You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. april 2021 kl. 12:15

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/50606

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2021

 1. Orienteringerne blev taget til efterretning, med den bemærkning, at der til udvalgets juni møde fremlægges konkret forslag til evaluering af ordningen om fleksible dagtilbudspladser.

Sagsfremstilling

 • Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
 • Orientering og meddelelser fra direktøren og chefgruppen
 
 • Orientering om ”Barnet først”
 
 • Orientering om navnekonkurrence for ny skole i Bjerringbro. Forslag til navn skal godkendes på udvalgsmøde den 1. juni.
 
 • Orientering om fleksible dagtilbudspladser
 
Der er i alt 135 børn indmeldt på deltid pr. 1. marts.
 
Børnene fordeler sig på denne måde:
 
30 timers modul: 67 børn i alt – 21 børn i vuggestue og 46 børn i børnehave
4 dages modul: 68 børn i alt – 20 børn i vuggestue og 48 børn i børnehave
 
Ved ændringen af tilbuddet i august 2020 var der ca. 30 børn på deltid. Der vil blive foretaget en evaluering af ordningen efter august 2021.

Sagsid.: 21/11871

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes, og
 
2. at anlægsbudgettet vedrørende Ny Overlund Skole og hal nedsættes med 51.000.000 kr. i 2021 mod en tilsvarende forhøjelse af budgetforslaget i 2022.
 
Endvidere foreslår direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
3. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes, og
 
2. at anlægsbudgettet vedrørende Ny Overlund Skole og hal nedsættes med 51.000.000 kr. i 2021 mod en tilsvarende forhøjelse af budgetforslaget i 2022.
 
Endvidere indstiller Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
3. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger. Der gøres opmærksom på, at det korrigerede budget er UDEN eventuelle overførsler fra 2020 for så vidt angår serviceudgifterne, da det er usikkerhed om størrelsen af overførsler indtil Byrådet træffer beslutning herom 21. april 2021. En konsekvens af at forventede overførsler fra 2020 ikke er er indarbejdet i det korrigerede budget er at resultatet (forventede afvigelser) til budgetopfølgningen per 30/6 vil være ændret sammenholdt med budgetopfølgningen per 31/3.
 
I det forventede forbrug er der så vidt muligt også taget højde for et forventet forbrug på forventede overførsler. Da overførslerne ikke er endeligt godkendt, kan der være usikkerhed om størrelsen af de indmeldte forventninger til forbruget i det forventede regnskabsresultat.
 
I bilag nr. 4 kan ses, hvordan resultatet vil se ud, hvis de overførsler, Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet det 14 april har indstillet til byrådet, godkendes.
 
For alle andre poster end serviceudgifterne, er forventede overførsler indarbejdet i det korrigerede budget, da der ikke har været tilsvarende usikkerhed omkring størrelsen af disse overførsler.
 
Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus =
mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
 Opr.
 Korr.
31. marts
I forhold til opr. budget
I forhold korr.budget
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
      Skoler og klubber
975,3
975,5
973,9
-1,5
-1,6
      Dagtilbud
419,6
416,9
406,0
-13,6
-11,0
      Familieområdet
315,0
315,6
335,6
20,6
20,0
Serviceudgifter i alt
1.709,9
1.708,0
1.715,4
5,5
7,4
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
108,4
120,8
61,6
-46,8
-59,2
 
Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. På det decentrale område viser det forventede resultat et merforbrug på ca. 10 mio. kr., mens der centralt forventes mindreforbrug på ca. 12 mio. kr., der bl.a. skyldes at den afsatte pulje til fremtidens folkeskole endnu ikke er fuldt udmøntet. Herudover mindreudgifter til kompetenceudvikling samt forventede mindreudgifter/merindtægter på det mellemkommunale område.
 
Vedrørende dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 11,0 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter til søskendetilskud, højere forældrebetaling som følge af forhøjet takst pr. 1/5-21 samt akkumulerede huslejebesparelser vedrørende bygninger der tidligere var lejet, men som for en del år siden blev købt af Viborg Kommune.
 
På familieområdet forventes et merforbrug på 20 mio. kr.
Merforbruget kan blandt andet forklares af dyrere enkeltsager, en stigning i antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, og at der generelt ses et stigende behov for støtte til børn, unge og familier i kommunen. Dette understøttes ved opgørelse over antallet af børn, der underrettes om i kommunen, hvor der fra 2016 til 2019 er registreret en stigning på 33 procent. Ligeledes ses en stigning i andelen af børn, som diagnosticeres med en psykiatrisk diagnose fra 2015 til 2019. Eksempelvis er der sket en stigning på 26 % i andelen af børn og unge, som i perioden er blevet diagnosticeret med autisme, mens der er 30 % flere børn og unge, der er blevet diagnosticeret med angst.
Udfordringen er der således ikke kun i 2021, men indgår også som budgetudfordring i budgetforslag 2022-2025.
 
anlæg forventes der et mindreforbrug i 2021 på 59,2 mio. kr.
Den primære forklaring er udskydelsen af Ny Overlund Skole. I denne sag foreslås mindreforbruget vedrørende udskydelsen overført til anlægsbudgettet for 2022. 
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag nr. 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2021 og budgetlægningen i 2022-2025 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2022-2025 samt de største projekter med beløb i 2021 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Børne- og Ungdomsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/3567

Resume

Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025 er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres. Desuden tilrettes det eksisterende anlægsbudget i det omfang gennemførelsen af anlægsprojekterne rykker sig tidsmæssigt.

Indstilling

Direktøren Børn og Unge indstiller, 
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget,
2. at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes, og
3. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og eventuel tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2021

 1. De tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget blev godkendt
 2. Følgende anlægsønsker sendes i høring jf. tidligere vedtagne procesplan:
  • Fornyelse af det fysiske læringsmiljø i skolernes faglokaler
  • Alsidige og sikre legepladser i dagtilbud
  • Mindre anlægsønsker i dagtilbud
  • Kapacitetsudvidelse på autismeområdet - tilbygning til ca. 30 elever
  • Kapacitetsudvidelse på autismeområdet - igangværende udvidelse af A-klasser på Egeskovskolen
 Følgende driftsønsker sendes i høring:
 • Merbevilling til Familieområdet til nedbringelse af ventetid på indsatser og støtte

Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

I perioden 29. april 2021 til 13. maj 2021 sender Børne- og Ungdomsudvalget deres budgetforslag til drøftelse i MED-udvalg, bestyrelser mv.

Beskrivelse

I de følgende afsnit er anført dele af budgethæftet, som udvalget skal drøfte. Budgethæftet bliver vedlagt som bilag på udvalgets møde i juni.

Forslag til driftsbudget

 
Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2021-2024, som byrådet vedtog i oktober 2020. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget som udgangspunkt selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. På nuværende tidspunkt indgår en budgetudfordring vedrørende familieområdet i forbindelse med nedbringelse af ventetid på indsatser og støtte.
 
Budgetudfordringen kan blandt andet forklares af dyrere enkeltsager, en stigning i antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, og at der generelt ses et stigende behov for støtte til børn, unge og familier i kommunen. Dette understøttes ved opgørelse over antallet af børn, der underrettes om i kommunen, hvor der fra 2016 til 2019 er registreret en stigning på 33 procent. Ligeledes ses en stigning i andelen af børn, som diagnosticeres med en psykiatrisk diagnose fra 2015 til 2019. Eksempelvis er der sket en stigning på 26 procent i andelen af børn og unge, som i perioden er blevet diagnosticeret med autisme, mens der er 30 procent flere børn og unge, der er blevet diagnosticeret med angst.
 
Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet
 
Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i bilag 1. Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realitisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
Den tekniske tilretning fremgår af bilag nr. 1. I alt er der tekniske ændringer på -15,2 mio. kr. i 2022, -37,0 mio. kr. i 2023, 97,9 mio. kr. i 2024 og 5,2 mio. kr. i 2025. De væsentligste ændringer er Ny Overlund skole og Stoholm skole.
Budgettet på 51 mio. kr. i 2022 vedrørende Ny Overlund Skole og hal kræver, at byrådet godkender denne overførsel fra 2021 på maj-mødet, når koncernsagen for budgetopfølgningen behandles.
 
Forslag til anlægsbudget
 
Der gøres status på, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. De nye anlægsønsker er vist i bilag 1:
 • Fornyelse af det fysiske læringsmiljø i skolernes faglokaler
 • Alsidige og sikre legepladser i dagtilbud
 • Mindre anlægsønsker i dagtilbud
 • Kapacitetsudvidelse på autismeområdet - tilbygning til ca. 30 elever
 • Kapacitetsudvidelse på autismeområdet - igangværende udvidelse af A-klasser på Egeskovskolen
 
Foreløbige idéoplæg er vedhæftet som bilag nr. 2-6. De endelige idéoplæg vil blive forelagt udvalget på junimødet.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 1. juni 2021. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/14424

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget behandler forslag om ændring af styrelsesvedtægterne for Ungdomsskolen og folkeskolen samt bilaget til styrelsesvedtægten for folkeskolen med henblik på udtalelse i bestyrelserne.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til,
 • om styrelsesvedtægten for folkeskolen fastholdes uden, at forældrenes antal af stemmer i forbindelse med skolebestyrelsesvalg præcises,
 • eller det præcises, at forældrene har én stemme,
 • eller det præcises, at forældrene har et antal stemmer svarende til det antal forældrerepræsentanter, der skal vælges til bestyrelsen
 
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 • at det reviderede bilag til folkeskolernes styrelsesvedtægt godkendes til udtalelse i skolebestyrelserne
 • at den reviderede styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen godkendes til udtalelse i ungdomsskolebestyrelsen

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2021

 1. Det præcises, at forældrene har et antal stemmer svarende til det antal forældrerepræsentanter, der skal vælges til bestyrelsen
 
 1. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,
 • at det reviderede bilag til folkeskolernes styrelsesvedtægt godkendes til udtalelse i skolebestyrelserne
 • at den reviderede styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen godkendes til udtalelse i ungdomsskolebestyrelsen

Sagsfremstilling

Historik

Jævnfør folkeskolelovens § 41 skal kommunalbestyrelsen fastsætte en vedtægt for, hvordan kommunens skoler skal styres. Det sker efter udtalelse fra skolebestyrelserne. Vedtægten skal fastsætte de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen. Beslutninger om skolestruktur med videre skal fremgå af et bilag til vedtægten.
 
Det fremgår ligeledes af ungdomsskolelovens § 8 stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler for ungdomsskolens opgaver. Vedtægten kan ændres efter, at der er indhentet udtalelse fra ungdomsskolens bestyrelse.
 
De gældende styrelsesvedtægter for folkeskolen og Ungdomsskolen er godkendt i Byrådet den 20. november 2019 (sag nr. 5). Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 4. juni 2019, at bilaget til folkeskolens vedtægt kan konsekvensrettes administrativt efter politisk behandling af sager, der berører indholdet af bilaget (sag nr. 2).
 
Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres i denne sag for forslag om ændringer i vedtægterne og bilaget til styrelsesvedtægten for folkeskolen. Forslagene til ændringerne beskrives i den efterfølgende sagsfremstilling.

Inddragelse og høring

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget vælger at indstille de foreslåede ændringer til behandling i Byrådet, sendes ændringerne til vedtægterne for folkeskolen og Ungdomsskolen til udtalelse i bestyrelserne i perioden fra den 28. april til d. 17. maj 2021.

Beskrivelse

Valg til forældrebestyrelsen
Styrelsesvedtægten for folkeskolen beskriver bl.a. sammensætningen af skolebestyrelsen og valg til skolebestyrelsen (se evt. bilag 1 til orientering).
 
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en skole om, hvor mange stemmer forældre kan afgive i forbindelse med valg til skolebestyrelsen. Dette er ikke beskrevet i den gældende vedtægt, og det er heller ikke beskrevet i lovgivningen. Der kan i dag være forskellig praksis på skolerne, hvor forældrene tildeles enten en stemme eller flere stemmer, eksempelvis et antal stemmer svarende til det antal forældrerepræsentanter, der skal vælges til bestyrelsen. Det formodes, at baggrunden for at tildele forældrene mere end en stemme er, at det øger sandsynligheden for, at det vælges en fuld bestyrelse. Forældrenes antal stemmer påvirkes ikke af, hvor mange børn de har indskrevet på skolen.
 
Uanset at der kan være forskellig praksis for antallet af stemmer, har forældrene lige mulighed for at gøre deres indflydelse gældende i valget af skolebestyrelse. Det indstilles, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om vedtægten fastholdes i sin nuværende form eller om der indføres en præcisering af, hvor mange stemmer forældrene kan afgive.   
 
Oprettelse af Alfa-klasser og ny skole i Bjerringbro
Bilaget til skolernes styrelsesvedtægt indeholder en beskrivelse af skolestrukturen, som konsekvensrettes i overensstemmelse med beslutningen om at oprette Alfa-klasser på Vestervang Skole og at etablere en ny skole i Bjerringbro fra d. 1. august 2021 (se bilag evt. 2).
 
Skoleindskrivning
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 25. februar 2020 (sag nr. 3), at der skulle udarbejdes en sag om den fremadrettede proces for skoleindskrivningen, og at der prioriteres midler indenfor nuværende budget til en kampagne for folkeskolen som forældrenes førstevalg.
 
Det indstilles i indeværende sag, at perioden for indskrivning til børnehaveklassen ændres i bilaget til skolernes styrelsesvedtægt, så den i stedet for at vare en måned fra midt december til midt januar varer 14 kalenderdage. Derudover indstilles, at skoleindskrivningen starter den første skoledag efter juleferien. Erfaringen viser, at hovedparten af forældrene typisk indskriver deres barn i starten af perioden, og at indskrivningen derefter ebber ud. Det er derfor forventningen, at en 14 dages periode er tilstrækkelig til, at flertallet af forældre vil indskrive deres barn til børnehaveklasse. Samtidig startes skoleindskrivningen også først i det kalenderår, hvor barnet skal indskrives i skole, så processen afkortes for forældrene. Med hensyn til at gennemføre en kampagne i forbindelse med skoleindskrivningen, vil kampagnen skulle afvikles i december måned, så forældrene bliver opmærksomme på skoleindskrivningen før starten i januar.
 
Det indstilles, at det slettes fra bilaget, at den endelig skoledannelse i forbindelse med børnehaveklasser sker d. 1. marts. Hvis en skole efter afslutningen af skoleindskrivningen har en klasse med 28 distriktselever, og der før skoleårets start flytter en ny elev til distriktet, vil der skulle dannes en ny klasse. Styrelsesvedtægten sætter en begrænsning for, at der kun optages elever efter frit skolevalg til og med elev nr. 25 for at sikre plads til tilflyttere, men i perioden efter skoleindskrivningen og frem til skolestart kan der ske ændringer. Det foreslås derfor, at sætningen om endelig klassedannelse for børnehaveklassen slettes. Rammerne for klassedannelse i børnehaven findes i folkeskolelovens § 25 stk. 2: ”Ved fordeling af børn i kommunens skoler skal det tilstræbes, at den enkelte klasse kan bevares samlet på de følgende trin i grundskolen, jf. dog stk. 3. Den endelige klassedannelse skal finde sted senest ved udgangen af børnehaveklassen”. 
 
Endelig indstilles, at bilagets eksempel på optag af elever efter frit skolevalg tilpasses, så det fremgår tydeligere, at der kan optages elever efter frit skolevalg op til elev nr. 25 i hver klasse.
 
Ungdomsskolen
Det fremgår i dag af vedtægten for ungdomsskolen, at der vælges 3 repræsentanter for skolebestyrelserne, 1 fra hvert af de 3 områder (Nord, Vest og Øst) til ungdomsskolens bestyrelse (se evt. bilag 3). Der arbejdes ikke længere med en opdeling i de 3 områder, og det indstilles derfor, at der i stedet vælges en repræsentant for skolebestyrelserne.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Hvis Børne- og Ungdomsudvalget godkender ændringerne, sendes de til udtalelse i Ungdomsskolebestyrelsen og skolebestyrelserne i perioden fra den 28. april til d. 17. maj 2021. Udtalelserne behandles på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 1. juni 2021.
 
Styrelsesvedtægten for Ungdomsskolen og bilaget til styrelsesvedtægten for folkeskolen kan træde i kraft efter godkendelse i Byrådet den 19. maj 2021 (AFKLARES).

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Følgende fremgår af folkeskoleloven omkring fastsættelse af styrelsesvedtægt for folkeskolen:
§ 41. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:
1) Skolebestyrelsernes sammensætning.
2) Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.
3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.
Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.”
 
Følgende fremgår af ungdomsskolelovens §8 omkring styrelsesvedtægten:
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.
Bilag

Sagsid.: 21/5892

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget gives med denne sag en status på arbejdet med implementering af madordning i børnehuset Åkanden.

Indstilling

Direktøren for Børn & unge indstiller,
 
 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på udvalgsmøde den 23. marts 2021 bl.a. at anmode forvaltningen om at arbejde videre med etablering af en madordning i Åkanden.
 
Ud fra en samlet vurdering har ledelsen besluttet at arbejde videre med etablering af et produktionskøkken i Åkanden med en kapacitet til madproduktion til det nuværende børneantal på 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. I beslutningen om at etablere et produktionskøkken er der bl.a. lagt vægt på, at der med et produktionskøkken skabes mulighed for pædagogiske aktiviteter i form af lærings- og sansemæssige oplevelser. Det er ikke muligt inden for de eksisterende fysiske rammer at lave et produktionskøkken med en større kapacitet. 
 
I tilknytning til etableringen af produktionskøkkenet undersøges også muligheden for en kvalificering af børnefaciliteterne, så der med forholdsmæssige få ændringer etableres bedre grupperum, bedre fælles spise/legerum, akustikforbedringer samt flytning af garderober. Endvidere undersøges muligheden for etablering af overdække til legepladsen. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Etableringen af produktionskøkken sker inden for dagtilbudsområdet eksisterende ramme.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/25660

Resume

På baggrund af en henvendelse fra Ankestyrelsen, skal Byrådet med denne sag godkende praksis for boligplacering af uledsagede flygtningebørn i Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at den nuværende praksis for støtte til uledsagede flygtningebørn godkendes, som beskrevet i svar til Ankestyrelsen den 17. september 2019 godkendes. 
 2. at redegørelsen, suppleret med nærværende sagsfremstilling, genfremsendes til Ankestyrelsen, som svar på Ankestyrelsens henvendelse af 26. marts 2020.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at den nuværende praksis for støtte til uledsagede flygtningebørn, som beskrevet i svar til Ankestyrelsen den 17. september 2019, godkendes. 
 2. at redegørelsen, suppleret med nærværende sagsfremstilling, genfremsendes til Ankestyrelsen, som svar på Ankestyrelsens henvendelse af 26. marts 2020.

Sagsfremstilling

Historik

Ankestyrelsen traf den 13. oktober 2017 afgørelse i fire konkrete underretningssager om Viborg Kommunes anbringelser af uledsagede flygtningebørn på eget værelse med socialpædagogisk støtte. Ankestyrelsen traf i alle sagerne afgørelse om, at der ikke skulle etableres yderligere støtte foranstaltninger til børnene, men udtalte i afgørelserne kritik af, at børnene var blevet placeret på eget værelse.
 
Den 4. september 2018 bad Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed om redegørelse vedrørende kommunens anbringelser af flygtningebørn på eget værelse.
 
Den 26. oktober 2018 modtog Ankestyrelsen kommunens redegørelse af 13. september 2018.
 
Den 25. juli 2019 anmodede Ankestyrelsen på baggrund af den fremsendte redegørelse om
byrådets bemærkninger om følgende:
 
 • Ankestyrelsen skal anmode byrådet i Viborg Kommune om at oplyse, hvad kommunen vil gøre for at sikre, at der ikke fremover placeres uledsagede flygtningebørn på eget værelse, hvis børnene ikke er i målgruppen herfor, fordi de har behov for mere end begrænset personlig støtte.
 
Vi beder herunder byrådet om at oplyse, om sådanne børn fremover vil
blive placeret på andre steder end på UngBo, eller om kommunen vil
sikre sig, at der sker en godkendelse af UngBo som opholdssted.
 
Det fremgik endvidere af Ankestyrelsens anmodning, at:
 
 • Ankestyrelsen har i afgørelserne af 13. oktober 2017 vurderet, at drengene fik den nødvendige støtte på UngBo. Ankestyrelsen har kun kritiseret, at kommunen i strid med vejledningen har anbragt børnene på eget værelse.
Og at:
 
 • Udtalelsen retter sig alene mod Viborg Kommunes fremadrettede praksis på området.
 
Den 17. september 2019 fremsendte forvaltningen i Viborg Kommune en redegørelse til Ankestyrelsen vedr. kommunens fremadrettede praksis. Det fremgik heraf at: 
 
”Praksis i Viborg Kommune
Kommunen skal træffe afgørelse om foranstaltninger, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ung med særlige behov for støtte.
 
Kommunen kan blandt andet iværksætte hjælpen i form af anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted. Anbringelsessteder for børn og unge kan eksempelvis være egne værelser eller opholdssteder jf. servicelovens § 52, stk. 1, og stk. 3, nr. 7, samt § 66, stk. 1, nr. 4 og 5.
 
Når Viborg Kommune modtager en uledsaget ung, laves der en konkret og individuel vurdering af barnets/den unges behov på det foreliggende grundlag.
 
Herunder foretages der en vurdering af, om den unge er i målgruppen for anbringelse på f.eks. et opholdssted, eller om den unge alene har behov for begrænset støtte.
 
Viborg Kommune følger de unges udvikling, og ved ændringer i de unges behov vil der blive foretaget en revurdering af støtte behov. Dette kan både være en ændring mod mere eller mindre indgribende indsatser. Det skal bemærkes, at de uledsagede børn/unge,  som udgangspunkt altid vurderes at have behov for støtte, og at de ikke placeres i eget værelse uden, at der tilknyttes relevant støtteforanstaltning.”
 
Det skal i forlængelse af besvarelsen fra 17. september 2019 fra Viborg Kommune præciseres, at der alene anbringes uledsagede mindreårige flygtninge på eget værelse, hvis det vurderes, at de alene har behov for begrænset støtte. Såfremt det vurderes, at de uledsagede mindreårige måtte have behov for yderligere støtte, så vil de uledsagede ikke blive placeret på eget værelse. 
 
Endvidere var der i besvarelsen udarbejdet en oversigt over de forskellige boformer, som de uledsagede flygtningebørn havde været visiteret til i perioden 2016-2019, hvoraf anbringelse på eget værelse var en af flere muligheder.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ankestyrelsen har ved henvendelse af 26. marts 2021 skrevet følgende:
 
”Det fremgår ikke af redegørelsen om Ankestyrelsens udtalelse har været forelagt og behandlet på byrådsmøde i Viborg Kommune sådan som vi bad om i vores udtalelse af 25. juli 2019.
 
Vi beder på den baggrund byrådet i Viborg Kommune om at behandle sagen på næstkommende byrådsmøde, og sende en udtalelse inden for 2 måneder fra modtagelsen af dette brev.”
 
Med henvisning til Ankestyrelsens anmodning af 26. marts 2021 forelægges Ankestyrelsens henvendelser af 25. juli 2019 og forvaltningens praksis vedr. støtte til uledsagede flygtningebørn med denne sag til politisk drøftelse og godkendelse.
 
Ankestyrelsens anmodning af 26. marts 2021 er vedlagt som bilag til sagen. Heraf fremgår tillige Ankestyrelsens tidligere henvendelser, samt forvaltningens svar af 17. september 2019.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/1159

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2021

 1. Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes med den ændring, at der den 11. maj 2021 afholdes ekstra ordinært møde.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag