forankret i Klima og miljøudvalget.
 
Som en del af projektet vil det lokale erhvervsliv allerede i 2021 kunne inddrages. Det kan ske i samarbejde med Aarhus Universitet Foulum og Agro Business Park og det nyetablerede Verdensmål centret også i Foulum. Herudover søges samarbejde med ’Grøn Alliance’, som er et fælles netværk indenfor landbrug og hertil relaterede erhvervs- og uddannelsesområder, initieret af Asmild Landbrugsskole. Endelig forventes Erhvervsrådet at medvirke gennem projekt Energicheck i små og mellemstore virksomheder (ECSMV). Herigennem forventes et samlet program med gode oplæg og eksempler både fra og for erhvervslivet vedr. f.eks. omstilling til mere energieffektiv produktion, klimavenlige produkter etc.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
  1. rammen for gennemførelse af Grønne Sammen 2021 godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-02-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
  1. at rammen for gennemførelse af Grønne Sammen 2021 godkendes med en samlet økonomi på i alt 3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Historik

På baggrund af sprintforløbet om Sammenhængsmodellens tema om bæredygtighed besluttede direktionen den 21. november 2019 at gå videre med anbefalingen om at gennemføre en årlig emneuge – ”Grønne Sammen” – for alle skoler og dagtilbud med fokus på grøn omstilling.
 
Forvaltningen igangsatte Grønne Sammen i 2020 som et pilotprojekt i uge 36.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Afsæt i Sammenhængsmodellen
Som udløber af Sammenhængsmodellen blev der i efteråret 2019 gennemført et sprintforløb om temaet ”bæredygtighed”. Dette resulterede i 10 anbefalinger til, hvordan energiforbruget i kommunen kan nedbringes og/eller CO2-udledningen reduceres. Én af anbefalingerne var at gennemføre en årlig emneuge for alle skoler og dagtilbud med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed.
 
Erfaringerne fra Grønne Sammen 2020
I uge 36 2020 deltog seks skoler, fire børnehuse og to dagplejere i Grønne Sammen. Der var stor opbakning til projektet fra de deltagende skoler og dagtilbud, fra lokale samarbejdspartnere, ligesom den lokale presse også viste interesse for projektet.
 
Ambitionerne for Grønne Sammen fremadrettet
Når Grønne Sammen i 2021 skal udbredes til hele kommunen gennem deltagelse fra alle skoler og dagtilbud, er der behov for bred forankring og opbakning fra hele Viborg Kommune, for at styrke projektets forandringspotentiale ind i dets todelte formål. Projektet vurderes særlig relevant for Klima- og Miljøudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget
 
Først og fremmes kan Grønne Sammen være med til at gøre hele Viborg Kommune mere bæredygtig og mobilisere forståelsen omkring bæredygtighed i tråd med målene i Sammenhængsmodellen og Grøn omstilling. Ved at målrette projektet til dagtilbud og skoler muliggøres det størst mulige grønne aftryk, da projektet når ud til 13.500 børn og unge samt deres forældre i 2021. Det rummer derfor et stort potentiale for at skabe opmærksomhed på bæredygtighed i kommunen, da projektet både kan bidrage med læringsoplevelser, der gør børnene nysgerrige, og skabe opmærksomhed, som gør borgerne opmærksomme på den grønne dagsorden.
 
Dernæst kan Grønne Sammen, som overskrift samle Viborg Kommune på tværs om en fælles dagsorden, der vil kunne profilere kommunen nationalt og internationalt på bæredygtighedsdagsordenen.  
 
Af bilag 1 fremgår et udkast til de overordnede rammer for afviklingen af Grønne Sammen 2021, herunder både indholdet af Grønne Sammen 2021, budgettet og organiseringen af projektet.
Af bilag 2 fremgår en evaluering af Grønne Sammen 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det anslåede budget for projektet i 2021 er ca. tre mio. kr. Forvaltningen vil arbejde for støtte fra fonde og erhvervsliv.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/50408

Resume

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. I Rammeaftale 2019-2020 er der tre fælles udviklingsområder. Der er udarbejdet en status på arbejdet med de tre udviklingsområder i Rammeaftale 2019-20 i Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
1. at status på arbejdet med de tre udviklingsområder i Rammeaftale 2019-20 i Viborg Kommune tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-02-2021

1. Status på arbejdet med de tre udviklingsområder i Rammeaftale 2019-20 i Viborg Kommune blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Rammeaftale 2019-2020 indeholder følgende tre udviklingsområder:
  • Den nære psykiatri
  • Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
  • Effekt, kvalitet og progression som det bærende princip
 
Der er iværksat ti initiativer under udviklingsområdet ”den nære psykiatri”, to initiativer under udviklingsområdet ”fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme” samt to initiativer under udviklingsområdet ”effekt, kvalitet og progression som det bærende princip”.

Viborg Kommune indgår i arbejdet med otte ud af 14 initiativer.
 
Direktør for Børn og Unge Søren Jordhøj Aakjær vil på mødet præsentere arbejdet med initiativerne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/50123

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag godkende kommissorium for ny Stoholm Skole.

Indstilling

Direktør for Børn & Unge indstiller,
 
  1. at kommissorium for ny Stoholm Skole godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-02-2021

  1. Kommissorium for ny Stoholm Skole blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har med budgetforliget for 2021-24 aftalt, at der skal bygges en ny skole i Stoholm. Der er i budgetforliget aftalt følgende om den nye skole:
 
”Der afsættes yderligere 30 mio. kr. i 2024 og yderligere 30 mio. kr. i 2025. Pengene afsættes til en mere hensigtsmæssig placeret skole i Stoholm by og i forbindelse med Stoholm Kultur- og Idrætscenter. Børne- & Ungdomsudvalget anmodes om at udarbejde en procesplan, der kan indgå ved budgetlægningen for 2022-25.”
 
I alt er der afsat 119,9 mio. kr. til budgettet – 89,9 mio. kr. i det vedtagne budget 2021-24 og yderligere 30 mio. kr. i 2025, jf. budgetforliget.

Inddragelse og høring

Der nedsættes en administrativ styregruppe og en arbejdsgruppe bestående af bl.a. ledelses-, forældre og medarbejderrepræsentanter fra Stoholm Skole, samt en interessentgruppe med deltagelse af blandt andet Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Stoholm Borgerforening, lokale foreninger og bestyrelsen på Stoholm Skole. Herudover planlægges afholdelse af workshops med inddragelse af elever, medarbejdere og forældre.

Beskrivelse

Skolen skal som udgangspunkt bygges som en tosporet skole til ca. 450 elever, hvorved kapacitetsbehovet ifølge den seneste elevtalsprognose vil være dækket for det nuværende skoledistrikt. Den maksimale kapacitet vil være større, da de enkelte klasselokaler skal kunne rumme 28 elever.
 
Proces – faser i projektet
 
Fase 1: Vision
Første trin bliver at udarbejde en vision for den nye skole.
Lokalsamfundet i Stoholm inviteres til at bidrage med deres idéer og tanker om den nye skole, herunder hvordan det lokale liv skal udfolde sig i og omkring skolen og i samspil med Kultur- og Idrætscenteret.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkender visionen og aftalegrundlag for samarbejde med Kultur- og Idrætscenteret
 
Fase 2: Rådgiverudbud
Ud fra visionen for byggeriet udarbejder ekstern rådgiver et materiale, der skal fungere som grundlag for udpegning af arkitekt og ingeniør (totalrådgivning).
Opgaven har en størrelse hvor det skal i EU-udbud.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkender udbudsmaterialet.
 
Fase 3: Projektforslag og udbudsmateriale
Parallelt med fase 1 og 2 afklares de overordnede planforhold mht. lokalplan, trafikale forhold m.v., så disse er afklaret inden fase 3.
 
På baggrund af rådgiverudbuddet udvælges arkitekt og ingeniør (totalrådgivning). Rådgiver tegner skolen og udarbejder projektforslag og udbudsmateriale.
 
Fase 4: Licitation og byggeri
Den valgte rådgiver gennemfører licitation og påser byggeriets gennemførelse i løbende dialog med Viborg Kommune.
 
Fase 5: Indflytning og ibrugtagning
Den nye skole tages i brug i tredje kvartal 2025.
 
Det fulde kommissorium er vedlagt som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

 
Februar 2021
Behandling af kommissorium i Børne- og Ungdomsudvalget
2. halvår 2021 
Fase 1: Vision
4. kvartal 2021
Fase 2: Rådgiverudbud (totalrådgiver)
 
1. kvartal 2022- 4. kvartal 2022
 
Fase 3: Projektforslag og udbudsmateriale
 
1. kvartal 2023
Fase 4: Licitation og byggeri
3. kvartal 2025
Fase 5: Indflytning og ibrugtagning

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/42764

Resume

I perioden 16. december 2020 – 14. januar 2021 har det været muligt at indskrive sit barn til
den kommende 0. klasse. I indeværende sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om indskrivningen på de kommunale skoler.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
  1. at orienteringen om skoleindskrivningen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-02-2021

Orienteringen om skoleindskrivningen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

1.030 børn har alderen til at starte i 0. klasse. 86 % af de 1.030 børn er indskrevet via
webindskrivningen. Der er ikke angivet skoleønske for syv børn. De 1.030 børn er inkl. børn til friskoler/privatskoler og specialtilbud. Der er pt. søgt skoleudsættelse for seks børn.
 
255 børn har ikke ønsket deres distriktsskole. 100 har ønsket anden kommunal skole, fire har valgt hjemmeundervisning, og 151 børn er indskrevet på friskoler/privatskoler eller skoler i andre kommuner.
 
Dette svarer til 14,7 procent. Ved sidste års skoleindskrivning havde 173 børn ud af 1.044 børn ønsket friskoler/privatskoler eller skoler i andre kommuner, hvilket svarer til 16,6 procent.
 
Af de 100, som har ønsket anden kommunal skole, har 88 børn fået plads. 12 børn vil blive henvist til deres distriktsskole, da de ikke umiddelbart kan optages på de ønskede skoler efter frit skolevalg, da klasserne er fyldt op i hht. rammerne i Styrelsesvedtægten. Børnene vil blive tilbudt at komme på venteliste til de ønskede skoler, da der indtil skolestart kan ske ændringer i antallet af indmeldte elever på skolerne. Ligeledes kan der ske enkelte ændringer henset til den kommende visitation til skoleudsættelse og den løbende visitation til specialtilbud.   
 
Nedenstående skoler giver afslag på frit skolevalg.
 
Skoleønske efter frit skolevalg
Afviste elever
Hald Ege Skole
5
Nordre Skole
3
Overlund Skole
2
Søndre Skole
2
I alt
12
 
 
Detaljeret fordeling af skoleindskrivningen i forhold til den enkelte skole fremgår af bilag 1. Der er truffet beslutning om at oprette en Alfa klasse på Vestervang skole med opstart i skoleåret 2021/22. Klassen skal bestå af 4 visiterede elever og 16 almen elever. Efter dannelsen af Alfa klassen er der yderligere 28 elever i skoledistriktet og 10 elever med ønske om frit skolevalg. For at sikre en lige klassekvotient på årgangen i Alfa klassens opstart optages de 10 elever med ønske om frit skolevalg, så der dannes to klasser på 19 elever udover Alfa klassen på 20 elever.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Forældre, som på børnenes vegne søger andet skoledistrikt, får medio marts 2021 besked fra forvaltningen om, hvorvidt skoleønsket kan opfyldes.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Uddrag fra bilag til styrelsesvedtægten om indskrivning, optagelse af elever og tilladelser til andet skoledistrikt:
”Indskrivning af børn til obligatorisk børnehaveklasse til det kommende skoleår foregår i perioden den 16. december 2020 til den 14. januar 2021. Der er åbnet for webindskrivning i nævnte periode. Ved indskrivningen informeres forældrene om skoledistrikter og rammer for klassedannelsen. Endvidere orienteres forældrene om muligheden for at søge om optagelse af deres barn på anden skole end distriktsskolen og om muligheden for at søge om udsættelse af skolestart. Udsættelse af skolestart afgøres på visitationsmøde. Anmodningen skal ske i forbindelse med indskrivning.
 
Der er rullende skolestart på Hammershøj Skole med optag af elever 1. januar, 1. april, 1. august og 1. november. Indskrivningen foregår i den ovennævnte periode. Skolen sikrer igennem dialog med forældrene, at elever med optag 1. januar er indskrevet før jul.
 
Et barn skal efter forældrenes anmodning optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen.
 
Byrådet fastsætter rammer for klassedannelsen, herunder antallet af klasser på hver enkelt skole. Rammerne for klassedannelsen kan indeholde beslutning om hvor mange elever, der må være i hver klasse ved skoleårets start, og hvor mange der må optages i hver klasse i løbet af skoleåret, dog inden for folkeskolelovens rammer. Den endelige klassedannelse i forbindelse med børnehaveklasser sker den 1. marts.
 
De børn, der bor i et defineret skoledistrikt, har altid krav på at blive optaget på distriktsskolen. For at udnytte skolernes kapacitet mest hensigtsmæssigt, og for at der er plads til eventuelle tilflyttere i løbet af skoleåret, sættes der loft over, hvor mange elever der kan optages fra andre distrikter.
 
Optagelse af elever i anden skole end distriktsskolen må ikke udløse yderligere klasser. Der kan optages børn fra andet skoledistrikt til og med elev nr. 25 i hver klasse. Det betyder, at hvis der er 2 klasser med henholdsvis 13 og 14 elever er der plads til at optage yderligere 12 og 11 elever fra andre skoledistrikter, samtidig med at der er plads til 6 tilflyttere til skoledistriktet.
 
Ved flere ansøgninger, end der kan imødekommes, optages først elever med ældre søskende indskrevet på den ønskede skole. Ved eventuel lighed her går elever med de yngste søskende forud for øvrige. Hvis der herefter fortsat er flere, vil nærmere-boende går forud for fjernere-boende.
 
Det kan på den enkelte skole i konkrete tilfælde vurderes, om der kan optages elever ud over nummer 25.
 
Såfremt elevtallet i løbet af skoleåret på grund af tilflytning til skoledistriktet overstiger lovens max. elevtal på 28, er der ikke krav om ny klassedannelse. Byrådet kan godkende optagelse af både elev nr. 29 og 30.
Bilag

Sagsid.: 19/55431

Resume

På investeringsoversigten 2021–2024 er der afsat 16.827.000 kr. i rådighedsbeløb til et nyt børnehus Søndergaard.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard” med rådighedsbeløb i 2021.
2. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2021 til projektet.
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-02-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard” med rådighedsbeløb i 2021.
2. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2021 til projektet.
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

Sagsfremstilling

Historik

På anlægsoversigten for 2021-2024 blev der afsat budget til opførelse af nyt børnehus Søndergaard.
De nuværende bygningsmæssige forhold er af ældre dato, og er ikke længere tidssvarende. Det er derfor ikke vurderet rentabel, at totalrenoverer bygningerne i det nødvendige omfang.
Den tidligere rideskole er ophørt, og der er ikke længere heste på matriklen. Derfor er der blevet mulighed for at opføre et helt nyt og selvstændigt Børnehus i forbindelse med de eksisterende bygninger og legeplads.
 
Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en lokalplan for området.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På investeringsoversigten 2021-2024 er der afsat rådighedsbeløb til nyt børnehus Søndergaard. Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb:
 
Årstal
Beløb
2021
8.398.000
2022
8.429.000
 
Der er i alt afsat 16.827.000 kr.
 
Det samlede rådighedsbeløb på 16.827.000 kr. er afsat med henblik på etablering af et nyt børnehus Søndergaard. Der er anslået en foreløbig fordeling af børnegrupperne til ca. 70 børnehavebørn og ca. 25 vuggestuebørn/specialbørn. Børnetallet tilpasses de resterende pasningsbehov i området. Børnehuset bliver samlet ca. 900 m2.
Den endelige fordeling af de forskellige børnetal, vil blive lavet ud fra en yderligere behovsanalyse for hele området som helhed.
 
På nuværende tidspunkt søges der om frigivelse af 2.000.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at foretage indledende tekniske undersøgelser samt indgåelse af aftale med en ekstern totalrådgiver.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan under forudsætning af vedtagelse af lokalplan mm.:
Valg af Totalrådgiver medio forår 2021.
Projektering frem til start efterår 2021.
Udbud/licitation frem til medio efterår 2021
Byggeperiode frem til slut efterår 2022
Endelig aflevering slut 2022/ start 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 16/1159

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-02-2021

1. Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag