You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Stine Damborg Hust
Fraværende Simon Højer
Bemærkninger Der blev afholdt temamøde kl. 12-13.

Sagsid.: 20/50606

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
1. at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-10-2021

Orienteringerne blev taget til efterretning

Sagsfremstilling

 • Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
 
 • Orientering og meddelelser fra direktøren og chefgruppen
 
 • Skolebestyrelsesvalg – suppleringsvalg på Overlund Skole
 
På Overlund Skole afholdes der i løbet af efteråret 2021 suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Der skal vælges to forældrerepræsentanter samt mindst to stedfortrædere.
 
Valgbestyrelsen består af skolens leder, som er formand for valgbestyrelsen, formanden for skolebestyrelsen samt et forældrevalgt medlem af den nuværende skolebestyrelse.
 
Valgmøde afholdes den 11. oktober 2021. Der kan ske opstilling af kandidater til skolebestyrelsesvalget på evt. forældremøder inden valgmødet, på valgmødet eller direkte til skolens kontor senest den 12. oktober 2021 kl. 12.00.
 
Hvis der ikke opnås fredsvalg, afholdes valget elektronisk i perioden 9. – 15. november 2021
 
Tidsplan for afvikling af suppleringsvalg er vedhæftet.
Bilag

Sagsid.: 21/20904

Resume

Der afrapporteres på fase 1 i den igangværende analyse af kapacitet og struktur på dagtilbudsområdet, hvor der er lavet en afdækning af den nuværende struktur og forventningerne til det fremtidige kapacitetsbehov. Med baggrund i denne afdækning drøftes rammerne for det videre arbejde i forhold til at udarbejde forslag til eventuel ny struktur og/eller ny økonomisk tildelingsmodel.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1. at orientering om afdækning af den nuværende struktur og forventninger til det fremtidige kapacitetsbehov tages til efterretning,
 2. at rammerne for det videre arbejde drøftes herunder, om der skal arbejdes videre med forslag til en ny struktur og/eller en ny tildelingsmodel, og
 3. at udvalget drøfter, hvilke principper, der skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af eventuelle scenarier for en ny struktur og/eller ny tildelingsmodel.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-10-2021

 1. Orientering om afdækning af den nuværende struktur og forventninger til det fremtidige kapacitetsbehov blev taget til efterretning,
 2. Der skal både arbejdes videre med evt. forslag til en ny struktur og en ny tildelingsmodel
 3. Følgende forslag til principper for udarbejdelse af eventuelle scenarier for en ny struktur og en ny tildelingsmodel sendes i høring i områdebestyrelser og MED-udvalg på dagtilbudsområdet med henblik på endelig godkendelse af principperne på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet i november:
 
Forslag til princip nr. 1: Økonomisk bæredygtighed fx
 • at ressourcerne bruges effektivt, så der fastsættes et spænd for, hvor stor udgiften pr. barn må være
 • at det er muligt at tage socialøkonomiske hensyn i budgettildelingen
 • at det enkelte dagtilbud har en størrelse, så det ikke er ekstraordinært økonomisk sårbart overfor udsving i børnetallet
 
Forslag til princip nr. 2: Faglig bæredygtig fx
 • at personalegruppen er stor nok til, at den kan rumme de nødvendige faglige kompetencer og muligheder for faglig sparring
 • at normeringen (forholdet mellem antal pædagoger og børn) er tilstrækkelig, og at der kan opretholdes en hensigtsmæssig normering i hele åbningstiden
 
Forslag til princip nr. 3: De fysiske rammer fx
 • at der er et tilstrækkeligt antal kvadratmeter pr. barn, og at de fysiske rammer kan bruges aktivt til at strukturere praksis og børns aktiviteter
 • at bygningstilstanden kan have betydning for, hvilke institutioner, der skal indgå i eventuel ny struktur
 • at den samlede bygningsmasse tilpasses, så der ikke er overflødige kvadratmeter, der skal vedligeholdes
 
Forslag til princip nr. 4: Demografisk udvikling fx
 • at kapaciteten og strukturen tilpasses, så den matcher pasningsbehovet i de kommende år
 
Forslag til princip nr. 5: Nærhed mellem dagtilbud og folkeskole, så et dagtilbud tilhører primært et skoledistrikt fx
 • at nærhed påvirker forudsætningerne for at skabe gode overgange

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med budgetforliget for budget 2020-23 blev det aftalt, at Børne- og Ungdomsudvalget i den kommende budgetperiode skal ”fremlægge forslag til en strukturændring på dagtilbudsområdet og/eller en ny tildelingsmodel, der tager bedre hensyn til den geografisk skæve fordeling af stigningen i børnetallet”.
 
På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 10. august 2021 (sag nr. 4)  blev kommissorium for analyse af struktur og kapacitet på dagtilbudsområdet vedtaget.

Inddragelse og høring

De foreløbige analyseresultater har været præsenteret i mødeforum for dagtilbudslederne inklusiv de selvejende institutioner på møde den 14. september 2021. På mødet drøftede lederne, hvilke udfordringer de ser for deres dagtilbud i den nuværende struktur. Hovedpointerne herfra er opsummeret i sagsfremstillingen nedenfor.
 
I den videre proces inddrages MED-udvalgene på områdeniveau og områdebestyrelserne i forhold til at drøfte de principper, som skal danne udgangspunkt for udarbejdelse scenarier for en ny struktur og/eller en ny tildelingsmodel.
 
Områdebestyrelsernes formænd og næstformænd er inviteret til et temamøde med Børne- og Ungdomsudvalget den 14. oktober 2021, hvor forslag til principper drøftes. I perioden den 12. oktober til primo november drøftes forslag til principper i MED-systemet ligesom, at områdebestyrelserne kan indsende yderligere bemærkninger. Senere i processen vil der ske høring af forslag til ny struktur og/eller en ny tildelingsmodel.

Beskrivelse

Afdækningen af den nuværende struktur og det fremtidige kapacitetsbehov er belyst i nogle slides, der kan ses som bilag nr. 1.
 
Med udgangspunkt i en gennemgang af disse slides lægges der op til en drøftelse af den nuværende struktur og økonomiske vilkår for dagtilbuddene. Det drøftes, om den videre opgave bliver at udarbejde forslag til en ny struktur og/eller en ny tildelingsmodel. Med henblik på efterfølgende høring drøftes forslag til de principper, der skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af eventuelle scenarier for en ny struktur og/eller ny tildelingsmodel.
 
Nedenstående forslag er samme principper, som Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på mødet den 10. august 2021 (sag nr. 4). Under hvert princip fremgår nogle af konklusionerne fra den afdækkende analyse.
 
Forslag til princip nr. 1: Økonomisk bæredygtighed fx
 • at ressourcerne bruges effektivt, så der fastsættes et spænd for, hvor stor udgiften pr. barn må være
 • at det er muligt at tage socialøkonomiske hensyn i budgettildelingen
 • at det enkelte dagtilbud har en størrelse, så det ikke er ekstraordinært økonomisk sårbart overfor udsving i børnetallet
 
Den afdækkende analyse viser, at det varierer betydeligt, hvor meget en institutionsplads koster på tværs af tilbud. Det billigste kommunale tilbud koster 29 procent mindre end det dyreste.
 
Prisforskellen kan tilskrives de forskellige budgettildelingsmodeller, som anvendes i de fem områder. I forskellig grad tager denne budgettildeling hensyn til socioøkonomi, personalesammensætning, faste udgifter og udgifter til køb af systemer og inventar. På temamøde med lederne på dagtilbudsområdet den 14. september 2021 blev det tilkendegivet, at den faglige og økonomiske bæredygtighed ikke kun er trængt i små børnehuse men også i de børnehuse, som har en stor andel af tosprogede og/eller er beliggende i områder med socioøkonomiske udfordringer. Der blev efterspurgt en mere ensartet og gennemskuelig budgettildelingsmodel, som både tager højde for institutionsstørrelse og socioøkonomisk belastning.
 
Forslag til princip nr. 2: Faglig bæredygtig fx
 • at personalegruppen er stor nok til, at den kan rumme de nødvendige faglige kompetencer og muligheder for faglig sparring
 • at normeringen (forholdet mellem antal pædagoger og børn) er tilstrækkelig, og at der kan opretholdes en hensigtsmæssig normering i hele åbningstiden
 
Den afdækkende analyse viser, at Viborg Kommune har flere børn pr. voksen i vuggestuer og børnehaver end landsgennemsnittet. Normeringen varierer desuden relativt meget mellem børnehuse.
 
temamøde med lederne på dagtilbudsområdet den 14. september 2021 blev det tilkendegivet, at små enheder har udfordringer i forhold til både den faglige og økonomiske bæredygtighed fx
-         at det er svært at dække ydertimerne ind
-         at det er svært at dække alle faglige opgaver ind fx sprogpædagog, praktikvejleder, Aula-superbruger, faglige fyrtårne osv.
-         at mulighederne for faglig sparring er begrænsede
-         at der er færre medarbejdere til at dække hinanden ind ved sygdom og andet fravær
Det blev i forlængelse heraf drøftet, at det er nødvendigt at omfordele midler til de mindre institutioner via budgettildelingsmodellen, men at det også er en udfordring i sig selv at frigøre midlerne hertil.
 
Forslag til princip nr. 3: De fysiske rammer fx
 • at der er et tilstrækkeligt antal kvadratmeter pr. barn, og at de fysiske rammer kan bruges aktivt til at strukturere praksis og børns aktiviteter
 • at bygningstilstanden kan have betydning for, hvilke institutioner, der skal indgå i eventuel ny struktur
 • at den samlede bygningsmasse tilpasses, så der ikke er overflødige kvadratmeter, der skal vedligeholdes
 
Først i fase 3 af dagtilbudsanalysen, hvor der skal udarbejdes scenarier for en ny struktur, vil der jf. kommissoriet indgå en analyse af tilstanden på bygningerne, så det kan indgå i overvejelserne, hvilke bygninger, der økonomiske bedst kan betale sig at beholde i en evt. ny struktur.
 
Forslag til princip nr. 4: Demografisk udvikling fx
 • at kapaciteten og strukturen tilpasses, så den matcher pasningsbehovet i de kommende år
 
Befolkningsprognosen viser, at der forventes 10,7 procent flere 0-5-årige i Viborg Kommune over de næste 10 år. Stigningen er skævt fordelt, men kun i relativt få skoledistrikter uden for Viborg by forventes decideret faldende børnetal. Særligt i Viborg vestby og Viborg østby forventes en markant stigning i antallet af 0-5-årige frem mod 2031 på hhv. 300 børn og 129 børn. I Viborg vestby vil det derfor være nødvendigt at udvide kapaciteten inden for et til to år for de 0-2-årige og omkring fire til fem år senere for de 3-5-årige. I Viborg østby medfører det planlagte børnehus i Taphede, at der samlet set for hele Viborg østby vil være tilstrækkelig kapacitet i en 10 til 15 års periode.
 
Forslag til princip nr. 5: Nærhed mellem dagtilbud og folkeskole, så et dagtilbud tilhører primært et skoledistrikt fx
 • at nærhed påvirker forudsætningerne for at skabe gode overgange
 
I den nuværende struktur er nærheden målt som andelen af de 3-5-årige, som passes i eget skoledistrikt, højest uden for Viborg by. Uden for Viborg by er det kun i Ulbjerg skoledistrikt (66 procent), at andelen af børn, som passes i eget skoledistrikt, er under 70 procent. I Viborg by er andelen lavest i følgende tre skoledistrikter: Vestre Skole (17 procent), Søndre Skole (47 procent), og Finderuphøj Skole (64 procent).

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Dagtilbudschef Trine Verner Jensen deltager ved udvalgets behandling af sagen
Bilag

Sagsid.: 21/34024

Resume

Den 5. december 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om blandt andet lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringer i årene frem til da. Aftalen forventes vedtaget senere på året i indeværende år

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
 1.  at orienteringen om aftaletekst vedr. minimumsnormeringer tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-10-2021

 1. Orienteringen om aftaletekst vedr. minimumsnormeringer blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Det er første gang, at Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om aftaleteksten vedr. minimumsnormeringer.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Aftaleteksten består af ti initiativer. I vedhæftet bilag er de ti initiativer uddybet. Nedenstående giver et kort overblik over initiativerne og over, hvordan Viborg Kommune står i dag i forhold til dem. 
 
1: Styrkede normeringer i indfasningsårene 2021-2023
Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles efter kommunes forventede børnetal (0-5 årige) i de enkelte år. Viborg Kommune modtog i 2021 12.559.000 kr. I 2022 modtager Viborg Kommune 14.612.000 kr.
 
Aftalepartierne er enige om, at puljemidlerne indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Den øgede forældrebetaling for 2021 er meldt ud til forældre i Viborg Kommune. I 2022 vil taksterne stige med cirka 3,5 %. Det forventes vedtaget i Byrådet i den kommende tid.
 
2: Tilpasningspulje der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi
Der er afsat en tilpasningspulje på 45 mio. kr. i 2022 og 55 mio. kr. i 2023 med det mål, at løfte normeringerne i daginstitutionerne frem med 2024. Puljen er ment til den tredjedel af kommunerne, som er svagest stillet socioøkonomisk. Viborg Kommune forventes ikke at få del af denne tilpasningspulje.
 
3: Lovkrav om minimumsnormeringer i 2024
Fra 2024 stilles der lovkrav om, at der skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.
 
I Viborg Kommune er normeringstallene pr. 22. september 2020 som følgende: 6,1 børn pr. voksen i 3-5 års daginstitutioner og 3,4 børn pr. voksen i 0-2 års daginstitutioner.
 
Minimumsnormeringer gælder for kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger. Dagpleje og private pasningsordninger er således ikke omfattet.
 
Puljemidler tildelt daginstitutioner, som har mange børn i udsatte positioner, supplerer den økonomiske ramme til minimumsnormeringer. Viborg Kommune får tildelt midler fra puljen Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner og fra puljen Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. I alt 13,6 mio. kr.
 
De nye regler vedr. minimumsnormeringer tænkes med ind i Børn & Unges aktuelle analyse af dagtilbudsområdet.
 
4: Normeringen følger barnets alder
Normeringen skal følge barnets alder.
 
I Viborg Kommune starter børn i børnehave den måned, de fylder tre år.
 
5: Udvidet dagtilbudsportal: Øget gennemsigtighed på institutionsniveau
Den eksisterende dagtilbudsportal udvides og forbedres, så flere centrale informationer som oprykningsalder ved overgange, andel uddannet personale og normering bliver tilgængelige.
 
6: Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler for private pasningsordninger
Privatinstitutioner
Der skal ikke kunne trækkes overskud ud i privatinstitutioner på dagtilbudsområdet. Fremadrettet skal nyoprettede privatinstitutioner således organiseres som selvejende institutioner. Det gøres desuden muligt for kommunerne at stille krav om, at løn- og arbejdsvilkår i privatinstitutioner er på niveau med de kommunale vuggestuer og børnehaver.
 
I Viborg Kommune er der 13 privatinstitutioner.
 
Private pasningsordninger
Fremadrettet må der højest tilknyttes 4 børn til nyoprettede private pasningsordninger. Der kan optages op til 8 børn, hvis to personer, der er bosiddende i samme husstand, varetager pasningen. Den private pasning skal foregå i passerens private hjem. Der vil blive set nærmere på regler og rammer for private pasningsordninger, da det fremadrettet ikke skal være mere økonomisk rentabelt at drive en privat pasningsordning end at være dagplejer. Desuden nedjusteres den lovfastsatte procentsats for det kommunale minimumstilskud til private pasningsordninger, så det afspejler, at private pasningsordninger ikke skal leve op til normeringskravet.
 
I Viborg Kommune har vi pr. 31. august 2021 47 private pasningsordninger. Af de 47 børnepassere har 12 børnepassere fem børn i deres pasningsordning.
 
De nye regler for privatinstitutioner og private pasningsordninger kan forventelig stille krav til øget tilsyn med de private pasningsordninger- og institutioner.
 
Udliciterede daginstitutioner
Det drøftes, at driftsformen ”udliciterede daginstitutioner” udfases. Det er endnu ikke besluttet. Viborg Kommune har ingen udliciterede daginstitutioner.  
 
7: Uddannet pædagogisk personale
Parallelt med indfasningen af minimumsnormeringer skal der sikres mere uddannet personale. For at få andel i midlerne skal kommunerne fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85 % eller en plan for at forbedre uddannelsesdækningen med mindst 10 %.
 
I 2019 har Viborg Kommune en uddannelsesdækning på 83 %. 
 
8: Mere fleksibel meritpædagoguddannelse
Det er aftalt, at adgangskravet til meritpædagoguddannelsen nedsættes fra fem til to års relevant erhvervserfaring, eventuelt kombineret med et alderskrav.
 
9: Styrket tilsyn
Det kommunale tilsyn skal styrkes via tydelige lovkrav med minimumsstandarder til tilsynet samt via etablering af et statslig rejsehold, som af egen drift eller efter ønske fra kommuner og dagtilbud kan bistå det kommunale tilsyn, indgå i dialog om kvalitetsudviklingen eller følge op på bekymrende forhold mv.
 
Viborg Kommunes tilsyn forventes overordnet set at leve op til de skærpede lovkrav. Dog er flere forhold endnu uafklaret, herunder hvad der menes med uanmeldt tilsynsbesøg. 
 
10: Sammenlægning og videreførelse af puljer til sociale normeringer
De to tidligere afsatte puljer til sociale normeringer på i alt 327,5 mio. kr. årligt, videreføres varigt. Puljerne lægges sammen fra 2023 og frem, og udmøntes samlet til institutionerne på baggrund af en opgørelse af de indskrevne børns socioøkonomiske forhold.
 
Desuden forlænges puljen Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner til og med 2022. Viborg Kommune får tildelt midler fra denne pulje.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Aftalen forventes vedtaget i slutningen af 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/3567

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget gives med denne sag en status på arbejdet på familieområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
 1. at udvalget drøfter status på arbejdet på familieområdet

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-10-2021

 1. Status på arbejdet på familieområdet blev taget til efterretning
 2. Børne- og Ungdomsudvalget anmodede forvaltningen om til næstkommende møde at udarbejde konkrete forslag til, hvordan udgifter på det specialiserede område i 2022 kan håndteres inden for den samlede ramme på Børn & Unge området.

Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Relevante ledere og medarbejdere har bidraget til udvikling af tiltag og initiativer med det formål at ændre udviklingen i omkostningerne på familieområdet.

Beskrivelse

Børne- og Ungdomsudvalget gives på mødet en orientering om arbejdet på familieområdet, herunder en status på de igangsatte udviklingstiltag, den overordnede udvikling på området samt den økonomiske situation.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Familie & Rådgivningschef Mette Kierkgaard deltager ved udvalgets behandling af sagen

Sagsid.: 20/50677

Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskab godkendes
1. at de i sagen anførte anlægsregnskab godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-10-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskab godkendes

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Børne- og Ungdomsudvalget er nu afsluttet.
Afdeling
Anlægsprojekt
Bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
A20140011
Ny børnehave i Rødkærsbro
19.014
19.057
43
A20140041
Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny p-plads
3.570
3.573
3
A20000071
Om- og tilbygning af Søndre Skole (Helhedsplaner)
44.400
47.645
3.245
A20000111
Nyt autismetilbud på Egeskovskolen
2.600
3.090
490
I alt
Afsluttede anlæg
69.584
73.365
3.781
 
A20140011: Der har været et mindre merforbrug på projektet, og det kan forklares med, at der sker en prisfremskrivning af rådighedsbeløbene, når projektet løber over flere år.
 
A20000071: Langtidssygemelding af ekstern projektleder kort inden udsendelse af projektmateriale medførte forsinkelser på byggeriet og uforholdsmæssig mange udgifter til uforudsigelige udgifter, herunder ekstra myndighedskrav i forhold til brand. Derudover blev de uforudsete udgifter større end først antaget blandt andet vedr. større miljørenovering (asbest, pcb, bly mm.) Kloak og brønde var i dårligere stand. El- og fiberledningen i jorden var ikke retvisende på de tilgængelige tegninger.
 
A20000111: Udgifterne til håndværkere og rådgivning blev dyrere end forventet, blandt andet pga. målsætning om et meget kort projektforløb.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 17/46234

Resume

I denne sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om overgangsordningen for EUD 8 og 9, som er iværksat i skoleåret 2021/2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-10-2021

Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsfremstilling

Historik

Som en del af det politiske udspil Udfordringer til alle og uddannelse for flere, som blev vedtaget i byrådet den 30. august. 2017 (link til sag nr. 19 i mødet i byrådet den 30. august 2017), blev det besluttet at oprette et tilbud om EUD (erhvervsuddannelse) 8 og 9. Oprettelsen af tilbuddet skulle understøtte den videre udvikling af samarbejdet mellem grundskole og erhvervsuddannelserne. Tilbuddet blev oprettet på Vestre Skole i 2018.
 
Børne og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 5. januar 2021 (link til sag nr. 6 i mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2021), at
 1. Det nuværende projekt på Vestre Skole udfases
 2. Der i skoleåret 2021/2022 skal være et overgangstilbud til målgruppen i de kommende 8. og 9. årgange, indtil et nyt projekt med opstart i skoleåret 2022/2023 iværksættes.
 3. Forvaltningen skal i samarbejde med Vestre Skole, erhvervsuddannelserne og Ungdomsskolen igangsætte et nyt projekt med start skoleåret 2022/2023. Projektet skal udvikles i forlængelse af arbejdet med, at 30% af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Som en del af projekt Fremtidens Skole arbejder Sødalskolen og Vestfjendsskolen sammen med de tre erhvervsuddannelser Asmildkloster Landbrugsskole, Social og Sundhedsskolen og Mercantec. Projektet udgør overgangsordningen, hvor indsatsen bygger på erfaringer fra EUD 8 og 9 på Vestre Skole. EUD 9 færdiggør deres forløb på Vestre Skole i år, og derfor er tilbuddet i overgangsordningen til eleverne i 8. klasse.
 
Det betyder, at 8. klasserne på de to skoler afvikler tre ugers undervisning på de tre erhvervsuddannelser. Forløbene på erhvervsuddannelserne bygger på de projekterfaringer skolerne har gjort sig fra Vestre Skole, hvor grundskolefagenes mål er indarbejdet i erhvervsskolernes projekter. Grundskolelærerne følger med de tre uger, og klasserne kommer afsted samlet. På Sødalskolen følges ugerne på erhvervsskolerne op af en uge i praktik, hvor praktikken på Vestfjendsskolen er et tilbud.
 
Opfølgningen på erfaringerne i forhold til overgangsordningen bliver på det, der er forskelligt fra projektet på Vestre Skole
 • Hele klasser kommer samlet på erhvervsskolerne
 • Fokus på efterfølgende praktik

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Overgangsprojektet afvikles i første kvartal 2022

Økonomiske forhold og konsekvenser

Økonomien, der er afsat til EUD 8 på Vestre Skole, anvendes til taxameterbetaling til erhvervsuddannelserne samt udgifter forbundet med elevernes transport til erhvervsuddannelserne.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/11871

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 godkendes,
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområde skoler og klubber i 2021 forhøjes med 3.894.000 kr. og på politikområde familieområdet med 732.000 kr. i 2021, og
 
3. at merudgiften i 2021 på 4.626.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet beløbet tidligere er tilgået kassebeholdningen via de generelle tilskud.
 
Endvidere foreslår direktøren for Børn & Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
4. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-10-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 godkendes,
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområde skoler og klubber i 2021 forhøjes med 3.894.000 kr. og på politikområde familieområdet med 732.000 kr. i 2021, og
 
3. at merudgiften i 2021 på 4.626.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet beløbet tidligere er tilgået kassebeholdningen via de generelle tilskud.
 
Endvidere indstiller Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
4. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2020).
 
Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus =
mindreforbrug)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
 Opr.
 Korr.
30. sept.
I forhold til opr. budget
I forhold korr.budget
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
      Skoler og klubber
975,3
1.000,2
997,9
22,6
-2,3
      Dagtilbud
419,6
420,0
414,9
-4,7
-5,1
      Familieområdet
315,0
318,7
366,6
51,5
47,9
Serviceudgifter i alt
1.709,9
1.738,9
1.779,3
69,4
40,5
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
108,4
66,2
40,7
-67,6
-25,4
 
 
Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., der bl.a. skyldes pulje til fremtidens folkeskole (6,4 mio. kr.), som endnu ikke er udmøntet samt mindreudgifter til kompetenceudvikling (6,5 mio. kr.) Der er desuden indregnet merudgift på 9,6 mio. kr. til testpersonale, da eventuel kompensation endnu ikke er afklaret. 
 
Vedrørende dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug decentralt/specialområdet på 2,9 mio. kr. og et mindreforbrug centralt på 8 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter til søskendetilskud, højere forældrebetaling som følge af forhøjet takst pr. 1/5-21 samt en overførsel af mindreforbrug fra tidligere år.
 
På familieområdet forventes et merforbrug på 47,9 mio. kr., der fordeler sig med 6,2 mio. kr. decentralt og 41,7 mio. kr. centralt. Merudgiften skyldes bl.a. en stor stigning i antallet af anbringelser, ligesom der er ansat flere medarbejdere hos udførerne indenfor området, for at sikre at børn og unge som er visiteret til støtte, modtager denne.
 
Børne- og Undervisningsministeriet har i 2021 afsat midler til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel. Beløbene blev udmøntet via det kommunale bloktilskud, hvor de fejlagtigt blev tillagt kassen, hvorfor der i denne sag søges en bevilling på 4,6 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget.
 
På anlæg forventes en mindreudgift på 25,4 mio. kr., der bl.a. vedrører Skals børnehus og skole, Ørum børnehus og skole samt flytning af Klub Valhalla.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag nr. 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet primært er udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2021 (og sekundært til budgetlægningen i 2022-2025) er der medtaget alle projekter, hvor der er afsat beløb i 2021 og hvor projektets samlede økonomi i 2021 og budgetforslag 2022-2025 overstiger 2 mio. kr. De forventede tidsforløb for Børne- og Ungdomsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 16/1159

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre
godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –
skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for
udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-10-2021

Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed
også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre
hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag