You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 9. juni 2021 kl. 14:00

Mødested M.4.3/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Stine Damborg Hust
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/4427

Resume

Der har været afholdt licitation vedr. etablering af ny Klub Valhalla med ny beliggenhed ved Nordre Skole. Det indkomne licitationsresultat vil medføre en budgetoverskridelse på 3,5 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til et samlet anlægsbudget på 10,1 mio. kr. Den eksterne rådgiver, Rambøll, har udarbejdet forslag til en række besparelser, som vil kunne reducere overskridelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne-og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes,
2. at byggeriet igangsættes,
3. at den manglende finansiering på 3.500.000 kr. findes ved besparelser på projektet for 1.500.000 kr. og ved at finde yderligere finansiering til projektet for 2.000.000 kr.,
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 11.093.000 kr. til kontoen ”Flytning af Klub Valhalla” med rådighedsbeløb på 5.093.000 kr. i 2021 og med rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. i 2022,
5. at en udgift på 9.093.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til ”Flytning af Klub Valhalla”, og
6. at den resterende udgift på 2.000.000 kr. finansieres ved, at der i anlægsbudgettet for 2022-25 afsættes yderligere rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2022 til kontoen ”Flytning af Klub Valhalla”.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-06-2021

Udvalgsmedlem Stine Damborg Hust var fraværende under punktet.
 
Børne-og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes,
2. at byggeriet igangsættes,
3. at den manglende finansiering på 3.500.000 kr. findes ved besparelser på projektet for 1.500.000 kr. og ved at finde yderligere finansiering til projektet for 2.000.000 kr.,
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 11.093.000 kr. til kontoen ”Flytning af Klub Valhalla” med rådighedsbeløb på 5.093.000 kr. i 2021 og med rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. i 2022,
5. at en udgift på 9.093.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til ”Flytning af Klub Valhalla”, og
6. at den resterende udgift på 2.000.000 kr. finansieres ved, at der i anlægsbudgettet for 2022-25 afsættes yderligere rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2022 til kontoen ”Flytning af Klub Valhalla”.

Sagsfremstilling

Historik

På møde den 22. april 2020 (sag nr. 1) besluttede Byrådet efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 24. marts 2020 at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Flytning af Klub Valhalla” med rådighed i 2020, og at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern totalrådgiver.
 
På møde den 24. november 2020 (sag nr. 1) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at godkende projektforslaget.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt møder i styregruppen, som består af repræsentanter fra klubben, skolen, Børn & Unge forvaltningen, Ejendomme & Energi samt Rambøll Arkitekter.

Beskrivelse

På anlægsprojektet er Rambøll Arkitekter antaget som totalrådgiver. De har udarbejdet udbudsmaterialet, og der har været afholdt licitation.
 
Inden projektet blev sat i licitation, blev det ud fra Rambølls rådgivning tilpasset på styregruppemøder med henblik på, at licitationsresultatet kunne ligge inden for det afsatte budget. Rambøll har efter licitationsresultatet fremlagt en række yderligere besparelsesmuligheder:
 
 
Besparelser
Beløb
Græs på tag og etablering af tagterrasse
600.000
Siddetrappe (til tagterrasse)
400.000
1. sal inde i bygningen
500.000
Nedsætte budget til uforudsete udgifter til 800.000 kr.
300.000
Øvrige
300.000
I alt
2.100.000
 
Forvaltningen indstiller, at der indarbejdes besparelser i projektet på 1.500.000 kr., hvilket indebærer, at der skal findes yderligere finansiering til projektet for 2.000.000 kr. De konkrete besparelser udvælges af projektets styregruppe. Det vurderes, at der vil ske væsentlige ændringer til bygningens udvendige udseende og funktion i forhold til projektforslaget.
 
Følgende beløb er afsat til projektet på investeringsoversigten:
År
Beløb
 
2020
4.000.000 kr.
1.000.000 kr. frigivet i Byrådet den 22. april 2020
2021
6.093.000 kr.
Ikke frigivet
 
10.093.000 kr.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektering, udbud og licitation frem til juni 2021.
Byggeperioden er planlagt frem til september 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/8885

Resume

Der opleves for øjeblikket markante prisstigninger på byggerier. Børne- og Ungdomsudvalget har netop modtaget et licitationsresultat på opførelse af ny Klub Valhalla, som overstiger anlægssummen væsentligt. På den baggrund drøftes det, hvordan Børne- og Ungdomsudvalget vil forholde sig til kommende licitationsresultater, hvor der må forventes betydelige prisstigninger.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at det drøftes, hvordan Børne- og Ungdomsudvalget vil forholde sig til kommende licitationsresultater, hvor der må forventes betydelige prisstigninger.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-06-2021

Udvalgsmedlem Stine Damborg Hust var fraværende under punktet.
 
Ved betydelige prisstigninger skal der ske en prioritering af hvilke anlægsopgaver, der skal prioriteres og hvilke der evt. vil kunne udskydes.

Sagsfremstilling

Historik

Der er netop indkommet licitationsresultat for Klub Valhalla, som overskrider anlægssummen væsentligt. Denne konkrete sag behandles som en særskilt sag på dagens møde.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Det drøftes, hvordan Børne- og Ungdomsudvalget vil forholde sig kommende licitationsresultater, hvor der må forventes væsentlige prisstigninger, som ikke har været forudsat, da projektforslaget blev godkendt. Mulighederne er fx
 
-         Kan der findes besparelser i det enkelte projekt, så anlægsbudgettet kan overholdes?
-         Er der andre anlægsprojekter inden for Børne- og Ungdomsudvalget, der kan udskydes eller reduceres i omfang?

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/28306

Resume

Ved det seneste valg til frokostordninger på dagtilbudsområdet i efteråret 2020, blev der tilvalgt frokostordninger i Børnehuset Åkanden og Børnehaven Søløven. Der vil derfor være en udgift til etablering af køkkener i de to institutioner i år.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at det drøftes, hvordan etablering af køkkener i Børnehuset Åkanden og Børnehaven Søløven kan finansieres, og
2. at det drøftes, hvordan fremtidige investeringer i produktionskøkkener/modtagekøkkener på dagtilbudsområdet kan finansieres.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-06-2021

Udvalgsmedlem Stine Damborg Hust var fraværende under punktet.
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at Børne- og Ungdomsudvalgets budgethæfte til budgetforhandlingerne i 2022 suppleres med et forslag om, at der til dagtilbudsområdet i årene: 2022, 2023 og 2024 afsættes 2 mio. kr., til etablering af modtagerkøkkener og produktionskøkkener, samt renovering af eksisterende køkkener.

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 23.02.2021 (sag nr. 7) at anmode forvaltningen om at arbejde videre med etablering af en madordning i Åkanden.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Det er forældrene til børn i de enkelte kommunale børnehuse og
bestyrelserne i de selvejende børnehuse, der vælger, om de vil
have en kommunal frokostordning. Det sker gennem en afstemning via børnenettet hvert andet år.
 
Der foreligger ikke noget krav om etablering af produktionskøkkener i forbindelse med forældrenes tilvalg af madordninger i de enkelte dagtilbud. Dagtilbuddet kan således vælge at modtage mad udefra, og der vil i den forbindelse alene skulle etableres et modtagekøkken. Begge dele vil medføre anlægsudgifter af mindre eller større omfang. Driften af madordningerne er delvist finansieret ved forældrebetaling, men der følger for det enkelte dagtilbud driftsomkostninger i form af personaleressourcer.
 
Etablering af køkkener:
 
Ved den seneste afstemning blev der tilvalgt frokostordninger i Børnehuset Åkanden under Vestfjends Børnehuse og Børnehaven Søløven under Sparkær LBO.
 
I Børnehuset Åkanden skal der etableres et produktionskøkken til en samlet pris på 1.516.952 kr. I Børnehaven Søløven skal der etableres et modtagekøkken til en samlet pris på 491.652 kr.
 
Mulig finansiering kan ske af centrale konti på politikområdet dagtilbud. Her der bl.a. et overskud vedr. opsparede huslejebesparelser på 3,7 mio. kr., som vil kunne finansiere udgiften.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/50603

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare
ved at trykke på ”Godkend”